WIE VenkaAe. fPOKONj TWEEDE MEISJE fMANNEKEtl'hOERHAR WIL!. komt er Dinsdag 25 Juni in het Concertgebouw Vlissingen Fa. A. J. Witte en Zonen g.u- i Ondertrouwd SUZY ELOKPOEL. en ARNOLD CRILEN Middelburg-, Ganzengang 2. Aerdenhout, Thomsonlaan 34. 1921 1946. Zoo de Heere wil en zij Z leven, hopen op 25 Juni a.s. onze geliefde Ouders, Hf Behuwd- en Grootouders PIETER DE NOODER en NEELTJE DE NOOIER— Z MULDER den dag te herdenken, dat zrj vóór 25 jaar in het hu- welijk zijn getreden. Dat zijn nog lang gespaard 2 mogen blijven is de wensch van hunne dankbare Kin- rlc deren, Behuwd- en Klein- kind. Hc 2 JOH. JASPERSE— DE NOOIER. JAN JASPERSE. LOUWTJE. BASTIAAN en Verloofde. BLAAS, ABRAHAM, MARINUS. Arnemuiden, J Langstraat A 14. Op Dinsdag 25 Juni a.s. X hopen onze Zuster, f. Schoonzuster en Zwager N. DE NOOIER— MULDER en P. DE NOOIER den dag te herdenken, dat zij vóór 25 jaar in het huwelijk traden. J. DE WAARDT— MULDER. G. DE WAARDT en Kinderen. Arnemuiden, Schorretje C 136. Algemeene kennisgeving. Heden overleed tot on ze diepe droefheid, onze jongste Lieveling en Broertje WILHELMUS HENDRICUS. in den aanvalligen leeftijd van 5 weken. Oït aller naam, H. W. TABA--. Vlissingen, 20 Juni 1946. Palingstraat 17. Heden werd, tot onze diepe droefheid, door een noodlottig ongeval, van ons v eggenomen onze ge liefde Echtgenoot, Zoon en Broeder, de Heer LOUWERENS JANSE, 4e Machinist a/b s.s. „Meerkerk", in den leeftijd van 25 jaar Londen: G V. JANSE— HAYTREE. Middelburg: B. JANSE. M. C. JANSE— BROUWER. C. JANSE en Verloofde. J. JANSE en Verloofde. Middelburg, 16 Juni 1946. Nieuwe Oosterschestr. 34. De begrafenis zal plaats hebben op heden. Zater dag 22 Juni, om 2 uur, vanaf Nieuwe Oostersche- straat 34. Tot ons leedwezen over leed na een droevig onge val onze Vriend, de Heer L. JANSE. Zijn nagedachtenis zal ons steedg in herinnering blijven. Fam. GILLISSEN. Fam. MULDER. Middelburg, 16 Juni 1946. Branderijmolengang, Heden overleed, na een langdurig smartelijk lij den, onze geliefde Man en Vader .JAN HERMAN PLASSK, in den leeftijd van bijna 54 jaar. Dat zijn heengaan vrede was, lenigt onze diepe smart. .C. B. PLASSE—FLIPSE en Kinder a. Colijnsplaat, 20 Juni 1946. Evac. adres: Achterweg A 221, Colijnsplaat. De teraardebestelling is bepaald op Maandag 24 Juni, des middags Heden overleed, in het St. Joanna ziekenhuis te Goes, na een langdurig smartelijk lijden, onze beste Broeder, Zwager en Oom JAN 1ERMAN PLASSE. in den leeftijd van bijna 54 jaar. Uit aller naam, L. PLASSE. Breda, 20 Juni 1946. Leger des Heils, M'burg Zondag komen de Majoors KOOISTRA. 10 uur: O'pdrachtdienst, 4 uur: Op den Dam. 7.30 u.: verlossingssaraenkorast Heden nam de Heere van ons, na een geduldig gedragen lijden, onze lieve Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder GEERTJE WOLF— SCHROEVEKS, in den leeftijd van 49 jaar. J. C. WOLF P. J. WOLF. N WOLF—BOONE en Kind. DORA. BETTY. MARGARETHA. Goes, 20 Juni 1946. De teraardebestelling is bepaald op Maandag 24 Juni, des middags 1 uur, te Arnemuiden. Op Donderdag 20 Juni overleed, tot onze diepe droefheid, na een geduldig