PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Nu de vredesconferentie in zicht komt TAN MALAKA WILDE NAAR DE MACHT GRIJPEN. Onze ondergrondsche wist van den aanslag op Hitier Zeclands strandleven herstelt zich Hoofdredacteur O. BaJUnttJn Tmrt redactloneele medewerking van tjng W. H. Beekenkampj. Uitgave: Stlch- ■"~g P.Z.C.. Middelburg. Druk: firma van de Velde Jr., Vlissingen. Commissie van Bijstand J. L. van Leeuwen, Ds. M. L. W. Schoch, Vlis singen. .Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Woensdag 10 Juli 1946 189e Jaargang Nummer 158 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, 3.20 per kwartaal, franco per post, 3.45 per kwartaal' Losse nummers 5 cent. ADVER* TENTIEPR1JS 12 cent per mm., minimum per advertentie 2- Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Middelburg: Londensche Kaal 29, tel. 2077 en 2924. Goes Turfkade 15, tel. 2475 Oostburg Oratemastraat 3, Terneuzen: Brouwerijstraat 2. Postrekening nr. 359300 PZ.C-. Middelburg, NA GOES. DE Landbouwdagen, in Goes zijn een goede propagan da voor Zeeland geweest en de Z.L.M- mag aanspraak maJken op de dankbaarheid der geheele provincie voor de in drukwekkende wijze, waarop zij naar buiten heeft gedemon streerd, dat Zeeland zich niet slechts snel herstelt, maar raeds terdege meetelt en voor den dag kan komen Landbouwdeskundigen noem den het een groote verrassing, dat het vee zich in zulk een voortreffelijke conditie bevindt, terwijl wat er op het gebied van groenten en fruitteelt en aan landbouwproducten werd getoond, eveneens een vergelg- king met de producten van an. dere provincies glansrijk kan doorstaan. Goed is het echter geweest, dat de velen van buiten Zee land, die naar aanleiding van de landbouwdagen naar Goes kwamen, hun aandacht tevens gericht zagen op de ongekend zware offers, die onze provin cie heeft moeten brengen. Zee land zelf demonstreerde hier. dat het niet bij de palcken neerzit, dat het integendeel al le krachten inspant om zich weer op te werken. Er zijn daarover van officieele zijde uiterst waardeerende woorden gezegd, woorden. die het Zeeuwsche hart goeddeden. Maar daarmede alleen komt Zeeland er niet. Zeeland zal er voor de toe komst alleen komen, als met den wederopbouw spoed wordt betracht. Als men zoo eens een paar dagen in het Westen vertoeft, dan valt het telkens weer op, dat de wederopbouw zich daar in een sneller tempo voltrekt, dan hier in Zeeland Neem bijvoorbeeld Den Haag, waar een jaar geleden de din gen er ook troosteloos uitza gen. De leeggeplunderde hui zen. de beschadigde panden, ze zijn goeddeels al weer in den ouden toestand gebracht Wie epn jaar geleden in Schevenin- gen vertoefd heeft, wrijft zich de oogen uit- Eén groote rava ge was Scheveningen een jaar geleden. En nu? Scheveningen is weer de oude badplaats. Het strand ligt er zooals voorheen, de hotels staan weer open, er is van den oorlog niet veel meer te zieu en waar men in Zeeland tel kens en telkens weer herin nerd wordt aan het feit. dat hier Mars zijn lusten heeft botgevierd en het water ver nielend over weelderige landouwen is gekomen, daar geniet Scheveningen toch wel een bizonder voorrecht! Het is te hopen, dat het be wijs van ondernemingsgeest en doorzettingsvermogen, dat door de Landbouwdagen in Goes is geleverd, omgekeerd toch ook de aandacht heeft gevestigd op den noodtoestand, die in menig opzicht in Zeeland nog heerscht en dat het besef is gewekt, dat het wederopbouwtempo ver hoogd zal moeten worden, wil Zeeland er ooit weer bovenop komen. We gaan de goede richting in, gelukkig. Het noodherstel op Walcheren na dert zijn einde, het definitieve herstel en de herbouw kunnen beginnen. Moge men daarbij hetzelfde tempo doorvoeren, als in het Westen klaarblijkelijk is geschied! En moge ook Zeeuwsch- Vlaanderen daarbij niet verge ten worden- In de Groene Am sterdammer staat deze week een artikel, getiteld ,.Het wan trouwen van een