A.R. KÖGELER van Lijst 2. No. 1 WIJ FirmaF.VANDEVELDEIr. Rechtbank Middelburg dieselmotor gestolen. De 28-jarige A. J., land bouwer te Torhout (België) nam samen met. z'n 33-jarigen •hraet C. J-, opzichter te Tor, hout en met den 32-jarigen M if., werkman te Torhout, rrn dieselmotor weg, toebe. hoorende aan L. Ch. C. C. Tj. en M. M. waren daar bij de personen, die inllchtin. hadden verschaft tot het «legen van het misdrijf. Ze hadden mededeeling gedaan van de plaats, waar de motor zich bevond en hadden bij het vervoer geholpen. AUe drie de verdachten kwamen by het verhoor met bet verhaal aan, dat ze niet beter wisten of deze motor was door een zekeren H. ge_ bocht. Als dit niet zoo is, zei, den ze, dan zijn ze bedrogen. Voornoemde C., alsmede ver balisant dezer zaak, de wacht, meester der rijkspolitie M. uit Schoondyke, waren in deze zaak als getuige gedagvaard. De officier van justitie. mr. J. L. Andreae, eischte tegen M. M. en A. J. een gevange nisstraf van 8 maanden met aftrek van voorarrest, terwijl tegen C. J. een gevangenis- Straf van 1 jaar en zes maan den. met aftrek, werd ge, ei sent. EEN ZOET ZAAKJE. De 50-jarige L. J. L., trans- Sortarbeider te Zierikzee en e 39-jarige C. van D., schip persknecht te Zierikzee, na men op 25 Mei 1946 in zierik zee uit het ruim van het in de haven van Zierikzee ge meerd liggende schip „De Koophandel 3", ongeveer 200 kg. suiker weg, welke toebe hoorde aan de firma J. B. G. aldaar. Tegen beide verdachten werd een gevangenisstraf van 1 jaar en 6 maanden, beiden met aftrek van het voorarrest, geëischt. De 35-jarige J. R., kocht samen met den 40-j. C. J. C. van deze suiker, welke dus van diefstal afkomstig was. Voor deze heling eischte de officier van justitie één jaar gevangenisstraf met be vel tot onmiddellijke gevan genneming, welk laatste door de rechtbank werd geweigerd. Nieuws in een notedop Met ingang van 15 Juli a.s. is het afleveren en in ont vangst nemen van derde soort klompen, zonder dat hiervoor bonnen worden overhandigd, geoorloofd. Het Nationaal Instituut or ganiseert in samenwerking met de universiteit en het gemeente bestuur van Nijmegen op 28. 29 en 30 Augustus a.s. een con gres gewijd aan de „toekomst der Nederiandsche beschaving." Reeds een jaar lang zijn maandelijks ongeveer 30 Neder iandsche studenten naar Enge land getrokken om met hun En- gelsche collega's contact op te nemen. 19 Britsche studenten zijn thans in Nederland voor een verblijf van zes weken aange komen. Herman Steiner heeft te Pittsburgh een tournooi der schaakfederatie der V. S. ge wonnen en is daarmee lande lijk kampioen geworden. De Poolsche minister van landsverdediging heeft ver klaard. dat het Poolsche leger na het Sowjetleger het tweede in Europa is en gelijk aan het Fransche. Sport ZEEUWSOME HANDBALLERS BIJEEN. De afdeeling Zeeland van den Ned Handbalbond hield te Goes haar jaarlijksche verga ring. Het bestuur werd samen, gesteld uit de