C.P.N. Schouwburg-Bioscoop DANSEN Partij van de Vrijheid. ELECTR0-BI0SC00P LIJST 1 LIJST 1 Partij van den Arbeid LIJST 1 LIJST 1 Vlissingsche Kiezers. Lijst 3 W. P0PPE. BARETTEN A. L. Le Cointre STEMT MORGEN F. C. WIJSVELD No. 5 van Lijst 2. ARBEIDERS KIEZEN I ARBEIDERS I ZIJ KIEZEN J COMMUNISTEN Vlissingen Kees Schillemans No. 1 van Lijst 6. JAN DE KOK No. 1 van Lijst 7. Allo vaklieden zijn. met hun genoodigden, hartelijk welkom op de Tentoonstelling van wand bekleed ineen bij R&D, Prinsengracht 730-736, A'dam. Eiken werkdag, behalve des Zaterdags. Oude en nieuw-i behangselstijlen - Mate rialen - Druktechniek (Publicatie Rath <6 Doodeheefver Molenwater Middelburg Als buitengewoon KERMIS- PROGRAMMA presenteeren wij vanaf Vrijdag 26 Juli tot en met Maandag 29 Juli a.s. SLECHTS VIER DAGEN I FERNANDEL ALS REBEL met ALCOVER, ARTHUR DE VERS. Regie: CHRISTIEN JEQUE De Fransche Koning van den lach FERNANDEL in een spannend filmwerk, dat- U van begin af aan zal boeien. Toegang 14 jaar. Aanvang Avondvoorstelling: precies 7.30 uur. Aanvang Zon- dagvoorstellingen: 2.30 uur en 7.30 uur. N.B. Houderg van Vaste Plaat sen zijn verplicht hun plaatsen op den dag der voorstelling af te halen tusschen 11.3012 uur aan de Cassa. BIJ LENSVELT KOOPEN IS GELD BESPAREN Al onze klanten verstrekten wij een fl. likeur of wijn, en er komt weer. Zorg, als er weer wijn likeur door ons wordt uitgegeven, dat U er dan ook bij bent. Laat U als klant in schrijven, en U wordt op be paalde tijden ook van dit arti kel voorzien, en bovendien iedere week koek en biscuits. FIRMA LENSVELT Co. Depöt Nutricia babyvoeding- Telefoon 249, Nieuwendijk 27, Vlissingen. Woningbouw-Vereenlging Gemeenschappelijk Belang Vlissingen. Leden der vereeniging, die nog geen circulaire hebben ontvangen, kunnen deze afha len op Vrijdag 26 Juli a.s., Lus. schen 7 en 8 uur aan het kantoor Boterbloemlaan 30. HET BESTUUR. Bovenzaal Sociëteit DE VERGENOEGING. Gedurende de Kermisweek iederen avond van 812 uur. Woensdag en Zaterdag van 82 uur, o.l.v. E. T. F. C. OORVELEYN. Verkoop van vooroorlogsche Croquetten, billijke prijzen. Stoombootdienst „ANNIE" REGELMATIGE AUTO- en BOOTDIENSTEN op AMSTERDAM, ZAANDAM, UTRECHT, DORDRECHT. Geen dubbele vracht, zonder overlading. Verbinding met het Noorden en Z. Vlaanderen. Inlichtingen: Kinderdijk 70, Middelburg. Dir. D. DE VRIES Jr. FA. TE ROLLER CO., Gïststraat 27. Telefoon 2106, Middelburg, is ook Uw adres voor alle Vleeschartikelen. Specialiteit in het fijnste VLEESCH. Uitsluitend in eigen bedrijf ver vaardigd. Zie onze étalage. Pootaardappelen van den Wilhelminapolder alle klassen en maten. Bestelt nog heden bij: P. ZACHARIASSE, Langendamschestraat 6, Zoutelande. GEMEENTERAADS VERKIEZING MIDDELBURG. Stemt op 26 Juli een 'der candidaten van LIJST 4 1. B. A. Hessellnk. 