Persstemmen over de Troonrede LAATSTE NIEUWS. Een hel van vlammen en rook bij Bikini Kringhoofd van Frontzorg stond terecht. UIT DE PROVINCIE Walcheren ZUID-BEVELAND. Zeeuwsche Snippers Waardeering en.... afwachten. De Nat. Rott. Crt spreekt van een „grillige curve", welke begint bij de Indische para graaf met een vrij hoog peil, maar daarna aanmerkelijk zakt; buitenlandsch beleid zon der visie op de groote proble men met een plotselinge op stijging aan het slot: aanspra ken op beperkte grensverbete- ringen. Zoo gaat het voort, geen strakke lijn, ook niet rustig kabbelend, maar nu en dan met plotselinge scheuten van posi- liviteif zich verheffend uit een vlak van laagheden en ouden kost, waaronder intusschen veel prijzenswaardigs als we deropbouw, productievergroo- ting e.d. Het Handelsblad (vrijh.) is bij beschouwing van de Troon rede het meest getroffen door het fermere geluid over Indië. Een frisch en positief geluid. Trouwens, door de heele Troon, rede valt een positieve visie waar te nemen. Wij zullen bij de nadere concretiseering ervan nog veel hebben op te merken, aldus het blad, en te critisee- ren. Maar het plan is belang wekkend en he<- verdient in grooten stijl te worden behan deld. De regeering zal echter een lang leven noodig hebben om het te verwezenlijken. De Maasbode (r.k.) heeft re spect voor den omvang van de goede voornemens, welke de regeering koestert. „Wanneer inderdaad al deze plannen voortgang vinden, zal de regee. ring ons land en ons volk een foed stuk dichter hebben ge- racht by de idealen van chris telijke verdieping en sociale gerechtigheid, zooals die in ons volk zijn gegroeid". Trouw (a.r.)- schrijft naar aanleiding van de passage over Indië, waarin het blad een op vallend optimisme bespeurt om.: De Indische paragraaf zou een on3 bevredigende oplossing van de Indische crisis mogelijk kunnen maken, al realiseeren wij ons ter dege, dat de regee. ring het punt waarover de geesten in Nederland verdeeld zijn onze verhouding tot de republiek, in den mist laat. Daarnaast moet worden opge merkt, dat de algemeene te neur gericht is on het behoud van het Koninkrijk. Over den gezagsafstand op termijn wordt gezwegen, al weten wij uit anderen hoofde dat de re geering de verklaring van 10 Februari niet terugneemt. Het Vrije Volk (Partij van den Arbeid) schreef: Als wij de Troonrede in haar ge heel overzien, dan komen wij tot de conclusie dat er op me nig gebied goed werk op sta pel staat, maar dat op sommi ge punten voorloopig eenig voorbehoud nog wel gerecht vaardigd is. Wij kunnen een vruchtbare wetgevende periode tegemoet gaan. Mocht de Re geering toch eenig onderdeel daarvan onverhoopt echter niet brengen van wat wij hopen en verwachten, dan zullen wij niet nalaten onzen democratischen plicht- te vervullen en het vrije woord van het vrije volk te spreken. De Waarheid, (comm.). schrijft, dat twee punten het reactionnaire karakter van de Troonrede kenmerken; de rest is franje. Het eerste punt is de bedrijfsordening, waarbij de regeering met volle zeilen koerst naar het spel van de oppermacht van den particulie. ren ondernemer; hef- tweede betreft Indië. ten aanzien waarvan het vermoeden gewet tigd is, dat een koloniale oor log ter onderwerping van de republiek in nog sterker mate dan voorheen in het onuitge sproken voornemen van de re geering ligt. Duitsche fabrieken voor Nederland, Frankrijk en België. Het intergeallieerd bureau voor schadevergoedingen is overgegaan tot de eerste ver deeling van beschikbare in- dustrieele