PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Het gaai nog goed in Parijs Een geslepen diplomaat aan het woord Tijdelijke verplaatsing der Zeeuwsche visschersvloot? Welke zijn de „minderheden* in Indonesië? Reederij-bedrijf moet zoo veel mogelijk hersteld worden Hoofdredacteur O. BaTTfntljn '(®et redactioneele medewerking van dr. XV. H. Beekenkamp). Uitgave: Stich ting P.Z.C., Middelburg. Druk: tirma F. van de Velde Jr!, Vlissingen. Commissie van Bijstand J. L, van Leeuwen, Ds. Al. L. W. Schoch, Vlis singen. .Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Woensdag 19 Juni 1946 189e Jaargang Nummer 140 ABONNEMENTSPRIJS 23 cent per week, 3.20 per kwartaal, franco per post, 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm. minimum per advertentie t 2.— Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Middelburg: Londensche Kaai 29, tel. 2077 en 2924, Goes Turfkade 15, tel. 2475 Oostburg Oratemastraat 3. Ternenzen: Brouwerijstraat 2, Postrekening nr. 359300 P Z.C Middelburg, Het Wereldgebeuren VREEST ENGELAND DE CONSEQUENTIES VAN INMENGING IN SPANJE? Op zoek naar een compromis. De cooferentie te Parijs heeft de eerste dagen een on- tewoon vlot verloop gehad, cherpe woordenwisselingen bleven ditmaal achterwege en ier heerschte 'n bijna collegiale sfeer. Maandag zrjn de minis ters begonnen met de behan deling van het ontwerp-vredes- yerdrag met Italië. Over een aantal punten van het economische gedeelte kon men al vrij spoedig tot over eenstemming geraken. Pas toen het eerste groote geschilpunt van den vorigen keer, de Her stelbetalingen aan de orde kwam, stokte het even. Bi- dault eischte namens Frank rijk 110 millioen gulden schadevergoeding, Byrnes naar schatting 275 millioen en Bevin kon nog geen schat- tiig opgeven. Toen zorgde Mo- lotov die de vorige keer zoo yeeleischend was geweest, voor een verrassing. Hij noemde het onmogelijk de herstelbetalingen te bespreken voor men de vraag had beantwoord of Italië deze eigenlijk wel kan opbren gen. De Sovjet-Unie had haar eisch reeds tot op een twintig ste van de aangerichte schade teruggebracht en zij achtte het redeljjk, dat ook de anderen met een gedeeltelijke schade vergoeding genoegen zouden nemen, terwijl ze het dan maar aan deskundigen moesten over laten het juiste bedrag te be palen. Byrnes maakte van dit moment gebruik om nog ver der te gaan en stelde voor eenvoudig alle eischen op schadevergoeding te laten ver vallen. Bevin en Bidault wilden zoo vér niet gaan, terwijl Mo- lotov zich naar geen van beide zijden wilde binden. Nu zijn houding jegens Italië zoo soe- Ï>el geworden is, is er alle aan_ eiding te verwachten, dat men vrij spoedig tot een voor Italië gunstig besluit zal komen. Terwijl in Parijs de ministers vergaderden was in New York de Veiligheidsraad bijeen ter verdere bespreking van de kwestie-Spanje Wie de debat ten heeft gevolgd, wat de radio ithans mogelijk maakt, moet wel den indruk hebben gekre gen dat van een eensgezinde actie tegen Franco geen sprake meer kaïn zijn. De Britten vreezen nu eenmaal, dat de val van Franco door een actie van buiten uit Spanje de poor ten zal openen voor het com munisme. Zij verzetten zich tegen al te vergaande bemoeiingen van den Veiligheidsraad met Spanje. ..Mijn regeering be twijfelt in hooge mate de rechten van den Raad om zich te mengen in de binnenland- sche aangelegenheden van een land", aldus sprak de Britsche afgevaardigde Cadogan. ..In dien het waarschijnlijk is, dat een bewind den internationalen vrede bedreigt", zoo zeide de Australiër Evatt in zijn ant woord, ..is het voortbestaan van dat "bewind niet langer een kwestie van binnenlandSch be lang". Daarmede was men weer gekomen tot de oude twistvraag of Spanje een ge vaar voor het handhaven van den vrede vormt of niet. Cado gan stelde voor de aangelegen heid voor een internationaal