VAN DE VELDE Voorwaardelijk buiten vervolging gesteld. De officieren-fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof voor de provincie Zeeland hebben de hierna te noemen personen voorwaardelijk buiten vervol ging gesteld: Pieter van Bo ven, Jannetje Commee, Jacoba F. de Coninck en Jannetje M. de Coninck, Johannes H. Ja cobs, Adriana W. van Kleu nen. Maria E. Liplyn, Geer- truida A. J. van Strien, Adri- aan M. Weststrate en Martha Wilsing, allen te Goes; Digna K. Boone en Rosalia M. Die- rickx, beiden te Wemeldinge; Marinus Dalebout te Wol- phaartsdijk; Arie Goedegebure en Lena Joppe, beiden te DISTRIBUTIEAMBTENAREN GEARRESTEERD. Dé economische recherche heeft te Utrecht drie distri butie-ambtenaren gearresteerd die bekend hebben duizenden bonnen, in hoofdzaak marga rinebonnen, verduisterd en te gelde gemaakt te hebben. In een tijdsverloop van zes weken hebben deze ambtenaren niet minder dan 10.000 in handen gekregen. Hiervan is niets meer over. Het geld was ver deeld en opgemaakt met mede- feestende jongedames en er waren zeilbooten gekocht. Van de helers zitten er ook reeds twee achter slot. NATIONALE PAARDEN- TENTOONSTELL1N G. De vereenlging „Het Neder- landsche Trekpaard" organi seert gelijk wij reeds meldden, op Donderdag 20 en Vrijdag 21 Juni a.s. in de Veemarkthallen te 's-Hertogenbosch een groote nationale tentoonstelling. Een groot aantal inschrijvingen, w.o. vele Zeeuwsche, zijn reeds binnengekomen. Het aantal paarden, dat op deze tentoon stelling te bezichtigen zal zijn, bedraagt ver over de vierhon derd. De paarden zullen in' verschillende categorieën wor den ingedeeld. VONNISSEN 2DE PROCES BERGEN-BELSEN Men deelt ons mede, dat in het tweede proces Bergen-Bel- sen ter dood veroordeeld zijn: Heins L. Heidemann, Walter Quackernack en Heinrich Red- dehasse. Voorts zijn de volgen de gevangenisstraffen opge legd: Theodor Wagner (Roe meen) 20 jaar, Gertrud Elli Reise en Karl Schmidt 15 jaar,1 Marta Anna, Linke 12 jaar en Annalise Kohlmann 2 jaar. Nieuwdorp; Adriaan Joosse te Kapelle; Cornelia van Leest te Arnemuiden; Dina C. J. Pom- poene te Baarland; Maatje Re- mijn te Lewedorp; Adriana P. Schouwenaar te Hansweert; Marinus D. Stroosnyder te 's-Gravenpolder; Jan P. J. Verwest te Zierikzee; Adriana E. Waterman en Dirk West- veer, beiden te Waarde; Abra- hem J. Westplaten te Koude- kerke. Allen onder de volgende voorwaarden: onder toezicht- atelling van de Stichting Toe zicht Politieke Delinquenten voor den tyd van 3 jaren, de verplichting om afstand te doen van het recht tot terug vordering van die voorwerpen van inboedel, waarover van overheidswege op eenigerlei wijze is beschikt; de verplich ting om te arbeiden en ontzet ting rechten. Daniël F. Huyssen te We meldinge; Tannetje A. Koole te Borssele; Geertruida J. M. de Poorter te Yerseke; Trijntje v. d Schaaf Siebold Tammin- ga. Franciiia P. Waterman, Johannes J. v. d. Weele, allen te