Persstemmen over de Troonrede UIT DE PROVINCIE Kringhoofd van Frontzorg stond terecht ZEEUWSCH-VLAANDEREN Walcheren Zeeuwsche Waardeering en.... afwachten. De Nat. Rott. Crt. spreekt van een ..grillige curve", welke begint bij de Indische para graaf met een vrij hoog peil, maar daarna aanmerkelijk zakt; buitenlandsch beleid zon der visie op de groote proble men. met een plotselinge op stijging aan het slot: aanspra ken op beperkte grensverbete- ringen. zoo gaat het voort, geen strakke lijn, ook niet rustig babbelend, maar nu en dan met plotselinge scheuten van posi- tiviteif zich verheffend uit een vlak van laagheden en ouden kost. waaronder intusschen veel prijzenswaardigs als we deropbouw, productievergroo- ting e.d. Die positieve scheuten heb ben overigens nog niet de on verdeelde bewondering van de N.R.Ct.: het befaamde ont werpVos is brjv. nog niet van de baan. De justitieele passa- ?;es 'echtscheiding, berech- ing en zuivering worden als het grootste dieptepunt van de curve aangeduid. Het Handelsblad (vryh.) is bij beschouwing van de Troon rede het meest getroffen door het fermere geluid over Indië. Een frisch en positief geluid. Trouwens, door de heele Troon, rede valt een positieve visie waar te nemen. Wij zullen bij de nadere concretiseering ervan nog veel hebben op te merken, aldus het blad, en te critisee- ren. Maar het plan is belang wekkend en het verdient in grooten stijl te worden behan deld. De regeering zal echter een lang leven noodig hebben om het te verwezenlijken. De Maasbode (r.k.) heeft re spect voor den omvang van de goede voornemens, welke de regeering koestert. ..Wanneer inderdaad al deze plannen voortgang vinden, zal de regee. ring ons land en ons volk een goed stuk dichter hebben ge bracht bij de idealen van chris telijke verdieping en sociale gerechtigheid, zooals die in ons volk zijn gegroeid". De Rotterdammer (chr. nat.) constateert, dat de regeering zich een last op de schouders laadt, die moeilijk te torsen zal blijken. Hierbij heeft zij zich te weinig gespiegeld aan de fout, welke minister-president Schermerhorn een jaar geleden maakte. Anderzijds aarzelt de regeeriiig weer niet. zeer stren ge reserves te maken op ge. bieden, waar duidelijker optre den van haar juist kon worden verwacht. Door deze omstan digheden lijdt deze Troonrede aan gebrek aan een krachtige conceptie. Trouw (a.r.) schrijft naar aanleiding van de passage over Indië, waarin het blad een op vallend optimisme bespeurt om.: De Indische paragraaf zou een ons bevredigende oplossing van de Indische crisis mogelijk kunnen maken, al realiseeren wij ons ter dege, dat de regee. ring het punt waarover de geesten in Nederland verdeeld zijn. onze verhouding tot de republiek, in den mist laat. Daarnaast moet worden opge merkt, dat de algemeene te neur gericht is op het behoud van het Koninkrijk. Over den gezagsafstand op termijn wordt gezwegen, al weten wij uit anderen hoofde dat de re geering de verklaring van 10 Februari niet terugneemt. Het Vrije Volk (Party van den Arbeid) schreef: Als wij de Troonrede in haar ge heel overeien. dan komen wy tot de conclusie dat er op me nig gebied goed werk op sta pel staat, maar dat op sommi ge punten voorloopig eenig voorbehoud nog wel gerecht vaardigd is. Wij kunnen een vruchtbare wetgevende periode tegemoet gaan. Mocht de Re geering toch eenig onderdeel daarvan onverhoopt echter niet brengen van wat wy hopen en verwachten, dan zullen wij niet nalaten onzen democratischen plicht te vervullen en het vrije woord van het vrije volk te spreken. De Waarheid, (comm.) schrijft, dat twee punten het reactionnaire karakter van de Troonrede kenmerken; de rest