„Tusschen drie vuren en een aschhoop" LAATSTE NIEUWS. Toch een Roomsch-roo! Kabinet UIT DE PROVINCIE Was de directeur van het Arbeids bureau te Terneuzen fout WALCHEREN Zeeland's oeververdediging en zeewering TRIBUNAAL MIDDELBURG Ex-burgemeester ven Koudekerke stond terecht. Hij moest de vuile baantjes opknappen.... Voor het Tribunaal van Mid delburg diende Maandag de zaak tegen Jan Moens. land bouwer en ex-burgemeester van Koudekerke. Tegen hem was een geheele reeks van be schuldigingen ingebracht, bij de behandeling waarvan de man zich geroepen scheen te voelen „nadere verklaringen" aan te voeren, Zoo had hij steeds trouw zijn contributie voor den Landstand betaald. Van den Ned. Volksdienst was hij lid om burgemeester Dreg- mans een plezier te doen. Boerenleider van den Land stand was hij geworden, opdat zoo min mogelijk boeren naar Duitsehland zouden worden ge>- stuurd en burgemeester van Koudekerke om te redden wat er te redden viel, daar men het anders met een N.S.B.-er had moeten doen Hij had zich opgeofferd door zelf de vuile baantjes op te knappen en zoo_ doende de bevolking nog zoo veel mogelijk te helpen. Hoe men in dit licht de circulaire met verplicht antwoord voor den Ned. Volksdienst die hij huis aan huis had laten be zorgen, moest verklaren, werd overigens niet duidelijk. Na zijn functies kwamen besch.'s vriendschappelijke relaties met de Duitschers ter sprake. Zoo zou hij Münzei zeer vriendelijk hebben uitge- noodigd. brj zijn installatie als burgemeester tegenwoordig te willen zijn. Besch. verklaarde echter, zich hiertoe verplicht te hebben gevoeld. En vrien delijkHij kon toch moei lijk schrijven: „Als je komt is 't goed én als je niet k/.nt is 't beter". Overigens zou hr met Münzer en Korte nie meer zijn omgegaan dan ande. re burgemeesters en geweigerd hebben ofschoon niet op politieke. maar religieuze gronden— naar een feest bij Münzer te gaan. HULP VERLEENING AAN DEN VIJAND. Vervolgens werd besch.'s hulpverleening aan den vijand besproken, waarbij er „door 3t Tribunaal niet genoeg reke ning mee werd gehouden" dat hij als burgemeester „tusschen 3 vuren en een aschhoop" had gezeten. Ter sprake kwamen o.a. opgaven van vrouwelijke werkkrachten voor de weer macht, de maatregelen, die hij genomen zou hebben tot arres tatie van een onderduiker, die niet onderdook, maar „in den weg liep", de vordering van fietsen, waartoe de Prov. Grif fie zelf opdracht zou hebben gegeven, het doen rijden van de boeren voor de Wéhrmacht. het onderzoek naar het ver dwenen personeel van den plaatselijken distributiedienst. het ontslag van den gemeente, secretaris, waarmee Moens overigens niet veel te maken scheen te hebben gehad en de benoeming van den N.S.B.-er Tanis tot wethouder, hetwelk door besch. zou zijn bevorderd. Daar verscheidene onderdee- len van de dagvaarding, vol gens besch. leugenachtig scheef waren voorgesteld, werd besloten eenige getuigen wier verklaringen van „A tot Z gelogen" zijn, te dagvaarden en de zitting hiertoe aan te houden tot 1 Juli a.s. bevrijding van het Zuiden, in Antwerpen werd geïnterneerd, door de „Security" zelf uit het kamp werd gehaald en po litiek volkomen betrouwbaar werd geacht. UITSPRAKEN. Hedwig Schilde, hulp in de huishouding, Vlissingen; Jo hannes G. Th. Louwerse, schoenmaker, Vlissingen en Janna Malipaart, kantoorbe diende, Waardeontzegging rechten. Pieter de Lange, landbouwer, Biggekerke, ver beurdverklaring van radiotoe stel en ontzetting rechten. Verdwijnt Giethoorn? Giethoorn, het „Vene tië van het Noorden", dreigt verloren te gaan. Sinds eenige jaren wordt in de omgevmg van het dorpje een groot ontginningsplan