PROVIMCIALE ZEEUWSCHE COURANT Was Nederland in Neurenberg geweest DE E.V.C. VERLIEST HET VAN STAAT EN MINISTER Hij wilde zich tegen den muur laten zetten. Levendige belangstelling voor het Volkshoogeschool-werk. UIT DE PROVINCIE. ZEEUWSCH-VLAANDEREN Hoofdredacteur Q. Ballïntijn [(mot rfcdactioneele medewerking van dV. •ruk: firma Vll8slngtn> H. Beekenkamp). Uitgave: Stich- ig P.Z.C., Middelburg. D J. L. van ïoch. Viia- van de Vélde Commissie van Bijstond Leeuwen, Ds. M. L. W. S VBrschjkit dagelijks, behalve op Zon en fècsraage"h. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Dinsdag 18 Juni 1946 189e Jaargang Nummer 139 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, 3.20 per kwartaal, franco per post. 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVER TENTIEPRIJS 12. cent per mm., minimum per advertentie i 2- gevestigd te Vlisalngen Walstraat 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Middelburg: Londensche Kaal 20, tel. 2077 en 2924. Goes Turfkade 15, tel. 2475 Oostburg Gratemasiraat 3, Terneuzen: Brouwerijstraat 2, Postrekening nr. 359300 P-Z.C- Middelburg. WONINGEN VOOR ZEELAND! Voor er aan industrialisatie Van Zeeland een dringende noodzaak, wil deze provincie niet hopeloos achterblijven bij de andere provincies! ook maar gedacht kan worden, moeten er woningen komen. Zonder woningen immers geen rhenschen, zonder menschen geen werkkracht! Er is reeds woonruimte te- lgprt om de bestaande bedrijven van de benoodigde werkkrach ten té voorzien. Er moet dus jfaar gestreefd worden, dat er snel gébouwd zal kunnen wor den. Gemakkelijk zal het bereiken van dit doel niet zijn. In de eerste plaats gaat het herstel der bestaande woningen, die of wel zeer zwaar te lijden heb ben gehad van de inundatie, of wel door bombardementen of A-anaatvuur een knauw kre- tfen, natuurlgk voor den nieuw bouw. In de tweede plaats be vinden zich in Middelburg brj- yóorïFeeld vele panden, met den foërbouw waarvan men reeds in 104012 begonnen was, maar ale als gevolg van het Duitsche bouwverbod niet voltooid kon- öen worden. Wil men van de duizenden, die in dezen her- houw gestoken zijn, nog iets Ëden, dan zal men niet te g moeten wachten met atregelen. Anders kan men i nieuwbouw wel voor af braak bestemmen. En in de derde plaats is er nog altijd geen definitieve scha deregeling, en zoolang deze uit blijft, zal er van den kant der particulieren weinig lust aan aen dag worden gelegd om te bouwen. Al deze factoren werken Remmend op dfe bouwbedrijvig- ^Bovendien echter ïs er het Bouwplan, waardoor eensdeels oè bouwbedrijvigheid in de zwaarst getroffen gebieden ge stimuleerd, anderzijds evenzeer geremd wordt. Er mag immers ijiet méér gebouwd worden, dan in het Bouwplan is toegestaan. Welnu: Zeeland is er wat den Ëy van nieuwe woningen ?aat in het Bouwplan 1946 at afgekomen en het is, ge_ het trage tempo, waarin dit plan ten uitvoer wordt ge légd, de vraag of het in 1947 beter zal zijn. Er zal dus bij de regeering en met name bij het departe ment van Openbare Werken en Wederopbouw aandrang moe iten wórden uitgeoefend om voor Zeeland, dat als provincie wel het zwaarst van alle ge troffen is, een uitzonderingspo sitie te verkrijgen, een zekeren Voorrang. Wordt deze niet verkregen, dan zal Zeeland, gezien het feit, aat het bouwschema voor 1946 reeds belangrijk achterblijft bij dat van normale