WIE VenhoJk IP0K0N! TWEEDE MEISJE fMNNEK*.HOEIlltM WIL!. komt er Dinsdag 25 Juni in het Concertgebouw Vlissingen Fa. A. J. Witte en Zonen «-■ Ondertrouwd SUZY ELOKPOEL. en ARNOLD CRILEN, Middelburg, Ganzengang 2. Aerdenhout, Thomsonlaan 34, 1921 1946. Zoo de Heere wil en zij leven, hopen op 25 Juni a.s. onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders PIETER DE NOOIER en NEELTJE DE NOOIER— MULDER ïc X den dag te herdenken, dat X zij vóór 25 jaar in het hu- welijk zijn getreden. Dat zijn nog lang gespaard X mogen blijven is de wensch X van hunne dankbare Kin- tg deren, Behuwd- en Klein- kind. JOH. JASPERSE DE NOOIER. 2 4= JAN JASPERSE. LOUWTJE. BASTIAAN en Verloofde. BLAAS. ABRAHAM, X MARINUS. Arnemuiden, Op Dinsdag 25 Juni a.s. X hopen onze Zuster, Schoonzuster en Zwager N. DE NOOIER MULDER en 4s J P. DE NOOIER den dag te herdenken, dat zij vóór 25 jaar in het huwelijk traden. - J. DE WAARDT- MULDER. X G. DE WAARDT en Kinderen, Arnemuiden, Schorretje C 136. Algemeene kennisgeving. Heden overleed tot on ze diepe droefheid, onze jongste Lieveling en Broertje WILHELMUS HENDRICUS. in den aanvalligen leeftijd van 5 weken. Git aller naam, H. W. TABA—. Vlissingen, 20 Juni 1946. Palingstraat 17. Heden werd, tot onze diepe droefheid, door een noodlottig ongeval, van ons v egge nomen onze ge liefde Echtgenoot, Zoon en Broeder, de Heer LOUWERENS JANSE, 4e Machinist a/b s.s. „Meerkerk", in den leeftijd van 25 jaar Londen: G V. JANSE— HAYTREE. Middelburg: B. JANSE. M. C. JANSE! BROUWER. C. JANSE en Verloofde. J. JANSE en Verloofde. Middelburg, 16 Juni 1946. Nieuwe Oosterschestr. 34. De begrafenis zal plaats hebben op heden. Zater dag 22 Juni, om 2 uur, vanaf Nieuwe Oostersche- straat 34. Tot ons leedwezen over leed na een droevig onge val onze Vriend, de Heer L. JANSE. Zijn nagedachtenis zal ons steeds in herinnering blijven. Fam. GILLISSEN. Fam. MULDER. Middelburg, 16 Juni 1946. Branderijmolengang, Heden overleed, na een langdurig smartelijk lij den, onze geliefde Man en Vader JAN HERMAN PLASSE, in den leeftijd van bijna 54 jaar. Dat zijn heengaan vrede was, lenigt onze diepe smart. .C. B. PLASSE—FLIPSE en Kinder x. Colfnsplaat, 20 Juni 1946. Evac. aires: Achterweg A 221, Colijnsplaat. De teraardebestelling is bepaald op Maandag 24 Juni, des middags Heden overleed, in het St. Joanna ziekenhuis te Goes, na een langdurig smartelijk lijden, onze beste Broeder, Zwager en Oom JAN TERMAN PLASSE, in den leeftijd van bijna 54 jaar. Uit aller naam» L. PLASSE. Breda, 20 Juni 1946. Leger des Heils, M'burg Zondag komen de Majoors K O O I S T R A. 10 uur: Opdrachtdienst. 4 uur: Op den Dam. .7.30 u.: Verlossingssamenkomst Heden nam de Heere van ons, na een geduldig gedragen lijden, onze lieve Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder GEERTJE WOLF— SCHROEVERS, in den leeftijd van 49 jaar. J. C. WOLF P. J. WOLF. N WOLF—BOONE en Kind. DORA. BETTY. MARGARETHA. Goes, 20 Juni 1946. De teraardebestelling is bepaald op Maandag 24 Juni, des middags 1 uur, te Arnemuiden. Op Donderdag 20 Juni overleed, tot onze diepe droefheid, na een geduldig fedragen lijden, in het