PHOVIHCIALE ZEEUWSCHE COURAMT Indische cultures staan er niet slecht voor Be vim We moeten niet te pessimistisch zijn! Vandaag Graanoogst eerst voor den menseh Een vakman over de herbeplanting van Walcheren Mftrtfrfredacftuf G. Balllntljn Kost medewerking van dr. w B"keotou«%^»save: Stich- WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Donderdag 25 Juli 1946 189e Jaargang Nummer 171 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week. 3.20 per kwartaal, franco Eer post, 3.45 per kwartaal, oase nummers 5 cent. ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per advertentie 2 Bingen. Verschijnt dagellitó, behalve op Zon- en feestdagen- ^T~g.v.stlgd te Vlisalngen Walatra». 58-60. tel 10 lijnen) Middelbare, L.ndeneehe Kaal tel. 2077 en 2924. O.e. T.rttaPe 15. tel. 2475 RAADSVERKIEZINGEN ZOO worden dan morgen de eerste gemeenteraadsver. kiezingen na de bevrijding ,eehouden. En evenals bij de verkiezingen voor de Staten Generaal en de Provinciale Sta ten mag men weer vaststellen, dat de belangstelling van de «Hde van het publiek minimaal is Zoo weinig opmerkelijks heeft de „verkiezingsstrijd" ditmaal opgeleverd, dat er van 6trijd eigenlijk niet gesproken kan worden. 4 Waar zijn de tijden, dat de gemeenteraadsverkiezingen weken lang ieder bevolkings centrum stof tot spreken ga ven dat de post moeite had om de brieven in de bus te wer ken, omdat de stroom van ver- kiezingslectuur grooter was, dan die bussen konden verwer. ken! Waar zijn de dagen van de kleine, de een-mans-partrjen, die alles in rep en roer brach ten en niet zelden de lachers op hun hand wisten te krijgen, wat dan een positieve zetel be- teekende! Ze zijn voorbij. De tijdsom standigheden brengen het mee. Alle partijen hebben herstel, wederopbouw, stimuleering van de welvaart in hun vaandel geschreven en de kiezer heeft zich nooit verdiept in de details der partijprogramma's, ging altijd al af op leuzen en... op de resultaten, die de leidenat partijen in ten einde loopende bestuursperioden hadden weten te bereiken. Zij doen dit nu nog en het is dus verklaar, baar, dat zij. bij hef- geringe keuze-verschil niet warm loo- pen voor de raadsverkiezingen. Zelfs plaatselijke omstandig, heden hebben hierin geen ver andering gebracht. De eenige sensatie werd eigenlijk gebracht door het te late indienen van eenige lijsten in enkele gemeenten. De ter elfder ure gevonden oplossing heeft echter zelfs deze attrac tie doen verdwijnen Toch zijn de raadsverkiezin gen van morgen van beteeke. nis. In de eerste plaats omdat men er uit zal kunnen aflezen, in hoeverre de tendenzen, die bij de Mei-verkiezingen aan het licht kwamen, zich nog steeds doen gelden. In de tweede plaats omdat wellicht uit de. zen uitslag de „goodwill" van de regeering-Beel zal kunnen worden afgelezen. En in de derde plaats omdat voor iedere gemeente toch wel van belang is. wie in de komende periode dé vroedschap zullen vormen. Vandaar, dat althans morgen alle belangstelling zich op de Raadsverkiezingen zal richten. Zijn zij eenmaal achter den rug, hebben de noodraden plaats gemaakt voor de nor male gemeenteraden, dan zal ook in het gemeentelijk leven de vooroorlogsche toestand weer volkomen hersteld zijn. Ook dit geeft aan de verkie zing van morgen een bizonder karakter. POLITIEKE GISTING IN TURKIJE. De koloniale gebieden. Het Wereldgebeuren Ernest Bevin, Engeland's minister van buitenlandsche zaken, is Dinsdag de gast ge weest van het Engelsch-Ne- derlandsch genootschap in Londen. Dit genootschap had hem ter eere in de historische Grocers' Hall een lunch aan. jeboden en tijdens deze lunch ïeeft Bevin een uur lang het woord gevoerd. Hij zeide niet teleurgesteld te zijn over bet feit, dat men er een jaar na den oorlog nog niet in was geslaagd een vre desverdrag te sluiten. Hij vroeg zich zelfs af, of het