heeren W. S. Menheer, A. W. Levering. A. de Baare, A Verdonk en E. van Ekkelenkamp. Tot leden van de Technische commissie wer den gekozen de heeren J. Goe. dee, J. de Rijke en A. Hoger- T^>t gedelegeerde naar de al- gemeene vergadering van het N.H.V. werd de heer A. W. Levering aangewezen. Er ble ken bij de afgeloopen competi tie slechts vier scheidsrechters voor geheel Zeeland beschik baar te zfln, waardoor deze vaak twee of drie wedstrijden op één dag moesten leiden Ge tracht zal worden een scheidsrechterscursus te orga- niseeren. Medegedeeld werd, dat de competitie dit jaar in de twee de week van September zal aanvangen. UITSLAGEN. Woensdag 17 Juli. Ie kl.: UnitasSwift I ter rein afgek. Donderdag 18 Juli. 3e kl. C. SSS 2SSS 1 1—9. Zaterdag 20 Juli. Ie kl.: TOGO 1Zeelandia 62; SmèrdiekSeolto 1 1 7; MadjoeUnitas 71. 2e kl.: SDO—Tjoba 1—0; Swift 2—Vitesse 4—1; CVW 1Excelsior, niet doorgega Volharding 2TOGO 2, idem. 3e kl. A: Beide vastgestelde wedstrijden uitgesteld. 3e kl. B: Seolto 2—CWV 2 8—0. 3e kl. C: VZOD—SV „Kats' uitgesteld 3e kl. D: Eendracht—WHS WEDVLUCHT. De uitslag van de wed vlucht van de Postduivenver. „Voorwaarts" te Arnemuideri vanuit Noyon (Fr.) over een afstand van 219.638 km luidt als volgt: 1. C de Nnoyer, 2 en 5 G. de Noojjer, 3. Jac. Nooijer, 4. Gebr Schroe- vers, 6. Kl van fielzen, 7. Gebr. van Belzen. POSTDUIVEN- WEDVLUCHTEN. De Postduiven Ver. „De Posthoorn" Vlissingen hield met jonge duiven Zondag 21 Juli een wedvlucht vanuit Neufalie (België), afstand 88,2 K.M. De prezen werden als volgt' behaald: 1 J. Weeland; 2, 15 en 28 J. v. Gemert; 3 J. du Pont; 4, 21, 22, 31 L. v. Sorge; 5, 10, B. de Ridder; 6, 11, 17, 24, 25 en 40 C Mommaas; 7, 8 en 13 J. Nijholt; 9 en 10 P. de Nooijer; 12 en 18 Spon- selé; 14, 19, 27 en 41 Wj F. de Ruijter; 16, 29, 30, 39 W. J. v. Uxem; 23 A. v Keulen; 26 P Vermeulen; 32 en 36 P. Weststrate; 33 en 34 J. v. d. Weele; 35 P. v. Duin; 37 L. 'v. Belzen; 38 A. de Visser; 42 J. C. Eiff en'Co.; 43 Engelse Bovendien werd Zondag een wedvlucht gehouden van uit Neufalie (België) met oude duiven afstand 88,2 K.M. De prijzen werden als volgt behaald: 1 en 3 L. v. Sorge; 2 en 8 B. J. Peters; 4 J. du Pont; 5 en 7 A. v. Keulen; 6 A. de Visser. - Teneinde den zwarten han del tegen te gaan. zullen in de Britsche zóne van Duitschland met ingang van de volgende week de Britsche soldaten In bonnen worden betaald. Burgerlijke stand MIDDELBURG. Overleden. D. Dekker, 68 j,. echtg van J Minderhoud; M. J Koster, 76 j.; M. de Valk, 47 J., echtge. van J. Zujjd- weg; C. Wouters 87 j„ wed van A. Barents; P. Wisse, 55 j., echtge. van P. Janse; J. Wielemaker 80 1, weduwnr. van A. Lorier; I. van Slugs, 83 j., weduwnr. van E. W. Hubr'echtsen. Ondertrouwd: J. Hasper, 27 j en M. T. Meg Ier, 24 j.; J. tferstraten, 27 1 en M C. Gi- deonse, 20 j.; P. J. Klaassen, 32 j. en W. M. van Hoorn, 21 j.; B J. Barendregt, 30 j. en T. Bassi'e 33 j.; J Louws, 29 j. en G. H. van Kalkeren, 31 j J F. Keim, 30 j. en E. C. Éosdyk, 25 j.; B. A. "Hesselink, 59 j. en A. M. J. Deinse, 38 j; A. Louwerse, 22 j. en N. de Kuljper, 26 j H. M. Roe ting, 33 j. en J. P. Ie Due, 32 j.; W. A Schonis, 25 j. i M. J. Lou's, 22 j. Getrouwd: W C. Alewflnse, 31 j. en E. J. Walraven, 27 j.; H. van Koeveringe, 25 j. en D. T. Klaassen, 23 j. 