iekenhuis te Goes, onze geliefde Dochter, Zuster, Behuwdzuster en Tante GEERTJE DE WOLF, geb. SCHROEVERS, in den leeftijd van 49 jaar. Arnemuiden: J. SCHROEVERS. D. SCHROEVERS— MEULMEESTER JAC. SCHROEVERS! E SCHROEVERS— VAN BELZEN en Kinderen. J. SCHROEVERS. J. SCHROEVERS— HAARTSEN en Kinderen. Arnemuiden, 20 Juni 1946. Heden overleed, zacht en kalm, na een langdurig geduldig gèdragen lijden, onze geliefde Vrouw, Moe der, Behuwd- en Groot moeder BRECHTJE RUN, Zfchtgenoote van JACOB MANGE, in den leeftijd van 64 jaar en 11 maanden Namens de familie, J. MANGE. Schore, 20 Juni 1946. Heden nam de Heere van ons weg, na een lang durig lijden, onzen gelief den Vader, Behuwd_ en Grootvader, den Heer JACOB VAN BOVEN, Weduwnaar van TANNETJE DIELEMAN, in den ouderdom van 82 jaar en vier maanden. Zijn diepbedroefde Kin deren, Behuwd- en Klein kinderen: Krabbendijke: H. VAN BOVEN. D. VAN BOVEN— KRIEKAARD. Wed. K. VAN BOVEN— VAN VELZEN. C. VAN BOVEN. E VAN BOVEN— VAN LUUK. E J. VERSPRILLE VAN BOVEN. O. VERSPRILLE. Zutphen: C, ZEE GEUS VAN BOVEN. R. ZEEGERS. Utrecht: W. VAN BOVEN. M. V AN BOVEN- BEVAART. Krabbendii'e: J. VAN BOVEN. M VAN BtOVEN VAN LUIJK. P. VAN BOVEN. en Kleinkinderen. Krabbendijke, 19 Juni '46. De teraardebestelling zal D.V. plaats hebben op Za terdag 22 Juni a.s. Langs dezen weg betuigen wij onzen oprechten dank voor het hartelijk medeleven, be toond na het overlijden van onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, CORNELLS UIJL, Wed. van den heer G. H. GERMING. Namens de Familie, H. M. DE ROO—GERMING. J. C. DE ROO. Voorburg, Juni 1946. Van Alphenstraat 14. TANDARTS BLAAUW, Middelburg. Tot nadere aankondiging AFWEZIG. EGLISE WALLONNE. Dimanche le 23 juin S. 11 h# du matin dans l'Eglise anglaise: Monsieur le Professeur J. ^E ZWAAN de Leyde. OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK VLISSINGEN. ALGEMEENE LEDENVERGADERING op Donderdagavond 4 Juli a.s., om 8 uur in de leeszaal. Hiermede betuigen wij onzen oprechten dank voor de be langstelling en deelneming ons betoond na het overlijden van onzen lieven Vader, Behuwd- en Grootvader J. N. WIES SNEB. Namens de familie, W. F. WIESSNER. Middelburg, 17 Juni 1946. Hiermede betuigen wij on zen hartelijken dank voor de vele bljjken van belangstelling tijdens de ziekte en deelne ming, ons betoond na het overlijden van onzen zeer ge liefden Man en Vader HEINRICH JONATHAN VAN OLM. In het bijzonder aan de Di rectie en Personeel der Stoom vaart Maatschappg „Zeeland". Uit aller naam, J. VAN OLM—AARNOUTSE. Vlissingen, Juni 1946. Voor de vele bewezen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onzen lieven Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, den heer ANTHONIE DE JONGE, betuigen wij onzen hartelijken dank. Namens de Familie, P. DE JONGE, 's Heer Abtskerke, Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onzen waarden Oom, Behuwd- en Oudoom, JACOBUS DE HULLU, betuigen wij onzen hartelijken dank. Namens de Familie, Dr. J. DE HULLU. Cadzand, 20 Juni 1946. Districtsconsultatiebureau voor Tuberculosebestrijding. Wegens vacantie zal op de bureaux Middelburg, Vlissin gen, Oostburg en Zierikzee tusschen 24 Juni en 15 Juli :een spreekuur worden ge. louden. In .Jiddelburg zal al leen op Donderdag 4 Juli spreekuur worden gehouden voor dringende gevallen. W. K. SCHULING. Districts T.B.B.C.