PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Omvangrijk werkprogramma voor de nieuwe Kamer-periode Speciale wet voor het herstel van Walcheren op komst Meer optimisme t. a. v. Oost-Indië Waar goede vaklieden worden opgeleid Boliviaansch President vond aan een lantaarnpaal zijn einde RooMrrtieleur 0. ''"'"W» rsa»« Sïin?dr«rwnVch^'vï.- singen. Verschijnt dagelUM, l*1"'™ Zo"' en feestdagen. Woensdag 24 JuU 1946 189e Jaargang Nummer 170 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT minimum per advertentie1 ƒ2.' 'ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, 3.20 per kwartaal, franco per post. 3.45 per kwartaal. nummers 5 cent. ADVER- gevestigd te Vllsslngen - Walstraat 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Middelburg; Londenscbe Kaal 29. tel. 2077 en 2924. Goes Turfkade 15, tel. 2475 ^ostburgj^Gra^astraat^Ternenzen^rouwerijatraat^^ DOORDRONGEN VAN den NOOD DER tijden. Voor den tweeden keer na °de bevrijding heeft H.M. de Koningin bij de ope. Bin* der Staten,Generaal een troonrede uitgesproken. Ge- JJhiwlde dit de eerste maal bij" de opening der zittingen van het noodparlement, thans Sm voor het eerst de Jieuw gekozen volksvertegen woordiging bijeen. Zoo ooit, dan is wel ditmaal de troonrede doordrongen van een zeer ernstig begrip van den nood der tijden. Want wel constateert H.M. met on verholen voldoening, dat ons land niet het minste is op het gebied van den wederopbouw, terwijl het toch zonder eeni- o-en twijfel tot de zwaarst ge troffen staten moet worden •o-erekend, maar daartegen over staat, dat uit iedere zin snede blijkt, hoe bovenmen. schelijk zwaar de problemen zijn waarmede dit kleine land ite worstelen heeft. Kreeg men ivoor den oorlog wel eens den indruk, dat vaagheid een eisch was, waaraan een troonrede Idiende te voldoen, in het his torische Staatsstuk, dait thans openbaar is geworden, is zon der eenige aarzeling, met wel dadig aandoende klaarheid, scherp en bondig elk probleem behandeld. Nergens zijn hier de dingen mooier voorgesteld, dan zij zijn, nergens echter wordt ook een ongemotiveerd Iiessimisme aan den dag ge- egd. Het tegendeel is waar: de troonrede ademt een on. wrikbaar vertrouwen in de toekomst, waarin, met Gods hulp, ook deze barre nood overwonnen zal worden. De Indische kwestie werd door H.M. de Koningin het eerst behandeld. Vergelijkt men met Haar woorden die. welke werden gesproken bij de opening van het Noodpar lement, dan valt iets meer op timisme te beluisteren, een optimisme, dat zijn grond vindt in de onderhandelingen, die thans zoowel met de verte genwoordigers der republiek Indonesia als met de vertegen- wooridgers der andere biedsdeelen gaande zijn. In den passus, waarin de buitenlamdsche betrekkingen iworden behandeld, treft als belangrijkste zinsnede die, waarin gezegd wordt, dat Ne derland zal streven naar een grenscorrectie van beperkten omvang. Hiermede is eindelek komen vast te staan, dat ons land weliswaar geen overdre ven eischen zal stellen, maar toch zal aansturen op een gebiedsuitbreiding, die over eenstemt met wat, gezien de schade, die Nederland geleden lie eft, rechtvaardig mag wor den geacht. Evenzeer is van be'teekenis de mededeeling, dat er ge streefd wordt naar een na tionaal omroepbestel, dat alle geestelijke stroomingen recht zal doen wedervaren en dat bij •het scheppen van de publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie rekening zal worden gehouden met do wenschen van het be drijfsleven. Deze laatste toe zegging zal zeker met voldoe ning worden begroet, al zullen sommigen betreuren, dat niet verder werd gegaan. Voor Zeeland is van groot belang de passage, waarin •door H.M. de Koningin het herstel van Walcheren wordt besproken. Onze geheele pro