C.P.N. Schouwburg-Bioscoop DANSEN ELECTR0-BI0SC00P Partij van de Vrijheid. LIJST 1 LIJST 1 Partij van den Arbeid LIJST 1 LIJST 1 Vlissingsche Kiezers. Lijst 3 W. P0PPE. BARETTEN A. L. Le Cointre STEMT MORGEN F. C. WIJSVELD No. 5 van Lijst 2. ARBEIDERS KIEZEN I ARBEIDERS I ZIJ KIEZEN J COMMUNISTEN Vlissingen Kees Schillemans No. 1 van Lijst 6. Middelburg JAN DE KOK No. 1 van Lijst 7. Molenwater IMiddelburg Als buitengewoon KERMIS- PROGRAMMA presenteeren wij vanaf Vrijdag 26 Juli tot en met Maandag 29 Juli a.s. SLECHTS MER DAGEN f FERNANDEL ALS REBEL met ALCOVE R, ARTHUR DE VERS. Regie: CHRISTIEN JEQUE. De Fransche Koning van den lach FERNANDEL in spannend filmwerk, dat U van begin af aan zal boeien. Toegang 14 jaar. Aanvang Avondvoorstelling precies 7.30 uur. Aanvang Zon dagvoorstellingen: 2.30 uur en 7.30 uur. N.B. Houders van Vaste Plaat sen zijn verplicht hun plaatsen op den dag der voorstelling af te halen tusschen 11.3012 uur aan de Cassa. BIJ LENSVELT KOOPEN IS GELD BESPAREN I Al onze klanten verstrekten wij een fl. likeur of wijn, en er komt weer. Zorg, als er weer wijn 'rf likeur door ons wordt uitgegeven, dat U er dan ook bij bent. Laat U als klant in schrijven, en U wordt op be paalde tijden ook van dit arti kel voorzien, en bovendien iedere week koek en biscuits. FIRMA LENSVELT Co. Depot Nutricia babyvoeding- Telefoon 249, Nieuwendxjk 27, Vlissingen. Woningbouw-Vereeniging Gemeenschappelijk Belang Vlissingen, Leden der vereeniging, die nog geen circulaire hebben ontvangen, kunnen deze afha len op Vrijdag 26 .Tuli a.s,, tus schen 7 en 8 uur aan het kantoor Boterbloemlaan 30. HET BESTUUR. Bovenzaal Sociëteit DE VERGENOEGING. Gedurende de Kermisweek iederen avond van 812 uur. Woensdag en Zaterdag van 82 uur, o.l.v. E. T. F. C. OORVELEYN. Verkoop van vooroorlogsclie Croquetten, billijke prijzen. Markt Middelburg Presenteert vanaf Vrydag 26 Juli tot en met Donderdag 1 Augustus a.s. een buiengewoon KERMISPROGRAMMA DE GEHEIMZINNIGE PILOOT (PILOOT X). Medespelenden: JOHN CAR ROL, LONA ANDRE, WHEE LER OAKMAN e.a. Een ge heimzinnig vliegtuig, gemerkt „X", met een bloeddorstigen ex-oorlogsvlieger verwekt on rust en vrees onder de helden der luchtEen spannende vliegeniersfilm! Toegang 14 jaar! Vooraf: een uiterst sensatio- neele actie-western met het be kende Cowboy-trio: D© Drie Musketiers van het Westen in: HET FLUITENDE DOODSHOOFD (Riders of the whistling Skull) Toegang 14 jaar. Aanvang Avondvoorstelling: precies 9 uur. Aanvang Zon-i dagvoorstellingen: precies 4 uur en 9 uur. Aanvang Dins dag, Woensdag, Donderdag: precies 7 uur en 9.30 uur. N.B. Houders van Vaste Plaat sen zijn verplicht hun plaatsen op den dag der voorstelling af te halen tusschen 11.3012 uur aan de Cassa Schouwburg. Bioscoop. Stoombootdienst