PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT HET DERDE FRANSCHE STAATSHOOFD IN ÉÉN JAAR Zoo spoedig mogelijk een Rijksconferentie UIT DE PROVINCIE ZUID-BEVELAND. Ervaringen met de lichting 1945 Varkenshouders proiesieeren Hoofdredacteur O, Ballintijn !(met rédactloneele medewerking van dr. W. H. Beekenkamp), Uitgave: Stich ting P.Z.C., Middelburg, Druk: lirma F. van de Velde Jr.i Vllssingen. Commissie van Bijstand J. L. van Leeuwen, Ds. M. L. W. Schoch» .VIls- jslngen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Vrijdag 21 189e Jaargang Juni 1946 Nummer 142 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week. f. 3.20 per kwartaal, franco per post. 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm. mlninyjm per advertentie t 2 Bureaux gevestigd te Vllssingen Walstraat 58-60, tel, 10 (2 lijnen) - Middelburg: Londensche Kaai 29, tel. 2077 en 2924, Goes Turfkade 15. tel. 2475 Oostburg Gratemastraat 3, Terneuzen: Brouwerijstraat 2, Postrekening nr. 359300_P:Z:C_J^iridelbi^ DE TOEKOMST VAN HET RIJK. De mededeeling van den re- geermgsvoorlichtingsdienst, dat de tegenvoorstellen, der Indi sche nationalisten als een stap terug worden beschouwd yer- geleken bij die, welke in April jl. bij de besprekingen op de Hooge Veluwe door de Indone siërs naar voren werden ge bracht, zal in breeden kring met voldoening worden be groet. Immers, men mag aanne men, dat dit beteekent, dat de- zfe tegenvoorstellen in bevoeg de klingen onaanvaardbaar gorden geacht. Zij zijn dit nl. ó'.i- door de jongste gebeurte nissen. geworden. Een erkenning van 't gezag der Indonesische republiek wordt wel zéér, zéér moeilijk jiu van dag tot dag duidelijker blijkt, dat dit gezag meer in de verbeelding van Soekarno c.s., dan in werkelijkheid bestaat. Éen „gezag", dat niet voorko men kan, dat eenige duizenden menschenlevens door de aan hangers van dit gezag vernie tigd worden, is geen gezag. De Verantwoordelijkheid voor den £hineezenmoord in Tangerang drukt zwaar op de regeering van de Indonesische republiek. Deze moord maakt het uiter mate bezwaarlijk, zoo niet on mogelijk, om Java en Sumatra zonder meer uit te leveren aan de republiek. Bovendien zouden de Indone sische nationalisten staking der vijandelijkheden wenschen en zou er geen uitbreiding meer gegeven mogen worden aan de ingenomen posities en de aan wezige troepenmachten. Het is duidelijk welke consequenties vast zouden zitten aan de in williging van dezen wensch. Nog altijd verkeeren op Ja va en Sumatra duizenden Chi- heezen in levensgevaar èn duizenden Nederlanders in de interneeringskampen. Aan al deze bedreigden zou geen hulp mogen worden geboden, indien de Indonesiërs tot daden van geweld zouden overgaan! Het herstel van rust en orde in de niet bezette gebiedsdeelen de voornaamste taak van de in ïndië vertoevende expedition- naire macht zou bij aan vaarding van de Indonesische voorstellen vrijwillig worden opgegeven! Ten slotte wenschen Soekar no c.s. slechts een „bondge nootschap" van Indonesië met Nederland, hetgeen beteekenen zou het uittreden van Indone sië uit het Nederlandsche Rijksverband. De handhaving van dit Rijksverband is en in de bekende rede van H. M, de Ko ningin van December 1942 en naar wij meen en door de thans afgetreden regeering als uit gangspunt gesteld bij het voe ren der besprekingen als een voorwaarde, waarvan niet kan Worden afgeweken. De jongste bloedige gebeur