vincie hoopt, dat de aange- Otondigde wet, waarin het her stel van dit eiland zal worden geregeld, tegemoet zal komen aan de verwachtingen der duizenden gedupeerden, wier materieele toekomst afhangt van een billijke schaderege ling. Ook de belangen van land- en tuinbouw in onze provincie zullen niet worden vergeten. Het somberst is de klank van de Troonrede daar, waar de financieele positie van ons land wordt besproken. Inder daad ziet de toekomst er in dit opzicht donker uit en men kan voorvoelen, dat de belas tingdruk zwaar zal worden. De aankondiging, dat alles zal worden gedaan om te bewerk stelligen, dat de verhooging der productie ten goede komt aan éllen en niet aan slechts degenen, die over een ruime beurs kunnen beschikken, stemt tot groote tevredenheid. Hetzelfde is het geval met de aankondiging, dat getracht zal worden het lot der ouden "van dagen te verzachten en trouwens in het algemeen een betere sociale verzorging na te streven. Ook de herziening tier onderwijzers, en ambte naarssalarissen is thans in de troonrede geconcretiseerd. Er zal in de komende dagen gelegenheid zijn om dieper op de Troonrede in te gaan. Voor vandaag moge worden vol staan met de slotsom, dat H. M. de Koningin, niet omziende naar de bitterheid van het verleden, dat voor ons land zoo ondraaglijk zwaar is ge weest, doordrongen van de problemen, waarmede dit land in het heden te worstelen heeft, met sterkend vertrou wen het oog richt op de toekomst, in de gerechtvaar digde verwachting, dat een voikj gestaald reeds door zoo memge beproeving, de kracht zal weten te vinden om het gigantisch werk, dat herstel en Wederopbouw van ons vra gen, tot een goed eind te brengen, 6 DE TROONREDE: Dinsdag heeft H.M. de Koningin de tweede buitengewone zitting der Staten-Generaal in de Ridderzaal, waar de beide Kamers in vereenigde vergadering waren bijeengekomen, geopend met het uitspreken van de troonrede. Al moest de plechtigheid nog den luister van den impo- santen stoet, in welken H.M. de Koningin zich per gouden koets naar de Ridderzaal placht te begeven, ontberen, toch was de belangstelling zeer groot. Om één uur begaf HM. de Koningin zich in gezelschap van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard per auto naar de zitting van de Staten-Generaal. Bij aankomst aan de Ridderzaal werd H.M. ontvangen door een commissie uit de vereenigde vergadering. Nadat deze commissie Hare Majesteit en het Prinselijk Paar naar hun zetels had geleid, sprak de Koningin de volgende troonrede uit. Het vertrouwen van mijn volk heeft u geroepen, om in de komende vier jaren mede te beslissen over het wel en wee van ons vaderland. Dit stemt mij tot voldoening. Uw ver kiezing toch strekt mij ten tee- ken vari een terugkeer tot nor male grondwettelijke vormen en stabiele staatskundige ver houdingen. Te meer verheug ik mij hier over, omdat thans eerst recht alle krachten gericht kunnen worden op het ééne doel: het leggen van een deugde- lijken grondslag voor den ge leidelijken wederopbouw van onze geestelijke en stoffelijke volkswelvaart. Tot mijn groote vreugde miocht ik mede uit eigen aanschouwing vaststellen, dat wij in gestagen tred reeds menige schrede op den weg naar dit groote doel hebben gezet en dat wij, wat de krachtsinspanning betreft om het te bereiken, geenszins de minsten zijn in den kring der door den oorlog getroffen vol keren. Nochtans wachten ons nog vele en groote moeilijkheden, welke ik zoowel u als mijn ge heele volk in ernstige en voortdurende overweging aan- beveel. Deze moeilijkheden zullen slechts overwonnen kunnen worden, indien ieder onzer zich met geestdrift wijdt aan den gemeenschappe. lijken arbeid, die uitsluitend in staat zal zijn voor de breede lagen van ons volk den