uitrusting afkom stig van Duitsche fabrieken, Twaalf landen komen hier voor in aanmerking. Frankrijk en Nederland ontvangen de uitrusting van een boorfabriek te Glinde op basis van een vergelijk, tus_ schen de twee landen geslo ten. Frankrijk ontvangt vervol- :ens de werktuigenfabriek ichiess te Oberkassei en de ondergrondsche electrische cen trale van Mannheim. België ontvangt werktuigfabrieken van Boehner en Koehle te Esslingen. MIN. VA» KLEFFENS VOORZITTER VAN DEN VEILIGHEIDSRAAD.. Gisteren heeft mr. E. N. van Kleffens voor een periode van dertig dagen het voor zitterschap van den Veilig heidsraad aanvaard Russen Yerhoogen loonen yan Oostenrijksche arbeiders. De Sovjet-administratie van het oliegebied van Zistersdorf, dat door de Sovjets als voor malig Duitsch eigendom werd overgenomen, heeft heden een overeenkomst geteekend. waar- by de loonen der arbeiders in sommige gevallen met 82 worden verhoogd, langere va. canties worden toegestaan en het loon voor mannen en vrou wen gelijk wordt gesteld. De loonsverhoogingen en ex- tra.rantsoenen, die in verschei den door de Sovjets overgeno men concerns in Oost-Oosten rijk worden gegeven, hebben de Oostenrijksche arbeiders in andere fabrieken aldaar er toe gebracht len Sovjet-autoritei ten te verzoeken- ook hen in dienst te willen nemen. Vóór Maandag geen nieuwe Belgische Regeering. Nog meer moties te Malino. Op de zeer vruchtbare slot zitting van de conferentie te Malino zijn met alg. stemmen zes moties aangenomen. In de eerste motie wordt er o.m. op aangedrongen den import, en export, den interinsulairen handel en scheepvaart weder over te laten aan het particu lier initiatief en hierbij tevens bescherming en steun te ver- leenen aan Indonesische on dernemers. De tweede motie spreekt de wenschelijkheid uit. dat, in de besturen van industrleele on dernemingen die haar werk zaamheden in Indonesië uit oefenen, Indonesiërs dienen te worden opgenomen opdat de zen daarin kennis en ervaring kunnen verwerven. De derde motie spreekt zich uit voor nationalisatie van de Javasche bank. In de vierde motie wordit te •kennen gegeven, dat het aan de KPM en andere reederyen verleende monopolie afge schaft moet worden, althans tegengegaan. In de vijfde motie, wordt er bij de Australische regee ring en by de vakvereenigin. gen op aangedrongen het sta kingsembargo op de Neder. landsche schepen op te heffen, opdat de medicynen. school- benoodigdheden, manufactu ren en andere goederen, noo dig voor den wederopbouw en de vernieuwing van Indo nesië, vrij kunnen worden aan. gevoerd De zesde motie gaat uit van den federaitieven vorm van den staat Indonesië, welke ge heel Indonesië zal omvatten en oordeelt hiertoe een zekere overgangsperiode noodig. In deze motie wort tevens te ken nen gegeven, dat men aan dacht heeft voor Sjahrir en zyn medewerkers en ten spoe digste met hen hoopt samen te werken. Evacuatie Yan geïnterneerden gestaakt. De Indonesische republikei nen hebben gisteren elke evacuatie uit het binnenland „tot nadere aankondiging" ge staakt. Het Britsche hoofdkwartier heeft een onmiddellijk onder- zoek gelast. De Russen weer In de contra-mine. AMERIKAANSCH PLAN VOOR ATOOM t-ONTROLE VERWORPEN. Op de byeenkomst van de atooracommissie heeft Gro- myko gisteren verklaard, dat de Sovjet Unie het Amerikaan- sche plan voor de controle op de atoomenergie in zyn ge heel verwerpt. Volgens dit plan zou een atoomlichaam in het leven worden geroepen voor de con- tróle op de ontwikkeling van de atoomenergie, waarbij het recht