VenhcJe WIJ beiasten ons FirmaF.VANDEVELDElr. het TILBURGSCH NATUUR DIERENPARK NETTE SERVEERSTER. Kapr./oinv:f's KAAS VAN KOPrLS. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons Zoontje en Broertje JAN PIETER. A. j; GEENSEN TH. A. GEENSËN— KOOLE MARIJKE, 's Gravenpolder, A 147. 16 Juni 1946 Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons Zoontje JAN. JAC. BOONE. CATH. BOONE v. d. VIJVER. Koudekerke. 17 Juni 1946 Tramstraat 145. Getrouwd; A. ARENDSE en P. NIEUWDORP, die. mede namens wedefzijd- sche Ouders, dank zeggen voor de vele big ken van belangstel ling vóór en bij hun huwelijk' ontvangen. Vlissingen. Juni 1946. Vrijdag 21 Juni a.s. ho- j? 5jc pen onze geliefde Ouders C. ARNOLDUS en J. A. ARNOLDUS— v. d. HOEK, hun 25-jarige Echtvereeni- 'ng te herdenken. Dat zij nog lang ge- spaard mogen blijven, is Z de wensch van hun dank- bare Kinderen WILLIE NELLIE. JOPIE. Middelburg. Verwerijstraat 12, Gelegenheid tot felicitee- v ren. van 3 tot 5 uur, Ne- derl. Koffiehuis, Dam 21. Hiermede betuigen wij, mede namens wederzijdsche Ouders, onzen hartelijken dank voor de belangstelling vóór en bij ons huwelijk ontvangen. A. C. v. d. SLIKKE. L. E. v. d. SLIKKE— KWEKKEBOOM. Waterlandkerkje, 6 Juni '46. Getrouwd: P. J. PRIESTER en C. P. MURRE die, mede namens hun weder zijdsche Ouders, hartelijk dank zeggen vo.or de vele blijken van belangstelling vóór en bij hun huwelijk ontvangen. Biervliet, Juni 1946. Markt 220. De Heer en Mevrouw BAK KERDE VRIES zeggen har telijk dank voor de vele blij ken van belangstelling vóór en bij hun huwelijk ontvangen. Vlissingen, Kasteelstraat 37. De Heer en Mevr. BAZEN KISTEMAKER, zeggen, mede namens wederzijdsche familie, hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling vóór en bij hur huwelijk ontvangen. Sijbekarspel, 11 Juni 1946. PIET DE RONDE en JO VERSTRAETEN zeggen, mede namens weder zijdsche Ouders, hartelijk dank voor de groote belangstelling vóór en tijdens hun huwelijk ontvangen. Vlissingen, Juni 1946. Voor de zeer vele blijken van belangstelling bij ons 40- jarig huwelijksfeest ontvangen, zeggen wij, mede namens on ze Kinderen, allen hartelijk dank. A. LOOIJ. S. LOOIJ—MAAT. Ellewoutsdijk, Langeviele 42. Getrouwd: A. C. WOLTERS en J. W- VAN TIJEN. Vlissingen, 15 Juni 1946. Voorloopig adres: Badhuis straat 70. r**************:****** Op 25 Juni a.s. hopen qnze lieve Grootouders J. VAN ZWEDEN en S. P. VAN ZWEDEN— BEHAGE, hun 60-jarig Huwelijks- 2 feest te herdenken. Hun dankbare Klein- Z kinderen, Z TRENNY. Z SANNIE. APPIE. Goes, Heernisseweg 47. Maandag 24 Juni ho- pen D.V. onze geliefde ij! Ouders, Groot- en Over- grootouders, J JOH. DE NOOD en N. DE NOOD— CORNELISSE, hun 50-jarige Echtveree- niging te herdenken. Namens hun dankbare Z Kinderen, Kampen: N. KASSE—DE NOOD. P. J/KASSE. Middelburg: A. DE NOOD. S. DE NOOD DE VOGEL. J. DE NOOD. W. DE NOOD—DEKKER. En Klein- en Achter- kleinkinderen. J Evacuatie-adres: Brum- meikampstraat -»>, Kam- pen- J Onze lieve Ouders G. DE JAGER en B. M. DE JAGER—BLOK vieren Donderdag 20 Juni 2 hun 45-jarige