getroffen ge bied". Het slaat op West- Zeeuwsch-Vlaanderen. Maar de titel kan even goed op geheel getroffen Zeeland slaan, want ook daar wantrouwt men zoo langzamerhand de vele goede beloften, die in verband met den wederopbouw reeds gedaan zijn. Men snakt er naar, dat het tempo wordt opgevoerd en dat men in Zeeland weer kan rondloopen zonder afgunst op het snelle herstel elders in den lande. Ter dood veroordeeld. De 28-jarig© M. Bianchi te Rotterdam, die op 11 November 1944 chauffeur was op een over valwagen van den S.D. en in die functie op de Lange Geer te Rotterdam een zekeren van Tongeren, die voor de Duit- sohers op de vlucht was, neer schoot, is door de Rotterdam- sche kamer van het Haagsche Bijzonder Gerechtshof conform den eisch ter dood veroordeeld. TIEN JAAR VOOR OPPERSCHAAR LEIDER. De 60-jarige opperschaarlei- der van de Landwacht A. Bodemeyer uit Den Bosch werd door het Bossche Tribunaal veroo^eeld tot 10 jaar inter- neering. Zijn geval was des te ernstiger, daar verdachte ad judant in het Nederlandsche leger was geweest In zijn functie als opperschaarleider werd hij ..Bahnschutzkomman. dant" te Deventer, een van de vallen" aan de LJsellinie, waar de Nederlanders op honger tochten werden opgevangen. HOEK VAN HOLLAND—HARWICH DAGELIJKS. Met ingang van Maandag 27 Juli zal de bootdienst Hoek van HollandHarwich tot nader order dagelijks behalve Zondag weer in beide richtingen ge- Varen worden. Hel Wereldgebeuren ENGELANDS PALESTINA-MOEILIJKHEDEN. Joodsch-Arabisch overleg niel uitgesloten? Wanneer in Parijs de mi nisters het op de meer stijve en formeele bgeenkomsten niet eens kunnen worden, dan plegen zg zich terug te trek ken in een meer intiem en besloten onderonsje. Daar kan niet elk woord door de wereld pers gewikt en gewogen wor den, waardoor grooter vrijheid van onderhandelen mogelijk wordt. Zoo hebben ook Maan dag de ministers de conferen tietafel verwisseld voor een zitje in comfortabele club- fateuils in Bidaults werkkamer om daar de besprekingen over de regels van procedure voor de vredesconferentie voort te zetten. Aanvankelijk kwam men weer geen stap verder. De drie B's wenschten de vredesconferentie geen enkel dictaat op te dringen, terwijl Molotov alle belangrijke be slissingen door de Groote Vier genomen wilde zien, waar door de andere landen niet veel anders over zou blgven dan ja en amen te zeggen op hetgeen hun kant en klaar zou worden voorgelegd. Na langdurige besprekingen heeft men tenslotte een tusschen- weg kunnen vinden. Er zul len vgf politieke commissies worden ingesteld, samenge steld uit die landen, die in oorlog waren met de vroeger vijandelijke satellietstaten, een voor elk der vijf vredesver dragen. Daarnaast wordt een algemeene commissie in het leven geroepen, samengesteld uit een lid van ieder deelne mend land. De algemeene vredesconferentie zal de rap porten van al deze commissies ontvangen en bespreken en „indien zulks wenschelijk is, de aanbevelingen aannemen". Met de overeenstemming over deze regeling is de impasse over de vredesconferentie weer achter den rug en kun nen de ministers de agenda gaan afwerken. De maatregelen, die de En- felsohe regeering in Palestina eeft genomen, hoe noodzake lijk misschien ook, hebben toch in zeker opzicht tot voor En geland onaangename gevolgen ■eleid,- doordat ze de geheele Monistische beweging tegen Engeland in het geweer heb ben gebracht. De invloedrijke Joodsche kringen in Amerika hebben er geen doekjes om gewonden dat zij alles op ha ren en snaren zullen zetten om de Amerikaansche leening aan Engeland te doen mis lukken. Als teeken van de „groote ellende", waarin de Palestijnsche Joden thans ver_ keeren is Maandag in alle synagogen in Palestina op de ramsbazuin geblazen, die ge woonlijk alleen op grooten verzoendag wordt gebruikt, ter herinnering aan het vallen der muren van Jericho na Jozua's blazen op de ramsba zuin. Ook in het Lagerhuis bestaat trouwens