PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Het eeuwfeest van de Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij Strijd om Triest in remise geëindigd. Laatste nieuws Vandaag UIT DE PROVINCIE. Minister Mansholt over de moeilijkheden voor landbouw en overheid. Hoofdredacteur O. Balllntljn :(met redactioneele medewerking van dr. W H. Beekenkamp). Uitgave: Stich ting P.Z.C-, Middelburg Druk: firma F. van de Velde Jr.. Vlissingen. Commissie van Bijstand Is J. L «n Leeuwen, Ds. M L. W. Schoch» Vlis singen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Vrijdag 5 Juli 1946 189e Jaargang Nummer 154 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week. 3-20 per kwartaal, franco per post 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent ad\lk- TENT1EPR1JS 12 cent per mm.* minimum per advertentie 1 Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 5B-60. tel 10 (2 lijnen) Middelburg: Londensche Kaai 29, tel- 2077 en 2924. Poes Turlkade 15, tel. 2475 Oostburg Oratemastraat 3. Terneuzen: Brouwerijstraat 2. Postrekening nn_359300_P££^_V^ Het Wereldgebeuren De Philippijnen onalhankelijk geworden. Uncle Sam blijft toch voogd. De diplomatieke schaakpar tij tusschen Oost en West om de haven van Triest is gisteren officieel in remise geëindigd. Waarschijnlijk zullen de minis ters in Parijs een zucht van verlichting geslaakt hebben, want de strijd was langdurig en zwaar. De overeenstemming over Triëst, die tenslotte be reikt is, is voor een niet gering deel het resultaat van de be middelende rol. die Bidault steeds heeft gespeeld. Aanvan kelijk leek het alsof Byrnea en Bevin alleen maar accoord konden gaan met Italiaansch, Molotov met Slavisch beheer. Bidault deed toen het voorstel Triëst noch Italiaansch, noch Joego-Slavisch te maken, maar de haven onder internationale contróle te brengen Dit voor stel werd de basis voor verde re onderhandelingen. De moei lijkheid was hoe deze interna tionale contröle geregeld zou moeten worden. Thans is een accoord bereikt over een Amerikaansch plan voor de in ternationalisatie van Triëst en tevens over een plan voor de Jtaliaansche koloniën. Het bestuursstatuut voor Triëst zal worden opgesteld door de 21 geallieerde naties en aan den Veiligheidsraad worden voorgelegd. Als algemeen beginsel za] gelden, dat de onafhankelijk heid van het vrije gebied van Triëst verzekerd zal worden door den Veiligheidsraad, die ook een gouverneur zal benoe men. Noch de Joego-SIaven- noch de Italianen zullen daar erg mede ingenomen zijn, maar wat de grooten wijzen moeten zij, zoo- al niet prijzen, dan toch aan vaarden, ondanks alle protes ten- Ongetwijfeld beteekent het uit den weg ruimen van twee kwesties, die tijdens de geheele conferentie de voornaamste struikelblokken zijn geweest, >een belangrijke stap voor waarts! Gisteren is officieel de nieu we onafhankelijke republiek der Philippijnen in het leven geroepen. De datum van 4 Juli 1946 duidt het vrijwillige einde aan van 48 jaren Amerikaansch beheer in de Philippijnen. De Amerikanen plegen, wanneer koloniale verhoudingen ter sprake komen, steeds vol trots te wijzen op hun liberale hou ding ten opzichte van de Phi- lippino's. Soekarno heeft dan ook in 'n radio-rede de Philip pijnen met hun onafhankelijk heid gélukgewenscht. Hij prees daarbij de V.S voor hun sinds 30 jaren jegens de Philippijnen gevoerde politiek. Men dient echter de vol ledige onafhankelijkheid met een korreltje zout te ne men, daar de V. S. op minst toch een zéker voogdij schap bleven bestendigen. Van zelfsprekend is. dat de mili taire verdediging van deze eilandengroep onder de hoede komt van de Yankees. Nog slechts enkele dagen geleden teekende Truman een wet tot het verleenen yan militairen bijstand aan de nieuwe repu bliek. Totdat de Philippijnen hun eigen diplomatieke vertegen woordigers zullen