uitge voerd. Een gebied van rond 10.000 H.A- wordt ingepolderd. In den aan vang stond de bevolking afwijzend tegenover de plannen, maar de Giet- hoornsche boeren zien nu het groote voordeel wel in, het land dicht bij hun boerderij te hebben, in plaats van uren te moeten „punteren". Thans dreigt 'n algeheele vlucht uit het dorp te ontstaan. Reeds gaan in het dorp stemmen op, de zSn- „dorpsgracht" te dempen en een autoweg aan te leggen. Een sociaal werkster staat terecht. Adriana de Klerk-van Kle. ven, zonder beroep te Mid delburg, had een lange dag' vaarding aan te hooren. Ir Februari 1943 sympathisee- rend, was zij later gewoon lid der N.S.B. geworden. Daar bij was zij lid van den N.V.D. en blokhoofd, alsmede sociaal werkster van dezelfde instel ling geweest. Zoowel met N. S.B.-ers als met Duitschers had zij vriendschappelijken omgang gehad en in 1944 had zij van Korte eenig meu bilair aangenomen. Deze be schuldigde erkende volmon dig. Zij kon niet begrijpen, hoe zij al deze dingen ooit heeft kunnen doen. Mr. P. C. Adriaanse verzocht uiterste clementie. AAN DE DUITSCHERS GELEVERD. Karei J. Meulmeester. radio- techniker, Vlissingen, werd ten laste gelegd dat hij zich reeds vóór Mei '40 bij de N.S.B. had aangesloten en later ook bij het front van Nering en Am bacht. Ook zou hij begunstiger van den Nat. Jeugdstorm z(jn geweest. Besch. bekende, dat hij aan de Duitschers had ge leverd, echter nooit datgene, wat voor de oorlogvoering van belang was. Zijn verdediger, mr. P. C. Adriaanse, wees er nogmaals op, dat, zoodra iemand lid van de N.S.B. is geweest, hem ook vele dingen zooals in dit geval leveren aan de Duitsche weermacht waarvoor „goede" vaderlan ders zich nooit zullen hebben te verantwoorden, zeer kwalijk genomen worden. BIJ DE KRIEGSMARINE. Daniël van Hoepen, loods- kweekeling, Vlissingen, zou vrijwillig brj de Duitsche Kriegsmarine werkzaam zijn geweest als kompassteller en de weermachtsvaartuigen heb ben gebruikt voor frauduleu- zen in- en uitvoer. Zijn ver dediger, mr. Tichelman uit Terneuzen deelde mede, dat deze besch., die vlak na de Partijraad van de P. v. d. A. aanvaardt het programma yan Dr. Beel. De partijraad van de P.v.d. A. heeft Dinsdag t.a.v. de be sprekingen over de kabinets formatie met den heer Beel uitgesproken, dat wat de grondslagen van een program betreft, de voorwaarden voor een vooruitstrevend bewind aanwezig zyn. Wanneer de sa menstelling van het kabinet hiervoor de noodige waarbor gen biedt en dit kabinet ook van de zijde van de K.V.P, progessieven geest zal worden gesteund, wordt een construc tieve welvaartspolitiek In Ne derland mogelijk geacht. De partijraad verzoekt de fractie hierop nu en tijdens het optreden van het kabinet het oog te houden. Verhooging van het vleeschrantsoen. VOORTAAN 250 GKAM PER WEEK? Met ingang van 23 Juni zal het vleeschrantsoen voor de leeftijdsgroepen boven vier jaar worden verhoogd van 150 tot 200 gram per persoon per week. Tevens zal op 20 Juni voor verbruikers boven vier jaar een extra bon voor 100 gram vleesch worden beleend gemaakt welke van 23 Juni af veertien dagen geldig blijft. Het ligt in het voornemen om. indien mogelijk, regelma tig'een extra bon voor vleesch aan te wijzen. opdat het vleeschrantsoen, behalve voor de kinderen van 0 t.m 4 jaar, gemiddeld 250 gram per week zal bedragen. A.s. Zaterdag: Anjerdag H.H. K.K.H.H. Prinses Juüa- na en Prins Bernhard hebben in een persconferentie op het paleis Soestdijk een dringend beroep op het Nederlandsche volk gedaan de collecte welke in het geheele land van 16 tot 30 Juni wordt gehouden ten bate van het Prins Bernhard- fonds, dat