FASTENAU De groote boksmatch in Amerika. Meer dan 70.000 personen waren Woensdagavond (Ame- rikaansche tijd) in het Yankee Baseball Stadion te New York aanwezig om 't gevecht om het wereldkampioenschap zwaargewicht tusschen Joe Louis, den titelhouder, en zijn uitdager, Billy Conn, bij wonen. Meer dan 71/, millioen gulden hebben deze tienduizenden neergeteld om den bokswed strijd te aanschouwen, waaraan zij toegevoegd, dat Louis 40 pet. van de recette krijgt en Conn 20 procent. De duurste plaat sen kostten 100 dollar, de goed koopste 10 dollar. Geen won der dat promotor Mike Jacobs reeds van te voren had aange kondigd, dat wie er ook win naar mocht zijn. een revanche in ieder geval zou worden ge organiseerd. Onder de toeschouwers in het Yankeestadion bevonden zich talrijke diplomaten, onder meer verscheidene vertegen woordigers van de U.N O. Bo vendien waren er zooveel film sterren aanwezig dat men zich een oogenblik in Hollywood waande. In de achtste ronde werd de strijd reeds beslist. Louis slaag de er in zijn uitdager lt.o. te slaan, nadat deze ronde twee minuten en 34 sec. had ge duurd. Tegen elke verwachting in heeft Conn dus niet het ge vecht vijftien ronden kunnen volhouden. Voor den aanvang van het gevecht had Louis voorspeld, dat hij in acht ronden zou win nen en maximum in tien. Officieele publicaties hinderwet. B. en W. van Vlissingen, brengen ingevolge de artikelen 6 en 7 der Hinderwet ter open bare kennis, dat bij hen zijn ingekomen verzoeken van: a. H. Buter, alhier, om ver gunning tot het oprichten van eene inrichting voor machinale houtbewerking, waarin zal worden geplaatst een electro motor van 3 P.K, voor het dri ven van een cirkelzaagmachi ne. in het perceel kadastraal bekend gemeente Vlissingen. sectie A, no. 2320. plaatselijk gemerkt Badhuisstraat no 109; b. de N.V. Bataafsche Im port Maatschappij te 's-Gra- venhage om vergunning tot het oprichten van 'n electrisch gedreven benzineinstallatie op het perceel kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie D, no. 1435. plaatselijk gemerkt Zeilmarkt no. 2; c. de firma Muijs en de Win ter. alhier, om vergunning tot het oprichten van eene inrich ting voor machinale houtbe werking waarin zullen worden geplaatst: één electromotor van 10 P.K voor het drijven van een schaafmachine; 2 elec. tromotoren van 5 P.K, elk voor het drijven van twee cirkel zaagmachines en één electro motor van 1P.K. voor het drgven van een slijpmachine, op het perceel kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie A. no. 4207, plaatselijk gemerkt Nieuwe Markt; d. Gebroeders van der Meer, alhier, om vergunning tot het oprichten van een inrichting voor machinale houtbewerking, waarin zullen worden ge plaatst: één electromotor van 7'/, P.K. en een electromotor van 3 P.K. voor het drijven van 2 cirkelzaagmachines; één electromotor van 5 P.K voor het drijven van een vlak- en 'n van diktebank en 1 electro motor van 1 P.K. voor het drijven van een afkortzaag, op het perceel kadastraal be kend gemeente Vlissingen, sectie A. no. 2661, plaatselijk gemerkt Zandweg no. 18. Deze verzoeken zullen met de bglagen. vanaf heden op de gemeentesecretarie (2e afd-) ter visie