hebben opge leid, worden de buitenlandschc betrekkingen van de republiek door de Amerikaansehe regee ring behartigd. Bovendien blij ven de Philippijnen economisch met handen en voeten aan de V. S- gebonden. De Phili] sche herstelwet, die eenigen tijd geleden door het Congres werd goedgekeurd zal een be drag van 625 millioea dollar voor het herstel van oorlogs schade verschaffen. De nieuwe gekozen president Manuel Ro- xas. die zeer Amerikaansch ge oriënteerd ia heeft nog om een aanvullende leening van 400 mülioen verzocht. De finan ciering van landbouw en in dustrie geschiedt bijna geheel door de V. S. De Philippijnen hebben zwaar geleden tengevolge van den oorlog, het grondgebied is bezet geweest en veel van den grond is braakgelegd door den Japanschen indringer .Niette min bestaat in de V. S. ver trouwen in het vermogen van de nieuwe republiek om zelf standig een sterken en gezon den staat te stichten. Vredesconferentie begint op 29 Juli. De ministers van buiten- Iandsche zaken van de groo- te vier hebben den datum van de vredesconferentie vastgesteld op 29 Juli a.s. In totaal zullen 21 landen aan deze conferentie deelnemen. Het plan van Byrnes, In zake de Italiaansche herstel betalingen aan Rusland is na het aanbrengen van eenige wijzigingen van ondergeschikt belang, aangenomen Wetsontwerp over de spelling ingediend. De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft by de Tweede Kamer der Staten Generaal een wetsont- werp ingediend met betrekking tot de schrijfwijze van de Ne. derlandsche taal. In de toelichting hierop wordt gezegd dat dit ontwerp vooreerst bedoelt een einde te maken aan den door ieder ver oordeelden misstand, dat over heid en onderwijs niet dezelfde spelling der Nederlandsche taal volgen. Hierdoor wordt gestreefd naar een regeling die voor Ne derland en het Nederlandsch sprekend deel van België de zelfde is. Prins Bernhard bezoekt Duitschland. Z.K.H. Prins Bernhard heeft gisteren een ééndaagsch be- c?5 c.uÊ^ 'ac!lt aan marshall feu Sholto Douglas, den com mander in chief van de En- gelsche contróle commissie in Duitschland, en opvolger van veldmaarschalk Montgomery. C.?P ae£ hoofdkwartier van Sir Sholto in Westfalen heeft de Prins zakelijke besprekin gen gevoerd, door den opent de Z.L M. haar rote tentoonstelling Goes. is het 25 jaar gele den dat in Nederland het ambt van kinder rechter werd ingesteld. wordt Minister Drees 60 jaar. is het 325 jaar gele den dat de Fransche Fa beldichter Jean de La- fontaine te Chateau Thierry werd geboren. Laatste beroep op de E. V. G N.V.V. WIL DE FUSIE N1EJL LANGER UITSTELLEN. Op het N.V.V.-congres deed de heer C. v. d. Lende, secre taris van het N.V.V., gister middag de mededeeling dat thans van de zyde van het verbond een sehryven is ge richt aan de E.V.C., waarin met klem wordt aangedrongen op het alsnog aanvaarden van de laatste voorsbellen, welke iijnerzijds zijn gedaan om de Alle ontvoerden thans vrij. Naar wy van officieele zyde vernemen, zyn al degenen, die 1.1 Donderdag tezamen met üjahrlr waren ontvoerd, weer vrijgelaten. Verdere byzonder- heden zyn niet bekend. LOMBOK EN BALI. Te Ampenan is een B.B.- :ongres bijeengeroepen van 500 'ertegenwoordigers van de be volkingsgroepen van Lombok, .waaruit een adviseerend comi té van 38 leden en voorzitter gevormd is. Het comité heeft, twee vertegenwoordigers aan gewezen voor de Malmoconfe- rentie en verstrekte een be perkt mandaat voor Lombok als eenheidsstaat in het gemee nébest Op 24 Juni is te Denpasar een vergadering van zelfbe stuurders gehouden, waarop de vertegenwoordigers der be volking besloten hebben, dat Bali een eenheidsstaat binnen het gemeenebesft zal worden. Voorts werd aan de afgevaar digden voor de Malinoconfe- rentie blancomandaat verstrekt inzake een eventueele aanslui ting van Bali by andere eilan den. fusie tusschen beide