sedert 1940 reeds; meer dan 21 millioen gulden voor de geallieerde oorlogvoe ring bijeengebracht en thans volgens 'n persoonlijk besluit van Prins Bernhard zal blijven voortbestaan om het herstel van de geestelijke weerbaar heid van ons volk te onder steunen. De eerste groote in zameling vindt plaats op 29 Juni, den verjaardag van Prins Bernhard, welke als Anjerdag" de herinneringen aan den onvergetelijken An jerdag van 1940 zal levendig houden. De Prins heeft voor dit en volgende jaren een portret met handteekening ter oeschikking gesteld voor de ge meente, die per ingezetene de grootste bijdrage levert. Nog geen overeenstemming over de Italiaansche herstelbetalingen. Na gedurende twee en een half uur besprekingen te heb ben gevoerd over de kritieke kwestie van de Italiaansche herstelbetalingen, zyn de nisters der vier groote mo gendheden er -te Par'ys niet in geslaagd tot overeenstemming e komen, hoewel er ten aan zien van de verschillende stand punten meer soepelheid viel waar te nemen dan voorheen. Nog geen beslissing over de Spaansche kwestie- De Veiligheidsraad heeft De graanleveranties uit Canada in gevaar. In Canada vreest men dat tengevolge van de stakingen op de groote meren de graan leveranties aan Europa ge staakt zullen worden, zelfs in dien de staking onmiddellijk zou eindigen- Italië thans officieel republiek. Het Italiaansche Hof van Cassatie heeft een proclama tie uitgegeven, waarin officieel geconstateerd wordt, dat het Italiaansche volk de republiek staatsvorm heeft gekozen. Dinsdagavond de bespreking van de Spaansche kwestie voortgezet. Het amendement van den Britschen afgevaardig. de Cadogan om de kwestie naar de alg. vergadering der Ver. Naties te verwijzen, werd verworpen. Daarna verwier ven de aanbevelingen van de sub-commissie voor de Spaan sche kwestie wel een meerder heid. maar de Russische gede legeerde Gromyko maakte ge bruik van zijn recht van veto. De Poolsche afgevaardigde, dr. Lange, hernieuwde daarop zrjn voorstel, volgens hetwelk de Veiligheidsraad den leden van de Ver. Naties aanwijzin gen zal geven om de diploma tieke betrekkingen met Fran co-Span je te verbreken. De besprekingen werden ten slotte verdaagd tot a.s. Maan dagavond. Vliegtuigindustrie Yoor Zeeland? In de jongste bestuursver gadering der Stichting Herstel Zeeland 1945 werd verslag uitgebracht omtrent het con tact dat werd opgenomen met Lr. Tromp, Regeeringscommis- saris voor de vliegtuigindus trie. Besloten werd, in samen werking met enkele andere instanties, de aandacht te ves tigen op de mogelijkheden, welke voor de vestiging van een vliegtuig-industrie in Zee land aanwezig zijn. De Hulpactie Scheldemonden. GELDEN IN BEHEER BIJ STICHTING HERSTEL ZEELAND 1945. De Stichting Hulpactie Scheldemonden heeft bericht ontvangen van het bestuur der Stichting „Hulpactie Schelde monden", dat het beheer en de besteding der tot dusverre gecollecteerde gelden zullen worden overgedragen aan de Stichting Herstel Zeeland 1945. Daarvoor zal vanwege de Stichting een Raad van B\j- stand in het leven worden ge roepen, welke omtrent het be stemmen der gelden aan het bestuur zal adviseeren. AQUARELLEN AANGE KOCHT. Tevens werd bericht ontvan- §en van het bestuur der tichting Hulpactie Schelde monden, dat deze Stichting een 25-tal aquarellen heeft aangekocht van den Zeeuw, schen kunstschilder W. Dinge- manse Jr. te Haarlem, die de dichting der dijkgaten en de inundatie in beeld brengen. De Hulpactie Scheldemonden zal deze aquarellen exposeeren in plaatsen, waar nog inzamelin- ;en ten bate van Zeeland ge- .jouden zuUlen worden. Later komen deze waardevolle kunst werken ter