Goes; Jansje Zeeman te Driewegen (Z.B.). Voorwaar den voor deze onder toezicht- stellen van den S.T.P.D. voor een proeftijd van 3 jaren; de verplichting afstand te doen van het recht tot terugvorde ringen van inboedel, waarover van overheidswege op eeniger lei wijze is beschikt en ontzet ting rechten. Bastiaan P. Wisse te Vlis- singen; Sara S. Verduijn, Jans E. den Hollander, beiden te Middelburg; Willem v. d. Broe- cke te Breskens. Voorwaarden: onder toe- zichtstelling van den S.T.P.D. voor een proeftyd van 3 jaren; verplichting om te arbeiden en ontzetting rechten. Cornelis J. Bakker te Vlis- singen. Voorwaarden: verplich ting afstand inboedel, voor zoover er van overheidswege over beschikt is; betalen van 600 en ontzetting rechten. Bovendien is allen bovenge- noemden personen de alge- meene voorwaarde opgelegd, zich als goed Nederlander te ©dragen. Kerknieuws Ned. Herv. kerk_ Beroepen te Hansweert. (toez.).'W. C. v. Burgeier te Ovezande. te Terneuzen (51) en te Ostende (11). Het belooft een spannende wedstrijd te worden en wy zijn er vhn overtuigd, dat de be langstelling niet minder zal zyn dan voor den veteranen- wedstrijd VlissingenMiddel burg, die voor hetzelfde doel ruim 150 opbracht. CURACAO—FEYENOORD 4—0. Curasao heeft een verdiende 40 overwinning behaald op Feyenoord. De jubileerende voetbalver een iging legde daardoor beslag op den eersten prijs. De stand in dit tournooi werd uiteindelijk: 1. Curagao 8 punten, 2. Feyen oord 6 punten 3. Aruba, 4. Columbia, 5. Suriname. Sport Holland-België in Vlissingen. Zaterdagavond zal te Vlis. singen op het terrein aan het van Nispenplein een interland voetbalwedstrijd gespeeld worden ten bate van de uit zending van Vlissingscne sportmenschen naar Engeland. De Nederlandsche en Belgische loodsen, die in Vlissingen ge- stationneerd zijn, zullen elkaar ontmoeten. De beide elftallen zijn reeds tweemaal tegen elkaar in het veld geweest, nl. Korfbal. UITSLAGEN. Donderdag 13 Juni. 3e kl. C: SSS I—SSS II 11—1. Zaterdag 15 Juni. Ie kl.: ZeelandiaSmerdiek 43; 2e kl.: Vitesse—TOGO II 4—3; 3e kl. A: NieuwdorpOlympia I—6; 3e kl. B: DSV—CVW II 8—2, Swift Ill—Elto 2—1. De overige voor dien dag vastgestelde wedstrijden zijn' wegens het slechte weer niet doorgegaan of gestaakt. Zondag 16 Juni. Tilburg: Brabantsch 12-talZeeuwsch 12-tal 6—1. WEDSTRIJDPROGRAMMA. Woensdag 19 Juni. 2e kl.: Swift n—SIW. Zaterdag 22 Juni. Ie kl.: Volharding ISmerdiek; Mad- joe—TOGO I; Seolto I— Swift I; 2e kl.: TjobaExcelsior; TOGO II—CVW I; Volharding II—Vitesse; 3e kl. A: CVW n —Swift HI; 3e kl. C: SSS II VZOD; 3e kl. D: SVS—SVO. Officieele publicaties DISTRIBUTIEDl EN ST KRABBENDIJKE. AANVRAGEN VOOR BIJZONDEREN ARBEID. Voor verstrekking van toe- slagkaarten en/of rantsoenbon nen voor zeer zwaren, zwaren, langdurigen giftigen of vuilen arbeid dient in den vervolge de bij de vorig© uitreiking aan den werkgever verstrekte naamlijst met event, ver- volg-vellen