oppositie te gen de huidige Palestijnsche politiek der regeering. Enkele honderden joden waren tijdens de laatste zitting in het par lementsgebouw aanwezig en onderhielden zich met een aan tal parlementsleden, o.a. met Sydney Silverman, den pro motor van de Joodsche be langen. Zgn verzoek om een parlements-commissie van on derzoek naar Palestina te zen den werd echter door de re geering geweigerd. De minis ter van Koloniën Hall, was van meening, dat een derge lijke delegatie niet opportuun is. Intussuhen blijven ook de Arabieren zich roeren. De Ara bische Liga heeft een nota ge zonden aan de regeeringen van Engeland en Amerika, waarin een voorstel is vervat om het Heilige Land onafhankelijkheid te verleencn. Tegelijkertijd heeft de Opper ste Arabische Executieve een brief opgesteld, waarin presi dent Truman wordt aangera den, als hij werkelijk begaan is met bet lot der Europeesche Jo den, de deuren van het Witte Huis en van Amerika voor hen open te zetten. Niet 100.000, maar millioenen Jolen kan men r opnemen, aldus de brief düe den president er nog op op merkzaam mankt, „cL.t Palesti na geen stuk koopwaar is, dat op de internationale geldmarkt versjacherd kan worden voor Joodsche stemmen bij presi dentsverkiezingen Vandaag is helt 75 jaar geleden, dat in het paviljoen „Welgelegen" in den Haarlemmer Hout de officieele opening plaats vond van net Koloniaal Museum, dat in 1913 werd overgedragen aan het Koloniaal Instituut te Amsterdam; is het drie jaar gele den, dat de geallieerde troepen op Sicilië land den; en morgen wordt te Zwolle de jaarvergade ring gehouden van de Ver. voor Hooger On derwijs op Gereformeer den grondslag. De sluis van IJmuiden weer in gebruik. Indien de omstandigheden niet al te zeer tegen werken, zal Donderdag 18 Juli a.s. in IJmui den de Noordereluis, welke de Duitschers in September 1944 onherstelbaar hebben willen vernielen, in gebruik worden ge nomen. De opening zal geschie den dioor den directeur-generaal van den Rijkswaterstaat ir. W. J. H. Harmsen, in aanwezigheid van een aantal officieele gasten, De opening valt samen met de binnenkomst van het vlag- geschip van Amsterdam „De Oranje" dat dan voor den twee den keer na de bevrijding naar Nederland bomt en ook nu weer repatrieerenden aan boord heeft. Indonesiërs beschuldigen de Nederlandsche propaganda van onjuiste berichtgeving. Het republikeinsche ministe. rie van voorlichting heeft over de staatsgreep van Tan Malaka een officieele verklaring afge legd .welke in hoofdzaak de feiten omvat, die reeds achter eenvolgens bekend zijn ge maakt. Het plan was om in twee phasen naar de macht te grij pen. en wel in de eerste plaats door de eliminatie van de lei dende staatslieden, te beginnen met den vice-president, terwijl de president en de opperbevel hebber voorlooig vastgehouden zouden worden Vervolgens wil de men den president doen ver dwijnen. Gedurende de zitting van het centraal nationaal comité In Februari jl stonden de leiders van het Volksfront klaar om naar de macht te grijpen. De poging mislukte, doordat de re. geering waakzaam was en e: geen eensgezindheid bestond tusschen de partgen, die bij Volksfront aangesloten waren- De 7 millioenste. Volgens het Ministerie vas Oorlog in de V.S. is thans de zeven millioen ste Amerikaan in de bur germaatschappij terugge keerd. Op het oogenblik zijn er nog twee millioen Amerikanen onder de wa penen. Het feit. dat maar heel wei nig bekendheid is gegeven aan de bijzonderheden van de be sprekingen met de Nederlan ders dit naar internationaal gebruik werd door Tan Ma laka als middel gebrukit om de regeering omver te werpen, al dus de verklaring- Een fuister- campagne werd begonnen, waarin verteld werd, dat Sjahrir bezig was het Indo. nesische volk aan de Neder landers te verkoopen, welke be wering door de verklaring als een insinuatie wordt gekwali ficeerd.. De verklaring beschuldigt de Nederlandsclve propaganda er van