van veto aan beperken de bepalingen zou zijn ge bonden. Minister Spaak heeft mede gedeeld, da.t zjjn nieuwe kabi net waarschynlyjk niet voor Maandag, dus niet voor hei begin van de Parysche vredes conferentie, gereed zal zijn. Er zyn moeilijkheden ont staan, doordat de oud-minis ters De Voghel en de Smaele, welke als technici gelden, wei gerden zitting te nemen. De partijen zullen dus opnieuw moeten beraadslagen. DE KONINGSKWESTIE. Koning Leopold III heeft een commissie gevormd, welke het publiek zal hebben voor te lichten over de houding van den koning sedert 1936. Scherpere denazificeering in Beieren. Het Araerikaansche militai re bestuur In Beieren heeft een officieele verklaring uit gegeven volgens welke de de- nazificatlemaatregelen, die tot nogtoe door de Duitsche autoriteiten in Beieren z(jn genomen, volkomen onvoldoen de worden genoemd. Dit geldt voornamelijk voor den dienst der openbare gezondheid. Het hoofd van den Beier- schen gezondheidslienst is ontslagen en zal terechtstaan wegens het verstrekken van foutieve inlichtingen. Hij heeft toegestaan, dat nazi-dokters hun praktijk hebben hervat, terwijl hijzelf zijn lidmaat schap van de S A. verzwegen had. De nieuwe bonnen. PERIODE 21 JULI T.M. 3 AUGUSTUS. BONKAARTEN KB 608. Ei- Res. B 87, 1 ei. BONK. LA, LB, LC 008. Melk: A 71 melk 2 1., B 71 en C 71 melk 3% 1. Aardappelen: 394 aardappelen 3 kg. BONKAARTEN LD, LE 608, Melk, D 71 en E 71 melk 6 1. Aardappelen: 894 aardappelen 1 kg. TABAKSKAAR TEN. T40 2 rants, tabaksartikelen. Stamkaart no- 8 voor schoenenbon. In den loop van de maand Augustus 1946 zullen voor een schoenenbon in aanmer king komen zy', wier stam kaartnummer eindigt op het cyfer 8, voor zoover zij se dert 1 Januari 1945 nog geen bon voor gewone of be roepsschoenen hebben ontvan. gen. Geen reden om aan het effect te twijfelen Atoombom no. 5 lol ontploffing gebracht. Admiraal Blandy, die belast is met de leiding van de atoomproeven bij Bikini, heeft medegedeeld, dat de atoom bom-onder-water precies op den -vaslgestelden yd, (Woens dagavond 22.35 uur Nederl. tijd) tot ontploffing is ge bracht. De bom was in een water dichte kist onder den zeespie gel opgehangen en werd door den 34-jarigen Amerikaan- schen geleerde, Holloway langs radiografischen weg tot ontploffing gebracht. Aan vankelijk bestond nog vrees, dat de proef wegens slechte weersomstandigheden zou moeten worden uitgesteld. Onmiddellijk na de ontplof fing was over de Amerikaan, sche radio een ontzettend la waai te hooren, dat enkele seconden aanhield. Volgens ooggetuigen steeg ©en kolom water van eenige kilometers hoogte ten hemel. Ontzaglijke stoom- en stofwolken bena men het gezicht op de 85 proefschepen in de baai van Bikini. EEN HEL. Een ooggetuige meldt uit het vliegtuig, dat in de na bijheid van de plaats der ont ploffing rondvloog: „De kracht en hitte van de atoombom maakten de lagune van Bikini tot een he>l van vlammen, rook en stoom. De schepen, die in de baai voor anker la gen, werden volkomen aan het oog onttrokken. De bom bracht o.m. het slagschip „Arkansas" van 26.100 ton en een transport schip tot zinken en bescha digde het vliegtuigmoederschip „Saratoga" en het slagschip „New York. Van de zes onderzeebooten is er nog geen bovengekomen. „Er is geen reden om aan het effect van de bom te twij felen", merkte vice-admiraal Blandy op. Hy deelde verder mee, dat op de kust van een eiland nabjj Bikini een vloed golf van twee a drie meter hoog was waargenomen Daar uitgebreide voorzorgs maatregelen hebben plaats