hof te brengen. Terecht merk te Evatt op. dat dit een op de lange baan schuiven van een beslissing zou beteekenen daardoor een vertraging van vele maanden. De meeste af gevaardigden waren het hier mee eens en verklaarden zich tegen het Britsche voorstel. Men besloot uiteindelijk de ver. gadering te verdagen en de zaak de volgende dag ver der te bekijken. In de lijn der verwachting ligt een or ander compromis oplossing. Sinds Moskou im mers zulke goede maatjes is geworden met Peron, den dic tator van Argentinië men zou hem ook kunnen noemen den France van Zuid-Ameri- ka maken de Russische ar gumenten in elk geval minder indruk dan eenige maanden geleden. LIEFDE IN SIAM. De R.VD. meldt uit Batavia, dat sinds Sep tember j.l. in Siam 300 Nederlandsche ex-krijgs gevangenen met Siamee- sche meisjes in het hu welijk zijn getreden. Eenige tientallen jong gehuwde Siameesjes zijn naar echtgenooten reeds naar hun standplaats in Indië gevolgd. Ook aan boord van de ..Nieuw- Holland", thans op weg naar Nederland, bevindt zich een Siameesche pas- sagiere als echtgenoot© van een Nederlander. BOTSINGEN IN PALESTINA. In Palestina zijn door Jood- sche ..stoottroepen" aanslagen op verschillende belangrijke bruggen gepleegd. Bij botsin gen met de politie vielen slachtoffers, evenals bij onge regeldheden. die zich voorde den toen Arabieren den terug keer van den Groot-Moefti vierden. Politie en militairen houden razzia's. Ook Maandagavond deden zich weer enkele ontploffingen voor in Haifa. ONRUST IN ATHENE. In de Grieksche hoofdstad is het in verband met de po litieke spanning en de »ta- kingsplannen onrustig gewor den. Er vonden eenige botsin gen van geringen omvang plaats, waarbjj vijftien perso nen gearresteerd werden. Le ger en politie patrouilleeren in alle stadsdeelen. Een arbeiders delegatie, die een brief aan den minister-president wilde aanbieden, werd bij het parle mentsgebouw tegengehouden. Tijdens een parlementszitting werd het rumoerig toen afge vaardigden van de regeeiings- partij en royalisten begonnen te juichen, toen de naam van Evangelos Manganas genoemd werd. Deze wordt verdacht van moord tijdens den recenten op stand te Kalamata. Dit ont lokt* heftige protesten aan den linkervleugel, van de zijde der republikeinsche oppositie. Toen de rechtschen tot handtaste lijkheden over wilden gaan werd de zitting van het parle ment geschorst, Naar staking in het brandstoHenbedrijf? Tengevolge van het feit, dat ondanks toezeggingen, nog geen overleg heeft plaats gevonden inzake de loon_ en andere arbeidsvoorwaarden, dreigen in het brandstoffenbe- drijf moeilijkheden te ontstaan. Men acht zelfs een staking niet te vermijden, indien niet op korten tijd tot verbeterin gen wordt overgegaan. In een landelijke vergadering van den Centralen Bond van Trans portarbeiders te Amersfoort is een motie aangenomen, waarin op verbeteringen vóór 1 Juli a.s. wordt aangedron gen. De werkgevers erkennen de redelijkheid' van de gevraagde loonem, maar beroepen zich op het feit dat van de hun toe gezegde verhooging van de winstmarge tot dusver ook niets is gekomen. DE PRIJS VAN DE MAATJESHARING. In een vergadering van bij den haringverkoop betrokke nen werd besloten den Minister voor te stellen, den prijs voor het schoonmaken van een ha ring op 4 in plaats van op 1 cent te bepalen. Schoonge- 12 cent per stuk gaan koster, maakte haringen zouden dan Men meent, dat deze prijs absoluut noodzakelijk is om den detailhandel een redelijke verdienste te verschaffen. Winkeliers, handelaars venters van visch besloten in een vergadering te Schevenin- gen geen haring meer van de schepen af te nemen zoolang de prijs van de maatjesharing en het tarief voor het schoon maken niet verhoogd zijn. Het proces te Neurenberg Von Papen noemde den Führer een compromisloozen autocraat. Een verboden redevoering. Maandag