Indonesische geruchten en onjuiste berichten te versprei den en gepoogd te hebben de groepen tegen elkaar op te zetten met name t-.v. de te genvoorstellen. De verklaring zegt dan ver der. dat aan de Nederlanders werd voorgesteld om een onaf. hankelijken Indonesischen staat te erkennen, welke zich uit zou strekken over het geheele ge bied van het voormalig Ned. Indië- Nadat ten aanzien van dit punt overeenstemming be. reikt zou zijn. zou het de facto-gezag van de Indonesi sche republiek over Java en Sumatra erkend worden De Indonesische regeering zou verder met de Nederlanders samenwerken teneinde de nog overblijvende gebieden bij de republiek te doen aansluiten. Een vriendschapsverdrag zou met de Nederlandsche regee ring worden gesloten- Nederlandsch elftal naar Engeland. Op de Maandag gehouden vergadering van den Engelschen voetbalbond is besloten, het Ne- derlandsch elftal uit te noodigen in het aa. seizoen een wedstrijd In Engeland te komen spelen, waarschijnlijk te Huddersfield of Leeds op 27 November of 1 December a.s. Ook het vertegenwoordigend elftal van Frankrijk zal voor het seizoen worden ultgenoo- digd. Mltchell-vliegtulg vermist. Een Mitchell-vliegtuig, (B 25) van het Ned. Indische le ger werd tusschen 2 en 4 Juni boven Sumatra vermist. Er zgn geen S O.S. of andere noodseinen van het vliegtuig ontvangen. Onderzoekingen hebben vertraging ondervon den doordat het mogelijke on geluk boven Indonesisch gebied is gebeurd Het lot van de tien inzittenden (bemanning en passagiers) is onbekend- De naaste familieleden zijn van de vermissing op de hoogte ge bracht. De Caraibische conferentie. De Caraïbische conferentie waarin de Ver. Staten, Groot- Britannië, Frankrijk en Neder land zitting hebben, is Maan dag voor het eerst te Washing ton bijeengekomen. Deze conferentie, die zich alleen op sociaal en econo misch gebied beweegt, draagt slechts een karakter van on derling overleg en zal naar middelen zoeken om de levens, voorwaarden in de Caraïbische gebieden te verbeteren- De voornaamste problemen van het oogenblik zijn die van de huisvesting en de hygiëne, als mede dat van den uitvoer'naar die gebieden. Aan het einde van de con ferentie zal een permanente commissie in het leven worden geroepen ten einde de krach ten van de deelnemende mo gendheden te coördineeren. Verder zal een secretaris-ge neraal worden gekozen. Of schoon Frankrgk hiervoor wel een candidaat heeft gesteld, heeft het een aanbod om het secretariaat op zijn grondge bied te vestigen uit hoofde van economische overwegingen ge weigerd. Merkwaardige besprekingen In een cafétje bij Coevorden. Neei's huwelijk ging nog niet door I N „de Stem van Nederland" van 6 Juli j.l. heeft Mr. G. J. van Heuven Goedhart onthuld, dat een van de Duit- sche officieren, die in Juni 1944 deelnam aan den „Putsch" te gen Hitier, Oberst Stëhle, con tact had met de illegaliteit in Nederland en dat de onder grondsche beweging hier te lande reeds sinds den winter van 1942 op de hoogte was van het feit dat er een aanslag op Hitier zou worden gepleegd- In 1942 werd op toevallige wijze contact verkregen met Stahle, doordat de familie van den heer Duinkerken, thans lid van de Ged- Staten van Dren te, die destijds in gijzeling zat, via een Duitscher Brill, .er in slaagde Duinkerken uit gijze ling te laten ontslaan. Dit bleek het werk te zijn van Oberst Stahle, weshalve de heei Duinkerken een zeer hartelg- ken dankbrief schreef aan het eind waarvan hy verklaarde ten allen tijde gaarne tot we derdienst bereid te zgn, waar mee hij dacht dat de kous yer. der af zou zijn. CONTACT MET NEDERLAND. Doch de kous bleek hier ver der geenszins mee af. Oberst Stahle, vroeger chef van den inlichtingendienst van den Duitschen Generalen Staf doch gedurende den oorlog belast met het vinden van recreatie oorden voor Duitsche gewon den in bezet Europa, besteed de namelijk zijn vrijen tgd aan het voorbereiden van een plan