PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT HET DERDE FRANSCHE STAATSHOOFD IN ÉÉN JAAR Zoo spoedig mógelijk een Rijksconferentie UIT DE PROVINCIE Ervaringen met de lichting 1945 Varkenshouders profesfeeren WALCHEREN 5 Hoofdredacteur O. BallintIJn (met redactloneele medewerking van dr. W. H. Beekenkamp). Uitgave: Stich ting P.Z.C., Middelburg. Druk: firma F. van de Velde jri. Vlissingen. C-omraissie van Bijstand J. L. van Leeuwen, Ds. M. L. W. Schoch. Vlis singen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Vrijdag 21 Juni 1946 189e Jaargang Nummer 142 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week. 3.20 per kwartaal, franco per post. 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADvkk TENTIEPR1JS 12 cent per rotn. minimum per advertentie 1 2— Bureaux gevestigd te Vlissingen Waistraat 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Middelburg: Londensche Kaal 29, tel. 2077 en 2924. Goes Turfkade 15. tel. 2475 Oostburg Oratemastraat 3. Teraeuzen: Brouwerijstraat 2. Postrekening nr. 359300 P 2.L Middelburg. DE TOEKOMST VAN HET RIJK. De mededeeling van den re- géerings voorlichtingsdienst, dat de tegenvoorstellen der Indi sche nationalisten als een stap terug worden beschouwd ver geleken bij die, welke in April jl. bij de besprekingen op de Hooge Veluwe door de Indone siërs naar voren werden ge bracht, zal in breeden kring met voldoening worden be groet. Immers, men mag aanne men, dat dit beteekent, dat de ze tegenvoorstellen in bevoeg de kringen onaanvaardbaar worden geacht. Zij zijn dit nl. oH- door de jongste gebeurte nissen geworden. Een erkenning van 't der Indonesische republiek wordt wel zéér, zéér moeilijk nu van dag tot dag duidelijker blijkt, dat dit gezag meer in de verbeelding van Soekarno c.s.. dan in werkelijkheid bestaat. Een „gezag", dat niet voorko men kan, dat eenige duizenden menschenlevens door de aan hangers van dit gezag vernie tigd worden, is geen gezag. De verantwoordelijkheid voor den Chineezenmoord in Tangerang drukt zwaar op de regeering van de Indonesische republiek. Deze moord maakt het uiter mate bezwaarlijk, zoo niet on mogelijk, om Java en Sumatra zonder meer uit te leveren aan de republiek. Bovendien zouden de Indone sische nationalisten staking der vijandelijkheden wenschen en zou er geen uitbreiding meer gegeven mogen worden aan de ingenomen posities en de aan wezige troepenmachten. Het is duidelijk welke consequenties vast zouden zitten aan de in williging van dezen wensch. Nog altijd verkeeren op Ja va en Sumatra duizenden Chi- neezen in levensgevaar èn duizenden Nederlanders in de interneeringskampen. Aan al deze bedreigden zou geen hulp mogen worden geboden, indien de Indonesiërs tot daden van geweld zouden overgaan! Het herstel van rust en orde in de niet bezette gebiedsdeelen de voornaamste taak van de in Indië vertoevende expedition- naire macht zou bij aan vaarding van de Indonesische voorstellen vrijwillig worden opgegeven Ten slotte wenschen Soelcar. no c.s. slechts een „bondge nootschap" van Indonesië met Nederland, hetgeen beteekenen zou het uittreden van Indone sië uit het Nederlandsche Rijksverband. De handhaving van dit Rijksverband is en in de bekende rede van H. M. de Ko ningin van December 1942 en naar wij meen en door de thans afgetreden regeering als uit gangspunt gesteld bij het voe. ren der besprekingen als een voorwaarde, waarvan niet kan