franje. Het eerste punt is de bedryfsordening, waarbij de regeering met volle zeilen koerst naar het spel van de oppermacht van den particulie, ren ondernemer; het tweede betreft Indië, ten aanzien waarvan het vermoeden gewet tigd is, dat een koloniale oor log ter onderwerping van de republiek in nog sterker mate dan voorheen in het onuitge sproken voornemen van de re- geering ligt. Overeenstemming en verschillen te Malino. Te Malino werden Dinsdag weer verschillende resoluties aangenomen. Men is het er over eens, dat voor de periode van samenwerking tusschen Nederland en Indonesië, bin. neii welke de Ver. Staten van Indonesië de gelegenheid moe ten krggen om in volle vry. heid te beslissen t.a.v. de voortzetting der betrekkingen met Nederland, een tydsduur moet worden bepaald. Over het aantal jaren is men het echter niet eens; sommigen achten 5 jaar voldoende, an deren stelden voor dezen duur tot maximum 10 jaar te ver lengen. Ge>en verschil van meening bestaat over het feit, dat de RUksconferentie een statuut zal moeten vaststellen voor bedoelde overgangsperiode, volgens welk statuut Neder land en de Ver. Staten van In donesië elk een eigen grond wet zouden moeten hebben. Men is het er voorts over eens, dat er ook nadien samenwer king op vrijwillige basis moet zijn, maar er is verschil van meening over den aard dezer samenwerking: binnen het ka der van het Coninkrjik of op Sond van een tweezijdig ver- ag? verwacht wordt, dat de con ferentie Vrijdag zal eindigen. Naar het Alg. Handelsblad verneemt zou mr. P. J. A. Idenburg. chef van het kabi net van den It. G.G. dr. van Mook, gisteren met een spe ciale regeeringsopdracht per vliegtuig naar Indië vertrek ken. Het zou in de bedoeling liggen, dat mr. Idenburg dr. van Mook inlicht over de jongste politieke ontwikkeling ïn Nederland en over de ziens wijze van de regeering inzake het bij de Staten-Generaal in te dienen wetsontwerp tot in stelling van een commissie. feneraal. Ten slotte zou mr. denburg in Nederland weer verslag moeten uitbrengen over de conferentie van Ma- Jiao, Negers wilden komen werken. In Rotterdam zijn de laat ste weken plm. 20 negers van de Goudkust aangekomen, die als verstekelingen naar ons land waren gekomen. Ze verklaarden in hun land in de kranten te hebben ge lezen, dat Nederland dringend behoefte had aan arbeids krachten voor den Wederop bouw en dat daarvoor hooge loonen en goed voedsel gega randeerd waren, 't Was de mannen, die vrijwel allen een gezin aan de Goudkust ach terlieten, moeiiyk aan het verstand te brengen, dat zy hier geen werkvergunning zullen kunnen krijgen. Hoewel ze beweerden dat er voor hen aan de Goudkust geen toekomst meer is, zullen ze toch teruggestuurd worden. AUSTRALISCHE SCHEPEN NAAR INDONESIË. Sjahrir heeft de Australi sche regeeringuitgenoodigd bij wijze van proef koopvaardg- schepen naar Indonesische havens te zenden. Deze zouden kunnen terugkeeren met la dingen bouwmaterialen, waar in Australië groote be hoefte bestaat. LUCHTAANVALLEN BIJ B ANJOE WAN GI. De marine-voorlichtings dienst heeft verklaard, dat de aanvallen op Indonesische schepen bij Banjoewangi was gericht tegen terroristen, die van deze haven uit naar Bali gaan. Indien schepen met voedsel zijn getroffen, is dit het gevolg van het feit. dat terroristen wordt toegestaan gebuik te maken van relief- havens. DE VIERDAAGSCHE De eerste dag van de Vier- daagsche is een succes gewor den. Van de 4369 ingeschre venen, verschenen er 4011 aan den start, o.w. 80 groepen. Toen om 6 uur de eerste wandeldag werd gesloten, wa ren er slechts 23 deelnemers nog niet binnen. Palestijnsche kwestie voor de Ver. Naties? WAREN DE BRITTEN