om zijn allerhoogsten baas uit den weg te ruimen en zocht contact met de Nederlandsche illegaliteit, omdat hg belast was na den Putsch 't militaire bestuur van Nederland ter hand te nemen. In 1942 nog bracht Stahle een bezoek aan den heer Duin kerken en vertelde hem hoe de eaken stonden. De heer Duin kerken zocht contact met an dere menschen uit de illegali teit. onder wie Mr. Cramer en Mexicaansche verkiezingsstrijd. Zuid-Amerika op de ïen- i *j .T.. boot bres voor Italië. Zondag zijn in Mexico na een verkiezingsstrijd, die bij na een jaar geduurd heeft, de algemeene verkiezingen gehouden. Er moest een pre sident worden gekozen voor de periode 19461952, bene vens 147 kamerleden en 38 senatoren uit de meer dan 1000 gestelde candidaten. Het merkwaardigste bij deze ver kiezingen is wel, dat voor het eerst in de geschiedenis van Mexico de strijd tusschen de negen politieke partijen ziqh voltrokken heeft zonder ernstige geweldpleging en zonder bloedvergieten. Uit- eindelgk is de advocaat Vara- cruzie Miquel Aleman, ex- minister van binnenlandsche zaken, tot opvolger van pre sident Avila Gamacho geko. PROPAGANDA MET HET OOG OP DE TOEKOMST NOODZAKELIJK. Het Vlissingsche strand moet „gezuiverd". HET strand van Vlissingen is niet groot en er zul len ongetwijfeld in ons land genoeg menschen zgn die Zandvoort of Schevenin gen prefereeren, ja die het zelfs nog verder van huis zoeken en naar Knocke of Heyst tijgen. Maar iederen Zeeuw zijn de Zeeuwsche stranden toch het liefst en voor den Vlissinger is er zelfs maar één strand: het Vlis singsche. En inderdaad hoewel mis schien hier de hotels niet zoo mondain zijn als over de grens en dames hier niet met groen- gelakte teennagels in hei-ge streepte pantalons den boule vard bewandelen, het strand van Vlissingen heeft een on definieerbaar „iets" dat in Scheveningen en Zandvoort ten eenenmale ontbreekt. Het is klein, maar ook in tiem en gezellig. En in dit laat ste schuilt de attractie van Vlissingens strand. Wie van den boulevard af neerkijkt op het fleurig en vroolgk gedoe in het zand beneden, zal niets bijzonders merken aan dit strand. Als overal spelen ook hier de kinderen en zonnen de grooten. Het is misschien door zijn kleine oppervlakte iets voller dan elders. Maar voor de rest is alles gelijk, behalve dan natuurlgk dat Walcheren het eenige Zuider- strand van Nederland heeft, waarop men bovendien nog van het levendig schouwspel van de vlak langs de kust passeerende scheepvaart kan genieten. Maar dat verandert als je het trapje bent afgedaald en de populaire badman Chris je op zijn onnavolgbare wijze een hokje gewezen heeft en je jezelf van burger tot bader of zonner getransformeerd hebt. Want dan eerst merk je de bekoring die er van dit kleine brokje strand uitgaat, waar ieder lid is van de groo te familie van strandliefheb bers. Vlissingen heeft weer een strand en strandleven VEEL WERK VERZET. Er moest heel wat werk verzet worden om het zoover te krijgen. Wie naar den ge- havenden boulevard kijkt en ziet hoe de laatste resten van het eens zoo trotsche „Bri tannia" thans gesloopt worden, beseft dit duidelijk. Maar het badhokjes onder den boule vard en kleedkamers voor de jeugd. De losse badhokjes, die toen er graafwerk voor de Duitschers verricht moest worden, gevorderd zijn ten bate van de arbeidsslaven, ontbreken nog, en niemand schijnt te weten waar ze uithangen. Er is echter voor de aller dappersten al weer een douche, een koude in de letterlijke beteekenls van het woord. De ergste rommel van het strand is thans geruimd. En voor dit alles wat ge presteerd werd, hebben wij niets dan lof. En wij willen dan hier ook niet schrijven over duiktorens en glijbanen, die nog niet zijn teruggekeerd, omdat wij weten, dat zoodra het benoodigde materiaal er zal zijn, ook deze zullen ko men. Maar wij vragen ons af, of het, zelfs onder deze moeilijke omstandigheden, zoo moeilijk is het strand aan te