was het precies 12 jaren geleden, dat Franz von Papen de beroemde Margurber rede hield, waarin hij waar schuwde tegen de wjjze, waar op de nazi's rechten van kerk, critiek en individu met de voeten traden. Uitgerekend op 17 Juni, den dag, waarop zij werd uitgesproken, maakt Von Papen deze rede tot voornaam ste basis van zrjn verdediging. Verdediger Kubuschow, die wordt bijgestaan door Von Pa pens zoon, noemde de redevoe ring ..uniek" in de geschiede nis van den nazi-staat en de publicatie er van was dan ook door Goebels verboden. Von Papen zeidè. dat hij op dat oogenblik tot de conclusie gekomen was, dat Hitiers regiem gevaarlijk was. Hij noemde den vroegeren Führer thans „compromisloo zen autocraat". Een der be schuldigingen die Von Papen als katholiek 't meest aan 't hart gingen, was medewerking aan kerkvervolging door schen ding van het concordaat. Het waren Bormann en Goebels, die Hitier telkens weer tot maatregelen tegen de kerk brachten en von Papen be weerde herhaaldelijk te heb ben geprotesteerd. Hij zeide zich verplicht gevoeld te heb ben zich ondanks deze ontwik, keling niet terug te trekken, omdat hij daarmee niets be reiken kon. Trouwens ook de Paus heeft den Berlijnschen nuntius niet teruggeroepen, zeide von Papen. ZIJN ROL EN OOSTEN. RIJK. Breedvoerig sprak Von Pa pen ook over zijn rol in Oos tenrijk en hrj deed daarbij voorkomen alsof het hem moeite kostte zich in voor een diplomaat passende woorden te blijven uiten. Hij noemde het krenkend en smakeloos, dat het in een getuigenverklaring werd voorgesteld, alsof hij zijn katholieke overtuiging voor po litieke doeleinden misbruikte. In de binnenlandsche politiek waren mijn doel en plannen mislukt en in Oostenrijk be stond er na den moord op Doll- fuss het gevaar, dat ook daar- Wie moet in Frankrijk premier worden? De secretaris-generaal der Fransche socialistische partij heeft verklaard, dat een socia list geen leider der Fransche regeering zal kunnen zijn. De communisten wenschen niet deel te nemen aan een regee ring onder leiding van een lid der M.R.P.. D situatie wordt wèl inge wikkeld I In den nacht yan Zater dag op Zondag is door een onbekende een handgranaat geworpen in een slagerswinkel aan de Schietbaanstraat te Rotterdam. De ontploffing ver oorzaakte niet ernstige materi- eele schade. Vermoedelijk zijn Jppjiti^ke motieven in het spel. het streven naar vriendschap met Duitschland een fiasco zou worden. Daarom ben ik naar Weenen gegaan, zoo zeide von Papen en hij betoogde voorts, dat de taak in Weenen niet vervuld kon worden door een partijman, noch door een man, die geen invloed op Hitler zou kunnen doen gelden. De door Messersmith aangehaalde uitlatingen als zou Von Papen beweerd hebben, gekomen te zijn om Oostenrijks regeering te on dergraven en te verzwakken, noemde beschuldigde hoogst verwonderlijk, aangezien hij een zeer slecht diplomaat ge weest zou zijn, wanneer hij zijn hart zoo had opengelegd. Von Papen, die bijna aan het einde van zijn directe getuige nis is, zal door Maxwell Fyffe ip kruisverhoor worden geno men. Terug naar de „Heimat", Binnenkort zal het kamp .Mariënbosch" bjj Nijmegen, dat ten behoeve van de verwijde ring van niet gewenschte per sonen van Duitsche nationali teit als transit-kamp *ter be schikking van het ministerie van justitie is gesteld, gereed zijn. Het kamp biedt plaats voor maximum 1400 personen. Het ligt in de bedoeling om alle ongewenschte Duitschers in ons land via dit kamp naar hun „Heimat" terug te bren gen. OM HET GELD. De vertegenwoordiger van Iran in de Ver. Na ties, Hoessein Ala, zal voorloopig wel niet naar Perzië terugkeeren. Wanneer Hoessein zich namelijk weer op Per zisch grondgebied be vindt. zal hij in rechten worden vervolgd, daar hij steekpenningen ten bedrage van 500.000 dol lars heeft aangenomen van Engelsche en Ameri- kaansche