gedragen lijden, in het iekenhuis te Goes, onze teliefde Dochter, Zuster, ehuwdzuster en Tante GEERTJE DE WOLF, geb. SCHROEVEKS, in den leeftijd van 49 jaar. Arnemuiden: J. SCHROEVERS. D. SCHROEVERS— MEULMEESTER JAC. SCHROEVERS; E SCHROEVERS— VAN BELZEN en Kinderen. J. SCHROEVERS. J. SCHROEVERS— HAARTSEN en Kinderen. Arnemuiden, 20 Juni 1946. Heden overleed, zacht en kalm, na een langdurig geduldig gedragen lijden, onze geliefde Vrouw, Moe der, Behuwd- en Groot moeder BRECHTJE RIJN, Schtgenoote van JACOB MANGE, in den leeftijd van 64 jaar en 11 maanden Namens de familie, J. MANGE. Schore, 20 Juni 1946. Heden nam de Heere van ons weg, na een lang durig lijden, onzen gelief den Vader, Behuwd- en Grootvader, den Heer JACOB VAN BOVEJN, Weduwnaar van TANNETJE DIELEMAN, in den ouderdom van 82 jaar en vier maanden. Zijn diepbedroefde Kin deren, Behuwd- en Klein kinderen: Krabbendijke: H. VAN BOVEN. D. VAN BOVEN— KR IE KAARD. Wed. K. VAN BOVEN— VAN VELZEN. C. VAN BOVEN. E VAN BOVEN— VAN LUIJK. E J VERSPRILLE VAN BOVEN. O. VERSPRILLE. Zutphen: C. ZEEGERS VAN BOVEN. R. ZEEGERS. Utrecht: W. VAN BOVEN. M. VAN BOVEN- BEVAART. Krabbendii' e: J. VAN BOVEN. M VAN BOVEN VAN LUIJK. P. VAN BOVEN. en Kleinkinderen. Krabbendijke, 19 Juni '46. De teraardebestelling zal D.V. plaats hebben op Za terdag 22 Juni a.s. Langs dezen weg betuigen wij onzen oprechten dank voor het hartelijk medeleven, be toond na het overlijden van onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, CORNELIA UIJL, Wed. van den heer G. H. GERMING. Namens de Familie, H. M. DE ROO—GERMING. J. C. DE ROO. Voorburg, Juni 1946. Van Alphenstraat 14. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onzen waarden Oom, Behuwd- en Oudoom, JACOBUS DE HULLU, betuigen wij onzen hartelijken dank. Namens de Familie, Dr. J. DE HULLU. Cadzand, 20 Juni 1946. TANDARTS BLAAUW, Middelburg. Tot nadere aankondiging AFWEZIG. EGLISE WALLONNE. Dimanche le 23 juin 11 h du matin dans l'Eglise anglaise: Monsieur le Professeur J. ^E ZWAAN de Leyde. Districtsconsultatiebureau voor Tuberculosebestrijding. Wegens vacantie zal op de bureaux Middelburg, Vlissin gen, Oostburg en Zierikzee tusschen 24 Juni en 15 Juli geen spreekuur worden ge houden. In ..ïiddelburg zal al leen op Donderdag 4 Juli spreekuur worden gehouden voor dringende gevallen. W. K. SCHULING. Districts T.B.B.C.-arts. OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK VLISSINGEN. ALGEMEENE LEDENVERGADERING op Donderdagavond 4 Juli a.s., om 8 uur in de Hiermede betuigen wij onzen oprechten dank voor de be langstelling en deelneming ons betoond na het overlijden van onzen lieven Vader, Behuwd- en Grootvader J. N. WIESSNER. Namens de familie, W. F. WIESSNER. Middelburg, 17 Juni 1946. Hiermede betuigen wij on zen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling tijdens de ziekte en deelne ming, ons betoond na het overlijden van onzen zeer ge liefden Man en Vader HEES'RICH JONATHAN VAN OLM. In het bijzonder aan de Di rectie en Personeel der Stoom vaart Maatschappij „Zeeland". Uit aller naam, J. VAN OLM—AARNOUTSE. Vlissingen, Juni 1946. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onzen lieven Vader, Behuwd-, Groot- Overgrootvader, den heer ANTHONBE DE JONGE, betuigen wij onzen hartelijken dank. Namens de Familie, P. DE JONGE, 's Heer Abtskerke. VERLOREN: Donderdag, circa 5 uur, Noordweg, St. Laurens, een Portemonnaie met inhoud en distributiebonnen. Tegen be_ looning terug te bezorgen^; A 63, Domburg. naar N.V. Stoomtram Walcheren. Autobusdienst MiddelburgMissingen v.v. Dienstregeling ingaande 23 Juni 1946 tot nadere aankondiging. Alleen op Zondagen. Vertrek Middelburg Loskade 9.uur, vervolgens elk heel uur t/m 23.uur, laatste rit 23.30 uur. Vertrek Vlissingen Betje Wolffplein 8.30 uur, vervolgens op de halve uren t/m 22.30 uur. Laatste rit 23.15 uur. DE DIRECTEUR N.V. Stoomtram Walcheren. autobusdiensten Ter kennis wordt geb.-acht dat met ingang van Zondag 23 Juni 1946. de tarieven zullen worden gewijz'gd volgens Prijs vaststelling No 084/3207/605 en prijsvaststelling No. 019/ vRg/603. Middelburg, 20 Juni 1946. DE DIRECTEUR. Wat heeft U noocDg Misschien kunnen wij Uhelpen! ja (faifl w1 walstraat m vlissingen SfoeSbifktds vocftKopenf iruids iten.... Helpt Ons Genoegen slagen Uniform te dragen. Gesteund door het succes van onze vorige collecte, wordt Za terdag 22 Juni des avonds een muzikale wandeling gemaakt door het i.adsdeel gelegen tus schen Singel en Aagje Deken straat. Laat dat succes iog grooter worden en Helpt Ons Genoegen slagen 'Uniform te dragen. BLOEMENMAGAZIJN „VIOLETTE" P. L. DAGELINCKX WALSTRAAT 111 - TEL. 644 VLISSINGEN. Welke persoon heeft een retourvracht voor mjj per vrachtauto richting Utrecht Middelburg? C. GEERSE, Vrachtautodienst, St. Laurens. Lampekappen, Kronen, Leeslampen, Schemer en Wandlichten U vindt altijd het nieuwste altijd het beste altijd iets aparts in JENO's Verlichtingsmagazijn Walstraat 10 Vlissingen. WEGENS VACANTIE GESLOTEN tot 1 Juli a.s, HORLOGERIE DE KAM, Vlasmarkt Middelburg. LENTETIJD IS SCHOONMAAKTIJD! Dan heeft ook Uw oude hoed een opknappertje noodig. Een nieuwe hoed is nog toekomstmuziek en het is daarom een uit komst dat Uw oude hoed als nieuw wordt na een behandeling bij HEERENMODES St. Jacobstroat 25. Vlissingen. In de 2e klasse zijn de vol gende nummers uitgekomen; Prijzen van 32.No. 2516, 2519, 11125, 11129, 11142, 11152, 17364, 17367, 19819, 16247, 13771, 14883, 14888. Prijzen van 200.No. 2533. i uitgelote nummers kunnen verwisseld worden voor de volgende trekking ten kan tore van L. A. VAN WESTEN, Commissionn/dr in Effecten, Dam 32, Middelburg. De trekking der 3e klasse zal worden gehouden 1 en 4 Juli a.s. De Collectrice, Landbouwhuishoudschool Schoondijke. Gelegenheid tot aangifte van leerlingen tot 15 Juli a.s. voor de cursussen, welke 1 September beginnen. a. 2-jarige cursus voor leerplichtige leerlingen (7e en 8e leerjaar); b. 2-jarige cursus voor Meisjes van 15 jaar en onder. Inlichtingen worden dage- lrjs verstrekt door de Direc trice: J. VERHAGE, D. A. Lammest raat 3. DERT's Fotohandel. Ontwikkelen Afdrukken Vergrooten. Iedere hoeveelheid en formaat, Nieuwendyk 35 Vlissingen Telefoon 97. Eenheids