PR0VIMCIA1E ZEEUWSCHE COURANT Eén millioen voor Zeeland Bidault kan geen steun vinden r Sjahrir wenscht wapenstilstand Vandaag UIT DE PROVINCIE. Middelburgs raad behandelde de Begrooting Hoofdredacteur G. BallintIJn '(met redactioneele medewerking van dr. W. H. Beekenkamp). Uitgave: Stich ting P.Z.C., Middelburg. Druk: firma F. van de Velde Jr.. Vlissingen. Commissie vati Bijstand J. L. van Leeuwen, Ds. M. L. W. Schoch. Vlis singen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Vrijdag 12 Juli 1946 189e Jaargang Nummer 160 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, 3.20 per kwartaal, franco per post. 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm-, minimum per advertentie 2 Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat I tel. 10 (2 lijnen) Middelburg: Londensche Kaal i tel. 2077 en 2924, OoeB Turfkade 15. tel. 2475 Oostburg Oratemaatraat 3, Terneuzen: Brouwerijstraat i. Postrekening nr. 359300 P-Z.C- Middelburg. Het Wereldgebeuren Het Oostenrijksche parlement bijeen. Van Kleffens voorzitter Veiligheidsraad. Na het debat over Duitsch- land tusschen Byrnes en Molo- tov zijn nu ook Bevin en Bi dault aan het woord geweest. De Britsohe minister legde voor al den nadruk op de economi sche vraagstukken van Duitsch- land en stond erop, dat het land als economisch geheel be schouwd zal wordén. Bi dault bereed weer het Fransche stokpaardje en maakte gewag van het plan voor een federa tief Duitsohland. Men had nu wel in Potsdam overeenstem ming bereikt over de Oost- Duitsohe grenzen, maar het lot van West-Dultsohland moest nog geregeld worden en het Fran sche standpunt op dit punt was ongewijzigd. Het ziet er echter naar üit, dat dit Fransche standipunt wei nig steun zal vinden. Bekend was, dat Bevin er weinig voor voelt en nu heeft ook Molotov zich voorstander betoond van een centrale Duitsche regeering en tegenstander van een af scheiding van het Ruhrgebied. Voorloopig zullen de ministers echter de kwestie der grenzen laten rusten en hun krachten beproeven op een drietal ont- werp-voorstellen, een van Bevin om Duitsohland als economisch geheel te beschouwen, een van Molotov om een commissie van onderzoek naar ontwapening en demobilisatie in te stellen en een voorstel van Bidault om de steenkoolkwestie te bespreken. Tijdens de laatste zitting van den Veiligheidsraad heeft Gro- myko weer van zijn vetorecht gebruik gemaakt. De verhouding Rusland—Canada is niet zoo best en Gromyko verzette zich dan ook tegen het voorstel om Canada uit te noodAgen tot deel neming aan de besprekingen van de atoom-oommissie Dit keer ging de vlieger ech ter niet op; het veto werd ver worpen, omdat het een procedu rekwestie betrofIntusschen ver heffen zich steeds meer stem men tegen het veelvuldige ge bruik van t veto-recht. Austra lië heeft de kat de bel aan gebonden en verzocht de kwes tie op de a.s. algemeene verga dering van de V.V. te plaatsen. Op 17 Juli zal minister van Kleffens voor een maand voor zitter van den Veiligheidsraad worden. Het Oostenrijksche parlement heeft in een bijzondere zitting den jongsten Russischen maatre gel besproken, die een groot aan tal fabrieken aan Rusland doet vervallen. Wij willen een vrij Oostenrijk opbouwen, zoo ver klaarde kanselier Figl, maar dan moet niemand ons de ge reedschappen uit handen ne- De uitkeering aan onderwijzers. Van de zijde van het Mi nisterie van O., K. en W. ver nemen wij, dat een ontwerp algemeene maatregel van be stuur betreffende een uitkee ring aan onderwijzers het mi nisterie heeft verlaten, maar o.m. nog den Raad van State moet passeeren. Het is niet juist, dat prof. van der Leeuw een regeling 'heeft achterge laten, die minister Gielen slechts zou hebben te teeke nen. WEJER ALGEMEENE ABONNEMENTEN BW DE SPOORWEGEN. In de tweede