oliemaatschap pijen. Voor dit bedrag verplichtte Hoessein zich. door valsche ge tuigenissen de Sowjet- Unie in een ongunstig daglicht te plaatsen. Dit bericht is afkom stig van den Amerikaan- schen radio-commenta tor Steele en werd door radio Moskou herhaald. Ter dood veroordeeld. Tegen J. N. Ganzevles uit Hilversum, die in 1942 en 1943 aan den S. D. inlichtingen verschafte over de ondergedo ken Joden, tengevolge waar van 68 Joden weggevoerd wer- den. werd door het Bijz. Ge rechtshof te Amsterdam het doodvonnis uitgesproken, zon der recht van cassatie. Stakingen geëindigd. De arbeiders van de Ned. Dok- en Scheepsbouwmij. Amsterdam hebben na acht weken het werk hervat. Ook de staking op Schiphol is inmiddels ten einde. EEN SCHILDERIJ VOOR TRUMAN. Met het ss „Delftdijk", dat vermoedelijk de volgende week naar New-York vertrekt, zal een fraai schilderij medegeno men worden dat op een nader te bepalen datum door den voorzitter van het Nederland- Amerika instituut, den heer Herbert Cremer, aan den pre sident der Ver. Staten zal worden aangeboden namens een groot aantal Nederlanders, uit dank voor hetgeen het Amerikaansche volk geduren de en na den oorlog voor ons land gedaan heeft. GEDENKTEEKEN VOOR GENERAAL SNIJDERS. In het Ned. legermuseum te Leiden is in tegenwoordigheid van een aantal autoriteiten w, een vertegenwoordiger van Z. K. H. Prins Bernhard, een gedenkteeken onthuld voor wijlen generaal C. J. Snijders, opperbevelhebber van land- en zeemacht in de oorlogsjaren 19141918. Amerikaansche graven. De meest e Amerikanen, welke vermist worden maak ten deel uit van de beman ning van een vliegtuig en er zijn vele Amerikaansche vlieg tuigen op Nederlandsch grond, gebied neergestort. Het is ons aller plicht mede te werken om hun nabestaan den uit de afschuwelijke on zekerheid te helpen. Ieder, van wie(n) iets bekend is omtrent een vliegtuig en zijn beman ning, dat in de buurt is neer gekomen of een souvenir, een herkenningsplaatje of wat dan ook bezit, wordt verzocht dit te melden aan den Res. 1ste luitenant mr. B. W. N. Ser- vatius, verbindingsofficier American Graves Registration Command, p.a Soerenscheweg 142, Apeldoorn. Ongezuiverde pasmunt. Ruim een jaar, in het Zui den ruim anderhalf jaar, zgn we druk bezig de laatste res ten der nieuwe orde te liqui deeren. En toch is er één ter rein waar het „VolksclVi Kul- tur" nog steeds onbeperkt hoogtij viert. Allen doen we nog daaraan mee. ja we dra gen er zelfs de bewijzen van steeds met ons mede. Onze volksche postzegels zijn grootendeels geliquideerd en door meer nationale pro ducten vervangen, ons bank papier is vernieuwd en, in tweeërlei opzicht, gezuiverd. Maar onze pasmunt herinnert ons nog dagelijks aan bezetting en terreur, aan Volksche Kul- tur en nieuwe orde Wordt het niet hoog tijd ook hieraan eens onze aandacht te besteden? Vervanging door zilver en ko per is misschien om diverse re. denen (nog) niet mogelijk. Maar er zijn toch ook wel an dere oplossingen mogelijk. Vast staat, dat deze pasmunt toch eenmaal zal moeten ver dwijnen. Waarom dan niet zoo spoedig mogelijk? Bij intrek king kan het zink voor andere doeleinden zeer goed gebruikt worden. Desnoods kan het wor den omgesmolten, indien geen betere materialen ter beschik king staan. Zuivering der pas munt is nationale plicht en nationaal fatsoen- Waar een wil is is een weg en zoodra de overheid dit punt onder de loupe neemt, zal zij ook een weg weten te vinden, die een afdoende en bevredi gende oplossing brengt. De zaak de Vilder. Voor den Bijz. Raad van Cassatie te s'-Gravenhage is Maandag de zaak tegen de gebr. de Vilder, direct*- ,!