worden gelegd. Be zwaren kunnen schriftelijk bij hun college worden ingediend. Op den veertienden dag na heden, zijnde 25 Juni 46, zal ten Gemeentehuize, des voor middags ten 10% ure gelegen heid worden gegeven, om be zwaren tegen het oprichten dier inrichting in te brengen, terwgl daarbij zoowel de ver zoeker als zij, die bezwaren in dienen, in de gelegenheid wor den gesteld deze mondeling en schriftelijk toe -te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren inbrengen, kun nen gedurende drie dagen vóór den 25 Juni a.s. ter ge meentesecretarie (2e afd.) van de ter zake ingekomen schrif turen kennis nemen. Voorts zij er de aandacht op gevestigd, dat volgens de be staande jurisprudentie niet tot beroep zijn gerechtigd zij. die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet voor het gemeente bestuur of één of meer zijner leden zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten rilland-bath. bespuiting van aardappelen. De burgemeester maakt aan belanghebbenden bekend, dat in verband met de weersge steldheid de einddatum van de periode, waarin de eerste verplichte bespuiting van het aardappelgewas uitgevoerd diende te worden, is uitgesteld van 15 Juni tot 26 Juni 1946. Burgerlijke stand rilland-bath. Geboren: Engelien Marie, l.v. S. J. Prevo en N. F. Bak ker. Overleden: Cornelis v. d. Oever, 24 j., echt. v. H. Vlee senbeek; Marcel E. Ribbens, 19 j. Marktberichten veilin gs vereen kapelle-biezelinge Veiling van 18 Juni Aard beien 0.361.46, Kersen: Early Rivers 0.742.43. Mei kersen 0.612.61, Hollanders 0.732.60, Vroege van Wer- der 0.792.50. Hangblad 1.23, Vroege witte 0.51-1.30. Porceleinkersen 0,501.30, Limburgsche zwarte 1.13 2-40. Beurre Napoleon 1.44, alles per kg. Kropsla 23.60 per 100 krop. v.v. zuid-beveland. Veiling van 19 Juni. Bloem kool Ie 57—71, idem I 56— 60, Komkommer Ia 40. idem I 3840 idem II 33, idem III 17—28.' Kropsla I 2—6, id. n 12, alles per 100 stuks- Postelein 42, Spinazie 17 20, Peulen 137. Rabarber 55,50, Sjalotten 14, Dop erwten 6062, alles per 100 kg. Kroten 13—31, Wortelen 1319, Radijs 8.50 alles per 10Ö bos. Scheepvaartberichten Vlissingen 19 Juni. Aange komen: m.s. .Elisabeth" en „Kwik". Gepasseerd van Ant werpen naar Amsterdam s.s. ..Frans van Mieris", naar New York ..Jan van Goyen". Vlissingen, 19 Juni, vertrok ken: Ned. m.s. „Limburg", 18 Juni vertrokken naar Rotter dam Ned. m.s. „Oise". Aange komen: Ned. m.s. ..Agina". Ge passeerd naar Antwerpen Ned. m.s. ..Ton S.", „Walenburgh" en „Mijdrecht". de .jJOHAN de wit" AANGEKOMEN. Woensdagmiddag kwam de ..Johan de Wit" met 1150 re- patrieerenden aan boord -t« Amsterdam aan. Om half vier begon de debarkatie, die een vlot verloop had. zon en maan. Zaterdag komt de zon op om 4.19 en gaat onder 21.04. De maan komt op om 1.05 en gaat onder om 12.21- Radioprogramma's ZATERDAG, Hilversum I, VARA)- 7,00 Ber., 7.15 Gymn., 8.00 Ber., 10.00 Morgenwijding, 10.45 Uitz. arb. in continubedr. 11.45 Familieber 12.00 Bert Ambrose, 12.35 Accordeon, 13.00 Prog. Ned- Strijdkr., 13.30 B. Silberman, 14.00 Sport, 14.15 Huismuz. 