helft van Aug% zullen de Ned. Spoorwegen weer algemeene abonnemen ten beschikbaar stellen. De Staat betaalt •-\ In Leiden bevindt zich een interneeringskamp voor politieke delinquen ten, dat officieel als ..op geheven" geldt, maar aat nog in gebruik is voor negen geïnterneer den Om dit negen-tal te bewaken zijn zestien be wakers noodig. Voorts moet men nog bedenken, dat voor de z.g. buiten bewaking de gezagstroe- pen in actie dienen te ko men. Volgeng geruchten ver richten de gedetineerden huishoudelijke diensten voor den kampcomman dant. De Staat betaalt... De verdwenen auto's van het M.G. Geen 5400 maar 127. Er Is in Januari nog al wat te doen geweest over het feit dat er 5400 auto's van het M.G. waren verdwenen. Thans blijkt, dat het met de verdwe nen banden nog al losloopt. Het Rtfksdirectoraat motor voertuigen blijkt n.l. een iet wat voorbarige conclusie te hebben getrokken en toen in Januari net M.G. mededeelde, dat van 5400 auto's de verblijf plaats onbekend bleek, werd aangenomen dat ze zoek wa ren. De meeste wagens zijn nu achterhaald. Slechts 127 auto's blyken gestolen en slechts in 3 gevallen treft daarbij perso neel van het M.G. schuld. Inmiddels wachten voorma lige autobezitters in het Zui- dien al bijna twee jaar op de financieele vergoeding voor him gevorderden auto. De uit keering van deze gelden be rust bij het Centraal Bureau voor militaire vorderingen, dat in deze echter op een be slissing wacht van den minis ter van Financiën. Het heet dat die beslissing pas na 4 September a.s. zal worden ge nomen. Tot 4 September kan men zijn vordering nog indie nen. Dan heeft de overheid een volledig overzicht van het aantal gevorderde auto's, dat wordt geschat op ongeveer 10.000. men. HU gaf toe, dat de Sow- jetautoriteiten het volste recht hadden „werkelijk Duitsch eigendom" te naasten, maar hij had een andere opvatting wat betreft de definitie van dit be grip. Na een levendig debat werd de afwijzende houding van de regeering goedgekeurd met slechts vier stemmen tegen. De uitzetting van Duitschers uit de Russische bezettingszone schijnt toch niet zulke groote afmetingen aan te nemen dan vermoed werd. Vele Duitsohers zijn bij gebrek aan transport middelen weer naar huis terug gestuurd en tot dusver zouden nog niet eens duizend Duit sohers Weenen verlaten hebben. Van 3 Augustus af weer witte suiker, VOORLOOPIG 600 GRAM PER VEERTIEN DAGEN De productie voor geraffi neerde suiker ls weer zoo ver op dreef, dat reeds per 3 Aug- een bon kan worden aangewe zen. waarna weer een regelma tige voorziening zal kunnen plaats hebben. De aanvoer van ruwe suiker is momenteel dermate bevredi gend, dat op 3 Aug. het rant soen geraffineerde suiker voor alle leeftijdsgroepen voorloopig op 500 gram kan worden ge bracht. In September reeds nieuwe spelling? Het ligt ln de bedoeling van den Minister van O.. K. en W. om, indien het wetsontwerp betreffende de nieuwe spelling der Ned. taal, tjjdig tot wet kan worden verheven, deze spelling reeds met ingang van de nieuwe cursussen in Sop tember a.s t© doen Invoeren op de openbare scholen en de gesubsidieerde bijzondere scho len benevens op alle rijksin stellingen. DE C.P.N.-LUST TE DEVENTER De candidaten van de Partij van den Arbeid voor de a.s. Gemeenteraadsverkiezing te Deventer hebben besloten hun candidatuur in te trekken Daardoor wordt het mogelijk een noodwetje uit te vaardigen, waarbij de Communisten op nieuw de gelegenheid gegeven wordt tot het indienen van can- didatenlijsten. PROF. VAN DER LEEUW JEDANKT ALS KAMERLID. Prof. dr. G. van der Leeuw, ulnlster van O.. K en W- in het kabinet Schermerhorn. heeft bedankt als lid van de Tweede Kamer- Besprekingen mei Geallieerd Opperbevel gaande. De Koningin ontving Indische figuren. Een gerucht doet hier te lan de de