GEWAARSCHUWD Door Egypte, gesteund door Syrië, Transjordanië, Irak, Saoedi-Arabië, Libanon en Yemen, is by de Ver. Naties een verzoek ingediend om op Groot-Brittannië een beroep te doen den huldigen toestand in Palestina te beëindigen en een nieuw bestuur in te stellen. De Arabieren hebben aan de Britsche regeering verzocht een einde te maken aan de Joodsche terreur, anders zou den zy zelf maatregelen moe. ten nemen. In Jeruzalem zgn algemeene rouwdagen vastgesteld ter her denking van ae slachtoffers van den bomaanslag. Reeds zyn 48 dooden geborgen, ter wijl nog 50 personen worden vermist. Volgens mededeellngen van het hoofd van de Palestijnsche J»olitie zyn reeds ongeveer 25 oden gearresteerd. De joodsche „ondergrontf- sche" van Jeruzalem heeft verklaard de verantwoordeiyk- voor den aanslag op zich te nemen De tragische gevolgen werden echter aan de Britten geweten, die 27 minuten tevo ren zyn gewaarschuwd maar deze waarschuwing in den wind sloegen. De regeering vaD Palestina heeft het bericht van deze waarschuwing tegengesproken. Atlee heeft in het Britsche Lagerhuis verklaard, zeer on aangenaam getroffen te zyn. Toch blijft de Regeering stre ven naar een rechtvaardige op lossing van het Palestijnsche vraagstuk. Generaal Cunningham, de Hooge Commissaris voor Pa lestina, is per vliegtuig uit Londen naar Jeruzalem ver trokken. PROCES TEGEN FLANDIN. Voor het hooge gerechtshof te Parys is gisteren het proces begonnen tegen Pierre Flan- din. in 1935 premier van Frankrijk en na den val van Frankrijk gedurende de regee ring Vichy Petain's minister van buitenlandsche zaken. De Belgische Kabinetscrisis. Spaak was Dinsdagavond nog niet gereed gekomen met de vorming van zyn nieuwe kabinet. Wel is bekend ge worden, dat zoowel van Acker als Albert Devèze, de liberale minister van eco nomische zaken in de vorige regeering, weigeren een porte feuille te aanvaarden. SAARBURG EN WADERN BIJ HET SAARGEBIED. De Fransche regeering heeft besloten het administra tieve bestuur van Saarburg en Wadern in plaats van on der het Rynland onder het Saargebied te doen ressortee ren, omdat deze gebieden tot den economischen sector van het Saargebied zouden behoo- ren. In Britsche kringen wordt deze verandering met zorg beschouwd. De mode der revolutie. In Bolivia is door de studen ten een nieuwe mode inge. voerd; men draagt geen das sen meer, omdat deze het teeken zouden zijn van slaaf- sche onderworpenheid en ge. lijkvormigheid. Zelfs verschil lende buitenlandsche diploma ten verschenen Dinsdag zon der das. Nog niet bevestigde berich ten melden, dat inmiddels de regeering van Paraquay zou zijn afgetreden. Hier zou ge neraal Machuca, de opperbe velhebber van het leger, de macht in handen genomen hebben. DE VEILIGHEIDSRAAD. Onder presidium van minis, ter van Kleffens zal de Vei ligheidsraad bijeenkomen om het FranschSiameesche grensconflict te behandelen. Dinsdagavond moest de ver gadering worden uitgesteld omdat de Siameesche delegatie nog niet was gearriveerd. Minister van Kleffens,die tot 17 Augustus president zal zyn, heeft reeds by voorbaat een goede pers in Amerika. Men acht hem zeer goed in staat leiding te geven aan de behandeling van het zeer moeilnke FranschSiameesche geschil. Wenschen van den landbouw. Het hoofdbestuur van de stichting voor den landbouw heeft zich tot den raad van ministers gewend met een schryven, waarin een aantal wenschen van den Ned. land bouw worden kenbaar ge maakt. Deze wenschen betref fen de volgende punten: toe slag voor lichte gronden; pry- zen der akkerbouwproducten,; de melkprijs; het loonvraag- stuk; verruiming exportmo gelijkheden tuinbouwproduc ten; vermogensaanwasbelas- ting; materieel