Mishandelingen in Westerbork UIT DE PROVINCIE ZEEUWSCH-VLAANDEREN Candidatenlijsten voor de a.s. raadsverkiezingen. Woningherstel in Vlissingen Walcheren CHEF VAN LIPPMANN EN ROSENTHAL VOOR HET AMSTERDAMSCHE TRIBUNAAL. Nadat de chef van Lippmann en Rosenthal in het Joodsche gevangenkamp Westerbork, Arle de Heer, een week gele den voor het Amsterdamsche Tribunaal met groote overtui gingskracht iedere aantijging, als zou hij er zelfs maar toe in staat zijn geweest ooit een gevangene een klap te geven, van de hand gewezen en zich als een vriend van de gevan genen had voorgesteld, hoorde hy Vrijdag, toen hij voor de tweede maal in het bankje der beschuldigden stond, al zijn be. weringen weerleggen. Zes Joodsche getuigen uit Westerbork legden allen zeer belastende verklaringen af. In. dien waardevolle artikelen niet goedschiks werden afgegeven, nam de Heer de gevangenen apart en zoo hg toch iets van waarde op zijn slachtoffers aantrof, mishandelde hij hen dermate dat de kreten van pijn de getuigen de haren te berge deden ryzen. „Wat hebt u daar nu op te zeggen?" yroeg de voorzitter hem. En aarzelend antwoordde de Doodstraf voor S.D. beul- Het bijz. gerechtshof te Arn hem heeft den 46-jarigen Duit. schen S. D.-beul A. L. W. Ahl- brecht, die zich te verantwoor den heeft gehad wegens het zonder eenigen vorm van pro ces neerschieten van den si garenmaker J. Budding uit Geldersch Veenendaal. ter dood veroordeeld met recht op cas satie. REGELING VOOR GRENSBOEREN. Het Belgische ministerie van buitenlandsche zaken deelt mede, dat er thans stappen gedaan worden bij de Neder- landsche regeering ten einae de regeling, die door de grens- overeenkomst van 1843 voor zien was. betreffende de lande rijen, die in de Belgische Nederlandsche grensstreek door Belgische en Nederland sche landbouwers bebouwd worden, te herstellen. Heer; „Gezien de ernstige wen ding, die deze zaak voor mij neemt, zou ik my gaarne van een raadsman willen voorzien". Het Tribunaal stemde hierin toe. Speer wilde Hitier vermoorden.... Maar het was zoo moeilijk. Speer heeft Donderdag ver klaard. dat hy 2 maanden vóór het einde van den oorlog het plan had opgevat Hitier ii zgn ondergrondschen schuil, kelder te Berlijn met een nieuw soort gifgas om het leven tt brengen. Hij zeide: „Mijn eer ste pogingen faalden, omdat het moeil(jk was gas in den kelder te laten, zonder door de S.S.-wachten onderzocht te worden. Na deze mislukking probeerde ik mijn kennis als architect van den schuilkelder en zgn luchtververschingsin- stallatie aan te wenden. Ik wist. dat indien het gifgas in deze installatie werd gebracht, het spoedig over den geheelen kelder verspreid zou worden Een bouwkundige wees mij erop, dat het gas door een explosie op hooge temperatuur gebracht moest worden, ten. einde het beweeglijk te ma ken Ik onderzocht den inlaat van het apparaat en bevond, dat het van een ijzeren plaat gemaakt was, die te dun was om een explosie t.e verdragen. Toen heb ik met een beambte van de kanselarij de mogelgk- heid van het aanbrengen van oen filter in de luchtverver- schingsinstallatie besproken. Hij stemde zonder vragen hierin toe en wij liepen door de tuinen om de installatie te onderzoeken. Daar de schoor steen meer dan 12 voet hoog was mislukte ok dit plan. De feiten kunnen bevestigd wor den door een onderzoek in den tuin van de kanselary, aldus Speer. Toen Speer zgn plannen tot het vermoorden van Hitier bekend maakte, zaten Goering en de andere beklaagden met uitdrukkingsloze gezichten te kgken Op 27 Juni ruwe suiker. Alvorens een aanvang