PROVINCIALE ZEEUWSCHE COUPANTi Peron, dictator van Argentinië J NEDERLAND GAAT WEER VLIEGTUIGEN BOUWEN Sumatra niet op de conferentie met de bevolkingsgroepen. Middelburg wordt „in de bloemetjes gezet" Hoofdredacteur G. Baltlntljn '(met redactloneele medewerking van dr. \V. H. Beekenkamp). Uitgave: Stich ting P.Z.C., Middelburg. Druk: finna F. van de Velde Jr., Vlisslngen. Commissie van Bijstand J. L. van Leeuwen, Ds. M. L. \V. Schoch, Vlis- Singen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKtNSCHE COURANT Woensdag 26 Juni 1946 189e Jaargang Nummer 146 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week. 3.20 per kwartaal, Iranca per post. 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per advertentie f 2-— 58-60, tel. 10 (2 I P.Z.C., DE TOEKOMST Dit is het verhaal van een bakker. Hij heeft zijn huis op last van de Duitschers moeten ontruimen, omdat zij er ver sterkingen gingen aanleggen. Jarenlang lag het bedrijf stil- Na de bevrijding kon hij niet terstond weer beginnen. Zijn zaak moest op gang worden gebracht en de machines wa ren kapot of verdwenen. Zijn huis was een ruïne Het heeft them duizenden guldens gekost, om de zaak weer bedrijfsklaar te maken. Het geld heeft hij voor één derde verkregen, door een stukje land en een paar huisjes te verkoopen, die hij vroeger voor geldbelegging had gekocht. Twee derde deel kreeg hij door een leening. waarbij zijn familie borg werd. Tijdens dezen opbouw gingen er dui zenden door zijn handen en hij kocht tegen prijzen, die hem in normale tijden dwaas zouden hebben geschenen. Hij moet ^achteraf bekennen, dat het ook wel eens 'n beetje royaal is toe gegaan. Krenterig kan je moei. lijk zijn als je alles weer op bouwt en bovendien, tijdens de bezetting had men zooveel moeten ontberen, dat een klei ne verkwikking geen overbodi ge weelde was. Hg had een klantenkaart bij een handelaar in gedistilleerd en heeft ook 't een en ander aan Engelsen e sigaretten besteed. Van dat ge leende geld natuurlijk, want hij had immers geen inkomsten. Nu draait de zaak weer. Maar de geheele wgk achter zijn huis is afgebroken. Zgn zaak ligt nu een beetje aan den rand. De andere bakkers hebben be hoorlijke jaren gehad. Twee er van zijn druk aan het verbou wen en moderniseeren, een is gaan rentenieren, en heeft een jongen energieken kerel in de zaak- Als hij zijn oude klanten opzoekt, is het resultaat hoog stens, dat hij eenmaal of twee. maal in de week mag komen hooren. Nu begint hij eigenlijk eerst te snappen hoe slecht hg er voor staat,'hoe arm hij is. Hij zal hard moeten werken en so ber moeten leven. Dat begint nu. Want hij kan niet blijven leenen. De familie zou hem zien aankomen. Die kijkt >toch al met bijna pijnlijke belang stelling toe, vanwege de rente. Het komt nu aan op ieder dub- betje. En het zal vele jaren duren, voordat hg weer een beetje een veilig gevoel over zich zal krijgen, als hij aan •zijn zaak denkt. De bakker heeft nu het ge voel. dat hij .tijdens den we deropbouw van zgn zaak in een droomwereld heeft vertoefd. Er was altijd geld. En nu de oorlog voorbij was, enfin soms verwijt hij zich zelf, dat hij te haastig en te ondeskun dig heeft gehandeld. In elk ge val, nu, vandaag, nu hij zelf met de bakfiets er op uit is, heeft hij geen illusies meer. Hij snapt het nu. hoe de werkelijke situatie is. Én hij ziet een lan. gen weg voor zich. Bovenstaand verhaal vonden wij in het Friesch Dagblad- Het