wel verstandig zou zijn geweest zulks te trachten. Bij elk be sluit moest zorgvuldig over wogen worden, welke de ge volgen zouden kunnen zijn niet voor één, maar voor twee en drie generaties. Bevin waar. schuwde in dit verband niet al te pessimistisch te zijn. Eiken dag, dat we verder van de vijandelijkheden en van den haat van den oorlog verwij derd raken, zullen wij in staat zijn om de juiste verhoudin. gen scherper te zien. We kunnen op het oogenblik de wereldproblemen in drie groote groepen verdeelen. De eerste betreft het Middelland- sche Zeegebied en de satelliet- landen. De tweede de vraag of Duitschland al dan niet op zoodanige wijze kan worden gereorganiseerd, dat het land geen wederopleving zal veroor. zaken van het verlangen naar oorlog, maar integendeel ge bracht kan worden in een ge meenschap van Europeesche volken, op vredelievende Voorts wees Bevin op de noodzaak van een uiteindelijke oplossing voor de problemen van het groote Oostersche ge bied in de wereld. Volken die altijd op den achtergrond zijn gebleven, ontwaken thans. Het oude gezegde, dat Oost en West nooit tot elkaar zullen komen, gaat thans niet op. Zij zullen tot elkaar móéten kó- Hel kan verkeeren Anna Maria en Ro mano, de twee jeugdige kinderen van Mussolini, die onlangs bij de am nestie van de nieuwe republikeinsche regee ring zijn vrijgelaten, hebben een cabaret aan de kust van Ischia, een eiland in de Golf van Napels, geopend. Roma no speelt accordeon, terwijl zijn zuster be dient. men en zij zullen ertoe moeten bijdragen eikaars problemen op te lossen. Dit heeft niet alleen betrekking op de ge bieden als Voor-Indië en Ned. Oost-Indië, maar op alle koloi niale gebieden. Bevin zeide tenslotte slechts te kunnen hopen en te bidden, dat elke beslissing die hij zou nemen, niet een louter party*- karakter zal hebben, maar een universeel karakter en de we reld zal behoeden voor een nieuwen oorlog. De uitslagen van de Turk- sche verkiezingen zijn nu be kend geworden en volgens verwachting heeft de Republi keinsche Volkspartij, opgericht door Kemal Ataturk, de stich ter van het moderne Turkije, met een flinke meerderheid haar positie kunnen handha ven. Zij beschikt in de nieuwe nationale vergadering over 365 van de 465 zetels. De volks partij, waarvan de leider thans is Ismet Inonu, houdt in ge heel Turkije de touwtjes ste vig in handen. Een toenemen de corruptie, een zekere mate van economisch verval en een slechte verstandhouding met de Sovjet-Unie heeft echter de laatste maanden de oppo. sitie in kracht doen toenemen. Er waren thans vijf oppositie, partijen in het veld, waarvan de sterkste, de democratische party, in verschillende groote steden de regeeringspartij met flinke cgfers sloeg. Een Sov- jet-commentator zeide ten aanzien van de verkiezingen: Nog nooit in de geschiedenis van de Turksche republiek ia de politieke atmosfeer zoo gespannen geweest. Dit is stellig overdreven en maar ten deele juist. Vast staat echter wel, dat in Turkije po. litieke gisting is te bespeuren. RADIO-HOORSPELEN OVER HET MIJNEN.. GEVAAR. Op Maandag 29 en Dinsdag 30 Juli, zoomede op Vrijdag 2 Augustus zullen via Hilver sum 2 drie hoorspelen inzake bet mijnen- en munitiegevaar worden uitgezonden. Deze uit. zendingen worden resp. ver. zorgd door de Vara, de N.R.I. O. en de V.P.R.O. en zijn sa mengesteld in opdracht van den regeeringsvoorlichitings- dienst door mej. Peggy van Kerckhoven. BERNARD SHAW NEGENTIG JAAR. Ter gelegenheid van den negentigsten verjaardag van Bernard Shaw zal in een spe ciale penguin-editie, vandaag een reeks werken van Shaw verschijnen met een oplaag van 100 000 exemplaren per titel. Voorts is een speciaal rijk geïllustreerd herdenkingsboek verschenen „G.B.S. 90" geti teld en waarin twintig auteurs leven en werken van Shaw hebben belicht. In het „Arts theatre" te Londen zal vanavond een op voering worden gegeven van Shaw's „Don Juan in heil", welke alleen toegankelgk is voor personen, die inschrij ven op een specialen Shaw- prijs, die zal worden toege kend óp den 91sten verjaar dag van Shaw aan den auteur van het beste stuk, dat in genoemd theater gedu rende net jaar zal worden opgevoerd De B.