ronde, als zou Sjahrir verklaard hebben, dat hy een wapenstilstand aan dr. van Mook heeft voorgesteld, doch dat dit voorstel door den It- G. G. van de hand is gewezen. Met betrekking tot deze aan gelegenheid heeft de regeering aan het A-N.P. het volgende verklaard: a het gerucht kan ln dezen vorm niet juist zijn, aangezien de militaire aangelegenheden uiteindelijk den geallieerden opperbevelhebber com peteeren; Laatste nieuws Speciale conferentie voor Duitschland. De „Groote Vier" hebben Donderdag wederom de Duit sche kwestie behandeld, zonder tot overeenstemming te kunnen geraken. Bidault Weef zich ver zetten tegen een centraal gere geerd Duitschland en hield vast aan de Fransche wenschen tot afscheiding van de gebieden langs Rijn, Ruhr en Saar. De andere drie ministers zijn het over eens, diat Duitschland althans economisch spoedig weer één geheel moet worden. Besloten werd zoo spoedig mogelijk na het sluiten van de algemeene vergadering der Ver. Naties in September een speci ale conferentie over het Duit sche vraagstuk te beleggen, WEER BOTSINGEN IN TRIEST. In Triest zijn gisteren weer relletjes uitgebroken toen aan hangers van Yoego.Slavië winkels binnendrongen. Ook de Italianen lieten zich niet onbetuigd. Het aantal dooden en gewonden is nog niet be kend. In de haven liggen thans een Amerikaansche en een Britsche kruiser. ANTI-CX)MMUNISTTSCHE ACTIE IN EGYPTE. In Egypte zijn plm. 160 per sonen gearresteerd, o-w. ver schillende buitenlanders. Zij worden verdacht van commu nistische activiteit De EgyptL sche premier verklaarde, dat hun propaganda de veiligheid van het land aantastte. RAZZIA'S IN PALESTINA TEN EINDE. Naar werd medegedeeld, zijn de razzia's in Palestina stop gezet. De Britsche soldaten zjjn in hun garnizoenen terugge keerd. HET PROGROM VAN KEELCE Het Militair Gerechtshof van .\ielce heeft 9 personen, die schuldig waren aan het pro- grom in deze stad, ter dood veroordeeld. b.) hier lg bekend, dat be sprekingen gaande zjjn inzake staking der vijandelijkheden, waarin uiteraard de It G. G. wordt gekend; c.) er bestaat verschil van in zicht over bijzonderheden eener regeling; d.) van een afwijzing door den geallieerden bevelhebber van deze voorstellen van de zjj- de van Sjahrir is hier niets be kend- DOOR DE KONINGIN ONTVANGEN. H.M. de Koningin heeft de laatste weken eenige persoon lijkheden, dde uit Indië naar Nederland zijn terruggekeerd of die tijdelijk hier te lande vertoeven, o.a. ds. J. Verkuyl, prof. dr. L. G. M. Baas Becking, prof. mr. baron F. M. van Asbeck en mr. Mas Sla- met, in gehoor ontvangen. GEVANGENEN SOERAKARTA. TE Thams is bekend gemaakt, dat alle mannelijke geïnter neerden te Malang tusschen 10 en 60 jaar, op bevel van de TH.Ï., te Soerakarta ge vangen gehouden zullen wor den. HANDGRANAAT IN SJAHRIRS AMBTS WONING. Donderdagavond is in de ambtswoning van Sjahrir 'te Batavia een handgranaat ont ploft. 6 leden van de wacht en een voorbijganger werden licht gewond. De handgranaat zou nebben toebehoord aan een der leden van de lijfwacht van Siahrir en bij ongeluk ontploft zijn. De Koningin naar H.M. de Koningin is voor„ nemens 30 en 31 Juli a.s. een bezoek te brengen aan den Koning en de Koningin van Engeland, ten einde den Ko ning persoonlijk de versierse len te overhandigen van het riddergrootkruis der militaire Willemsorde, waartoe de Ko ningin Z.M. heeft benoemd. H.M., die in Buckingham Palace de gast van den Ko ning en de Koningin zal zijn, zal bij die gelegenheid tevens een geschenk der Nederland- sche regeering aanbieden, be staande uit in Nederland ge fokte paarden, welke deels voor zijn particulier gebruik, deels voor het garderegiment der Horse Guards bestemd zijn. Doodstraf en levenslang. Het Bijz Gerechtshof te Arnhem heeft den 26-jarigen B- Becker uit