worden afgeweken. De jongste bloedige gebeur tenissen, die de onmacht van de regeering der „republiek" zoo duidelijk demonstreeren, alsmede het feit. dat blijkeni betrouwbare berichten mil- lioenen bewoners van Neder- landsch Indië allerminst sym- pathiseeren met de regeering Soekarno-Sjahrïr, integendeel, alleen maar verlangen naar een veilig bestaan, dat door de re publiek geenszins gegarandeerd wordt, maken de aanvaarding van deze tegenvoorstellen o.i. inderdaad onmogelijk. Het is jammer, dat er steeds meer tgd verstrijkt, zonder dat het beeld van de situatie in Ned. Indië verandert. Mede als gevolg van de veel té toegeef lijke houding onzer Britsche bondgenooten tegenover de In donesische terroristen, wordt de verwarring voortdurend grooter. Het Nederlandsche prestige bij de goedwillende In dische bevolking wordt daar door in ernstige mate ge schaad- Maar bovendien gaan de onder Japansche leiding staande terroristische groepen Indonesiërs tot steeds openlij ker gewelddadigheden over, Waar het Nederland3ch gezag hersteld is, keeren orde en vei ligheid terug. In het gebied der republiek" neemt de chaos toe. Terecht merkt de regeerings- voorlichtingsdienst op, dat al les wat tot dusver bij de on derhandelingen werd bereikt, nu op losse schroeven is ko men te staan. Onderhandelen op basis van de Indonesische tegenvoorstellen zou de toe komst van het Koninkrijk der Nederlanden in ernstig gevaar brengen. Het Wereldgebeuren BIDAULT ZOO BEDRIJVIG DAT PARIJSCHE CONFERENTIE STAGNEERT. Speer wilde Hitier vergassen Tijdens het proces te Neu renberg heeft Speer verklaard dat hij 2 maanden voor het einde van den oorlog Hitier met gas om het leven heeft willen brengen. SCHADEVERGOEDING VOOR M.G.-AUTOVORDERING. Degene, van wie door het voormalig militair gezag een motorvoertuig is gevorderd of gehuurd, zal zich, om schade vergoeding te krijgen vóór September moeten wenden tot het afwikkelingsbureau, Dr. Kuyperstraat 10 te 's-Graven iiage. Engeland en Canada voor „atoom ontwapening". In een boek over de Fran- sche parlementaire geschiede nis van de laatste twintig jaar zouden vele bladzijden gevuld kunnen worden met het ver melden van kabinetscrisissen en regeeringswisselingen. En al zijn door het drie-partijen stelsel de verhoudingen nu vereenvoudigd, van politieke stabiliteit in Frankrijk valt ook na de bevrijding nog niet veel te bespeuren. De nieuw gekozen president Georges Bi dault, die Gouin zal opvolgen, staat dan ook voor de moei lijke taak de door de verkie- zingstrijd verdiepte kloof tus- schen de partijen opnieuw voor een periode van 8 maanden te overbruggen. Als een van de bekwaamste en popu lairste mannen van Frankrijk heeft deze vurige katholiek on getwijfeld meer kans van sla gen dan eenig ander M.R.P.- Ieider. Bidault is voor het eerst als Dolitiek leider meer naar voren gekomen tijdens de bezetting toen hij. als voorzit ter van den nationalen raad van verzet, een actieve rol speelde in de ondergrondsche beweging. Reeds vlak na München 'had hij zich als anti- Duitsch doen kennen door als hoofdredacteur van l'Aube hef tige artikelen tegen de Duit- sche politiek te schrijven. Als korporaal vocht hrj in den slaj om Frankrijk werd in 194( krijgsgevangen gemaakt ei met het oog op zijn leeftijd in 1941 weer vrijgelaten In 1942 werd Bidault door Laval gear resteerd. maar hg slaagde erin uit de gevangenis te ontsnap- jen. 25 Augustus '44 begroet te hij onder enorm enthousias me van de Parijzenaars gen. de Gaulle bij zijn terugkeer naar Frankrijk. Deze gaf hem de portefeuille van buitenland- sche zaken en sindsdien is Bi dault de onbetwiste leider ge weest van Frankrgks buiten- landsch beleid. Tevens werd hij een van de voormannen van de jonge Re- Dublikeinsche Volkspartij, die bij de laatste verkiezingen zoo succesvol uit de stembus kwam. Direct na zgn benoeming tot Ji-esident is hij met de onder- ïandelingen mot de andere partijleiders begonnen. Na de communistische verklaring, dat zij zouden weigeren een kabinet onder een katholieken premier te steunen, leek In ""rankrijk, wat men in ons land een roomstn-roode coalitie zou noemen, niet tot de onmoge lijkheden te behooren. Tydens de bijeenkomst van de wetge vende vergadering van Woens dag bleek echter de commu nistische tactiek plotseling weer gewijzigd te zijn, want de fractieleider Duclos zeide de deelname van zijn partij in de ïgeering niet bij voorbaat te illen uitsluiten. Overigens krijgt Bidault nu zooveel hooi op zijn vork te nemen, dat de Parijsche conferentie er eenigszins door vertraagd wordt. Woensdag werd slechts een korte zitting gehouden waar in weer weinig resultaat kon worden geboekt. Nog altgd po gen de ministers de eerste groote hindernis, de economi sche zijde van het verdrag met Italië, te nemen. De belangstelling is onge. twtjfeld de laatste dagen zoo zeer op Parjj: gericht, dat de toch wel zeer belangrijke bij eenkomsten van de atoomcom missie van de V.N. in New York er door dreigen over schaduwd te worden. Zooals te verwachten was, hebben Enge land en Canada zich achter het nieuwe Amerikaansche plan gesteld om tot „atoom ontwapening" te komen. Van meer belang was. hoe de Rus sen het voorstel zouden ont vangen. Deze ontvangst is niet gunstig geweest. Gromyko sprak van pogingen om de eensgezindheid van de leden van den Veiligheidsraad te on dermijnen en leverde critiek op de politiek van geheimzinnig heid rondom de atoombom. Vooral verzette hij zich tegen het Amerikaansche voorstel om het vetorecht van de groo te mogendheden te doen ver vallen. De Russen hebben tot toe van dit recht ruim schoots gebruik gemaakt Zij vreezen zonder dit recht voort durend overstemd te worden en zij zullen het recht van veto dan ook wel met hand en tand blijven verdedigen. Doodstraf. De landstormer J. Paap uit Zandvoort en de S.S.-'er D. van der Kraan uit Haarlem, zijn door het Bjjz. Gerechtshof te Amsterdam, conform den eisch ter dood veroordeeld. Een Noorsche Van Meegeren. De politie te Bergen, (Noorwegen), stelt een onderzoek in naar een belangrijke falsificatie waaraan een jongeman zich schuldig heeft ge maakt door teekeningen te vervaardigen en deze te verkoopen als schep pingen van den beroem den Noorschen schilder Edvard Munch. De falsificateur ver klaarde tot zijn daad te zijn gekomen, omdat hij benieuwd was of hg daarmede de kunsthan delaren en het publiek om den tuin kon leiden Hrj had met deze poging veel succes, want noch de kunsthandelaren, noch de directeur van het Na tionale Schildergen-mu seum te Bergen twijfel den aan de echtheid van het werk- Springstof onder de kersenboomen. In een kersenboomgaard Bergen op Zoom had eigenaar van een kersenboom gaard ter bescherming van zijn eigendom, springstof neerge legd. Een paar kinderen van drie en vier jaar. die den boomgaard waren ingegaan, werden door