È.C. zal vanavond o.a. drie 'van Shaw's beste redevoeringen, die hg in de dertiger jaren heeft gehouden heruitzenden. TWEEDE KAMER OVER DEN ZOMERTIJD. In het verslag in de Tweede Kamer over het wetsontwerp betreffende de afwgking van den ouden zomertgd werd er vrij algemeen voldoening over uitgesproken, dat de oude zo mertijd niet meer terugkeert. Men zag hierin een verbetering voor het platteland. Aan den anderen kant werd gevraagd, of industrieele belangen geen terugkeer tot de oude regeling wenschelgk zouden maken. Opgemerkt werd. dat het aan. beveling zou verdienen deze kwestie internationaal te rege len. In September wordt in Neurenberg het vonnis uitgesproken. Nog deze week zal in Neu renberg requisitoir gehouden worden, waarna het proces in een nieuw stadium zaak tegen organisaties zal overgaan. Deze behandeling zal, naar verwacht wordt, de feheele maand Augustus in eslag nemen, daar voor elk der zeven aangeklaagde orga nisaties ruim honderd docu menten moeten worden be handeld en verschillende ge tuigen gehoord zullen moeten worden. In September zal dan het vonnis worden uitgespro ken, nadat alle beschuldigden zelf hun laatste woord in dit proces hebben gesproken. ALGEMEENE LOONS- VERHOOGING VOOR FRANSCHE ARBEIDERS. Na gedurende zes uur bgeen te zijn geweest heeft de Fran, sche ministerraad gistermor. gen vroeg besloiten algemeene loonsverhooging aan de Fran sche arbeiders toe te staan. Hoe groot deze ver. hooging zal zijn, is nog niet bekend. Maar men verwacht, dat ze tusschen de 15 en 25 zal liggen. DE V. S. EN DE CHINE ESCHE BURGEROORLOG. De New Yorksche radio heeft meegedeeld, dat de oor logsschepen, welke door de V. S aan China zgn afgestaan, Nanking, „China's voornaam ste stad, zullen beschermen te- jen den dreigenden aanval der Chineesche communisten". Van de luchthavens buiten Nanking stijgen Mustangs en Thunder bolts op met bommenlading, geleverd door de V. S. op grond van de leen- en pacht wet, voegde de radio er aan toe. MARGRIETENDAG. Op 15 Augustus a.s. de dag, waarop het een jaar geleden zal zgn, dat het Japansche leger capituleerde, zal ten oeve van de Prins Bern- hard Stichting een collecte wofden gehouden. Deze Stich ting behartigt de belangen van de militairen van land- en zeemacht met inbegrip van de oud-leden der B.S. en ye .vrijwilligers Protest tegen de begunstiging van Duitsche havens. De Nederlandsche en Bel gische regeeringen hebben met krachtigen steun der Fran- sche regeering, bg het Ame- rikaansche departement van buitenlandsche zaken gepro testeerd tegen het begunsti gen van Duitsche havens in plaats van Nederlandsche en Belgische bg de verscheping van leveringen voor de Ame. rikaansche bezettingstroepen in Duitschland De nota ver zoekt in deze bij de bezet tende mogendheden te inter ven ieeren. ANPAneta meent te we ten, dat de kwestie op het oogenblik in behandeling bg den Amerikaanschen Raad voor economische aangelegen heden in Duitschland, welke er welwillend tegenover staat. Nederlandsche delegatie naar de Vredesconferentie. Naar verluidt zal de dele gatie, die Nederland op de vredesconferentie te Parys zal vertegenwoordigen, o.m. uit de volgende persooniykheden bestaan: De minister van buitenland sche zaken, mr. W. C. G. H. baron van Boetselaer van Oosterfiout, jhr. mr. A. W. L. Tjarda van Stark enborgh Sta- chouwer, ambassadeur te Pa rijs, mr. E. Star Busmann, buitengewoon gezant en ge volmachtigd minister te Pa rijs, prof. mr. dr. J. P. A. Francois, raadsadviseur