Nijmegen, die als lid van een executiepeloton te Vught optrad, ter dood veroor deeld. De 31-jarige mijnwerker M. Slabbers uit Heerlen, die een onderduiker had doodgescho ten, werd door het Bijz. Ge rechtshof te Maastricht tot levenslang veroordeeld. ZUIVERING OVERHEIDSPERSONEEL. De Minister van Binnenland- sche Zaken heeft besloten het Centraal Orgaan op de Zuive ring van het Overheidsperso neel met ingang van 1 Juli '46 op te heffen. ERKENNING KERKELIJK HUWELIJK? Naar het A.N.P. veneemt, is het bericht, als zou het in de bedoeling van den minister van justitie liggen de indiening van een wetsontwerp te bevorderen inzake de erkenning van het kerkelijk huwelijk op zijn mins^ als voorbarig te beschouwen- DE AMERIKAANSCHE PRIJSBEHEERSCHING. De Amerikaansche Senaat heeft met 40 tegen 32 stem men een voorstel verworpen om alle granen uit te zonderen van hej- opleggen van maxi mumprijzen. Dit is de eerste re- geeringsoverwinning in den strijd voor het wederinsteUen van de prijsbeheersching De Senaat heeft echter pe troleum en zijn producten uit gezonderd van het weer opleg gen van prijsbeheersching. Ook de prijsbeheersching voor melk en zuivelproducten, werd verworpen. DISTRIBUTIE-ZWENDEL. Te Amsterdam zijn twee distributie—ambtenaren en een aantal burgers gearresteerd wegens knoeien met bonkaar ten, welke men wist te be machtigen met hehulp van uit de voormalige illegaliteit af komstige stamkaarten. Nieuws ln een notedop - Het elftal van de voetbal- veree naging Haarlem" zal Zon dag a.s. per extra K.L.M.-toestel heen en terug naar Zuid-Lim burg vliegen, teneinde aldaar den kampioenswedstrijd tegen Limburg-ia te spelen. De Britsche autoriteiten te Berlijn hebben geweigerd de ..License" te verlengen van den verslaggever van „De Waar heid". Dinsdag is de correspon dent naar Nederland vertrok ken. De poging der Fransche communisten Edouard Dala_ dier, ex-preraier van Frank rijk, als afgevaardigde in de nationale vergadering van zijn zetel te berooven is mislukt. is het 75 jaar geleden, dat de afslultdam over het Sloe, welke de spoor verbinding tot stand bracht tusschen Zuid- Beveland en Walcheren, in gebruik werd geno men, waardoor Walche ren ophield een eiland t© zijn en een schiereiland werd- Sedertdien heeft aan belde zijden van den Sloedam een aanslib bingsproces plaats ge- vonden, waardoor lang zamerhand gebied ont staat, dat rijp wordt voor inpoldering; is het 150 jaar geleden, dat door het stadsbe stuur van Amsterdam besloten werd tot het aanbrengen van straat naambordjes. Rotterdammers naar Walcheren. In nauwe samenwerking met de Zeeuwsche ver. Zeelan_ dia te Rotterdam, de Rotter- damsche afd. van de hulp, actie Scheldemonden, de Stich ting Nieuw Walcheren en de V.V.V. te Middelburg, worden met ingang van 14 Juli aan staande dioor het Rotterdam- sche Nieuwsblad eendaagsche bezoeken aan Walcheren georganiseerd. Nadat de deelnemers per autobus uit Rotterdam naar Middelburg zijn gekomen, wordt een tocht over het eiland gemaakt, waarbij een bezoek zal worden gebracht aan al die histori, sche plaatsen waar de sporen van den oorlog nog duidelijk zichtbaar zijn, dat wil dus zeggen aan de plaatsen, waar de geallieerden landden en aan de dijken. Tevens wordt een bezoek gebracht aan Veere. Eiken Zondag Woensdag zal deze tocht worden gemaakt. HERBENOEMD. Bij KB. van 29 Juni 1946 is herbenoemd tot burgemees ter van Meliskerke de heer A. J. Huijsman. GEEN „GROOTE" DEBATTEN. Critiek op de regeeringsinmenging. De gemeenteraad van Mid delburg kwam Woensdagmid dag in vergadering bijeen ter behandeling van de gemeente- begrooting voor het jaar 1946. Bq den aanvang van de bij eenkomst vroeg de voorzitter machtiging tot het voeren van een proces tegen den voorma- ligen leider van de Middelburg- sche Hulpbrigade, den heer