PRDVIHCIALE ZEEUWSCHE COUDAMT HET DERDE FRANSCHE STAATSHOOFD IN ÉÉN JAAR Zoo spoedig mogelijk een Rijksconferentie Ervaringen met de lichting 1945 Varkenshouders proiesieeren UIT DE PROVINCIE. ZEEUWSCH-VLAANDEREN Hoofdredacteur G. Ballintijn (met fgdactioneele medewerking van dr- yj. H. Beekenkamp). Uitgave: Stich ting P.Z.C., Middelburg. Druk: firma F. van de Velde Jr.. Vlissingen. kommissie van Bijstand J. L, van Leeuwen, Ds. M. L. W. Schoch, Vlis singen. .Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Vrijdag 21 Juni 1946 189e Jaargang Nummer 142 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week. 3,20 per kwartaal, franco per post. 1 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent ADVEK- TENTIEPR1JS 12 cent per mm. minimum per advertentie J 2— Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58*60, tel. 10 (2 lijnen) Middelburg: Londensche Kaai 29, tel. 2077 en 2924. Goes Turfkade .5. tel. 2475 Oostburg Gratemastraat 3, Terneuxcn: Brouwerijstraat 2. Postrekening_tu. 359300 P Z.t Mlddelhurg. DE TOEKOMST VAN HET RIJK. De mededeeling van den re- geering3voorlichtingsdienst, dat de tegenvoorstellen der Indi sche nationalisten als een stap terug worden beschouwd ver geleken bg die, welke in April jl. bij de besprekingen op de Hooge Veluwe door de Indone siërs naar voren werden ge bracht, aal in breeden kring met voldoening worden be groet. Immers, men mag aanne men, dat dit beteekent, dat de ze tegenvoorstellen in bevoeg de kringen onaanvaardbaar worden geacht. Zij zijn dit nl. o.i- door de jongste gebeurte nissen geworden. Een erkenning van 't gezag der Indonesische republiek wordt wel zéér, zéér moeilijk nu van dag tot dag duidelijker blijkt, dat dit gezag meer in de verbeelding van Soekarno c.s.. dan in werkelijkheid bestaat. Een „gezag", dat niet voorko men kan, dat eenige duizenden menschenlevens door de aan hangers van dit gezag vernie tigd worden, is geen gezag. De verantwoordelijkheid voor den (Chineezenmoord in Tangerang drukt zwaar op de regeering van de Indonesische republiek. Deze moord maakt het uiter mate bezwaarlijk, zoo niet on mogelijk, om Java en Sumatra zonder meer uit te leveren aan de republiek. Bovendien zouden de Indone sische nationalisten staking der vijandelijkheden wenschen zou er geen uitbreiding meer gegeven mogen worden aan de ingenomen posities en de aan wezige troepenmachten. Het is duidelijk welke consequenties vast zouden zitten aan de in williging van dezen wensch. Nog altijd verkeeren op Ja va en Sumatra duizenden Chi- neezen in levensgevaar èn duizenden Nederlanders in de interneeringskampen. Aan al deze bedreigden zou geen hulp mogen worden geboden, indien de Indonesiërs tot daden van geweld zouden overgaan! Van herstel van rust en orde in de niet bezette gebiedsdeelen de voornaamste taak van de in Indië vertoevende expedition- naire macht zou bij aan vaarding van de Indonesische voorstellen vrijwillig worden opgegeven! Ten sl Het Wereldgebeuren van de V.N. in New York er door dreigen over schaduwd te worden. Zooals te verwachten was, hebben Enge land en Canada zich achter het nieuwe Amerikaansche plan gesteld om tot „atoom ontwapening" te komen. Van meer belang was, hoe de Rus sen het voorstel zouden ont vangen. Deze ontvangst is niet gunstig geweest. Gromyko sprak van pogingen om de eensgezindheid van de leden van den Veiligheidsraad te on dermijnen en leverde critiek op de politiek