is ge. maakt met de distributie van ruwe suiker, heeft het centraal instituut voor voedingsonder zoek te Utrecht dit product op zijn kwaliteiten voor consump- ciedoeleindea onderzocht. Er bleken geen schadelijke stoffen in de ruwe suiker aanwezig .te zgn en evenmin kon een scha- delgke werking door bacteriën worden geconstateerd. De ge ruchten dat ruwe suiker scha. deliik zou zgn voor de gezond heid, zijn dan ook van allen grond ontbloot, Vermoedelgk zal op 27 Juni de eerste bon voor 400 gram ruwe suiker worden bekend ge. maakt voor de periode van 22 Juni tot 7 Juli, Voor zoover nog voorraden geraffineerde suiker bij de winkeliers aan wezig zijn, mag op dezen bon ook geraffineerde suiker wor den afgeleverd. $pca*t en uic cn OM HET KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND. NACLimburgia, AjaxHeerenveen, HeerenveenAjax, NEC-Haarlem, Haarlem-NEC Nadat Limburgia en NAC reeds vorige week een aan vang hebben gemaakt met het verspelen van den landstitel, komen thans ook alle overige gegadigden in het krgt. He'1", wordt in vergelijking met vroe ger wel een heel zware opgave, nu by na steeds op 2 achter eenvolgende dagen moet wor den gespeeld. Zoo zullen Hee renveen en Ajex elkaar dit weekend 2 maal ontmoeten, evenals dit het geval is met NEC en Haarlem NAC en Limburgia komen er wat beter af en deze binden Zondag te Breda opnieuw den strgd aan. Erg overtuigend was de NAC- zege in Rumpen weliswaar niet, maar het ligt wel in de lijn der verwachting, dat Rij vers c.s., ook nu beide punten in de wacht sleepen. Wat ech- ter te zeggen van de overige wedstrijden? Algemeen oppert men de veronderstelling, dat nog steeds van een Westelijke suprematie gesproken moet worden, maar of dit nog het geval is en dit dan ook in de gegeven omstandigheden, nu meer van de spelers gevergd wordt dan het spelen van een wedstrijd alleen, doorslagge vend zal zgn, moet worden af gewacht. We gelooven ten- minste niet dat Ajax het ir het Friesche Haagje cadeau zal krggen, evenmin dat Haar lem's weg in Ngmegen over rozen zal gaan. De uitslagen van deze eerste serie kunnen ons heel wat wgzer maken. Prom. comp. 2e klasse. TSCGoes, HeitnonidaRBC. Met 3 punten uit 2 wedstrij den gaat Goes momenteel fraai aan den kop. Na de kleine overwinning in den thuiswed- strgd tegen het Oosterhoutsche TSC kan Goes zeker op een warme ontvangst rekenen. TSC pleegt haar besten vorm in haar thuiswedstrijden ten toon -te spreiden en het zal dan ook kwaad kersen eten worden voor onze Zeeuwsche jongens. In een vorige promo tiecompetitie won Goes van den zelfden tegenstander thuis met 61 en moest in den uit wedstrijd met een puntloos g< lgk spel genoegen nemen. Met eenzelfde resultaat zou' Goes naar onze meening zich thans zeker tevreden kunnen noe men. RBC dat niet al te best is gestart moet thans toonen dat het haar ernst is met haar plannen tot prolongatie van het le klasseschap. Een neder laag zou hen reeds vrij ver achterop brengen! Prom. comp. 3e klasse. BiervlietAxel, Y ersekeSteen. Wellicht de beslissende strijd moet Zondag in Biervliet wor den geleverd. Axel heeft een verliespunt minder dan de Biervhetploeg en reeds bij een puntenverdeeling zouden Diele- man c.s.. een heel eind in de goede richting komen. Biervliet zal dan ook zeker alles op alles zetten om beiae punten ir. de wacht te sleepen en dit is o.i. wel mogelgk ook. De wedstrijd tusschen Yerseke en Steen is van minder beteeke- nis. Weet Yerseke wederom de winst te bemachtigen, dan blijven ze nog ,,in de run ning". In het andere geval gaat de strgd verder uitslui tend tusschen Axel en Bier. vliet. De stand luidt: Axel 4 3 0 1 11—3 Biervliet 3 111 114 3 Steen 4 112 3—9 3 Yerseke 3 1 0 2 312 2 In de 3e klasse G wordt nog gespeeld Middelburg 2Goes 2 Atheletiekwedstrijden te Vlissingen. Zondagmiddag a.s. organi seert de V. en A.V. De Zeeuwen op het Van Nispenplein te Vlis singen regionale wedstrijden. Het programma luidt als volgt: Heeren: 100 meter. 