scherven en splin ters aan gelaat en beenen ge wond. SO De politie nam een aantal z.g. slagpgpjes met trekkoord- ontsteking en vier handgra ten in beslag. TANGERANG KOSTTE MINSTENS 650 CHINEEZEN HET LEVEN. Plantages van Dell worden geplunderd. Naar aanleiding van de uit- eenloopende berichten om trent den vermoedelijken da tum van de ryksconferentle, wordt van bevoegde züde het volgende vernomen: De huidige regeering houdt haar streven gericht op zoo spoedig mogelijke bgeenroe- ping van de rgksconferentie. Teneinde paraat te zgn is als richtdatum 1 September aan genomen. Voor het overige kan uiter aard niet vooruitgeloopen wor. den op de beslissingen van het nieuw te vormen kabinet. DE NEDERLANDSCHE VERLIEZEN. De Ned. Indische voorlich. tingsdienst heeft bekend ge maakt, dat het Ned. Indische leger in- geheel Ned. Indië, ge durende de maand Mei de vol gende verliezen heeft geleden: 20 dooden, 2 vermisten en 85 gewonden. 854 terroristen zijn gevangen genomen, waaronder twee Ja- panneezen. Het aantal terro risten, dat gedood werd kan niet worden opgegeven, omdat zij dikwijls de dooden mede namen, teneinde verliezen te verbergen. Onder de 20 terro risten, die gedood waren, wer den 12 Japanneezen gevonden. DE SLACHTOFFERS VAN TAN GEK AN G. Volgens Chineesche kringen te Batavia zou het aantal slachtoffers te Tangerang voor de periode van 30 Mei tot 15 Juni omstreeks 650 bedragen, d.w.z. aan dooden en vermis ten. In dien tijd zijn naar Batavia gevlucht plm. 3200 Chineezen. Aangezien vele gevallen mogelijk nog niet aan het licht zijn gekomen, kan het doodencg'fer hooger komen te liggen. DE TOESTAND OP SUMATRA. Terwg'l in het district Pa- lembang de Indonesische vice- gouverneur van Zuid-Sumatra, dr. A. K. Gani, een groote mate van gezag heeft over de bevol king, hebben in het rijke Deli- land, in de omgeving van Me- dan feitelijk geen van de lei ders, die zichzelf als zoodanig hebben opgeworpen, of door de republiek zijn benoemd, veel invloed op het volk. De plun dering van Nederlandsche, Britsche en Amerikaansche tabaks-, rubber-, thee-, vezel, en palmolie-plantages nam toe. De ramp van de Meerkerk. GEEN FOUTEN GEMAAKT. Door de directie van de N.V. Scheepvaart Mij. is met nadruk medegedeeld, dat wanneer de uit Laskaren be staande bemanning het hoofd niet had verloren, geen slacht offers zouden zijn gevallen. Omtrent de oorzaak van de ramp verklaarde de directie nog, dat nautisch en naviga- torisch geen fouten zijn j maakt. Pertinent heeft de 1 pitein verklaard, dat hij zich tijdens het wachten op de loodsboot binnen de door de marine uitgezette driehoeks- lijn heeft bevonden. Door de marine is op bui tengewone wgze alle moge lijke hulp verleend. Reeds Zondagmiddag werd begonnen met het vegen van een toe gang tot het gestrande schip. LIJK AANGESPOELD. Ter hoogte van Zierikzee is thans ook het lijk van den machinist Janse aangespoeld. Het is naar Middelburg over gebracht, waar Zaterdagmid dag 2 uur de teraardebestelling op de Alg. Begraafplaats zal plaats hebben. 