Echtvereeni- ging. Dat zij nog lang ge- rjj 5e spaard mogen blijven, is de wensch van hun dank- bare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. i Yerseke, 18 Juni 1946. Receptie 20 Juni, Julia- nastraat 11, Yerseke. Vrijdag 21 Juni a.s. ho- J Z pen onze lieve Ouders, Be_ huwd- en Grootouders Z. P. ARDE WIJN— aie THEU.NE, hun 30-jarige Echtvereeni- jfs ging te herdenken. Dat zij nog lang ge- Z spaard mogen blijven, is ij! sjc de wensch van hun dank- bare Kinderen, Behuwd- kinderen en Kleinkind Vlissingen: C ECKHARDT ARDEWIJN. J. ECKHARDT. Mddelburg: J. ARDEWIJN. MS. ARDEWIJN— PLATTE'EUW. WIMPJE. Vlissingen, Prinsenstr 33. Vrienden, klanten, collega's en bekenden Mijn allerhartelijksten dank voor de betoonde attenties bij de opening van mgn nieuwe zaak. JOHN. MERK, «xnograaf. Bodenplaats 7, Middelburg. Voor de zeer vele blijken van belangstelling, zoowel van hier als van elders, ons be toond bg" onze 25-jarige Echt- vereeniging, zeggen wij, mede namens onze Kinderen, harte lijken dank. W. GABRIËLSE. E. GABRIËLSE—JANSE. Domburg, Duinstraat E 88. Hiermede betuigt onderge- teekeüde zij- hartelgken daïik aan de Gem. brandweer en de buurtbewoners voor de bewe zen diensten op 8 Juni j.l. J. v. d. VOORDE. Koudekerk, weg 154, Vlissin gen. Heden werd na een ge duldig gedragen lijden van ons weggenomen, onze in nig geliefde Man, Vader, Zoon, Broeder en Zwager, de Heer SIMON HENDRIK VAN DEN BERG, in den leeftijd van 52 jaar. J. J. VAN DEN BERG— SCHIPPERS ELLY KEES en Verloofde. JOOP. P. VAN DEN BERG— HANSON. H. VAN DEN BERG. A. JOUSTRA— VAN DEN BERG. A. JOUSTRA. Wissekerke, 18 Juni 1946. De teraardebestelling is bepaald op Vrijdag 21 Juni a.s. des middags 2.30 uur. Herbegraving. Donderdag 20 Juni a.s., nam 2 uur, zullen onze geliefde Zoon en Dochter en Kleinkinderen, Broeder, Zuster, Oom, Tante, Nicht je en Neefje IZ DU BURCK, C. C. DU BURCK— TROUW, JOZIENTJE en WIMPJE, van hun tijdelijke rust plaats naar de Algemeene Begraafplaats worden overgebracht. Sluis: W. TROUW. J. TROUW—COPPENS. Oostburg: W ZWEMER J. ZWEMER—TROUW. JAN. J. SOL. K. SOL—TROUW. JANTJE WIMPJE Oóstburg, Juni 1946 Heden nam de Heere. na een kortstondige ziekte, zacht en kalm, van ons weg, onze geliefde Echt- genoote, Zuster, Behuwd zuster en Tante JANNETJE VAN BEERS, geb WISSE, in den leeftijd van 59 jaar. Familie VAN BEERS. Familie WISSE. Vlissingen, 17 Juni 1946. Hobeinstraat 39. WELKE AUTO gaat er eind Juni uit Delft leeg naar Walcheren terug en kan tegen betaling echtpaar met 2 kinderen meenemen? Br. VAN KEULEN, Koornmarkt 44. Delft. Voor de vele blijken van belangstelling ontvangen na het overlijden van onzen ge liefden Man, Vader, Behuwd-, Groot- en Pleegvader, zeggen wij hartelgk dank. Uit aller naam, Wed. J. A. G. FRELIER WERNER, Middelburg, 19 Juni 1946. Voor de blijken van deelne ming, ons betoond na het over lijden van onzen innig gelief, den Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, den Heer JACOB JAN GELUK, betuigen wij onzen hartelgken dank. S-'huddebeurs: S. W. GELUK— VIERGEVER. Dinteloord: Ir. J. J. A. GELUK. A. C. GELUK— v. d. ZANDE. Schuddebeurs: A. M. GELUK en Verloofde. Juni 1946. Voor de vele blijken van be langstelling, ons betoond ge durende de ziekte en na het overlrjden van onzen lieven Man en Vader, den he^r JACOB VREKE, betuigen wij onzen oprechten dank. FAMILIE VREKE. Domburg, 14 Juni 1946. Badstraat A 90. Voor de véle bewijzen van deelneming, mij betoond na het overlijden van mijn lieve Vrouw, mej. MAATJE VAN DE PLASSCHE, betuig ik mijn hartelijken dank. IZ. BRUYNOOGE. Zuidzaride, Juni 1946. Hiermede betuigen wij on zen' harteliiken dank voor de betoonde belangstelling na hat overlijden van onzen besten Man, Vader, Groot, en Over grootvader. Namens de familie, Wed. J. C. L TIELROOY QUITE. Koudek. weg O 16. Vlissingen. RECTIFICATIE. Stichting Nieuw Walcheren. COLLECTE AMSTERDAM OP 22 JUNI A.S. De op de oproepkaarten ver melde vertrektijden van de deelnemers op de dorpen op Walcheren en Zuid-Beveland zijn veranderd. De bussen vertrekken nu in den nacht van Donderdag 20 op Vrijdag 21 Juni van: Westkapelle 12.50 uur; Domburg 1.uur; Aagtekerke 1.15 uur; Grgpskerke 1.30 uur; Oostkapelle 1.15 uur; Serooskerke 1.30 uur; St. Laurens, Brigdamschepadje. 1.40 uur; Zoutelande 1-uur; Meliskerke 1.10 uur; Biggekerke 1.20 uur; Koudekerke 1.30- uur; Souburg 1.30 uur; Nieuwland 1.30 uur. De deelnemers van 's Hee- •enhoek, 's Heer Arendskerke, Goes, Kapelle en Ovezande moeten om 3 uur in Goes zijn. De deelnemers van Kruinin- gen moeten om 3.15 uur op het station Kruiningen aanwezig zijn. DEZE DINGEN doet de Coöperatie voor u! De cöoperaiie levert U uitslui tend de beste goederen en ver- koopt niet om de winst. Vele coöperaties helpen U óp sociaal gebied o.s. door het vor men van moederschapsfqndseh. door uitzending van huisvrou wen naar vacantiehuizen etc. De coöperatie streeft naar een waarlijk democratische samen leving zonder crisis of werke loosheid. KOOPT BIJ DE Rijkskweekschool voor Onderwijzers(essen) te Middelburg. Oproeping van leerlingen voor den nieuwen cursus. Adspiranten moeten zich vóór 1 Juli a.s. mondeling of schrif telijk aanmelden bij den Direc teur onder overlegging van: a. een onderteekend uittreksel uit het register van geboor. ten; b. éen verklaring, ondertee kend door twee geneeskun digen, dat de adspirant(e) geen ziels- of lichaamsge breken heeft, die hem (haar) ongeschikt maken voor het ambt van onder wijzer (es); c. het schoolrapport over het laatste cursusjaar; d. het diploma, op grond waar. van de candidaat toelating zonder examen zou kunnen krijgen. De candidaten voor de eerste klasse moeten vóór of op 31 Augustus 1931 geboren zgn. Zonder examen zullen tot het derde leerjaar worden toegela ten de bezitters van het eind diploma eener H.B.S. met vgf- of zesjarigen cursus, van een gymnasium en van een inrich ting met daarmee gelijk ge steld diploma. Nadere inlichtingen omtrent de toelating zijn te verkrijgen bij den Directeur A. DE JONGE, Noordstraat 29, Middelburg. VERLOREN een Damespara plu e (Tompouce), gaande van de Callenfelsstraat naar het station (Vlissingen). Verliezer zeer gedupeerd. S.v.p. terug bezorgen: Callenfelsstraat 15, Vlissingen, - (tand/laaft kwaliteit KOEK BESCHUIT BISCUIT CHOCOLADE Aangezien ik niet leder per soonlijk kan bereiken, betuig ik langs dezen weg allen, die mij behulpzaam zijn geweest bg de organisatie van het verblijf der Fransche families in Zeeland, mijn hartelgken dank. De roe- ï-ende dankbetuigingen, die ik uit Frankrijk heb ontvangen, zjjn mij een bewijs, dat gij al len aan iets zeer moois hebt medegewerkt. HUE SE, Goes. De Ringlijders van Vlissingen danken allen hartelgk die hun steun en medewerking gaven aan de Ringrijderij te Vlis singen. De Ringrgders van St. Lau rens zeggen hiermede hartelijk dank voor alle giften, die ge schonken zijn voor de welge slaagde Ringrgderij op 11 Juni 1946. A. DINGEMANSE Voorzitter. Practgkdiploma Boekhouden binnen één jaar te behalen met onzen bekenden prima goed- koopen schriftelijken cursus Meer dan 1200 onzer cursisten slaagden reeds, waarbij tiental, len, die slechts L.O. hadden genoten. Ook uitstekende cur. sussen Nederlandsche-, Duit- sche., Ergelsche Handelscor respondents en Stenografie. Vraagt direct prospectus, proefles en lijst van geslaagden aan Handelsschool „MSRcURlUS" Postbus 1 ARNHEM. Fa. A. J. Witte Zonen Artistieke Bloembinderg Steenenbeer 15 Vlissingen. Telef. 141, na sluitingstijd 174. Gevraagd een ARBEIDER, goel kunnende melken eo» met fruitteelt bekend. Woning be schikbaar. J. GLAS Gz., H 40, Hoog woud, (N.H.). Wie ruilt mgn buitenband en 2 binnenbanden, iets kleiner dan 28 X 1^. voor 1 buiten band 28 X y2 Vlissingsche straat 67, Souburg. Deurwaarders WILLEBOORD- SE VAN MAAREN z. v op Zaterdag 22 Juni 1946, des na middags te twee uur, aan het pand Koudekerkscheweg 61. 't Zand te Middelburg, publiek a contant te VERKOOPEN: stoelen, tafel, linnenkast, klok- stellen, petroleumkachel, pot ten en panner enz. enz. Te bezichtigen één uur vóór aanvang verkooping. Door ZOUT water aangetaste huizen worden direct bewoon baar, NATTE Gevels, Beton bouw en Kelders blijvend wa terdicht, Condensvrij en KURK DROOG met: „Gevelbeschermer". Prachtig blijvend WIT verft men Villa's, Landhuizen. Melk fabrieken. Boerderijen, Beton bouw, Houtbouw, IJzercon- structie met zuurvaste ALBINO, Sneeuwwitte CEMENT. ALB. J. VAN WIJK PIJNACKER (Tel. BERKEL K 1891 412) Leverancier aan Rgks-, Ge meente- en Dlrectiewerken. met het plaatsen uwer advertenties in alle bin nen- en buitenlandsche couranten en tijdschiften. zonder eenlge prljsverhooging Advertentiebureau Walstraat 58-60 - Tel. 10 AANBESTEDING. Ir. P. H. N. BRIËT B.I., Wagnerlaan 5 te Hilversum, zal op 22 Juli a.