vakorga nisaties mogelijk te maken Mocht de E.V.C. hierop niet ingaan, aldus de heer van de Lende, dan zullen de fusiebe sprekingen als onherroepelyk geëindigd worden beschouwd- Verkeersproblemen tusschen België en Nederland. De voorzitter van de Kamer van Koophandel te Antwer pen, de heer Osterrieth, heeft een uiteenzetting gegeven over de verkeersproblemen tusschen België en Nederland. De verwezenlyking van de tolunie BelgiëNederland Luxemburg is alleen denkbaar in een geest van wederzydsche verstandhouding en van we derkerig toegeven. Het is noolzakelyk, dat noch de eene, noch de andere party de toekomst van eenzydig ge zichtspunt uit beschouwt, maar uitsluitend het gezichtspunt vanuit het algemeen belang van het nieuwe complex. De havens van Rotterdam en Antwerpen zullen een rui me basis van onderlinge sa menwerking moeten weten te bereiken. Ir. P. Ph. Jansen vertrokken Rays'* de helling van ,JDe l Vlissingen Doodstraf. De 26-j. C. A. Koopmans uit Rotterdam werd door het Byz. Gerechtshof te Arnhem ter dood veroordeeld wegens het doodschieten van vier evacué's uit Wageningen en Bennekom, die zich begin 1945 naar het ge, evacueerde gebied wilden be geven- Tegen den 24-jarigen textiel arbeider L. Liebe uit Ensche dé. die ordonnans in specialen dienst bij Seyss Inquart was geweest eischte de proc.-fis- caal 12 'jaar gevangenisstraf. MINISTERRAAD. Minister Drees is aangewe zen als waarnemend voorzitter van den ministerraad- Voorzitter M. A. Geuze over verleden, heden en toekomst. De viering van het 100-jarig bestaan der Z.L.M. werd Don derdagmiddag ingezet met een buitengewone alg. vergadering in grooten styi in de ruime zaal van den heer Krijger (Beesten markt) te Goes. Door de be- vlagde straten spoedden de vele bezoekers zich naar de vergaderzaal, waar tegen half drie verscheidene honderden Z.L.M._ers uit alle deelen van de provincie aanwezig waren, aie de zaal geheel vulden. IDp het podium, waarop 'vele bloemstukken prykten, had het bestuur met de autoriteiten (o.a. de Minister van Land bouw, enz., de Commissaris der Koningin, enkele Kamerleden en leden van Ged. Staten) ey vele genoodigden, alsmede ver tegenwoordigers van diverse organisaties, plaats genomen, Ook nu moeten we de massa der onverschilligen en der kleine boeren zien te bereiken Vervolgens schtste spr. de oprichting der Z.L.M. in 1843. De griffier der Staten, de heer C. vis, die op zyn landgoed Molembaix te Grijpskerke, vele De mededeeling van den voorzitter, dat HM. de Konln- ging Vrijdag de tentoonstelling hoopte te bezoeken. (H.M. was voornemens te half tien op het terrein aan te komen en daar tot 11.15 te blHven) ontlokte aan de vergadering een krach tig applaus. Tot eerelid der Z.L.M. werd benoemd de heer J. L. Groene- wegen te Maartensdijk, die voor deze eervolle onderschei ding dankte. Herdenkingsrede van den voorzitter. Nadat een aantal personen waren benoemd tot lid van ver dienste, volgde de herdenkings rede van den voorz., den heer M. A. Geuze, die aan het werk van Prof. drs Bouwman „Ge schiedenis van den Zeeuwschen Landbouw en de Z.L.M. gedu rende de laatste 100 jaar", ver schillende byzonderheden over het verleende ontleende. Honderd jaar geleden kende de landbouw in Zeeland nog de braak, verbouwde men mee krap als een der hoofdgewas sen, de gerst was wintergerst, het vlas blauwbloei, de aard appels brachten 6076 mud per gemet op het vee was bont met veel valen en witrikken, terwijl het oude Zeeuwsche paar er slecht voorstond. De daken der schuren waren allen van riet, een landarbeider ver diende niet veel meer dan 1 per dag. Men kende geen kunst mest, nauwelijks suikerbieten, geen stamboeken, geen ryen- zaai, geen drainage, geen dorschmachines en geen coöpe raties Het vraagstuk van vryhan del of protectie kennen we ook nu als vrijheid of gebonden heid. In 1855 moest de voorzit