tenissen, die de onmacht van 'de regeering der „republiek" zoo duidelijk demonstreeren, alsmede het feit dat blij kern betrouwbare berichten mil- lioenen bewoners van Neder- landsch Indië allerminst sym- pathiseeren met de regeering Soekarno-Sjahrir, integendeel, alleen maar verlangen naar een veilig bestaan, dat door de re publiek geenszins gegarandeerd wordt, maken de aanvaarding van deze tegenvoorstellen o.i. inderdaad onmogelijk. Het is jammer, dat er steeds meer tijd verstrijkt, zonder dat liet beeld van de situatie in Ned. Indië verandert. Mede als gevolg van de veel te. toegeef lijke houding onzer Britsche bondgenooten tegenover de In donesische terroristen, wordt de verwarring voortdurend grooter. Het Nederlandsche prestige bij de goedwillende In dische bevolking wordt daar door in ernstige mate ge schaad- Maar bovendien gaan de onder Japansche leiding staande terroristische groepen Indonesiërs tot steeds openlij ker gewelddadigheden over. Waar het Nederlandsch gezag hersteld is, keeren orde en vei ligheid terug. In het gebied der „republiek" neemt de chaos toe. Terecht merkt de regeerings- voorlichtingsdienst op, dat al les wat tot dusver bij de on derhandelingen werd bereikt, nu op losse schroeven is ko men te staan. Onderhandelen op basis van de Indonesische tegenvoorstellen zou de toe komst van het Koninkrijk der Nederlanden in ernstig gevaar brengen. Het Wereldgebeuren BIDAULT ZOO BEDRIJVIG DAT PARIJSCHE CONFERENTIE STAGNEERT. Engeland en Canada voor „atoom- ontwapening". In een boek over de Fran- sche parlementaire geschiede nis van de laatste twintig jaar zouden vele bladzijden gevuld kunnen worden met het ver melden van kabinetscrisissen en regeeringswisselingen. ^En al zijn door het drie-partgen- stelsel de verhoudingen nu vereenvoudigd, van politieke stabiliteit in Frankrijk valt ook na de bevrijding nog niet veel te bespeuren. De nieuw gekozen president Georges Bi dault, die Gouin zal opvolgen, staat dan ook voor de moei lijke taak de door de verkie- zingstrijd verdiepte kloof tus- schen de partijen opnieuw voor een periode van 8 maanden te overbruggen. Als een van de bekwaamste en popu lairste mannen van Frankrijk heeft deze vurige katholiek on getwijfeld meer kans van. sla- jen dan eenig ander M.R.P.- leider. Bidault is voor het eerst als politiek leider meer naar voren gekomen tijdens de bezetting toen hij. als voorzit ter van den nationalen raad van verzet, een actieve rol speelde in de ondergrondsche beweging. Reeds vlak na Miinchen had hg zich als anti- Duitsch doen kermen door als hoofdredacteur van l'Aube hef tige artikelen tegen de Duit- sche politiek te schrijven. Als korporaal vocht hij in den sla om Frankrijk werd in 1941 krijgsgevangen gemaakt ei met het oog op zijn leeftijd in 1941 weer vrijgelaten In 1942 werd Bidault door Laval gear resteerd. maar hij slaagde erin uit de gevangenis te ontsnap pen. 25 Augustus '44 begroet te hij onder enorm enthousias me van. de Parijzenaars gen. de Gaulle bij zijn terugkeer naar Frankrijk. Deze gaf hem de portefeuille van buitenland- sche zaken en sindsdien is Bi dault de onbetwiste leider ge weest van Frankrijks buiten lands ch beleid. Tevens werd hrj een vain de voormannen van de jonge Re- publikeinsche Volkspartij, die bij de laatste verkiezingen zoo succesvol uit de stembus kwam. Direct na zijn benoeming tot president is hij met de onder handelingen met de andere partijleiders