volledig ingevuld en onderteekend, vergezeld van de bijbehoorende toeslagbewij- zen en de copie-naamlyst van de vorige verstrekking, waar- op door de werknemers voor ontvangst van den toeslag is geteekend. van te voren te wor den ingeleverd op het kring- kantoor of op de agentschap pen. Zij die den toeslag voor de 7e periode (9 Juni6 Juli) nog niet hebben afgehaald, dienen bovengenoemde stukken uiter lijk op Woensdag 19 Juni in te leveren. Op na dien datum binnenkomende aanvragen kan voor de 7e periode geen toe slag meer verstrekt worden. Ook nieuwe aanvragen dienen voor dien datum ingediend te worden. Aanvragen voor de volgende periodes dienen steeds in de 3e week van de voorafgaande periode ingeleverd te worden. Voor de 8e periode dus vóór 29 Juli a.s. De op de haamlijs ten vermelde datum van af haling vervalt hiermee. Personen, di© voor één arti kel (Melk of Vleesch) zelfver- zorger zijn, kunnen thans, in dien ze overigens aan de voor schriften voldoen, ook toeslag ontvangen. D. K. 'S-H. ARENDSKERKE ZEEP VUILEN ARBEID. De leider van den distribu- tiedienst te 's-H. Arendskerke maakt bekend, dat vroedvrou wen, verloskundigen wijkver pleegsters, particuliere ver pleegsters, gediplomeerde en leerling-bakers en kraamver zorgsters een formulier MD 23371 kunnen afhalen op het kringkantoor of eeir der agent schappen ter verkrijging van rantsoenbonnen zeep. Deze formulieren moeten uiterlijk 26 Juni weer ingeleverd wor den. BEKENDMAKING VOOR VREEMDELIN GEN. De Commissaris van Politie te M'burg maakt bekend, dat, ingevolge een schryven van den Minister van Justitie, vreem delingen of hun gemachtigden zich nimmer rechtstreeks tot den Rijksvreemdelingendienst of den Visa-dienst mogen wen den, daar zij aan deze diensten niet zullen worden toegelaten. Voor het geven of vragen van inlichtingen zullen zij zich steeds tot de administratie van het hoofd van de plaatse lijke politie der gemeente hunner inwoning moeten wen den. VERKIEZING LEDEN GEMEENTERAAD. De Burg. van Middelburg brengt ter kennis van belang hebbenden, dat zij, die in deze gemeente zijn geëvacueerd, vóór 27 Juni a.s. een verzoek schrift kunnen indienen om voorverkiezing van leden van den gemeenteraad in eigen gemeente te stemmen. Formulieren zijn kosteloos ter gemeentesecretarie, Kamer 7, verkrijgbaar. Burgerlijke stand GOES. Ondertrouwd: J. W. Pik, 37 j. en T. C. Schijf. 29 j J. A. van der Graaff, 27 j. en H. J Marinissen, 25 j. J. L. Behage, 25 j. te Kloetinge en J. M. Pon- sc 22 j J. G. Covers. 21 j. en R.' J. de Deijker, 24 j., te Am sterdam. Getrouwd: J. A.