ter der Z.L.M. klagen over ge ringe belangstelling der leden. proefnemingen deed, gaf den stoot tot de totstandkoming van 'n vrije boerenorganisatie. Een van de eerste daden der Z.L.M. was het instellen van een onderzoek naar de midde len tot verbetering van den zedelyken en materieelen toe stand van de arbeidende klas. se in de landbouwende ge meenten. Tal van onderwerpen nam de Z.L.M. in den loop der jaren in studie. Dank zy de Z.L.M. nam de landbouw in Zeeland een voor aanstaande positie in in verge ving met andere provincies, kon helaas de Z.L.M de klei ne conservatieve boeren te wei. nig bereiken. Vervolgens schonk spr. aan dacht aan het landbouw-ónder_ wijs, waaraan de Z.LM. ook veel deed, aan de dorps_ of landbouwvoreenigingen, aan opgerichte cursussen, aan ver zekeringen, aan de coöp aan- koopvereenigingen, aan de ver betering van veeteelt en zuivel, bereiding, aan de uienteelt, aan lezingen en cursussen, aan de opgerichte coöperaties, aan den inkoop van kunstmest, aan de oprichting van coöp. zuivel fabrieken, aan de paardenfok kerij, aan de crisis in de negen tiger jaren, aan de jaren van ivoor aan II steeds meer studie eischte, aan de werktuigententoonstellin gen, aan de ingevoerde gewas- senkeuring, aan den oorlogs toestand van 1914'18, met al de moeiiykheden daaruit ont staan, aan de feestelijke ope ning van het Landbouwhuis te Goes in 1917, aan de mislukte pogingen tot fusie met de con fessioneels organisaties, aan de stichting van het Pachtbureau in 1922, van het boekhoudbu- reau in 1923 en van het vee voederbureau in 1928, aan de ontwikkelingsdagen, aan de crisis van 19301940 en de vele behandelde crisis-onder werpen, en aan de instelling van een jeugdorganisatie in 1939. Daarna ging spr. in op de Eirtenissen in de oorlogs- op de oprichting van den stand en op de rol die de toenmalige voorzitter daarbij, heeft gespeeld. De meerder heid van net Hoofdbestuur en het personeel toonden meer doorzicht en karakter. Op 18 Febr. '42 werd het kantoor door den Landstand bezet en op 29 Oct. '44 kon de Z.LM. weer, zH het berooid en beroofd, ademhalen. Op 27 Aug '45 be sloot het H. B. tot wederop richting der Z.L.M. in haar vollen omvang. HET HEDEN. Hoe is nu het heden in Zee land? Onze provincie is byna voor een derde geïnundeerd geweest met zout water; daar naast nog een deel met zoet water, terwyi voor andere doel einden nog 4200 H.A. onklaar werd gemaakt. Geworsteld wordt met een groot tekort aan arbeidskrachten De land bouw heeft aan alles tekort. De boer heeft dan ook weinig ooren voor de officieele opwek kingen tot rationalisatie aanpassing van zyn bedrijf, ge zien het dringend gebrek aan eerste bedryfsbenoodigdheden. De helft van de agrarische bevolking van Zeeland wacht nog steeds op het antwoord op de vraag, waarom de oorlogs schade, indien ze zóó groot is, dat ze niet gedragen kan wor den door de geheele bevolking, wel gedragen kan worden door 8 10 oorlogsgetroffenen. Met blijdschap kan gereild worden, dat Tholen en Schou wen het bouwland weer in cul tuur hebben genomen en d$t niet zonder succes, dat Wal cheren zyn veestapel t.b.c.-vry wil opbouwen en hard, zeer hard werkt om weer een voï* waardig productiegebied worden. Spr. wijst dan ook vol komen de bewering van de schrijvers van de brochure „Er op of er onder" van de hand, zou de Zeeuwsche land bouw achterlijk zijn. Zeeland kan voor verscheidene produc-i ten de hoogste opbrengst in Nederland opeischen. Het heden toont ons een Z. L.M. met meer leden dan vóór den oorlog, met landbouwhuis- houdscholen te Zierikzee, Tho len, Kortgene, Terneuzen en Schoondijke, met lagere land bouwscholen te Scherpenisse, Nieuwerkerk en Middelburg, met een boekhoudbureau met door de 1400 deelnemers, met een eigen landbouwblad. DE TOEKOMST. En nu de toekomst. We gaan weer een tijd van overproduc tie op