Vak-Centrale. District Zeeland. Bedrijfsgroep Bouwvakken. Ingaande heden is het dres van n Districtsbestuurder SINGEL 198 I, VLISSINGEN Hedenavond OPENING TENTCAMPAGNE LEGER DES HEILS door kolonel J. P. RA WIE Overzicht der Bijzondere Samenkomsten Zondag 23 Juni: Kolonel J. P. RAWIE. Maandag 24 Juni: Ds. C. F. NOLTE; Majoor G. KOOISTRA. Dinsdag 25 Juni: Ds. HINDRIKS; Kapitein J. HOEVERS. Woensdag 26 Juni: Af- scheidssamenkomst Ka pitein C. A. VERWAAL. Donderdag 27 Juni: Ka piteins GERSTEL. Vrijdag 28 Juni: Kapitein B. LISSENBURG; Ka pitein J. KROMMEN HOEK. Zaterdag 29 Juni: Kom- mandant en mevrouw DURMAN met staf. Zondag 30 Juni: Sluiting Tentweek door Kom- mandant en mevrouw DURMAN. Iedere samenkomst vangt aan des avonds half acht Tentterrein: VAN DISHOECK STRAAT Landbouw Vereeniging „O. en W. Souburg", Ledenvergadering op Woensdag 26 Juni a.s., des avonds om 7 uur, in café Dorp- zicht. Bespreking Pootaardappei- bewaarplaats. Opkomst dringend gewenscht., HET BESTUUR. Vacantie In 't Gooi? Welk echtpaar uit Vlissin gen wil gedurende de maand Augustus WONING RUILEN met klein gezin uit Bussum (huis vlak bjj bosch en heide) Brieven 'etter D 92, Bureau P.Z.C., Misgingen, Tijdelijk nog Middelburg, Nood- winkel LONDENSCHE KAAI 52 498e Nederlandsche Staatsloterij. A. LAERNOES. DAMES. Gezichtsharen worden electrisch verwijderd, komen niet terug, het eenigst afdoend middel. Behandeling geschiedt door gediplomeerd per soneel. Meer dan 25 jaar practijk RAA Ij MAKERS Bredaschestraat 18, Er wordt gevraagd voor het geven van omscholingscursus sen, een ervaren TIMMERMAN en METSELAAR, volledig op de hoogte met het teekeninglezen. Het bezit van vakdiploma's is wel aanbevelenswaardig, doch niet beslist noodzakelijk. Gegadigden moeten belang stelling bezitten voor on ter wijs, en in staat zijn, aan een 20-tal werklieden leiding te geven. Salaris van 2400.of hoo_ ger, verbandhoudende met de capaciteiten. Sollicitaties aan het Gewes telijk Arbeidsbureau, Middel - burg. Commandant Bewaringskam- pen Middelburg vraagt BEWAKERS VOOR MANNENKAMP en BEWAAKSTERS VOOR VROUWENKAMP. Aanmelden: Militair Hospitaal Middelburg. Voor direct gevraagd flinke nette SLAGERSJONGEN, Slagerij Dam 79, Middelburg. Biedt zich aan als HUISHOUDSTER jonge vrouw met één kind. Brieven letter W 86, Bureau P.Z.C., Missingen. NET MEISJE ;evraagd voor heele of halve lagen, 's Zondags vrij, geen wasch, of WERKSTER. evr. v. SLTJUS, Kr. Weele, hoek Molenberg, Middelburg. (uwdfuwfi kwaliteit KOEK BESCHUIT BISCUIT CHOCOLADE GEMEENTE BEDKfJVEN MIDDELBURG Afdeeling Gasfabriek. Voor spoedige indiensttreding gevraagd: a. een STOKER- MACHINEDRIJVER; b. een HULPSTOKER. Verlangd worden physïek krachtige personen. Voor de functie van stoker- machinedrijver strekt kennis van smeden en bankwerken tot aanbeveling. Gevraagd voor spoedige in diensttreding een ervaren Opzichter of Voorman-Uitzetter voor de uitvoering van grond werken ten behoeve van het herstel va.n den Wieringer- meerdïjk. Salaris per maand voor ge. huwden 137—272.