2. M. J. Louws 3. Mevr. E. Tieleman Modderaar. 4. C. W. d'Huy. 5. Ir. A. A. Brevet. 6. Mr. J. J. Snoep. 7. L. E. Gabriëlse. '8. H. M. Speekman. 9. Mr. J. F. C. v. Delnse Gevraagd KNECHT voor expeditiewerk, leeftijd 18 —20 jaar. S. W. DANIËLSE, Auto-Transport, Schuitvlotstr. 21, Middelburg. Markt Middelburg Presenteert vanaf Vrijdag 26 Juli tot en met Donderdag 1 Augustus a.s. een buiengewoon KERMISPROGRAMMA DE GEHEIMZINNIGE PILOOT (PILOOT X). Medespelenden: JOHN CAR ROL, LONA ANDRE, WHEE LER OAKMAN e.a. Een ge heimzinnig vliegtuig, gemerkt „X", met een bloeddorstigen ex-oorlogsvlieger verwekt on rust en vrees onder de helden der luchtEen spannende vliegeniersfilm! Toegang 14 jaar! Vooraf: een uiterst sensatio- neele actie-western met het be. kende Cowboy-trio: De Drie Musketiers van het Westen in: HET FLUITENDE DOODSHOOFD (Riders of the whistling Skull) Toegang 14 jaar. Aanvang Avondvoorstelling: precies 9 uur. Aanvang Zon dagvoorstellingen: precies 4 uur en 9 uur. Aanvang Dins dag, Woensdag, Donderdag: precies 7 uur en 9.30 uur. N.B. Houders van Vaste Plaat sen zijn verplicht hun plaatsen op den dag der voorstelling af te halen tusschen 11.3012 uur aan de Cassa Schouwburg. Bioscoop, Afd. Vlissingen. Voor Herslel en Vernieuwing Ook in 'l Gemeentebeleid. Stemt op 26 Juli Lijst 1, De Partij van den Arbeid- Onze candidaten zijn: 1. L. P. VAN OORSCHOT 2. M. A. VAN POPERING. 3. Ir. M. A. L. BEUN. 4. J. POST. 5. M. J. VAN POEUE. 6. A. VAN SCHIJNDEL. 7. A. R. KONIG. 8. A. DE BART. 9. J. T. VISSER. 10. J. TELGENHOF. 11. A. BUIJTERSE. 12. W. J. ANDRIESSEN. 13. G. GELDOF. 14. C. VAN DEN BULCK. 15. H. W. KOLIJN. 16. J. P. VERHEUL. 17. W. DE LENG. 18. J. J. KEMPE Jr. Zijt gij voorstanders van 'n krachtig beleid in onze ge meente volgens Chr. begin selen, brengt dan Uw stem uit op 4 modellen diverse kleuren. Tevens meerdere nouveauté's. ZIE ETALAGE. DAMESHOEDENZAAK Segeerstraat 34 Middelburg. Het eene tientje dat U wekelijks aan huur betaalt doet het! Na 25 jaar betaalde U 13.000.terwijl geen steen Uw eigendom werd. Een deelname bij ROUWKAS „UW EIGEN HUIS" te Den Haag, maakt U in korten tgd HUISEIGENAAR Onze gratis brochure ligt op U te wachten. Hoofdvertegenwoordiger voor Walcheren: J. J. MEIJNDERTS Paul Krugerstraat 56, Vlissingen. Zend mij Uw gratis brochure. Naam: Coöp. Landbouwvereeniging .Eiland Walcheren", Middel brug, vraagt een net KOSTHUIS, voor kantoorpersoneel. Aan. biedingen met prijsopgave, Kaalqgg Bbgeoóaardawaat 36. Terstond gevraagd een Bakkersleerling. J. BLIEK, Marlot A 160, Vcerc. Een Meidhuishoudster gevraagd, met September bij: Mevr. HEYSE—TAK, ..Over. duin", Oostkapelle. Zich schrif. telijk te melden aan boven staand adres. Mevrouw LANTSHEER, Zee duin, Oostkapelle, vraagt met September een flink MEISJE, meerdere hulp aanwezig. Wegens