vooroorlog- sche jaren, nog meer achterop komen, dan het als gevolg van den oorlog reeds gekomen is. Dit moet als het ook maar eenigszins kan, voorkomen worden. Daarnaast echter zal, zoo mogelijk, het tempo van den wederopbouw nog moeten wor den versneld, terwijl het parti culier initiatief geprikkeld kan worden door een spoedge defi nitieve schaderegeling. Krijgt Zeeland in de bouw- bedrijvigheid geen voorrangs positie, dan zal wellicht de gunstige tijd voor herstel en industrialisatie voorbij gaan, zonder dat Zeeland er van pro fiteert. En dat zou een ramp voor onze provincie beteekenen. Zie de Prov. Zeeuwsche Crt. van 15 Juni. Tegenvoorstellen der Indonesiërs De Indonesische tegenvoor stellen zijn gistermiddag 16.00 uur plaatselijke tijd te Batavia door een der Britsche autori. teifcen aan dr. van Mook over handigd. Half Augustus nog geen Rijksconferentie? Gezaghebbende Ned. kringen in Batavia zijn van meening, dat het onmogelijk zal zijn om de rijksconferentie medio Au gustus bijeen te roepen, zooals door regeeringskringen in Nederland was verklaard. De politieke besprekingen te Batavia, gedurende welke de vertegenwoordigers zullen wor den gekozen, beginnen pas in de tweede helft van Juli. Men acht het onwaarschijnlijk, dat deze besprekingen voor medio Augustus zullen zijn beëindigd en dat de afgevaardigden voor dien datum naar Nederland zullen kunnen vertrekken Weer 25 Chineezen vermoord? Volgens een geallieerd uit gegeven communiqué, zouden Chineesche vluchtelingen, die de geallieerde posten ten Oosten van Batavia wisten te bereiken, hebben medege deeld, dat de Indonesiërs tij dens een nieuwe anti.Chinee- sche uitbarsting 25 Chinee, hebben gedood. Zij verklaarden voorts dat 200 Chineezen waren gevan gen genomen,* terwijl in een ander gebied de geheele Chi- neesche bevolking bevel had gakregen zich in een dorp te verzamelen. Hel Wereldgebeuren Dan zou Seyss Inquart er nog slechter ai zijn gekomen. Schuld onomstootelijk vastgesteld. Het gevaar, dat bekwame politici hun beschuldigers de baas af zijn, is niet denkbeel dig. Toen Goering. in 1933, tij dens het Rijksdagbrandproces tegenover den geslepen vos Di- mitrof stond, wist laatstge noemde hem het vuur zoo na aan de schenen te leggen, dat Goering in een woede-uitbar sting verviel en men om de si tuatie te redden Dimitrof een voudig het zwijgen oplegde. In Neurenberg is Goering op zijn beurt zijn tegenstanders op verscheidene oogenblikken de baas geweest. H\j slaagde erin om een dusdanige verdediging te formuleeren, dat als de Duitschers later een Hitier- vereering willen opbouwen, zij de grondslagen daarvoor kun nen vinden in Goerings verkla ringen in Neurenberg. Ook generaal Jodl voerde jn objectief gezien handige verdediging en nu is Seys In quart aan de beurt geweest. Wie de lange verslagen heeft kunnen doorwerken, die het A.N.P. van zijn verdediging gegeven heeft, de nog altijd veel te geringe papiertoewij zing was oorzaak, dat geen enkel Nederlandsch blad deze volledig kon publiceeren! heeft kunnen constateeren, dat Seyss Inquart de kansen, die hem geboden werden, knap heeft uitgebuit. Het was trou wens niet anders te verwach ten. Seyss Inquart verkeerde in een voordeelige positie. De Fransche aanklager deed zijn best, maar beheerschte de Ne- derlandsche aangelegenheden niet en herhaaldelijk kwam 't voor, dat op zijn verdediging een vernietigend