'Geboren: Jacobus Cornells, z. v. L Outermans en G. Weug; Louwerens Jacobus, z. v. J J. van Flierenburg en G. L. Mercy; Pieter, z. v. P. Lüitwieler en W. Roeleven; Martina Jacoba, d, v. S. Cop- poolse en J_ Filius; Catharina Wilhelmina," d. v. J. J, Pundke en J. Li. W. Goedhart; Wil lem, z v J. Wisse en P. C. Vader;' Willem Frits, z. v. W. van der Hoek en J. M. van den Boudt; Adriaan, z. v, I. G. van den Driest en W. Frenks; Willem, z. v. P. Hen- drikse en E. J. de Bree. GOES. Overleden: E. L. J. v. Marion, 3 mnd.; G. Willemstein 70 jr., echtg. van M. Kole; E. W. Chr. Mijnsbergen, 3 mnd.: F. H. Mannhart, 77 jr., wedn. v. A. Willeboer. Getrouwd: G. Harinck, 26 jr. en C. Polderman. 31 jr.; P. Griep. 44 jr. en J. Harinck, 42 jr.; J. A. van der Graaff, 27 jr. en H. J. Marinissen, 25 jr.; P. M. A. Hollestelle, 24 jr., wo nende te Oudenbosch en P. P. Wertmölder, 21 jr.; P. Schrier, 23 jr. en C. C. Burm. 27 jr; F. L. C. Hoorhick, 27 jr. en A. A. Lockef air, 22 jr.; W. A. Krij ger, 25 jr., wonende te Krab- bendijke en F. C. F. Kooman, 29 jr.; P. Sinke, 27 jr. en J. M. Boogerd, 28 jr. Ondertrouwd: C. H. Theunis- se, 23 jr. wonende te St. Anna- land en J. Bal. 23 jr.; H. P. Gommers, 25 jr., wonende te Roosendaal en M. J. v. Kalmt. hout, 28 jr. Geboren: Grietje Cornelia, d. v. B. Zuidweg en E. M. Diele- man; Hendrika, d. v. M. van Gorp en A. Timmers; Andries Hein, z. v. M. A. den Hollan der en van M. G. Rozinga; Wilhelmus Adriaan, z. v Ch. J. Boel en van M. Walrave; Cornelia Margaretha Maria, en Margaretha Cornelia Maria, d. v. H. J. Verzeeuw en J. C. van Stappen te Baarland; Elisa Cornelia Jacobus, z. v. M. E. J. F. van Dissel en G. B. Cam- menga; Jacobus Cornells, z. v. J. van Liere en J. A. v Strien; Anthonia Johanna, d. v. D. Loog en W. J. van der Slikke; Willem Jan. z. v. A. Jagf en A. H. C. de Fouw. Officieele publicaties SCHOENENBONNEN. De dlstributiedienst kring Vlissingen maakt bekend, dat de uitreiking van schoenen, bonnen aan personen, wier stamkaartnummer eindigt op een 1 in onderstaande gemeen ten zal plaats hebben op de daar achter vermelde dagen en uren: Biggekerke: Donderdag 11 uur; Koudekerke: Vrijdag 912 uur en 24 uur; Zoutelande: Maandagmorgen 912 uur; Mellskerke: Maandagmiddag 24 uur; Westkapelle: Dinsdagmor gen 9—12 uur. Medegebracht moet worden de 2e distributiestamkaart, ter wijl alleen in aanmerking ko men personen, die sinds 1 Jan. 1945 geen schoenenbon hebben ontvangen. Dit geldt ook voor degenen, die als oorlogsgetrof fenen een schoenenbon hebben ontvangen. GEEN AANVRAGEN VOOR KEUKENGEREI EN SER VIESGOED DOOR