weg tot welvaart te banen. De Overzeesche gebiedsdeelen. In de ontwikkeling der ge. beurtenissen in Oost-Indië valt verbetering aan te wijzen. In belangrijke deelen dei- buitengewesten is reeds eersten aanleg overgegaan tot de vestiging van een nieuwe rechtsorde, steunend op de be ginselen. die in mijn rede van 7 December 1942 werden nere- gelegd. Met vertegenwoordi gers der bevolking uit die luitengewesten, waar het ge allieerde opperbevel de verant woordelijkheid voor de be stuursvoering heeft overgedra gen. wordt thans beraadslaagd over de vervulling, langs loya. len en vreedzamen weg, van de nationale verlangens. Op Java en Sumatra echter ontbreken nog voldoende voor waarden voor zulk een over leg. Ik vertrouw, dat deze voor waarden mede dank zij ver dere besprekingen spoedig aanwezig zullen zijn. Het geallieerde opperbevel in deze gebieden en in de Riouw- archipel, heeft zijn taak nog niet voltooid. Nog altijd lijden daar tot onze bezorgdheid velen uit alle bevolkings groepen onder de gevolgen van den oorlog. De verdere liquidatie van de Japansche invasie en de terug keer v. orde en rust, met name op Java en Sumatra, zijn nood zakelijke voorwaarden, wil Nederland zich ten volle kun nen wijden aan zijn roeping, om te zamen met de Indonesische volken ook voor hen binnen het koninkrijk een eigen staats verband op te bouwen, waarin die volken vry hun eigen kracht kunnen ontplooien en door middel waarvan zij zich een eigen plaats in de rij der vereenigde volken zullen kun nen verwerven. In dit Indone sisch staatsverband zullen uiteraard de rechten en belan gen van alle bevolkingsgroe pen en van minderheden dienen te worden beschermd en behar. Ten einde voor den over gangstijd in het byzondcr de uitoefening van de taak van het opperbestuur ten aan/Jen van Oost-Indië beter tot haar recht te doen komen en ook daar de ryksconferentie voor te bereiden, zal onverwijld een ontwerp van wet tot instelling van een commissie-generaal aangepast aan de eischen van den huidigen tyd aan u wor den voorgelegd. In afwachting van het her stel van het economisch leven, zullen de groote moeilijkheden waarvoor Oost-Indië zich op het gebied van geld- en han delsverkeer gesteld ziet, slechts met steun van Nederland en door nauwe samenwerking van beide deelen van het konink rijk, uiteraard op voet van ge lijkheid, overwonnen kunnen worden. Diep getroffen ben ik door de plichtsbetrachting en zelfbe. heersching, waarmede intus, schen zoowel burgers als mili tairen ginds onder zoo moei lijke omstandigheden voort gaan, hun taak te vervullen. Oók in West-Indië leeft een drang naar vernieuwing der staatsinstellingen. Wat reeds zonder grondwets. wijziging ter bevrediging daar van kan geschieden, zal ten spoedigste worden bevorderd, opdat Suriname en de Neder- landsche Antillen zullen kun nen beginnen met op nieuwen voet eigen leven, deelgenoot schap in het Koninkrijk en in het bijzonder hun taak in hun eigen omgeving ter hand te ne men. Onze internationale betrekkingen. Nederland dat zich in het verleden voortdurend tot taak heeft gesteld in de internatio. nale samenleving der volke ren' by te dragen tot den op bouw van een vreedzame inter, nationale wereldorde, zal ook thans naar vermogen krachtig samenwerken met die landen, die eveneens den wederopbouw en de bevestiging van vrede en veiligheid willen dienen op grondslag van. recht en recht vaardigheid. In de organen van de Ver eenigde Naties en met name in den Veiligheidsraad, zoomede in de commissie voor de be- heersching der atoomenergie, streeft de regeering naar be. vordering van goede interna tionale verhoudingen op den grondslag van. het handvest, met het doel den internatio nalen vrede en veiligheid te bevestigen en de vrijmaking