van geheimzinnig heid rondom de atoombom Vooral verzette hij zich tegen het Amerikaansche voorstel om het vetorecht van de groo te mogendheden te doen ver vallen. De Russen hebben tot nu toe van dit recht ruim schoots gebruik gemaakt. Zij vreezen zonder dit recht voort durend overstemd te worden en zij zullen het recht van veto dan ook wel met hand en tand blijven verdedigen. Ten slotte wenschen Soekar no c.s. slechts een „bondge nootschap" van Indonesië met Nederland, hetgeen beteekenen zou het uittreden van Indone sië uit het Nederlandsche Rijksverband. De handhaving van dit Rijksverband is en inde bekende rede van H. M. de Ko ningin van December 1942 en naar wij meenen door de thans afgetreden regeering als uit gangspunt gesteld bij het voe ren der besprekingen als een voorwaarde, waarvan niet kan worden afgeweken. De jongste bloedige gebeur tenissen. die de onmacht van de regeering der „republiek" zoo duidelijk demonstreeren, alsmede het feit. dat blijkens betrouwbare berichten mil- lioenen bewoners van Neder- landsch Indië allerminst sym- pathiseeren met de regeering Soekarno-Sjahrir, integendeel, alleen maar verlangen naar een veilig bestaan, dat door de re publiek geenszins gegarandeerd wordt,_maken de aanvaarding van deze tegenvoorstellen o.i. inderdaad onmogelijk. Het is jammer, dat er steeds meer tijd verstrijkt, zonder dat het beeld van de situatie in Ned. Indië verandert. Mede als gevolg van de veel te toegeef lijke houding onzer Britsche bondgenooten tegenover de In. donesische terroristen, wordt de verwarring voortdurend grooter. Het Nederlandsche prestige bij de goedwillende In dische bevolking wordt daar door in ernstige mate ge schaad- Maar bovendien gaan de onder Japansche leiding staande terroristische groepen Indonesiërs tot steeds openlij ker gewelddadigheden over. Waar het Nederlandsch gezag hersteld is, keeren orde en vei ligheid terug. In het gebied der „republiek" neemt de chaos toe. Terecht merkt de regeerings- voorlichtingsdienst op, dat al les wat tot dusver bij de on derhandelingen werd bereikt, nu op losse schroeven is ko men te staan. Onderhandelen op basis van de Indonesische tegenvoorstellen zou de toe komst van het Koninkrijk der Nederlanden in ernstig gevaar brengen. BIDAULT ZOO BEDRIJVIG DAT PARIJSCHE CONFERENTIE STAGNEERT. Engeland en Canada voor „atoom- ontwapening". In een boek over de Fran- sche parlementaire geschiede nis van de laatste twintig jaar zouden vele bladzijden gevuld kunnen worden met het ver melden van kabinetscrisissen en regeeringswisselingen. En al zijn door het drie-partgen- stelsel de verhoudingen nu vereenvoudigd, van politieke stabiliteit in Frankrijk valt ook na de bevrijding nog niet veel te bespeuren. De nieuw gekozen president Georges Bi dault, die Gouin zal opvolgen, staat dan ook voor de moei lijke taak de door de verkie- zingstrijd verdiepte kloof tus- schen de partijen opnieuw voor een periode van 8 maanden te overbruggen. Als een van de bekwaamste en popu lairste mannen van Frankrijk heeft deze vurige katholiek on getwijfeld meer kans van sla gen dan eenig ander M.R.P.