is verzonnen. En het dien de om te demonstreeren, hoe Nederland en het Nederland- sche volk er voor staan De bakker dat zijn wij. dat is Nederland .De Duitschers heb ben ons uitgekleed. Ons ach terland is verwoest en daar mede ons afzetgebied. Zwit serland en Zweden zijn de con- curreerende bakkers. We heb ben in de eerste periode na de bevrijding milliarden uitgege ven. We hebben geleend Maar we zijn nu zoo lang zamerhand in het stadium ge komen. waarin we bemerken, dat er niet meer geleend kan worden. Het gaat weer op de kleintjes aankomen. We zullen ons zelf moeten redden. Nog rollen bij velen de guldens ge makkelijk, maar bij anderen tellen de dubbeltjes al weer mee Als de nieuwe regeering er is, verwachten de besten van ons volk, dat er krachtig be zuinigd zal worden en dat de Nederlanders eindelijk op de bakfiets zullen klimmen om in het zweet huns aanschijns den strijd voor nieuwe welvaart te gaan strijden. Hel Wereldgebeuren MOSKOU IS GOEDE MAATJES MET HEM. En Engeland al evenzeer.... In Argentinië, het rijkste en grootste land van Zuid-Ameri- ka, heerscht de dictator Juan Domingo Peron. Krachtig van voorkomen is Peron, een mee slepend redenaar en als een ge slepen politicus verstaat hij de kunst zich populair te maken. In September vorig jaar werd hij na een vrgheids- marsch van zijn tegenstanders naar de hoofdstad gedwongen zijn ambt neer te leggen en de regeering aan een drieman schap over -te dragen. Spoedig werden echter overal demon straties ten gunste van hem gehouden en na een verbanning van 12 dagen keerde „de held van Argentinië", ge vierder dan ooit, in het zadel terug. Vorige maand bleken de democratische krachten van het land te kort te schieten en werd Peron, als leider van de partij van den arbeid, officieel voor den tijd van zes jaar tot president ge kozen Zijn regime heeft vele trek ken gemeen met dat van Fran co en kan het best bestempeld worden met het etiket fascis tisch. Zijn politiek is anti-libe- raai. anti-Joodsch en anti-so- cialistisch, maar sterk nationa listisch. De Argentijnsche jeugdorganisaties trachten de nationalistische gevoelens tot het overdrevene op te Gralie verleend. De minister van justitie maakt bekend, dat H.M. de Koningin aan A. L. W. Steen tjes te Zaltbommel gratie heeft verleend van de dood straf, hem opgelegd bg arrest van den Bgz. Raad van Cas satie. De doodstraf is in het gratiebesluit veranderd in een levenslange gevangenisstraf. Steentjes heeft eenige perso nen uit het Westland wegens het verrichten van sabotage bij de politie te Naaldwijk aan gebracht, ten gevolge waar van een hunner door de Duit schers werd geëxecuteerd en een ander in de gevangenis overleed. ONDERWIJSFONDS VOOR DE SCHEEPVAART. Op Vrijdag 6 Juli zal het 25 jaar geleden zijn, dat de Stich_ ting het Onderwijsfonds voor de Scheepvaart werd opge richt en dat de heer G. de Jong Azn, tot directeur van de stichting werd benoemd. Ter gelegenheid hiervan zal ten kantore van het fonds te Am sterdam een receptie worden gehouden. 