30 helden gedecoreerd. H.M. de Koningin reikt de onderscheidingen uit. Op het vliegveld Soesterberg had Donderdagmorgen een eenvoudige, doch grootsche plechtigheid plaats. H. M Koningin Wilhelmina heeft persoonlijk aan 30 helden van de fronten en het verzet onderscheidingen uitgereikt. Prof. Ir. W. Schermerhorn, min. J*. Meynen en vele andere autoriteiten waren bij deze plechtigheid aanwezig. Onder de gedecoreerden waren Gene raal Prins Bernhard, die het Commandeurs-kruis der Mili taire Willemsorde ontving er Generaal H. G- Winkelman, die gedecoreerd werd met het Grootkruis in de Orde van deD Nederlandschen Leeuw. H. M. heeft de gedecoreer den toegesproken en hun aan deel in de bevrijding van ons land geprezen. Zij drukte ook haar dankbaarheid uit hen te kunnen onderscheiden met de orde van den bronzen Leeuw, na de Militaire Willemsorde, de hoogste onderscheiding van het Nederlandsche leger Na de de coratie had een groot défilé plaats waaraan 7000 man deel namen. NEDERLANDSCHE MINISTERS IN LONDEN. Dr. van Kleffens is uit New York naar Londen vertrokken, waar hij den Ned. minister van buitenlandsche zaken van Rooy zal ontmoeten. Minister van Kleffens zal voor Maan dagavond weer in New York zijn om de zitting van den Veiligheidsraad weer te kun nen bijwonen. De nieuwe Provinciale Staten geïnstalleerd. Woensdagmiddag kwamen in de Zeeuwsche hoofdstad voor het eerst de nieuw gekozen leden van de Provinciale Sta ten in een korte en meer for- meele zitting bijeen. Nu de historische Abdg-gebouwen voorloopig nog niet ter be schikking staan, diende het Schuttershof als ruime, hoewel minder statige vergaderzaal. In een korte toespraak wees de voorzitter der vergadering, jhr. mr. J. W. Quarles van Uf- ford, er nog eens op. dat we eerst thans tot de normale grondwettige verhoudingen zgn teruggekeerd. In 1941 im mers werd het werk van een bestuursapparaat, dat onmis baar is voor do behartiging van de Zeeuwsche belangen, stop gezet en sindsdien zgn de Sta_ ,en niet meer bgeen geweest. Onder uitermate zorgvolle om standigheden aanvaardt gij uw taak zoo zeide de Commissa ris der Koningin. Groote. zeer groote kracht zal noodig zjjn om onze eertijds zoo bloeiende provincie weer tot het oude niveau terug te brengen daarna nieuwe bronnen aan te boren. Een breed arbeidsveld ligt voor u open. Ik doe een beroep op u om met groote kracht en zoo mogelijk in eensgezindheid uw gaven dienst te stellen van deze pro vincie en van haar ingezetenen. De heer Kodde, die het langst in de Staten zitting heeft, sprak hierop een weder woord. waarin hij den Com missaris dank bracht voor hetgeen hg in de afgeloopen jaren voor de provincie heeft gedaan. De agenda van deze buiten gewone zitting was overigens maar zeer kort. Op gebruike lijke wgze werden door een drietal commissies de geloofs brieven van de 41 aanwezige leden onderzocht en spoedig in orde bevonden Daarna stelden de leden zich op om één voor één de voorgeschreven eeden of beloften af te leggen. Nu de leden geïnstalleerd zgn, zal zeer spoedig (op 2 Juli a.s.) een gewone zitting worden gehouden. Dan zal ook het college van Gedeputeerde Staten worden gekozen. Nederlandsche jongens intelligenter dan Engelsche? De geest is goed Dezer dagen heeft luitenant kolonel A. H. L. J. Fievez voor de radio gesproken over zijn ervaringen met de lichting '45, die sedert kort onder de wa penen is. Elke a.s. recruut wordt „doorgelicht", zoodat in vele gevallen tuberculose ontdekt werd, die anders eerst veel la ter aan het licht getreden zou zijn. Van de lichting 1945 bleek 2 tuberculose te hebben. Een belangrijk onderdeel van den mil. geneeskundigen dienst is de afd. voor preventieve ge zondheidszorg en hygiëne. In Bewoners van Zeeuwsch Vlaanderen ernstig gedupeerd. Protesten bij de regeering. Het