FASTENAU De groote boksmatch in Amerika. Meer dan 70.000 personen v/aren Woensdagavond (Ame rika.-! nsche tijd) in het Yankee Baseball Stadion te New York aanwezig om 't gevecht om het wereldkampioenschap zwaargewicht tusschen Joe Louis den titelhouder, en zijn uitdager, Billy Conn, bij -te wonen. Meer dan 7 y7 mïllioen gulden hebben deze tienduizenden neergeteld om den bokswed strijd te aanschouwen, waaraan zij toegevoegd, dat Louis 40 pet. van de recette krijgt en Conn 20 procent. De duurste plaat sen kostten 100 dollar, de goed koopste 10 dollar. Geen won der dat promotor Mike Jacobs reeds van te voren had aange kondigd, dat wie er ook win naar mocht zijn, een revanche in ieder geval zou worden ge organiseerd. Onder de toeschouwers in het Yankeestadion bevonden zich talrijke diplomaten, onder meer verscheidene vertegen woordigers van de U.N O. Bo vendien waren er zooveel film sterren aanwezig, dat men zich een oogenblik in Hollywood waande. In de achtste ronde werd de strijd reeds beslist. Louis slaag de er in zgn uitdager k.o. te slaan, nadat deze ronde twee minuten en 34 sec. had ge duurd. Tegen elke verwachting- in heeft Conn dus niet het ge vecht vijftien ronden kunnen volhouden. Voor den aanvang van het gevecht had Louis voorspeld, dat hij in acht ronden zou win nen en maximum in tien. Officleele publicaties HINDERWET. B. en W. van Vlissingen, brengen ingevolge de artikelen 6 en 7 der Hinderwet ter open bare kennis, dat bij hen zijn ingekomen verzoeken van: a. H. Buter, alhier, om ver gunning tot het oprichten van eene inrichting voor machinale houtbewerking, waarin zal worden geplaatst een electro motor van 3 P.K. voor het drij ven van een cirkelzaagmachi ne, in het perceel kadastraal bekend gemeente Vlissingen. sectie A, no. 2320, plaatselijk gemerkt Badhuisstraat no- 109; b. de N.V. Bataafsche Im port Maatschappij te 's-Gra'- venhage om vergunning tot het oprichten van 'n electrisch gedreven benzineinstallatie op het perceel kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie D, no. 1435 plaatselijk gemerkt Zeilmarkt no. 2; c. de firma Muijs en de Win ter. alhier, om vergunning tot het oprichten van eene inrich ting voor machinale houtbe werking waarin zullen worden geplaatst: één electromotor van 10 P.K voor het drgven van een schaafmachine; 2 elec. tromotoren van 5 P.K. elk voor het drgven van twee cirkel zaagmachines en één electro motor van 1% P.K. voor het drgven van een slijpmachine, op het perceel kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie A, no. 4207, plaatselijk gemerkt Nieuwe Markt; d. Gebroeders van der Meer, alhier, om vergunning tot het oprichten van een inrichting voor machinale houtbewerking, waarin zullen worden ge plaatst: één electromotor van 71/7 P.K. en een electromotor van 3 P.K. voor het drijven van 2 cirkelzaagmachineséén electromotor van 5 P.K voor het drjjven van een vlak- en 'n van diktebank en 1 electro motor van 1 P.K. voor het draven van een afkortzaag, op het perceel kadastraal be kend gemeente Vlissingen, sectie A, no. 2661, plaatselijk gemerkt Zandweg no. 18. Deze verzoeken zullen met de. bijlagen. vanaf heden op de gemeentesecretarie (2e afd-) ter