gehad, zijn geen menschen- •vens te betreuren. De hoog te van de waterkolom, die bij de ontploffing opspoot, schat men op 1% km., de wolk van gas en stoom op ongeveer 2.7 km. Het effect van de ontploffing bleef strikt beperkt tot de onmiddellijke omgeving. Vaartuigen, welke radiogra fisch bestuurd worden, hadden verkenningstochten volbracht en brachten monsters water mee terug. Vice-admiraal Blandy heeft officieel medegedeeld, dat het vliegtuigmoederschip „Sara toga", dat slagzij maakt, ver moedelijk zal zinken De „New York" helt eveneens over. Groote Adviescommissie der Illegaliteit ontbonden. Op grond van de overwe ging, dat zy zou dienen op te houden te bestaan op het oogenblik, waarop een geko zen volksvertegenwoordiging haar taak zou aanvangen, heeft de Groote Advies-com missie der Illegaliteit gisteren een plechtige slotzitting in het Amstelhotel te Amsterdam haar werkzaamheid beëindigd. Onze groenten-export. Aan de groote moeilijkheden by den afzet van onze groen ten, waardoor eenige maanden geleden nog belangryke hoe veelheden moesten worden vernietigd is een eind© ge komen. Sinds 24 Mei wor den regelmatig partyen door gedraaide groenten aan de Engelsche autoriteiten in Duitschland geleverd die dit voedsel ter beschikking stel len van de burgerbevolking in Rijnland en Westfalen. Daar naast is met de Britsche en Amerikaansche bezettings autoriteiten in Duitschland een regeling getroffen voor de levering van groenten en fruit uit Nederland voor de bezet tingstroepen in de deze zönes. De export naar Engeland ls kwantitatief nog weinig be vredigend. Ten aanzien van de bereikte resultaten met Tsje- cho-Slowakije en in zekeren zin met België, mogen we echter niet ontevreden zijn, De moeilijkheden in Palestina. Engeland heeft in het ge heel geen bezwaar tegen Egypte's voornemen de Pa- lestynsche kwestie uit naam van de Arabische staten tij dens de eerstvolgende alge meene vergadering der Ver. Naties op de agenda te plaatsen. De Britsche regeering heeft bewijsstukken gepubliceerd, op grond waarvan besloten werd tot den overval op het hoofdkwartier van hat Jewish Agency te Jeruzalem. De regeering verklaard, dat de bewyzen o.m. ontleend zyn aan onderschepte telegram men tusschen Londen en Je ruzalem. In Joodsche kringen staat men sceptisch tegenover het materiaal in dit witboek. Men meent, dat de bewyzen de toets der critiek niet kunnen doorstaan. TRIBUNAAL MIDDELBURG Een Z-kaarten-attaire. Hendrik Angerman, uit Vlis- singen, hoorde een lange ïyst van beschuldigingen tegen zich uiten: Hy was Kring hoofd Frontzorg voor Walche. ren, Mede door zyn medewer king kreeg de S.D, kenni9 van een affaire met 3000 val- schc Z.-kaarten. Op econo misch terrein had besch. voorts vry belangryke functies be kleed by het economisch Front en het Den v. Byzondere Eco nomische Zaken. Besch. erkende alles wat hem ten laste was gelegd, uitgezonderd colportage met Vova. Het Tribunaal besteedde er geruimen tyd aan om te po gen te ontdekken in hoeverre Angerman op de hoogte was van de Z-kaarten affaire. Volgens besch. had hy er niet van geweten, dat de S.D er ln gemoeid zou worden. Verd. mr. Kurtz schilderde Angerman als een brood- N.S.B.