- leider. Bidault is voor het eerst als politiek leider meer naar voren gekomen tijdens de bezetting toen hij. als voorzit ter van den nationalen raad van verzet, een actieve rol speelde in de ondergrondsche beweging. Reeds vlak na München had hij zich als anti- Duitsch doen kennen door als hoofdredacteur van l'Aube hef tige artikelen tegen de Duit- sche politiek te schrijven. Als korporaal vocht hij in den slag om Frankrijk werd in 1940 krijgsgevangen gemaakt en met het oog op zijn leeftyd in 1941 weer vrijgelaten In 1942 werd Bidault door Laval gear resteerd. maar hg slaagde erin uit de gevangenis te ontsnap pen. 25 Augustus '44 begroet te hij onder enorm enthousias me van de Parijzenaars gen. de Gaulle bij zijn terugkèer naar Frankrijk. Deze gaf hem de portefeuille van buitenland- sche zaken en sindsdien is Bi dault de onbetwiste leider ge weest van Frankrijks buiten- landsch beleid. Tevens werd hij een vam de voormannen van de jonge Re- publikeinsche Volkspartg, die bg de laatste verkiezingen zoo succesvol uit de stembus kwam. Direct na zijn benoeming tot iresident is hij met de onder- ïamdelingen met de andere partijleiders begonnen. Na de communistische verklaring, dat zij zouden weigeren een cabinet onder een katholieken jremier te steunen, leek in Frankrijk, wat met in ons land een roomsca-roode coalitie zou noemen, niet tot de onmoge lijkheden te behooren. Tg'dens de bijeenkomst van de wetge vende vergadering van Woens dag bleek echter de commu nistische tactiek plotseling weer gewijzigd te zyn, want de fractieleider Duclos zeide de deelname van zijn partij in de regeering niet bij voorbaat te willen uitsluiten. Overigens krijgt Bidault nu 'zooveel hooi op zijn vork te nemen, dat de Parijsche conferentie er e enigszins door vertraagd wordt. Woensdag werd slechts een kortle zitting gehouden waar in weer weinig resultaat kon worden geboekt. Nog altijd po gen de ministers de eerste groote hindernis, de economi sche zijde van hét verdrag met Italië, te nemen. De belangstelling is onge twijfeld de laatste dagen zoo zeer op Parijs gericht, dat de toch wel zeer belangrijke bij eenkomsten van de atoomcom- Een Noorsche Van Meegeren. De politie te Bergen, (Noorwegen), stelt een onderzoek in naar een belangrijke falsificatie waaraan een jongeman zich schuldig heeft ge maakt door teekeningen te vervaardigen en deze te verkoopen als schep pingen van den beroem den Noorschen schilder Edvard Munch. De falsificateur ver klaarde tot zijn daad te zijn gekomen, omdat hij benieuwd was of hg daarmede de kunsthan delaren en het publiek om den tuin kon leiden Hij had met deze poging veel succes, want noch de kunsthandelaren, noch de directeur van het Na tionale Schilderijen-mu seum te Bergen twijfel den aan de echtheid van het werk- Doodstraf. De landstormer J. Paap uit Zandvoort en de S.S.-'er D. van der Kraan uit Haarlem, zijn door het Bijz. Gerechtshof te Amsterdam, conform den eisch ter dood veroordeeld. TANGERANG KOSTTE MINSTENS 650 CHINEEZEN HET LEVEN. Eisenhower schreef een boek over den oorlog. Onder den titel „Eisenho. wer's own story of the war" zal dezer dagen te New York een boek over den oorlog van Ei senhower het licht zien. SCHADEVERGOEDING VOOR M.G.-AUTO V ORDERIN G. Degene, van wie door het voormalig militair gezag een motorvoertuig is gevorderd of gehuurd, zal zich, om schade vergoeding te krijgen vóór E September moeten wenden tot het afwikkelingsbureau, Dr. Kuyperstraat 10 te 's-Graven hage. Plantages van Deli worden geplunderd. Naar aanleiding van de uit- eenloopende berichten om trent den vermoedelijken da tum van de rijksconferentie, wordt van bevoegde zjjde het volgende vernomen: De hu^ige regeering houdt haar streven gericht op zoo spoedig mogelyke