beschikking van de Stichting Herstel Zeeland 1945. Wederopbouw Middelburg. Het Hoofd van het Streek- bureau Walcheren heeft aan het bestuur der Stichting Zee land 1945 medegedeeld, dat in genstelling tot netgeen ikele aannemers meenden, in De .Meerkerk" verloren. het magazijn Kuiperspoort na genoeg geen materialen meer voorradig zijn. Een verzoek van de Stich ting Horeca om bemiddeling, ten einde een zekere priori teit te verkrijgen voor het herstel der zwaar getroffen café-restaurantbedrijven te Middelburg werd doorgezon den aan den Raad van By- stand voor Handel en Nijver heid. Deze zal het betrekken in een uit te brengen advies nopens de volgj*-de der defini tief te herbouwen bedrijven in Middelburg. NED. VERBOND VAN UEREPATRIEEKDEN Zoowel te Middelburg als te Vlissingen en Goes vond Za. terdagmiddag een bijeenkomst plaats ter oprichting van een >laatselijke afdeeling van het «led. Verbond van Uerepatri- eerden. In deze vergadering werd een uiteenzetting gege ven van het werk van dit Ver bond, dat thans reeds onge veer 90.000 van 360.000 arbei ders, die in Duitsehland .leb ben gewerkt, omvat Nog te veel worden deze arbeiders „met den nek aangekeken' aldus de heer H. F. Doornen, die in Middelburg sprak, maar zij hebben toch ook in het hol van den leeuw vaak belang rijk illegaal werk verricht. Het» Verbond wil zich keeren tegen het onrecht, dat deze arbeiders bijv. van sommige betrekkingen uitgesloten werden, terwijl ook andere belangen, byv. van h?n, die hun bezittingen in Duitseh land verloren, behartigd moe ten worden. Ten slotte wil het Verbond meewerken aan het opsporen *'an vermiste Neder landers. TRIBUNAAL TERNEUZEN Hij hield menschen uit Duitsehland. In April 1945 werd Terneu zen in i'ep en roer gebracht. Een aantal personen oefende daar toen zelf recht uit. 9pe. ciaal het huis van den direc teur van het Gewestelijk Ar beidsbureau moest het ontgel den. De inboedel werd kort en klein geslagen, geen ruit bleef er heel en alles werd. onder groote belangstelling van de toegestroomde menigte, naar buiten gegooid cn in brand ge- gestoken. De directeur de 40-j. J. Brinckman, was niet in de stad aanwezig. Maandag stond hij terecht voor het Tribunaal te Terneu zen. Brinckman wordt beschul digd zich als lid te hebben aan gesloten bij den N.V.D.. als collectant voor de Winterhulp werkzaam te zijn geweest, en van Nat. Soc. gezindheid blijk te hebben gegeven door te ver klaren. dat alleen de Ned. Soc- regeeringsvorm voor Nederland aanmerking kon komen. Ook had hy een abonnement op „Het Ned Dagblad", dat hij terlezing neerlegde op het kantoor van het Arbeidsbu reau. Besch. begon met te verkla ren nog steeds directeur van het Gew. Arbeidsbureau te zijn. Hy heeft nooit meegewerkt om arbeiders naar Duitsehland te zenden, doch dit zelfs zoo veel mogelijk tegen gegaan. Dat er enkele menschen naar het concentratiekamp zyn ver voerd zou niet aan besch. zijn te wyten maar aan de men schen zelf, daar zij contract breuk hadden gepleegd, zoodat de S. D. ingreep. Honderden menschen heeft besch. uit Duitsehland weten te houdën. De voorzitter merkte op dat niet de beschuldigde, maar de ambtenaar Jansen valsche Ausweisen heeft uitgegeven. Op de vraag waarom hij voor Dollen Dinsdag is weggegaan, zeide beschuldigde gewaar schuwd te zijn dat de onder- p-ondsche hem zou doodschie- De getuige Jansen. amb tenaar van het Arbeidsbureau, werd op verzoek van den voor zitter gehoord en legde zeer gunstige verklaringen af. Deze getuige verklaarde o.a. dat, wanneer in Terneuzen een man was geweest b.v.b- als Wellë- man uit Middelburg, er dui zenden naar Duitsehland zou den zijn