200 me ter. 800 meter, 3000 meter, hoogspringen, kogelstooten, discuswerpen Zweedsche esta fette. Jongens: 10. meter, 800 me ter, hoogspringen, kogelstoo ten, discuswerpen, 4 x 100 me ter. Dames: 100 meter, hoog springen. kogelstooten, discus werpen, relais. Meisjes: 80 meter. 4 x 80 meter, hoogspringen en kogel stooten. Gevaarlijk spel. Overal in den lande, ook in Zeeland, ziet men de laatste dagen de jeugd druk in de weer om op de drukste pun ten auto-nummers te noteeren. De K.N.A.C. en de A.N.W.B en an dere instanties ontvan gen heele lijsten in de veronderstelling, dat er een prijs valt te ver dienen, hetgeen geens zins het geval is. In verband met het groote gevaar, dat de kinderen loopen, zullen ouders en opvoeders goed doen de kinderen van dit even dwaze als gevaarlijke spelletje af te brengen. De haringprijs. deelt Van bevoegde zijde men ons mede: Oorspronkelijk lag het in de bedoeling de haring tot 1 Juli a.s. als primeur te beschouwen en den prgs vry te laten. In de eerste weken hebben de ree- ders zeer groote winsten ge maakt Op grond van een en ander werd het noodzakelgk een ma ximumprijs vast te stellen. De consumentenprijs van 8 cent per stuk is naar d« bere kening van de directie voor de prijzen ruim voldoende. De de tailhandelaar betaalt ongeveer 5 cent per stuk, zoodat hg bg verkoop tegen acht cent plus 2 cent voor schoonmaken, een vergoeding van ongeveer 5 cent heeft, hetgeen een zeer ruime marge is in vergelgking tot hetgeen in andere levens middelen bedrg ven mag worden berekend. Voor den oorlog was de winstmarge bij straatver koop ..geveer 2 cent Dat de kleinhandel zich zoo heftig tegen de vastgestelde prgzen heeft verweerd, komt voort uit het feit, dat zg aan zeer hooge verdiensten ge wend zijn. Indien de kleinhandel wei gert tot verkoop van de haring tegen de vastgestelde prgzen over te gaan en indien gecon stateerd wordt, dat men te hooge prijzen berekent, dan zullen maatregelen van de over heid niet uitblijven en kunnen gevoelige straffen worden ver wacht Weigert men de aan- evoerde haring te koopen. ian zal de overheid ook niet terugdeinzen voor de laatste consequentie en zelf de distri- tutie ter hand nemen. Het parlement der Fa- roer-eilanden heeft besloten vóór September de 26 000 eilandbewoners door een ple bisciet te laten beslissen, of zg los willen komen van De nemarken. dat sinds 1380 deze eilanden in bezit heeft, of het Deensche aanbod tot grootere onafhankelgkheid willen aan vaarden. Lading van de „Meerkerk" wordt geborgen. Lichters en blazers van de v. d. Tak's Bergingsbedrgf uit Rotterdam zijn thans te Vlis singen aangekomen Mijnenve gers zijn doende ont de omge ving van het wrak van mgnen te zuiveren. Indien dit deel is vrygegeven, wordt met het lossen van de lading begonnen. De weersomstandigheden laten zich gunstig aanzien. Experts zyn ter plaatse. De sleepboot ,.Hoek van Holland" houdt de wacht bg het wrak. Zeeuwen in Amsterdam aangekomen. Een kleurige stoet kwam gis- terachtend van het C- S. te Amsterdam de stad binnen trekken. Ruim 700 Zeeuwsche mannen en vrouwen zullen im mers gedurende -twee dagen een bezoek aan de hoofdstad brengen. Zg zullen