14.45 Boek- bespr., 15.00 Conc., 16.00 Voor dracht, 16.15 Men vraagt, wij draaien, 17.00 Om en nabij de twintig, 17,30 Filmland, 18.00 Ber., 18.30 Prog. Ned. Strijd krachten, 19.00 Sextet, 19.30 Bijbelvertelling, 19.45 Uitz. Duitschland. 20.00 Ber., 20.08 Weerbericht AFNEMENDE BUIIGHEID. Heldere koude nacht, morgen overdag wisselende bewolking met in het Oosten van het land plaatselijk nog enkele buien. Overdag matige wind tusschen West en Zuid-West. Iets warmer. HOOG- EN LAAG WATER TE VLISSINGEN. Zaterdag is het hoog water om 6.35 en 18.49 en wel 1.62 m. en 1.43 m -f N.A-P. Laag water om 0.34 en 12.43 en wel 1.94 m. en 1.53 m. N.A.P. En nu... oké. 21.45 Pol. over zicht, 21.30 Klankbeeld, 22.00 The Ranblers, 22.30 Weekeind- serenade, 23.00 Ber., 23.15 J. Corduwener. Hilversum H. (KRO) 7.00 Ber.. 7.15 Gymn., 8.00 Ber., 10.00 Zang, 10.30'Liefdespoëzie, 11.00 De zonnebloem, 12.05 Gram-, 12.30 Lunchconc., 13.00 Ber., 13.20 J. Corduwener, 14.00 Jac. Loss, 14.15 Engelsche les, 14.45 Gram., 15.00 Voor kinde ren, 16.05 Piano, 16.30 Schoon heid Gregoriaansch, 17.00 Kiosk, 17.15 Koor. 17.45 Sport. 18.00 Cowboy-songs. 18.25 Weekoverz. 18.45 Dinermuz., 19 00 Ber., 19.20 Lezing. 19.35 Jonge kunstenaars, 20.00 Ber., 20.05 Lichtbaken, 20.30 Frag menten v. d. Calderon, 21.00 Concertgeb. 22.35 De Riccar- do's, 22.45 Slagwoorden, 23.45 Bing en Frank. Mijnheer Pimpelmans heeft alweer pech door G. Th. Rotman, 64. Nu waa Mevrouw toch ai geweldig bang voor honden, en toen ze het ongedierte met z'n groene oogen recht op zich af zag komen, vergat ze haar lieelen man, Het zich van de wip vallen en rende gillende weg. Meneer Pimpelmans kwam met een smak op den grond terecht, zoodat hij met wip en al wel tien centimeter diep den grond inschoot. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onzen Zoon rieter fellx. K. HUISZOON. H. B. HUISZOON— ZAWISCHA, Koudekerke, 19 Juni 1946. Vlissingsche straat B 326a. Tijd.: St. Joseph-Zïekenhuis, Vlissingen. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons Dochtertje en Zusje MARIA ELISABETH WILHELMEN A (RIE). T. SEYNSTRA. N SEYNSTRA— DE MUNCK TAMMEKE. Vlissingen, 20 Juni 1946. Schuitvaartgracht 227. Verloofd: RIE VAN STRIEN en SIMON LEENHOUTS. Goes, 22 uni 1946 Oost wal 31. Scheldestraat 135. willem laurens veriiage en a i.ida warn aar hebben de eer hiermede kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de inzege ning D.V. zal plaats vinden op Woensdag 26 Juni a.s. om 12 uur in de Oosterkerk, Schie- damscheweg, Vlaardingen. door den WelEerw. Heer Ds. H. Th. v. Andel, Gereformeerd predi kant aldaar. Vlaardingen, Prins Hendrikstraat 55. Amsterdam, Lutmastr, 164 hs. 12 Juni 1946. Gelegenheid tot feliciteeren op 26 Juni 1946 van 35 uur. Prins Hendrikstraat 55. S Op Maandag 24 Juni -jc a.s. hopen onze geliefde 'S. Ouders, Behuwd- en Grootouders abr. leenhouts en G. LEENHOUTS— MARTEYN, J 2 den dag te herdenke dat zij vóó- 30 jaar in het Hu- X welyk traden. 4: Dat zij nog lang ge- jf: spaard mogen blijven, is de wensch van hunne dankbare Kinderen. Be- j huwd- en Kleinkinderen. p. LEENHOUTS. N. LEENHOUTS— X DE MEULMEESTER en Kind. A. LEENHOUTS. A. LEENHOUTS— SIEREVELD X en Kinderen. ADRIE LEENHOUTS. Arnemuiden, 5 Molenstraat C 93. H. KAMPHUIS NEL KAMPHUIS—OVAA zeggen hierbij hartelijk dank voor de vele blijken van be langstelling vóór en na hun hu. welijk ontvangen O.