ANNIE" REGELMATIGE AUTO BOOTDIENSTEN op AMSTERDAM, ZAANDAM, UTRECHT, DORDRECHT. Geen dubbele vracht, zonder overlading Verbinding mef- het Noorden en Z. Vlaanderen.' Inlichtingen: Kinderdijk 70, Middelburg. Dir. D. DE VRIES Jr. FA. TE ROLLER CO., GIststraat 27. Telefoon 2106, Middelburg, 3s ook Uw adres voor alle Vleeschartikelen. Specialiteit in het fijnste VLEESCH. Uitsluitend in eigen bedrijf ver vaardigd. Zi© onze étalage. Pootaardappelen van den Wilhelminapolder in alle klassen en maten. Bestelt nog heden bij: P. ZACHARIASSE, Langendamschestraat 6, Zoutelande. GEMEENTERAADS VERKIEZING MIDDELBURG. Stemt op 26 Juli een 'der candidaten van LIJST 4 1. B. A. Hesselink. 2. M. J. Louws 3. Mevr. E. Tieleman Modderaar. 4. C. W. d'Huy. 5. Ir. A. A. Brevet. 6. Mr. J. J. Snoep. 7. L. E. Gabrlëlse. 8. H. M. Speekman. 9. Mr. J. F. C. v. Delnse Afd. Vlissingen. Voor Herstel en Vernieuwing Ook in 't Gemeentebeleid. Stemt op 26 Juli Lijst 1, De Partij van den Arbeid. Onze candidaten zijn: 1. L. P. VAN OORSCHOT 2. M. A. VAN POPERING. 3. Ir. M. A. L. BEUN. 4. J. POST. 5. M. J. VAN POEUE. 6. A. VAN SCHIJNDEL. 7. A. R. KONIG. 8. A. DE BART. 9. J. T. VISSER. 10. J. TELGENHOF. 11. A. BUIJTERSE. 12. W. J. ANDRIESSEN. 13. G. GELDOF. 14. C. VAN DEN BULCK. 15. H. W. KOLIJN. 16. J. P. VERHEUL. 17. W. DE LENG. 18. J. J. KEMPE Jr. Terstond gevraagd een Bakkersleerllng. BLIEK, Markt A 160, Veere. Een Meidhuishoudster gevraagd, met September bij: Mevr. HEYSE—TAK, „Over- duin", Oostkapelle. Zich schrif telijk te melden aan boven staand adres. Mevrouw LANTSHEER, Zee duin, Oostkapelle, vraagt met September een flink MEISJE, meerdere hulp aanwezig. Wegens huwelijk v. h. tegen, woordige een nét MEISJE gevraagd, bij: C. D. KRIJGER VOGELAAR. Dorpsstr. A 234. Krabbendijke. Coöp. Landbouwvereeniging „EILAND WALCHEREN", Middelburg. Uit voorraad af te geven gegalv. glad DRAAD voor af. rastering zonder bon, lage prijs. Verder Gesarol sproei- en stuif, D.D.T—stuif, Hout-car- bolineurn. Koolteer, Bruin© Teer, ijzeren en houten palen, Boones tokken etc. Kunstmestzegels inleveren uiterlijk 26 Juli a.s. Kalksalpeter vóór 1 Aug. afhalen op oude bonnen. Zijt gij voorstanders van 'i krachtig beleid in onze ge meente volgens Chr. begin selen, brengt dan Uw stem uit op Terstond gevraagd een in- of uitwonende Landbouwersknecht. v. d. MEULEN, W 77, Oost- burg. Wegens dienstplicht een BAKKERSKNECHT (intern) gevraagd. H. VER SLUIS, Langstraat A 138, Ar- ne muiden. 