20 uren achtereen vergaderde het Lagerhuis. Gisteren om twee minuten voor elf eindigde in het Brit- sche Lagerhuis een verga dering, die 20 uur en 28 mi nuten duurde. Het Lagerhuis debateerde over de financieele wet. Dit was het langste debat in tien jaar tijds. De zitting werd bijgewoond door 250 parle mentsleden en er werden niet minder dan 300 redevoeringen afgestoken. Hugh Dalton, de goedmoedi ge en geestige minister van fi nanciën, wist met zijn kwink slagen de goede stemming te bewaren. Men is thans een goed eind gevorderd met de ar- tikelgewijze behandeling van het wetsontwerp. Onderwerp van debat vormde o.m. de be lasting op hooge winsten, die uit den oorlog dateert. Ned. kustvaart in de Middellandsche Zee. De Mij. voor Nederlandsche kustvaartbelangen zal een kantoor vestigen in Marseille. Men heeft hier te doen met een Nederlandsch initiatief om de in de Oostzee verloren mo. gelijkheden in de Middelland, sche Zee te vervangen. Tien kustvaarders met een totale tonnoge van 5000 ton zijn reeds in gebruik. Weldra vol gen er nog meer. Amerikaansch tourisme naar Europa. MITS GEEN „ONZIN AAN DE GRENZEN". De voorzitter van de „American Society of Travel Agents", waarvan niet minder dan 500 Amerikaansehe reis- bureaux lid zgn, die tezamen 95 procent van al het touris- tenverkeer in de Ver. Staten en Canada verzorgen, liet tij dens een door V.V.V. van Am sterdam georganiseerde bijeen komst van hotel-directeuren en enkele K.L.M.. en spoor wegautoriteiten in het Am- stel-hotel te Amsterdam een waarschuwing hooren, die, zoo als hg zeide bestemd is voor alle regeeringen der Europee- sche landen. „Wanneer in dien verschrikkelijken pnzin aan de grenzen zoo zeide hg, doe lende op de douane-formali- teiten, „niet spoedig verande. ring wordt gebracht, zullen vele Amerikaansehe touristen er van terugschrikken Europa een bezoek te brengen". Hij becritiseerde voorts wat hij de „belachelijke hooge" kosten ncemde, die restau- rants voor een diner vragen. De touristenkoning maakte Nederland een compliment voor zijn snellen wederopbouw. „Na Italië, Frankrijk en Bel gië te hebben bezocht is het alsof je voor het eerst weer frissche lucht ruikt wanneer je in dit land komt", zoo zeide hg. In de Ver. Staten is thans meer geld in circulatie dsm ooit tevoren. Er zgn voor 145 milliard douar vlottende mid delen, waarvan een flink ge deelte zal worden gebruikt voor het tourisme. Het mi nisterie van handel in Wash ington zal 1 millioen dollar voor tourisme uittrekken, het geen het vooroorlogsche be drag nabij komt. zweepen en stellen blijkbaar als hoogste doel voor oogen om het land tot het Pruisen van Zuid-Amerika te maken. Sinds Argentinië in dit we- reddeel militair de eerste viool wil gaan spelen, verslindt de bewapening meer dan vijf maal zooveel als in 1940. Spruille Braden, de Amerikaansehe onderstaats secretaris, die door het blad van Peron Yankee-leugenaar No. 1 werd genoemd, is de gangmaker geweest van een Amerikaansch diplomatiek of fensief tegen Argentinië. In een officieel witboek werden eem- gen tijd geleden Peron en zijn vrienden als Nazi-agenten aan de kaak gesteld. En ook zon der dit boek waren de nauwe banden, die tusschen Duitseh- land en Argentinië hebben be staan niet verborgen gebleven, noch de belangrijke rol die de Duitschers ald/iar gespeeld hebben. De V. S. bleven ech ter in haar ijzige i louding te genover Peron alleen staan. Argentinië is rijk aan graan en vleesch en andere begee- renswaardige producten en een gewild handelspartner. Engeland is vanouds de beste klant geweest en de voornaamste leverancier geldbelegger. De V, S. moesten met leede oogen aanzien, dat in April in Buenos Ayres 'n Brit- sche handelsmissie, bestaande uit illustre figuren als Sa muel Hoare en Hore Belisha. besprekingen voerde over het uitbreiden van de handelsbe trekkingen. Een