gegaan. Tenslotte werd tegen 5 uui de zitting verdaagd tot Za terdag a.s Dan zullen nog eenige getuigen worden ge hoord en zal de verdediger zijn pleidooi houden. Dinsdagmorgen vroeg zyn de kapitein en de marconist van de „Meerkerk" van Vlis singen naar Rotterdam ver trokken. De stuurlieden heb ben, aan boord van de sleep boot „Maas", de wacht bij het wrak betrokken. Het schip moet thans defi nitief als verloren worden be schouwd. Er zal echter, in dien dit mogelijk blijkt, ge poogd worden althans een deel van de lading te bergen. De gasvoorzlening van Walcheren. Men heeft bij het gasbedryf nog steeds met groote moei lijkheden te kampen. Het her stellen aan de gasleidingen vordert wel, doch slechts langzaam, omdat er niet alleen gebrek aan materiaal, doch ook aan arbeidskrachten is. De leiding die Walcherèn, ten Oosten van het kanaal, van gas voorziet is -thans bijna her. steld en binnen enkele weken zullen Souburg. Veere. IQe- verskerke. Arnemuiden Nieuwland dan ook weer van gas kunnen worden voorzien. Voorloopig natuurlijk nog sterk gerantsoeneerd, daar er niet alleen -te weinig kolen zijn, maar deze bovendien veelal van slechte kwaliteit binken. Zoodra Oostelijk Walcheren van gas kan worden voorzien, zullen de leidingen op het Westelijk deel van dit eiland met bekwamen spoed worden hersteld. Eind Augustus, uiterlijk be gin September hoopt men ook hier de bevolking in beperkte mate weer gas te kunnen bie den. SMOKKELENDE SCHIPPERS In enkele dagen tyds hebben te Hansweert ambtenaren van de invoerrechten groote hoe veelheden frauduleus ingevoer de goederen in beslag geno men. Op een zestal schepen trof men voor een waarde van 25.000 smokkelwaar aan, niet alleen koffie en tabak, maar ook japonstof. mantel stof. tapijten en zelfs dames hoeden, Al deze goederen wa ren bestemd voor de zwarte markt. Het schijnt, dat via Hansweert op groote schaal goederen in Nederland worden binnengesmokkeld De West-Indische delegaties op Walcheren. Vandaag zouden de beidé West-Indische delegaties op initiatief van het departe ment van Overzeesche gebieds- deelen om omstreeks half tien naar Walcheren vertrekken, teneinde daar een stuk ver woest Nederland in oogen- schouw te nemen en een in druk te krijgen van den we deropbouw. De nacht zal te Goes worden doorgebracht. Late trein van Amsterdam naar Zeeland? De Raden van Overleg td Vlissingen en Middelburg heb ben een dringend verzoek ge richt tot de directie der Ned. Spoorwegen, om zoo spoedig mogelijk een latere verbinding tusschen het centrum des lands en Zeeland tot stand te bren gen. Het is absurd te noemen, dat men reeds in het vroege middaguur uit Amsterdam en Den Haag moet vertrekken, om des avonds Goes. Middel burg of Vlissingen nog te be reiken Alleen 's Zondags kan men nog om 17.35 uit Amster dam vertrekken. Verkeerswenschen ïn Zeeuwsch-Vlaanderen. Met de gewijzigde dienstre geling zijn de verkeerstoestan- den in Zw. Vlaanderen heel wat verbeterd. Te betreuren is het daarom dat het weg dek tusschen verschillende ge meenten zoo ontzettend slecht Weliswaar wordt er aan ge werkt om de ergste putten weg te werken, doch dat is maar een lapmiddel. De eenigstq oplossing is een nieuw weg dek, maar daarvoor ontbreekt het aan arbeidskrachten. Vlissingen FIETSENDIEF. Door de politie werd aange houden de 19-jarige de R. uit Vlissingen. die een viertal rij wielbanden vervoerde welke, maar een passeerende agent opmerkte, veel overeenkomst vertoonden met de banden van een kortgeleden bij de loodsen- societeit gestolen fiets. Na een nauwgezet onderzoek bleek de politie een goede vangst te hebben gedaan De jeugdige zwijntjesjager