^ van Wendel de Joode, 23 j., te Haarlem en C. G. Timmerman, 24 i. M. Geene, 23 j. en T. J. Hooge- steger, 24 j P. W. Weezepoel, 23 j. én J. W. Steendam, 26 j. Geboren: Marinus Dirk. z. v. P. van de Visse en A. M. Al'.e- man. Antonius Hendricus Jo- sephius, z. v. A. H. J. Koch en C. Bitter. Adriaan Mattheus. z. v. A. M. Koolwyk en E. G. Bruggeman. Josephus Theodo- rus Elisabeth, z. v A. Hooge- steger en O. M. Rijckaert. Jo hannes Cornelis, z. v. H. A. Verstraeten en C. Louwerse. KORTGENE. Geboren: Lena. d. van M. de Fouw en D. Janse; Lau rens Willem, zoon van J. A. Kallewaard en M. van den Dool; Jacoba Jannetje, doch ter van J. Geelhoed en L. H. de Fouw; Adriana Janna, d van J. P. Bouwense en P. de Regt; Dingenis Adriaan, z. van J C. van. Gilst en J. Kodde; Gornelis Pieter Johan nes, z. van T. J. Wiskerke en A- van der Weele; Jacobus Leendert. z. van J. C. Voge laar en P. J. de Vos. Getrouwd: A. J. de Looff, 26 j., wonende te Kortgene en D. E- W. Markusse; A. Beg- thel, 28 j., wonende te Wisse- kerke en C. Goulooze, 21 j., wonende te Kortgene; P. H. Koster. 30 j. en D. M. Kor- suize, 24 j.; C. Kloosterman, 31 j. en C. P. Dijke, 24 j. Ondertrouwd: D. A. Kramer. 24 j en T. van der Weele, 22 j.; C. Kloosterman 31 j. en C. P. Dijke. 24 j.; A. Geelhoed 24 j. en B. M Schrier. 22 j.; P. de Fouw, 29 j. en L. Huibregt- se, 22 j. Overleden: A. J. Geelhoed. 6 mnd., d van J. Geelhoed en S. de Fouw; C. J. Koopman. 47 j. echtgen. van J. van den Bérge; J. Huige, 63 j echtgen. van G. Goulooze; G. Bouterse, 91 j. wedn. van J. Mesman; C. Davidse, 59 j. echtgen van M. Crucq. 17 Juni. Aangekomen te Vlissingen: „Oise „Limburg" en „Alma", Noorsche m.s. .Pento" en de zeesleepboot Witte zee". Vertrokken: „Albatros". Gepasseerd van Antwerpen: .Stuivezand" en „Taurus". KOEL. Weersverwachting medege deeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. Wisselende bewolking met enkele buien. Koel weer. mati ge, tijdelijk krachtige Wes telijke wind. HOOG- EN LAAG WATER TE VLISSINGEN. Donderdag is het hoog water om 4.49 en 17.05 en wel 1.81 en 1.62 m. 4- N.A.P. Laag water 10.55 en 23.41 en wel 1.74 en 2.07 m. NA.P. ZON EN MAAN. Donderdag komt de zon op 4.19 en gaat onder 21.03. De maan komt op om 0.27 en gaat onder 9.47. Marktberichten KAPELLE-BIEZELINGE Kleine veiling. Kasperziken 1.01ƒ1.09 per stuk. Aard beien 0.701.63, vroege ker sen 0.491.36, Early Rivers f 0.632.68, Porcelein kersen 1.27—1.36. Vroege van Wer- der 0.672.33, Meikersen f 0.89—2.59, Hollanders 0.90 —2 61. Postelein 0.44—0.48, Sjalotten 0.020.05 Rabar ber 0.08 alles per kilo. Bospeen 0.19 per bos. Knol- seldery pl. 0,180.22 Seldery planten 0.11, beiden per bos. Tabaksplanten hi cent ner stuk. Kropsla 2.30 per 100 krop. Scheepvaartberlchten Weerbericht Radioprogramma^ DONDERDAG. Hilversum I A.V.R.O.)7.00 Ber.; 7.15 Gymn.; 8.00 Ber.; 9 15 Mor genwijding; 10.36 Viool en piano; 11.00 Jetty Cantor; 11.45 Famlilieber.; 12.00 Werken v. Wagenaar; 12.35 In Tango- land; 13.00 Ber.; 13.15 Renova^ septet;14.00 Voordracht; 14.20 Strijkkwartet; 15-20 Confetti; 16.15 Camera loopt; 17.00 Ka- leidoscoop; 17.35 D. v. d. Lin den; 18.00 Ber.; 18.30 Progr. Ned. Strijdkr; 19.05 Sport- praatje; 19-20 Gars de Paris 19.45 R.V.D. antwoordt; 20.00 Ber.; 20.15 Non stop pi'Ogr.; 20.45 De verkocht© echo, hoor spel; 21.35 Conc.; 22.45 Actua liteiten; 22.00 Ber-; 23.15 Dansmuz. Hilversum H (K.R.O.): 7.00 Ber.; 7.15 Gymn.; 8.00 Ber.; 8.30 Hoogmis; 10.15 Morgen dienst; 11.10 Trio v- d. Pas; 11.30 Rep.; 12.05 Orgel; 12.30 Lunchconc. 