j het ministerie van buitenland sche zaken, mr. A F. H. van Troostenburg de Bruyn, bui tengewoon gezant en gevol. machitigd minister, hoofd van de afdeeling economische za ken van het ministerie van buitenlandsche zaken, kolonel A. G. J. M. J. van der Kroon, militair attaché te Pargs, mr. E. A. Lieftinck, hoofd van de afdeeling buiitenlandsch beta lingsverkeer van het ministe. rie van financiën, alsmede mr. M. C. M. Voorbeytel, pers. attaché, verbonden aan de Nederlandsche ambassade te Pargs. De leden der Nederlandsche delegatie zullen deels Zaiter. dag, deels Zondag a.s. naai Pargs vertrekken. Naar het A.N.P. verneemt, kan de benoeming van twee vooraanstaande leden der Tweede Kamer als lid van de delegatie spoedig tegemoet worden gezien. Besprekingen met delegaties van Curasao en Suriname- Nadat de delegaties van Suriname en Curasao haar petities aan H.M. de Koningin op 25 Juni jl. hadden aange boden, hebben zij bij den thans afgetreden en vervol gens bg den huidigen minister van Overzeesche gebiedsdee- len, in tegenwoordigheid van eenige hoofdambtenaren van het departement gelegenheid gehad de in die petities neer gelegde wenschen en verlan. gens nader toe te lichten. Alle onderwerpen, welke de rgksstructuur raken, bleven voorbehouden voor besprekin gen op de a.s. Rgksconferen. tie, al zal de regeering bg de bestudeering der onderhavige punten uiteraard ook gebruik kunnen maken van het mate. riaal verzameld door de Suri. naamsche, Curagaosche ei Nederlandsche commissies van onderzoek. De regeering is voornemens om op korten termgn een wetsontwerp tot wijziging van de staatsregelingen van beide gebiedsdeelen, na ingewonnen advies van de gouverneurs en van de Staiten van Suriname en Curagao, aanhangig te maken. is het 60 jaar geleden, dat te Amsterdam het „Palingoproer" uitbrak nadat 't beruchte volks vermaak van paling trekken. verboden was; is 't 100 jaar geleden, dat Koning Lodewgk Bo naparte, die van 1806 tot 1810 als vazal van zgn broer Napoleon over ons land heerschte, te Flo rence overleed; viert de Koningin- Moeder Elisabeth van België haar 70-sten ver- jaaixïag; wordt de bekende En, gelsche schrijver Ber nard Shaw 90 jaar; is het drie jaar gele den. dat de „Groote Fas cistische Raad" van Ita lië Mussolini tot aftre den dwong, waarna de Duce gearresteerd werd. IMPORT UIT HET BUITENLAND NOG STEEDS ZEER BELANGRIJK. Regeling voor den nieuwen oogst BIJ het vaststellen van de regeling voor granen, zaden en peulvruchten voor het seizoen 19461947 was de overheid genoodzaakt rekening te houden met de huidige onzekere wereldgraan. positie. Ten einde de huidige rant soeneering zoowel ten behoeve van mensch als dier te hand haven, zal naast de binnen- landsche productie nog 6070 van onze totale behoefte De eerste 3000 Duitsche krggsgevangenen zgn uit de Sowjet-Unie teruggekeerd. In totaal moeten er 120.000 wor den gerepatrieerd. aan broodgranen en nog 500.000 tot 600.000 ton voe- dergraan moeten worden ge ïmporteerd. Het was derhalve noodza- kelgk een zoodanig regeling te treffen ten aanzien van de Door de Jappen werd veel van de thee gerooid. Een petitie-actie. De heer Pahud de Mortan- ges, lid van de firma Crone te Amsterdam, heeft zich tegen over het A.N.P. met eenig op timisme uitgelaten over den toestand van de Indische cul tures. Hoewel het op het oogen blik vrg moeilijk is zich een juist beeld te vormen van den toestand, kan in het algemeen gezegd worden dat er door de Japanners veel thee gerooid is evenals koffie. De rubber en de kina zgn er echter vrg goed afgekomen. De uitvoer van be- bevolkingsrubber uit Borneo en andere buitengewesten stggt langzamerhand. Van de thee wordt aange nomen, dat 30 tot 40 werd gerooid. De tabak biedt gunstiger perspectief, aangezien men niet behoeft te wachten op machi nes. De kinapositie is