-arts. N-V. Stoomtram Walcheren. Autobusdienst MiddelburgVlissingen v.v. Dienstregeling ingaande 23 Juni 1946 tot nadere aankondiging. Alleen op Zondagen. Vertrek Middelburg Loskade 9.uur, vervolgens elk heel uur t/m 23.uur, laatste rit 23.30 uur. Vertrek Vlissingen Betje Wolffplein 8.30 uur, vervolgens op de halve uren t/m 22.30 uur. Laatste rit 23.15 uur. DE DIRECTEUR. N-V. Stoomtram Walcheren. AUTOBUSDIENSTEN. Ter kennis wordt geb-acht dat met ingang van Zondag 23 Juni 1946, de tarieven zullen worden gewijzigd volgens Prijs vaststelling No 084/3207/605 en prijsvaststelling No. 019/ vRg/603. Middelburg, 20 Juni 1946. DE DIRECTEUR. VERLOREN: Donderdag, circa 5 uur. Noordweg. St. Laurens, een Portemonnaie met inhoud en distributiebonnen. Tegen be_ looning terug te bezorgen^ A 63, Domburg. Wat heeft Unoodlg? Misschien kunnen wijUhelpen! d JjliJl W1 WA L STRAAT 94 VLISSINGEN fóxtstbds itofi U open! Helpt Ons Genoegen slagen Uniform te dragen. Gesteund door het succes van onze vorige collecte, wordt Za terdag 22 Juni des avonds een muzikale wandeling gemaakt door het Ladsdeel gelegen tus schen Singel en Aagje Deken straat. Laat dat succes iog grooter worden en Helpt Ons Genoegen slagen Uniform te dragen. BLOEMENMAGAZIJN „VIOLETTE" P. L. DAGELINCKX WALSTRAAT 111 - TEL. 644 VLISSINGEN. Welke persoon heeft een retourvracht voor mjj per vrachtauto richting Utrecht Middelburg? C. GEERSE, Vrachtautodienst, St. Laurens. WEGENS VACANTIE GESLOTEN tot 1 Juli a.s. HORLOGERIE DE KAM, Vlasmarkt Middelburg. LENTETIJD IS SCHOONMAAKTIJD! Dan heeft ook Uw oude hoed een opknappertje noodig. Een nieuwe hoed is nog toekomstmuziek en het is daarom een uit komst dat Uw oude hoed als nieuw wordt na een behandeling bij HEERENMODES St. Jacobatroat 25. Vlissingen. In de 2e klasse zijn de vol gende nummers uitgekomen: Prijzen van 32.No. 2516, 2519, 11125, 11129, 11142, 11152, 17364, 17367, 19819, 16247, 13771, 14883, 14888. Prijzen van 200.No. 2533. Deze uitgelote nummers kunnen verwisseld worden voor de volgende trekking ten kan tore van L. A. VAN WESTEN. Commissionnair in Effecten, Dam 32, Middelburg. De trekking der 3 e klasse zal worden gehouden 1 en 4 Juli a.s. De Collectrice, Landbouwhuishoudschool Schoondijke. Gelegenheid tot aangifte van leerlingen tot 15 Juli a.s. voor de cursussen, welke 1 September beginnen. a. 2-jarige cursus voor leerplichtige leerlingen (7e en 8e leerjaar); b. 2-jarige cursus voor Meisjes van 15 jaar en ouder. Inlichtingen worden dage- lfts verstrekt door de Direc trice: J. VERHAGE, D. A. Lammes traat 3. DERT's Fotohandel. Ontwikkelen Afdrukken Vergrooten. Iedere hoeveelheid en formaat. Nieuwendyk 35 Vlissingen Telefoon 97. Eenheids Vak-Centrale, District Zeeland. Bedrijfsgroep Bouwvakken. Ingaande heden is het dres van n Districtsbestuurder SINGEL 198 I, VLISSINGEN Hedenavond OPENING TENTCAMPAGNE LEGER DES HEILS door kolonel J. P. RA WIE