-er en schetste de slecht© economische omstan digheden van den middenstand voor den oorlog en na de be zetting. Besch. heeft, aldus verd. biyk gegeven van een ontstellende oppervlakkigheid. Hy bepleitte voorwaardelyke straf. „GEDESELLUSSIONN EERD". Elisabeth Johanna Bouman, uit Vlissingen, was reeds in 1936 toegetreden tot de N.S.B. en had in den loop van den tyd verschillende functies be kleed, o.m. voor Frontzorg, de N.S.V.O., W.H.N. Besch. erkende de tenlaste legging. Zy was uit sociaal oogpunt lid van de N.S.B. ge worden. Na '40 waren zy ge- gedesiilusionneerd geworden. Zij hadden toen echter nog geen begrip gehad voor den waren aard der N.S.B. Het Duitsche volk kon zy als volk niet haten. Toch had zy in '44 nog een brief geschreven, waarin zy de hoop uitsprak, dat dat jaar den vrede zou brengen en een overwinning voor Duitschland. Houzee, luidde het laatste woord. Thans wist zij wel te ver tellen. dat zh in de N.S.B. van A tot Z bedrogen waren. Nadat haar verdediger aan het woord was geweest, klaag, de verdachte zelf nog over de huisvesting. Ze had enke le dagen in een cel moeten zitten Dat zy straf had ver diend, begreep ze, maar een dergelijke minderwaardige be handeling vond zij toen niet prettig. GOED WERK. Johannes Abee, Vlissingen, sympathiseerend lid geweest, maakte deel uit van enkele nevenorganisaties en was als landwachter bewapend geweest met een jachtgeweer. De verdediger mr. Kuyper meende, dat de gronden die besch. hadden gedreven naar N.A.F. en N.SJ3 aanvaard baar geacht moeslen worden. Hy schetste bovendien de andere zyde van besch. ka rakter, die naar voren geko men was tydens den honger winter. Hy zou toen op ver schillende wyze goed werk verricht hebben. UITSPRAKEN. Leendert Adr. Schot, Goes: ontzetting rechten. Alida Amalia van Opdorp,, Middelburg: beschuldiging ver vallen verklaard. Wanda Kaczmareck, Am sterdam: beschuldiging ver vallen verklaard Jacob Koole, Middelburg: beschuldiging vervallen ver klaard. Jacobus Mart. den Hollan der, Oostkapelle: beschuldi ging vervallen verklaard. Generaal Hakewill Smith komt naar Zeeland. ONTHULLING VAN EEN GEDENKTEEKEN TE VLISSINGEN. Op Zaterdag 3 Augustus a.s. zal in Vlissingen de onthulling plaats vinden van een eenvou dig gedenkteeken ter hernne- ring aan de landing der En gelsche troepen in deze stad. Deze plechtigheid zal wor den bygewoond door generaal Hakewill Smith, commandant van de 52ste Schotsche Laag land-divisie, chef van allt strijdkrachten te land, ter zee en in de lucht, onder wiens lei ding Walcheren in 1944 werd bevryd, en zyn staf Soortgelijke gedehkteekens. bestaande uit eenvoudige stee. nen met een door de Ned. Re geering aangeboden bronzen herinneringsplaquette, zullen worden geplaatst op beide Jan dingsplaatsen bij Westkapelle, bij het Sloe, te Baarland en te Hoedekenskerke. Alleen het gedenkteeken te Vlissingen zal echter plechtig worden onthuld en wel in te genwoordigheid van hooge Ne- derlandsche militaire autoritei ten, een militair muziekcorps uit Den Haag en een Neder- landsche compagnie infanterie. Het ligt in de bedoeling, dat gedurende een tocht, welken generaal Hakewill Smith met zyn staf des middags over Walcheren zal maken, ook de officieele opening van het Zeeuwsche Oorlogsmuseum te Middelburg door hem zal wor den bijgewoond. ZeelandDen Haag. TEN BATE VAN DE GETROFFEN VOETBAL CLUBS. Door de Afdeeling 's-Gra- venhage van den K.N.V.B. werd het bestuur van de Afdeeling Zeeland van den K.N.V.B. een zeer mooi aanbod gedaan. Ter gelegenheid van het 25- l'arig bestaan van de Afdeeling Zeeland vroeger Z.V.B.. bood de afdeeling 's-Gravenhage aan een wedstrijd te komen spelen tegen het Zeeuwsch Elftal met een sterk Haagsch Elftal, be staande uit le klasse spelers. De afdeeling Den Haag stelde voor deze ontmoeting een groo ten zilveren wisselbeker ter waarde van f 500.beschik- baar en