4 modellen diverse kleuren. Tevens meerdere nouveauté's. ZIE ETALAGE. DAMESHOEDENZAAK Segeerstraat 34 Middelburg. Gevraagd KNECHT Voor expeditiewerk, leeftijd 18 —20 jaar. S. W. DANIÊLSE, Auto-Transport, 21, Middelburg. Schuitvlotstr. Het eene tientje dat U wekelijks aan huur betaalt doet het! Na 25 jaar betaalde U 13.000.terwijl geen steen Uw eigendom werd. Een deelname bij BOT7WKAS „UW EIGEN HUIS" te Den Haag, maakt U in korten tjjd HUISEIGENAAR Onze gratis brochure ligt op U te wachten. Hoofdvertegenwoordiger voor Walcheren: J. J. MEIJNDERTS Paul Krugerstraat 56, Vlissingen. Zend mij Uw gratis brochure. Naam: Adres: Coöp. Landbouwvereeniging .Eiland Walcheren", Middel brug, vraagt een net KOSTHUIS, voor kantoorpersoneel. Aan. biedingen met prijsopgave. K&afcax Bügeaoaaxi Door smaokvolfe meu bileering en stoffeering brengt U sfeer en ge zelligheid in Uw wo ning. Op de betreffen de afdeelingen bij V D vindt U olies wat daartoe noodig is. En dit, aangevuld met ons advies, zol als resultaat hebben, dat U zich in Uw woning even rijk zult gevoelen als een kasteelheer. mm Te koop jonge D. Ouders prachtige stamboom. S. WISSE, F 184, 's Heer Arendskerke. Mevr. DROST, N. H. Pasto rie. Kapelle. vraagt een net MEISJE voor d. of d. en n. Werkster aanwezig. St. Jachthonden. Te koop Pathéfoon met 50 platen. Te bevragen: Koudekerksche- weg 31, Middelburg. TE KOOP: groot Slavonisch eiken Amerikaansch Cylinder- bureau; 1 geëmailleerde Bad kuip; 1 electrische Geyser, 125 Volt, 50 L. inhoud. Br lett. A 262, Bureau P.Z.C., Gioes. Wie ruilt mijn br. Dames schoenen, m 41, voor Heeren schoenen, m 40? Havendorp 391, Vlissingen Te koop kruissnarige Piano, H. Matz Co.. Berlin. P LU- CASSE, A 124, Hoedekens- kerke. Wie ruilt mijn mooie Japon voor Vloerbedekking of Lin nenkast, event, met bijbeta ling? Ook te koop, f 50.A. WILLEBOORDSE, Stations straat 9 (2 x bellen), Middelb. Te koop een mahoniehouten Tafel. Te bevr. bij PIET JANSE, Postweg F 144, 's H. Arends kerke. Meisje, in bezit van diploma typen, vraagt THUISWERK. Ook genegen schrijfwerk te verrichten. Brieven lett. K 71, Bur. P.Z.C., Vlissingen Te koop of in ruil 2 MELKGEITEN. Noordweg A 68, St. Laurens. Wie helpt a.s. 2e klas-leer ling H.B.S. bijwerken Fransch en Nederlandsch, tegen goede vergoeding? Emmastraat 20, Middelburg. Te koop z.g.a.n. bruine PLUCHEN MANTEL (Swag ger 4648). Brieven no. 822. Bur. P.Z.C., Middelburg. Te koop eikenhouten Buffet. Te bevragen: Seis weg 85, Mid. delburg. Te koop prima vernikkelden Piston, compl. met koffer en demoer-harpje. Singelstraat 4, Middelburg. Te koop z.g.a.n. WOLLE-a HEEREN-BADCOSTUUM. Verlengde Hobeinstraat 260. Vlissingen. Te koop antieke mahoniehouten SECRETAIRE. Te bevragen: Seisweg 14, Mid delburg. Te koop een electr. WASCH- MACHINE-MOTOR. P.K. en HEERENPOLSHORLOGE. Noordweg 88, Middelburg. Te koop z.g.a.n. zwart gekleed Pak, vooroorlogsche kwaliteit. Weijkmanlaan 2, Breskens. Te koop prima v.o. KINDERWAGEN. Biggekerksche straat A 193, Koudekerke. Te koop PREIPLANTEN. H. DEKKER, Groeneweg, Koudekerke. TE