verschillende gebeden in. Oplossing van dit verschijn- sel is alleen internationaal mo- gelijk. Groote beteekenls kan ver- krygen de tol-, straks wellicht de economische unie met Bel gië en Luxemburg. Behalve het ambtelyke internationale con tact is er samenwerking tot stand gekomen tusschen de vrije landbouworganisaties over de geheele wereld. Verheugend is ook de totstandkoming van de Stichting voor den Land bouw, die een belangrijke taak heeft. Spr. uitte daarna eenige cri- tiek o'p beslissingen van auto riteiten op het gebied der paardenfokkerij Vervolgens pleitte spr. een zoo spoedig mogelyke verla ging van den suikeraccijns en noemde enkele technische vragen, die bestudeerd dienen te worden. De landbouw gen van de tentoonstelling be sloot spr. zyn met groote aan dacht gevolgde en meermalen door applaus onderbroken rede. De Minister spreekt. Hierna voerde de Minister van Landbouw, Visschery en Voedselvoorziening, de heer Mansholt, het woord. Deze wees er op, dat van Ï8401850 tal van landbouworganisaties in verschillende provincies zijn gericht. >e Z.LM. kan met trots te rugzien op haar prestaties in de afgeloopen 100 jaar. Ze heeft leiding gegeven naar binnen en is de spreekbuis ge weest naar buiten. Ook in de toekomst zal zy alle construe, tieve krachten heben te bun delen en naar buiten hebben op te treden. DE TAAK VAN DE OVERHEID. Er is geen land in West- Europa, dat zóó berooid en be_ roofd uit den oorlog is geko men als Nederland. De over heid wil graag haar uiterste best doen om aan den nood tegemoet te komen, maar zij moet rekening houden met den toestand na den oorlog en met den staat, waarin we nu leven. Ook bedenke men, dat zy goede en minder goede ambtenaren heeft. Ook het probleem der oor logsschade is niet zoo eenvou dig. Onderzocht moet worden of het mogelyk is deze schade door het geheele volk te doen dragen. In België betreurt men de gevolgde methode, omdat deze tot inflatie leidt. We zul len trachten wegen te vinden, waardoor het mogeiyk wordt een deel der oorlogsschade, indien het kan, door het be- dryf en het andere deel door de gemeenschap te doen dra gen. Maar alles kan op dit moment niet als schuld- op het Nederlandsche volk gelegd wonden. Over de aflossing zal nader moeten worden heslist. De Nederlandsche landbouw is internationaal gericht. We moeten daarom regelend op treden in internationaal ver band. We zullen rekening moe ten houden met de toegeno men graan- en vleeschproduc- tie in Amerika en Canada. Het is de vraag, waar het even wicht tusschen de graan_ vleeschpryzen zal liggen. Het zal er in ieder geval op aan komen de arbeidsproductiviteit in den landbouw tot het hoog ste op te voeren. De problemen, waarvoor wh' op de internationale markt staan, zyn moeiiyk. De situatie is bepaald gevaarlyk, wat spr. met voorbeelden illustreert. Voor 1947 is er een ernstig tekort aan graan voor veevoe der. Daarom kunnen maatre- *•1 Hoofdingenieur P. Ph. Jan sen, die officieel per 1 Juli j.l. den dienst „Droogmaking Wal cheren" heeft verlaten, is Don derdag, na in intiemen kring ju!scheid te hebben genomen, uit Middelburg vertrokken. In Nov. 1944 werd ir. Jan sen, die destyds voor den Rijks- waterstaat in Breda werkzaam was. door den toentertyd eeni gen hoofdingenieur-directeur in bevrijd Nederlandsch gebied, ir. C- J- Witteveen, belast met het herstel van de dijken van Walcheren. Ir Jansen heeft tezamen met zijn staf zyn taak tot een goed einde gebracht. Dat bewyzen de groenende velden van Walcheren. Ir. Jansen is thans benoemd tot hoogleeraar in de Weg en Waterbouwkunde te Delft, als opvoleer van prof. v MourikBroekman. Begin September zal hij zijn inau guratie houden RIJKSWATERSTAAT NAAR VLISSINGEN. De „Dienst Droogmakii zelf zal langzamerhand in andere diensten overgaan voor het grootste gedeelte overgebracht worden naar het nieuwe