OORLOGSGETROFFENEN. De Dlstributiedienst Kring Vlissingen maakt bekend, dat gedurende het tydvak van 26 Juli tym 10 Aug. geen aanvra gen voor keukengerei en ser viesgoed door oorlogsgetroffe nen kunnen worden ingediend. INVOERING NIEUW SYSTEEM VAN UITREIKING TOESLAGKAARTEN VOOR BIJZONDEREN ARBEID. De Dlstributiedienst Kring Vlissingen maakt bekend, dat met ingang van de 9e periode een nieuw systeem voor het aanvragen en uitreiken van toeslagkaarten voor bijzondeu ren arbeid zal worden gevolgd. Inlichtingen hieromtrent zullen iederen werkgever, die thans reeds collectief toeslag voor de zijn dienst zynde arbeiders aanvraagt, worden toegezon den. Voor zoover deze inlich tingen niet worden ontvangen kan men deze aanvragen aan loket 15 Brouwenaarstr. 4 en bij de agentschappen nè. 27 Juli. Alle Tweede Distributiestam kaarten van de personen, die voor de 9e periode (431 Aug.) toeslagkaarten wen- schen te ontvangen, moeten bij de gebruikelijke collectieve of individueele aanvraag in het tijdvak van 28 Juli t*m 10 Aug, door de werkgevers tezamen met de ingevulde naamiysten van nieuw model worden aan geboden op het kringkantoor, loket 15, Brouwenaarstr, 4 te Vlissingen. Alle tot dusverre in gebruik zijnde formulieren voor bijzon- déren arbeid zfln vervallen. OPENSTELLING AGENT SCHAP SEROOSKERKE. De leider van den distribu tiekring Middelburg maakt bekend, dat het Agentschap van den dlstributiedienst te Serocskerke ln het vervolg geopend zal zijn op de volgen, de dagen: Maandag, Dinsdag, morgen, Donderdag, Vrijdag morgen. AGENTSCHAP ARNEMUIDEN. De leider van den distribu tiekring Middelburg maakt bekend, dat voortaan het agentschap Arnemuiden eiken Dinsdag-. Woensdag, en Vrij dagmiddag gesloten zal zyn. VERKIEZING VOOR DEN GEMEENTERAAD. De Voorzitter van het cen traal stembureau voor de ver kiezing van leden van den raad der gemeente Vlissingen maakt bekend, dat de zitting van dit bureau ingevolge het bepaalde ln art. 107 der Kies wet tot bekendmaking van den uitslag der verkiezing zal plaats hebben op Maandag 29 Juli, des v.m. 10.15 uur ten ge meentehuize. UITSLAG VERKIEZING LEDEN GEMEENTERAAD. De voorzitter van het Cen traal Stembureau ter verkie zing van leden van den ge meenteraad van Middelburg brengt ter openbare kennis, dat op 29 Juli a.s., des v.m. 10 uur, ten stadhuize een zit ting zal worden gehouden waarin de uitslag der verkie zing van leden van den ge meenteraad zal worden vast gesteld. HINDERWET. B. en W. van Middelburg brengen ter openbare kennis, dat zij hun beslissing op het verzoek van L. J. van 't Wet ende, q.q. C. Papegaay en Zoon, om vergunning ingevol ge de Hinderwet voor perceel Jw. Burg 12 sectie L no. 149 hebben verdaagd. BERISPINGEN. iïj beschikking van den Minister van Marine zyn op grond van de desbetreffende bepalingen van het Zuive ringsbesluit 1945 de navolgen de personen disciplinair ge straft door het geven van een schriftelijke berisping, die ter