niet ongunstig. De Bandoengsche kinafabriek heeft volledig doorgewerkt. DE ALG. REGEERINGS- COMMISSARIS. Maandagmiddag heeft dr. van Mook de taak van den al- gemeenen regeeringscommissa- ris voor Borneo en de Groote Oost nader omschreven. Hij zeide, dat de algemeene regee. ringscommissaris o.a. tijdelgk zou optreden als voorzitter van de bgeenkomsten van het In donesische comité van 7 leden, dat op de conferentie is geko zen ten einde de constitutionee- le hervorming van Borneo en de Groote Oost voor te berei den. Hg zou echter geen „hoofd" van het- comité zgn. een petitionnements- ACTEE. Het landelgk bestuur van de Ver. Nederland-Indonesië stelt in de eerstvolgende dagen en weken een petitionnement sa men, waarin tot uitdrukking wordt gebracht, dat de onder teekenaars een overeenkomst wenschen met een gelijkwaar dig Indonesië, waarin de we zenlijke elementen van de de mocratie gewaarborgd worden en de Indonesische verlangens naar onafhankelijkheid worden bevredigd. Zij verzoeken re geering en volksvertegenwoor diging alle stappen te doen, welke tot deze overeenkomst kunnen leiden en dringen er te dien einde met klem bij regee ring en volksvertegenwoordi ging op aan te bevorderen, dat zonder verwgl .,een delegatie van vertrouwensmannen met volledige volmacht naar Indo nesië wordt gezonden". ÜNRRA WORDT OPGEHEVEN. De directeur-generaal van de UNRRA, Fiorello Laguar- dia, heeft tgdens een perscon ferentie verklaard, dat aan het eind van dit jaar de UNRRA definitief zal ophouden te be. staan. Schoonheid der dorpskernen moet terugkeeren. De kansen van de fruitteelt WANNEER al het doode hout is opgeruimd en heel Walcheren een groote kale vlakte zal zgn, zal men misschien schrikken van den eenzamen stand der boerdergen. Eerst dan zal goed te zien zyn hoezeer het oude WaJchersche landschap, met de fraaie buitenplaatsen, de boom- en boomgaardwei den, de begroeide sloot- en wegkanten, de met de oude boomen beplante dorpskernen en met de beplante bolwerken der oude steden, geschonden is. Het heeft echter geen zin bg verloren schoonheid te treuren Er zijn al reeds plan nen in* den maak voor een uitgebreide herbeplanting we kunnen slechts hopen, dat niet al te veel jaren zullen verloopen, voor we daarvan de resultaten kunnen zien. In het vakblad „De Boom- kweekerg" is aan de komen, de herbeplanting een vijftal belangwekkende artikelen ge- wgd van de hand van den heer C. P. Broerse Laat er ditmaal met ken nis van zakeu geplant worden, zoo waarschuwt deze met klem en dan bovendien zoo, dat het landschap weer een eigen karakter krggt. Laat hier niet alleen vragen van efficiency spreken, maar zorg, dat het nageslacht getuigen kan: Hier werd wat schoons gewrocht! LEIDENDE GEDACHTEN. Het is goed zich af te vragen, welke oorzaken in het verleden hebben geleid tot de schoonheid van het landschap. Men beplantte toen in de eerste plaats uit nood-. zaak, voor houtproductie, ver der geleid door practischen zin, voor omplanting der wei den en voorts ook uit be hoefte aan jachtgronden en buitenverblgven. Het eerste motief is wel geheel verdwenen. In hoe verre het tweede motief nog zal kunnen gelden, is afhan- kelyk van de maatregelen, die ten opzichte van de boeren genomen zullen worden. Indien men werkelgk overgaat tot het maken van boerdergen van minstens 10 ha. oppervlakte en men deze op rationeele wgze inricht, is het niet te voorkomen, dat «r vlakten zullen ontstaan, waar iedere boom en struik angstvallig zal worden geweerd. Tot den huidigen dag he'eft de Wal- chersche boer een afkeer van prikkeldraad en het is te ho pen, dat de komende maatre gelen hem niet dwingen zul len van dit ellendig materiaal gebruik te maken. Wat het derde motief be treft, wie zal de uitgestrekte bosschen bg Middelburg, Oost- kapelle en Domburg, voor het meerendeel familiebezit, her