harken. Of is het noodig dat dat kinderen in het zand spelen met granaatscherven of dat een lieftallige zonne- baadster eerst een halve ce menten vloer uit het zand moet grabbelen voor zij zich kan neervlijen Het is toch een betrekkelijk kleine moeite om een paar avonden achter een het srrand aan te harken. Zelfs het probleem der ar beidskrachten lijkt ons in dit verband niet zoo heel groot. Mochten arbeidskrachten ont breken, dan zullen er mogelijk nog wel vrijVilligers zgn te vinden om het strand te zuiveren. EEN GOEDE TOEKOMST. In tusschen: ook aan de an- werk ls verzet. Er zijn weer dere Zeeuwsche stranden her- heeten I stelt het badleven zich ver rassend snel. Waar men ook komt op mooie dagen, overal heerscht al weer een gezellige bedrijvigheid en men mag dan ook vaststellen dat de toe komst voor net Zeeuwsche badleven goed mag heeten. Als de gelegenheid tot huis vesting even goed was ge weest als voorheen, zouden ook dit jaar reeds velen van buiten Zeeland naar hier ge komen zijn. Nu kan dit nog niet. Toch dient op één ding de aandacht te worden gevestigd. Komt men buiten Zeeland en spreekt men daar over onze stranden, dan blijken velen huiverig om naar Zeeland te komen. Men wil geen oorlogs verwoestingen zien, men wil vacantie hebben en zich kun nen ontspannen. En men vreest, dat men in Zeeland Al te zeer aan den oorlog herin nerd zal worden. PROPAGANDA NOODIG. Er is dus goede propagan da noodig om naar buiten bekend te maken, dat Zeeland zich ook in dit opzicht her stelt en weer op weg is naar den ouden toestand. Met voldoening mag daar om geconstateerd worden, dat de samenwerkende V.V.V.'s op Walcheren zich beijveren om die propaganda te maken. Zg hebben reeds bij den aanvang van het seizoen een folder uit gegeven, waarin de aandacht wordt gevestigd op de be staande loglesmoeilgkheden, maar tevens op de ongerepte schoonheid van het Zeeuwsche strand. Een nuttig werk, dat waarLgk met het oog op de toekomst niet overbodig mag Hij zelf deelde In een boodschap aan de pers mede: „Het volk heeft mii de groo te eer bewezen mrj tot pre sident der republiek te kie zen". Aleman had de regeerings. partg, de federale autoritei ten, de vakvereenigingen drie andere politieke partijen, waaronder de meest linksche, achter zich. Het huidige be wind in Mexico is n.L min of meer linksch georiënteerd, wat vooral ook blijkt uit de bui- tenlandsche politiek Mexico is een toevluchtsoord geworden voor Spaansche anti-Franco bannelingen en Nazera, de minister van buitenlandsche zaken, pleegt in den Veilig heidsraad Molotov nog al eens te steunen. De oppositie in Mexico wordt gevoerd door de democratische party, die voor al steun ondervindt van de gematigden en den midden stand. De leider daarvan is Padilla. Ook hy heeft aan spraak gemaakt op een over weldigende verkiezings-over- winning. Dat hij niettemin niet tot president gekozen is, wgt hg aan „ernstig bedrog". In dit opzicht herinneren de Mexicaansche verkiezingen aan die in Polen, waar even. eens de oppositie de juistheid1 van den uitslag betwist. OP DE BRES VOOR ITALIË. De Latijnsche landen zyn voor Italië op de bres gespron gen. Op initiatief van de Ar- gentgnsche regeering heeft een aantal LatijnschAme rikaansche zusterlanden stap pen ondernomen bij de mi- nisteries van buitenlandsche zaken van de vier groote mo. gendheden om to komen tot „een rechtvaardigen vrede voor Italië". Radio Rome heeft Maan dagavond gemeld, dat de Chi- leensche regeering een nota aan Groot-Brittannië de V. S. de SowjeLUnie, China en Frankrgk heeft gezonden, waarin wordt gezegd: „De Chileensche regeering en volk wenschen zeer, dat het vre desverdrag Italië een behan deling zal geven, welke in overeenstemming is met zgn nationale waardigheid en zoo danig zal zyn dat dit land zgn plaats in de wereld weer kan innemen". Hieraan wordt toegevoegd, dat de economische, sociale en cultureele toekomst van Italië het belang is van de