—, voor ongehuwden 124.255. (inclusief gebruikelijke toela gen), met eventueel een tege moetkoming in de pension kosten. Sollicitatie-brieven te rich ten aan den Ingenieur van het heemraadschap de Wieringer- meer te Medemblik, Oude Ha ven 2. ig volgen. Loon: Stoker-machinedrijver; min. 30,78, max. 37,62 per week, te bereiken met 6 een- jar. verhoogingén. Hulpstoker: min. 27,85, max. 34,20 per week, te be reiken met 6 eenj. verhoogin- §?en. Gegarandeerd minimumloon, inclusief overbruggingstoeslag 34,56 per week voor gehuw den. Overbruggingstoelage 4,80 per week voor gehuwden en 2,40 p..w. voor ongehuwden. Kindertoeslag f 2,90 per week per kind. Pensioenkorting bij vaste aanstelling 10 Uitsluitend schriftelijke sol licitaties te richten aan den di recteur, Dam 39, Middelb irg. 0 KUNSTMEST OOI THANS I V E 6 J AAftDAGS* sV7^\ KAlENOERS MET VERZORGING VAM L i# jgL\FlORAUANANTEN j Verkrijgbaar bi* BLOEM- EN ZAAD- WINKELS 30 CT. Artistieke Bloembinderij. Steanenbeer 15 Missingen. Telefoon 141. Grafkransen Grafbloemstukken Laurierkransen VAKKUNDIGE VERZORGING Gevraagd voor dag of dag en nacht. Adres Singel 178, Vlissingen. KANTOORRUIMTE te huur gevraagd in het cen trum van Goes (1 of 2 kamers) Brieven onder no. 644, Bureau P.Z.C.. Middelburg. WIE RUILT mijn RADIO voor Naaimachine? Hoogeweg 30, Vlissingen. N.V. „STOOMTRAM WALCHEREN". AUTOBUSDIENST MIDDELBURG—GOES v.v. Dienstregeling ingaande 23 Juni 1946 tot nadere aankondiging ALLEEN OP ZONDAGEN. Middelburg v. 10.12.15.18.20.22. Goes a. 10.45 12.45 15.45 18.45 20.45 22.45 Goes V. 9.— 11.— 14.— 17.— 19.— 22.45 Middelburg a. 9.45 11.45 14.45 17.45 19.45 23.30 DE DIRECTEUR. N.V. „STOOMTRAM WALCHEREN". AUTOBUSDIENSTEN. Zondagdienst, ingaande 23 Juni 1946. Lfln MiddelburgDomburgWestkapelle, Westkapelle v. 8.45 12.45 16.15 18.55 Domburg v. 9.13.16.30 19.10 Middelburg a. 9.45 13.45 17.45 19.55 Middelburg Domburg Westkapelle v. v. 10.— 10.45 11.— 14 14.45 15 17.50 20.— 18.35 20.45 18.50 21.— DE DIRECTEUR. N.V. „STOOMTRAM WALCHEREN". AUTOBUSDIENSTEN. Lijn Westkapelle—DomburgOostkapeiieSerooskerke— St. LaurensMiddelburg v.v. Dienstregeling ingaande Maandag 24 Juni 1946 tot nadere aankondiging. Alleen op werkdagen. 7 45 10.— 12.15 15.— 17.25 20.— 8— 10.15 12.30 15.15 17.40 20.15 8.45 11.— 13.15 16— 18.25 Westkapelle v. Domburg v. Middelburg a. Middelburg v. 6.30 9.— 11.10 13.20 16.20 19.— Domburg v. 7.15 9.45 11.55 14.05 17.05 19.45 Westkapelle a. 7.30 10.— 12.10 14.20 17.20 20.— DE DIRECTEUR. N.V. „STOOMTRAM WALCHEREN". autobusdiensten. Lijn Zoutelande—Biggekerke—KoudekerkeMiddelburg v.v. Dienstregeling ingaande Maandag 24 Juni 1946 tot nadere aankondiging. Alleen op werkdagen. Zoutelande v. Biggekerke v. 8.— 10.— 12.40 14.10 j.6.4. 18.20 810 10.10 12.50 14.20 16.55 18.30 6 30 8-3 10.20 13.14.30 17.05 18.40 6.45 8.35 '0.35 13.15 14.45 17.20 18.55 Middelburg v. 'i20 Koudekerke v. 7.35 Biggekerke v. 7.45 Zoutelande a. 7.55 9.-- 9.15 9.25 9.35 11— 13.20 11.15 13.35 11.25 13.45 11.35 13.55 16. '7.45 16.20 18. 16.30 18.10 16.40 18.20 19 19.15 19.25 20.35 De met-I I omlijnde ritten rijden tevens 6 meiL_J van en naar Meüs- de directeur,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 12