oorlogsschaden; wederopbouw boerderijen; de. vlezen voor landbouwwerktui gen en rywielbanden. Tien maal vlugger aardappelen rooien. Na 3% jaar studie en 3 maanden constructie is te Halfweg een aardappelrooi- machine van idee tot wer- kelgkheid geworden. Deze machine begint met het afsngden van net loof, schept vervolgens onder de aardappels, die, losgewerkt, gepakt worden door bakjes van omgebogen pennen, die op een jacobsladder rondloopen. Over schudbakken en trans portbanden, waarop zand, vuil ;n eventueel nog meegekomen loof worden verwyderd, be reiken de aardappels tenslot te een ruimte, waaruit zij in zakken worden opgevangen. Volgens de gemaakte be rekeningen is met dit werk tuig in 20 manuren een ha. gerooid. Thans zijn da«vvoor met ervaren rooiers, 200 tot 250 manuren noodig. Nog geen kousen voor de dames. Vraag aan tien. vrou wen, welke artikelen haar grootste belangstel ling trekken. Negen zul len zeker zij het in verschillende rangorde de kous noemen. Een bezoek aan de grootste van de drie fa brieken hier te lande, waar dameskousen wor den vervaardigd, schonk de overtuiging, dat hierin voorloopig nog geen ver andering zal komen. Als oorzaken hiervoor worden opgegeven de oorlogsvemielingen, ge brek aan bepaalde grond stoffen en het ontbreken .van nieuwe machines. De nieuwe bonnen. PERIODE 21 JULI T.M 8 AUGUSTUS. BONKAARTEN KB 608. El: Res. B 87, 1 ei. BONK. LA, LB, LC 608. Melk: A 71 melk 2 1., B 71 en C 71 melk 3% 1. Aardappelen: 394 aardappelen 3 kg. BONKAARTEN LD, LE 608. Melk, D 71 en E 71 melk 6 1. Aardappelen: 894 aardappelen 1 kg. TABAKSKAARTEN. T40 2 rants, tabaksartikelen. STATEN-GENERAAL. Door de Tweede Kamer zyn op de nominatie voor het voorzitterschap geplaatst: 1. mr J R. H. van Schaick (KVP); 2. mr. A. M. Joekes (P.v.d.A.); 3 C Smeenk (A.R.). In de vergadering van de Eerste Kamer heeft de nieuw benoemde voorzitter, prof. mr. R. Kranenburg, zgn ambt' met een korte rede aanvaard. Daar de heer F. J. Goed hart, te Amsterdam zgn be noeming tot lid van de Tweede Kamer niet aanneemt, is in zyn plaats benoemd mej. M. Tjeenk Willink te 's-Graven- hage. Onze groenten-export. WAT .DOORDRAAIT", GAAT NAAR DUITSCHLAND. Aan de groote moeilgkheden by den afzet van onze groen ten, waardoor eenige maanden geleden nog belangryke hoe veelheden moesten worden vernietigd is een einde ge komen. Sinds 24 Mei wor den regelmatig partyen door gedraaide groenten aan de Éngelsche autoriteiten in Duitschland geleverd, die dit voedsel ter beschikking stel len van de burgerbevolking in Rynland en Westfalen. Daar naast is met de Britsche en Amerikaansche bezettings autoriteiten in Duitschland een regeling getroffen voor de levering van groenten en fruit uit Nederland voor de bezet tingstroepen in de deze zones. Biykens de met het Éngel sche ministerie van voedsel voorziening afgesloten over eenkomst zullen we op deze wgze tot September ongeveer 35.000 ton groenten leveren, o.a. sla, spmazie, bloemkool, spitskool, witte boonen en peen. Dit kwantum is onge. veer een vierde gedeelte van onzen groentenuitvoer naar Duitschland in 1939. De export naar Engeland is kwantitatief nog weinig be vredigend. Ten aanzien van de bereikte resultaten met Tsje- cho_Slowakye en in zekeren zin met België, mogen we echter niet ontevreden zijn, Het zal voor den afzet in het buitenland steeds noodzakeiyk zyn, dat onze tuinbouw vooral met kwaliteitsproducten aan de markt komt. ZeelandDen Haag. TEN BATE VAN DE GETROFFEN VOETBAL, CLUBS. .Door de Afdeeling 's-Gra- venhage van den K.N.V.B. werd het bestuur van de Afdeeling Zeeland van den K.N.V.B. een zeer mooi aanbod gedaan. Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Afdeeling zeeland, vroeger Z.V.B.. bood de afdeeling 's-Gravenhage aan een wedstrijd te komen spelen tegen het Zeeuwsch Elftal met een sterk Haagsch Elftal, be staande uit le klasse spelers. De afdeeling Den Haag stelde voor deze ontmoeting een groo te zilveren wisselbeker ter waarde van ƒ500,beschik baar en noodigde het Zeeuwsch Elftal tevens uit voor een re turn-ontmoeting in Den Haag. De opbrengst van deze wed strijden zal geheel ten goede komen aan de getroffen Zeeuw- sche voetbalverenigingen. Het ligt in de bedoeling jaar. ïyks deze ontmoetingen te herhalen voor hetzelfde doel, totdat de Zeeuwsche vereni gingen voor 100 zullen zyn schadeloos gesteld. Daarna zal beslist worden over de bestem ming van de opbrengst van de jaarlijks te spelen wedstrijden. Het bestuur van de afdee ling Zeeland stelde de eerste ontmoeting vast te Goes op 11 Aug. a.s., waarvoor de mede werking van den K.N.V.B. werd verkregen, terwgl in deze aangelegenheid het Departe ment van Onderwgs. Kunsten en Wetenschappen Afd. Lich. Opv. en Sport oorspronkelijk het initiatief nam en in één en ander prachtige medewerking verleent. \clie lol verbetering van de ambtenaren-salarissen. Door de afd. Zeeuwsch Vlaanderen van de alg. R.K. Ambtenaren-vereeniging i een request gericht tot de ge meentebesturen van Zeeuwsch Vlaanderen, het Provinciaal bestuur en de betrokken Mi nisters. In dit request wordt de aandacht gevestigd op de financieele positie van de ambtenaren van Rgk, provin cie, gemeenten en andere pu bliekrechtelijke lichamen, wel ke zeer dringend om snelle verbetering vraagt. Met cijfers wordt aange toond, dat hoewel de salaris- index van 1939 tot 1946 steeg van 100 tot 130 k 135, de kosten van levensonderhoud stegen in een verhouding van 100 tot 190. Door dit schrik barende verschil is in vele ambtenaars-gezinnen een groo te achterstand ontstaan. Het wordt dan ook meer dan noodzakeiyk geacht, dat de ambtenaren-salarissen zoo snel mogelyk herzien worden, eventueel voorafgegaan door een uitkeering ineens, gelijk o.m. t.a.v. de onderwijzers zal geschieden. Mr. W. K. H. Dieleman voor het tribunaat. Op 29 Juli a.s zal Mr. W. K. H. Dieleman. advocaat en procureur te Middelburg, voor het Tribunaal verschgnen. Als verdedigers treden op Mr. A. Bolle en Mr. Wgckerheld Bis dom uit Den Haag. PROVINCIALE ZOMERDAG N.J.V. Het Ned. Jongelingsverbond houdt te 'sHeer Hendrikskin deren op Zaterdag 27 Juli zgn Provincialen Zomerdag. Om 10 uur wordt geopend met zang en schriftlezing. De geheele dag wordt dan gevuld met samenzang, muziek van het N.J.V.-ensemble, volksdansen, toespraken, estafetteloop, con cert van het pijpercorps „Ex celsior" uit Goes, enz. Hooge land- en tulnbouwloonen. Bijna alle land- en tuinbouw bladen klagen over de hooge loonen, welke aan de losse ar- beidskrachiten, vooral voor de z.g. seizoenwerkzaamheden, moeten worden betaald. Het Zeeuwsch Landbouwblad noteert voor het eiland Tholen dagloonen van 15 tot 20 by 9-urlgen werkdag en vrij van belasting. Het blad spreekt van „onhoudbare toestanden" en van „loonoorlog" in West Noord-Brabant, onder DinteL oord en Steenbergen. Het weekblad „De Tuindery" be richt van weekloonen van los. tulnarbeiders, welke van 100 tot 200 pet. liggen boven het contractloon. In spitten wordt 16 4 17 bij een 8- urigen werkdag vendiend, pak ken van sla of snijden van spinazie moet worden betaald met 2.50 per uur, in peen. bossen zyn daggelden van f 20, ja zelfs van 35 ver diend. Druivenkrentsters (meest meisjes van 1620 jaar) beuren 1215 per dag, flinke jongens komen in bessenpluk tot dagloonen van 7 tot 10. De inzenders dezer mede- deelingen verlangen