antwoord, dat door een Nederlander gegeven had kunnen worden, nu ach terwege bleef. Helaas! Maar desondanks heeft Seyss Inquart geen reden tot jui chen. Hij heeft ten slotte moe ten toegeven, dat hfl vele maatregelen genomen heeft, die aan Nederland onherstel bare schade hebben toege- bracht. Hg' heeft zgn getuigen hooren verklaren, dat de rijkscommis saris wel degelijk de schuld draagt voor de executie van 'Izelaars. Zijn verweer, dat hij lerlei maatregelen zoolang mogelgk uitstelde, neemt niet weg, dat hg uiteindeijk de be velen van Hitier en Himmler gehoorzaam ten uitvoer bracht en dat hij ook wel degelijk schuld draagt aan het afschu welijke lot, dat de Nederland- sche joden heeft getroffen. Ook de verantwoordelijkheid voor den beruchten hongerwin ter werd door den Nederland- schen getuige dr. Hirschfeld Volledig op de schouders van den voormaligen rijkscommis saris geschoven. Zoodat Seyss Inquart aller minst met gezuivérd blazoen de getuigenbank heeft kunnen verlaten. Toch blnft het onbevredigend, dat de kleine staten waar het personen betrof als Seyss In quart, niet zelf hun bes-huldci- ging naar voren hebben kun nen brengen, maar die taak anderen moesten overdragen. Ware dat niet het geval ge- siesysteem van Seyss Inquart zou er veel slechter afgekomen zijn. Dit neemt niet weg dat de verrader van Oostenrijk en de verdrukker van Nederland waarlijk niet als een nobele figuur in de geschiedenis be. kend zal blijven De rel in Duindorp. Maandagmorgen nieuwe moeilijkheden. Uit nadere mededeelingen is gebleken, dat de rel in het in- terneeringskamp Duindorp ver oorzaakt werd door een groep van ongeveer 10 nieuwe ge- interneerden, die uit een ander kamp naar Duindorp waren overgeplaatst. Zij stonden reeds in het vorige kamp niet goed aangeschreven en wisten in Duindorp zooveel kwaad te stichten, dat ongeveer 200 ge detineerden mee aan het mui ten sloegen. De rest van de 6000 gedetineerden deed niet mee. De rel kostte 1 doode en 3 gewonden. Een blokpost brandde volledig uit. Maandagmorgen vroeg ont stond er echter opnieuw onrust. Groepjes gevangenen weiger den op het appèl te versclyjnen en anderen wilden den bij de ongeregeldheden gevallen de linquent eeren. Vermoedelijk vielen er nog één doode en éen gewonde, toen gegeven bevelen niet di rect werden opgevolgd. Monty II gedemobiliseerd. Monty H, luitenant Clifton James, de man die vlak voor D-day voor veldmaarschalk Mont gomery speelde en naar Algiers ging en daardoor de Duitschers in den waan bracht, dat de invasie nog niet zou komen, is thans in En geland gedemobiliseerd. H\j, die gedurende 36 uur voor een der grooten uit den oorlog doorging, zal nu weer naar Au stralië vertrekken om opgenomen te worden in het leger der naamloo- zen Te laat I Na Deventer, waar de communisten hun candi- datenlgst voor den ge meenteraad te l&at in dienden, komt thans, zoo meldt „Het Vrije Volk" uit Nijmegen bericht dat de K.V.P. aldaar ook haar candidatenlijst 10 minuten te laat heeft in gediend. Dit zou dus be teekenen, dat deze ltjst door het hoofdstembu reau niet zal worden aangenomen. Het aantal zetels, dat de K.V.P. op het oogenblik in den raad van Nijmegen be zet, bedraagt 23 van de 37. Bij deze verkiezingen wordt de raad uitgebreid tot 39 leden, zoodat dit te laat indienen voor de K.V.P. wel heel funest is. ALLES VOOR HET ALGEMEEN BELANG 1 Regeering mag niet neutraal blijven. Maandag heeft de president van de rechtbank te 's-Graven- hage uitspraak gedaan in het kort geding EV.C. contra mi nister Drees en den Staat der Nederlanden. De rechtbank verklaarde den eisch van de E.V.C. niet ont- vankelijk en veroordeelde de E.V.C. in de kosten van het proces, zijnde 180.