Overzicht der Bijzondere Samenkomsten: Zondag 23 Juni: Kolonel J. P. RAWIE. Maandag 24 Juni: Ds. C. F. NOLTE; Majoor G. KOOISTRA. Dinsdag 25 Juni: Ds. HINDRIKS; Kapitein J. HOEVERS. Woensdag 26 Juni: Af- scheidssamenkomst Ka pitein C. A. VERWAAL. Donderdag 27 Juni: Ka piteins GERSTEL. Vrijdag 28 Juni: Kapitein B. LISSENBURGKa pitein J. KROMMEN HOEK. Zaterdag 29 Juni: Kom- mandant en mevrouw DURMAN met staf. Zondag 30 Juni: Sluiting Tentweek door Kom- mandant en mevrouw DURMAN. Iedere samenkomst vangt aan des avonds half acht Tentterrein: VAN DISHOECKSTRAAT Landbouw Vereeniging „O. en W. Souburg". Ledenvergadering op Woensdag 26 Juni a.s„ des avonds om T uur, in café Dorp- zicht. Bespreking Poofcaardappei. bewaarplaats. Opkomst dringend gewenscht. HET BESTUUR. Vacantie In 't Gooi? Welk pchtpaar uit Vlissin gen wil gedurende de maa.id Augustus WONING RUILEN met klein gezin uit Bus sum (huis vlak bij bosch en heide) Brieven 'etter D 92, Bureau P.Z.C., Vlissingen. Lampekappen, Kronen, Leeslampen, Schemer en Wandlichten U vindt altijd het nieuwste altijd het beste altijd iets aparts in JENO's Verlichtingsmagazijn Walstraat 10 Vlissingen. Tijdelijk nog Middelburg, Nood- winkel LQNDENSCHE KAAI 52. 498e Nederlandsche Staatsloterij. A. LAERNOES. DAMES. Gezichtsharen worden electrisch verwijderd, komen niet terug, het eenigst afdoend middel. Behandeling geschiedt door gediplomeerd per soneel. Meer dan 25 jaar practyk RAA IJ MAKERS Bredaschestraat 13, Er wordt gevraagd voor het geven van omscholingscursus, sen, een ervaren TIMMERMAN en METSELAAR, volledig op de hoogte met het teekeninglezen. Het bezit van vakdiploma's is wel aanbevelenswaardig, doch niet beslist noodzakelijk. Gegadigden moeten belang stelling bezitten voor on ler- wijs, en in staat zijn, aan een 20-tal werklieden leiding te geven. Salaris van 2400.of hoo. ger, verbandhoudende met de capaciteiten. Sollicitaties aan het Gewes telijk Arbeidsbureau, Middel burg. Commandant Bewaringskam- pen Middelburg vraagt BEWAKERS VOOR MANNENKAMP en BEWAAKSTERS VOOR VROUWENKAMP. Aanmelden: Militair Hospitaal Middelburg. Voor direct gevraagd flinke nette SLAGERSJONGEN. Slagerij, Dam 79, Middelburg. Biedt zich aan als HUISHOUDSTER jonge vrouw met één kind. Brieven letter W 86, Bureau P.Z.C., Vlissingen. NET MEISJE gevraagd voor heele of halve dagen, 's Zondags vrjj, geen wasch, of WERKSTER. evr. v. SLUUS, Kr. Weele, hoek Molenborg, Middelburg. fiand/uwft kwaliteit KOEK BESCHUIT BISCUIT CHOCOIAOÏ Gevraagd voor spoedige in diensttreding een ervaren Opzichter of Voorman-Uitzetter voor de uitvoering van grond- werken ten behoeve van het herstel van den Wieringer- meerdijk. Salaris per maand voor ge huwden 137—272.