begonnen. Na de communistische verklaring, dat zij zouden weigeren een kabinet onder een katholieken premier te steunen, leek in Frankrijk, wat men in ons land een roomscli-roode coalitie zou noemen, niet tot de onmoge lijkheden te behooren. Tijdens de bijeenkomst van de wetge vende vergadering van Woens dag bleek echter dé commu nistische tactiek plotseling weer gewijzigd te zijn, want de fractieleider Duclos zelde de deelname van zgn partij in de regeering niet bg voorbaat te willen uitsluiten. Overigens krijgt Bidault nu 'zooveel hooi op zijn vork te nemen, dat de Parijsche conferentie er eenigszins door vertraagd wordt. Woensdag werd slechts een korte zitting gehouden waar in weer weinig resultaat kon worden geboekt. Nog altgd po gen de ministers de eerste groote hindernis, de economi sche zfc'de van hét verdrag met Italië, te nemen. De belangstelling is onge. twgfeld de laatste dagen zoo zeer op Parijs gericht, dat de toch wel zeer belangrijke bij eenkomsten van de atoomcom missie van de V.N. in New York er door dreigen over schaduwd te worden. Zooals te verwachten was, hebben En^ land en Canada zich achter het nieuwe Amerikaansche plan gesteld om tot „atoom ontwapening" te komen. Van meer belang was, hoe de Rus sen het voorstel zouden ont vangen. Deze ontvangst is niet gunstig geweest. Gromyko sprak van pogingen om de eensgezindheid van de leden van den Veiligheidsraad te on dermijnen en leverde critiek op de politiek van geheimzinnig heid rondom de atoombom. Vooral verzette hij zich tegen het Amerikaansche voorstel om liet vetorecht van de groo te mogendheden te doen ver vallen. De Russen hebben tot toe van dit recht ruim schoots gebruik gemaakt. Zij vreezen zonder dit recht voort durend overstemd te worden en zij zullen het recht van veto dan ook wel met hand en tand blijven verdedigen. Doodstraf. De landstormer J. Paap uit Zandvoort en de S.S.-'e? D. van der Kraan uit Haarlem, zijn door het Bijz. Gerechtshof te Amsterdam, conform den eisch ter dood veroordeeld. Een Noorsche Van Meegeren. De politie te Bergen, (Noorwegen), stelt een onderzoek in naai' een belangrijke falsificatie waaraan een jongeman zich schuldig heeft ge maakt door- teekeningen te vervaardigen en deze te verkoopen als schep pingen van den beroem den Noorschen schilder Edvard Munch. De falsificateur ver klaarde tot zijn daad te zijn gekomen, omdat hij benieuwd was of hij daarmede de kunsthan delaren en het publiek om den tuin kon leiden Hij had met deze poging veel succes, want noch de kunsthandelaren, noch de directeur van het Na tionale Schildergen-mu seum te Bergen twijfel den aan de echtheid van het werk- Springstof onder de kersenboomen. In een kersenboomgaard Bergen op Zoom had eigenaar van een kersenboom- gaard ter bescherming van zijn eigendom, springstof neerge. legd. Een paar kinderen van drie en vier jaar. die den boomgaard waren ingegaan, werden door scherven en splin ters aan gelaat en beenen ge wond. iB De politie nam een aantal z.g. slagpijpjes met trekkoord- ontsteking en vier handgra ten in beslag. TANGERANG KOSTTE MINSTENS 650 CHINEEZEN HET LEVEN. Plantages van Deli worden geplunderd. Naar aanleiding van die uit eenloop ende berichten om trent den vermoedelyken da tum van de r^ksconferentie, wordt van bevoegde zijde het volgende vernomen: Speer wilde Hitier vergassen, Tijdens het proces te Neu renberg heeft Speer verklaard dat hij 2 maanden voor het einde van den oorlog Hitier met gas om het leven heeft willen brengen. SCHADEVERGOEDING VOOR M.G.