standplaats van betrokkene en in de plaatselrjke pers open baar moet worden gemaakt; F, Swiers, binnenloods te Vlissingen, wegens het feit, dat betrokkene in den bezet tingstijd lid is geweest van het „Zeevaartfront" en hier door te kort is geschoten in het betrachten van een juiste houding ln verband met de bezetting; J. Wielinga, zeeloods ln het 6e district, wegens het feit, dat betrokkene lid is geweest van het „Zeevaartfront" en hier door te kort is geschoten ln het betrachten van een juiste houding in verband, met de bezetting. 's-Gravenhage, 8 Juli 1946. BERISPING. By beschikking van den minister van openbare werken en wederopbouw dd. 18 Juli 1946, no. 16al Kabinet, afd. P.. directie van den waterstaat, is op grond van de desbetreffen de bepalingen van het Zuive ringsbesluit 1945 aan C. San- derse, sluis, en pontknecht te Veere een schrifteiyke be ris. ping toegediend. 22—38; id. m 8—27; Kom kommer I 2324, id. II 20 23; id. HI 1819, alles per stuk. Fruit: Roode bessen 142 142; Kruisbessen 6470; Ma- deleinen IA 8699; id. A 74—76; id. B 59—62; Fram boos 195199; Carly Lacton 171188; Oranjepruim 138 141; Zure morellen 140140; Kastomaten 8182; Kas-per- ziken 1474; Kaspruimen 8 26, alles per kg. VEILINGSBERICHTEN „ZÜID-BEVELAND". Dinsdag 23 Juli. Frambo- in 70—102; Bramen 94; Yellow Transparant IA 101 110; Idem A 7298; Idem B 5970; Roode Zomerappel 105—110; Idem A 76—98: Idem B 5275; Bearly of Bath 4674; zure Morellen 79—106; Klerken 74—150; Vleeschkersen 7081, Eier- krieken 63111; Volgers 86 101; Oranjepruimen 67121; Okkelanen 5380; Zuid Beve landers 77—95; Tollenaar- pruimen 4187; Early Laxtone (6165; Clingsche Pruimen 4555; Pruimen C 1586; roode Bessen 82108; Kruis bessen 3882; Ooms Kinder peren 106108; Idem A 83 104; Idem B 6084, alles per 100 kg.; Perziken 70—168; Meloenen 75146, beide per 100 stuks; Oost binderperen IA 106—108; idem A 83—104; Idem B 6084, alles per 100 kg.; Perziken 7068; Meloe nen 75156, beide per 100 stuks. KAPELLE-BIEZELINGE EN OMGEVING. Kleine veiling van 23 Juli Kersen: Klerken 0.602. Zure Morellen 0.301.48, Eierkrieken 0.891.35, Zwar te Blanche 0.51, Krieken 0.450.81, Zwarte Kersen 1.79, Feij's Prolific 0.51— 1.19. Zoete Roode Bessen 0.11 0.62, Duitsche Zure Bessen 0.99—1.06, Witte Bessen 0.70; Kruisbessen 0.41 0.71, Frambozen 0.621.10, Bramen 1.13, Oranjepruimen 0.331.10 Tollenaarspruimen 0.05—0.77', Oculanen 0.11— 0.75, Princepruimen 0.31 0.41. Krozen 0.90, Eldensche Blauwe 0.511.09, Earley Laxton 0.491,82, Golden Japan 0.430.92, Ruth Gerstetter 0.41. Appels: Madeleine 0.46 1.03. Perzikappels 0.57—1.12. Early Victoria 0.59, Beau of Bath 0.57. Oomskind. 