huwelijk v. h. tegen, woordige een net MEISJE gevraagd, bij: C. D. KRIJGER- VOGELAAR. Dorpsstr. A 234, Krabbendijke. Mevr. DROST, N. H. Pasto rie. Kapelle. vraagt een net MEISJE voor d. of d. en n. Werkster aanwezig. Coöp. Landbouwvereeniging „EILAND WALCHEREN", Middelburg. Uit voorraad af te geven gegalv. glad DRAAD voor af. rastering zonder bon, lage prijs. Verder Gesarol sproei- en stuif, D.D.T..stuif, Hout-car- bolineum. Koolteer, Bruine Teer, ijzeren en houten palen, Boonestokken etc. Kunstmestzegels inleveren uiterlyk 26 Juli a.s. Kalksalpeter vóór 1 Aug. afhalen op oude bonnen. Te koop z.g.a.n. WOLLE HEEREN-BADCOSTUUM. Verlengde Hobeinstraat 260, Vlissingen. Te koop prima v.o. KINDERWAGEN. Biggekerksche straat A 193, Koudekerke. Terstond gevraagd een in- of uitwonende Landbouwersknecht. J v. d. MEULEN. W 77, Oost- bürg. Wegens dienstplicht een BAKKERSKNECHT (intern) gevraagd. H. VER SLUIS, Langstraat A 138, Ar- nemuiden. Door smaakvolle meu bileering en stoffeering brengt U sfeer en ge zelligheid in Uw wo ning. Op de betreffen de afdeelingen bij V D vindt U alles wat daartoe noodig is. En dit, aangevuld met ons advies, zal ate resultaat hebben, dat U zich m Uw woning even rijk zult gevoelen oh een kasteelheer. WAARSCHUWING aan Communisten of Sympathiseerenden. De personen als candidaat gesteld door de Comm. Partij Ned. (de Waarheid) zijn niet presentabel om een zetel in den Raad der ge meente te kunnen vervullen Bedoelde personen zijn o.m. politiek ongeschoold en die nen eerder de reactie dan het Socialisme. Wij raden CJ aan üw stem te geven aan de Partij van den Arbeid. Namens de Vereeniging van Communisten „Voorwaarts", J. J. SINKE. J. DE GROOT. G. J, LAMBERTZ, Te koop jonge D. St. Jachthonden. Oudera prachtige stamboom. S. WISSE, F 184, 's Heer Arendskerke. Te koop Pathéfoon met 50 platen. Te bevragen: Koudekerksche- weg 31, Middelburg. TE KOOP: groot Slavonisch eiken Amerikaansch Cylinder- bureau; 1 geëmailleerde Bad kuip; 1 eleetrische Geyser, 125 Volt, 50 L. inhoud. Br lett. A 262, Bureau P.Z.C., Goes. Te koop kruissnarige Piano, H. Matz Co., Berlin. P LU- CASSE, A 124, Hoedekens- kerke. Te koop een mahoniehouten Tafel. Te bevr. bij PIET JANSE, Postweg F 144, 's H. Arends kerke. Meisje, in bezit van diploma typen, vraagt THUISWERK. Ook genegen schrijfwerk te verrichten. Brieven let't. K 71, Bui*. P.Z.C., Vlissingen Te koop of in ruil 2 MELKGEITEN. Noordweg A 68, St. Laurens, Wie helpt a.s. 2e klas-leer ling H.B.S. bijwerken Franach en Nederlandsch, tegen goede vergoeding? Emmastraat 20, Middelburg. Te koop z.g.a.n. bruine PLUCHEN MANTEL (Swag ger 4648). Brieven no. 822. Bur. P.Z.C., Middelburg. Te koop prima vernikkelden Piston, compl. met koffer en demper-harpje. Singelstraat 4, Middelburg. Te koop een electr. WASCH- MACHINE-MOTOR. PK. en