£. in het open baar aanbesteden het bouwen van 41 woningen voor de Ge meente Oostburg. Bestek en teelceningen zijn vanaf 22 Juni te verkrijgen Wagnerlaan 5 te Hilversum te gen overmaking van 15.25 per postwissel, restitutie 10 uitsluitend op den dag der be. steding. Inlichtingen tot 17 Juli 1946; inzending der biljetten tot en met 20 Juli aan het Col lege van B. en W. van Oost burg. Openbare opening der biljetten op Maandag 22 Juli te 10 uur v.m. in café de Vuyst te Oostburg. BEKENDMAKING. Alle van on, nog in omloop zgnde ledige zakken, dienen vóór 1 Juli 1946 te worden in geleverd bij een onzer verte genwoordigers of aan onder staand adres. Na dezen datum zullen de zakken aan een la- geren prgs gefactureerd wor den. Gebrs. P., C. L. de Jongh Zaadteelt Zaadhandel GOES. Confectiefabriek ZEEL AND" heeft plaats voor eenige Leerling-Naaisters, geroutineerde Naaisters- Leerling-Coupeuse. Leeftijd vanaf 14 jaar. Loon volgens Rijksregeling. (College Rgksbemiddelaars) Aangenaam werk. Best mo. gelijke sociale verzórging. Aanmelden eiken werkdag tot 1 Juli a.s. van 1012 en van 23 uur. Confectiefabriek „AlSELAjtu" Wijngaardstraat 49 Goes. BRUIDSBOUQUET van Orchideeën, kleinbloemige Leliën, Conville, Anjers of Lathyrus. Vakkundige verzorging. Het Nederlandsche Roode Kruis, afdeeling Zuid-Beveland- West, heeft het plan over te gaan tot uitbreiding van de be_ staande Transportcolonne. Mannelijke personen van ten minste 18 jaar oud, die bereid zijn 'een cursus voor E.H.B.O. te volgen en zich daarna voor een periode van 2 jaar te ver binden om o.a. brj rampen enz. hulp te verleenen, kunnen zich vóór 1 Juli a.s schriftelijk op geven bij den secretaris der af_ eeling, "Patijnweg 20 te Goes. Wie kan eenige Hulsmeube len, geen groote stukken, mee nemen van nabij Geldermalsen naar Gees Br. lett. A 230, bur. P.Z.C., Goes VRAAGT UW WIN- KELIER ER NAAR ZOO GAUW ER AD VERTENTIES' IN DÉ COURANTEN, VER. SCHIJNEN. ER ZAL SLECHTS EEN BEPERKTE VOOR- RAAD ZIJN Voor perkbeplanting Agra- tum, Salvia 50 cent, Geranium 75 cent p. stuk, Lobelias 1.50, Tomaten 40 ct. p. 10, Tabakspl.. Pottelakka. Leeuw.- bek, Afrikanen, Zienia's, Aster. Kool- en Koolraappl., Prei, Sei_ derie, Andyvie M. H. DEKKER. Donderdag Markt of Lange- vielesingel 38, Middelburg. MAAK U NIET KWAAD Loof hem e/oon ons vakkundig repareeren. DEKKER'S NAAIMACHINEHANDEL GISTSTRAAT MIDDELBURG. A. DE BRUIJNE'S Touwslagerij DAM 48, MIDDELBURG. H.H. Landbouwers Zoo juist'een groote partij BINDERTWINE ontvangen uit Canada. Levert hier Uw bon in en U ontvangt dan direct de Bin- dertwine. Revue-, Cabaret, en Variété- gezelsch. 100 vroolgkheid met o.a. Harry Botschuyver en Johny Touring. Progr. voor elke gelegenheid. Vraagt vrrjbl offerte. Gerard Doustr. 62 II, A'dam. Beschaafd, Actueel. HEERENRIEMEN prima leder (geen schakel) ƒ3-. „B IJ O U» Korte Delft 44 Middelburg, BEZOEKT met zij'n roofdieren, apen, vogels en zeeleeuwen, te midden der natuur, CAFÉ-RESTAURANT MET SPEELTUIN. Entrée 50 ct. Kleine kinderen half geld. Vereen, reductie. B.z.a., wegens woninggebrek, Landarbeider, 30 j., voor Zuid- Beveland, alle landbouwwerk verstaande. Kan best met paar den omgaan, ploegen, enz., v.g. .v. Bij voorkeur voor tractor. ,uime woning moet aanwezig zijn. Liefst kort bij een dorp. Brieven nummer A 229, Bureau P.Z.C., Goes Te koop mooie eiken Lin nenkast, pr. Viool met Kist en Strijkstok, Fototoestel 9 X 12, lens 4,5 cmpur, 1/2ooSte, met irgr. koker. Zonnebloemstraat Goes. Te koop: Turnbrug met