byeenroe- ping van de rjjksconferentie. Teneinde paraat te zijn Is als richtdatum I September aan genomen. Voor het overige kan uiter aard niet vooruitgeloopen wor. den op de beslissingen van het nieuw te vormen kabinet. Een van de factoren, waar van de aanvangsdatum echter in elk geval afhankelijk zal zijn, is hec verloop van de be sprekingen met de buitenge westen en andere bevolkings groepen in Indië. Deze bespre kingen beginnen volgende maand en zullen zeker eenige weken in beslag nemen, DE NEDERLANDSCHE VERLIEZEN. De Ned. Indische voorlich tingsdienst heeft bekend ge maakt, dat het Ned. Indische leger in geheel Ned. Indië, ge durende de maand Mei de vol- fende verliezen heeft geleden: 0 dooden, 2 vermisten en 85 gewonden. 854 terroristen zijn gevangen genomen, waaronder twee Ja- panneezen. Het aantal terro risten, dat gedood werd kan niet worden opgegeven, omdat zij dikwijls de dooden mede namen, teneinde verliezen te verbergen. Onder de 20 terro risten, die gedood waren, wer den 12 Japanneezen gevonden. DE SLACHTOFFERS VAN TANGERANG. Volgens Chineesche kringen te Batavia zou het aantal slachtoffers te Tangerang voor de periode van 30 Mei tot 15 Juni omstreeks 650 bedragen, d.w.z. aan dooden en vermis ten. In dien tijd zijn naar Batavia gevlucht plm. 3200 Chineezen. Aangezien vele gevallen mogelijk nog niet aan het licht zijn gekomen, kan het doodencgfer hooger komen te °Volgens republikeinsche re- geeringskringen zijn te Tan gerang niet alleen Chineesche, doch ook Indonesische slacht offers gevallen, waarvan het aantal meer bedroeg dan dat van de Chineezen. De moord op de Indonesiërs vond plaats voor en na de slachting onder de Chineezen. DE TOESTAND OP SUMATRA. Terwijl in het district Pa- lembang de Indonesische vice- gouverneur van Zuid-Sumatra, dr. A. K Gani, een groote mate van gezag heeft over de bevol king, hebben in het rijke Deli- land, in de omgeving van Me- dan feitelijk geen van de lei ders, die zichzelf alszoodanig hebben opgeworpen, of door de republiek zijn benoemd, veel invloed op het volk. De plun. dering van Nederlandsche, Britsche en Amerikaansche tabaks-, rubber-, thee-, vezel en palmolie-plantagesnam toe. 30 helden gedecoreerd. H.M. de Koningin reikt de onderscheidingen uit. Op het vliegveld Soesterberg had Donderdagmorgen een eenvoudige, doch grootsche plechtigheid plaats. H. M Koningin Wilhelmina heeft persoonlijk aan 30 helden van de fronten en het verzet onderscheidingen uitgereikt. Prof. Ir. W. Schermerhorn, Mr. J.'Meyer en vele andere autoriteiten waren bij deze plechtigheid aanwezig. Onder de gedecoreerden waren Gene raal Prins Bern hard, die het Commandeurs-kruis der Mili taire Willemsorde ontving Generaal H. G- Winkelman, die gedecoreerd werd met het Grootkruis in de Orde van den Nederlandschen Leeuw. H. M. heeft de gedecoreer den toegesproken en hun aan deel in de bevrijding van ons land geprezen. Zij drukte ook haar dankbaarheid uit hen te kunnen onderscheiden met de orde van des bronzen Leeuw, na de Militaire Willemsorde, de hoogste onderscheiding van het Nederlandsche leger Na de de coratie had een groof défilé plaats waaraan 7000 man deel namen. Vliegtuigen voor de marine. Voor dienst bij de Ned. ma rineluchtvaart is opnieuw een aantal Firefly MK 1 verken ningsvliegtuigen aan de Kon. Marine afgeleverd. Er is een aanzienlijke order voor de nieuwe Firdefly MK 4 geplaatst bij de Fairy Aviation Company door