HEERENPOLSHORLOGE. Noordweg 88, Middelburg. Te koop PREIPLANTEN. H. DEKKER, Groenew Koudekerke. TE KOOP: Ritsema Stofzui ger met toeb.. 127 V., 11 Gloei lampen, 127 V.. 1 Werktrap, 12 tree en 2 Kachels. Donderdag tusschen 5 en 7 uur, Veersche singel 130, Middelburg. Net Meisje zoekt een leuke Vriendin, leeftjjd 2530 jaar, Gees of omgeving. Brieven no. 825, Bur. P.Z.C., Middelburg. Te koop 2 z.g.a.n. Old finish ARMSTOELEN en SALON TAFELTJE. Walstraat 100 bov., Vlissingen. Te koop z.g.a.n. KINDERWAGEN (met veeren) Adres: A. BAR- TEN, Sottegemstraat 66, Vlis singen. Te koop mooi klein onder houden Godin Keukenkacheltje. Anjelierenlaan 78, Vlissingen. Te koop aangeboden kruis snarige DUITSCHE PIANO, eikenhouten kast. Goed instru ment. Prijs 1600.Brieven no. 820, Bur P.Z.C., Middelb. Te Koop KINDERLEDIKANT. KNEGT, Singel 36, Vlissingen, Te koop GEITENKARN. J. DE RIJKE, Nieuwstraat 49, Middelburg. Wie ruilt mijn br. Dames schoenen, m 41, voor Heeren schoenen, m 40? Havendorp 391, Vlissingen Wie ruilt mijn mooie Japon voor Vloerbedekking of Lin nenkast, event, met bijbeta ling? Ook te koop, 50.A. WILLEBOORDSE, Stations straat 9 (2 x bellen), Middelb. Dame alleen, wonende op goeden stand te Middelburg, wenscht haar WONING TE RUILEN voor kleinere, even eens te Middelburg of omge ving. Brieven no. 824, Bur. P. Z.C., Middelburg. Wie ruilt mijn nieuwe bruine Schoenen met lage hak, m. 38 en 40, tegen m. 39, bruin of witbruin? Seissingel 52, Mid delburg. KINDERWAGEN te koop. Nieuwstraat 37, Mid delburg. Te koop eikenhouten Buffet. Te bevragen: Seisweg 85, Mid delburg. Te koop antieke mahoniehouten SECRETAIRE. Te bevragen: Seisweg 14, Mid delburg. Te koop z.g.a.n, zwart gekleed Pak, vooroorlogsche kwaliteit. Wegkmanlaan 2, Breskens. Te koop mooie WIEG op wielen; HOBBELPAARD DAMESMANTEL, m. 40. Ho- beinsteeg 2, Vlissingen. Te koop een witte TROUW JAPON met sleepje en onder- jurk. Brieven letter I 69, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Te koop WIEG en twee GASCOMFOORS (twee pits) Havendorp 638, Vlissingen. Te koop 6 STOELEN met rieten matten en een eiken TAFEL. Aagje Dekenstraat 7, Vlissingen. Te koop prima SEXTANT, 1 paar nieuwe WERKSCHOE NEN. Te koop of te ruil witte lin nen Jasjes en Broeken. LAN DRÉ, Julianastraat C 2n., We- meldinge. TE KOOP: een Timmermans slijpsteen; 3 Ladders, 20, 18 en 11 sporten; 1 Kelderwinde; een gzeren Bankschroef; 2 p. Da messchoenen, m. 40; een nw. donkerblauwe Dameshoed, nw. model. Groenewoud 25, Vlissin gen. Te koop 1 Lampekap. Te ruil Dames Badpak voor Japon en K.schoentjes, m. 26 en 27, voor 1 pr. Sch., m. 30. Paarden markt 43, Vlissingen. TE KOOP: Ameublement, 2 armstoelen en 4 andere stoe len, in prima staat; Ameuble- ment, 2 armstoelen en 4 an dere. in pluche; 1-persoons Le. dikant. Wolfaartsdijk