arrondissement Vlis singen van den Rykswater- staat. In verband hiermee zal hoofd-ing. A. Wiebés, die ir. Jansen in zijn functie op volgt, per 1 Aug. naar "Vlis singen vertrekken. VERZONK VAN VARKENSHANDELAARS HAD SUCCES! De heer H. J. Colsen, voor zitter van den Bond van Var kenshandelaren maakte in een op Dinsdag gehouden ver gadering in Goes bekend, dat iet verzoek door hem en nog acht commissieleden tot den minister van landbouw ge richt. goede resultaten heeft ;eleverd In het vervolg zullen ook personen, wier werkkring zich niet uitstrekt tot het terrein van den land bouw, doch die kunnen aan- toonen, dat rij de beschikking hebben over voldoende ruw voeder en afval, ook voor het houden van een huisslachtings- varken in. aanmerking komen. De lijsten van desbetreffen de personen die door de be- voorl slechts bezuinigd worden. Met de bes te wenschen voor het welsla- tgelen niet uitblyven. Ten slotte doet spr. een be roep op de Z.L.M. om me; overheid samen te werken, Rede van den Commissaris der Koningin. sturen van plaatselyke var- kensvereenigingen moeten worden opgemaakt, dienen uiterlyk op 15 Juli a.s. toe gezonden te worden aan den secretaris van den Ned. Bond van Varkenshandelaren, den heer N. de Kunder te Axel, die deze ïysten aan den Provin cialen Voedselcommissarie moet doorgeven. Mosselen voor België. De verzending van mosselen van Yerseke naar België zal deze week aen aanvang nemen. Voorloopig kan reeds 200 000 ton geleverd worden. De kwali teit der mosselen is goed. en ook de groei valt mee. De uit zaai van mosselzaad is inmid dels stopgezet. Er is ruim 200.000 ton van verschillende grootte gehaald, zoodat ver wacht mag worden dat de mos selcultuur tegen het a.s. seizoen weer op volle capaciteit zal werken. Patrijzen en hazen worden in Zeeland gespaard. De minister van landbouw, visschery en voedselvoorzie ning heeft bepaald, dat de jacht op patrijzen niet wordt geopend op het eiland Walche ren. Verder dat de jacht op ha- _jn niet wordt geopend op Walcheren en in de gemeenten Wemeldinge, Kruinilngen en Yerseke (beoosten het Kanaal door Zuid Beveland) en in de gemeenten van het eiland Schouwen en Duiveland met uitzondering van de gemeenten Burgh. Renesse. Haamstede, Noordwelle, Eikerzee, Elle- meet en in den Wierimgermeer- polder. Nationale hulpzegel. Vanwege het comité, dat te Goes is opgericht ter stimu leering van den verkoop van het Nationale hulpzegel, zal op het terrein van de tentoon stelling een tentje worden ge plaatst waarin men een brief kaart met een foto van de drie prinsesjes of een stadsgezicht van Goes kan koopen, welke met een nationale hulpzegel gefrankeerd van de tentoon stelling kan worden verzonden. De toeslag op de zegels is bestemd voor de oorlogsslacht offers en ter voorziening van de oorlogsnooden. Een brievenbus is bij de tent aanwezig en zal geregeld wor den gelicht}. van de Z.LM. mocht ontvan gen, brengt spr. hartelyk dank. Met groote deernis denken we aan de gevallen slachtof fers in den oorlogstyd. Groot is het offer, dat Zeeland bracht voor de bevryding van Nederland en van Europa. Moge dat steeds door de re geering bedacht worden. Spr. kan echter ook wyzen cp den taaien wil der Zeeuw sche bevolking om verzet te- >en den vijand te plegen, op den egenstand tegen den Land stand en op de hulp van vele boeren aan hen, die in nood verkeerden. Daarom is het niet er op of er onder, maar steeds excelsior. Zoo zal het met Gods hulp mogelyk zyn er weer bo venop te komen. Andere sprekers. Daarna voerden nog het woord de heeren Louwes, na mens het Kon. Ned. Landbouw Comité en de Stichting voor den Landbouw, mr. W. C. ten Kate, burgemeester van Goes, tusschen Goes en de Z.L.M. en die wees op de nauwe banden P. Scheele-de Putter, die den nieuwen voorzitter de rechte man op de rechte plaats noem de en hem dankte voor zyn h erdenkings