ingrijpen van den kant der organisaties van de regeering, alsmede van de diensten, welke met de contróle op de naleving van de loonovereenkomsten in land en tuinbouw zyn belast. BENOEMINGEN. Tot dijkgraaf van den Van- Alsteinpolder werd benoemd mr. W. E. M. Seydlitz, te Hulst; tot voorzitter van het bestuur der waterkeering van den colamatieuzen Suzanna- polder, de heer M. Moerland, te St. Annaland; tot voorzitter van het waterschap voor de uitwatering door de Sluis.in- de-Piet, de heer D. W. Lin- denbergh, te 's Heer-Arends- kerke; tot lid van het be stuur van het waterschap voor de uitwatering door de Sluis_in-de-Piet, de heer J. J. TRIBUNAAL MIDDELBURG Een Z-kaarten-affaire. Hendrik Angerman, uit Vlis- singen, hoorde een lange ïyst van beschuldigingen tegen zich uiten: Hg was Kring hoofd Frontzorg voor Walche ren. Mede door zgn medewer king kreeg de S.D. kennis van een affaire met 3000 val- sche Z.-kaarten. Op econo misch terrein had besch. voorts vrij belangryke funct'ies be kleed bij het economisch Front en het Dep v. Bijzondere Eco- nomische ïJaken. Besch. erkende alles wat hem ten laste was gelegd, uitgezonderd colportage met Vova. Het Tribunaal besteedde er geruimen tijd aan om te po gen te ontdekkên in hoeverre Angerman op de hoogte was van de Z-kaarten affaire. Volgens besch. had hij er niet van geweten, dat de S.D. er in gemoeid zou worden. Verd. mr. Kurtz schilderde Angerman als een brood- N.S.B.-er en schetste de slechte economische omstan digheden van den middenstand voor den oorlog en na de be zetting. Bescn. heeft, aldus verd. blgk gegeven van een ontstellende oppervlakkigheid. Hy bepleitte voorwaardeiyke straf. „GEDESELLUSSIONEERDY Elisabeth Johanna Bouman, uit Vlissingen, was reeds in 1936 toegetreden tot de N.S.B. en had in den loop van den tgd verschillende functies be kleed, o.m. voor Frontzorg. de N%S.V,0„ W.H.N, Besch. erkende de tenlaste legging. Zg was uit sociaal oogpunt lid van de N.S.B. ge worden. Na '40 waren zg ge- gedesillusionneerd geworden. Zij hadden toen echter nog geen begrip gehad voor den waren aard der N.S.B. Het Duitsche volk kon zg als volk niet haten. Toch had zg in '44 nog een brief geschreven, waarin zg de hoop uitsprak, dat dat jaar den vrede zou brengen en een overwinning voor Duitschland. Houzee, luidde het laatste woord. Thans wist zg wel te ver tellen, dat zg in de N.S.B. van A tot Z bedrogen waren. Nadat haar verdediger aan het woord was geweest, klaag de verdachte zelf nog over de huisvesting. Ze had enke le dagen in een cel moeten zitten Dat zy straf had ver diend, begreep ze, maar een dergeiyke minderwaardige be handeling vond zg toch niet prettig. GOED WERK. Johannes Abee, Vlissingen, sympathiseerend lid geweest, maante deel uit van enkele nevenorganisaties en was als landwacht er bewapend geweest met een jachtgeweer. De verdediger mr. Kuyper meende, dat de gronden die besch. hadden gedreven naar N.A.F. en N.S.B aanvaard baar geacht moesten worden. Hg schetste bovendien de andere zgde van besch. ka rakter. die naar voren geko men was tydens den honger winter. Hg zou toen op ver schillende wijze goed werk verricht hebben. Jan Filius, kantoorbedien de uit Souburg, was eveneens sympathiseerend lid geweest en nad werkzaamheden ver richt bg den Landstand en la ter in Duitschland. Hrj was de eenige kantoorbediende van de Z.L.M., die overgegaan was naar den Landstand, op advies van zyn vader. Besch. was toen zelf nauwelgks 17 jaar. Mr Terwoert meende, dat men hem het aanblgven bg den Landstand, gezien zgn jeugdigen leeftijd niet aan mocht rekenen. Het is begrij pelijk geweest, zeide hy, hoe wel niet te billijken. Verd. bepleitte