-—. De rechtbank heeft hierbij overwogen, dat de E.V.C. geen rechtspersoonlijkheid bezit en derhalve niet tegenover derden kan optreden. Daar de E.V.C. geen eigen vermogen bezit, kan zij geen aanspraak maken op schade vergoeding. Vijf padvinders in de Maas verdronken. Zondagmorgen is een sloep der zeeverkenners, bemand met een 30-tal van deze pad vinders, op de rivier de Maas ter hoogte van Schiedam in aanvaring gekomen met een sleep. Het zeiljacht dat bezig was te laveeren, trachtte nog voor den sleep heen te komen, maar raakte in de luwte, zoo dat .het met den mast tegen de sleepboot aankwam en wel tusschen een der booten en een tanker die getrokken werd. Toen de jongens zagen dat er gevaar dreigde, sprongen er 20 over boord. Nadat later appèl was gehouden werden er vijf vermist. De rivierpolitie heeft den geheelen dag naar hen ge dregd. Moord in Limburg. GRUWELIJKE VONDST. Nabij Nieuwerhage in Lim burg heeft een afdeeüng van de gezagstroepen een gruwe lijke vondst gedaan. In een kuil vond men de ontzielde lichamen van twee jonge man nen, die op gruwelijke wijze moeten zijn vermoord. De po litie heeft de zaak in onder- zoek. Voorts was de rechtbank van oordeel, dat de regeering in dezen abnormalen tijd van groote schaarschte niet neu traal mag zijn bjj arbeidsge schillen. De toevoer van over zee mag in geen geval stag- neeren. De rechtbank kent de regeering de bevoegdheid toe met alle middelen op te ko men voor het algemeen belang. De Kabinetsformatie. Ernstige moeilijkheden? De kabinetsformatie is nog niet in kannen en kruiken. Het ontwerp regeeringsprogram van dr. Beel is naar verluidt voor de Partij van den Arbeid zeer teleurstellend, speciaal ten aanzien van het Indonesische en het sociaal-economische be leid. Zoozeer zou het ontwerp- program afwijken van hetgeen door de Partij van den Arbeid gewenscht wordt, dat Zondag avond nog getracht zou worden een bespreking t© arrangeeren met dr. Beel, voor Maandag de fractie van de Partij van den Arbeid zou beslissen over de vraag, of op de door dr. Beel ontworpen basis meege werkt zou worden aan het ka binet. Het werd Zondagavond niet uitgesloten geacht, dat de Par tij van den Arbeid zou weige ren met het program van dr. Beel accoord te gaan. Spoedig weer suiker? Momenteel worden de voor uitzichten voor hervatting der normale suikerdistributie gun stiger beoordeeld dan een week geleden. Een dagproduc tie van de „Dinteloord" is ruim voldoende om een kinder bon te honoreeren, zoodat de verstrekking van suiker aan andere leeftijdsgroepen in hoofdzaak een kwestie is van zoo snel mogelijk herbevoorra- dtn der grossiers en detaillis ten. Door de meevallende raffi- nage-capaclteit is de verwach ting gerechtvaardigd, dat een normale distributie van suiker eerder zal kunnen worden her vat dan aanvankelijk gehoopt Tribunaal Middelburg DOOR BURENVEETE VOOR HET TRIBUNAAL. Jan Marinus Verhelst, koop man te Middelburg, was ten laste gelegd, dat hij omstreeks 1944 begunstiger van de N.S.B. was geworden, zich in den winter vam 19431944 voor opleiding