13.00 Ber.; 13.15 Voordracht; 14.00 Sextet; 14.40 Voor de vrouw; 15.00 Kamer- muz.; 16.00 Bijbellezing; 17-00 Kinderkoor: 17.50 Rijk over zee; 18.00 The Travellers; 18.30 Lezing; 19.00 Ber.; 19.15 Lezing 19.40 Vaart der volke ren; 20.00 Ber,; 20.05 Conc.; 20.45 Holland'bouwt; 21-30 Conc.; 22.00 Ber.; 22.15 Vraag gesprek; 22.30 Zang; 23.00 Conc. VRIJDAG Hilversum I (V.A. RA.): 7.00 Ber-; 7.15 Gymn.; 8.00' Ber.; 10.00 Morgenwij ding; 10.20 De regenboog; 11.45 Familieber.; 12.00 Piano; 12.35 Harpkwintet; 13.00 Ber.; 13.15 Romancers; 14.00 Kookkunst; 14.20 Kamerork.; 15.26 Hoor spel; 16.00 Muz. babbeltje; 16.30 De school is uit; 17.00 Cantare; 17.30 Sweetness and rhythm. 18.00 Ber.; 18.15 B. Silberman; 18 30 Progr. Ned. Strijdkr.: 19.00 Piano; 19.30 Prof. Banning; 20.00 Ber.; 20.08 Cantate van Bach; 20.30 V P.R.O.; 21.00 Op de brug; 21.30 Men vraagt... wij draai en; 22.00 Buitenl. overz.; 22.15 D. v. Linden; 22.40 Avond- wijding; 23.00 Ber.; 23.15 Or gel? 23-35 Dansmuz. Hilversum II (N.C.R.V.): 7.00 Ber.; 7.15 Gymn.; 8.00 Ber.; 10-30 Morgendienst; 11.15 Zang; 12.00 Molto Cantabile; 13 00 Ber.; 13.20 Viool; 14.20 Over schrijvers; 14.40 Conc.; 15.45 Declamatie; 16.00 Orgel; 16.45 Viool en piano; 17.45 Jongenskoor; 18.00 Celesta; 19 00 Ber.; 19.15 Depart, uitz.; 19.30 Met band en plaat pa raat; 19.40 Prof. Hellema; 20.00 Ber.; 20.05 Marinekapel; 22.15 Na het nieuws; 22.30 Kamermuz.; 23.10 Gram Mijnheer Pimpelmans heeft'alweer pech door G. Th. kotman. 62. Ach) ook dit on schuldige genoegen wasv den armen man niet gegund. Buiten langs het hek wan delde boer Hanjstra met z'n hond voorbij en niet zoo gauw her kende Houvast zijn be lager, of 'hij stoof woest blaffend den speeltuin in en zette zijn tanden in meneec Pimpelmans' kuiten... Evangelisatie Bogardzaal Middelburg. Donderdag 20 Juni, av. 8 uur. Spreker: de Heer A. PETERMEIJER. Ieder hartelyk welkom! CHR. GEREF. KERK Lange Delft Middelburg. Donderdagavond half 8 Ds. J. G. van Minnen van Delft. Opleiding Middenstandsdiploma 1947, Opleiding Practijkdipl. Boekhouden. H. J. TEN HACKEN leeraar M.O. Boekhouden, Scheldëstraat 27, Vlissingen. De oprichtingsvergadering van den Provinc-aien bond van Handelaren in gebruikte goede ren is vastgesteld op Vrydag- middag 21 Juni a.s., om 2 uur n.m., in de bovenzaal van de Schouwburg-Bioscoop te Mid delburg. Alle aangeslotenen bij de Ondervakgroep Detailhandel in tweedehandsch goederen in Zeeland, worden dringend ver. zocht op deze vergadering aan. wezig te zijn. Namens het voorloopig Bestuur, K. W. A. v. d. VEN, Zuidsingel 12, Middelburg. H.H. Vlasfabrikanten. Ondergeteekende houdt zich beleefd aanbevolen voor het aankoopen