0.47 -1.19, Spuiperen 0.45—0.71, Dubb. Boonen 0.610.89, Gele Boonen 0.10, Stamsny- boonen 0.62, t'ootuien 0.07J/é. Doperwten 0.18, al les per kg Perziken 0.05 0.16 per stuk. Marktberichten COöP. VEILINGSVER. „WALCHEREN" W.A. TE MIDDELBURG. Marktbericht van 22 Juli '46, Groenten: Andy vie 412; Doperwten 3747Postelein 1422 (kas); Pootuien 612; Rabarber 1826; Tulnboonen 1115; Roode kool 2333; Savoye kool 2628; Kroten ronde 711; Peen 1415; Stamsnrj boonen 114147; Dub bele princessen 125132; Wa- fenaars 112118; Spitskool 022, alles per kg. Bospeen 916 per bos; Sla I 46; Sla n 34; Bloemkool IA 53—78; id. I 37—56; id. II Scheepvaartberichten Aangekomen te Vlissingen op 23 Juli Heron", ..Charlot te" met kreeft uit Noorwegen. Op 23 Juli vertrokken „He ron naar MethiL Gepasseerd van Antwerpen „Zuidland" naar Aberdeen en „Amazone" naar Methil. Radioprogramma's VRIJDAG. Hilversum I (K.R.O.)7.00 Ber.; 7.30 Morgengebed; 7.45 Gram.; 8.00 Ber.; 8,20 Pluk den dag; 9.00 Voor de vrouw; 10.10 Zangrecital; 10.45 Zeemans balladen; 11.30 Als de ziele luistert; 12.05 Conc.; 12.30 Van man tot man; 12.45 Lunchmuz.; 13.00 Ber.; 13.45 „Tusschen Moskee en Tem pel"; 14.00 Orgelmuz.; 15.00 Voor de vrouw; 16.00 Gram.; 16.30 Pianomuz.; 17 00 „Het achtste uur"; 18.00 „Blue Serenaders"; 19.00 Ber.; 19.45 Puzzlerubr.; 20.00 Ber.; 20.13 Gram.; 21.00 Op de brug; 21.30 Gemeen teraadsverk.; 22.00 Ber.; 22 40 Klaas v. Beek; 23.00 Ber. VRIJDAG. Hilversum ri (V.A.R.A.): 7.00 Ber.; 7.30 Ontbijtüur; 8.00 Ber.; 8.25 Gram.; 8.50 Voor de huisvrouw; 9.00 Gram.; 9.50 Vioolmuz.; 10.00 Morgenwijd.10.20 Zieken- uur; 10.45 Pianorecital; 12.00 Vroolyke muz.; 12.35 Ensemble; 13 00 Ber.; 14.20 Gram. Sc.iu- bert; 15.20 Hoorspel; 15.45 Re portage; 16.00 Eddy Walis; 16.30 „We hebben vacantie"; 17.00 Orgelspel; 17.30 Ramblers; 18.00 Ber.; 18.35 Muz. babbeltje; 20.00 Ber.; 20.30 Lering; 22.40 Avond- wyd.; 23.00 Ber. Weerbericht PLAATSELIJK ONWEER. Toenemende bewolking met plaatselyke onweersbuien, die afkoeling brengen. Meest ma tige wind tusschen Zuid-Oost en Zuid-West. ZON EN MAAN. Vrydag komt de zon op om 4.51 en gaat onder cm 20.41. De maan komt op om 3.04 en gaat onder om 20.29. HOOG- EN LAAG WATER TE VLISSINGEN. Vrijdag is het hoog water om 11.53 en 0.25, resp. 2.05 en 2.12 N.A.P. Laag water om 6.00 en 18,33, resp. 1.97 en 1.97 N.A.P. Mijnheer Pimpelmans heeft alweer pech door O. Th. Rotrann», 93. Aut De arme Knol kreeg den heelen ver keerstoren op lijn neus, en ik beloof je, dat dat geen grapje was! De man bleef brullend van pijn en woede liggen en moeet door bereidwillige om standers op de been geholpen worden, „Houdt hem! Hij heeft m'n. stier gestolen!" riep hij. op den ver dwijnenden auto wij zend. Met blijdschap geven wy kennis van de geboorte van ons Zoontje en Broertje WILHELMUS FRANCISCUS (WEVIMIE) W. F ONDERDIJK A. M.' D. ONDERDIJK— GUSTAFSSON INEKE JANTJE Rotterdam, 21 Juli 1946. Molenvyver 34 b. Ondertrouwd: 'M. ,K. v. d. BERGE en J. VERMEULEN. Middelburg, Bleek 18. Kamperland, Havendijk 95. 