KOOP: Ritsema Stofzui ger met toeb., 127 V., 11 Gloei lampen, 127 V.. 1 Werktrap, 12 tree en 2 Kachels. Donderdag tusschen 5 en 7 uur, Veersche singel 130, Middelburg, Net Meisje zoekt een leuke Vriendin, leeftijd 2530 jaar, Goes of omgeving. Brieven no. 825, Bur. P.Z.C., Middelburg. Te koop 2 z.g.a.n. Old finish ARMSTOELEN en SALON TAFELTJE. Walstraat 100 bov., Vlissingen. Te koop z.g.a.n. KINDERWAGEN (met veeren) Adres: A. BAR- TEN, Sottegemstraat 66, Vlis singen. Te koop mooi klein onder houden Godin Keukenkacheltje. Anjelierenlaan 78, Vlissingen. Te koop aangeboden kruis snarige DUITSCHE PIANO, eikenhouten kast. Goed instru ment. Prjjs f 1600.Brieven no. 820, Bur P.Z.C., Middelb. Te Koop KINDERLEDIKANT. KNEGT. Singel 36, Vlissingen. Te koop GEITENKARN. J. DE RIJKE, Nieuwstraat 49, Middelburg. KINDERWAGEN te koop. Nieuwstraat 37, Mid delburg. Een aantal kiezers. Dame alleen, wonende op goeden stand te Middelburg, wenscht haar WONING TE RUILEN voor kleinere, even eens te Middelburg of omge ving. Brieven no. 824, Bur. P. Z.C., Middelburg. Wie ruilt mijn nieuwe bruine Schoenen met lage hak, m. 38 en 40, tegen m. 39, bruin of wifcbruin? Seissihgel 52, Mid delburg. WIE RUILT mijn z.g.a.n. hooge Heerenschoenen, m. 42, voor een paar Overhemden, m. 14?. Walensingel 11, Middelburg. TE RUILEN: 2 Dameshad. pakken en 1 Heerenbadpak voor wol of interlock-onder- goed. J. W. HUIJSSOON, Paul Kru gerstraat 37, Vlissingen, LAATSTE OPROEPI Zjj, die doperwten hebben geplukt en/of andere werk zaamheden hebben verricht voor de N.V. Conservenfabriek „Zuid-Beveland" te Krabben dijke, kunnen hun loon afhalen op Maandag 29 Juli a.s. Voor Vlissingen: op het Ar beidsbureau t© Vlissingen van 112 uur. Voor Middelburg: op het Ar beidsbureau te Middelburg van 25 uur. UNICUM ter afdrijving van navuil bij koeien. PRIMA SPENENZALF. Van Baal's Drogisterij SCHOONDIJKE. Welke leeraar wil jongeman helpen met het bijwerken van zijn lessen in Algebra en Meetkunde? Brieven no. 832, Bur. P.Z.C., Middelburg. Te koop mooie WIEG op wielen; HOBBELPAARD en DAMESMANTEL, m. 40. Ho. beinsteeg 2, Vlissingen. Te koop een witte TROUW JAPON met sleepje en onder jurk. Brieven letter I 69, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Te koop WIEG en twee GASCOMFOORS (twee pits). Havendorp 638, Vlissingen. Te koop 6 STOELEN met rieten matten en een eiken TAFEL. Aagje Dekenstraat 7, Vlissingen. Te koop prima SEXTANT, 1 paar nieuwe WERKSCHOE NEN. Te koop of te ruil witte lin nen Jasjes en Broeken. LAN DRÉ, Julianastraat C 2n., We- meldinge. TE KOOP: een Timmermans- slijpsteen; 3 Ladders, 20, 18 en 11 sporten; 1 Kelderwinde; een ijzeren Bankschroef; 2 p. Da messchoenen, m. 40; een nw. donkerblauwe Dameshoed, nw. model. Groenewoud 