als landwachter had aangemeld -en daarvoor korten tijd te Schalkhaar in opleiding is geweest en voorts werk zaam was geweest bij den anti- sabotagedienst. Deze besch- zong weer hetzelfde liedje als zijn soortgenootenik werd tot het begunstigerschap van de N.S.B. gedwongen, om niet als krijgsgevangene naar Duitsch- land te moeten en tot den anti- sabotagedienst was ik ver plicht omdat ik voor Duitsch- land was afgekeurd, al heb ik ook op het arbeidsbureau geu zegd: ,,zet me dan maar tegen den muur". Overigens was deze man zich nog niet bewust, dat hij een minder fraaie rol had gespeeld. Mr. Kuipers, die hem ver dedigde, beschouwde den be schuldigde als het slachtoffer van een maagkwaal, die hem belette normaal werk te ver richten. Bovendien heeft be schuldigde tijdens de bevrij ding vele goede dingen ge daan en zelfs is hij vóór zijn interneering bg de Field Se curity en het gemeentelijk evacuatiebureau werkzaam geweest en dat met een be- wrjs van politieke betrouw baarheid. HIJ WERD ER IN GELUISD. Laurens Hendrikse, timmer- merman te Middelburg, werd ervan beschuldigd, in zijn huis verschillende Duitsche militairen te hebben ontvan gen en vrijwillig een Duitsch Durger met zijn vrouw in den kost te hebben genomen, bo vendien was hg vrijwillig in Duitschland en Frankrijk taan werken. Op „de Schel- e" had hij zichzelf bedankt, omdat de verdienste te ring was en daarom was maar in Duitschland en later in Frankrijk gaan werken. Dat hij met Duitschers. die bij hem kwamen, zou hebben ge feest, ontkende h\j ten stel ligste. Hij begreep wel, hoe men aan die verklaringen kwam, want hij had eens een gesprek afgeluisterd, waarin werd afgesproken, dat ver schillende buren, met wie hij wel eens meer ruzie had ge had, dezelfde verklaringen zouden afleggen om hem „erin te luizen". Hij had geen ver dediger. In beide zaken uitspraak op 28 Juni a.s. Amerika heeft een uitnoo- diging gezonden aan Rusland om in onderhandeling te tre den over een leening van een milliard dollar HET EERSTE WEEK-END OP DE „ELDERSCHANS" BIJ AARDENBURG. Werkgroepen worden gevormd. Dat de Volkshoogeschool in Zeeland een goede toekomst heeft, bleek wel uit het enthou siasme bij het eerste week einde, dat van Vrijdagavond tot en met Zondag op de buiten plaats „Elderschans" bij Aar denburg plaats vond. In deze mooie omgeving was een zes tigtal belangstellenden uit alle deelen van Zeeland bijeengeko men, onder leiding van dr. H. G. W. van der Wielen, lande lijk leider van het Volkshooge- schoolwerk. 't Waren meest jongeren van vele gezindten en uit eiken maatschappelgken stand en de sfeer, welke deze dagen op de Elderschans heeschte, was er een van be grip voor elkanders levens overtuiging en van veis ten wil om het Volkshoogeschoolwerk ook in Zeeland te doen slagen. HET HEDEN ALS KEERPUNT. Vrijdagavond leidde dr. van der Wielen zelf de besprekin gen in met een lezing over „Het heden als keerpunt", waarbij hjj wees op de wezen lijke verandering, welke zich sedert den eersten wereldoor log over de geheele wereld vol trokken heeft. Daarbij wordt yan iederen mensch gevraagd, dat hij zich zou bezinnen op de tegenstellin gen, welke zich op velerlei wij ze in het leven openbaren en dat hij zich bewust wordt van de normen, die in het dagelijk- sche leven moeten doorwerken in de kleine en groote daden van iederen mensch. Alleen zóó is samenwerking mogelijk, samenwerking tusschen men schen en groepen, maar ook tusschen de volkeren. In deze internationale samenwerking zal Nederland met de andere W.