C J. Nieuwenburg inzake een meeningsverschü over de af re. kening. DE BEGROOTING. Bij de algemeene beschou wingen over de begrooting vroeg als eerste spr het woord de heer J. S- Hoek, (AJL). die er o.m. aanstoot aan nam. dat de voorzitter, mr. A. J. van der Weel, zien candidaat heeft laten steUen voor den gemeen, teraad, terwijl het toen reeds bij hem vaststond, dat hij een benoeming in het college van Ged. Staten zou aanvaarden. Velen zullen immers geneigd zijn ln hem meer dan den dra- fer van. bepaalde beginselen, en burgemeester te zien, die zich als zoodanig aller achting verwierf- Spr. betreurde het voorts, dat er bH de begroo ting. de eerste sedert 1940, die door den Raad wordt vastge steld, geen overzicht is gege. ven van den financieelen toe stand en de ontwikkeling daar. van gedurende de oorlogsjaren, met name van de toename van de schulden der gemeente Voorts achtte spr. herstel van de autonomie der gemeenten ten zeerste ge wenscht. Critiek had spr. op de wHze, waarop door andere instanties wordt omgesprongen met de belangen van Middelburg. De invloed op den wederopbouw, welken het gemeentebestuur kan uitoefenen, is bijv. gering en de gemeente heeft evenmin iets te zeggen over den om vang. de encadreering en de salarieering van het politie corps. Zh mag alleen den sa- larisstaat van 140.000 op de begrooting brengen. Ten slotte betoogde de heer Hoek. dat de gemeente zich moet onthouden van het geven van geestelijke en cultureels leiding aan de bevolking. De heer Luyendijk zou boven Royale schenking van Nederlands Volksherstel. In het najaar einde van het H.A.R.K.-werk. In een samenspreking tus schen de leiding van Neder lands Volksherstel en het Prov. Bestuur van Neder lands Volksherstel in Zee land, waarbij uitgenoodigd waren enkele vertegenwoor digers van de Stichting Her stel Zeeland 1945, zijn voor e provincie verheugende resultaten bereikt. In principe ls nL aan het Prov. Bestuur van Neder lands Volksherstel in Zee land een bedrag van 1 mlL li oen gulden ter beschikking gesteld om daarmede naar eigen goedvinden in het alge meen belang te handelen. Ter zake zal nauw contact en overleg worden gehouden met de Stichting Herstel Zeeland 1945, daar deze eveneens nog over belangrijke bedragen ten behoeve van Zeeland zal kun nen beschikken. In de eerste plaats bestaan deze uit de op. brengst van de werkzaam heden van de Hulpactie ScheL demonden, die baar gelden ln beheer en ter besteding toe vertrouwt aan de Stichting Herstel Zeeland 1945,die daar voor een speciale commissie in het leven zal roepen. In de tweede plaats is aan Stichting een belangrijk be drag in uitzicht gesteld uit het Fonds Noodgebieden en het Prins Bernhard Fonds. DE H.AH.K. De H.A.R.K. kan nog steeds haar werkzaamheden voort zetten, hoewel te verwachten is dat in dit najaar deze zoo belangrijke hulpactie zal kun nen worden beëindigd. Een aantal gemeenten ln Zeel and'niet vergeten! in het minder zwaar getrof. fen gebied heeft vrijwillig af. stand gedaan van het hun verder nog toekomende, waar. door het nog toevloeiende zal kunnen worden aangewend ten behoeve van de zg. „diep tepunten". Verschillende kerkelij*ke or. ganlsaties zenden nu nog par. tijen goederen en teams. Deze hulp wordt in nauwe samen werking met H.AH.K en Ne derlands Volksherstel zoo juist mogelijk aangewend. BOOMEN-ACTIE EEN SUCCES. Ten slotte kunnen wij nog berichten dat de zg. „boomen actie" van de Stichting Nieuw Walcheren een groot succes wordt. Deze actie neemt on verwachte afmetingen aan. Verschillende groote instellin gen gaven 1000 boomen tege lijk. Groote organisaties span nen zich thans mede voor dit werk en binnenkort hoopt men ook in België deze actie te beginnen. Zeeland wordt gelukkig nog de gemeentebegrooting willen zetten: O Middelburg, wat