noodigde het Zeeuwsch Elftal tevens uit voor een re turn-ontmoeting in Den Haag. De opbrengst van deze wed strijden zal geheel ten goede komen aan de getroffen Zeeuw sche voetbalverenigingen Het ligt in de bedoeling jaar. lijks deze ontmoetingen te herhalen voor hetzelfde doel, totdat de Zeeuwsche vereni gingen voor 100 zullen zijn schadeloos gesteld. Daarna zal beslist worden over de bestem ming van de opbrengst van de jaarlijks te spelen wedstryden. Het bestuur van de afdee ling Zeeland stelde de eerste ontmoeting vast te Goes op 11 Aug. a.s., waarvoor de mede werking van den K.N.V.B. werd verkregen, terwyl in deze aangelegenheid het Departe ment van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen Afd. Lich. Opv en Sport oorspronkelijk het initiatief nam en in één en ander prachtige medewerking verleent. \ctie tot verbetering van de ambtenaren-salarissen. Door de afd. Zeeuwsch Vlaanderen van de alg. R.K. Ambtenaren-vereeniging is een request gericht tot de ge meentebesturen van Zeeuwsch Vlaanderen, het Provinciaal bestuur en de betrokken Mi nisters. In dit request wordt de aandacht gevestigd op de financieele positie van de ambtenaren van Rijk, provin. cie, gemeenten en andere pu bliekrechtelijke lichamen, wel ke zeer dringend om snelle verbetering vraagt. Met cijfers wordt aange toond, dat hoewel de salaris- index van 1939 tot 1946 steeg van 100 tot 130 135, de kosten van levensonderhoud stegen in een verhouding van 100 tot 190. Door dit schrik barende verschil is in vele ambtenaars-gezinnen een groo- |te achterstand ontstaan. Het wordt dan oók meer dan noodzakelijk geacht, dat de ambtenaren-salarissen zoo snel mogeiyk herzien worden, eventueel voorafgegaan door ©en uitkeering ineens, gelijk o.m. t.a.v. de onderwyzers zal geschieden. Mr. W. K. H. Dieleman voor het tribunaal. Op 29 Juli a.s zal Mr. W. K. H. Dieleman. advocaat en procureur te Middelburg, voor het Tribunaal verschynen. Ais verdedigers treden op Mr. A. Bolle en Mr. Wijckerheld Bis- dom uit Den Haag. VALSCH PASPOORT. Een jonge vrouw uit Mid delburg, die België binnenge komen was met een valsch paspoort, werd door de Ant- werpsche politie aangehouden. Zy is thans opgesloten en zal naar de grens teruggebracht worden. PROVINCIALE ZOMERDAG N.J.V. Het Ned. Jongelingsverbond houdt te 'sHeer Hendrikskin deren op Zaterdag 27 Juli zijn Provincialen Zomerdag. Om 10 uur wordt geopend met zang en schriftlezing. De geheele dag wordt dan gevuld met samenzang, muziek van het N.J. V-ensemble, volksdansen, 'toespraken, estafetteloop, con cert van het pijpercorps „Ex celsior" uit Goes, enz. SLUISDEUREN VOOR WALCHEREN. MOEILIJKE SLEEPREIS VAN LEIDEN NAAR VLISSINGEN. Dinsdag is uit Leiden een zeer bizonder scheepstranspoit naar Vlissingen vertrokken, nl. een zwaar Amerikaansche invasieponton, die twee sluis deuren vervoert, welke be stemd zyn voor het Kanaal door Walcheren. Deze deuren, welke in op dracht van den Rijkswaterstaat werden vervaardigd door de N.V. Kon. Ned. Grofsmedery, wegen 30 ton en hebben afme tingen van 9 by 10% meter. Zy werden grootendeels ver- aardigd van uit Engeland af komstig materiaal. De ponton wordt gesleept door de sleepboot „Haarlem mermeer", terwyi een klein bootje nog als „roerganger' fungeert. Door de afmetingen van het gevaarte, is de reis zeer moei- lyk, vooral daar waar bruggen e.d.' gepasseerd moeten worden. Omstreeks half October zul len echter twee nog grootere deuren (9.70 x 10.70 meter) voor het Kanaal door Walche ren afgeleverd en getranspor teerd moeten