huisslachtingsverbod voor middenstanders en land bouwers die geen 8 maanden per jaar in den landbouw werkzaam zijn, heeft In Z. Vlaanderen een storm van pro test gekweekt. Heel verklaar baar, als men bedenkt, dat in deze plattelandsgemeenten een groot percentage van de be volking een varken heeft, er. hun leefwijze daarop is inge steld. Er was dan ook Woensdag 'n geweldige belangstelling voor de protest vergadering. die werd gehouden in café de Vuijst te Oostburg. waar de heer H J. Colsen uit Sluiskil, voorzitter van de afd. Zeeland van den Ned. Varkensslagers- bond, het woord voerde. Spr. adviseerde om kalm te zijn en niet te dreigen met staking, daar hij dat een com munistische methode vond. waar wij hier niet van gediend zijn. Spr, wees op de onlangs ge geven verzekering van den minister van landbouw, dat de varkens vrg zouden zgn tot 25 kg. en dat dat toen later weer is ingetrokken. Dat ia boeren bedrijf Dat er geen voedsel zou zijn, is ook al niet waar. In Middelburg en Sas van Gent liggen vrachten van zemels te beschimmelen, omdat zij on verkoopbaar zijn. In België, vlak over onze grens, worden de varkens gemest met zoete melk en tarwemeel, tarwemeel dat Nederland heeft uitgevoerd naar België. Wij eischen, aldus spr., de varkens vrij. Laat men des noods de vleeschbonnen van deze menschen inhouden, maar niet hun varken verbieden. De varkenshandelaren in het ge- heele land hebben besloien nooit een varken te zullen weghalen, terwijl het bijna wel zeker is, dat ook de voerlui het niet zullen doen. Tot 1 Juli bestaat gelegen heid de varkens zelf in te le veren. doch spr. hoopte, dat niemand daaraan gevolg zou geven Volgens verkregen inlichtingen zouden in W. Z.-Vlaanderen circa 2/3 van de varkens moe-voeren. ten worden ingeleverd, dus van menschen, die geen 8 maanden per jaar in den landbouw wer ken. De burgemeesters en se cretarissen in W. Z.-Vlaande ren hebben steun toegezegd om deze maatregelen ongedaan te krijgen. De voedselcommissaris in Zeeland is eveneens tegen deze bepaling doch over de ambtenaren is spr. niet vol lof. Helaas, aldus sprloopen er. ook in het land van Cadzand, nog crisisambtenaren rond. die menschen naar Duitschland hebben gezonden. Toen de vorige week door crisisambtenaren een varken in Hoek moest worden wegge haald. was er geen enkel ver voermiddel, terwgl ook de fietsen verdwenen bleken te ztjn. Onder groot enthousiasme werd besloten een conferentie btj den minister aan te vragen, om persoonlijk te protesteeren. Daartoe zullen afgevaardigden van Walcheren Zuid-Beveland. Schouwen, O.- en W.- Zw— Vlaanderen een bezoek aan den minister van landbouw bren gen Tenslotte verzocht spr nog maals dringend om toch vooral geen overijlde maatregelen te nemen en aan de afgevaardig den van Retranchement, die reeds hadden besloten tot sta ken, vroeg hij. dit niet door te tegenstelling tot Britten Amerikanen heeft de Neder lander nog weinig gevoel voor hygiëne, aldus spr. Een nieuwe dienst in het le ger vormt de psychologische dienst. Hierbij worden de in telligentie en karaktereigen schappen onderzocht. 77 GOEDGEKEURD Van de 64.000 jonge mannen die voor de keuring versche nen, bleken 77 geschikt. 