vandaag collecteeren voor de zwaar ge troffen streken van hun pro. vincie. AUDIËNTIE COMM. DER KONINGIN. De gewone audiëntie van den Commissaris der Koningin in Zeeland op Donderdag 27 Juni a.s. zal niet doorgaan, in plaats daarvan op Woensdag 26 Juni a.s, ZEELAND VOOR DE RADIO. Zondag a.s. zal om 12.40 over Hilversum I het Beatrix-koor uit Domburg gedeelten uit de cantate „Brand over Zeeland" ten gehoore brengen. Maandag wordt om 18.15 eveneens over Hilversum I een korte causerie gehouden over de a.s. Landbouwtentoonstel ling in Goes. VAKOPLEIDING WONINGINRICHTING. Ook in Zeeland worden thans pogingen in het werk gesteld om via de vakgroep woningin richting opleidingscursussen in te stellen voor het meubelma- kersbedrgf, den detailhandel in meubelen het wonlngstoffeer- dersbedrijf en het meubelstof- feerdersbedrijf. Prijsbeheerschlng te Goes aan het werk. Ook koopers rullen bekeurd worden. De laatste weken hebben de ambtenaren van de Prgsbeheer- sching een contróle gehouden over de marktkooplieden, die wekelijks Goes bezoeken en ook de venters, die buiten hun waren te koop aanbieden, werden niet ongemoeid gela ten. Het was aan de ambtenaren bekend, dat vele der artikelen, die op de markten worden aan geboden voor een belangrijk deel uit België gesmokkeld worden en dan tegen veel te hooge prgzen op de Markt of aan de deuren aan den man, of veelal aan de vrouw wor- den gebracht. Sterke voorbeelden van over treding van de maximumprg- zen zgn o.a. de volgende. Voor een zeem wordt tot 25 toe gevraagd, terwijl de vastge- gesteld© prijzen loopen van 1.40 tot 5.25; klossen ga ren worden yoor f 2.50 aange boden en mogen 18 tot 40 cent kosten; haarkammen, die uit Engeland worden ingevoerd, mogen naar gelang van de grootte 60 tot 90 cent kosten en worden verkocht voor 2 3; koordelastiek dat 15 cent per meter mag kosten, wordt aangeboden voor 50 cent of nog hooger; zwart elastiek voor 20 cent, terwijl de maxi- mumprgs 6 cent is. Dinsdag werd op de markt te Goes een verkoopster voor de vierde maal verbaliseerd. Deze had geen persoonsbewijs bij zich en Is naar het politiebureau over. gebracht voor nader verhoor. Dit laatste was te meer ge- wenscht, omdat de ambtenaren zeer weinig medewerking, zelfs vaak tegenwerking, van het publiek ondervinden en dit is mede oorzaak, dat de man nen van de prysbeheersching niet alleen de verkoopers, maar ook de koopers, die te duur koopen, zullen verbali seeren. Oostburg Noodwoning of villabouw? Wanneer men Oostburg bin nenkomt uit de richting van Schoondgke, wordt het oog plotseling aangenaam verrast, zoodra my de ruïnes van den watertoren is gepasseerd, door een tweetal nieuwe huizen, die veel gelijken op kleine, moder ne villa^s, witte gevels, met daarboven 'n rood pannendak, één huis zelfs met een gebro ken kap. Groote ramen met veel glas, perkjes in aanleg er omheen, in één woord, werke lijk een" genot voor het oog in deze zoo troostelooze omge ving. En van binnen al precies zoo. Een ideaal huis. Een royale voordeur, waardoor men komt in een ruime hall. waarin een diepe kast, de W.C., enz. Ver der een keuken, waarop meni ge huisvrouw jaloersch zal zijn, met breede rechtbank, buffet kasten en wat dies meer zij Een breede gang, twee ruime Kloelinge De A.R.-partg diende de vol. gende candidateniyst in voor de komende Gemeenteraads verkiezing in Kloetinge: 1. R. Buitenhuis; 2. J. Vreeke; 3. J. A. v. d. Guchte; 4. A. Hoo- gesteger; 5. H. de Dreu; 6. J. de Kok. Neutrale party „Gemeente belangen": 1. S. Q. C. Lens hoek; 2. W. P. Beye; 3. J. v. d. Velde; 4. A. Oele; 5. A. C. Noteboom; 6. J. Willemstein. Arbeidersparty: 1. J. Leys; 2. D. Schipper; 3. F. Dale bóut; 4. H. Schrgver; 5. H. de Fauw; 6. J. H. Kooning; 7. S. Goeree. 