had de laatste weken vier fietsen, alle in de omgeving van het Bellamy- park, weggenomen. De banden verkocht hy voor ruim 100 per stel. Van het geld maakte hij goeden sier. De fietsen zelf liet hii in de visschershaven en den watergang onderduiken, waaruit ze thans door de po litie zijn opgevischt en aan de eigenaars teruggegeven. „MET MIJN GUITAAR". Ten bate van de afd. Zeeland van de Ver- van Lichamelijk gebrekkigen werd Zaterdag in de Scheldehal de cabaret-re vue „Met mijn guitaar" voor het voetlicht gebracht, ver zorgd door verschillende Z.- Vlaamsche artisten. Aan dezen avond werkten Jan van der Pyl en zyn rhythme-club mede, de Samoa 'Hawaiians en enkele bekende Vlissingsohe artisten. De heer Poppe. die een kort woord sprak, deelde mede, dat binnenkort afdeelin- gen van de vereeniging in Vlissingen en Middelburg zul len worden opgericht. MOGELIJKHEDEN VOOR CENTRALISEERING VAN BEHEER EN FINANCIERING. Lezing van den heer A. M. van Bommel van Vloten. Zooals reeds gemeld heeft de heer A. M. van Bommel van Vloten, lid van het college van Ged. Staten, Zaterdag voor den Zeeuwschen Polder- en Water- schapsbond een lezing gehou den over de mogelijkheid tot centralisatie van het beheer en de financiering van de Zeeuw- sche oeververdediging en zee wering. Spr begon met het geven van een uitvoerig historisch overzicht van de verhouding, die tusschen de calamiteuze lolders en de overige belang- ïebbenden bij het behoud der zwaar door het buitenwater aangevallen gebieden heeft bestaan. Daaruit blijkt, dat de achterliggende polders, waar onder ook die. welke door meer dan één dijk van de ca lamiteuze polders gescheiden zijn steeds bijdragen hebben verleend in de kosten der zee wering. Tijdens de republiek der Ver. Nederlanden werden de financiën der provincie Zee land ernstig bedreigd door de hooge kosten, die voor de cala_, miteuze polders moesten wor den gemaakt. Gedurende de 18e eeuw heeft men bij voort during gezocht naar vaste re gelen. volgens welke deze <osten bestreden behoorden te worden. Reeds in 1749 werd daarbij het denkbeeld geopperd om te geraken tot centralisa tie van het beheer door het vonnen van „generale direc- tiën" voor ieder eiland. Ten slotte kwam in 1791 een reglement tot stand, waaidn de positie van ieder der belang, hebbenden definitief werd ge regeld. Deze regeling werd tij dens de Fransehe overheer- sching omver geworpen en na het herstel der onafhankelijk heid werd aanvankelijk voort gebouwd op de Fransehe regle menten. De calamiteuze pol ders móesten toen de helft dei- onzuivere opbrengst betalen de achterliggende polders ga ven bijdragen naar gelang zij door één, twee of drie dijken van den calamiteuzen polder gescheiden waren en werden onderscheiden in polders van de le, 2e en 3e linie; de pro vincie Zeeland betaalde 10 op centen op de grondbelasting en 5 opcenten op de personeele belasting, en wat verder noo- dig was betaalde het Rijk 'eze regeling leidde ten slotte tot tal van conflicten tusschen provincie en Rijk. waaraan een einde gekomen is door de Wet op Calamiteuze Polders van 1870. Deze wet heeft geheel aan de verwach tingen voldaan, maar spreker acht haar voor de Zeeuwsche oeververdediging en zeewering zoowel uit een financieel als uit een technisch oogpunt te beperkt van strekking. Door Rijk en provincie en de achterliggende polders, wordt eerst hulp verleend, in dien de nood tot het allerhoog ste gestegen is. Toch zijn er polders die zonder calamiteus te zijn. zeer hooge uitgaven hebben te doen voor het be houd hunner gronden. Deze uitgaven worden, evenzeer als die van de calamiteuze pol ders, in het algemeen belang