van het in het atoom sluime rend geweld te doen strekken tot heil, in stede van tot ramp spoed der menschheid. Onzerzijds wordt een spoedi- ge totstandkoming van defini tieve vredesregelingen ge- wenscht. ten einde de wereld de gelegenheid te bieden, door vreedzamen arbeid tot herstel te geraken. NEDERLAND EN BELGIË. Het besef, wedeikeerig be. staande bij de Nederlandsche zoowel als bij de Belgische regeering, dat ten aanzien van een aantal internationale vraagstukken haai» respectieve, ïyke belangen gestadig meer samenloopen draagt er toe by de nauwe samenwerking onze Zuiderburen te verster ken. De ontwikkeling van onze betrekkingen met de mogend heden. waarmede de vriend schappelijke relaties niet zijn verbroken geweest, blijft aan leiding geven tot voldoening. GRENSCORRECTIES. Nederland stelt zich voor aanspraken te doen gelden op grensverbetering van beperk, ten omvang langs zijn Oost grenzen. Land- en Zeemacht. Mede als bijdrage tot de ves. tiging van een sterke interna tionale rechtsorde zal worden voortgegaan met den wederop. bouw zoowel van onze marine als van onze landmacht. In bei de deelen onzer strijdmacht zal bijzondere aandacht worden geschonken aan de tucht, het moreel, de geestelijke verzor ging en de sociale bemoeiingen ten dienste van het personeel en zijn gezinnen. Voorstellen tot wijziging van de dienst plichtwet en van de bevorde- ringswetten voor het beroeps- en reservepersoneel onzer land. Prinses Beatrix houdt niet van rekenen. De Curagaosche sta- tendelegatie heeft een bezoek aan het Prinse lijk gezin gebracht, welk bezoek door den leider als „charmant" werd gekenschetst. Ook de Prinsesjes hebben zich even laten zien Prinses Beatrix, die 'vol was van den laatsten schooldag, ver telde o.m. dat zij niet van rekenen hield, waarop haar Moeder opmerkte: „Van wie zou je dat ook moeten heb ben". macht zullen u worden aange boden. Zoowel aan onze land macht als aan onze marine, in het bijzonder aan dat gedeelte, hetwelk tijdens den oorlog reeds jaren uit het vaderland afwezig was. worden hooge eischen gesteid. Met erkente lijkheid maak ik gewag van de groote plichtsbetrachting en offervaardigheid dezer mannen. In ernstig onderzoek zal wor. den genomen de vraag op welke wijze ontduiking van het be paalde in artikel 263 van het burgerlijk wetboek kan worden tegengegaan. Maatregelen ter voorkoming van lichtvaardige echtscheidingen zullen worden voorbereid. Maatregelen zullen worden voorbereid ten behoeve van een of meer doeltreffende bestrijding van de openbare onzedelijkheid. Onderwijs en Jeugdzorg. Ten aanzien van het onder, wijs zal gestreefd worden naar het wegnemen van belemme ringen die de vernieuwing van het onderwijs in den weg staan en naar het aanvullen van de op dit gebied bestaande tekor. ten. Ontwerpen van wet. vast leggende het kader, waarbin- nen zich de vernieuwing van het onderwijs zal kunnen vol trekken, zuilen in overweging worden genomen. Voorstellen tot verbetering van de finan- cieele verhouding ten aanzien van het bijzonder hooger onder wijs zullen u op korten termijn bereiken. De Regeering zal sterken steun verleenen aan de jeugd, beweging met inachtneming van zelfstandigheid der levens, richting en erkenning van de rechten der ouders. Bijzondere aandacht zal worden gewijd aan de bestrijding van de ver wildering der jeugd. Een nationale omroep. Het ligt in het voornemen om, den radionaad gehoord, wettelijke basis te ontwer. pen voor een nationaal om roepbestel op publiekrechte! yke Ieeet, waarby de verschillende levensbeschouwingen, In orga nisch verband opgenomen, voor het uitdragen van eigen begin, selen beschikking zullen ver- krygen over zendtyd. Receptie en aanbieding van huldeblijken bij het jubileum van de