geheele wereld en vooral van het Amerikaansche vasteland, met het oog op het binnen komen van emigranten van Italiaansche afkomst Mr- van Heuven Goedhart en er zou een tweede ontmoeting gearrangeerd worden. Maanden wachtte men ver geefs en de ingewgden gingen de zaak zoo langzamerhand als opgeblazen nonsens beschou wen tot onverwacht het be richt kwam dat Stahle in Ne derland zou komen en de hee- ren wens chte te bezoeken- In een cafétje in Coevorden werd toen een der merkwaardigste besprekingen uit de Nederland sche geschiedenis gevoerd. PUTSCH TEGEN HITLER. Stëhle deelde mee dat er in het Derde Rgk een Putsch te gen Hitier klaar lag en ver telde. nuchter en zakelgk, dat hij voorwaarden wilde weten welke vervuld moesten worden, wilde in de woelige overgangs, periode na de omverwerping van het regiem, in Nederland de orde en rust gehandhaafd kunnèn worden. Hij maakte 'n betrouwbaren indruk, en drong er op aan het plan naar Lon- den door te geven, opdat de Nederlandsche regeering kon beoordeelen hoe zij de zaak ~ig. Nadat Stëhle was vertrok ken, de aanwezige illegalen hadden zich angstvallig op de vlakte gehouden is toen des nachts in het Duitsch een me morandum opgesteld dat de voorwaarden behelsde. Voorop stond de erkenning van de Ne derlandsche regeering in Lon den en de teruggave van gevor derde en geroofde goederen. Staking van Jodenvervolging en arbeidsdeportatie. Via Brill werd dit memorandum weer overgebracht naar Stahle, waarop de ingewgden de boodschap ontvingen dat de bruiloft van hun neef (de Putsch tegen Hitier) tegen midden Januari van 1944 was vastgesteld- De nog schaarsche ingewij den zochten contact met an dere ondergrondsche werkers die allen samen onder den naam ..Grebbecommissie" vaak over den aanslag hebben ge sproken. Zg zochten contact met Engeland door een on- aergTondsch telegram via Zwitserland en vernamen in code van radio Oranje dat het contact moest worden ge staakt. Het was toen echter al te laat. Stëhle was gepakt door de Gestapo, doch weer vrggelaten en had zgn vrien den in Holland meegedeeld dat er onraad was en dat het ..hu welijk" verschoven was. DE HUWELIJKSDAG. In Juni 1944. toen een der eerste ingewgden, Mr. van Heuven Goedhart al in Enge land was aangekomen, bracht de radio hel sensationeele nieuws van den aanslag op Hit, Ier. Het huwelgk van den neef werd voltrokken- Helaas mis lukte de Putsch, en onder de talrijke slachtoffers bevbnd zich ook Oberst Stëhle die in dien het lot anders had gewild voorbestemd was geweest tij delijk een groote rol in ons land te vervullen. In 1944 stierf hy, ergens in Duitschland. Met het gezicht naar den muur gekeerd werd hg door een S-sT-er als land verrader in den nek geschoten. Als gevolg van een tus schen de dagbladen ge troffen regeling, ter ver zekering van een biliyke papierverdeelng, ver schijnt ons blad, uit hoof de van zijn formaat, he den in een omvang van 4 pagina's. Hoe Sabath over Engeland denkt. Het Amerikaansche Huls van Afgevaardigden heeft be sloten gedurende vier achter eenvolgende dagen vier uur lang over de leening aan En geland tot een bedrag van 937.500.000 pond sterling te de, batteeren- De democratische afgevaardigde Sabath die reeds 39 jaar zitting heeft, deed voor het eerst in zgii carrière een aanval op een voorstel van een democratische regeering door te zeggen, da-: hg tegen „het toestaan van een leening aan Engeland, dat on der een fascistische regeering staat", is. „Ik ben van meening, dat de Engelsche financieele positie beter is dan de onze", aldus Sabath. De voorzitter van de bank- commissie, Brent Spence, zei- de tijdens zijn eerste formeele speech ten behoeve van de re geering: „Ik ben ten volle be reid om de zaak te laten rus ten op de reputatie van hen, die de leening ondersteunen' Engeland is onze beste klant. Het land is zeker waard om weer op de been geholpen te worden",,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1