gedaan. Het is in zoodanige gevallen redelijk dat de ach terliggende polders en Rijk en provincie daarin gaan bij dragen voordat een calamiteit plaats heeft of de kosten tot het allerhoogst gestegen zijn Bij de invoering van de Wet op de Calamiteuze Polders werden de polders van de 2e en 3e linie van het betalen eener bijdrage ontheven, terwijl de calamiteuze polders zwaar der werden belast. Naar spre kers meening is dat niet juist geweest; hij zou willen terug- keeren tot het belasten van de polders van de 2e en 3e linie met 'n gelijktijdige verlichting van de lasten der calamiteuze polders. Het draagvlak van de Zeeuwsche oeververdediging en zeewering moet worden ver groot, waarvoor centralisatie van de financiering gewenscht is. CENTRALISATIE GEWENSCHT. Ook uit technisch oogpunt is centralisatie gewenscht. Door de wet op de calamiteuze pol ders wordt bereikt dat bepaal de zwaar aangevallen punten van den Zeeuwschen oever uit stekend verdedigd worden Maar het beheer van het ove rige gedeelte wordt overgela ten aan vele, soms kleine pol ders die ieder naar eigen in zicht en rekening houdende met hun eigen belangen, daarvoor zorg dragen. De voorschriften van het provinciaal bestuur worden in het algemeen wel behoorlijk nageleefd. maar toch is een grootere eenheid van beheer ongetwijfeld ge wenscht. Een voorbeeld van een der gelijke centralisatie van het beheer wordt gevonden in de dijkringen, die men in de pro vincie Zuid-Holland kent. Spr. geeft een beschrijving van het tot stand komen en de werk wijze van den dijkring Flakkee. De ervaringen, die daarmede zijn opgedaan, zijn gunstig, en spreker zou dit voorbeeld voor Zeeland willen volgen tegelijk met het instellen van een Pro vinciaal Zeeweringenfonds, met behulp waarvan de geheele Zeeuwsche oververdediging en zeewering zouden kunnen wor den bekostigd. DE FINANCIERING. Dit Provinciale Zeeweringen fonds zal moeten worden ge voed door bijdragen van de zeewerende polders (vrije er calamiteuze), de achterliggen de polders, het Rijk en de pro vincie. Uitvoerig staat spr. stil bij de grondslagen volgens welke deze bijdragen zouden kunnen worden berekend. Hij stelt zich voor dat de begroo tingen der dijkringen worden samengevoegd tot één centrale begroeting van het Provinciaal Zeeweringenfonds en dat alle belanghebbenden daarin zullen bijdragen in evenredigheid der vastgestelde grondslagen, die bepaald zullen worden op basis van de uitgaven gedurende het tijdvak 1920—1940. Voor de achterliggende poldei-s noemt hij als voorloopige cijfers, op grond van de in Flakkee op gedane ervaring, een bedrag per h.a van 3 voor polders van de le linie, van 2 voor polders van de 2e linie en van 1 voor polders van de 3e linie. Nagegaan zal dienen te worden of de voor het Rijk vast te stellen grondslag in overeenstemming is met het groote algemeen belang Jat het behoud van Zeeland's bo dem vertegenwoordigt. Wat de calamiteuze polders in Zeeland betreft zal de grond slag moeten stijgen en dalen, met het geldende pachtniveau, waarvoor een pacht-index kan worden vastgesteld. Voor de vrije zeeyverende polders zal een grens moeten worden be paald waarboven de bijdragen aan het Prov. Zeeweringen fonds niet stijgen zal; deze ware vast te stellen op het ge middelde der calamiteuze pol ders, gerecificeerd volgens den pachtindex. De instelling van dijkringen waarvan er negen zullen kun nen worden opgericht, brengt mede een beperking der auto nomie der huidige polders De dijkringen zullen niet auto noom kunren zijn daar zij ge financierd zullen worden door het Provinciaal Zeeweringen fonds. De aantasting der auto nomie acht spreker