-Souburg, Kanaalstraat 57. Mede namens wecferzijdsche Ouders zeggen wij hartelijk dank voor de zeer vele blijken van belangstelling vóór en bij ons huwelijk ontvangen. J. J. ONDERDIJK. C. ONDERDIJK— POLDERMAN. Middelburg, Juni 1946. Singelstraat 1. Voor de zeer vele blijken van belangstelling, zoowel van hier als van elders, ontvangen ter gelegenheid van ons 45-jarig Huwelijksfeest, zeggen wij, ook namens onze Kinderen, Be huwd- en Kleinkinderen, harte lijk dank. C. BIMMEL W. BIMMEL—SCHOUT. Domburg, Juni 1946, Een! ge en algemeene kennisgeving. Heden behaagde het God tot Zich te nemen onzen innig geliefden Zoon en Broeder JOHANNES LUDOVICUS VERDUYN, in den leeftijd van 23 jaar. Assistent-machinist a. b. van het s.s. „Meerkerk". Zijn eerste en eeuwige reis. De uitvaart zal plaats hebben Zaterdag 22 Juni a.s. in -ie parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te Middelburg, 9 uur v.m., waarna begrafe_ nis op het R.K. kerkhof. Wij bevelen zijn ziel in Uw gebeden aan. A. VERDUYN. TH G. A. VERDUYN— RODERKERKEN. AARNOUT (Br. QUIRINUS) Nijmegen. W. VERDUYN. F VERDUYN— BILARS. Den Haag. FRANCISCUS. LUCIA. CORNELIS. Middelburg. 16 Juni 1946. St. Antheunisstraat 24. Coöp. Boerenleenbank „SINT LAURENS". Spaarders en Rek. Courant houders kunnen hun boekjes afhalen ten kantore der Bank. Geopend eiken werkdag van 912.30. Zaterdag gesloten. Des Donderdags te Middel burg, zaal den Boer, Giststraat 13, van 13 uur. Hiermede vervullen wij den treurigen plicht ken nis te geven dat door een noodlottig ongeval uit ons midden is weggenomen ons trouw lid en turnkameraad JOHANNES LUDOVICUS VERDUYN, in den jeugdigen leeftijd van 23 jaar. Gymr. Ver. Achilles". Middelburg, 16 Juni 1946. Mannen en jongens uit Duitschland uit Breskens en omgeving. Allen, die verplicht in Duitsch land te werk gesteld zijn ge weest, worden uitgenoodigd tot het bijwonen van EEN ALGEMEENE BIJEENKOMST te Breskens op Zaterdag 22 Juni a.s„ des n.m. om 5 uur, in Café Centraal, Spuiplein 23, Komt allen, uw belangen staan op het sPel! dankbetuiging. Voor de vele bewijzen van deelneming, ons betoond na het overlijden van onze geliefde Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, betuigen wij on zen hartelijken dank. Uit aller naam, J. JONGEPIER. Veersche Singel 150, Middelburg. EVANG. LUTH. KERK. Zondag 23 Juni Vlissingen, 10 uur en Middelburg 7.308.30 u. Ds. C. F. NOLTE. Vereen! ging van Vrijzinnige Hervormden te Middelburg. ZONDAG 23 JUNI, n.m. 7 uur, Ds. K. BEVERSLUIS, Ned. Herv. Pred. te Zutphen, in de Doopsgezinde Kerk. Extra-collecte voor de p.c. v.h. Ver. van Vrijz. Hervormden te Vlissingen. ZONDAG 23 JUNI, v.m. 10.45 Ds. E. J. v. d. BRUGH uit Den Haag. Het Dameskoor zal zingen. Daar komt U op terug! Smakelijke volvette Kaas en heerlijke fijne Vleeschwaren uit „DE VERWACHTING" a. h c. mercy Scherminkeistr. 32, Vlissingen. RADIO te koop aangeboden. BREI r ER, Noordstraat 12, Vlissingen School met den Bijbel Oranjeplein 16, O.- en W.-Souburg. Aangifte van leerlingen voor den cursus, welke 1 Sept. aan vangt, a.s. Zaterdag 22 Juni, 's avonds 810 uur, bij het hoofd der school, Kanaalstr. 