het Ned. Mi nisterie van Marine. Egypte gaat accoord met Britsche voorstellen. De Egyptische delegatie, die belast is met de mogelijke her ziening van het Anglo-Egyp- tisch verdrag, heeft, naar uit betrouwbare bron wordt ver nomen, de Britsche ambassade doen weten, dat zij in beginsel accoord gaat met de nieuwe Britsche voorstellen tot het sluiten van een nieuw verdrag tusschen de twee landen. Krijgt de B.B-C. een concurrent? Op een vergadering van .Equity" te Londen, de organi satie van tooneelspelers, is de wenschelijkheid naar voren ge bracht een eind te maken aan het radio-monopolie van de BBC. Men stelde zich op het standpunt, dat het aanbeve- ling verdient, dat er naast de BBC een tweede radio-orga nisatie in het leven wordt ge roepen. Bij concurrentie van twee ondernemingen zullen de honoraria der artisten ver hoogd worden, terwgl de luis teraars betere programma'" zullen krijgen. BENESJ HERKOZEN. Dr. Eduard Benesj is me' algemeene stemmen tot presi- dent van Tsjecho-Slowakije herkozen. Nederlandsche jongens intelligenter dan Engelsche? De geest is goed Dezer dagen heeft luitenant kolonel A. H. L. J. Fievez voor de radio gesproken over zijn ervaringen met de lichting '45. die sedert kort onder de wa penen is. Elke a.s. recruut wordt „doorgelicht", zoodat in vele gevallen tuberculose ontdekt werd, die anders eerst veel la ter aan het licht getreden zou zijn. Van de lichting 1945 bleek 2 tuberculose te hebben Een belangrijk onderdeel van den mil. geneeskundigen dienst Bewoners van Zeeuwsch Vlaanderen ernstig gedupeerd. Protesten bij de regeering. Het huisslachtingsverbod voor middenstanders en land bouwers die geen 8 maanden per jaar in den landbouw werkzaam zijn, heeft in Z. Vlaanderen een storm van pro test gekweekt. Heel verklaar baar, als men "bedenkt, dat in deze plattelandsgemeenten een groot percentage van de be volking een varken heeft, en hun leefwyze daarop is inge steld. Er was dan ook Woensdag 'n geweldige belangstelling voor de protestvergadering, die werd gehouden in café de Vuijst te Oostburg, waar de heer H J. Colsen uit Sluiskil, voorzitter van de afd. Zeeland van den Ned. Varkensslagers- bond, het woord voerde. Spr. adviseerde om kalm te zgn en niet te dreigen met staking, daar hg dat een com munistische methode vond. wAar wg hier niet van gediend zijn. Spr, wees oi geven verzei op de onlangs ge- lekering van aen minister van landbouw, dat de varkens vrij zouden zijn tot 25 kg. en dat dat toen later weer is ingetrokken. Dat is boeren bedrog Dat er geen voedsel zou zijn, is ook al niet waar. In Middelburg en Sas van Gent liggen vrachten van zemels te beschimmelen, omdat zg on verkoopbaar zijn. In België, vlak over onze grens, worden de varkens gemest met zoete melk en tarwemeel, tarwemeel dat Nederland heeft uitgevoerd naar België. Wij eischen, aldus spr., de varkens vrij. Laat men des noods de vleeschbonnen van deze menschen inhouden, maar niet hun varken verbieden. De varkenshandelaren in het ge- heele land hebben besloren nooit een varken te zullen weghalen, terwijl het bijna wel zeker is, dat ook de voerlui het niet zullen doen. Tot 1 Juli bestaat gelegen heid de varkens zelf in te le veren. doch spr. hoopte, dat niemand daaraan gevolg zou geven Volgens verkregen inlichtingen zouden in W. Z.-Vlaanderen circa 2/3 vap de varkens moe-voeren. ten worden ingeleverd, dus van menschen, die geen 8 maanden per jaar in den landbouw wer ken. De burgemeesters en se cretarissen in W. Z.