nog onaange namer wending kwam voor de V. S.. toen een derde groote mogendheid als kaper on de Argentijnsche kust verscheen en de Sow jet-Unie met Peron begon aan te pappen. Tot nu toe hadden de Russen Peron steeds als een handlanger van de Nazi's gebrandmerkt en de toelating van Argentinië tot de U.N.O. fel bestreden. Maar zie, op 1 Juni werden de sinds 1913 verbroken diplomatieke betrekkingen weer aangeknoopt en sloot Rusland een handelsovereen komst met Argentinië. En de Sowjet-pers deed door haar commentaar hierop den aap uit de mouw komen. De onafhankelijkheid van Argen tinië diende te worden ver sterkt, tegen het voorschrg'den- de Amerikaansch-Engelsch im perialisme! Zooals het socialistische En geland niets tegen Franco wil ondernemen, zoo verste vigt de Sowjet-Unie, die zich tot nu toe steeds als kam pioen van het anti-fascisme opwierp, de betrekkingen met Peron. Een bewijs, dat ook Rusland ideologische motieven overboord werpt, wanneer dit voor zijn buitenlandsche poli tieke doeleinden dienstig is. Intusschen is het begrijpe lijk, dat men in het State De partment in Washington eenigszins is teruggekeerd van de anti-Peron politiek. Aan den anderen kant heeft ook Peron water in den anti-Ame- rikaanschen wjjn gedaan. Gis. teren verklaarde Peron, dat Nazi's die zich in Argen tinië schuil houden, gerechte- liik zullen worden vervolgu Hg zeide, dat niet te veel waarde gehecht moest worden aan de herstelde betrekkingen met de Sowjet-Unie en dat zijn land vriendschap met de V.S. wenschte Zoo beleven wij het schouw spel, dat drie groote mogend heden om strrid dingen om de hand van Juan Peron. KEUKENMANNETJE S. In Amsterdam is on langs, in verband met het orek aan dienstmeisjes, een oproep gedaan voor de betrekking van mannelijke dienstboden. Er hebben zich tot dusverre 25 gegadigden bij diverse huisvrouwen ge meld. Hun leeftijd varieert van 65 tot 70 jaar en hun loon bedraagt 75 cent per uur. Over het algemeen zgn deee keukenmannetjes in de oogen van hun me vrouwen echter geen suc ces, want hun prestaties liggen beneden het gemid delde. Welkom vreemdeling! De A.N.V.V. werkt thans in de eerste plaats aan den we deropbouw van een krachtige binnen- en buitenlandsche or ganisatie, op het gebied van touristische voorlichting. Meer dan ooit tevoren het een nationaal belang het buitenlandsche toeristenver keer naar Nederland te be vorderen, aangezien hiermede belangrijke deviezenbedragen kunnen worden verkregen. Vooral in Amerika zal de A.N.V.V. propaganda voor Ne derland gaan maken. Het plan bestaat om te New York een eigen kantoor te openen. Ver der zullen vertegenwoordigers van de- A.N.V.V. in Engeland, Frankrijk, Zwitserland en Scandinavië worden aangesteld. De A.N.V.V. wil haar bui tenlandsche actie voor 1947 tegen den a.s. herfst begin nen. Wel zijn de buitenlanders thans reeds welkom, maar, zij dienen rekening te houden met de thans nog in ons land heerschende moeilijkheden op 't gebied van accommodatie en transport. Voor het komende jaar zal men vooral het be zoek van nabestaanden van in ons land begraven geal lieerde soldaten zooveel mo gelijk vergemakkelijken. Eeresaluut aan Engeland. On het oogenblik worden be sprekingen gevoerd door Carel Briels en A. den Doolaard met; Nederlandsche en Engelsche autoriteiten om als eere-saluut aan Engeland een grootsche manifestatie te geven in het Wembley Stadion op 31 Au gustus a.s. Hiervoor zullen