-Europ. landen de schakel moeten vormen tusschen de Anglo-Saksische en de Oost- Europeesche wereld en Zeeland kan, door zijn gunstige ligging in internationaal opzicht, daar in een belangrijke rol vervul len. DE ORGANISATIE IN ZEELAND. Zaterdagmorgen waren de zeer geanimeerde besprekingen uitsluitend gewijd aan de orga nisatie van het Volkshooge schoolwerk in ZeelEind, waarbij dr. van der Wielen een histo risch overzicht gaf, waarin hij sprak v£tn het groote succes van dit werk in Denemarken de belangstelling, welke juist ook in Zeeland reeds voor den oorlog bleek te bestaan voor de eerste Nederlandsche Volkshoogeschool te Bakke- veen (Fr.). Er kwamen cursisten van alle Zeeuwsche eilanden en uit Zeeuwsch-Vlaanderen en na de bevrijding hebben speciaal ook de Zeeuwsche Landbouw-Jon. erengemeenschap en de Z.L. f. belangstelling getoond voor het toen onmiddellijk hervatte Het hoofdbestuur ziet onder deze omstandigheden met be langstelling de totstandkoming van een Zeeuwsche Volkshoo geschool tegemoet, speciaal omdat het hierin ziet een mo gelijkheid toe versterking van de gewestelhke saamhoorig- heid, tot behoud van actieve elementen, die op het oogen blik sterk uit Zeeland worden weggetrokken, tot verbetering in de verhouding boer-landar- beider, tot versterking van het contact met België en tot ver betering van de internationale betrekkingen, waarbjj Zeeland door zgn ligging aan de Schel- demonden een groote rol kan spelen. Na een uitgebreide discussie werd besloten, dat in elk „ge west" van Zeeland een gewes telijke werkgroep zal worden gevormd, die terstond zullen beginnen met een krachtige propaganda en elk drie ver tegenwoordigers in een cen traal bestuur zullen Eianwijzen. Dit centrale bestuur zal zoo spoedig mogelijk plannen op- stelle voor nieuwe week-ends en zich beraden over de plaats waar deze gehouden zullen worden. Gelijk wij reeds meldden, werden voorts nog verschillen de andere interessante inleidin gen gehouden, waarop telkens een zeer geanimeerde gedach- tenwisseling volgde. Zondag middag maakten de cursisten een WEindeling naar Belgisch Middelburg en het Leopold- kanaal, De ramp van de „Meerkerk". De bemanning van de .Meerkerk", die Zondagavond n Vlissingen arriveerde, is Maandagmiddag per auto naar Rotterdam vertrokken. Op het oogenblik bevinden alleen de kapitein en de stuurlieden zich aan boord. Ir is nog niet met zekerheid te zeggen of het schip als ver loren moet worden beschouwd. Waarschijnhjk is dit echter wel het geval. Evenmin stEiat thans al vast of de lading, of ëen gedeelte daarvan nog zal kun nen worden geborgen. Een expert van een Rotterdamsch bergingsbedrijf is nog bezig met deze mogelijkheden te on derzoeken. In den loop van he den zal hierover een beslissing worden genomen. De Ver. Ned. Scheepvaart maatschappij deelt mede, van den gezagvoerder van het s.s. Meerkerk" bericht te hebben ontvangen, waarin hij meldt, dat het schip, bij het op een mijn loopen, in voorgeschreven vaarwater stoomde. Lijk van Arnemuider visscher gevonden. Zaterdagmorgen is te Vrou wenpolder het lyk aangespoeld van Egbert Meerman uit Vlis- slngen, die bij de scheepsramp van de Arnemuider visschers op 29 Mei jl., aan boord van de Arm. 