Ambachtsschool te Middelburg. VIJF EN ZESTIG jaar lang heeft thans in de gebouwen, die de Mid- delburgsche Ambachtsschool achtereenvolgens betrok, het geluid van hamer en zaag weerklonken. Gedurende 65 jaar hebben vaklieden uit Mid delburg en van heel Walche ren daar een opleiding geno ten, die zij in geen werkplaats ooit zouden ontvangen. En deze oud-leerlingen hebben de school waar zij hun vak leerden niet vergeten. Een gebrandschilderd gedenkraam in het trappenhuis van de Ambachtsschool, ontworpen en uitgevoerd door den Haar lemmer Nico Schrier, waar in het timmeren, metselen, schilderen, bankwerken en de electrotechniek zijn gesymbo liseerd was het geschenk, dat in de feestelijke bijeenkomst Maandagmorgen het bestuur van de ver. „De Ambachts school" door den heer C. Ba- rentsen, namens de oud-leer- lingen, werd aangeboden. Daarop werd in het bijzjjn van talrijke genoodigden burgemeesters van de omlig gende plaatsen, hoofden van gemeentelijke-, provinciale- en rijksdiensten en vertegenwoor digers van industrieele onder nemingen door den burge meester van Middelburg een tweede raam onthuld, als blilk van waardeering voor ae hulp, die de gemeente steeds van de ambachtsschool on dervond. Dit raam was gewijd aan ,den aan de Ambachtsschool verbonden „Machinistencur sus" welke thans 25 jaar be staat en toont o.m. een zee schip, dragend dé letters N. S. O. (Na Studie Ontspan ning), de naam van de „ma chinisten-vere eniging „Het schoolbestuur zal bij de thans behaalde resultaten niet stil blijven staan, hiervoor is de groei van de school en de installatie van den machi nistencursus in het verleden een bewijs", aldus mr. A. J. van der Weel in zijn rede. „Ik ben overtuigd van den groei van de school ook in de toe komst. Ik weet, dat reeds vele' jaren de gedachte aan de oprichting van een M.T.S. in het schoolbestuur leeft en ik hoop, dat deze wensch in de toekomst ih vervulling zal gaan". Aan het slot van zijn toe spraak bracht de burgemees ter hulde aan den derden ju bilaris van den dag, den heer G. van Nederveen, voorzitter ivan de Vereen. „De Ambachts. school", die 40 jaar bestuurs lid van deze vereeniging is geweest. TENTOONSTELLING VAN WERKSTUKKEN. Na deze plechtigheid werd door den heer van Nederveen een tentoonstelling geopend van werkstukken der leerlin gen, ingericht in de lokalen van de verschillende afdee- lingen. Een tentoonstelling, die zeer de moeite waard is, «jaar waarvan wy slechts een enkele afdeeling kunnen noe men: het metselen, dat onder, wezen wordt in' een gebouw, dat eenigszins achteraf ligt en ook in de vakopleiding in het algemeen nog te weinig op den voorgrond treedt. De ex positie toont dat ook met selen een vak is, dat onder roede leiding tot een kunst ;an worden RECEPTIE, In de middaguren recipi eerde het schoolbestuur in een van de zalen van het feestelyk en smaakvol ver. sierde gebouw. Vele sprekers boden by deze gelegenheid hun gelukwenschen aan. De heer C. Barentsen sprak een herdenkingsrede uit namens de oud-leerlingen; de heer E Visscher namens het perso neel; de laatste spreker bood het bestuur twee bloemstuk ken aan, Voo-fcs voerden het woord de heeren W. H. van der Hooft, directeur Z. T.I. te Goes; K. G. E. C. Kuyntjes, voor de* vereen, van directeuren van A. S.; V. A. Voetelink voor het collegi voor machinisten-examens", waarbij niet alleen het school bestuur, maar ook de voor. loopige directeur, de heer E. Visscher, gecomplimenteerd werd; de heer E. Harder voor den Ned. bond van leeraren en leeraressen bij het N.O. En hiermee eindigde de eerste dag van de week van feestelijkheden, die vroeg in den ochtend met trompet geschal en een vlaggenparade was ingegaan. En terwijl in de overvolle "ontvangzaal de sprekers 't schoolbestuur