>an de Amsterdamsche Bailast- Mij., behandeld. Gelijk men weet waren deze directeuren door het Bijz. Gerechtshof tc Amsterdam wegens collobora- tie veroordeeld tot drie jaar Rijkswerkinrichting. De Pro cureur-generaal ging van dit vonnis in cassatie. Nadat de beide verdedigers, mr. Wrjckerheld Bisdom en mr. Giltay Veth. uitvoerig gepleit hadden, requireerde de procu reur-fiscaal te Amsterdam tot verwijzing van de zaak naar het Bijz. Gerechtshof te Leeuwarden. Nadat de Raad van Cassatie onmiddellijke invrtfheidsstelling had geweigerd, werd de uit spraak bepaald op Maandag 12 Juli. Vertrek van N.V. van Melle uit Breskens blijft dreigen. BESTUUR STICHTING HERSTEL ZEELAND 1945 VERGADERDE. In de jongste bestuursverga dering van de Stichting Her stel Zeeland 1945 zrjn wederom enkele belangwekkende onder werpen behandeld. Zoo kwam onder meer aan de orde de vraag, of de fa. van Melle in Breskens gevestigd zal blijven, of niet. In dit ver band werd verslag uitgebracht over de besprekingen, welke gevoerd werden met de mi nisters van Wederopbouw en van Handel en Ny'verheid en van de rapporten, welke ter. zake ook aan den Ministerraad werden toegezonden. Een defi nitieve beslissing is nog niet genomen. Bljjkens metledeeling van den Raad voor Herstel en We deropbouw, wordt thans door genoemde ministers op korten termijn een onderzoek inge steld naar de vraag welke in- dustrlalisatiemogelijkheden zich als compensatie voor Breskens kunnen voordoen wanneer de firma van Melle uit Breskens zou vertrekken. De ministers werden door den Raad gemachtigd om aan de N.V. van Melle ontheffing te verleenen van haar herbouw plicht in Breskens voor het geval dergelijke mogelijkheden realiseerbaar zijn. In het te- genovergestelde geval zal de Raad zich nader beraden. Het is onnoodig te zeggen, dat het bestuur van de Stichting Her stel Zeeland 1945 aan de ontwikkeling van deze zoo uiterst belangrijke aangelegen heid zijn volle aandacht blijft besteden. TIJDELIJKE SING DER VLOOT VERPLAAT- VISSCHERS Voorts kwamen aan de orde de bemoeiingen der Stichting t.a.v. de credietver- leening door de Herstelbank voor den wederopbouw der Zeeuwsche visschersvloot, ter wijl eveneens ter sprake kwam de tijdelijke verplaatsing der visscherij naar elders i.v.m. het mijnengevaar. Vanwege de Stichting worden pogingen in het werk gesteld elders in het land een tijdelijke noodhaven te vinden, waarbij de aan te voeren producten toch ter be schikking van den Zeeuwschen handel blijven. Met medewerking van de directie der Nederlandsche Bank N.V. te Amsterdam werd een gunstig tarief bedon gen voor de verzekering der Zeeuwsche kustvisscherssche- pen tegen het molestrisico, waarvan, inmiddels door tal ONZEKERHEID, ZOOLANG ER GEEN VRIJE MEENINGSUITING MOGELIJK IS. Bezwaren tegen het overleg met de bevolkingsgroepen. De Eenheidsgroep, de Chr. Staatk. Party, de Democrati sche Bond, de Perkoempoelan Kebangsaan Maloekoe (Demo cratische nationale Moluksche Eenheidspartij) en de Persa- toean Timoer Besar (Ver. van de Groote Oost) hebben in een schrijven, gericht aan dr. van Mook, hun bezwaren geuit te gen het door dr. van Mook voorgestelde overleg met de be volkingsgroepen daar dit over leg in democratischen geest eerst mogelijk is in een sfeer, waarin vrjje meeningsuiting bestaat, hetgeen in groote dee- len van Java en Sumatra nog niet het geval is. De stellers van het schrij ven achten het eveneens te leurstellend, dat voor deze bij eenkomst te Batavia vertegen, woordigers van radicale groe pen zrjn uitgenoodigd, hetgeen immers bij dit overleg en te vens op de a s. rijksconferentie de kiem kan leggen voor te genstellingen tusschen deze groepen. Aangezien door het ontbre ken van een vrjje meenings uiting nog niet vaststaat, wie minderheidsgroepen zjjn, heb. ben zy er voorts bezwaar te- gen, dat thans reeds enkele groepen van het etiket „min derheid" worden voorzien. Wanneer namelijk orde en rust zuilen zyn gewaarborgd en de mogelijkheid tot vrjje mee ningsuiting is geschapen, dan zou kunnen blyken, dat feite- Lyk juist de groepen, waarvan