visie worden gelegd. Be zwaren kunnen schriftelijk bg hun college worden ingediend. Op den veertienden dag na heden, zgnde 25 Juni 46, zal ten Gemeentehuize, des voor middags ten 10% ure. gelegen heid worden gegeven, om be zwaren tegen het oprichten dier inrichting in te brengen, terwgl daarbij zoowel de ver zoeker als zij, die bezwaren in dienen, in de gelegenheid wor den gesteld deze mondeling en schriftelgk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zg, die bezwaren inbrengen, kun nen gedurende drie dagen vóór den 25 Juni a.s. ter ge meentesecretarie (2e afd.) van de ter zake ingekomen schrif turen kennis nemen. Voorts zg er de aandacht op gevestigd, 'dat volgens de be staande jurisprudentie niet beroep zijn gerechtigd zij, niet overeenkomstig art. 7 - Hinderwet voor het gemeente bestuur of één of meer zijner leden zgn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten RILLAND-BATH. BESPUITING VAN AARDAPPELEN. De burgemeester maakt aan belanghebbenden bekend, dat in verband met de weersge steldheid de einddatum van periode, waarin de eerste verplichte bespuiting van het aardappelgewas uitgevoerd diende te worden, is uitgesteld van 15 Juni tot 26 Juni 1946. 20, Peulen 137. Rabarber 5—5.50. Sjalotten 1—4, Dop erwten 6062. alles per 100 kg. Kroten 1331, Wortelen 1319, Radijs 8.50 alles per 100 bos. Burgerlijke stand RILLAND-BATH. Geboren: Engelien Marie, d.v. S. J. Prevo en N. F. Bak ker. Overleden: Cornelis v. d. Oever, 24 j., echt. v. H. Vlee senbeek; Marcel E. Ribbens, 19 j. Marktberichten VEILINGSVEREEN - KAPELLE-BIEZELINGE Veiling van 18 Juni Aard beien 0.301.46, Kersen: Early Rivers 0.742.43. Mei kersen 0.612.61, Hollanders 0.732.60, Vroege van Wer- der 0.792.50. Hangblad 1.23, Vroege witte 0.51-1.30, Porceleinkersen 0.501.30, Limburgsche zwarte 1.13 2-40. Beurre Napoleon 1.44, alles per kg. Kropsla 23,60 per 100 krop. V.V. ZUID-BEVELAND. Veiling van 19 Juni. Bloem kool Ie 57—71, idem I 56— 60, Komkommer Ia 40. idem I 3840 idem n 33, idem in 17—28.' Kropsla I 2—6, id. n 12, alles per 100 stuks- Postelein 42. Spinazie 17 Scheepvaartberichten Vlissingen 19 Juni. Aange komen: m.s. .Elisabeth" en „Kwik". Gepasseerd van Ant werpen naar Amsterdam s.s. ..Frans van Mieris", naar New York ..Jan van Goyen". Vlissingen, 19 Juni. vertrok ken: Ned. m.s. „Limburg", 18 Juni vertrokken naar Rotter dam Ned. m.s. „Oise". Aange. komen: Ned. m.s. ..Agina". Ge passeerd naar Antwerpen Ned. m.s. „Ton S.", „Walenburgh" ex> ..Mijdrecht". DE .,JOHAN DE WIT" AANGEKOMEN. Woensdagmiddag kwam de ..Johan de Wit" met 1150 re- patrieerenden aan boord te Amsterdam aan. Om half vier begon de debarkatie, die een vlot verloop had. ZON EN MAAN. Zaterdag komt de zon op om 4.19 en gaat onder 21.04. De maan komt op om 1.05 en gaat onder om 12.21- Radioprogramma's ZATERDAG. Hilversum I, (VARA)- 7,00 Ber., 7.15 Gymn., 8.00 Ber., 10.00 Morgenwijding, 10.45 Uitz. arb. in continubedr. 11.45 Familieber., 12.00 Bert Ambrose, 12.35 Accordeon, 13.00 Prog. Ned- Strijdkr., 13.30 B. Silberman, 14.00 Sport, 14.15 Huismuz.. 14.45 Boek- bespr.. 15.00 Conc., 16.00 Voor dracht. 