's-Heer Arendskerke De dezer dagen gepubliceer de candidatenlgst, waarop de heer D. W. Lindenbergh als no. 1 prgkte was niet die van de P. v. d. A., maar van de Partij van de Vrgheid. Deze igst luidde als volgt: 1. D. W. Lin denbergh, 2- W. J. Vlieger, 3. H. A. Zandee, 4. J. Notenboom, 5. D. H. v. GorsseL Kortgene De A.R. kiesver. in de ge meente Kortgene heeft de navolgende candidaten gesteld: J. M. Contant. Chr. Dees, J. Eckhardt, N. Houterman, A. Verburg Jr., J Poortvliet, J. M. de Wild, J. B. van Gilst, P. Goulooze, C. Hoogerheide, D. van Gilst Pz„ L. de Waal Jz., terwgl door d» Staatlc. Gcref. kiesver. de volgende candida ten gesteld zgn: Joh. Breure Wzn., J. Clement, P. M. Bou- wense, C. Rooze, L. A. de Waal. De lgst van candidaten voor den gemeenteraad in Kortgene vermeld als Party van de Vrij heid was die van de „Partjj voor Gemeentebelangen". Colijnsplaat Door de Chr. Hist, kiesver. van Colijnsplaat-Kats en Kort gene zijn voor den gemeente raad de volgende candidaten gesteld voor de Chr. Hist. Unie: F. A. Klaassen, C. L. Maas, P. Janse, L. M. v. d. Maas, P. Verburg, M. v. d. Weele, A. de Wild, F. Maars man, C. J. Kole, G. de Bak, J. Kallewaard, M. de Regt Mz. Zullen de complexen van de Woningbouw verenigingen nog in 1946 gereed komen? De noodwoningen. Het probleem van de huls vesting is in een zwaar ge teisterd gebied als Walche ren het meest urgente. Niets kan immers weer op gang ko men, indien er geen woningen zgn om de werkers en hun gezinnen te huisvesten. Ook in Vlissingen heeft men de oplossing aanvankelgk ge zocht en moéten zoeken in noodherstei en noodwonin- I, maar langzamerhand is men toch in het stadium ge komen, dat de periode van het noodherstei kan worden afgesloten. En wat de noodwoningen betreft, komt men meer en meer tot het besef, dat ook deze slechts als noodoplossing mogen dienen, wil men niet het risico loopen, dat de men- schen er over vgftien of twin tig jaar nog in wonen. Er moet dus flink worden aangepakt met het werkettjk definitief herstel van alle hui zen, die daan-oor in aanmer king komen en, voor zoover mogeiyk ook met den nieuw bouw. Men weet evenwel, dat het bouwplan 1946 aan Ylis. singen slechts enkele tiental len nieuwe panden heeft toe gewezen, zoodat in dit opzicht alle verwachtingen zijn ge richt op het bouwplan-1947. De tientallen van nü, zullen dan toch minstens honderd tallen moeten worden! IN DE WONINGBOUW COMPLEXEN. Wat het definitieve herstel van woningen betreft, ziet men op het oogenblik de snelste vorderingen in de groote com plexen van de woningbouwver- eenigingen. Hier heeft de dienst van den Wederopbouw niet met tallooze particuliere eigenaren te maken, zoodat de voorbereidingen voor geheele complexen gemakkelijk in een niet al te traag tempo konden worden afgewerkt. Het verst is men inmiddels gevorderd in „Tuinstad", het uitgestrekte complex van „Volkshuisvesting", waar 113 woningen voor herstel in aan merking kwamen. Hiervan zgn er reeds tientallen betrokken, terwijl de overige binnenkort gereed zullen komen. Geheel verwoest werden hier 18 wo- ningen, terwgl 2 woningen, die eigenlijk nog wel hersteld hadden kunnen worden, onder den moker van den slooper zullen verdwijnen in verband met nieuw geprojecteerde we gen. Dit Is trouwens op nog enkele punten van het water- gebied net geval. In het andere complex van „Volkshuisvesting", het z.g. „Tuindorp", zullen