de woordvoerders thans door de regeering worden aangemerkt als onbetwistbare vertegen woordigers van Java (en Su matra minderheden zjjn. Indien het uiteindelijk doel is om een procedure vast te stellen, waarbij de vertegen woordigers ter Rijksconferen tie zullen worden aangewezen, Mr. OYEVAAR OVER HET A.S. INTERNATIONALE SCHEEPVAARTCONGRES. De Russen werden niet uitgenoodigd. Gisteren begon te A'dam het congres van de Interna tionale Scheepvaartcommissie (de United Mai. me Consul tative Council). Uit 18 landen werden ongeveer 60 afgevaar digden verwacht. De Sovjet-Unie werd niet uitgenoodigd, doch wel van het beleggen van dit congres in kennis gesteld. Dit scheepvaartcongres zal een oriënteerend karakter dragen. Wel kunnen alle inter nationale problemen op het ge bied van de scheepvaart ter sprake komen (alleen het vraagstuk verhouding werk geverwerknemer komt zeker van schippers is gebruik ge maakt. DE GEZINSZORG. T.a.v. de gezinszorg werd medegedeeld, dat het uit de bestaande organisaties, werk zaam op maatschappelijk ter rein, gevormde comité van actie op Vrijdag 21 dezer zijn eerste vergadering zal hou den. Op deze vergadering zal de te voeren propaganda wor den besproken, welke zal wor den gefinancierd door Volks herstel. Met Mr. Tjeenk Wil link, secr.-generaal van Ned. Volksherstel, vond een bespre king plaats nopens de werk zaamheden van Ned. Volksher stel in Zeeland. Daar de Stichting zich eveneens op so ciaal-cultureel terrein be weegt, werd de vraag behan deld, in hoeverre de taak van Volksherstel in Zeeland door de Stichting zou kunnen worden overgenomen. De financiering van dit deel der werkzaamhe den van de Stichting zou dan voorloopig door Ned. Volks herstel geschieden. Besloten werd tot de oprichting van een Raad van Bijstand voor sociale en cultureele aangele genheden, te vormen uit leden van het bestuur van de pro vinciale af deeling van Volks herstel en een vertegenwoor diger der Z.V.U., terwijl voorts nog enkele particulieren tot deelneming zullen worden uit genoodigd. De Raad van Eij- stand zal zich met het werk van Volksherstel vertrouwd maken met het uiteindelijke doel t.z.t. het werk van Volksherstel voort te zetten. De provinciale afdeeling bljjft dus voorshands bestaan. niet in discussie) maar de be handeling van de meeste zal wel naar volgende bijeen komsten worden verschoven. Wel zal het congres beslissen; of de U.U.C.C. al dan niet een permanent lichaam zal worden. De Nederlandsche delegatie zal zich laten leiden door den wensch dat voor het reederjj- bedryf, dat als geen ander een sterk internationaal karakter heeft, zoo snel mogelijk de normale voor-oorlogsche ver houdingen worden hersteld, onder voorbehoud van de nieu we eischen, welke de nieuwe tjjd stelt, aldus de voorzitter van het Congres, mr. Oyevaar, secretaris-generaal van het mi nisterie van Scheepvaart. AMERIKA STERK! Mr. Oyevaar herinnerde er ook aan, dat de Ver. Staten, die op het oogenblik 50 van de wereldtonnage bezitten, wel een heel sterke positie innemen. De minister van scheepvaart. J. M. de Booy, heeft Dinsdag middag bij de opening van het congres een rede uitgesproken. Hij wees er daarin op dat de tonnage van de meeste zee varende landen op een ernstige wijze is achteruitgegaan „Wij zijn trotsch, U bij ons te hebben in het hart van een stad met groote maritieme tra dities, zelf het hart van een land waarvan de zee de le vensader is". De minister wenschte den heeren een zoo groot mogeljjk succes toe. I00-STE INDIË-VLIEGTUIG OP SCHIPHOL. Het 100-ste vliegtuig dat van Batavia na den oorlog naar Nederland vloog, is Maandag op Schiphol geland en feestelijk ontvangen VACANTIE-REGELING IN BANKETBAKKERSBEDRIJF. Bij beschikking van het Col lege van Rijksbemiddelaars is thans bepaalt, dat iedere werknemer in het banketbak kersbedrijf, die op 1 Mei ge durende