planten? Er is misschien geen enkele eigenaar, die zich het onder houd van zyn gerestaureerd eigendom zal kunnen permit- teeren. In het verleden maakte het particulier initiatief Walche ren een van de mooiste ge deelten van Nederland, maar thans kan men daarvan voor een goede herbeplanting niet veel hopen. De plannen zul len waarschynlnk wel door de overheid worden uitgevoerd. Het al of niet slagen daar van is feitelijk alleen afhan- kelgk van het inzicht en de bekwaamheid van de personen, die met de uitwerking belast zgn. De objecten, waarmee zg zich bezig zullen houden zgn in de eerste plaats de boer dergen en de onmiddellgke omgeving daarvan, de wegbe- planting langs de oude en nieuwe wegen en de recreatie terreinen, waarvan is mede gedeeld, dat ze zich niet al ign zullen bevinden in bosch complexen in het gebied van Vlissingen tot Westkapelle, maar ook aan de randen van de door doorbraken gevormde diepe kreken. Van groot belang is ook de beplanting van kleinere gebie den. die toch in het grooter geheel niet kunnen worden gemist. Wg bedoelen de dorpskernen met de aanslui ting aan de peripheric, de begraafplaatsen en de kleinere particuliere eigendommen. De schilderachtigheid van de dorpskernen is de laatste jaren heel wat achteruit ge gaan. Het verkeer stelde zgn eischen en de bewoners von den het over het algemeen wel goed als er boomen op geruimd werden, want „ze maeke 't mê erg doenker in uus" Ieder, die de Noordweg van Middelburg naar Seroos- kerke kent, kent verder ook't euvel van de lintbebouwing. Er is wel een zeer groote te genstelling tusschen het land- schapsschoon, dat afgebroken werd en de bebouwing, die er voor in de plaats werd ge steld. Als men de lintbebou wing of de uitloopers van de dorpskern eens gebruikte als overgang tot het vrije land schap? De beplantingvan de stads- en dorpskernen en de aansluiting daarvan met de omgeving is een taak van het betrokken gemeentebestuur. Waar vóór de vernieling de beplanting der gemeente niet in het centrum der belang stelling stond, is zg nu, voor al plaatselijk, plotseling aan de orde gekomen. Indien de tuinen van de huizen langs de wegen en in de dorpsstraten eens gedeelte lijk door vakkundigen zouden worden ontworpen en deze zou den als hoofdmotief voor hun planten dezelfde boom- heestersoorten kiezen als de omgeving heeft, dan was het resultaat verzekerd. Ideaal zou het zgn alle dorpen op de zelfde wgze op de omgeving aan te sluiten. DE KERKHOVEN. De landeüjke bevolking kent over het algemeen maar wei nig beteekenis toe aan het graf en dientengevolge ook aan de begraafplaats. Als re gel zijn ze zeer sober gehou den. Er is elders een streven ware parken van te ma ken, maar op Walcheren zal men zeker die richting niet uit moeten gaan. Ook de be graafplaats zal een eigen ka rakter moeten toonen, bgv door haar te omtuinen me£ een windscherm, desnoods van hakhout, in totaal enkele meters breed. EEN FRUITCENTRUM OP WALCHEREN? Tenslotte nog een opmer king. Er is reeds meermalen op gewezen, dat men zoo wei nig aandacht schenkt aan de beoefening van de fruitteelt op Walcheren. Geschikte gronden daarvoor zgn op Walcheren zeer zeker aanwezig, zooals bg de dor pen Oostkapelle, Vrouwenpol der, Serooskerke en Grgps- kerke. Is het aanleggen van boomgaarden in de omgeving van deze dorpen niet te sti- muleeren? Dan moet er ech ter een centrum van beteeke nis komen en niet zoo hier en daar een boomgaardje. En wat de aesthetische zgde be treft, menige oude dorpsto ren zou in bloeiende boom gaarden een belangryken steun vinden om opnieuw de bewo ners en bezoekers van Wal cheren te imponeeren. Wg mogen verwachten, dat de betrokken deskundigen al deze mogelgkheden by het majeen der plannen in over weging zullen nemen. Wg vertrouwen erop, dat zg Wal cheren weer zullen maken tot dat, wat het