-AUTO V ORDERIN G. Degene, van wie door het voormalig militair gezag een motorvoertuig is gevorderd of gehuurd, zal zich, om schade vergoeding te krijgen; vóór 1 September moeten wenden tot het afwikkelingsbureau, Dr. Kuyperstraat 10 te 's-Graven hage. De huidige regeering houdt haar streven gericht op zoo spoedig mogelgke byeenroe- ping van de rijksconferentie. Teneinde paraat te zijn ls als richtdatum 1 September aan genomen. Voor het overige kan uiter aard niet vooruitgeloopen wor den op de beslissingen van het nieuw te vormen kabinet. DE NEDERLANDSCHE VERLIEZEN. De Ned. Indische voorlich tingsdienst heeft bekend ge maakt, dat het Ned. Indische leger in geheel Ned. Indië, ge durende de maand Mei de vol gende verliezen heeft geleden: ;0 dooden, 2 vermisten en 85 gewonden. 854 terroristen zijn gevangen genomen, waaronder twee Ja- panneezen, Het aantal terro risten, dat gedood werd kan niet worden opgegeven, omdat zij dikwijls de dooden mede namen, teneinde verliezen te verbergen. Onder de 20 terro risten, die gedood waren, wer den 12 Japanneezen gevonden. DE SLACHTOFFERS VAN TANGERANG. Volgens Chineesche kringen te Batavia zou het aantal slachtoffers te Tangerang voor de periode van 30 Mei tot 15 Juni omstreeks 650 bedragen, d.w.z. aan dooden en vermis ten. In dien tijd zgn naar Batavia gevlucht plm. 3200 Chineezen. Aangezien vele gevallen mogelijk nog niet aan het licht zijn gekomen, kan het doodenc'rjfer hooger komen te liggen. DE TOESTAND OP SUMATRA. Terwijl in het district Pa- lembang de Indonesische vice- gouverneur van Zuid-Sumatra, dr. A. K Gani, een groote mate van gezag heeft over de bevol king, hebben in het rijke Deli- land, in de omgeving van Me- dan feitelijk geen van de lei ders, die zichzelf als zoodanig hebben opgeworpen, of door de republiek zijn benoemd, veel, invloed op het volk. De plun dering van Nederlandsche, Britsche en Amerikaansche tabaks-, rubber-, thee-, vezel en palmolie-plantages nam toe. De ramp van de Meerkerk. GEEN FOUTEN GEMAAKT. Door de directie van de N.V. Scheepvaart Mij. is met nadruk medegedeeld, dat wanneer de uit Laskaren be staande bemanning het hoofd niet had verloren, geen slacht offers zouden zgn gevallen. Omtrent de oorzaak van de ramp verklaarde de directie nog, dat nautisch en naviga- torisch geen fouten zijn ge maakt. Pertinent heeft de ka pitein verklaard, dat hij zich tijdens het wachten op de loodsboot binnen de door de marine uitgezette driehoeks- lijn heeft bevonden. Door de marine is op bui tengewone wijze alle moge lijke hulp verleend. Reeds Zondagmiddag werd begonnen met het vegen van een toe gang tot het gestrande schip. LIJK AANGESPOELD. Ter hoogte van Zierikzeè is thans ook het lijk van den machinist Janse aangespoeld. Het is naar Middelburg over gebracht, waar Zaterdagmid dag 2 uur de teraardebestelling op de Alg. Begraafplaats zal plaats hebben. 