ge luk wenschten. klonken uit de andere lokalen de hamerslagen en vlamde het smidsvuur op by de openbare lessen, die de tentoonstelling aanvullen en doen zien hoe men hier de vakmenschen opleidt voor een arbeid, waaraan in de eerst volgende jaren boven alles behoefte zal bestaan. Hei Wereldgebeuren DE BOMAANSLAG TE JERUZALEM HEEFT DEN TOESTAND ZEER VERSCHERPT. De achtste revolutie in drie jaar I In de hoofdstad van Bolivia. La Paz, heeft men weer eens een van die typssch Zuid- Amerikaansche revoluties kunnen beleven, die specifiek schijnen te blijven van het Zuidelijk deel voor het Ameri- kaansche continent. Het begon met een botsing tusschen de politie eenerzyds professoren en studenten aan den anderen kant. Hier door werden de gemoederen in vlam gezet en de revolu- tionnaire beweging breidde zich snel uit Arbeiders en ambtena ren sloten zich bij den opstand aan en spoedig was de presi dent, Villaroel. den toestand niet meer meester. Eenige oogenblikken na zijn aftreden werd hij door 'n groep opstan delingen uit 't raam van zyn werkkamer naar beneden ge gooid en op het Murilloplein in het centrum van La Paz vond hij aan een lantaarnpaal, tegelijk met drie vrienden, zijn einde. Gisteren defileerde de menigte onafgebroken langs zijn stoffelijk over schot... Intusschen is er een nieuwe Opvoering van de productie Ten aanzien van de stoffe lijke welvaart staat voorop het streven naar opvoering van de nationale productie. Het herstel en de uitbouw van den handel en de nijver- heid in al hun geledingen zal met kracht worden bevorderd. Met het oog hierop zal aan de totstandkoming van een wet telijke regeling voor een ad- viseerend planbureau met spoed worden voortgewerkt. In het bijzonder op de industrieele ontwikkeling van ons land, als belangrijk middel om de moeilijkheden uit de wijzigin gen in de economische wereld structuur voortvloeiend, te bo. ven te komen, zal de aandacht der regeering zyn gevestigd. De regeering is voornemens om ter bevordering van de ontwikkeling van een gezond middenstandsbedrijf voortgang te maken met de bestaande vormen van het verleenen van crediet, alsmede den midden stand. waar noodig, tegen on_ redelijke concurrentie van de zijde van het grootbedrijf te beschermen. Ter bevordering van den dringend noodzakely- ken export, zoowel van indus trieele als van agrarische pro ducten, zullen de economische betrekkingen met andere mo gendheden worden voortgezet en uitgebreid. Een doeltref fende voorlichting dienaan gaande zal, zooveel mogelijk te zamen met het bedrijfsle ven, worden bevorderd. (Vervolg op pag. 2) Indonesische besprekingen op breeder basis? Op de conferentie van Mali- no is met algemeene stemmen motie van Nad.jamoedin Daeng Malewa (vertegenwoor diger van Zuid Celebes), Noor Asikin (vertegenwoordiger van Zuid Borneo) en Soekawati (vertegenwoordiger van Bali) aangenomen, waarin de wen- schelijkheid wordt uitgespro ken, dat de groote Oost er Borneo, tydens de verdere be sprekingen tusschen Sjahrir c.s. eenerznds en de Neder- landsch-Indische en de Neder landsche regeering anderzyds zullen zijn vertegenwoordigd, indien belde genoemde partyen dit wenscheiyk achten. Vernomen wordt, dat mende mogelijkheid overweegt om aan de Nederlandsche regeering de resoluties, die te Malino zjjn genomen, door een afvaardi ging uit de conferentie, die oaartoe per Skymaster naar Nederland zou vertrekken, te laten overhandigen. Indonesische aanval op Nederlandsch eiland. By de raid, die 100 Indone siërs onlangs op een klein Ne derlandsch eiland, behoorend tot de groep der Karimoen- eilanden, hebben gevoerd, zijn acht Indonesiërs gedood tien gevangen genomen. DE TURKS CHE VERKIEZEN GEN. Volgens verkiezingsuitslagen uit 58 Turksche provincies kan