een voorwaardelijke straf. Elisabeth Joh. de Mari uit Vlissingen was eveneens reeds langer lid dan van 1940 en had een taak vervuld in de N.S.V.O., W.H.N. e.d., terwyi zij had gecollecteerd voor het Duitsche Roode Kruis. Besch. verklaarde, nu pas verschillende fouten te hebben ingezien De Duitschers had zy nooit als doodsvijanden gezien. Mr. van Pelt uit B. op Zoom poogde op grond van twee motieven haar handel- wyze te verklaren, n.l. door den invloed van haar echt genoot en de gezinsomstan digheden. UITSPRAKEN. Leendert Adr. Schot, Goes: ontzetting rechten. Alida Amalia van Opdorp, Middelburg: beschuldiging ver vallen verklaard. Wanda Kaczmareck, Am sterdam: beschuldiging ver vallen verklaard. Jacob Koole, Middelburg: beschuldiging vervallen ver klaard. Jacobus Mart. den Hollan der, Oostkapelle: beschuldi ging vervallen verklaard. huyze, te Nieuwerkerk; tot gezworene van den polder Vier-Bannen van Duiveland.de heer C. J. van Westen, te Zie- rikzee; tot gezworene van het waterschap de-Breede-Wate- ring-be westen Yerseke, de heer M. Nieuwenhugse Lzn.g te Nisse; tot lid van het be* stuur van het waterschap Nol-Oude-en Loven, de heer F. G. Tollenaar, te Hoek. Herbenoeming Burgemeesters. By Kon. besluit van 29 Juni 1946 zyn herbenoemd tot burgemeester van: Biervliet, A. P. Kostense; Clinge P. V< M. Vercau teren; 's-Heeren^ hoek C. F. A. M. van Hor- si gh; 's-Heer Arendskerke A- A. Elenbaas; Hulst B. A. Th< M. Truffino; Kloet in ge mr. H< N. baron Schimmelpenninclc van der Oye; Koudekerke J. L< Dregmans; Krabbendgke jhr< mr. W. C. Sandberg tot Es se nburg; Oost- en West-Sou burg A. H. S. Stemerdingj Schoondijke F. A. van Rose., velt; Sint Laurens J. W. van it Hoff; Terneiuzen mr. P. H. W. F. Teilegen; Vogelwaarde! F. A. Hendrikse; Wemeldinge A. C. Willemsen; Wolphaarts. dh'k S. A. N. van Oeverenj Lfzendijke jhr. L. E. D. S. vonj Bönninghausen tot Heringha- ven; Zaamslag S. van Hoeve; Aagtekerke J. Bosselaarjj Borssele G. A. Bax; Grgps- kerke H. U. Bouwman; Kat- ten dyke jhr. mr. D. vanl Doorn; Meliskerke A. J. Huysman; Nieuw, en St. Joos- land mr. F. S. K. J. graaf van Randwijck; Ovezande mr, A. J. M. Eikhuizen; Ritthem P. Daniëlse; Serooskerke P. Dregmans; Sluis A. F. J. Aer- noudts; Waarde J. C. van Burg; Zoutelande D. Kodde. ZUIVERINGSRAAD BOU WTNDU STR IE. Tot lid van den Zuiverings raad voor de bouwindustrie zijn o.a. benoemd de heeren C. Ouwehand te Vlissingen, ir. A. G. Wiersma te Middelburg, -•*- a. vt. vvieisina ie miuaeiDurg, Klompe, te Wolphaartsdrjk; ir. H. de Lussanet de la Sa- tot gezworene van den polder blonière te Middelburg; mr. G. Vier-Bannen van Duiveland, C. D. Rutgers van Rozenbur- de heer J. A. van Nieuwen- te Middelburg HULP VOOR BELGEN IN ZW-VLAANDEREN. In Zeeuwsch-Vlaanderen wo nen een groot aantal Belgen. Vaak zgn het families die hier al tientallen jaren vertoeven en waarvan de kinderen niet eens weten, dat zij geen Nederlan. ders znn Het blijkt nu, dat voor deze ingezetenen, waarvan er velen zyn die allés hebben verloren, nog geen enkele schaderegeling is getroffen. De Vereeniging ter beharti ging van de belangen van W. Zw. Vlaanderen nu heeft zich deze kwestie aangetrokken en heeft reeds eenige resultaten Het is echter noodzakeiyk dat, om tot een definitieve op lossing te komen, ieder Zw. Vlaming, die van Belgische na tionaliteit is, peraoorüyk mede- Elk hoofd van het gezin van deze groep W. Zw. Vlamingen dient een verklaring in met de vereischte gegevens. Om dit alles uitvoerig te kunnen he. spreken, is door genoemde ver eeniging een vergadering be legd op Zaterdag a.s., 's avonds 8 uur in de gymnastiekzaal van de R.H.B.S. te Oostburg. Laat iedere Belgische W. Zw. Vlaming, in zyn eigen belang, deze vergadering bezoeken. Mislukt deze, dan kan de ver eeniging voor deze gedupeer den niets meer doen. Terneuzen Hark-klachlen ongegrond. Men schrgft ons: De rayonleiding van het H A.R.K.