30 helden gedecoreerd. H.M. de Koningin reikt de onderscheidingen uit. Op het vliegveld Soesterberg had Donderdagmorgen een eenvoudige, doch grootsche plechtigheid plaats. H. M Koningin Wilhelmina heeft persoonlijk aan 30 helden van de fronten en het verzet onderscheidingen uitgereikt. Prof. Ir. W. Schermerhorn, min. J. Meynen en vele andere autoriteiten waren bij deze plechtigheid aanwezig. Onder de gedecoreerden waren Gene raal Prins Bernhard, die het Commandeurs-kruis der Mili taire Willemsorde ontving en Generaal H. G- Winkelman, die gedecoreerd werd met het Grootkruis in de Orde van den Nederlandschen Leeuw. H. M. heeft de gedecoreer den toegesproken en hun aan deel in de bevrijding van ons land geprezen. Zij drukte ook haar dankbaarheid uit hen te kunnen onderscheiden met de orde van den bronzen Leeuw, na de Militaire Willemsorde, de hoogste onderscheiding van het Nederlandsche leger Na de de coratie had een groot défilé plaats waaraan 7000 man deel namen. NEDERLANDSCHE MINISTERS IN LONDEN. Dr. van KI effens is uit New York naar Londen vertrokken, waar hij den Ned. minister van buitenlandsche zaken van Rooy zal ontmoeten. Minister van Kleffens zal voor Maan dagavond weer in New York zijn om de zitting van den Veiligheidsraad weer te kun nen bijwonen. De nieuwe Provinciale Staten geïnstalleerd. Woensdagmiddag kwamen in de Zeeuwsche hoofdstad voor het eerst de nieuw gekozen leden van de Provinciale Sta ten in een korte en meer for- meele zitting bijeen. Nu de historische Abdij-gebouwen voorloopig nog niet ter be schikking staan, diende het Schuttershof als ruime, hoewel minder statige vergaderzaal, In een korte toespraak wees de voorzitter der vergadering, jhr. mr. J. W. Quarles van Uf- ford, er nog eens op. dat we eerst thans tot de normale grondwettige verhoudingen zijn teruggekeerd. In 1941 im mers werd het werk van een bestuursapparaat, dat onmis baar is voor de behartiging van de Zeeuwsche belangen, stop gezet en sindsdien zijn de Sta ten niet meer bijeen geweest- Onder uitermate zorgvolle om standigheden aanvaardt gij uw taak. zoo zeide de Commissa ris der Koningin. Groote, zeer groote kracht zal noodig zijn om onze eertijds zoo bloeiende provincie weer tot het oude niveau terug te brengen daarna nieuwe bronnen aan te Een breed arbeidsveld boren. ligt voor u open. Ik doe een beroep op u om met groote kracht en zoo mogelgk im eensgezindheid uw gaven in dienst te stellen van deze pro vincie en van haar ingezetenen. De heer Kodde, die het langst in de Staten zitting heeft, sprak hierop een weder woord waarin hij den Com missaris dank bracht voor hetgeen hij in de afgeloopen jaren voor de provincie heeft gedaan. De agenda van deze buiten gewone zitting was overigens maar zeer kort. Op gebruike lijke wijze werden door een drietal commissies de geloofs brieven van de 41 aanwezige leden onderzocht en spoedig in orde bevonden Daarna stelden de leden zich op om één voor één de voorgeschreven eeden of beloften af te leggen. Nu de leden geïnstalleerd zijn, zal zeer spoedig (op 2 Juli a.s.) een gewone zittinj worden gehouden. Dan zal ooi het college van Gedeputeerde Staten worden gekozen. \ruiningen Oudelande Een openbare U.L.O.-school Nederlandsche jongens intelligenter dan Engelsche? De geest is goed Dezer dagen heeft luitenant kolonel A. H. L. J. Fievez voor de radio gesproken over zijn ervaringen met de lichting '45, die sedert kort onder de wa penen is. Elke a.s. recruut wordt „doorgelicht", zoodat in vele gevallen tuberculose ontdekt werd, die anders eerst veel la ter aan het licht getreden zou zgn. Van de lichting 1945 bleek 2 tuberculose te hebben. Een belangrijk onderdeel van den mil. geneeskundigen dienst is de afd. voor preventieve ge zondheidszorg en hygiëne. In Bewoners van Zeeuwsch Vlaanderen ernstig gedupeerd. Protesten bij de regeering. Het huisslachtingsverbod voor