eiland eens was, den tuin van Zeeland. granen van den binnenland-* schen oogst, dat deze granen in de eerste plaats terecht komen op die plaatsen, waar zy het meest noodig zgn. Er dienden voorts maatregelen te worden genomen, opdat de prgzen niet in onbeperkte mate zouden kunnen oploopen en op een zoodanig peil ge handhaafd zouden kunnen blij ven dat de verwerkende industrie haar aankoopen kan doen tegen prgzen, welke aan sluiten bg de geldende prij zen voor eindproducten, zoo als brood, biscuit, koek, grut terswaren, puddingpoeder, vermicelli en dergelijke wa ren. EERST DE MENSCH. Hoewel in ons land voor het groote aantal kleir landbouw- bedrgven het verv, ken van granen tot dierlgke producten van vitaal belang is, moet onder de huidige omstandig heden allereerst de directe be hoefte voor menschelijke con sumptie veilig gesteld worden. De telers zullen dan ook niet in onbeperkte mate over de door hen geteelde producten mogen beschikken. Tarwe zal geheel voor menschelgke con sumptie bestemd moeten wor den, terwgl van rogge een be paalde hoeveelheid gereser veerd zal worden voor rogge brood en koekfabricage. Bo vendien zal rekening moeten worden gehouden met de mo gelijkheid, dat rogge in de broodmelange opgenomen wordt. Bepaalde hoeveelheden en kwaliteiten gerst en haver, groene erwten en schokkers zgn bestemd voor grutterswa- renfabricage e.a. industrieele doeleinden. Terwgl het vervoederen van tarwe aan het vee in het ge heel niet is toegestaan, wor den voor dit doel bepaalde hoeveelheden rogge, haver, gerst en peulvruchten vrgge- geven. DE CONTRÓLE. Ten aanzien van de contróle is een gedifferentieerd sys teem ontworpen. Voor tarwe, gerst, groene erwten, schok kers en de zaden wordt dorschcontröle ingesteld en een teler wordt geacht niet aan zgn verplichtingen te hebben voldaan, indien de op brengst beneden het streekge- middelde blgft. Van rogge en haver daarentegen behoeft al leen een van te voren be paalde hoeveelheid per ha. te worden geleverd, waarbg re kening wordt gehouden met het opbrengstvermogen van den grond. De telers dienen de verplicht te leveren granen, zaden en peulvruchten, alsmede de hoe veelheden die niet in eigen be- drgf worden gebruikt, te le veren aan erkende graanhan delaren of aan erkende zaai zaadhandelaren tegen inne ming van een door den han delaar af te geven afleverings- bewgs. De verplicht te leve ren hoeveelheden zullen over het algemeen binnen vier we ken na dorsching geleverd moeten worden. Het vervoer van granen, zaden en peul vruchten is alleen toegestaan op een geleidebiljet. Verwer kers zullen uitsluitend van handelaren mogen aankoopen tegen inlevering van een door of vanwege een der bedrgf- schappen afgegeven bestelbon. Slt-down-staking op scheepswerven. Op de werf Wilton-Fegenoord te Schiedam is plotseling een sit-down-staking uitgebroken, waarbij eenige duizenden ar beiders betrokken zgn. Reeds voor den oorlog be stond er aan de werf een re geling. volgens welke de ba zen en het kantoorpersoneel jaatlgks tegen den vacantietgd een gratificatie ontvangen in den vorm van een week loon of salaris. Via hun fabrieks- kern hebben de arbeiders ge poogd eveneens voor een der- gelgke gratificatie in aanmer king te komen. Het college van Rgksbemiddelaars .heeft evenwel een afwijzende hou ding aangenomen. Er is echter overleg gaande om zoo spoedig mogelgk tot een oplossing te komen. Bg de N.V. Machinefabriek en Scheepswerf van P. Smit jr. te Rotterdam is een soortgelg- ke staking uitgebroken. Hier zgn de arbeiders gistermorgen echter weer aan den abeid ge gaan. Als gevolg van een tus schen de dagbladen ge troffen regeling, ter ver zekering van een biliyke papierverdeelng, ver schijnt ons blad, uit hoof de van zyn formaat, he den in een omvang van 4

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1