15 Juli 1946. Met diep leedwezen ge ven wij kennis, dat ln Co lombo is overleden onze beste Vriend en Medelid WILLEM GOEDHART, in den leeftyd van bh'na 20 jaar. Namens de C.JMV. Rom. l 16a, te Middelburg: TH. WIJTMAN, Voorzitter. J. DEN HOLLANDER, Secretaris. Heden overleed, tot on- zP diepe droefheid, na een langdurig geduldig gedra gen lijden, onze geliefde Man, Vader, Schoonzoon, Broeder, Zwager en Oom, de Heer LEENDERT DE JONGE, in den leeftyd van 49 jaar. Zwaar valt ons dit ver lies. Uit aller naam, A. J. DE JONGE— DE LEEUW. LEENDERT, DIENTJE Familie DE JONGE Familie DE LEEUW. Goes, 28 Juli 1946. Molen „De Korenbloem" De teraardebestelling zal Slaats hébben op Vrijdag 3 Juli, des n.m. X uur. Wmbmmh S. W. DANIËLSE en M. DANIËLSE—ARNOLDUS zeggen langs dezen weg har telijk dank voor de vele blyken van belangstelling vóór en by hun huwelyk ontvangen. Middelburg, Juli 1946. Schuitvlotstraat 21. Wegens vacantie gesloten van 29 Juli—3 Augustus. Grossierderij G. H. DEN HOLLANDER Lambrechtstraat 21, Middelburg. Mede namens onze Kinderen zeggen wy hartelyk dank voor de op 21 Juli j.l. betoonde be langstelling. M. A VAN POFERING. C. VAN P0PERING— KRIJGER. Hiermede betuigen wy, ook namens onze Kinderen, aan alle vrienden en belangstel lenden onzen harteliiken dank voor de zeer vele blyken van belangstelling bij onze 40- jarige Echtvereeniging ont vangen. J. LIEUWEN B LIEUWEN— ZORGDRAGER Vlissingen, Singel 73. DANKBETUIGING. Voor de zeer vele blyken van belangstelling, zoowel hier als van elders, ons be toond na het zoo plotseling overiyden van onzen gelief den Zoon, Broeder, Zwager en Oom ADRIAAN VERHULST Az. betuigen wy onzen harteiyken dank. Inzonderheid aan de dykwerkers en het personeel uit het Noorden. Uit aller naam, A. VERHULST. B 80 Westkapelle. Evac. adres D 76, Domburg. 23 JuU 1946. Tandarts van der Veen Middelburg. PRAKTIJK HERVAT, Wegens vacantie GESLOTEN van 29 Juli—S Aug. Schoen, makersbedryf IZ. FREMOUW, v.h. VAN KAMPEN, Oudeetad 3.1» Ööïtèwg, OM 200 fN TE BUTEN! OPENING „ZEEBAD", CADZAND. Op Zaterdag 27 Juli a.s. zal het nieuwe Hotel en Café- Restaurant „Zeebad" te Cad- zand aan Zee geopend worden Op Zondagmiddag d.a.v., zoo mogeiyk, uitvoering door mu ziekgezelschap. PRIMA CONSUMPTIE. GEZELLIGE MUZIEK. Beleefd aanbevelend, P. DE LIJSER. En hef- is nóg heer/ghpr- don hef- er u/'i zJe f fff Pro«f spoedig alle wsfcoorfen «m den Vleeschwaren-specialist amiJLW Het Bestuur der VHss. Na tuurvrienden neemt zich voor een 3-daagsche reis °aar Gent en omstreken te organiseeren. Kosten 27.50 per persoon. Aanmelden Vrydag 26 JuU 1946. Groenewoud 40 beneden Persoonsbewyzen toonen Hoogst aantal deelnemers 35. Spoed gewenscht. Datum der reis 4 t.m, 6 Augustus 1946. Wegens vacantie zijn kan toor en magazijn Kuipers poort 3, Middelburg, geslo ten van 27 Juli tot en met 3 Augustus. Verzoeke beleefd die week geen emballage te zenden. FIRMA DENEVERS, Distallateurs. VERLOREN: Zaterdag 20 JuU j.l. omgeving Lewedorp een Tandarts Röthengatter, Krulnbigen. Vanaf heden, Donderdag, tot en *net Zaterdag a.s. AFWEZIG. In verband met a.s. vertrek uit Zeeland zegt ondergetee- kende alle contributies en lid