middenstanders en land bouwers die geen 8 maanden per jaar in den landbouw werkzaam zijn, heeft in Z. Vlaanderen een storm van pro test gekweekt. Heel verklaar baar, als mën bedenkt, dat in deze plattelandsgemeenten een groot percentage van de be volking een varken heeft, en hun leefwijze daarop is inge steld. Er was dan ook Woensdag 'n geweldige belangstelling voor protestvergadering. die werd gehouden in café de Vuijst te Oostburg, waar de heer H J. Colsen uit Sluiskil, voorzitter van de afd. Zeeland van, den Ned. Varkensslagers- bond, het woord voerde. Spr. adviseerde om kalm te zijn en niet t,e dreigen met staking, daar hg dat een com munistische methode vond. waar wij hier niet van gediend zijn. Spr, wees op de onlangs ge geven verzekering yan oen -circa 2/3 yan de varkens moe-voeren, minister van landbouw, dat de varkens vry zouden zijn tot 25 kg. en dat dat toen later weer is ingetrokken. Dat is boeren bedrog Dat er geen voedsel zou zijn, is ook al niet waar. In Middelburg en Sas van Gent liggen vrachten van zemels te beschimmelen, omdat zg on verkoopbaar zgm. In België, vlak over onze grens, worden de varkens gemest met zoete melk, en tarwemeel, tarwemeel dat Nederland heeft uitgevoerd naar België. Wij eischen, aldus spr., de varkens vrij. Laat men des noods de vleeschbonnen van deze menschen inhouden, maar niet hun varken verbieden. De varkenshandelaren in het ge- heele land hebben besloten nooit een varken te zullen weghalen, terwijl het bjjna wel zeker is, dat ook de voerlui het niet zullen doen. Tot 1 Juli bestaat gelegen heid de varkens zelf in te le veren. doch spr. hoopte, dat niemand daaraan gevolg zou geven Volgens verkregen inlichtingen zouden in W. Z.-Vlaanderen ten worden ingeleverd, dus van menschen, die geen 8 maanden per jaar in den landbouw wer ken. De burgemeesters en se cretarissen in W, Z-Vlaande- ren hebben steun toegezegd om deze maatregelen ongedaan te krijgen. De voedselcommissaris in Zeeland is eveneens tegen deze bepaling doch over de ambtenaren is spr. niet vol lof. Helaas, aldus spr., loopen er, ook in het land van Cadzand, nog crisisambtenaren rond die menschen naar Duitschland hebben gezonden. Toen de vorige week door crisisambtenaren een varken in Hoek moest worden wegge haald. was er geen enkel ver voermiddel, terwgl ook de fietsen verdwenen bleken te zgn. Onder groot enthousiasme werd besloten een conferentie bij den minister aan te vragen, om persoonlijk te protesteeren. Daartoe zullen afgevaardigden van Walcheren Zuid-Be vel and, Schouwen, O.- en W.- Zw.- Vlaanderen een bezoek aan den minister van landbouw bren gen. Tenslotte verzocht spr nog maals dringend om toch vooral geen overijlde maatregelen te nemen en aan de afgevaardig den van Retranchement, die reeds hadden besloten tot sta ken, vroeg hg, dit niet door te tegenstelling tot Britten en Amerikanen heeft de Neder, lander nog weinig gevoel voor hygiëne, aldus spr. Een nieuwe dienst in het le ger vormt de psychologische dienst. Hierbij worden de in telligentie en karaktereigen schappen onderzocht. 77 GOEDGEKEURD. Van de 64,000 jonge mannen, .die voor de keuring versche nen, bleken 77 geschikt. 