1, tengevolge van een mijnexplosie om het leven is gekomen. Het ijjk is naar Vlissingen vervoerd en ter beschikking van de familie gesteld. UITVAART Mr. J. H. M. STIEGER. Nadat in de R.K. kerk te Goes Maandagmorgen een plechtige uitvaartdienst voor wijlen mr. J. H. M. Stieger, oud-lid van Ged. Staten van Zeeland, had plaats gevonden, kwamen zeer velen op het R.K. Kerkhof bijeen om de teraardebestelling bij te wo nen. Onder de aanwezigen za gen wjj den Commissaris der Koningin, den griffier der Staten en de leden van Ged. Staten de heeren v. Bommel van Vloten, Philipse en On- derdijk, met verschillende hoofdambtenaren en direc teuren van de PZEM en de prov. stoombootdiensten, den burgemeester van Goes met de wethouders Bugs en v£in Helle en enkele gemeente ambtenaren o.w. den direc teur van de gasfabriek. De balie vein de rechtbank tc Middelburg was vertegen, woordigd door mr. Zaayer. Twee lijken geborgen. Het Belgische jacht „Zee bries", dat op 8 Juni jl. op de Schaar van de Noord is ver gaan, is Zaterdagmorgen op den kant gekomen. Het is dichtgemaakt en naar Ant werpen versleept. De Belgische zeeverkenners, die zijn veron gelukt, bevonden zich niet aan boord. Den geheelen Zondag is door de Belgische zeescouts, zoowel op, de Schelde als op de schorren naar de vermiste jon gens gezocht, doch zonder re sultaat. Het Zweedsche jacht „Dab bles" met den Zweedschen con sul aan boord, bevond zich Zondag eveneens op de Schelde en ontdekte een lijk. Na deze ontdekking is het jacht terug gevaren naar de zandbank bij Bath, waar men de Belgische zeescouts waarschuwde. Deze hebben toen het lijk meegeno men en ter hoogte van den Zimmermanpolder aan de kom miezen overgegeven. Het lgk bleek vermoedelijk dat van den stiiurman C. van den Hoeve te zijn, die eenigen tijd geleden met de sleepboot „En Avant" verongelukt is in de Schaar van de Noord. De kommiezen hebben het lijk meegenomen naar den wal te Bath, van waar het naar het lijkenhuisje op de algemeene begraafplaats te Rilland-Bath is overgebracht. Maandagmorgen is aan den Zeedijk van den Zimmerman polder ook het lgk gevonden van één der Belgische padvin ders, die op 8 Juni jL in de Schaar van de Noord met het jacht „Zeebries" zijn veronge lukt. VARKENSHOUDERS WENDEN ZICH TOT DEN MINISTER. De gezamenlijke vereeni- gingen van varkenshouders op Zuid-Beveland „West" heb ben een request gezonden naar den minister van landbouw en handel inzake het huisslach- tingsverbod voor middenstan ders en landbouwers, die geen 8 maanden per jaar in den landbouw werkzaam zijn. Zij wijzen er daarin op, dat deze maatregel ernstige storing in het arbeidsproces ten gevolge zal hebben, vooral omdat voo* een plattelandsbewoner het huidige vetrantsoen totaal on voldoende is. Den minister wordt verzocht alsnog huisslachtingen op mi me schaal te willen toelaten. BENOEMING. De heer P. J. v. d. Bosse, lste ambtenaar ter secretarie te Serooskerke (W) is alg zoo- Janing ter gemeente-secretarie vatn Kortgene benoemd. Verkeerswenschen in Zeeuwsch Vlaanderen. Met de gewijzigde dienstre geling zgn de verkeerstoeKitan- den in Zw. Vlaanderen heel wat verbeterd. Te betreuren is het daarom dat het wegdek tus schen verschillende gemeenten zoo ontzettend slecht is, waar door er van de bestuurders van de autobussen heel wat gevergd wordt en ook het ma teriaal heel wat te lijden heeft. Weliswaar wordt er