niet ern stig daar deze bij de huidige vrije polders toch reeds wordt beperkt door het toezicht en de voorschriften van het Pro vinciaal Bestuur en voorts om dat daartegen twee belangrijke voordeelen staan; le dat het dijkgeschot. voor zoover de waterkeering betreft beperkt blijft tot het vast te stellen maximum; 2e dat door de reorganisatie de beste waarborgen worden geschapen voor een op hoog peil staande verdediging van Zeeland tegen het buitenwater Wat de bestuursformatie be reft moet een regeling getrof- ten worden, waarby een al te ambtelijk beheer vermeden wordt en waarbij zij, die tot- dusver hun arbeid gaven aan de verdediging van Zeeland's bodem tegen het buitenwater, ingeschakeld blijven. Spr. beval deze denkbeelden ernstig ter bestudeering aan en dat deze rede de aandacht 'rok, bleek duidelijk uit het feit dat onmiddellijk uit de vergadering stemmen opgingen om deze rede in druk te doen verschijnen. Het doel van de ver eeniging is het verstrekken van kunstledenmaten aan de oorlogs-invaliden. Hiervoor ia een bedrag van ongeveer 6000 noodig en om dit bedrag bijeen, te brengen zal ook in andere plaatsen van Zeeland dezen avond herhaald worden. Giften voor dit doel kunnen worden gestort bij de Incassobank tq Middelburg. GEEN CANDIDATUUR AANVAARD, heer H. Ch. V. Sorel, op de candida- der A.R.-party voor De die als no. tenlijst de a.s. gemeenteraadsverkie zingen te Vlissingen voor kwam, heeft gemeend zich als zoodanig te moeten te rugtrekken. Middelburg WAARSCHUWING. De commissaris van poli tie te Middelburg deelt ons mede: In de vorige week werden verscheidene ingezetenen van Middelburg en Vlissingen, wel licht ook van de dorpen be zocht door een man ofeen vrouw, die voor de Handels- ondern Minerva" te Nuenen by Eindhoven, rijwielen en an dere voorwerpen op afbetaling ce koop aanboden. Men ver bindt zich om een bepaald be drag ineens en het restant in maandelyksche termijnen te voldoen. De indruk schijnt te zijn gewekt dat deze onder neming öf geen vergunning van den Distributiedienst noo dig heeft voor de aflevering van een rijwiel óf dat deze onderneming een collectieve vergunning voor meer personen zou kunnen bekomen. Dit is niet juist. Ook deze leveranties moeten geschieden op een ver gunning van den Distributie- dienst, zoodat het niet uitge sloten moet worden geacht dat men teleurgesteld wordt na afbetaling van het geheele Dedrag. Vraagt men het ge storte bedrag terug, dan kan daarvan, blijkens het getee- kende contract, een derde ge deelte worden afgetrokken. Men zij gewaarschuwd. O.- en W.-Souburg „DE JONGE ZANGERS". 80 Jongens en meisjes van het kinderzangkoor „De jonge zangers" te Souburg hebben Zaterdagavond hun ouders en genoodigden een mooien avond aangeboden Na een openings woord van mevr. Gabriëlse werd begonnen met de afwer king van een zeer gevarieerd irogramma door de jongste anderen. We kunnen zeggen, dat de heer van Duyvenvoorde alle eer met deze kleine zangers inlegde. Na de pauze traden de grooteren op. Het programma, wat deze te verwerken kregen was heusch niet gemakkelijk. Maar er werd verdienstelijk ge zongen. Jammer echter aat er zoo weinig jongens in het koor zijn. Souburg mag zich verheu gen naast een prachtige gym nastiekvereniging nu ook een goed kinderkoor te hebben. Tot slot nog één opmerking: Laat men een andere keer al te jonge kinderen weren, soms was het gepraat tusschen de verschillende zangnummers werkelyk hinderlijk. Westkapelle BENOEMING. Met ingang van 1 Augustus is te Westkapelle benoemd tot gemeente-ontvanger van Westkapelle de heer K, Flipse

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 10