vertegen woordigingen in nationale kleederdracht en groepen uit de arbeidende bevolking der elf provinciën medegenomen •orden naar Engeland om in samenwerking met de daar in opleiding zijnde Nederlandsche strijdkrachten een groet te brengen aan de Engelsche be volking. Overdracht van de „Westerdam". In tegenwoordigheid van burgerlijke, militaire en mari neautoriteiten is Maandagmid dag op indrukwekkende wijze de overname geschied van het op de werf Wilton Fijenoord te Schiedam voor rekening van de Holland Amerikaüjn gebouwde motorschip „Westerdam", een schip met een verleden zooals weinig andere, omdat het tij dens den oorlog tot twee maal toe door ondergrondsche strij ders tot zinken werd gebracht, ten einde het te ontfutselen aan den greep van. den vijand, die het had bestemd om er den toegang tot de haven van Rot terdam mede onmogelijk te maken. Beperking van onderscheidingen. De regeering is van meening, dat een beperking van het aan tal uit te reiken onderschei dingen zeer gewenscht is, wil len deze hun volle waarde be houden. In verband daarmede zullen in de toekomst geen de coraties meer worden verleend aan. bestuursleden enz. van ju- bileerende vereenigmgen ei instellingen. De waardeering gaat in die gevallen in de eer ste plaats uit naar de jubi- leerende vereeniging zelve. Aan deze waardeering hoopt de regeering voortaan op an- dere wijze uiting te geven. Wanneer het 25-jarig bestaan van een organisatie samenvalt met het jubileum van hem, die haar oprichtte en sindsdien leiding gaf, kan de persoon, lijke verdienste va nlaatstge- noemde aanleiding geven tot het uitreiken van een onder scheiding. Prol. Chr. Werkverbond in de P. v. d. A. Dinsdag 2 Juli 1946 wordt te Utrecht de eerste landelijke bijeenkomst gehouden van het Prot. Chr. Werkverband uit de Party van den Arbeid. Des morgens spreekt Mr. N. Stuf kens over; .,In het kracht veld der Kerk". In de middag vergadering worden korte inlei dingen gehouden door Mr. G. E. van Walsum over de poli tieke situatie, door Mr. S. C. Graaf van Randwijck over In donesië door Mr. Dr. A. A. van Rhijn over het sociaal-eco nomische vraagstuk en door den heer C. Kleywegt over onderwijsvernieuwing. Samenwerking tusschen Fokker en een Amerikaansehe maatschappij. De naam „Fokker" moet blijven. Tijdens een Maandag gehou den persconferentie heeft de heer van Tijen, directeur van de Fokkerfabrieken, mededee- lingen gedaan over de plannen met de Ned. vliegtuig-industrie welke volgens de beslissing van de Regeering van de vori ge maand, gecentraliseerd zal worden in één nationale in dustrie. Een belangrijke Amerikaan sehe vliegtuigenfabriek, de Beech Aircraft Corporation te Wichita. (Kansas), is bereid met de Ned. industrie op wel licht vérgaande wijze samen te werken. Tusschen Beech en Fokker is een voorloopige overeen komst van wederzijdschen steun gesloten. Als eerste uit vloeisel daarvan zullen weldra een fink aantal Nederlandsche vliegtechnici gelegenheid krij gen geruimen -tijd in de Ame rikaansehe fabriek mede te werken aan het ontwerpen en bouwen van een ultramodem vliegtuigproject met straalaan. drgvlng. SAMENWERKING MET AMERIKA. Het is niet uitgesloten, dat De organisatie van Borneo en de Groote Oost. Naar een zelf- regeerend Indonesië. Op de Malino-conferentie, welke tusschen. de regeering en bevolkingsgroepen in de buitengewesten gehouden zal worden en waar voor die be volkingsgroepen volle gelegen heid zal