16.15 Men vraagt, wg draaien, 17.00 Om en nabij de twintig, 17,30 Filmland, 18.00 Ber., 18.30 Prog. Ned. Strijd krachten, 19.00 Sextet, 19.3C Bijbelvertelling. 19.45 Uitz. Duitschland. 20.00 Ber., 20.( Weerbericht AFNEMENDE BUIIGHEID. Heldere koude nacht, morgen overdag wisselende bewolking met in het Oosten van het land plaatselijk nog enkele, buien. Overdag matige wind tusschen West en Zuid-West. Iets warmer. HOOG- EN LAAG WATER TE VLISSINGEN. Zaterdag is het hoog water om 6.35 en 18.49 en wel 1.62 m. en 1.43 m N.A-P. Laag water om 0.34 en 12.43 en wel 1.94 m. en 1.53 m. N.A.P. En nu... oké. 21.45 Pol. over zicht, 21.30 Klankbeeld. 22.00 The Ranblers, 22.30 Weekeind- serenade, 23.00 Ber., 23.15 J. Corduwener. Hilversum II, (KRO). 7.00 Ber. 7.15 Gymn., 8.00 Ber., 10.00 Zang, 10.30 Liefdespoëzie, 11.00 De zonnebloem, 12.05 Gram-, 12.30 Lunchconc., 13.00 Ber., 13.20 J. Corduwener, 14.00 Jac. Loss, 14.15 Engelsche les, 14.45 Gram., 15.00 Voor kinde ren, 16.05 Piano, 16.30 Schoon heid Gregoriaansch, 17.00 Kiosk, 17.15 Koor. 17.45 Sport, 18.00 Cowboy-songs. 18.25 Weekoverz. 18.45 Dlnermuz., 19 00 Ber., 19.20 Lezing. 19.35 Jonge kunstenaars. 20.00 Ber., 20.05 Lichtbaken, 20.30 Frag menten v. d. Calderon, 21.00 Concertgeb. 22.35 De Riccar- do's, 22.45 Slagwoorden, 23.45 Bing en Frank. Mijnheer Pimpelmans heeft alweer pech door G. Th. Rotman. 64. Nu was Mevrouw, toch al geweldig bang voor honden, en toen ze het ongedierte met z'n groene oogen recht op zich af zag komen, vergat ze haar heelen man, liet zich van de wip vallen en rende gillende weg. Meneer Pimpelmans kwam met een smak op den grond terecht, zoodat hij met wip en al wel tien centimeter diep den grond inschoot. Met blgdschap geven wij kennis van de geboorte van onzen Zoon PEUTER FELIX. K. HUISZOON. H. B. HUISZOON— ZAWISCHA. Koudekerke, 19 Juni 1946. Vlissingsche straat B 326a. Tgd.St. Joseph-Ziekenhuis, Vlissingen. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons Dochtertje en Zusje MARLA ELISABETH WILHELMINA (REE). T. SEYNSTRA. N SEYNSTRA— DE MUNCK. TAMMEKE. Vlissingen, 20 Juni 1946. Schuitvaartgracht 227. Verloofd: RIE VAN STRIEN en SIMON LEENHOUTS. Goes, 22 -uni 1946, Oostwal 31. Scheldestraafc 135. WILLEM LAURENS VERHAGE en ALTDA WARNAAR hebben de eer hiermede kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de inzege ning D.V. zal plaats vinden op Woensdag 26 Juni a.s. om 12 uur in de Oosterkerk, Schie- damscheweg, Vlaardingen, door den WelEerw. Heer Ds. H. Th. v. Andel, Gereformeerd predi kant aldaar. Vlaardingen, Prins Hendrikstraat 55. Amsterdam, Lutmastr. 164 hs. 12 Juni 1946. Gelegenheid tot feliciteeren op 26 Juni 1946 van 35 uur, Prins Hendrikstraat 55. Op Maandag 24 Juni a.s. hopen onze geliefde X Ouders, Behuwd- en Grootouders ABR. LEENHOUTS en t G. LEENHOUTS— MARTEYN, J den dag te herdenke dat zij vóó» 30 jaar in het Hu- X welijk traden. Dat zij nog lang ge- J spaaxd mogen big ven, is Ijl de wensch van hunne dankbare Kinderen, Be- huwd- en Kleinkinderen. P. LEENHOUTS. N. LEENHOUTS— DE MEULMEESTER en Kind. X A. LEENHOUTS. t A. LEENHOUTS— SIEREVELD en Kinderen. J ADRIE LEENHOUTS. Arnemuiden, J Molenstraat C 93. H. KAMPHUIS NEL KAMPHUIS—OVAA zeggen hierbij hartelgk dank voor de vele blgken van be langstelling vóór en na him hu welijk ontvangen O.