worden. De vier deuren zyn bestemd voor de binnenkeersluis bij Vlissingen. Hooge land- en tuinbouwloonen. Bijna alle land- en tuinbouw bladen klagen over de hooge loonen, welke aan de losse ar beidskrachten, vooral voor de z.g. seizoenwerkzaamheden, moeten worden betaald. Het Zeeuwsch Landbouwblad noteert voor het eiland Tholen dagloonen van 1 15 tot 20 by 9-urigen werkdag en vrij van belasting. Het blad spreekt van „onhoudbare toestanden" en van „loonoorlog" in West Noord-Brabant, onder Dintel- oord en Steenbergen. Het weekblad „De Tuinderij" be richt van weekloonen van los. se tuinarbeiders, welke van 100 tot 200 pet. liggen boven het contractloon. In spitten wordt 16 k 17 by een 8- urigen werkdag verdiend, pak ken van sla of snijden van spinazie moet worden betaald met 2.50 per uur, in peen-, bossen zijn daggelden van f 20, ja zelfs van f 35 ver. diend. Drulvenkrentsters (meest meisjes van 16—20 jaar) beuren 1215 per dag, flinke jongens komen in bessenpluk tot dagloonen van f 7 tot 10. De inzenders dezer mede- deelingen verlangen ingrypen van den kant der organisaties en van de regeering, alsmede van de diensten, welke met de contróle op de naleving van de loonovereenkomsten in land en tuinbouw zyn belast. BENOEMINGEN. Tot dijkgraaf van den Van. Alsteinpolder werd benoemd mi-. W. E. M. Seydlitz, te Hulst; tot voorzitter van het bestuur der waterlceering van den colamatieuzen Suzanna- polder, de heer M. Moerland, te St. Annaland; tot voorzitter van het waterschap voor de uitwatering door de Sluis.in- de-Piet, de heer D. W. Lin- denbergh, te 's Heer-Arends- kerke; tot lid van het be stuur van het waterschap voor de uitwatering door de Sluis-in-de-Piet de heer J. J. Klompe, te Wolphaartsdijk; tot gezworene van den polder Vier-Bannen van Duiveland, de heer J. A. van Nieuwen- huijze, te Nieuwerkerk; tot gezworene van den polder Vier-Bannen van Duiveland.de heer C. J. van Westen, te Zle- rikzee; tot gezworene van het waterschap de-Breede-Wate- ring-be westen Yerseke, de heer M. Nieuwenhuijse Lzn., te Nisse; tot lid van het be stuur van het waterschap Nol-Oude-en Loven, de heer F. G. Tollenaar, te Hoek. Herbenoeming Burgemeesters. By' Kon. besluit van 29 Juni 1946 zyn herbenoemd tot burgemeester van: Biervliet, A. P. Kostense; Clinge P. V* M. Vercau teren; 's-Heeren- hoek C. F. A. M. van Hor- sigh; 's-Heer Arendskerke A. A. Elenbaas; Hulst B. A. Th, M. Truffino; Kloe tinge mr. H. N. baron Schimmelpenninck van der Oye; Koudekerk© J. L. Dregmans; Krabbendyke jhr^ mr. W. C. Sandberg tot Es- sen'burg; Oost- en West-Sou burg A. H. S. Stemerding; Schoondyke F. A. van Rose- velt; Sint Laurens J. W. van 't Hoff; Terneuzen mr. P. H. W. F. TellegenVogelwaarde F. A. Hendrikse; Wemeldinge A. C. Willemsen; Wolphaarts. dijk S. A. N. van Oeveren; IJzendyke jhr. L. E. D. S. von Bönninghausen tot Heringha- ven; Zaamslag S. van Hoeve; Aagtekerke J. Bosselaar; Borssele G. A. Bax; Grijps- kerke H. U. Bouwman; Kat- tendyke jhr. mr. D. van Doorn; Meliskerke A. J. Huysman; Nieuiw_ en St. Joos- land mr. F. S. K. J. graaf van Randwijck; Ovezande mr. A. J. M. Eikhuizen; Ritthem P. Daniëlse; Serooskerke P. Dregmans; Sluis A. F. J. Aer- noudts; Waarde J. C. van Burg; Zoutelande D. Kodde. ZUIVERINGSRAAD BOL WIND U STRIE. Tot lid van den Zuiverings raad voor de bouwindustrie zijn o.a. benoemd de heeren C. Ouwehand te Vlissingen, ir. A. G. Wiersma te Middelburg, ir. H. de Lussanet de la Sa- blonière te Middelburg; mr. G. C. D. Rutgers van Rozenburg te Middelburg Meliskerke