van vlas, uit de beste vlasstreken van Gronin. gen. K. G. VEENKAMP Commissionnair in vlas, Heiliggravenweg 26, Appinge. dara, Telefoon 141. ATTENTIE! De Schakeltooneelavond welk op 1 Juni werd uitge steld, gaat door op ZATER DAG 22 JUNI Witte toegangs bewijzen medebrengen. Coöp. Landbouwvereeniging „Eiland Walcheren" Middelburg. Binnenkort uit te reijcen bon nen voor Kippengaas en Punt- draad worden gaarne inge wacht. Levering uit voorraad van: Inl. en Am. Wikken, Hoppe- rups, Herfst'rapenzaad, houten en ijzeren Palen, Boojiestolcken, Onkruidbestrijdingsmiddelen, Gesarol ook tegen vliegen, etc. Coöp. Velllngsvereeniging „WALCHEREN" W.A. Middelburg, Aanvoer van vroege Aardap pelen op Dinsdag, Donderdag en Zaterdag, in kisten van 25 kg. inhoud netto. Sorteering: grooten 28 mm. en op.; kriel 15—28 mm. Op aanvoerbrief vermelden Naarp, veilingno., adres, woon plaats en nieuw L CO -no Aanvoer van 8—12 UUl",' Gemeente Cadzand. Burgemeester en Wethouders roepen voor spoedige indienst treding sollicitanten op naar de de betrekking van Secretaris-Ontvanger. Jaarwedde volgens prov. re geling. Diploma G.A. I vereischt, alsmede kennis van het deci male registratuurstelsel en rui me ervaring in de praktyk der gemeente-administratie. Sollicitaties binnen 10 da eer na het verschijnen van dit blad aan den Burgemeester. Per soonlijk bezoek alleen na op roeping. DAMES OPGELET!!! Levert Uw bonnen voor de gra_ tis bloem en rozijnen van het Roode Kruis in bij: C. KLERCQ. Singelstraat 48, of J. KOPPEJAN. Baanstraat 1, Middelburg, en zij zorgen, dat het thuis be zorgd wordt. De kosten zullen U meevallen. S.v.p zakjes met naam en adres inleveren. J' PRIMA VERZORGD WIJ doen wat wl] kunnen. Drukkerij Walstr. 58-60,Vlissingen Telefoon 10 (2 "sn) WIE RUILT zwart Mantelcos- tuum, m. 44, voor Zomerman tel of Japon, maat 42 of 44? Kasteelstraat 70 boven, Vlis singen. WIE RUILT prima 2 1. Jaeht. geweer, cal 16, voor moderne Radio? Adres: Wed. LOU WERSE, Schuttershof A 174, Arnemuiden WIE RUILT mijn nieuw Hee- rencostuum, m. 48, voor lap I zwarte Zijde voor Jurk? Adres: Nieuwe Vliss, weg 152, (Middelburg. Mevr. VEENING, Boule vard Evertsen 16, Vlissingen, vraagt NET MEISJE voor heele dagen. Pension BEEKMAN vraagt een TWEEDE MEISJE voor dag of dag en nacht Hui ze „Johanna", Badhuisstr. 116 Vlissingen. GEMEENTE MIDDELBURG. Openbaar Uitgebreid Lager Onderwys. Sollicitanten worden opge roepen voor de betrekking van VAKONDERWIJZER (met hoofdakte) aan de open bare Ulo-school voor jongens (hoofd de heer P. van Roon), voor een betrekking van 16 les uren van 45 minuten per week. Stukken moeten vóór 15 Juli 1946 op zegel aan den Burge meester worden ingezonden. Schildersbedrijf LORIER vraagt voor direct VIER SCHILDERS. Vast werk. Lange Viele 55, Middelburg. H.H. KAPPERS. Gevraagd BEDIENDE, goed kunnende scheren knippen of aankomende Be diende J. v. BROEKHUIZEN, Groenewoud 53, Vlissingen. Vertegenwoordiger