-Souburg, Kanaalstraat 57. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden behaagde het God tot Zich te nemen onzen innig geliefden Zoon en Broeder JOHANNES LUDOVICUS VERDUYN, in den leeftijd van 23 jaar. Assistent-machinist a. b. van het s.s. „Meerkerk". Zgn eerste en eeuwige reis. De uitvaart zal plaats hebben Zaterdag 22 Juni a.s. in de parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te Middelburg, 9 uur v.m., waarna begrafe. nis op het R.K. kerkhof. Wg bevelen zgn ziel in Uw gebeden aan. A. VERDUYN. TH G. A. VERDUYN— RODERKERKEN. AARNOUT (Br. QUIRINUS) Nijmegen. W. VERDUYN. F VERDUYN— BILARS. Den Haag. FRANCISCUS. LUCIA. CORNELIS. Middelburg. 16 Juni 1946. St. Antheunisstraat 24. School met den Bijbel Oranjeplein 16, O.- en W.-Souburg. Aangifte van leerlingen voor den cursus, welke 1 Sept. aan vangt, a.s. Zaterdag 22 Juni, 's avonds 810 uur, bg het hoofd der school, Kanaalstr. 56. N.B. De kinderen moeten vóór 1 Oct. '46 den leeftijd van 6 jaar bereikt hebben. HET BESTUUR. Coöp. Boerenleenbank „SINT LAURENS". Spaarders en Rek. Courant- houders kunnen him boekjes afhalen ten kantore der Bank. Geopend eiken werkdag van —12.30. Zaterdag gesloten. Des Donderdags te Middel burg. zaal den Boer, Giststraat 13, van 13 uur. DANKBETUIGING. Voor de vele bewijzen van deelneming, ons betoond na het overigden van onze geliefde Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, betuigen wij on- zen hartelijken dank. Uit aller naam, J. JONGEPIER. Veersche Singel 150, Middelburg. Mede namens wederzijdsche Ouders zeggen wg hartelgk dank voor de zeer vele blijken van belangstelling vóór en oij ons huwelijk ontvangen. J. J. ONDERDIJK. C. ONDERDIJK— POLDERMAN. Middelburg, Juni 1946. Singelstraat 1. Voor de zeer vele blgken van belangstelling, zoowel van hier als van elders, ontvangen ter gelegenheid van ons 45-jarig Huwelijksfeest, zeggen wij, ook namens onze Kinderen, Be huwd- en Kleinkinderen, harte lijk dank. C. BIMMEL. W. BIMMEL—SCHOUT. Domburg, Juni 1945, Hiermede vervullen wij den treurigen plicht ken nis te geven dat door een noodlottig ongeval uit ons midden is weggenomen ons trouw lid en turnkameraad JOHANNES LUDOVICUS VERDUYN, in den jeugdigen leeftgd van 23 jaar. Gymr. Ver. „Achilles". Middelburg, 16 Juni 1946. Schuttershof Middelburg. Groote DANSAVOND op ZATERDAG 22 JUNI a.s. van 82 uur m.m.w.v BABY- TON'S SHOW. EN DANS- ORKEST. Afgewisseld door CABARETPROGRAM, waar aan medewerken de SAMOA HAWAIIAN S (speciaal geëngageerd). DE WILDY'S met een geheel nieuw repertoir. HOKEE en POKEE, humoristen. Verder nog vele attracties. Netto-opbrengst ten bate van de Zeeuwsche Oorlogsinvaliden. Zaal open 7 uur. Toegangs- prgs 1.50, alles inbegrepen. Toegankelijk voor iedereen. Mannen en jongens uit Duitschland uit Bres kens en. omgeving. Allen, die verplicht in Duitsch land te werk gesteld zgn ge weest, worden uitgenoodigd tot het bijwonen van EEN ALGEMEENE BIJEENKOMST te Breskens op Zaterdag 22 Juni a.s., des n.m. om 5 uur, in Café Centraal, Spuiplein 23. Komt allen, uw belangen, staan op het sPel! Zakenman in Zeeland vraagt 5 tot 10.000 gulden, ter leen