zijt gij diep gezonken! Naast een begroot tekort van acht ton een vlottende schuld van twee en een kwart millioen! Spr- zou den gewonen dienst willen split sen in „normaal" en ..buiten gewoon" Bq de bestaande toe. wijzing van het gemeentelijk belastinggebied zullen nl. de geraamde ontvangsten zeer aanzienlijk stijgen, evenals de uitkomsten der gemeentelijke diensten, terwijl omgekeerd verschillende uitgaven normaal tot bescheidener proporties te ruggebracht zullen worden. De kosten van 12 per inwoner voor de openbare veiligheid bij voorbeeld zijn rijkelijk hoog De helft daarvan zou normaal zq'n. Ook deze spr- oefende cri tiek uit op het centrale regeer, systeem en wees als voorbeeld dienaangaande op de totaal verknoeide Nieuwe Burg. Er dreigen Middelburg meer ge varen van dien aard! Spr. zou in dit verband gaarne verne men, in hoeverre een algemeen plan is opgesteld voor de ver betering van pleinen, straten en plantsoenen Hij vroeg verhoo ging van de hiervoor oj) de be- grooting uitgetrokken posten, omdat anders wellicht in na bije toekomst gebrek aan ma teriaal zal ontstaan. Er mag immers geen dag verleren gaan, wil Middelburg zijn waarde als woonstad herkrij gen. Bq de toenemende in dustrialisatie heeft Middelburg kansen, die niet verloren mo gen gaan bij gebrek-aan woon ruimte. Overigens was spr. niet pessimistisch ten aanzien van Middelburgs toekomst- De heer A J. Schot, (St. Geref merkt op, dat hoewel we gewoon zijn aan groote te korten, we daartegenover niet onverschillig mogen staan. Z.i. wordt voor subsidies voor cul- tureele doeleinden te lichtvaar dig een beroep op de gemeen tekas gedaan. Spr. stelt voor op Zondag alle inrichtingen voor sport en zwemmen, als mede de bioscopen te sluiten. Volgens spr- moet worden aan gedrongen op het behoud van verschillende overheidsdiensten voor Middelburg. De voorzitter antwoordt den heer Hoek en verklaart er geen vermoeden van te hebben gehad, dat hij lid van Ged. Staten zou worden toen hij een raadscandidatuur aan. vaardde, bovendien veronder stelde hij, dat de burgemees tersbenoeming voor 26 Juni zou hebben plaats gehad. Hij zegt nadrukkelijk, dat hy niet in den raad zal terugkeeren. DE INMENGING VAN DEN HAAG. Ook spr. betreurde de ster. ke inmenging van Den Haag in de gemeentelijke aangele genheden. Den heer Schot antwoordde spr. dat het ver keerd zou zijn de subsidies af te schaffen. Het cultureele leven moet juist bevorderd worden. Het vertrek van ver. schillende overheidsdiensten uit Middelburg heeft de aan- acht van B. en W. Onder meer werd voorkomen, dat de Kamer van Koophandel en de Rijksverkeersinspectie üit Mid delburg vertrokken. Er wordt een poging gedaan om de school S.D.O.A. in Middelburg terug te krijgen. De opmer. king betreffende de Zondag- sluiting ziet spr. als een per soonlijke opvatting van den heer Schot. Wethouder Kögeler geeft een uiteenzetting over de kas geldpositie van de gemeente. Er zijn verschillende voor schotten verstrekt, ondermeer een van drie ton aan gemeen tewerken en andere aan het rijk. f 100.000 kasgeld kan binnenkort worden afgelost. Wethouder Berenpas merkt De Volkshoogeschool in Zeeland. Bij verschillende gelegenhe den is reeds overtuigend ge bleken. dat het werk van de volkshóogescholen ook in Zee land ruime belangstelling ge niet Dat is ongetwijfeld mede te danken aan de voortvarende wijze waarop ook in Zeeland de zaken worden aangepakt. Zoo is het de bedoeling om in Middelburg op gezette tijden bijeenkomsten voor jongeren (ran. en vr 1830 jaar) te houden. Vrijdag vond in het gebouw van den Raad van Arbeid een eerste bijeenkomst plaats, o.l.v. den heer van Epenhuisen. De heer de Roi hield een vraag gesprek met den heer Dobbe laar, die enkele cursussen yan de Volkshoogeschool heeft meegemaakt en er