—, voor ongehuwden 124.255. (inclusief gebruikelijke toela gen), met eventueel een tege moetkoming in de pension kosten. Sollicitatie-brieven te rich ten aan den Ingenieur van het heemraadschap de Wieringer- meer te Medemblik, Oude Ha ven 2. Artistieke Bloembindery. Ste&nenbeer 15 Vlissingen. Telefoon 141. Grafkransen Grafbloemstukken Laurierkransen VAKKUNDIGE VERZORGING GEMEENTE BïüOKtrfVEN MIDDELBURG Afdeeling Gasfabriek. Voor spoedige indiensttreding gevraagd: a. een STOKER- MACHINEDRIJVER; b. een HULPSTOKER. Verlangd worden physiek krachtige personen. Voor de functie van stoker- machinedrijver strekt kennis van smeden en bankwerken tot aanbeveling. Aanstelling voorloopig tijde lijk. Bij gebleken geschiktheid kan vaste aanstelling volgen. Loon: Stoker-machinedry ver: min. 30,78, max. 37,62 per week, te bereiken met 6 een- jar. verhoogingen. Hulpstoker: min, 27,35, max. 34,20 per week, te be reiken met 6 eenj. verhoogin gen. Gegarandeerd minimumloon, inclusief overbruggingstoeslag 34,56 per week voor gehuw den. Overbruggingstoelage 4,80 per week voor gehuwden en 2,40 p. w. voor ongehuwden. Kindertoeslag 2,90 per week per kind, Pensioenkorting by vaste aanstelling 10 Uitsluitend schriftelijke sol licitaties te richten aan den di recteur, Dam 39, Middelburg. KUNSTMEST 1 OOK TH A MS I V E R J A A ROAGS- KALENDERS MET VERZORGING VAN i fLORAllAFLANTEN J ^VERKRIJGBAAR 614 t BLOEM- EN ZAAD. WINKELS 30 CT. Gevraagd voor dag of dag en nacht. Adres Singel 178, Vlissingen. KANTOORRUIMTE te huur gevraagd In het cen trum van Goes (1 of 2 kamers) Brieven onder no. 644, Bureau P.Z.C.. Middelburg. WEE RUILT myn RADIO voor Naaimachine? Hoogeweg 30, Vlissingen. N.V. „STOOMTRAM WALCHEREN". AUTOBUSDIENST MIDDELBURG—GOES v.v. Dienstregeling ingaande 23 Juni 1946 tot nadere aankondiging ALLEEN OP ZONDAGEN. Middelburg v. 10.12.15.18.20.22. Goes a. 10.45 12.45 15.45 18.45 20.45 22.45 Goes Middelburg 9.— 11 9.45 11.45 14.— 14.45 19— 22.45 19.45 23.30 DE DIRECTEUR. 17 17.45 N.V. „STOOMTRAM WALCHEREN". AUTOBÜSDEENSTEN. Zondagdienst, ingaande 23 Juni 1946. Lyn Middelburg—Domburg—Westkapelle. Westkapelle v, 8.45 12.45 16.15 18.55 Domburg v. 9.13.— 16.30 19.10 Middelburg a. 9.45 13.45 17.45 19.55 Middelburg Domburg Westkapelle v. v. 10.— 10.45 11.— 14.— 14.45 15 17.50 20.— 18.35 20.45 18.50 21/— DE DIRECTEUR. N.V. „STOOMTRAM WALCHEREN". AUTOBUSDIENSTEN. Lijn Westkapelle—Domburg—OostkapeueSerooskerke St. LaurensMiddelburg v.v. Dienstregeling ingaande Maandag 24 Juni 1946 tot nadere aankondiging. Alleen op werkdagen. 7 45 10.— 12.15 15.— 17.25 10.15 12.30 15.15 17.40 11— 13.15 16— 18.25 Westkapelle v. Domburg v, Midaelburg a. 8.45 20.— 20.15 Middelburg v. 6.30 9.— 11.10 13.20 16.20 19.— Domburg v. 7.15 9.45 11.55 14.05 17.05 19.45 Westkapelle a. 7.30 10.— 12.10 14.20 17.20 20.— DE DIRECTEUR. N.V. „STOOMTRAM WALCHEREN". AUTOBUSDIENSTEN. Lyn Zoutelande—Biggeberke—Koudekerke—Middelburg Dienstregeling ingaande Maandag 24 Juni 1946 tot nadere aankondiging. Alleen op werkdagen. Zoutelande v, Biggekerke v. Koudekerke v. 6.30 Middelburg a. 6.45 Middelburg v. '<.20 Koudekerke v. 7.35 Biggekerke v. 7.45 Zoutelande a. 7.55 8.— 10.— 12.40 14.10 J.6.4, 18.20 810 10.10 12.50 14.20 16.55 18.30 8 J 10.20 13— 14.30 17.05 18.40 8.35 •0.35 13.15 14.45 17.2(1 18.55 9.15 9.25 9.35 11.— 13.20 11.15 13.35 11.25 13.45 1155 13.55 :0. 7.46 6.2U j.8. 16.30 18.10 16.40 18.20 19.— .9.15 19.25 20.35 De met 11 omlijnde ritten rijden tevens i I van en naar Melis- DE DIRECTEUR,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 8