zoekt voor de Prov. Zeeland en/of Brabant goed loonend Agentuur In bezit van auto en groot magazijn. Br. lett. S 82, Bureau P.Z.C., Vlissingen. Burgemeester en Wethouders van Westkapelle roepen ~olli- citanten op voor de betrekking van 3den AMBTENAAR ter secretarie. Jaarwedde behoudeng goed keuring van Ged. Staten 1200.vermeerderd met de tijdelijke overbruggingstoelage. Sollicitaties in te dienen bij jden Burgemeester van West- 1 kapelle vóór l.Juli a.s, Te koop of te ruilen 2 MAR KIEZEN, 2.80 M. en 180 M. Te bevragen na 6 u. 's avonds. Klein Vlaanderen 83, Middel burg. Dagmeisje gevraagd. J. HUYSMAN—SANDERSE, Kasteelstraat 68, Vlissingen. Te koop of in ruil 2 Klip- ankers, 100 en 150 kg. Te be vragen: RLJNDERS, p.a. KOOLWIJK, Walstraat 119, Vlissingen. Te koop: Stofzuiger „Vam- pyr", Keukentrap, Zonne scherm, 3 m. breed; 2 electr. Haardrogers, groote mahonie: houten Linnenkast, Plafond lamp, Slaapkamerklok. alles in g. st. Korte Delft 50, ben., nè 5 uur, Middelburg. Het Zeehospitium Zonneveld te Oostkapelïe -aagt voor Augustus a.s. 3 flinke Dienstboden voor de Zustèrskamers en de afdeelingen. In- of uitwonend, goed sala ris enz., kost, bewassching en eneesk. beh. Aanmelding persoonlijk op 1 Juli a.s. in het Zeehospitium Zonneveld te Oostkapelïe of schriftelijk daarvoor bij Zr. M. DRENTH, Directrice, tot 26 Juni a.s. Tijdelijk: Fok 10, lee- renveen. Iets heerlijks Mevr SNETHLAGE, Lange Noordsfraat 64. Middelburg, vraagt een NETTE WERKSTER. Net aardig zakenmeisje b.z.a. :n net Café, eventueel huishouding. Mej G. DE VRIES, p.a Heerengracht 31, Zaandam. Typiste, in bezit van machi ne, vraagt werk voor de avond uren. Gaarne br. onder lett. U 84, bur. P.Z.C., Vlissingen. Jongeman, 23 jaar, met kan toor-ervaring. dipl. M.U.L.O., boekhouden en typen, biedt zich aan voor het bijhouden van boekhoudingen of kantoor- werkzaamheden in de middag uren Br. no. 736, bur P.Z.C., Middelburg. Jongeman, 17 jaar, in bezit van diploma typen, zou gaarne gedurende de maand Juli en de le helft van Aug. kantoor- werkzaamheden of derg. ver richten, desgewenscht thuis. Br. no. 731, bur. T.Z.C., Middel- burg. Jongeman, over veel vrijen tyd beschikkend, vraagt wérk aan huis. Br. lett. O 79, P.Z.C, Vlissingen Te koop Jaarsma Haardkachel. C. L. VAN DEN DRIEST, Gortstraat 46. Middelburg. Te bevragen 's avonds na 7 uiir. Piano te koop aangeboden mahonie-kleur, prima instru ment. Br te zenden onder lett. Z 88, Bur. P.Z.C., Vissingen. Nog af te geven: prima wit te Leghorn en Rh. Isl. R., broed '45, volop aan den lég en alle soorten 8 a 9 weekscne jongt hennetjes. Hoenderpark „De Onderneming", Mulderslaan 12, Veenendaal. zonder bon is onze 50 cent per pond. Delicatessenbedrijf St. Jacobsstraat 81, Vlissingen. Te koop mooie v.o. KINDERWAGEN. B. MEULMEESTER, Nieuw- straat A 93, Arnemuiden. Te koop een klein Wagentje met Zeil. Slijkstraat 19, Vlissingen. Ter secretarie der gemeente Breskens wordt gevraagd een ADJUNCT-COMMIES, tevens bezoldigd ambtenaar van den Burgerlijken Stand. Salaris als adjunct-commies 1100.tot 1400.te ver meerderen met de verhoogingen en toelage ingevolge K.B. van 15 Januari 1946. stbl. G 13. Toelage diploma G.A. I 100. Dienstjaren in een gelijk waardige functie elders door gebracht, tellen mede. Jaarwedde A. v. 3 B. S. vol gens provinciale regeling 371.