de Turksche republikeinsche volksparty reeds rekenen op 356 van de 465 zetels in de nieuwe Nationale Vergadering. regeering gevormd onder voorzitterschap van Nestor Quillen, lid van het opperste gerechtshof van Bolivia. Deze regeering steunt op de partij der democraten, die zich een volksbeweging noemt. De Ar- gentijnsche krant „Democra- cia" commentarieert de ge beurtenissen aldus: „Er kan geen maatschappelijke orde zijn, die gegrond ia op ellende en onderdrukking". Het dictatoriale bewind van Villaroel liet geen oppositie toe. Alle pogingen in die rich ting werden bloedig onder drukt en een onnoemelijk aan tal politieke tegenstanders is spoorloos verdwenen. Het des potisme van Villaroel heeft het land in bloedigen rouw gedompeld, verklaarde de* oud-minister van binnenland, sche zaken van Bolivia. Dat het oude regime niet van fas_ cistische smetten vrij was, blijkt wel hieruit, dat de Ver. Staten om die reden steeds geweigerd hebben het te er- kenen. De laatste omwenteling is overigens reeds de achtste re volutie in nog geen drie jaar. Wanneer het in dit tempo door gaat. zal ook het nieuwe bewind geen lang leven be schoren zijn! De bom in het Britsche hoofdkwartier te Jeruzalem heeft bewezen tot welke wan daden het verbitterde Jood- sche extremisme in staat is. De toestand in Palestina is er aanzienlijk door verscherpt, zóó zelfs, dat in gematigde Joodsche kringen diepe ver slagenheid heersebt. De Jood sche dagbladen veroordeelen in krachtige bewoordingen den aanslag en noemen dezen volkomen zinloos. De Engelsche bladen mee. nen stuk voor stuk, dat er aan de terreur in Palestina nu een einde moet komen. De conservatieve „Daily Tele, graph" gelooft, dat de gema tigde figuren, zooals Weiz. mann, thans door Joodsche terroristen overboord zijn ge zet. De „Yorkshire Post" valt bij voorbaat de mogelijke Joodsche politiek van niet- samenwerking aan en zegt, dat een soortgelijke houding der Voor.Indiërs jarenlang tot wanorde heeft geleid. De liberale „Manchester Guardian" echter, het eenige blad, dat niet instemt met de regeeringspolitiek inzake Pa_ lestina, blijft critiek uitoefe nen op de arrestatie der Jood. sche leiders. Volgens dit blad is het nu duidelijk, dat de ge- arresteenden niet verantwoor. delijk zyn voor de daden van terreur en dat hun inhechte nisneming juist den extremis ten vrij spel laat. De Britsche regeering heeft in een kabinetszitting, waar. aan tal van hooge officieren deelnamen, besloten spoedig een witboek uit te geven, ■waarin de omstandigheden, die tot de recente arrestaties leidden, bekend gemaakt zullen worden. Het ziet er naar uit. dat de crisis in Palestina spoedig haar hoogtepunt zal bereiken. Het nieuwe Indonesische kabinet. Het blad „Merdeka" heeft een officieele lyst van de leden van het nieuwe kabinet afge drukt, zonder daarbij een hun ner als premier aan te duiden. Deze lyst luidt: Sjahrir, buitenlandsche za ken. Dr. Soekiman, binnenland- sche zaken. Mohamed Natsir, voorlich ting. Mr. Amir Sjarifoedin, defen sie. Ir. Soerachman, financiën. Darmasetiawan, volksge zondheid. Mevr. mr. Maria Ulfa San- toso, sociale zaken. Ir. Darmawan Mangoenkoe- soemo, welvaart. Mr. Soesanto, justitie. Ki Hadjar Dewantoro, on derwijs. Hadji Rasjidi, eerediemy. (godsdienstzaken Mr. Sartono algemeene za ken. Poetoehena, openbare werken. Wikana, minister zonder portefeuille. Aneta têekent hierbij aan, dat dit onofficieele kabinet 6611 drietal nietiwe namen bevat, nl. Soekiman, Soesanto en Sartono. Als gevolg van een tus schen de dagbladen ge troffen regeling, ter ver zekering van een billijke papierverdeelng, ver schijnt ons blad, uit hoof de van zijn formaat, he den in een omvang van 4 pagina's.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1