-comité, te Terneu zen, dee'lt ons mede, dat zg de klachten, die er in de ge meente Groede gerezen zgn omtrent de verdeeling van de H.A.R.K.-goederen, onderzocht heeft, met als resultaat, dat bevonden werd, dat die klach ten volkomen ongegrond wa ren. By dat onderzoek is duide lijk gebleken, dat het H.A.R. K-comité te Groede zich op voortreffelgke wijze van zgn taak gekweten heeft. Betreurd moet daarom wor den, dat het gevolg van die klachten is geweest, dat het H.A".R.K._comité te Groede daarin aanleiding heeft ge vonden zgn taak neeir te leg gen. (Jzendijke ONGELUK MET VLASMACHINE. De vlasbewerker C. de W. uit IJzendijke had het ongeluk met zyn hand in een vlasma chine te geraken, waardoor twee zyner vingers zoodanig werden verwond, dat genees kundige hulp moest ingeroepen worden. Waterlandkerkje „NUT EN GENOEGEN". Maandag il. hielden de leden der muziekvereenigïng „Nut en Genoegen" te Waterland kerkje hun jaarvergadering in het café van den heer C. Bron. Het oude besituur trad Ln zgn geheel af. Tot be. stuursleden werden herkozen de heeren M. J. Ver-brugge, W. J. A. Dhondt, W. J. Vermeu len, P--.de Kramer en J. Jan. sen. Irrde plaats van de af. getreden leden G. Meesen en Ch. Verhene werden gekozen de heeren H. ten Hove en C. de Schoolmeester. Tot voor. zitter werd H. ten Hove her kozen. Vlissingen AMERIKA A N SCH VLOOT- ESKADER OP DE SCHELDE. Woensdagmiddag passeerde een Amerikaansch vlooteska- der Vlissingen op weg van Antwerpen naar Amterdam en Roterdam voor een offici eel vlootbezoek. Van het es kader maken o.m. deel uit de kruiser „Little Rock" en de torpedojager „WarringtoA", Meliskerke BEGRAFENIS WIJLEN Ds. W. J. J. BAKKER. Onder groote belangstelling vond Dinsdagmiddag de herbe grafenis plaats van wglen ds. vV. J. J. Bakker, in leven predi kant der Ned, Herv. gemeente te Meliskerke," die op 27 Octo ber 1944 by de inundatie van Walcheren om het leven kwam. Aan de geopende groeve werd het eerst het woord ge voerd door ds. Oosthoek van Zoutelande. Spr. schetste het bescheiden karakter van den overledene en de wyze, waarop hg al zijn krachten voor ande ren gaf, zonder zichzelf ook maar in het minst op den voor grond te stellen. Vervolgens spraken de voorzitter van het classicaal bestuur van Middel burg en ds. Reus, de laatste namens den ring Vlissingen. Burgemeester Hugsman van Meliskerke prees namens de burgerij de activiteit van wg len ds. Bakker i. z. de belangen der gemeente. Burgemeester Dregmans van Koudekerke en Biggekerke voerde het woord als voorzitter van de Vereeniging het Groene Kruis en ds. van der Waa van s Heer Arendskerke als oud collega. Nadat de schoonvader van den overledene bedankt had voor de laatste eer aan wjjlen ds. Bakker bewezen, eindigde ds. Oosthoek met dankgebed. NIPPERS Op Zaterdag 27 Juli hoopt de muzlekvereeniging „Voor waarts" te Koudekerke een concert te geven tusschen 8 en 10 uur 's avonds. De collecte voor de Re. classeering heeft te Goes 721.25 opgebracht. Van de aanbesteding van 18 v/oonhuizen te Sluis deed M. Schrijver Mannaert het laagste botl n.l f 199.000. Kerknieuws GEREF. KERKEN. Aangenomen naar Katwgk a. d. Rgn N. de Valk te Stel lendam, die bedankte voor Dinteloord, Schoonrewoerd en Yerseke, VRIJE EVANG. GEM. Beroepen te ierseke H. R. Timmerman te Velp. GEREF. GEMEENTEN. Beroepen t« Dinteloord D. Aangeenbrug te Leerdam, die bedankte voor Borssele.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 10