maatschappen op. Tevens ver zoekt hy inzending van reke ningen vóór 31 Juli. J. J VIS. WMMr. at yUM&feo, ,C*^R.,.aUran. «/oef. --.it.,.n duo,, b°° 1 0.95 f""- >°nd„ l fl. f 3. bort '•3S koog, CURATEELE. By vonnis der Arrondisse- ments Rechtbank te Middel, burg van den 17en Juli 1946 is JOHANNES IZAK HAART- SEN, zonder beroep, gewoond hebbende te Schoondyke, doch thans verblyvende te Bergen op Zoom in de Stichting „Vre derust" ter zake van krank zinnigheid gesteld onder cu_ rateele. De Procureur, Mr. M. A. TERWOERT. Middelburg, 20 Juli 1946. Vrydag 26 Juli a.s., des avonds 7.30 uur, hoopt D.V. in de Ned. Herv. Kerk te Arnemuiden Ds. G. A. ZIJDERVELD, Chr. Geref Predikant te Zwijndrecht, een rede uit te spreken. Komt allen luisteren. DE COMMISSIE. Zitplaatsen vrij. doosje gordijnen. Tegen goede belooning te- te bezorgen by: bode S, Lewedorp. rug RAAI H.H. Hondenliefhebbers Hebt U al kennis gemaakt met den Herdershond van ons eigen land. Kennel „van Wol- phaartsdyk" heeft jonge Hol- londsche Herders af te geven, 6 weken oud, met prima stam boom, 6 reuen. Vader gecertificeerde poU- tiehond Tristan van de Lang straat, moeder „Antje van Wolphaartsdyk", zeer moodig. Kennel „van Wolphaartsdyk", Xftl 384 Wolphaartsdyk. P.O.C. Zuidzande. De secr. zal zitdag houden ter INNING VOORSCHOTTEN 1946 in de Gemeente Nieuw- vliet op Vrydag 26 Juli by J. v. d. AMEELE, van 815 uur. belasten ons met het plaatsen uwer advertenties in alle bin nen- en buitenlandsche couranten en tljdschiften. zonder eenige prijsverhooging Advertentiebureau Wolstraat 58-60-Tel. 10 Wedn. op leeftyd, zonder kinderen, P.G vakman, eigen baas, niet onbemiddeld, zoekt KENNISMAKING met een jonge dochter of weduwe zon der kinderen, leeftijd 50 tot 60 jaar, wonende op Zuid-Beve land of Walcheren in hoeren dracht. Brieven letter A 263, Bureau P.Z.C., Goes. VERHUISD van Kalvermarkt 12 naar Singelstraat 18, Middelburg, Concertzaal. Concierge L. C. KOSTER. Te huur gevraagd te Goes WINKELPAND of gedeelte van winkelpand. Brieven letter N 73, Bureau P.Z.C., Vlissingen. Bakkerij A. SOMERS, Nieuwstraat 5, Vlissingen, is wegens vacantie GESLOTEN van 29 Juli t. m. 3 Augs. TE KOOP: 80 Sierduiven, zuiver ras, krielkipjes, legkippen, ganzen, siereenden, grasparkieten, pa pegaaien, Zebravinkjes, kana ries, pauwen, fazanten. Prys- courant op aanvrage. ANIMALI Vogelhandel TILBURG. WIE RUILT Jongenspak, leef tyd 14 jaar, voor Jongens Win terjas of interlock Onderklee- ding? Te koop Luidspreker. Seisweg 140, Middelburg. GEVONDEN te Nw. en St. Joosland, in den Molenpolder, een gouden Trouwring. REIJNOUDT, Abeelscheweg 6, Souburg (W.) VERLOREN snoer echte Zeouwsche Kraaltjes met gou den sluiting. Verzoeke tegen belooning terug te bezorgen: Singel 321, Noodwoning, Vlis singen. Sinds J.l. Zondagavond VER MIST zwart wit Poesje. Tegen belooning terug te bezorgen: Burg. Dï^gmansotraat 3, Mid-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 7