mat. Te ruilen: Keukenkachel (Go din) voor Kookhaard; Ratiné Mantel, 11 jr., voor sch. wol. Brieven; Agent P.Z.C., Baar land. Te koop KINDERWAGEN, 92. J. VERBRUGGE, Hoofd weg, Rilland. Terstond gevraagd een LEERJONGEN of aank. Bakkersbediende. Bakkerij VAN DE SANDE, D 201, Biezelinge. Wegens dienstplicht met I Juli een BAKKERSKNECHT gevraagd. W. BEENHAKKER, Schoolstraat 34, Kloetinge, Te koop z.g.a.n MANTELPAKJE. Noordstr. A 114, Wiss eke rke^ Weduwnaar zonder kinderen, op leeftijd, eigen bedrijf, vak man, zoekt kennismaking met jonge dochter of weduwe zon der kinderen uit den boeren stand en vrijzinnig. Br. onder no. A 228 aan het bur. P.Z.C., te Goes, PAUL VAN DAAL's Woninginrichting Stratumsche dijk 42, Eindhoven Pavada Uniek MEUBELEN. Op korten termgn leverbaar: Gotfaische EETKAMERS, ZITKAMERS en HEERENKAMERS. BIJZETMEUBELEN, zooals Cothische kasten, credensen, melkkastjes, diverse soorten tafeltjes, broodkastjes, hokker- tjes, enz. enz. Meubel-, beeldhouw- en smeed, werk, alles handwerk. Alles gemaakt uit oud massief eiken Gevraagd voor zoo spoe dig mogelijk een Eetsalon „MODERN", Wal- straat 29, Vlissingen. Aan melden tusschen 10 en 11 U belt en wij draaien TAXI voor ziekenritten op dokters attest. Zakenritten vrg voor binnen- en buitenland. Garage van Doeselaar, St. Janstraat 1719, Telefoon 2158, Middelburg. Extra zware Cadzandsche Biggen bij D. COPPOOLSE en B. v d. BOSSCHE, Serooskerke. Café „Witte Ballons" vraagt twee Buffetjuffrouwen, drie Werkmeisjes, Aide tournee (keukenmeisje) Halfwas-Kok en Kellners. Zich aan te melden 's avonds na 7 uur. bovenhuis Bellamy- park 7, Vlissingen. EEN LAMPEKAP.... is geen koffer, welke U mee sjouwt op reis, doch die laat U thuisbezorgen en netjes en vakkundig ophangen door JENO's Verlichtingsmagazijn Walstraat 10 Vlissingen. De zaak met de beste service! Onze prijzen zijn zeker niet hooger en de sor- teering is groot en van het beste. Tgdelrjk nog Middelburg, Noodwinkel LONDENSCHE KAAI 52. GRASSO's Machinefabrieken N.V. 's-Hcrtogenbosch, VRAGEN voor de afd. CONTROLE een CONTROLEUR en eenige Ass. Controleurs. Sollicitanten moeten be- kend zgn met alle voorko mende bewerkingen in machinefabriek, nauw keurig de meettechniek beheerschen, vlot teeke- ning kunnen lezen en in het algemeen gevoel heb ben voor precisie werk. Sollicitaties worden inge wacht bij de afdeelng personeel. Voorradig te Middelburg Kalkammonsalpeter. Uitsluitend op bij ons ingele verde bonnen voor stikstof meststoffen. N.V. Zeeuwsche Voeder- en Kunstmesthandel. i uli bestuurders\m i UIT. VÊQEENlGIIMCertJ HET VAN OUDS BEKENDE AOB6S Ter overname aangeboden: w.o. heerentoilet (2 per- soons) met stoelen, vier da mestoiletjes, permanentma chines, w.o. een stroomloos en een droogkap. Brieven no. 734, Bureau P.Z.C., Middelburg. Steeds meer gevraagd „De Speciaalzaak" voor fijne vleeschwaren en kaas Scheldestraat 19, Tel. 210, Vlissingen. Zeldzaam zware Cadzandsche Biggen bij C. BRAND, Oostkapelle. Donderdag stal BRANDES v. d. BOSSCHE, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 4