C 15, Oudsabbinge. Te koop éénpaards Koks- ploeg en groot Kabinet. Dis. hoekschestraat B 186, Koude kerke. Te koop nieuwe DAMES SCHOENEN. m. 38, Veer- scheweg 7, Middelburg. Na 5 uur. Te koop gevraagd DAMESFIETS zonder banden. J. DE' WITTE, Nieuwendijk 4, Vlissingen. Te koop: ENGELSCH LEDIKANT met spiraalmatras en 34 kope ren traproeden Cna 7 uur nam.) Havendorp 396, Vlissingen. TE KOOP GEVRAAGD: WAGENTJE om invalide mee te rgden. Adres: Meliskerke, A 76. TE KOOP: KEUKENKACHEL Nieuwe Vlissingsche weg 165, West-Souburg TE KOOP GEVRAAGD: Eikenh. Linnenkast. J. DE WITTE. A 183, Koude kerke. TE KOOP: vertrouwd 8-jarig WERKPAARD. W. KLUIJFHOUT. Dishoek B 108, Koudekerke. TE KOOP- electr. Koffergramofoon met platen. Kolvenierstraat 38. Vlissingen TE KOOP: mooie jonge Hondjes. Koudenhoek 8. Vlissingen. TE KOOP: ROEIBOOTJE (drie personen), compleet. Steenhove^ fi 33, Middelburg. Het eene tientje doet het! BOUWKAS „UW EIGEN HUIS" Den Haag. Hoofdvert.: J. JANSEN Bonedykestraat 104, Vlissingen. Te koop of te huur gevraagd: TRANSFORMATOR, 127—220 Volt. min. 750 Watt. M. SCHOENMAKER, Scheldestraat 64, Vlissingen. TE KOOP GEVRAAGD: Dynam. Luidspreker. Kromme Weele 11, M'burg. GEVRAAGD: een in staat zgnde moderne KINDERWAGEN. W. WESDORP, Havendorp 528, Vlissingen. Wie ruilt Schoenen, m. 41, voor 42 of 43? Wed. WIL, LEMSE, Grijpskerke, Een aantal kiezers. WIE RUILT mgn z.g.a.n. hooge Heerenschoenen, m. 42, voor een paar Overhemden, m. 14?. Walensingel 11, Middelburg. TE RUILEN: 2 Damesbad pakken en 1 Heerenbadpak voor wol of Interlock-onder- goed. J. W. HUIJSSOON. Paul Kru gerstraat 37, Vlissingen. LAATSTE OPROEP! Zij, die doperwten hebben, geplukt en/of andere werk zaamheden hebben verricht voor de N.V. Conservenfabriek „Zuid-Beveland" te Krabben- dgke, kunnen hun loon afhalen op Maandag 29 Juli a.s. Voor Vlissingen: op het Ar beidsbureau te Vlissingen van —12 uur. Voor Middelburg: op het Ar beidsbureau te Middelburg van 25 uur. UNICUM ter afdrijving van navuil bij koeien. PRIMA SPENENZALF. Van BaaFs Drogisterij SCHOONDIJKE. Welke leeraar wil jongeman helpen met het bijwerken van zijn lessen in Algebra en Meetkunde? Brieven no. 832, Bur. P.Z.C., Middelburg. Wat moet Uw zoon worden? Als U hem het drukkers vak laat leeren, heeft hij een veilige toekomst! Een geschoold typograaf heeft een interessanten, goedbetaaldcn werkkring met zeer goede sociale voorwaarden: pensioen regeling, 2 weken vacan- tie en gunstige zieken gelduitkering, Komt U eens praten 'over ons contract, dat een vier jarige theoretische en practische opleiding ga randeert. Het drukkersvak... een mooi vak voor Uw zoon Inlichtingen bgStichting Boek- en Diepdruk, Van Eeghenstr. 