in totaal 112 woningen hersteld wor den terwyi hier niet minder dan 96 woningen zoo ernstig beschadigd zijn, dat ze door den slooper moesten worden opgeruimd. De eerste acht herstelde woningen zijn hier gereedgekomen en dezer da gen betrokken. Het complex van „Goed Wo nen" omvat 355 woningen, aan welker herstel inmiddels ook hard wordt °"ewerkt, althans voor zoover de vernieling door granaatvuur en water niet zoo ernstig was, dat van herstel geen sprake meer kon zgn. En dan zijn er tenslotte nog de 400 woningen van „Ge- meensch. Belang", van wel ke er 27 moesten verdwijnen, terwijl voor omstreeks 120 op dracht tot herstel kon worden gegeven. Voor de laatste 60 zijn de voorbereidingen nog niet geheel voltooid. DIT JAAR GEREED? Er wordt dus wel gewerkt. Aan al deze werkzaamheden zijn trouwens ook ongeveer 1500 arbeiders in Vlissingen bezig, terwijl er bovendien nog ongeveer 350 betrokken zyn bij het oprichten van noodwo ningen. Men hoopt deze her stelwerkzaamheden nog dit jaar zooveel mogelgk gereed te krijgen, zoodat. in 1947 alle beschikbare krachten zich aan den nieuwbouw zullen kunnen wijden. DE NOODWONINGEN. Van de 528 noodwoningen, welke er in Vlissingen worden gebouwd, zijn er nu 350 ge reed, n.l. 91 aan den Singel en de Paul Krugerstraat en 389 in het Havendorp. Hier zyn er nog 259 in aanbouw. Bg den Koudekerkscheweg zijn nog 48 noodwoningen in aanbouw. Naar wij vernamen heeft Minister Ringers bij zyn be zoek aan Walcheren ook het Havendorp bezocht en toen de wenschelijkheid uitgesproken, dat in dit complex ook een recreatiezaal zal worden ge sticht. Inderdaad zou dit voor de bevolking, die ver van de stad leeft, zeer wenschelgk zgn. Gelijk bekend is, werd reeds een tiental winkels in het complex geprojecteerd, opdat men althans de dage- lijksche boodschappen direct „In de buurt" kan doen. Springstof onder de kersenboomen. In een kersenboomgaard Bergen op Zoom had eigenaar van een kersenboom gaard ter bescherming van zgn eigendom, springstof neerge. legd. Een paar kinderen van ie en vier jaar. die den boomgaard waren ingegaan, werden door scherven en splin ters aan gelaat en beenen ge wond. «s Pandit Nehru gearresteerd. De leider van de Britsch In dische congrespartij Pandit Nehru is bg het betreden van de hoofdstad van Kasjmir ge arresteerd. Hij was door een .egeerende Maharadja uit de- se stad verbannen. In verband net deze arrestatie is de zit ting van het Congres verdaagd en zijn ook de besprekingen in zake de vorming van een voor- loopige Britsch-Indische re- geering opgeschort. Volgens een verklaring van de Regeering van Kasjmir kan Nehru naar Britsch-Indië te rugkeeren, zoodra hij dit wenscht. Spoorbrug bij Dordrecht 15 Juli in gebruik. Donderdagmorgtn is dr weede, tevens laatste over spanning van de spoorbrug tusschen Dordrecht en Zwyn drecht op haar plaats ge bracht Men verwacht, dat oi 15 Juli de eerste trein zaJ unnen rgden. Predikbeurten Ned. Herv. kerk- Groette 9.00 ds. Derksen, Nieuwvliet: 10.45 ds Derksen. Oostburg: 10, ds. Fournier, Schoondgke 11 ds. van 't Hooft, Waterland kerkje: 10 ds. v Yperen, Re- tranchement: 10,30 ds. H. J. Barnouw (bevestiging van den cand. t d. H. D., F. J. Bar- houw). 