—). Sollicitaties aan den Burge meester binnen 8 dagen na het verschijnen van dit blad. Te koop: 1 doos lasch- en snygereedschap (compleet); 1 metaal draaibank, t.d.c. 1.20 m.. met prisma bed. Prijzen zeer billijk. Geen brieven. Fa. Gebr. v. d. SANDE, motoren, Breskens. WIE RUILT een paar Schoenen, ft. 30, z.g.a.n., voor m. 32 en Zomerjurk, voor Badpak? Kerkstraat 20, 'fc Zand, Middelburg. Te koop of te huur gevraagd tegen 1 of 15 Juli nette Burgerwoning, liefst met tuin. Brieven lett. R 81, bur. P.Z.C., Vlissingen. PHILIPS RADIO met lossen luidspreker, prima spelend, in ruil voor ander mu ziekinstrument of iets anders. Londensche Kade 52, Noodwin- kel, Middelburg. WIE RUILT mijn modem chroom f mespolshorloge, als nieuw, met chroom bandje, voor z.g.a.n. moderne Kinder, wagen? 'enegen iets bij te be talen. P. VERHAGE A 34, Westkapelle. In ruil aangebod;n BENEDEN WONING in de Scheldestr., Vlissingen, voor woning omgeving Dom burg, Zoutelande of Oostka pelïe. Brieven letter E 69. Bur. P.Z.C., Vlissingen. WIE RUILT Zomermantel, m. 46 voor 48 of voor 2 Jurken, m. 46? (Ook te koop. J. VAN BELZEN, Brakstraat 45, Mid' delburg. Z.g.a.n. HEERENCOSTUUM te koop (maat). Brieven aan Domburgscheweg 142, Post Domburg. Te koop: Salon-pathéfoon met platen, Autostoeltje en glazen Keukenstel. Seissingel 14, Middelburg. Te koop of te ruilen 2 Markiezen, 2.80 m. en 1.80 m. Te be t. n& 6 uur 's avond.", Klein Vlaanderen 83, Middel burg. In ruil aangeboden Beneden woning, Scheldestraat, Vlissin gen, voor Woning Rotterdam, met 3 kamers minimum. Br. lett. F 70 bur. P.Z.C., Vlis singen. Te koop PICK UP (salon- kast) met 65 platen en moder ne RADIO (7-lamps). Emma- straat 24, Vlissingen, ben. Te koop of in ruil beste MELKGEITEN. J. POPPE, Gravenstraat 8E Middelburg, Wie ruilt, mijn zwarte Schort voor pilow Onderbuis of Broek? H. v. VAARDIGHEM, Koestraat, Houten Keet. West kapelle. Wie ruilt mijn nw. Dames schoenen/, m. 38 voor lap Zo merstof? VÓS, Singel 14, 2 x bellen, Vlissingen. Te koap gevraagd een goede WONING in de omgeving van Middel burg, liefst Noordweg. Br. no. 222. Zeeuwsch Dagblad, Mid delburg. Echtpaar met 1 kind zoekt zoo spoedig mogelyk BENEDENWONING, huurprijs tot f 32.50 p. maand. Br. P 80, bur. P.Z.C., Vlissin gen. KANTOORRUIMTE te huur gevraagd In het cen trum van Goes (1 of 2 kamers) Brieven onder no. 644, Bureau P.Z.C.. Middelburg. Te koop mooie jonge Honden, gekruiste Spaniels. J. WAT- TEL, Molenweg 22, Oostka pelïe.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 3