21 ongeschikt en 2 tijdelijk geschikt. De invloed van den oorlog kwam tot uiting in de psychi sche gesteldheid van de ge- keurden. Bjj velen uitte zich een zekere onrust en vaak ook een algemeene desillusie. Voorts viel nog een zeker Mr. Mas Hamet te Goes. Mr. Mas Hamet, docent aan de Rechtshoogeschool te Bata via, zal Maandag 24 Juni a-s. in het Schuttershof spreken over Nederlandsch-Indië. Elders in het land hebben de lezingen van mr Hamet, die op 2 October 1945 door Indo nesische nationalisten werd ontvoerd en op 8 December door Britsche troepen werd bevrijd, zeer veel belangstel ling getrokken. De Colorado-kever. Toen nu alweer een paar weken geleden aan de Walcher- sche kust de invasie van co loradokevers plaats had, vroe gen velen zich af, of deze diertjes nog door meerdere zouden worden gevolgd. Na informatie kunnen wij melden dat dit niet het geval is. Overal worden weliswaar kevers aangetroffen, doch thans niet meer dan normaal, zoodat de toestand niet veront rustend genoemd kan worden. Dit is mede te danken aan den velen regen der laatste weken- Anderzijds ls deze vele regen echter een bezwaar voor af doende bestrijding. Men heeft den -termijn voor de eerste be sproeiing dan ook tot 26 Juni verlengd. BENOEMINGEN. Bij K. B- is benoemd tot plaatsvervanger van den dijk- faaf van den Schorerpolder, Durink, te Nieuw- en St. Joosland en is aan M. K. van Nieuwenhuyzen, te Oud-Vosse- meer. op verzoek eervol ont slag verleend als dijkgraaf van den Van Haaftenpolder. HULPACTIE ZEELAND. Op Zaterdag 6 Juli zal te Vlissingen een groote sport- demonstratie plaats hebben. Op 7 Juli zullen dan de atle tiekwedstrijden om de Zeeuw sche kampioenschappen plaats vinden. In aansluiting op deze wed strijden zal dan de voetbal wedstrijd VlissingenLeiden worden gespeeld. Deze dagen vinden plaats in de „Hulp actie Zeeland" voor lichame lijke opvoeding en sport die van 6 tot 13 Juli wordt ge organiseerd. scepticisme te constateeren. Een kleine groep maakte ernstige bezwaren tegen uit zending naar Indié, doch het overgroote deel stond hier niet afwijzend tegenover. Bij een intelligentie-onder zoek. waarbij de resultaten be oordeeld werden naar Engel sche normen, vielen er naar verhouding meer Ned. jongens in de hoogere intelligentieklas. sen. dan Engelsche. Dit vindt trouwens bevestiging in de rapporten van Engelsche com mandanten over de opleiding van onze jongens in Engeland. De geest onder de jonge re- cruten is goed en er bestaat weinig neiging tot lijntrekken en lanterfanten- Egypte gaat accoord met Britsche voorstellen. De Egyptische delegatie, die belast is met de mogelijke her ziening van het Anglo-Egyp- tisch verdrag, heeft, naar uit betrouwbare bron wordt ver nomen, de Britsche ambassade doen weten, dat zg in beginsel accoord gaat met de nieuwe Britsche voorstellen tot het sluiten van een nieuw verdrag tusschen de twee landen. Vlissingen. VERBETERING PRINS HENDRIK WEG. De Raad van Overleg te Vlissingen heeft bij het ge meentebestuur nogmaals de aandacht gevestigd op den zeer slechten toestand waarin de Prins Hendrikweg verkeert. Het komt meermalen voor, dat chauffeurs van auto's om de putten in het wegdek te ver mijden, over de trottoirs rijden, hetgeen groot gevaar voor fiet sers en voetgangers oplevert. Hoewel overtuigt, dat het college van B. en W- ten deze diligent is, wijst de Raad van Overleg op de dringende nood- zaakelïjkheid, dat de Prins Hendrikweg zoo spoedig moge lijk verbeterd wordt. RECTIFICATIE. In het bericht over de Vlissingsche Oratoriumveree- niging werd gemeld, dat deze vereeniging in September „Die Jahreszeiten" van Haydn zou uitvoeren. Men zal