'Aardenburg: 10.30 ds. van Royen; Biervliet: 10 ds. van den Ham; Breskens: 10 en 6.30 ds. van Vliet; Hoofd plaat: 9 ds. van Royen; Wa terlandkerkje: 10 ds. van IJperen; IJzendijke: 2.30 ds. van 't Hooft; Zuidzande: 9.30 ds. ter Beek (H.D.). Doopsgezinde gem--- Aarden burg: 10 ds. Nolthenius, slaapkamers, een groote ruim te voor bergplaats en tenslot te'...... een woonkamer, groot 6'/? by 4% M„ waarin 2 licht punten, fraaie schoorsteen, enz Natuurlijk een houten vloer, een fraai plafond, alles keurig geverfd en behangen. Is het wonder dat ieder, die zelf in een houten noodwoning moet huizen, belangstellend in formeert voor wie deze huizen bestemd zijn. LANDBOUWHERSTEL. Wij vernamen toen dat dit zijnnoodwoningen voor de ambtenaren van het bureau landbouwherstel. Het door ons beschreven huis is bestemd voor den chef van dit bureau, een gezin van man en vrouw, zonder kinde ren! Onwillekeurig gaan de ge dachten uit naar de talrgke zwaar gedupeerde boeren, die primitief behuisd zgn en waar. van er enkelen, na veel geduld en geloop, eveneens een nood woning gekregen hebben, echter met heel wat minder ruimte, met cementen vloeren en stee- nen muren, zonder behang. Maar ja, dat zgn ook geen ambtenaren van Landbouwher stel! Breskens OVERPLAATSING. Met ingang van 15 Juni 1946 heeft de ambtenaar bg de Rgkspolitie, L. Warmer, Bres kens als standplaats. Biervliet PROTESTVERGADERING. Donderdagavond werd te Biervliet een zeer druk be zochte vergadering van onge veer 200 inwo—rs gehouden ter bespreking van de huis- slachtingvarkens, onder voor zitterschap van den heer M. Maas. Na rustige bespreking werd met algemeene stemmen besloten een adres aan den minister van landbouw te zenden, waarin zij erop aan dringen de varken, vrg te ge ven. Tevens werd besloten een afgevaardigde mee te zenden met de delegatie Colson uit Sluiskil om den minister een en ander mondeling toe te lich ten. Vlissingen. RECREATIE VOOR ARBEIDERS GEDURENDE DE VACANTIE-WEEK. Donderdagavond werd te Vlis singen onder leiding van wet houder L. P. van Oorschot een vergadering gehouden met het doel een Walchersche afdee- ling op te richten van het Centraal Werkcomité vacan- tie 1946. Aanwezig waren o.a. de wnd. directeur van Sociale Zaken, afgevaardigden van den Raad van Overleg, Vreem delingenverkeer, Volksherstel, „De Schelde", werkgeversver- eeniging enz- benevens wet houder Beerenpas uit Middel burg. Na een inleidend woord van den heer van Oorschot zette drs. G. Bos van Ned. Volks herstel uiteen wat het Centraal comité beoogt, nl. de vacantie voor de arbeiders zoo aange naam mogelgk te maken, nu velen gedwoneen zullen zgn hun vacantie thuis door te brengen. De regeering heeft het groote belang hiervan inge zien en setunt ten volle deze plannen. Een breede plaats wordt ook ingeruimd voor ontspanning voor de schooljeugd. De aanwezigen waren zeer enthousiast. De bedoeling is een comité samen te stellen, dat Vlissingen, Middelburg en Souburg omvat en zoo spoedig mogelgk een bijeenkomst te houden om verschillende ideeën nader te bespreken en een programma samen te stel len. Nederlanders fungee- ren als Duitschers. In Essex wordt gedu rende 4 avonden een z.g. „Victory-Tattoo gehou den, een militaire de monstratie van het eer ste infanterie trainings corps. Een kleine 400 Nederlandsche militairen die aldaar eveneens ge legerd zgn. zullen aan de ..Tattoo" deelnemen en als vgand d.w.z. als Duitschers fungeeren. Axel Een gecompliceerd ongeval. Toen een ongeveer 14-jarige knaap op den Kanaalweg on der de gemeente Axel fietste, reed hij een daar loopende spaniel aan, met het gevolg, dat de jongen de macht over het stuur kwyt raakte en par does den dnk ai-eed. Onderaan den dgk tuimelde hy door een hegje en kwam daardoor met zijn beenen ook terecht tegen de ruiten van de woning van den heer K onderaan den diik. De heer K. en zgn gezin, die juist het middagmaal nuttig den, senrokken - -wig. klei