56 N.B. De kinderen moeten vóór 1 Oct. '46 den leeftijd van 6 jaar bereikt hebben. HET BESTUUR. Schuttershof Middelburg. Groote DANSAVOND op ZATERDAG 22 JUNI a.s. van 82 uur m.m.w.v BABY- TON'S SHOW- EN DANS ORKEST. Afgewisseld door CABARETPROGRAM, waar aan medewerken de SAMOA HAWAIIAN S (speciaal geëngageerd). DE WILDY'S met een geheel nieuw repertoir. HOKIE en POKIE, humoristen. Verder nog vele attracties. Netto-opbrengst ten bate van de Zeeuwsche Oorlogsinvaliden. Zaal open 7 uur. Toegangs prijs 1-50, alles inbegrepen. Toegankelijk voor iedereen. Zakenman in Zeeland vraagt tot 10.000 gulden, ter leen voor uitbreiding, tegen na der overeen te komen voor waarden. Brieven letter X, Boekhandel VAN DER PEIJL, Souburg. Opleiding Schoonheidsspecia liste, manicure, cosmetische chemie, algeheele voetverzor ging. sportmassage. Tevens schriftelijke opleiding met in dividueel nader te bepalen practijk te Amsterdam. Aca demie voor Lichaamscultuur, Keizersgracht 556, Amsterdam, tel. 32325. WERELDKAMPIOEN DAMMEN. De Franschman GHESTEM zal HEDEN CTBIJDAG),'savonus 7.30 uur, in het „Concertge bouw" te Vlissingen, een Si multaan-seance wedstrijd spe len tegen max 50 borden, 1.per deelnemer. Zaterdagmiddag 4 uur in het „Concertgebouw" een VIER KAMP tegen BLOM, Yerseke; DE JONGE, Middelburg en SINKE, Goes. Geen enkele damliefhebber verzuime deze wedstrijden te bezoeken. Entrée 0.75. Groenten. Groenten. Pracht Wortelen 25 ct. per bos 5 bossen voor 100 ct. Goudgele Audijvie 35 ct. p. kilo le soort Postelein 45 ct. p. kilo Spitskool 30 ct. p. kilo Verder alle groenten aan zeer concurreerende prijzen. DE HAL, Noordstraat 80 Vlissingen Telefoon 580 MEVROUW! Wilt U deze week iets extra' op de boterham, dan naar „SLAGERIJ FLIPSE", Wij hebben prima GEROOKTE HAM voorradig, werkelijk iets fijns! Ook in andere Fijne Vleeschwaren zijn wij ruim gesorteerd. Deze week op alle bonnen versch vleesch. Beleefd aanbevelend, D. FLIPSE, Breestraat 7 Vlissingen. GROOTE SORTEERING LUXE GESCHENKEN en HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN tegen zeer scherpe prijzen by Langeviele 65, Middelburg ZIE ONZE ETALAGES. Groenten. Groenten Wij hebben voor U: Pracht Bloemkool 45 ct,. p. st. Wortelen 25 ct. p. bos Kroten 15 ct. p. bos Snijboonen 1.75 p. K.G. Tuinboonen 0.40 p. K.G. Doperwten 60 ct. p. K.G. Andijvie 30 ct. p. K.G. Perziken 30 ct. p. stuk Groenten- en Fruithal St. Janstraat 29, Middelburg. De Ambtenaar van het Open. baar Ministerie bij de Kanton gerechten te Middelburg, zoekt voor onmiddellijke indiensttre ding een aankomende administratieve kracht. Salaris volgens Rijksregeling. Aanmelding schriftelijk bij ge noemden Ambtenaar, Balans 11, Middelburg. JONGENS gevraagd tegen flink loon. Leeftijd 14 16 jaar. Fabriek van Wemco- producten, Kinderdijk 6466, Middelburg. Bij de N.V Kon. Mij. ,,De Schelde" te Vlissingen kan ge plaatst worden een JONGEMAN ter opleiding in de mechanische administratie (Holleiith-afdee ling). Aanm, dagelijks tus schen 8.30 en 10-39 u. v.m. op het Hoofdkantoor, 'af deeling personeel, te Vlissingen. Schoolrapporten, evt. diplo ma's, getuigschriften, enz. me debrengen. Gevraagd ten