25, Vlissin gen. Dames Badpak voor Japon en K.schoentjes, m. 26 en 27, voor 1 pr. Sch., m. 30. Paarden markt 43, Vlissingen, TE KOOP: Ameublement, 2 armstoelen en 4 andere stoe len, in prima staat; Ameuble ment, 2 armstoelen en 4 an dere, in pluche; l-persoons Le dikant. Wolf aartsdijk C 15, Oudsabbinge. WIE RUILT mijn v.o. wit Overhemd, los boord, m. 15%, voor een stel plateel Vazen, groot formaat. Duinweg 47, Zoutelande. Te koop éénpaards Koks- ploeg en groot Kabinet. Dis- hoekschestraat B 186, Koude kerke. Te koop nieuwe DAMES SCHOENEN. m. 38, Veer- scheweg 7, Middelburg. Na 5 uur. WAARSCHUWING aan Communisten of Sympathiseerenden. De personen als candidaat gesteld door de Comm. Partij Ned. (de Waarheid) zijn niet presentabel om een zetel in den Raad der ge meente te kunnen vervullen. Bedoelde personen zijn o.m. politiek ongeschoold en die nen eerder de reactie dan het Socialisme. Wij raden aan üw stem te geven aan de Partij Yan den Arbeid. Namens de Vereeniging van Communisten „Voorwaarts", J. J. SINKE. J. DE GROOT. G, L LAfcjBEFHZ Te koop: ENGELSCH LEDIKANT met spiraalmatras en 34 kope ren traproeden (na 7 uur nam.) Havendorp 396, Vlissingen. TE KOOP: KEUKENKACHEL Nieuwe Vlissingsche weg 165, West-Souburg Te koop gevraagd DAMESFIETS zonder banden. J. DE' WITTE, Nieuwendijk 4, Vlissingen. TE KOOP GEVRAAGD: WAGENTJE om invalide mee te rgden. Adres: Meliskerke, A 76. TE KOOP GEVRAAGD: Eikenh. Linnenkast. J. DE WITTE. A 183, Koude kerke. TE KOOP: vertrouwd 8-jarig WERKPAARD. W. KLUIJFHOUT Dishoek B 108, Koudekerke. TE KOOP- electr. Koffergramofoon met platen. Kolvenierstraat 38. Vlissingen. TE KOOP: mooie jonge Hondjes. Koudenhoek 8. Vlissingen. TE KOOP: ROEIBOOTJE (drie personen), compleet. Steenüovo. 33, Middelburg. Het eene tientje doet het! BOUWKAS „UW EIGEN HUIS" Den Haag. Hoofdvert.: J. JANSEN Bonedykestraat 104, Vlissingen. Te koop of te huur gevraagd: TRANSFORMATOR, 127—220 Volt. min. 750 Watt. M. SCHOENMAKER, Scheldestraat 64, Vlissingen. TE KOOP GEVRAAGD: Dynam. Luidspreker. Kromme Weele 11, M'burg. Wat moet Uw zoon worden? Als U hem het drukkers vak laat leeren, heeft hij een veilige toekomst! Een geschoold typograaf heeft een interessanten, goedbetaaldcn werkkring met zeer goede sociale voorwaarden: pensioen regeling, 2 weken vacan- tie en gunstige zieken- gelduitkeering. Komt U eens praten over ons contract, dat een vier jarige theoretische en practische opleiding ga randeert. Het drukkersvak..» een mooi vak voor Uw zoon I Inlichtingen btf: Stichting Boek- en Diepdruk, Van Eeghenstr. 