-Vlaande- ren hebben steun toegezegd om deze maatregelen ongedaan te krggen. De voedselcommissaris in Zeeland is eveneens tegen deze bepaling doch over de ambtenaren is spr. niet vol lof. Helaas, aldus spr., loopen er, ook in het land van Cadzand, nog crisisambtenaren rond. die menschen naar Duitschland hebben gezonden. Toen de vorige week door crisisambtenaren een varken in Hoek moest worden wegge haald. was er geen enkel ver voermiddel. terwgl ook de fietsen verdwenen bleken te zijn. Onder groot enthousiasme werd besloten een conferentie bg den minister aan te vragen, om persoonlijk te protesteeren. Daartoe zullen afgevaardigden van Walcheren Zuid-Beveland Schouwen, O.- en W.- Zw.- Vlaanderen een bezoek aan den minister van landbouw bren. ;n. Tenslotte verzocht spr nog maals dringend om toch vooral geen overijlde maatregelen te nemen en aan de afgevaardig den van Retranchement, die reeds hadden besloten tot sta. ken, vroeg hij, dit niet door te De nieuwe Provinciale Staten geïnstalleerd. Woensdagmiddag kwamen in de Zeeuwsche hoofdstad voor het eerst de nieuw gekozen leden van de Provinciale Sta ten in een korte en meer for meel© zitting bijeen. Nu de historische Abdg-gebouwen voorloopig nog niet ter be schikking staan, diende het Schuttershof als ruime, hoewel minder statige vergaderzaal. In een korte toespraak wees de voorzitter der vergadering, jhr. mr. J. W. Quarles van Uf- ford, er nog eens op. dat we eerst thans tot de normale grondwettige verhoudingen zijn teruggekeerd. In 1941 im mers werd het werk van een bestuursapparaat, dat onmis baar is voor de behartiging van de Zeeuwsche belangen, stop gezet en sindsdien zijn de Sta_ en niet meer bijeen geweest. Onder uitermate zorgvolle om standigheden aanvaardt gy uw taak, zoo zeide de Commissa ris der Koningin. Groote, zeer groote kracht zal noodig zijn om onze eertijds zoo bloeiende provincie weer tot het oude niveau terug te brengen daarna nieuwe bronnen aan te boren. Een breed arbeidsveld ligt voor u open. Ik doe een beroep op u om met groote kracht en zoo mogelijk in eensgezindheid uw gaven ir dienst te stellen van deze pro vincie en van haar ingezetenen. De heer Kodde, die het langst in de Staten zitting heeft, sprak hierop een weder woord. waarin hij den Com missaris dank bracht voor hetgeen hij in de afgeloopen jaren voor de provincie heeft gedaan. De agenda van deze buiten gewone zitting was overigens maar zeer kort. Op gebruike lijke wijze werden door een drietal commissies de geloofs brieven van de 41 aanwezige leden onderzocht en spoedig in orde bevonden Daarna stelden de leden zich op om één voor één de voorgeschreven eeden of beloften af te leggen. Nu de leden geïnstalleerd zijn, zal zeer spoedig (op 2 Juli a.s.) een gewone zitting worden gehouden. Dan zal ook het college van Gedeputeerde Staten worden gekozen. Mr. Mas Hamet te Goes. Mr. Mas Hamel, docent aan de Rechtshoogeschool te Bata via, zal Maandag 24 Juni a-s. in het Schuttershof spreken over Nederlandsch-Indië. Elders in het land hebben de lezingen van mr. Hamel, die op 2 October 1945 door Indo nesische nationalisten werd ontvoerd en oup 8 December door Britsche troepen werd bevrijd, zeer veel' belangstel ling getrokken. De Colorado-kever. Toen nu alweer een paar weken geleden aan de Walcher- sche kust de invasie van co loradokevers plaats had, vroe- fen velen zich af, of