21 7' ongeschikt en 2 tijdelijk geschikt. De invloed van den oorlog kwam tot uiting in de psychi sche gesteldheid van de ge- keurden. By velen uitte zich een ziekere onrust en vaak ook eèn algemeene desillusie. Voorts viel nog een zeker scepticisme te constateeren. Een kleine groep maakte ernstige bezwaren tegen uit zending naar Indië, doch het overgroote deel stond hier niet afwijzend tegenover. Bg een intelligentie-onder zoek, waarbij de resultaten be oordeeld werden naar Engel sche normen, vielen er naar verhouding meer Ned. jongens in de hoogere intelligentieklas. sen, dan Engelsche. Dit vindt trouwens bevestiging in de rapporten van Engelsche com mandanten over de opleiding van onze jongens in Engeland. De geest onder de jonge re- cruten is goed en er bestaat weinig neiging tot lijntrekken en lanterfanten. Egypte gaat accoord met Britsche voorstellen. De Egyptische delegatie, die belast is met de mogelijke her ziening van het Anglo-Egyp- tisch verdrag, heeft, naar uit betrouwbare bron wordt ver nomen, de Britsche ambassade doen weten, dat zij in beginsel accoord gaat met' de nieuwe Britsche voorstellen -tot het sluiten van een nieuw verdrag tusschen de twee landen. Mr. Mas Hamet te Goes. Mr. Mas Hamet, docent aan de Rechtshoogeschool te Bata via, zal Maandag 24 Juni a-s. in het Schuttershof spreken over Nederlandsch-Indië. Elders in het land hebben de lezingen van mr. Hamet, die op 2 October 1945 door Indo nesische nationalisten werd ontvoerd en op 8 December door Britsche troepen werd bevrijd, z&er veel belangstel ling getrokken. De Colorado-kever. Toen nu alweer een paar weken geleden aan de Walcher. ;sche kust de invasie van co loradokevers plaats had, vroe gen velen zich af, of deze diertjes nog door meerdere zouden worden gevolgd. Na informatie kunnen wij melden, dat dit niet het geval is. Overal worden weliswaar kevers aangetroffen, doch thans niet meer dan normaal, zoodat de .toestand niet veront rustend genoemd kan worden. Dit is 'mede te danken aan den velen regen der laatste weken- Anderzijds is deze vele regen echter een bezwaar voor af doende bestrijding. Men heeft den .termijn voor de eerste be sproeiing dan ook tot 26 Juni verlengd. BENOEMINGEN. Bij K. B- is benoemd tot plaatsvervanger van den dijk graaf van den Schorerpolder, J. Durink, te Nieuw- en St. Joosland. en is aan M. K. van Nieuwenhuyzen, te Oud-Vosse- meer, op verzoek eervol ont slag verleend als dijkgraaf van den Van Haaftenpolder. HULPACTIE ZEELAND. Op Zaterdag 6 Juli zal te Vlissingen een groote sport. demonstratie plaats hebben. Op 7 Juli zullen dan de atle tiekwedstrijden om de Zeeuw sche kampioenschappen plaats vinden. In aansluiting op deze wed strijden zal dan de voetbal wedstrijd VlissingenLeiden worden gespeeld. Deze dagen vinden plaats in de „Hulp actie Zeeland" vöor lichame lijke opvoeding en sport die van 6 tot 13 Juli wordt ge organiseerd. Het dagelijksch bestuur der gemeente Kruiningen heeft, nadat van verschillende zijden de aandacht hierop gevestigd was, het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een openbare U.L.O. school voor Oostelijk Zuid-Beveland te Kruiningen. Afgaande op de aantallen leerlingen, welke de scholen van Oostelijk Zuid-Beveland aarlijks gemiddeld aan het J-L.O.-onderwijs afleveren is komen vast te staan, dat' dit voldoende is om voor dit deel een eigen openbare U.L.O. in het leven te roepen en te hou den. Maar daarnaast zijn er ook nog velen, die .tot nu toe door de kosten en de ongemak, ken van het reizen van dit on derwijs moesten afzien. Dit alles bij elkaar genomen er alle reden om te ver wachten. dat er een flinke ge zonde school uit groeien kan. Het U.L.O. onderwijs is nog steeds in trek en het einddi. ploma heeft groote waarde. Zoo gezien kan men niet an ders dan bovengenoemd initi atief van harte toejuichen. Een openbare U.L.O. school Oostelijk Zuid-Beveland zal een aanwinst zijn voor de streek. 