voor uitbreiding, tegen na der overeen te komen voor waarden. Brieven letter X, Boekhandel VAN DER PEIJL, Souburg. Opleiding Schoonheidsspecia liste, manicure, cosmetische chemie, algeheele voetverzor ging, sportmassage. Tevens schriftelijke opleiding met in dividueel nader te bepalen practgk te Amsterdam. Aca demie voor Lichaamscultuur, Keizersgracht 556, Amsterdam, tel. 32325. WERELDKAMPIOEN DAMMEN. De Franschman GHESTEM zal HEDEN ("TtIJDAG), 's avonus 7.80 uur, in het „Concertge bouw" te Vlissingen, een Si- multaan-seance wedstrijd spe. len tegen max 50 borden, 1.per deelnemer. Zaterdagmiddag 4 uur in het „Concertgebouw" een VIER KAMP tegen BLOM. Yerseke; DE JONGE, Middelburg en SINKE, Goes. Geen enkele damliefhebber verzuime deze wedstrijden te bezoeken. Entrée 0.75. EVANG. LUTH. KERK. Zondag 23 Juni Vlissingen, 10 uur en Middelburg 7.308.30 u. Ds. C. F. NOLTE. Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden te Middelburg. ZONDAG 23 JUNI, n.m. 7 uur, Ds. K. BEVERSLUIS, Ned. Herv. Pred. te Zutphen in de Doopsgezinde Kerk. Extra-collecte voor de P.C. VJH- MEVROUW! Wilt U deze week iets extra' op de boterham, dan naar L „SLAGERIJ FLIPSE". Wg hebben prima GEROOKTE HAM voorradig, werkelijk iets fijns! Ook in andere Fijne Vleeschwaren zijn wij ruim gesorteerd. Deze week op alle bonnen versch vleesch. Beleefd aanbevelend, D. FLIPSE, Breestraat 7 Vlissingen. Ver. van Vrijz. Hervormden te Vlissingen. ZONDAG 23 JUNI, v.m. 10.45 Ds. E. J. v. d. BRUGH uit Den Haag. Het Dameskoor zal zingen. Daar komt U op terug! Smakelijke volvette Kaas en heerlijke fijne Vleeschwaren uit „DE VERWACHTING" A. H C. MERCY Scherminkeïstr. 32, Vlissingen. RADIO te koop aangeboden. BREI" ER, Noordstraat 12, Vlissingen De Ambtenaar van het Open. baar Ministerie bij de Kanton gerechten te Middelburg, zoekt voor onmiddellgke indiensttre ding een aankomende administratieve kracht. Salaris volgens Rijksregeling. Aanmelding schriftelijk bij ge noemden Ambtenaar, Balans 11, Middelburg. JONGENS gevraagd tegen flink loon. Leeftgd 14 16 jaar. Fabriek van Wemco- produeten, Kinderdgk 6466, Middelburg. Bg de N.V Kon. Mg. „De Schelde" te Vlissingen kan ge plaatst worden een JONGEMAN ter opleiding in de mechanische administratie (Hollerith-afdee- ling). Aanm, dagelijks tus schen 8.30 en 10.30 u v.m. op het Hoofdkantoor, afdeeling personeel, te Vlissingen. Schoolrapporten, evt. diplo ma's, getuigschriften, enz. me debrengen. Groenten. Groenten. Pracht Wortelen 25 ct. per bos 5 bossen voor 100 ct. Goudgele Audijvie 35 ct. p. kilo le soort Postelein 45 ct. p. kilo Spitskool 30 ct. p. kilo Verder alle groenten aan zeer concurreerende prijzen, DE HAL, Noordstraat 80 Vlissingen Telefoon 580. Rubber- en lakstempels worden bet vlugst geleverd door Kantoorboekhandel ROSKAM Middelburg Telefoon «727. Tevens uit voorraad leverbaar: LETTER EN CIJFERS'l IM PELS (<Üv. hoogte), TEKST STEMPELS (c.a aanteekenen, rembours enz.) Ver. van Vrijz. Godsd., GOES. Zondag 28 Juni a.s., 's av. 7 u., Ds. v. d. BRUGH, 's Gravenhage. Gebouw Turfkade 1. Technisch Handelsbedrijf in Goes zoekt een JONGSTE BEDIENDE. Brieven onder No. A 232, Bur. P.Z.C te Goes. WAAR IS DIE MAN? Technisch