hypotheekkan- tore te Middelburg een FLINKE JONGEN. Aanmelding: Abdijplein 7, Mid delburg. De Zeeuwsche Dameshand- werkenfabr. N.V. vraagt voor haar filiaal Mag. „De Lelie", Korte Delft 46, Middelburg, een actieve, zelfstandige Kracht. Schriftelijke sollicitaties met vermelding van leeftijd, vori- gen werkkring, enz. aan het adres Heerenstraat 19, Mid delburg Ervaring in verkoopen en eenige kennis van admini stratie strekt tot aanbeveling. Rubber- en lakstempels worden het vlugst geleverd door Kantoorboekhandel ROSKAM Middelburg Telefoon «727. Tevens uit voorraad leverbaar: LETTER. EN CIJFERSl*,M- PELS (div. hoogte), TEKST STEMPELS (c.a aan teekenen, rembours enz.) wü vulcaniseeren bin nen- en buitenbanden met het nieuwste volautoma tisch apparaat. Geen verbrande banden meer. KEES HUYBREGTS, Middelburg FEESTGEDICHTEN. Spontane dankbetuigingen uit heel Nederland! Een keurig ge dicht of lied op den levensloop van bruidspaar of jubilaris schrijft Harry Botschuyver. Auteur voor Ver. Clubliederen. Ger. Doustr. 62 II, A'dam. LEDERWAREN. Wij zijn thans ruim gesorteerd op het gebied van lederwaren, o.a.: Lederen Hand- en Schouder- tasschen vanaf 13.50 Lederen Dames- en Heeren- portemonnaies vanaf f ö.50 Lederen Heerenportefeuilles vanaf 6.50 Lederen Damesportefeuilles vanaf 5.95 Koffers, in diverse maten en prijzen, vanaf 14.75. G. KOTO UN Walstraat 88 Vlissingen. Voor terstond gevraagd in het rusthuis voor Ouden van Dagen der Gereformeerde Kerk te Middelburg een FLINKE DIENSTBODE voor dag en nacht. Zich aan te melden Branderjjmolengang 22. Ver. van Vrijz. Godsd., GOES. Zondag 23 Juni a.s., 's av. 7 u., Ds. v. d. BRUGH, 's Gravenhage. Gebouw Turf kade 1. Technisch Handelsbedrijf in Goes zoekt een JONGSTE BEDIENDE. Brieven onder No. A 232, Bur. P.Z.C te Goes. WAAR IS DIE MAN? Technisch Handelsbedrijf vraagt actief persoon. ADMINISTRATIEF PERSONEEL. Brieven onder No. A 231, Bur. P.Z.C. te Goes. WIE RUILT nw. roodbruine Meisjesschoenen, m. 35, voor m. 37? UOUWELING, Span- jaardstr. 42 ben., Middelburg. Te koop gevraagd RADIOLAMPEN E 462, E 428 (2 stuks) en C 453. Of vervangingslampen hiervoor J. J. DE MEIJ, Rit- them. Gevraagd een SMIDSKNECHT, bekend met het vak, zoo noo- dig zelfst. kunn. werken. Br. letter C 91, Bureau P.Z.C., 'Vlis singen. BROUWENAAR VAN DE KAMER, Langeviele, Middel burg, vragen een VERKOOPSTER en Leerling-Verkoopster. Gevraagd MEISJE voor de huishouding (gezin van 2 personen). Geschenkenhuis „OKÉ", Langeviele 24, Middel burg (na 6 uur: Beddewijk- straat 1). Voor direct gevraagd Hulp in de hulshouding voor heele of halve dagen. Aan te melden: ROTTE, varkens, markt 8, Middelburg. NETTE WERKSTER gevraagd, één morgen per week, voor FONGERS Filiaal, L. Delft 109, Middelburg. DAGMEISJE ïgd. Mevr. WILDSTROM, 'ark de Griffioen 10, Middel burg. Gevraagd enkele aankomende Naaisters en enkele Naaisters met routine. Aanmelden: Damesconfectie magazijn Fa. H. MEYER, Bier kade 37, Middelburg. Gevraagd KOSTHUIS voor bouwvakarbeiders, v. d. KLIPPE, Paul Krugerstr. 