's-Gravenpoider JAARVERGADERING D.A.W. Woensdagavond is te 's-Gra- venpolder. onder voorzitter schap van dr. Hoogstraten, een drukbezochte jaarvergade. ring gehouden van de gym- nastiekvereeniging „De aan houder wint". In het jaarver slag werd naar voren ge bracht, dat het ledental flink vooruit gaat. doch dat D.A.W. nog gebrek heeft aan een goede lokaliteit en een sport veld voor de oefeningen, daar men nu te veel afhankelijk is van eigenaren van lokaliteiten en weiden. Het bestuur werd herkozen, met uitzondering van de pen- ningmeesteresse, die bedankt had en in wier plaats mej T. den Dekker werd herkozen. Besloten werd in Juli een sportdag te houdein. Wolphaartsdijk TORENKLOK WEER IN GEBRUIK. Donderdag werd de toren klok weer op zijn plaats ge bracht en werd de gemeente na ruim 5 jaar hiervan versto. ken te zijn geweest Zondag weer door klokgelui opgeroe pen tot de godsdienstoefenin gen. M. DE BAD 90 JAAR. Maandag vierde de oudste inwoner, de heer M. de Bad, onder groote belangstelling zijn 90en verjaardag. De ge- heele buurt was in vlaggen- ,tooi. VUILNIS OPHAALDIENST. Te Oudelande tracht het ge meentebestuur te komen tot het instellen van een weke- lijkschen vuilnis-ophaaldienst De plannen zgn reeds in een vèrgevorderd stadium en het welslagen hangt nu voor een groot gedee-lte af van de me dewerking van het publiek. Met het oog op de volksge zondheid zou het een groote verbetering zijn. Laatste nieuws Een groote dag in Parijs. De groote vier hebben Don derdag overeenstemming be reikt inzake de geallieerde contróle-commissie voor Italië, welke op voorstel van Molo- tov zal bestaan uit de ambas sadeurs van de vier groote mogendheden te Rome. Engeland zegde hierbij toe zijn troepen binnen 90 dagen uit Italië terug te trekken en verwierf het recht van een verbinding tusschen 2iijn sec toren in Duitschland en Oos tenrijk door den Amerikaan- schen sector. Rusland zegde toe zijn troepen terug te trek ken uit Bulgarije. Later bespraken de minis ters in geheime zitting de kwestie van de Italiaansche koloniën, waarbg' werd beslo ten een commissie te benoe men ten einde het voorstel van Byrnes te onderzoeken om de beslissing over de Italiaansche koloniën één jaar uit te stel len. Minister Bidault sprak te genover journalisten van een ,grooten dag". Pandit Nehru gearresteerd. De leider van de Britsch In dische congrespartrj Pandit Nehru is bij het betreden van de hoofdstad van Kasjmir ge arresteerd. Hij was door een regeei'ende Maharadja uit de ze stad verbannen. In verband met deze arrestatie is de zit ting van het Congres verdaagd en zijn ook de besprekingen in zake de vorming van een voor- loopige Britsch-Indische re geering opgeschort. Volgens een verklaring van de Regeering van Kasjmir kan Nehru naar Britsch-Indië te- rugkeeren, zoodra hij dit wenscht. Spoorbrug bij Dordrecht 15 Juii in gebruik. Donder dagmorgtn is de tweede, tevens laatste over spanning van de spoorbrug tusschen Dordrecht en Zwijn- drecht op haar plaats ge bracht Men verwacht, dat op 15 Juli de eerste trein zal kunnen rijden. Voor Zeeland is dan het wachten nog slechts op de Moerdijkbrug...

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 3