momen teel aan gewerkt om de ergste putten weg te werken, doch dat is maar een lapmiddel. De eenigste oplossing is een nieuw wegdek en naar wij vernemen, is men ook wel bereid daaraan te voldoen, maar het ontbreekt aan arbeidskrachten. Hopelijk zal dit urgente vraagstuk spoedig worden op gelost. Wij zouden verder nog de aandacht willen vestigen cp den middagdienst van Terneuzen naar Breskens. Tusschen 14.15 en 17.30 uur is er geen gelegen heid om van Terneuzen naar de richting Breskens te vertrek ken. Speciaal de schooljeugd is hiervan de dupe. Naar de H. B.S., U.L.O. en Ambachtsschool in Terneuzen. gaan veel leer lingen uit Hoofdplaat, Bier vliet en andere gemeenten. De ze jongelui moeten toch reeds 's morgens vroeg van huis en komen nu eerst 's avonds thuis, wat hun studie niet ten goede komt. Bij de oude dienstrege ling vertrok de tram uit Ter neuzen om 16.15, thans moe ten deze jongelui in Terneuzen blijven ronddwalen tot 17.30 uur. Wellicht is ook hier nog een oplossing voor te vinden Invoerrechten voor liefdesgaven. Dank zij een ontstaan con tact tusschen de kerkelijke ge meenten in W. Z.-Vlaanderen en die uit Amerika, worden in het geteisterde gebied vrij veel pakketjes uit Amerika ontvan gen. Deze pakketjes bevatten vnl. gedragen kleeding en soms nog eenige kleinigheden, zooals een pakje thee, een stuk zeep e.d. Deze goederen worden ver deeld onder de meest gedupeer, den. Alles is gratis. Nu blijkt, dat de Ned. fiscus deze zendingen heeft belast met invoerrechten, wat terecht heel wat ontevredenheid heeft opgewekt. Het is ons bekend, dat van deze pakjeszending misbruik is gemaakt, waarom de Ned. regeering is overge gaan tot het heffen van in voerrechten. Het kan echter toch niet de bedoeling geweest zijn om zendingen als boven geschetst, eveneens te belas ten. Reiranchement KINDERVOORSTELLING. Het gezelschap van Oor schot gaf te Retranchement een voorstelling voor de schoolkinderen, welke was aan geboden door burgemeester Leenhouts. De heer Adri van Oorschot trad op ols gooche laar, terwijl ook zijn sprekende pop ten tooneele verscheen. De kleine „Oom Charlie" gaf een mooie voorstelling in het jongleuren. Eén en ander werd door accordeon- en pianomuziek van „Oom Just" opgeluisterd. De voorstelling viel zeer goed in den smaak van het jeugdig publiek, vooral over het optreden van de sprekende pop waren ze erg enthousiast. De school liedjes welke Oom Just ten gehoore bracht, werden uit volle borst meegezongen. Sluis Te Sluis zijn voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen de volgende candidatenlijsten in gediend. Katholieke Volkspartij: F. H. Dusarduiin, L. A. v d. Vijver, Th. de Wandel, J. A. M. de Rrjke, A. J. A. Groosman, Alp. v. Deursen, C. F. A. Dekkers, G. w. A. Metz, M. R. Claer- houdt, M. R. J. v. Winsberge. Partij v. d. Arbeid: J. F. Smoorenburg, J. P. J. Wage, P. F. van Dalen, Joh. Focke, J. G. van Hal, G. F Ganniere, J. Datthijn, P. A. Wieme, W. F. Hoolhorst. Gecomb, Prot. lijst: H. van Mazijk, I. P. Brevet, A. J. de Bruijne, Adr. Lako, A. J. Be velander, A. G. Jongman. Axel GESLAAGD. De heer L. Du\jm te Axel slaagde voor sociale economie van het accountants-examen van het Niva. BENOEMD. Tot dijkgraaf van den Ka- pellepolder is benoemd de heer W. G. van Fraaijenhove en tot Sezworene P. de Kraker, bei en te Axel.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1