echter in Septem ber met de repetities beginnen en dan „Die Jahreszeiten" in studie nemen. Nederland België in Vlissingen. De voetbalwedstrijd tusschen Neicrlandsche en Belgische loodsen, die Zaterdag te Vlis singen wordt gespeeld, zal niet, zooals wij berichtten in den avond plaats hebben, doch in den middag. De wedstrijd zal om drie uur beginnen. Middelburg LEZING TE TIEL. De heer J. Ph. Koene ge meentesecretaris van Middel burg, heeft in de afgeloopen week te Tiel een lezing gehou den over het offer dat Wal cheren voor de bevrijding van Europa heeft gebracht. Er be stond voor deze lezing veel belangstelling en de Zeeuwsche vereeniging „Luctor et Emer- die den avond organiseer. kan dan ook met voldoe ning op de bijeenkomst terug, zien Het batig saldo, ten be drage van 93. is bedoeld voor de stichting van het Zeeuwsch Oorlogsmuseum. Domburg VERGADERING GROENE KRUIS". Maandagavond hield de afd Domburg van 't Groene Kruis een algemeene vergadering, onder voorzitterschap van dr F. Vaandrager. Er is een batig saldo van 3053. In bestuurs- vacatures werd voorzien door de verkiezing van de heeren W. Provoost en dr. F. Vaan drager. Het gebouw heeft groote sohade geleden en het bestuur wil voor den Jierbouw ervan een urgentieverklaring aanvragen. Men hoopt het ver- nog slechts een derde deel over is, te kunnen aanvullen met de van Amerikaansche zijde toe gezegde hulp. De uitkeering voor bakerhulp wordt stopge zet. De voorzitter deelde mede, dat met kracht gewerkt wordt aan de opleiding van kraamver zorgsters. In een volgende vergadering zal worden voorgesteld de mi nimum-contributie te verhoo- gen. Laatste nieuws plegingsmateriaal, waarvan Moerdijkbrug..* Een groote dag in Parijs. De groote vier hebben Don derdag overeenstemming be reikt inzake de geallieerde contróle-commissie voor Italië, welke op voorstel van Molo- tov zal bestaan uit de ambas sadeurs van de vier groote mogendheden te Rome. Engeland zegde hierbij toe zijn troepen binnen 90 dagen uit Italië terug te trekken en verwierf het recht van een verbinding tusschen zijn sec toren in Duitschland en Oos tenrijk door den Ametikaaru schen sector. Rusland zegde toe zijn troepen terug te trek ken uit Bulgarije. Later bespraken de minis ters in geheime zitting de kwestie vao de italiaansche koloniën, waarbij werd beslo ten een commissie te benoe men ten einde het voorstel van Byrnes te onderzoeken om de beslissing over de Italiaansche koloniën één jaar uit te stel len. Minister Bidault sprak te genover journalisten van een „grooten dag". Pandit Nehru gearresteerd. De leider van de Britsch In dische congrespartrj Pandit Nehru is bjj het betreden van de hoofdstad van Kasjmir ge arresteerd. Hg was door een regeerende Maharadja uit de ze stad verbannen. In verband met deze arrestatie is de zit. ting van het Congres verdaagd en zijn ook de besprekingen in zake de vorming van een voor- loopige Britsch-Indische re geering opgeschort. Volgens een verklaring van de Regeering van Kasjmir kan Nehru naar Britsch-Indië te- rugkeeren, zoodra hij dit wenscht. Spoorbrug bij Dordrecht 15 Juli in gebruik. Donderdagmorgtn is de tweede, tevens laatste over spanning van de spoorbrug tusschen Dordrecht en Zwfln- drecht op haar plaats ge bracht Men verwacht, dat O] 15 Juli de eerste trein za kunnen rijden. Voor Leeland is dan het wachten nog slechts op de

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 5