70-72, A'dam. Laat uw zoon opleiden tot zetter of drukker bij de Drukkerijen F. VAN DE VELDE Walstraat 5860, Vlissingen. af O. W. DEN BOER Londensche Kade 29, Middelburg, TE KOOP: 3 vl. Gasfornuis, kleine Brandy kast, Jongenskruiwagen, Schommelpaard, Warmwatér- fornuis, Stalen manden (ver-t tind), Poets- en Stofdoekman, den 1.80, Hondenmanden, Wasch- en Boodschapmanden en Tasschen, zeer voordeelig. Mooie Waschknrjpers. VAN R00N Langeviele 62, Middelburg* Te koop aangeboden een vier- riems ROEIBOOT. Te bevr.: CHR. DE VOOGD. Grijpskerke, Noordhoek A 78, Wie ruilt myn v.o. zw. l.h. PANTOFFELS, m 41, z.g.a.n.. voor Zomerjurk, m. 44 of 46 of iets anders? Dokstraat 5, Middelburg. TE RUIL 1 v.o. n. Heerenhoed, grijs, m. 56, voor 1 p. Dames schoenen, m. 38. BOOGAARD, Dwarsstraat 2, Middelburg. Wie ruilt 2.p. Kinderschoen, tjes, m. 2223, voor 1 p. m, 27? Van Dishoeckstraat 23 ben., Vlissingen. Wie ruilt z.g.a.n. Winterjas, Ift. 18 jaar, voor z.g.a.n. 1. Schoenen, br. of zw., m. 42 43? Van Hoorn v. Burghstr. 17, Vlissingen. (Na 6 uur). Wie ruilt Jongenspakje Jekker, leeft. 810 j., z.g.a.n., voor Jongensbroeken en Over hemden leeft. 14 jaar? Molstr. 15, Middelburg. Wie ruilt mijn groote wit gebloemde Keukenkachel, z.g. a.n., bestaande uit 3 kook- plaatsen, 3 schuiven en ovens, voor een Heerenrjjwiel, Ook t© koop. Is te bezichtigen en te bevragen: D. H. DE BRUIJN, Derdeweg 44, Ril land. WIE RUILT mijn nw. Meis- jesschoenen» m. 30, voor idem, m. 27; mijn grjjze pluchen Sjaal voor 5 knotten Jaeger wol? T© koop zwart pluchen Boerinnejasje. Marinestraat 5, Vlissingen. („DE WAARHEID") Gevraagd FILIAALHOUDERS Glas- en Verfbranche. Spoed. Brieven A 264, Bureau P.Z.C., Goes. Fa A. S. J. DEKKER l.b. TURFKADE 9 - GOES. Schoonmaken, repareeren stemmen van KERK ORGELS kunnen weer in beperkte mate worden aan genomen. WIE RUILT mijn i.g.st.z. v.o. Jongenspakje, leeft. 12 13 j., voor Jongenspakje, leeft. 7 a 8 j.? K. WO.UTERSE, B 96, Veere. GEVRAAGD: een in goeden staat zijnde moderne KINDERWAGEN. W. WESDORP, Havendorp 528, Vlissingen. Wie ruilt Schoenen, m. 41, voor 42 of 43? Wed. WIL- LEMSE, Grijpskerke, WIE RUILT mijn z.g.a.n flu- weelen Jongenspak met boven huis, leeftijd 13 14 jaar of nieuwe Jongensbroek, leeftijd 14 a 15 j., voor Boerinneschort of iets anders? A. LIEVENSE, West Koestraat D 85a, West- kapelle. Handelsavondschool GOES. Gevraagd: Leeraar M.O. Nederlandsch, 7 lesuren p. w.j Leeraar M.O. Aardrijkskunde, 2 lesuren p. w.;, Leeraar M.O. Engelsch, 8 lesuren p. W.J Leeraar Machlneschrijven, 2 lesuren p. w.J Mr. In de Rechten, 2 lesuren p. w.j Salaris volgens Rijksregeling. Sollicitaties in te dienen bij den Directeur der School vóór 1 Augustus 1946: Wijngaard straat 21, Goes. TE RUIL: 3 nieuwe v.o. Werkoverhemden en z.g.a.n. Overall voor linnengoed, Paul Krugerstr. 352, Vlissin- geDi Saarloos' Handelmij. N.V. GOES. Wegens vacanïle GESLOTEN yan 25 JuU tun. S Augustus.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 4