minstens een jaar in dat bedrijf werkt, recht heeft op 12 vacantiedagen met be houd van loon. waarvan zoo veel mogeljjk 6 dagen aaneen gesloten zuilen nieten worden gegeven in het tljdyaJc van 1 Mei dan wijst men er op, dat de sfeer en de omstandigheden er niet naar zyn om dit op practische en democratische basis -te doen geschieden. RUST HERSTELD. De voorlichtingsdienst van het K.N.I.L. deelt mede, dat door de krachtsinspanning van de Ned. troepen rust en orde in het gebied ten Oosten van Batavia zijn hersteld. De be volking is op de padi-velden weer vreedzaam aan den ar beid. Alle leiders van den opstand in het gebied tusschen het Towoetimeer en de Golf van Bone hebben zich met hun wapenen aan de militaire au toriteiten overgegeven. Hier door is een einde gekomen aan den meest omvangrijken op stand op Midden-Celebes. GOEDKOOPER TELEGRAFEEREN MET INDIË. Naar wij vernemen zullen binnenkort door de P.T.T. nieuwe telegramtarieven voor het verkeer van Indië naar Ne derland worden ingevoerd, die op een aanzienlijke verminde ring van de tot dusver gelden de tarieven neerkomen. Het nieuwe tarief wordt als volgt: volbetaalde telegrammen 60 ct. per woord; uitgestelde te legrammen 30 ct. per woord en brieftelegrammen 20 ct. Kinderarbeid in den landbouw. In vele land- en tuinbouw streken is kinderarbeid, vooral in de seizoendrukte (aardap- pelrooien, bessenpluk enz-) al tijd regel geweest Het tegen woordig groote tekort aan ar beidskrachten werkt dezen zeer zeker ongewenschten arbeid van jonge, vaak nog leerplich tige kinderen nog in de hand. Een onderzoek van de Stichting voor den Landbouw naar ar beidsverhoudingen in den Gel- derschen landbouw heeft uit gewezen. dat op de groote landbouwbedrijven thans naast vrouwen-, ook veel kinderar beid voorkomt. Zelfs tot 's avonds laaf wordt gewerkt. In de provincie Friesland, waar volgens een enquête van de Friesche Landbouwstichting het tekort aan melkers in de verschillende gebieden van 15 tot 30 pet. varieert, probeeren de boeren dat tekort o.m. te ondervangen door nog leer plichtige kinderen bij het mel ken in te schakelen. Uit het onderzoek bleek, dat in den kring Hennaarderadeel van 23 werkende gezinsleden in een aantal bedrijven 4 kinderen wa ren van 1415 jaar en zelfs 4 van 1112 jaar. In den kring Idaarderadeel bleek 55 pet. van de melkende gezinsleden jonger dan 18 jaar. Ook de loonbelasting wordt gewijzigd. Bij het lezen van de voor stellen tot herziening van de inkomstenbelasting zal ieder, die loonbelasting moet betalen, zich hebben afgevraagd of de voorgestelde wijzigingen ook op hem van toepassing zullen zijn. Inderdaad zal ook, in dien deze wetsvoorstellen wor den aangenomen, de loonbelas ting worden gewijzigd. Het wetsontwerp machtigt nl. den minister van Financiën om de tarieven van de loonbelasting zoodanig vast te stellen, dat zij de tarieven van de inkomsten belasting volgens den nieuwen tabel benaderen. FONDS NOODGEBIEDEN. Door het Ministerie van Fi nanciën is toestemming ver leend bedragen uit geblokkeer de rekeningen aan het Fonds Noodgebieden over te maken. Door bedrijven kunnen deze giften als onkosten worden ge boekt. Het gironummer ten na, me van Volksherstel Fonds Noodgebieden. (Den Haag), is: 405.000. DE BANANEN TE LAAT. De distributie van bananen heeft vertraging ondergaan, daar het schip met bananen i dat op 15 Juni in Rotterdam werd verwacht, door machine storing zijn route heeft moe ten wijzigingen. Eind Juni wordt evenwel een tweede schip met bananen venvacht Een gedeelte van de lading zal dan zoo snel mogeljjk in distri butie worden gebracht. Ais gevolg van een tusschen de dagbladen getroffen regeling, ter verzekering van een billjjke papierverdeeling. verschijnt ons blad. uit hoofde van zrjn formaat, heden in eén omvang van 4 pagina's.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 9