bestaan om wenschen en ideeën ten aanzien van de toekomstige staatkundige ver houdingen naar voren te bren gen, zal Sumatra niet verte genwoordigd z\jn. Dr. van Mook, die deze con ferentie zal presideeren, zal vergezeld zgn van den direc teur van binnenlandsch be stuur Hoven, den regeerings- commissaris voor de be3tuurs- hervorming, de Waal, en den Oproep van de voormalige verzetsbeweging. Op den vooravond van de herdenking der gevallenen in het vernet door de I mdelijke Organisatie voor hulp aan on derduikers en de Landelijke Knokploegen, wendt de voor malige leiding der L.O. en L. K.P. zich tot alle overheden en burgers die rechtstreeks of zijdelings betrokken zgn bg zuivering of berechting en bg het rechtsherstel van hen, die door de bezetting getroffen zgn. In dezen oproep wordt ern stige teleurstelling uitgespro ken over den gang van za ken bij berechting en zuive ring en over de wgze, waarop oud-illegale werkers, van wie men meent, dat zg' in vele gevallen zouden worden ach tergesteld, worden behandeld. HERSTEL VAN BOLWERKEN EN PLANTSOENEN IN DE ZEEUWSCHE HOOFDSTAD. doode boomen gerooid en men hoopt, dat de hoog gelegen gedeelten in November genoeg ontzilt zullen zgn om hiervoor jonge boomen in de plaats te kunnen zetten. De doode boo men langs de singels werden reeds eerder opgeruimd; ze zijn door Landbouwherstel ge naast. Ook op andere punten wor den de bolwerken opgeknapt. Op het Noordbolwerk is de nooddijk reeds verdwenen en de put, die er de Tanleiding van was, dat men aan de vroegere residentie van den M.G—staf den naam „Modder- lust" gaf, is gedicht. Het is te nopen, dat de Middelburgsche zakenlieden, die van een deel van het Veer_ sche bolwerk een opslagplaats voor oudijzer maakten, en de stalhouders, die op allerlei on- gewenschte plaatsen mesthoo- pen deponeerden, eveneens hun medewerking zullen verleenen; dan zullen volgend jaar de bolwerken en plantsoenen den ouden staat weer hebben; tot zelfs het plantsoen op den Dam toe, dat, daar dit plein niet langer als markt behoeft te fungeeren, eveneens kan worden hersteld. De volkstuinen langs de De nooddijken verdwijnen. Ongeveer een maand geleden stond er op de Markt te Mid delburg een ondernemend man, die 1000 bloeiende rhododen- dron-struiken had ingekocht, met het doel deze in de dood- sche Zeeuwsche hoofdstad weer te verkoopen. 200 stuks vonden inderdaad een plaats in de geteisterde tuinen van Middelburgs inwoners; de 800, die overbleven zijn door de gemeente Middelburg opge kocht en kort daarna waren heel wat punten in de stad opgefleurd met randen van deze heesters. Waarmee we dan maar zeg gen willen, dat de gemeente Middelburg blijkbaar geen ge legenheid voorbij laat gaan om haar inwoners in de bloe metjes, althans weer in het groen te zetten. De gazons zgn geëffend en ingezaaid met gras, dat hier en daar zelfs al gemaaid moet worden. Ook de vestkanten, dicht begroeid door het over al welig tierende onkruid, worden thans onder handen genomen. Op de bolwerken worden de, grachten zullen dit jaar nog intact blgven, maar de kist dam langs de binnenzijde van de grachten zal eind Juli waarschijnlijk tot het verleden behooren. Op de kaaien zijn de leege plekken in de boomenrg reeds eerder met ionge boomen ge vuld, waarvan inmiddels een aantal door auto's weer kapot gereden is. Ook de sportvelden, het Gemeentelijk Sportterrein aan den Nadorstweg en een ge deelte van het vroegere Mili