Handelsbedrgf vraagt actief persoon. ADMINISTRATIEF PERSONEEL. Brieven onder No. A 231, Bur. P.Z.C. te Goes. Gevraagd ten hypotheekkan- tore te Middelburg een FLINKE JONGEN. Aanmelding: Abdijplein 7, Mid_ delburg. De Zeeuwsche Dameshand- werkenfabr. N.V. vraagt voor haar filiaal Mag. „De Lelie", Korte Delft 46, Middelburg, een actieve, zelfstandige Kracht. Schriftelijke sollicitaties met vermelding van leeftgd, vori- gen werkkring, enz. aan het adres Heerenstraat 19, Mid delburg Ervaring in verkoopen en eenige kennis van admini stratie strekt tot aanbeveling. HAASTHAAST Nog verkrggbaar BESTE POELJES, 10 weken oud. A. COLIJN, Terwelstraat 6, Goes. Koopt Goud en Zilver voor Uw geld. Wg verkoopen ook met bijbe taling, dus inlevering niet meer noodzakelgk. EEN MOOIE COLLECTIE GOUD EN ZILVER, uitsluitend uit eerste klas fabrieken. Inkoop, ruiling en taxatie van oud goud, zilver, diamant enz. aan de hoogste waarde. Doet Uw voordeel Koopt by ons. C. JOOSSE, St. Adriaanstraat 11, Goes. Tel. 2728. COLPORTEURS gevraagd, voor huis aan huis Golportage, voor Walcheren, Zuid- en Noord-Beveland en Zeeuwsch-Vlaanderen. Ruime verdiensten. Spoed gewenscht. Tevens 2 vertegenwoordigers gevraagd. Br. aan Verkoop kantoor voor Zeeland en Bra bant, St. Jacobsstr 20, Goes. Mevr. OKKER, Molenwater 69, Middelburg, vraagt een flink TWEEDE MEISJE. Te koop z.g.a.n. KINDERSCHOENEN, maat 31. Singel D 32a, Dom burg. WIE RUILT nw. roodbruine Meisjesschoenen, m. 35, voor m. 37? IIOUWELING, Span- jaardstr. 42 ben., Middelburg. Te koop 2-wielig KARRETJE OP VEEREN, zeer geschikt voor melkkar Domburg, West straat D 52. Te koop gevraagd RADIOLAMPEN E 462, E 428 (2 stuks) en C 453. Of vervangingslampen hiervoor J. J. DE MEIJ, Rit- them. Te koop BAKFIETS met goede banden. C. DANIEL- SE, O. Arnem. Voetpad 16, Middelburg. Gevraagd een SMIDSKNECHT, bekend met het vak, zoo noo- dig zelfst, ltunn. werken Br. letter C 91, Bureau P.Z.C., Vlis singen. Te huur WINKELHUIS, centrum Vlissingen, op den besten winkelstand. Brieven letter B 90, Bur. P.Z.C., Vlis singen. Wg VULCANISEEREN BIN NEN- EN BUITENBANDEN met het nieuwste vol-automa- tisch apparaat. Geen verbrande banden meer. KEES HUYBREGTS, Middelburg BROUWENAAR VAN DE KAMER, Langeviele, Middel burg, vragen een VERKOOPSTER en Leerling-Verkoopster. GROOTE SORTEERING LUXE GESCHENKEN en HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN tegen zeer scherpe prgzen bg Langeviele 65, Middelburg. ZIE ONZE ETALAGES. FEESTGEDICHTEN. Spontane dankbetuigingen uit heel Nederland! Een keurig ge dicht of lied op den levensloop van bruidspaar of jubilaris schrijft Harry Botschuijver. Auteur voor Ver. Clubliederen. Ger. Doustr. 62 II, A'dam. Gevraagd MEISJE voor de huishouding (gezin van 2 personen). Geschenkenhuis „OKÉ". Langeviele 24, Middel burg (na 6 uur: Beddêwijk- straat 1). Groenten. Groenten, Wg hebben voor U: Pracht Bloemkool 45 ct. p. st. Wortelen 25 ct. p. bos Kroten 15 ct. p. bos Snijboonen 1.75 p. K.G. Tuinboonen 0.40 p. K.G. Doperwten 60 ct. p. K.G. Andijvie 30 ct. p. K.G. Perziken 30 ct. p. stuk Groenten- en Fruithal St. Janstraat 29, Middelburg. Voor direct gevraagd Hulp In de huishouding voor