daardoor wat meer van te vertellen wist. Op Zaterdag 13 en Zondag 14 Juli a.s- zal een weekend worden georganiseerd in de Landbouwhuishoudschool ,Prinses Juliana" te Zierikzee. Alle belangstellenden in Zeel land boven de 18 jaar kunnen hieraan deelnemen. Jo Sternheim droeg „Tsjip" voor. Onder auspiciën van de Z.V< U. heeft de acteur en voor drachtskunstenaar Jo Stern heim in Vlissingen. Middelburg, Terneuzen en Zierikzee Willem Elsschot's novelle „Tsjip" voor gedragen, terwijl hij m Goes nog zal komen. „Tsjip" ia geen grootsch werk van Elsschot. Zijn humor is zelfs nog al burgerlijk hier en daar. maar dat neemt toch niet weg, dat de belevenissen van deze Antwerpsche familie op levendige wijze worden ge schilderd. waarbij allerlei klei ne dagelijksche dingen met zoo veel kleur, dat men de geschie denis van de trouwlustige doch ter, haar Poolschen aanbidder en de verdere familie met ple zier volgt. En men doet dit met des te meer plezier omdat Jo Stern heim, ras-acteur als hij nu een maal is, het verhaal zoo geestig voordraagt, dat men. zich wel gewonnen moét geven. Niet alleen de figuren van den vader-pantoffelheld en de ba zige Ma. maar ook die van het jonge paar, de andere kinderen en wat er verder aan familie te pas komt bij verloving en huwelijk, dat alles wordt door hem met veel variatie en fleur uitgebeeld. Het spontane ap- plaua en de woorden van dank. welke Sternheim telkens mocht oogsten, waren dan ook welver diend- H. A. B. burgemeester boven iedere politieke verdenking staat en gaat in op enkele opmerkin gen van den heer Hoek nopens de Partij van den Arbeid. Hij spreekt ten aanzien van het geen de heer Hoek over den burgemeester zeide van poli tieke vuilspuiterij. De heer Hoek verklaart zich bereid aan zijn woorden een an dere redactie te geven, als die verkeerd worden opgevat. De heer van 't Westende zegt, dat inderdaad de heer van der Weel van zijn verkiezing tot Ged. Staten niet geweten heeft ten tijde van de candidaatstel- ling voor den Raad. HET HERSTEL. De heer Luyendijk vraagt na dere inlichtingen over de nood woningen en betreurt, dat het materiaal daarvoor niet voor noodiherstel gebruikt is. De voorzitter antwoordt, dat voor noodwoningen, zoowel als voor noodiherstel materiaal is toege- zegd. De noodwoningen hadden reeds in December klaar moe ten zijn. Men heeft thans nog een toewijzing gekregen voor 63 definitieve woningen, die ver moedelijk deze maand aanbe steed zullen worden. Wellicht zullen ze nog dezen winter be woond kunnen worden Het politiecorps zal "nog deze "}a*nd worden teruggebracht tot 45 man. Het rijk zal wellicht een gedeelte van dezen salarispost voor zijn rekening nemen. Spr. deelde mede, dat ten aanzien van de hefbeplanting reeds proeven in het voormalige geïnundeerde gebied worden ge nomen en dat het advies van een tuinarchitect zal worden in gewonnen. Overigens wordt Mid delburg niet betrokken in de Boomenaqtie van Nieuw Wal cheren. Het Vlissingsche bol werk zal worden geëgaliseerd door 30 studenten, die hier vol gende maand werkzaam zullen zijn. Ingesteld zal worden een Cen trale Dienst voor Bouw- en Wo ningtoezicht voor Walcheren, helhalve Vlissingen. Als directeur zal optreden de directeur van gemeentewerken van Middel burg, de heer Mathyssen. By de Rondvraag werd er aanmerking op gemaakt, dat sommige huiseigenaren geen aanvraag indienen voor het hei- stel van hun woningen in het geïnundeerde gebied. De voorz. verklaart, dat de gemeente kan ingrijpen, als het noodherstel betreft. Vlissingen MANDOLINE-CONCERT. Vanavond om 8 uur zullen de beide mandolinever eenigingen „Tovido" uit Vlissingen en ,.De Tokkelaars" uit Middelburg een concert geven op de muziektent op, dat het optreden van den Bellamypark in Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1