104, Vlissingen. HAAST 1 HAAST 1 Nog verkrijgbaar BESTE POELJES, 10 weken oud. A. COLIJN, Terwelstraat 6. Goes. Koopt Goud en Zilver voor Uw geld. Wij verkoopen ook met bijbe taling, dus inlevering niet meer noodzakelijk. EEN MOOIE COLLECTIE GOUD EN ZILVER, uitsluitend uit eerste klas fabrieken. Inkoop, ruiling en taxatie van oud goud, zilver, diamant enz. aan de hoogste waarde. Doet Uw voordeel Koopt by ons. C. JOOSSE, St. Adriaanstraat 11, Goes. Tel. 2728.. COLPORTEURS gevraagd, voor huis aan huis colportage, voor Walcheren, Zuid- en Noord-Beveland en Zeeuwsch-Vlaanderen. Ruime verdiensten. Spoed gewenscht. Tevens 2 VERTEGENWOORDIGERS gevraagd. Br. aan Verkoop kantoor voor Zeeland en Bra bant, St. Jacobsstr 20, Goes. Mevr. CKKER, Molenwater Middelburg, vraagt een flink TWEEDE MEISJE. Te koop z.g.a.n, KINDERSCHOENEN, maat 31. Singel D 32a, Dom burg, Te koop 2-\vielig KARRETJE OP VEEREN, zeer geschikt voor melkkar. Domburg, West straat D 52. Te koop BAKFIETS met goede banden, C. DANIEL- SE, O. Arnem. Voetpad 16, Middelburg. Te huur WINKELHUIS, centrum Vlissingen, op den besten winkelstand. Brieven letter B 90, Bur. P.Z.C., Vlis singen. Te koop 30.000 zware Spruitkoolplanten, half hooge roodnerf, ƒ3.per 1000. Iepenoord. Oostkapelle. Te koop een ruin Eénverdiepingshuis in de Bouwen Ewoutstraat. Brieven onder letter X 87, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Gevraagd BAKERDIENSTEN. No. 62, Aagtekerke. WIE RUILT v.o. Wandelwa gentje voor Fietsbanden? Vlis. singschestraat 10, Middelburg. Te ruil aangeboden prima Erres Radiotoestel voor c.iver- schillig wat. Brieven lett. A Bureau P.Z.C., Vlissingen. wie ruilt 5 knotten rose Babywol voor lichtblauwe of donkere; 1 pr. z.g.a.n. Dames- sch., m 38, voor m. 39? Ha vendorp 576, Vlissingen. wie ruilt nw. v.o. Gymnas tiekschoenen, m. '42, voor goede Fietsband, 28 x 1%. Te koop a. nw. Klnderledikant.je 15. Adres: Bur. P.Z.C., Middelburg. Te koop: diverse Jongens- en Meisjeskleedii.g, i.gat., en een éénpers. Ledikant met matras. Brieven onder no. 739, Bureau P.Z.C., Middelburg Te koop: zoo goed als nieu we Kruiwagen met losse zij boorden; nieuwe Kleerkist en Keukenkachel. Singel 92 ben., Vlissingen. Gevraagd tegen 1 Juli in Vlissingen nette ZIT-SLAAPKAMER met pension, voor 1 persoon. Brieven letter H 96. Bureau P.Z.C., Vlissingen. Heer, prov. ambtenaar, zoekt voor korten tijd, volledig PENSION te Middelburg. Brieven no 361, Boekhandel FANOY, N. Burg 26—28, "Tiddelburg. ZATERDAGMIDDAG 2 UUR OPENING VAN ^Meeding. l^magaiijn.VHssingen WALSTRAAT 37 voorheen: Volkskleedingmagazgn, Groenewoud 68 Vlissingen. Door deze verplaatsing zijn wij in de gelegenheid U in de toe komst een nog uitgebreider sorteering Hcc ren- en Kinderkleed ing, WERKKLEEDING en mode-artikelen aan te bie den, naar wij hopen zoo spoe dig mogelijk zonder punten en zonder vergunning. Zie heden onze étalage. WONINGRUIL. Wie ruilt mijr Benedenwoning te Amsterdam voor Woning te Vlissingen? Inl. Onderstr. 11, Vlissingen wij zijn verloren, op 13 Juni jl. in Walcheren, eèn compleet Reservewiel van vrachtwagen. De eerlijke vin der wordt beleefd verzocht zich in verbinding te stellen met de firma WENTINK en v WIE- RINGEN, aannemers, Alphen a.d. Rijn. Tfldeiyk gevestigd aan den Noorflweg, gem. Se- rooskerkt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 2