heele of halve dagen. Aan te melden: ROTTE, Varkens- markt 8, Middelburg. LEDERWAREN. Wij zijn thans ruim gesorteerd op het gebied van lederwaren, o.a.: Lederen Hand- en Schonder- tasschen vanaf 18.50 Lederen Dames- en Heeren- portemonnaies vanaf f o.50 Lederen Heerenportefeuilles vanaf 6.50 Lederen DamesportefeuUles vanaf ƒ5. Koffers, in diverse maten en prgzen, vanaf 14,75. G. KOTO UN Walstraat 88 Vlissingen. Voor terstond gevraagd in het rusthuis voor Ouden van Dagen der Gereformeerde Kerk te Middelburg een FLINKE DIENSTBODE voor dag en nacht. Zich aan tel melden Branderjjmolengang 22. i Te koop 30.000 zware Spruitkoolplanten, half hooge roodnerf, 3.per 1000. Iepenoord, Oostkapelle. Te koop een ruin Eénverdiepingshuis hi de Bouwen Ewoutstraat, Brieven onder letter X 87, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Gevraagd BAKERDIENSTEN. No. 62, Aagtekerke. WIE RUILT v.o. Wandelwa gentje voor Fietsbanden? Vlis. singschestraat 10, Middelburg. Te ruil aangeboden prima Erres Radiotoestel voor onver schillig wat. Brieven lett. A Bureau P.Z.C., Vlissingen. WIE RUILT 5 knotten rose Baby wol voor lichtblauwe of donkere; i pr. z.g.a.n. Dames- sch., m 38, voor m. 39? Ha vendorp 576, Vlissingen. NETTE WERKSTER gevraagd, één morgen per week, voor FONGERS Filiaal, L. Delft 109, Middelburg. WIE RUILT nw. v.o. Gymnas tiekschoenen. m.'42, voor goede Fietsband, 28 x 1%. Te koop a. nw. Kinderledikantje 15. Adres: Bur. P.Z.C., Middelburg! DAGMEISJE agd. Mevr. WILDSTROM, 'ark de Griffioen 10, Middel burg. Te koop: diverse Jongens, en Meisjeskleedb.g, i.g.st., en een éénpers. Ledikant .met matras. Brieven onder no. 739, Bureau P.Z.C., Middelburg Gevraagd enkele aankomende Naaisters en enkele Naaisters met routine. Aanmelden: Damesconfectie- magazgn Fa. H. MEYER, Bier kade ?7, Middelburg. Gevraagd KOSTHUIS voor bouwvakarbeiders, v. d. KLIPPE. Paul Krugerstr. 104, Vlissingen. Te koop: zoo goed als nieu we Kruiwagen met losse zij boorden; nieuwe Kleerkist en Keukenkachel. Singel 92 ben., Vlissingen. ZATERDAGMIDDAG 2 UUR OPENING VAN fft'5 Kleeding. i^magaii/nVlissingen WALSTRAAT 37 voorheen: V olkskleed ingmagazg n, Groenewoud 68 Vlissingen. Door deze verplaatsing zijn wij in de gelegenheid U in de toe komst een nog uitgebreider sorteering Heeren- en Kinderkleeding, WERKKLEEDING en mode-artikelen aan te bie den, naar wij hopen zoo spoe. dig mogelijk zonder punten en zonder vergunning. Zie heden onze étalage. Gevraagd tegén 1 Juli in Vlissingen nette ZIT-SLAAPKAMER met pension, voor 1 persoon. Brieven letter H 96. Bureau P.Z.C., Vlissingen. WONINGRUIL. Wie ruilt mijr Benedenwoning te Amsterdam voor Woning te Vlissingen? Inl. OndersLr. 11, Vlissingen Heer, prov. ambtenaar, zoekt voor korten tijd, volledig PENSION te Middelburg. Brieven no 361, Boekhandel FANOY, N. Burg 26—28, Middelburg. WIJ ZIJN VERLOREN, op 13 Juni jl. in Walcheren, een compleet Reservewiel van vrachtwagen. De eerlijke vin der wordt beleefd verzocht zich in verbinding te Stellen met de firma WENTINK en v WIE- RINGEN, aannemers, Alphen a.d. Rijn. Tijdelijk gevestigd aan den Noordweg, gem, Se- rooskerkt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 4