deze iertjes nog door meerdere zouden worden gevolgd. Na informatie kunnen wg melden, dat dit niet het geval is. Overal worden weliswaar kevers aangetroffen, doch thans niet meer dan normaal, zoodat de toestand niet veront rustend genoemd kan worden. Dit is mede te danken aan den velen regen der laatste weken- Anderzijds is deze vele regen echter een bezwaar voor af doende bestrijding. Men heeft de termijn voor de eerste be sproeiing dan ook tot 26 Juni verlengd. BENOEMINGEN. Bij K. B- is benoemd tot plaatsvervanger van den dijk graaf van den Schorerpolaer, J. Durink, te Nieuw- en St. Joosland. en is aan M. K. van Nieuwenhuyzen, te Oud-Vosse- meer. op verzoek eervol ont slag verleend als dijkgraaf van den Van Haaftenpolder. HULPACTIE ZEELAND. Op Zaterdag 6 Juli zal te Vlissingen een groote sport- demonstratie plaats hebben. Op 7 Juli zullen dan de atle tiekwedstrijden om de Zeeuw sche kampioenschappen plaats vinden. In aansluiting op deze wed strijden zal dan de voetbal wedstrijd VlissingenLeiden worden gepeeld. Deze dagen vinden plaats in de „Hulp actie Zeeland" voor lichame lijke opvoeding en sport die van 6 tot 13 Juli wordt ge organiseerd. Westdorpe Wethouder van Waes tot burgemeester benoemd. is de afd. voor preventieve ge zondheidszorg en hygiëne. In tegenstelling tot Britten en Amerikanen heeft de Neder lander nog weinig gevoel voor hygiëne, aldus spr. Een nieuwe dienst in het le ger vormt de psychologische dienst. Hierbij worden de in telligentie enkaraktereigen schappen onderzocht. 77 GOEDGEKEURD Van de 64.000 jonge manner, die voor de keuring versche nen, bleken 77 geschikt, 21 ongeschikt en 2 tijdelijk geschikt. De invloed van den oorlog kwam tot uiting in de psychi sche gesteldheid van de ge- keurden. Bij velen uitte zich een zekere onrust en vaak ook een algemeene desillusie. Voorts viel nog een zeker scepticisme te constateeren. Een kleine groep maakte ernstige bezwaren, tegen uit zending naar Indië, doch het overgroote deel stond hiei niet afwijzend tegenover. Bij een intelligentie-onder zoek, waarbij de resultaten be oordeeld werden naar Engel sche normen, vielen er naar verhouding meer Ned. jongens in de hoogere intelligentieklas. sen. dan Engelsche. Dit vindt trouwens bevestiging in de rapporten van Engelsche com mandanten over de opleiding van onze jongens in Engeland. MOEILIJKE HUISVESTING. De opkomst van de dienst plichtigen was een min of meer hachelijk geval. De kazernes en kampen verkeerden meeren deels in een deplorabelen toe stand of waren in gebruik bij de Canadeezen. Onder hoog spanning is toen gewerkt. Wel iswaar ontbreekt er hier er daar nog wat doch in het al gemeen kan men zeggen, dat het in orde gekomen is. De geest onder de jonge re- cruten is goed en er bestaat weinig neiging tot lijntrekken en lanterfanten. Bij Kon. Besluit is met in gang van 1 Juli 1946 benoemd tot burgemeester der gemeente Westdorpe de heer G. H. E. M. van Waes, thans wethouder dier gemeente. Oostburg TER BEVORDERING VAN HYGIËNE EN SPORT. Het kan niet ontkend wor den dat in een gemeente als Oostburg nog veel ontbreekt dat feitelijk onmisbaar het maatschappelijk leven. Om deze doeleinden toch te be reiken is geld noodig en daar de gemeente tengevolge van den oorlog reeds onder zulke buitengewone lasten gebukt gaat, is het onmogelijk dat zg deze. van zeer groote algemeen nut zijnde doeleinden zelf kan financieren. Het is daarvoor dat zich in