rede. De voorzitter overhandigde vervolgens een exemplaar van het gedenkboek aan den Minis ter van Landbouw, aan den Commissaris der Koningin, aan den schryver, prof. Bou- raan en aan den heer Louwes. Nadat hij negen verzilverde legpenningen had aangeboden aan den concierge Dootjes, aan de heeren Cappon, v. Koe- veringe, Brusket (secr. der tentoonstelling), ir. Dorst (die binnenkort de Z.LM. gaat ven- laten), aan de provincie Zee land, aan de gemeente Goes, aan de afd. Zeeland van het Ned. Trekpaarden stamboek en aan den vertegenwoordiger van de regeering, ir. Staf,, werd de alg. vergadering ge sloten. Toespraken aan het feestdiner. In de zaal Kryger vond Don derdagavond een uitstekend verzorgd diner plaats, waar aan ruim 250 personen deelna men. Een lange rij van spre kers voerde het woord. De heer Zwagerman, Ryksvee- teeltconsulent, getuigde mede namens de andere consulenten van de uitstekende verstand houding met de Z.L.M. Jhr. mr. de Casembroot, burgemeester van Westkapel- le, sprak als secretaris van den Zeeuwschen Polder- Waterschapsbond en wees op de gemeenschappelijke belan gen van dezen bond en de Z. Voorts spraken o.m. nog: de vertegenwoordiger van de Bra- bantsche My. van Landbouw, De Commissaris dr Konin gin, jhr. mr. J. W. Quarles van Ufford, bood daarna de harteiyke gelukwenschen van het Prov. Bestuur aan. De Z. L.M. dient een groot belang. Zy is van grooten invloed ge weest op de ontwikkeling van den Zeeuwschen landbouw. Voor de vele waardevolle ad- 0Q vlezen, die het Prov, bestuur dei presidente yan den Bond I resultaat hadden verdiend. van Plattelandsvrouwen; ir. van de Plassehe, inspecteur van den tuinbouw; ir. Kielstra, oud-secretaris van de Z.L.M.; irof. Bouman, schryver van iet gedenkboek, de heer de Pagter, vertegenwoordiger van den Zeeuwschen Bond van Veehandelaren en de heer P. Scheele de Putter, vice-voor- voorzitter van de Z.L.M., die speciaal den secretaris, den heer Dorst, huldigde. Deze laatste sprak hierop een afscheidswoord in verband met zijn aftreden. Hy wierp een terugbliek op de periode waarin hij het secretariaat mocht vervullen. Spr. bracht dank aan alle ambtenaren. Speciaal huldigde de heer Dorst, den heer A. Brusket, den organisator van de tentoon stelling, die meer dan zyn plicht deed. Ir. Dorst besloot zyn toe spraak met goede wenschen voor de toekomst van de Z. L.M. Nadien voerden o.m. nog het woord de heer Aernouts, voor zitter van de afd. Zeeland van het Ned. Trekpaarden stam boek en de heer Cappon, die reeds dertig jaar ambtenaar by de Z.L.M. is en die, mede namens de heeren Dootjes en van Koeveringen, dank bracht voor den uitgereikten gedenk penning. Feeststemming in de stad. Donderdag kon de post koets te Goes zich in de al- gemeene belangstelling ver heugen. Niet alleen vervoerde hij het bestuur der Z.L.M., maar ook minister Mansholt melde zich aan voor een rit op den imperial. Ook de fraaie étalages trok ken aller aandacht en reeds Donderdag wapperde van tallooze huizen onze natio nale driekleur. Ook hadden velen zich reeds in afwachting van de komst van H.M. de Koningin, met oranje getooid. Gisteravond speelde „Ho sanna" op de Markt, ln de door de buurtvereeniging De Markt versierde en verlichte tent. Tusschen het hek en de tent waren verschillende fon teinen aangebracht en na het concert lieten velen zich tot een dansje verleiden. Goes heeft zich ter gelegen heid van deze landbouwdagen op waarlijk grootsche wyze in feestdosch gestoken. VOETBALWEDSTRIJD Op het voetbalveld speelde Donderdagavond Goes II tegen een elftal van de Landbouw- hoogeschool te Wageningen. Met de rust was de stand 3I in het voordeel van Goes, wat vry geflatteerd ge noemd mag worden. Na de rust vielen er geen doelpunten meer, ondanks het overwicht der Wageningers, die een beter

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1