tair Oefenterrein in de na bijheid daarvan, werden op nieuw met gras ingezaaid. Het ligt in de bedoeling op het Gemeentelijk Sportterrein opnieuw eenige tennisbanen aan te leggen; een. aantal zware bunkers zou er echter nog van moeten verdwijnen. Middelburg komt weer in het groen te staan Zelfs wor den de perken, ondanks het feit, dat de kweekerij van de stad zelf stuk is, regelmatig van bloeiende planten voorzien. En zoo kan het gebeuren, dat men terugkeerend van een va- cantie in normaler oorden, een perk bloemen ontwaart, waar een jaar geleden nog wrak hout ronddreef, en een bloe- menbak, die in denzelfden tijd door een dukw werd omver gereden, weer overeind gezet en keurig beplant; en men verrast constateert, dat het middelpunt van Walcheren langzamerhand weer werke lijk iets op een „tuin" gaat lijken. fouvemements-secretaris van toetzelaer, terwijl zijn staf di verse adviseurs zal omvatten. Op de conferentie zal men zich van twee talen kunnen be dienen, het Nederlandsch er het Indonesisch. De duur wordt geraamd op een week, doch is afhankelijk van de be sprekingen. Na de opening zal mededee- ling worden gedaan van het gebeurde tgdens de Japansche bezetting en een overzicht worden gegeven van het ver loop der besprekingen met de republiek. Voorts zal van rc- geeringszijde in groote lijnen een uiteenzetting gegeven wor den van de plannen voor de staatsrechtelijke organisatie van Indonesië binnen het ko ninkrijk. Het belangrijkste punt be treft de organisatie van Bor neo en de Groote Oost binnen het raam van Indonesië, waar- bg volledige gelegenheid zal moeten bestaan om verlan gens. wenschen en opvattingen bekend te maken. Tevens zal de instelling van een algemeen regeeringscom- missariaat in beschouwing worden genomen, waarvan de taak zal zijn de voorbereiding en uitwerking van de hervor mingen, welke voor de organi satie van Borneo en de Groote Oost binnen het Indonesisch raam noodzakelijk zullen zijn. Dit gedeelte wordt afgerond door een regeeringsmededeeling over de maatregelen in verband met de ontwikkeling tot zelf regeer end Indonesië Tenslotte zal men overgaan tot de aanwijzing van verte genwoordigers voor de Rijks conferentie. Indien van de zgde der deel nemers aanvullende onderwer pen ter sprake worden ge bracht, zullen deze alsnog op de agenda worden gezet. NOEL BAKER OVER INDONESIË. Maandag heeft Minister Phi lip Noel Baker in het Engel sche Lagerhuis antwoord ge geven op de vraag hoe ver de onderhandelingen over den toe- komstigen status van Indone sië waren gevorderd- Hij zei de, dat hij de verwachting koesterde, dat de nieuwe Ned. regeering niet alleen de be sprekingen met Sjahrir zou voortzetten, maar ze ook „snel en bevredigend ten einde zou brengen". de Beech in het kapitaal van de Fokkerfabrieken of in dat •an de nieuwe Nederlandsche combinatie deelneemt. Ment stelt zich voor de deviezen- moeilijkheden te ontgaan door betalingen aan Beech te doen geschieden met Fok k eraand ce len. Verder is vérgaande hulp toegezegd bij het verkrggen. van de fabrieksuitrusting uit War-surplus-materials, ter vervanging van de door de Duitschers geroofde werktui gen en gereedschappen». Het is de wensch van Beech* dat de Fokkerfabriek als zelf standig bedrijf blijft voortbe staan, omdat Beech de waarde van den naam „Fokker" in de wereld maar al te goed beseft. Uit deze overeenkomst blijkt, dat men in Amerika vertrou wen stelt in Holland als finan