70-72, A'dam. Laat uw zoon opleiden tot zetter of drukker bij de Drukkeryen F. VAN DE VELDE Walstraat 58—60, Vlissingen, of G. W. DEN BOER Londensche Kade 29, Middelburg, TE KOOP: 3 vl. Gasfornuis, kleine Brand-, kast, Jongenskruiwagen, Schommelpaard, Warmwatér- fornuis, Stalen manden (ver-< tind), Poets- en Stofdoekman den 1.80, Hondenmanden, Wasch- en Boodschapmanden, en Tasschen, zeer voordeelig. Mooie Waschkngpers. VAN R00N Langeviele 62, Middelburg,. Te koop aangeboden een vier- riems ROEIBOOT. Te bevr.: CHR. DE VOOGD, Grijpskerke, Noordhoek A 78. WIE RUILT mijn v.o. wit Overhemd, los boord, m. 15%, voor een stel plateel Vazen, groot formaat. Duinweg 47, Zoutelande. Wie ruilt mijn v.o. zw. l.h. PANTOFFELS, m 41, z.g.a.n.. voor Zomerjurk, m. 44 of 46 of iets anders? Dokstraat 5, Middelburg. TE RUIL 1 v.o. n. Heerenhoed, grgs, m. 56, voor 1 P. Dames schoenen, m. 38. BOOGAARD, Dwarsstraat 2, Middelburg. Wie ruilt 2.p. Kinderschoen, tjes, m. 2223, voor 1 p. m. 27? Van Dishoeckstraat 23 ben., Vlissingen. Wie ruilt z.g.a.n. Winterjas, Ift. 18 jaar, voor z.g.a.n. 1. Schoenen, br. of zw., m. 42 43? Van Hoorn v. Burghstr. 17, Vlissingen. (Na 6 uur). Wie ruilt Jongenspakje en Jekker, leeft. 810 j„ z.g.a.n., voor Jongensbroeken en Over hemden leeft. 14 jaar? Molstr. 15, Middelburg. Wie ruilt mijn groote wit gebloemde Keukenkachel, z.g. a.n., bestaande uit 3 kook- plaatsen-, 3 schuiven en 3 ovens, voor een Heerenrijwiel. Ook te koop. Is te bezichtigen en te bevragen: D. H. DE BRUIJN, Derdeweg 44, Ril land. WIE RUILT mijn nw. Meis jesschoenen, m. 30, voor idem, m. 27; mgn grgze pluchen Sjaal voor 5 knotten Jaeger wol? Te koop zwart pluchen Boerinnejasje. Marinestraat 5, Vlissingen. WIE RUILT mgn i.g.st.z. v.o. Jongenspakje, leeft. 12 13 j., voor Jongenspakje, leeft. 7 a 8 j.? K. WO.UTERSE, B Veere, WTE RUILT mijn z.g.a.n flu- weelen Jongenspak met boven huis, leeftgd 13 14 jaar of nieuwe Jongensbroek, leeftijd 14 15 j., voor Boerinneschort of iets anders? A. LIEVENSE, West Koestraat D 85a, West- kapelle. TE RUIL: 3 nieuwe v.o. Werkoverhemden en z.g.a.n. Overall voor linnengoed. Paul Krugerstr. 352, Vlissin. geni („DE WAARHEID") Gevraagd FILIAALHOUDERS Glas- en Verfbranche. Spoed. Brieven A 264, Bureau P.Z.C., Goes. Fa A. S. J. DEKKER f.b. TURFKADE 9 GOES. Schoonmaken, repareeren en stemmen van KERK ORGELS kunnen weer in beperkte male worden aan genomen. Handelsavondschool GOES. Gevraagd: Leeraar M.O. Nederlandsen, 7 lesuren p. w.j Leeraar M.O. Aardrijkskunde, 2 lesuren p. w.;. Leeraar M.O. Engelsch, 8 lesuren p. w.J Leeraar Machineschrijven, 2 lesuren p. w.J air. in de Rechten, 2 lesuren p. w.j Salaris volgens Rijksregeling. Sollicitaties in te dienen bij den Directeur der School vóór 1 Augustus 1946: Wijngaard straat 24> Goes. Saarloos' Handelmij. N.V* GOES. Wegens vacantie GESLOTEN yan is Ml tun. S Augustus,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 12