eer onafgewerkte door glassplin ters bedorven maaltgd en on voldane magen, kwamen zij ei af; de onforluinlgke knaap met eenige lichte schaafwon den. Een pak slaag van den heer K wist hij nog tgdig te ontloopen! BENOEMING. Tot wijkverpleegster in vas ten dienst bg het Groene Kruis te Axel is benoemd mei. T. Galle. tot nu toe tgdelijk als zoodanig werkzaam Hoofdplaat. Staking burgemeester opgeheven. Bg besluit van den Commis saris der Koningin in Zeeland van 19 Juni 1946 is met in gang van denzelfden datum het aan den heer J. F. C. Tem merman door den Militairen Commissaris dd. 19 October 1944 opgelegde bevel tot sta king van de uitoefening der functie van burgemeester dei- gemeente Hoofdplaat, opgehe ven- Tegelijkertijd is de heer G. A. Nelissen eervol van de waarneming van het burge meestersambt dier gemeente ontheven, zulks onder dank zegging voor de diensten door hem in die functie bewezen. De heer Nelissen werd reeds op 19 October 1944 mot de waarneming belast. Tribunaal Terneuzen. Kleinere zaken behandeld. In de zitting van Donderdag werden over het algemeen geen belangrijke zaken behan_ deld. Als eerste verscheen voor het tribunaal de 46-j. R. F. v. d. Wielen hoenderparkhouder te Vogelwaarde, die van nat— soc. gezindheid werd beschul digd en tgdens de bezetting candidaat werd gesteld voor wethouder. Natuurlgk ontken de besch ooit Duitsch gezind te zgn geweest. Vervolgens stonden een tweetal vriendinnetjes der Duitschers terecht. Het waren de 54-j. S S Lauret te Sas van Gent en de 25_j. E. van Goethem te Vogelwaarde De 39-j landarbeider G. G. Belaert te Zuiddorpe stond be kend als pro-Duitsch en had wekelijks Vova gekocht. Hij beweerde echter niet te kun nen lezen evenals zijn vrouw. Zij gebruikten het blad voor andere doeleinden... De 49-j. G. F Wagenaar te Sas van Gent werd ervan be schuldigd een medearbeider van de fabriek „de l'Azóte" aan den Duitschen werkbaas te hebben verraden. Het bleek dat hier echter sprake was van een wraakne ming. zoodat de beschuldiging vervallen werd verklaard EEN PRINCIFIEELE ZAAK? De 58-j. landbouwer Th. F. Warrens te Sas v Gent werd beschuldigd hulp te hebben verleend aan de handlangers van den vijand, door het uit reiken en teekenen van aus- weisen tot vrijstelling van te werkstelling in Duitschland. Het bleek, dat besch. door den voedselcommissaris als plaatselijk deskundige daar voor was aangesteld, voor uit reiking aan die personen, die maanden in landbouwdienst waren In Sas van Gent waren zeker 70 mannen die niet voor een ausweis in aanmer- ag kwamen en besch. heeft al deze menschen. ondanks hg daardoor een zware straf ris keerde, toch een ausweis uit gereikt en daardoor honderden uit Duitschland gehouden. Besch. heeft zich steeds een prima Nederlander getoond en was zelfs van meening voor een onderscheiding in aanmer king te komen. Mr. Tichelman vroeg ook voor dezen bsch. vervallenver klaring van de beschuldiging, waaraan bet Tribunaal vol deed. Complotten om Deelen. TWINTIG ARRESTATIES. Dezer dagen werd kort bij het vliegveld Deelen een Apel- doorner betrapt, die bezig was een drietons truck met auto banden en motoren uit het autopark weg te voeren. Spoedig kwam aan het licht dat men een goeden greep had gedaan. De politie ontdekte drie afzonderlijke diefstal complotten. De vgf hoofdda ders zijn gearresteerd en aan de burgerlijke justitieele auto riteiten overgeleverd, terwijl 15 sodaten door hun commandant in arrest zg- gesteld. Er kun nen nog meer arrestaties ver wacht worden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 2