Oostburg een comité heeft op gericht onder voorzitterschap van mevr. M. van Cruynin- genErasmus, dat de bedoe ling heeft om gelden bijeen te brengen. Dit comité tracht dit doel te bereiken door middel van verlotingen, bazars en derge- !ijke. Eenigen tijd geleden werd .eeds een verloting gehouden, die een buitengewoon succes bleek te zgn. In enkele uren tijds werden alle loten ver kocht tot en bedrag van 500. Dit succes heeft het comité aangemoedigd verder te gaan en middelerwijl' is ook het doe] gepreciseerd. In de eerste plaats zal er gewerkt worden om een badinrichting mogelijk te maken, waaraan later wel licht een zweminrichting ver bonden zou kunnen worden. EEN SPORTTERREIN? Mocht echter blyken, dat dit plan financieel niet uitvoer baar is, dan zal het geld aan gewezen worden voor den aanleg van een sportterrein, wat eveneens ten zeerste nood zakelijk is en ongetwijfeld de sympathie van de bevolking zal hebben. De bazar zal gehouden wor den op 5, 6 en 8 Juli a.s. in het gymnastieklokaal van de R.H.B.S. Er zullen allerlei attracties aanwezig zgn, ter wgl men zich zal kunnen te goed doen aan patates-frites, oliebollen en diverse verver- schingen. Zij, die voor den bazaar nog voorwerpen of andere gaven ter beschikking willen stellen, gelieven hiervan opgave te doen aan mej. M. Cats man, Weststraat 5 te Oostburg. Groep Volksbelang: J. Ie Rog, A. Snoeren, W. F. -de Koning, A. Krane. Groep Gemeentebelang: W- van Male, I. van Crduijningen, J. Dubois Sr., A. Dieleman, I. F. Bron, J. H. de la Viënne, J. A. van Drjke. Partg van den Arbeid: A. A. Verbuijt, H. Goedegebuur, M. Hamers, I. RisseeuwBrak man, J. J. Neufeglise, A- J. La- ko. J. de Wilde, A. P de Veij. A. R. en C. H.: A. I. de Hul. lu, H. A. Cappon, A. de Feij- ter, J. Keijmel. AANBESTEDING. Te Zuidzande werd aanbe steed de bouw van een blok van 5 arbeiderswoningen. In geschreven werd voor de vol gende bedragen: Firma Diters en Zoon, Bussum 72.777, J. A. de Lignij, Zuidzande voor 61-850,Firma Verlinde en Zoon. Terneuzen 61.195. Paridaen en de Bruijn, Aarden- burg 59.700,West- Zeeuwsch-Vlaamsche Aanne mersonderneming v.h de Wil de. Zuidzande 55.500. Maatschappij Elseneur, Rijs wijk 54.500.—. Zuidzande RAADSCANDIDATEN. Voor de verkiezing van den gemeenteraad werden te Zuid zande de volgende lijsten inge leverd: PROF. SCHERMERHORN BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM? De Volkskrant meldt uit goede bron dat aan prof. Schermerhorn, na diens aftre den als minister-president, door de nieuw te vormen regeering het burgemeesterschap van Amsterdam zal worden aange boden. Haring mag schoon 10 cent kosten. De minister heeft den ma- ximumprgs voor maatjesharing voor den consument gehand haafd op 8 cent per stuk Voor het schoonmaken der haring mag thans echter twee cent in ekening worden gebracht. Mijnramp bij Hannover. In een zoutmgn 25 km. ten N.O. van Hannover, is een voorraad van 2000 ton munitie ontploft. Er werden meer dan 100 Duitsche en buitenland- sche arbeiders gedood. In de mijngangen woedt nog een brand, welke gisteravond reeds tot 1 km. een andere munitievoorraad was gena derd. Britsche troepen ontrui men in allerijl het gebied. 24 doodvonnissen in één zitting. De krijgsraad van Hasselt heeft vonnis uitgesproken in het geding van de „Werbe- stelle" dezer stad. Elf beklaag den en 13 voortvluchtigen wer den ter dood veroordeeld.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1