cieel, economisch en sociaal een der meest stabiele deelen van Europa. DE F. 25. Gelijktijdig met de reeds ge melde beslissing van de Neder landsche regeering heeft deze, door een financieele bijdrage den bouw van 100 zakenvlieg- tuigen, type Fokker F. 25 voor de Frits Diepen Vliegtui gen N.V. mogelgk gemaakt, die tengevolge van de nog ge brekkige uitrusting der Fok kerfabrieken anders niet voor een voor den besteller aanvaardbaren prijs hadden kunnen worden verwaardigd. Het betreft hier 4-persoons, eenmotorige vliegtuigen, die uiterlijk veel overeenstemming toonen met het in de oor logsjaren clandestien door den heer Diepen en zgn staf ge bouwde sportvliegtuig. De F, 25 is een ontwerp van het pro totype (de eersteling) en na dert rijn voltooiing. Gewacht wordt op den motor, die uit Amerika moet komen. LUCHTTAXI'» Op 27 Juni zal te Dun dee (Schotland) te water wor den gelaten het motorvracht schap „Modjokerto", dat daar voor rekening van den Rotter, damschen Lloyd in aanbouw is. Als gevolg van een tusschen de dagbladen getroffen regeling, ter verzekering van een billijke papierverdeeling verschijnt ons blad. uit hoofde van zijn formaat heden ln eén omvang van 4 pagina's. Het vervoer van met luchttaxi's is een apart onderdeel van het programma' Fokker is hiertoe bezig met het vervaardigen van 8 vier- persoonsvliegtuigen voor Frits Diepen Vliegtuigen, welke nog in den loop van dezen zomei; in gebruik zullen worden ge steld. Dat dit bij den huidigen verkeersnood in Nederland voor velen 'n uitkomst zal zijn* behoeft geen betoog. Het is de bedoeling deze taxi-diensten zoo spoedig mogelijk ook tot het buitenland uit te breiden, zoodat dan iedere plaats in West-Europa „op verzoek" via den kortsten weg bereikbaar zal zgn. WAAR KOMT FOKKER? De heer van Tijen ging nog even in op de moeilijkheden die gerezen zrjn bg de beant woording van de vraag, waar de nieuwe Fokkerfabriek moet worden gebouwd. Zijn hoop gaat uit naar de mogelijkheid in Amsterdam te kunnen blij ven. In elk geval zal een plaats gevonden moeten worden, niet te ver afgelegen van de groo te woongebieden, terwijl het toch een industriecentrum zal moeten zijn waar een voldoende arbeidsreservoir aanwezig is. De Fokkerdirecteur noemde Rotterdam, misschien Soester- berg, maar achtte behoud voor Amsterdam niet geheel uitge sloten. Er wordt ernstig naar een oplossing gezocht. BEROEP VAN C.P.N. TE DEVENTER BEHANDELD. Voor de Ged. Staten van Overijssel heeft rar. Benno Stokvis het beroep van C.P.N. te Deventer verdedigd, tegen het ongeldig verklaren van de candidatenlijst wegens te late indiening. Dr. Stokvis stelde zich op het standpunt, dat de tijdsaan duiding. zooals deze op het oogenblik geldt, niet onze wet tige tijd weergeeft. Ged Staten zullen spoedig hun beslissing bekend maken. Doodstraffen. De Bijzondere Raad van Cassatie te 's-Gravenhage heeft het beroep van de S.S.- mannen, H. Kromhout en P. J. Besteman, die de burge meesters van Arten en Some ren hadden vermoord en door het bijzonder gerechtshof te 's Hertogenbosch tot de dood straf Waren veroordeeld, ver worpen. De procureur-fiscaal van het bgzonder Gerechtshof te 's Hertogenbosch, kamer Roermond, eischte Maandag de doodstraf tegen den land- wachter M. Slabbers uit Heer len. die een onderduiker had doodgeschoten en in Noord- Nederland met de Duitschers tegen de Canadeezen had ge vochten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1