BEGRAFENIS WIJLEN Ds. W. J. J. BAKKER. Onder groote belangstelling' vond Dinsdagmiddag de herbe grafenis plaats van wyien ds. W. J. J. Bakker, in leven predi kant der Ned Herv. gemeente te Meliskerke, die op 27 Octo ber 1944 bij de inundatie van Walcheren om het leven kwam. Aan de geopende groeve werd het eerst het woord ge voerd door ds. Oosthoek van Zoutelande. Spr. schetste het bescheiden karakter van den overledene en de wyze, waarop hg al zyn krachten voor ande ren gaf, zonder zichzelf ook maar in het minst op den voor grond te stellen. Vervolgens spraken de voorzitter van het classicaal bestuur van Middel burg en ds. Reus, de laatste namens den ring Vlissingen. Burgemeester Huysman van Meliskerke prees namens de burgerij de activiteit van wy ien ds. Bakker i. z. de belangen der gemeente. Burgemeester Dregmans van Koudekerke en Biggekerke voerde het woord als voorzitter van de Vereeniging het Groene Kruis en ds. van der Waa van 's Heer Arendskerke als oud collega. Nadat de schoonvader van den overledene bedankt had voor de laatste eer aan wylen ds. Bakker bewezen, eindigde ds. Oosthoek met dankgebed. Goes TENTOONSTELLING KLEUTERSCHOOL Woensdag werd in het ge bouw van de Gemeentelijke Kleuterschool op de Beesten markt te Goes een tentoon stelling gehouden van de werkstukken, die de kinderen tot zes jaar gemaakt hebben, uit papier en klei. Voor het werkelijk zeer verdienstelyke werk van de kinderen, komt mede de on derwijzeressen en helpsters alle lof toe. Wemeldinge CANDID ATE NLIJST GEMEENTERAAD De candidateniyst voor den gemeenteraad in Wemeldinge is als volgt samengesteld: Christ. Hist. Unie: 1, Harden- berg, D.; 2. die Jonge. Dz. J.; 3, Burger, Jbz., C 4 de Schipper Jbz., C.; 5. de Vries, H.; 6. Mey- aard, Az„ H.; 7. Veerhoek. A. Vrijz. Kiesver.: 1. Dekker, P. J. J.; 2. Lindenbergh, M. C 3 de Groene, Mz P.; 4. Alinh. B. W.; 5. Kole. E. J.; 6 Visser, M.; 7. van Weele, G. W. Staatk. Ger. Party: 1. Koo- man, J.; 2. de Kraker, C.; 3. Benschap Knook, J B.; 4. Ruds- sen. A. Partij van den Arbeid: 1. de Jonge, D M.; 2. Schouwenaar, Adr. P.; 3. Prins, J.; 4. Zuyd- wogt, M.: 5. Dagevos. J.; 6. van Dalen, J. Anti Revolutionnairen1 Dominicus, Fz. K.; 2. de Schip per Az., Adr.. 3. Hamelink Cz., Joh.; 4. Vleugel Az., W.; 5. Brouwei*, P.; 6. de Schipper, Jz. Arij7. van Stel, Hz Jacs; 8. Flórusse. M.; 9. Cok, J.; 10. van de Linde, N. Op Zaterdag 27 Juli hoopt de muziekvereenlging „Voor waarts" te Koudekerke een concert te geven tusschen 8 en 10 uur 's avonds. De collecte voor de Re- classeering heeft te Goes f 721.25 opgebracht. Van die aanbesteding van 18 woonhuizen te Sluis deed M. Schrijver Mannaert het laagste bod n.l f 199.000. TRIBUNAAL GOES UITSPRAKEN. C. Goudswaald, 38 j., uit Wissekerke 6 mnd. voorw. in- terneering met als voorwaarde zich gedragen als goed Neder lander, onder toezichtstelling van de 9.T.P.D. B. J. van Bemden, 40 j„ keurmeester te Goes, 9 mnd. interneering. Verbeurdverkla ring radio en meubelen, voor zoover by oorlogsslachtoffers in gebruik. W. Bazen, 37 j.. schipper uit Kloetinge, 3 j. voorwaardeiyk met als voorwaarde onder toe zichtstelling. Allen werden ontzet uit de rechten. Kerknieuws GEREF. KERKEN. Aangenomen naar Katwyk a.d. Rijn N. de Valk te Stel lendam, die bedankte voor Dinteloord, Schoonrewoerd en Yerseke. VRIJE EVANG. GEM. Beroepen te Yerseke H R. Timmerman te Velp. GEREF. GEMEENTEN. Beroepen te Dinteloord D. L. Aangeenbrug te Leerdam, die bedankte voor Borssele.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 6