PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Amerika spijst de hongerigen niet. Rapport over de toestanden in de interneeringskampen. Zeeuwsch verkeer onder de loupe. Hoofdredacteur Q. Balllntijii (met rodactloneele medewerking van dr. W. H. Beekenkamp). Uitgave: Stich ting P.Z.C-, Middelburg. Druk: firma F. van de Velde Jr., VlisaJngen. Commissie van Bijstand J. L. van Leeuwen. Ds. M. L. W. Schoeit» Vlis- singen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en leestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKtNSCHE COURANT Vrijdag 10 Mei 1940 189e Jaargang Nummer 108 ABONNEMENTSPRIJS: 25 «ent weck, 3.20 per kwartaal, franco per pust, 3.43 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm-, minimum oer advertentie i Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60. tel. 10 (2 lijnen); Middelburg: Londensche Kaai 29. tel 2077 en 2924. Goes: Turfkade 15. tel. 2475 Oostburg: Oratemastraat 3. Tcrneuzen: Brouwerijstraat 2. Postrekening nr 359300 P.Z.C.Middelburg. Het wereldgebeuren. HUGH DALTON HEEFT EEN GOEDEN DAG. Dönitz kaatst den bal terug. De Engelsche minister van financiën, Hugh Dalton, heeft een goeden dag gehad. Met 45 tegen 40 stemmen heeft nl. de Amerikaansche Senaat een belangrijk amendement op het veelomstreden ontwerp van de groote leeningsovereen- komst tusschen de V.S. en Engeland verworpen. Dit amendement hield in, dat Engeland, in ruil voor de leening, bepaalde militaire- en vlootbases aan de V.S. moest afstaan om den Amerikaan-j schen handel vrijen toegang te geven tot zekere Britsche ge bieden. In feite beteekende dit amendement, voorgesteld door den democraat Mc. Farlang, een torpedeering van de lee ning en een poging om door van Engelands financieele moeilijkheden gebruik te ma ken, het imperium ten gunste van de V.S. te doen afbrok kelen. Wij hebben weinig lust om het socialistisch experiment in Engeland be financieren, zoo is de meening onder bepaalde kringen van de Big Bussiness in de V.S. en het heeft maar vijf stemmen gescheeld, of dezo meening had gezegevierd! De meerderheid heeft ech ter Ingezien, dat Engeland tenslotte in financieele moei lijkheden is geraakt als gevolg van de groote lasten, die het in den gemeenschappelijken strijd tegen een gemeenschap pelijken vijand, dus ook ter wille van de V.S., op zich heeft genomen. Hugh Dalton kan daarom in zijn nopjes zijn Behalve het debat in den Senaat staat ook de wereld voedselsituatie in het centrum van de belangstelling van de Angelsaksische pers. Vele En- gelschen, die hun rantsoenen voor sommige levensmiddelen lager gesteld zien dan tijdens den oorlog, meenen dab het land van overvloed aan gene zijde van den Oceaan in vele opzichten in gebreke blijft om gedane beloften na te kp- men. Zij worden in die mee ning gesterkt door den „on- gelikten" Laguardia die zon der een blad voor den mond te nemen steeds opnieuw scherpe critiek uitoefent op de regeerilg van de V.S. De suffe pennelikkers hrsbben geen be grip van den nood, waarin millioenen menschen verkee- ren, zoo blafte Laguardia te gen de laksheid van de regee- ringsbureaux en de werkelijke verschepingen zijn ver achter gebleven bij de beraamde ge tallen. De Britsche minister Morrisson zal nog deze week naar de V.S. gaan om dezen achterstand in de voedselver- schepingen te bespreken. Bo vendien zal hij pogingen aan- wenden om 300.000 ton graan, waarvan Engeland eenige we ken geleden tijdelijk afstand heeft gedaan, weer van de V. S. terug te krijgen. De Engelsche secretaris-ge neraal van de organisatie voor voedsel en landbouw heeft het vérstrekkende voorstel gedaan om nieuwe wegen in te slaan en een geheel nieuwe organi satie op te richten voor den strijd btó'en den honger. Deze organisatie zal een strikte en blijvende controle moeten uit-! oeifenen op de voedselbronnen over de geheele wereld. Op 20 Mei zal dit voorstel op een bijeenkomst van mi nisters van voedselvoorziening besproken worden. Juist op den dag, die vol sombere herinneringen is voor de voormalige grootheden van het Derde Rijk, dat een jaar geleden ineenstortte, heeft ad- De Perszuivering. Ontslag-aanvrage uit protest De heer C. M. Dosker, di recteur van de „Maas- en Roerbode" te Roermond en lid van het bestuur der Ver. „De Ned. Dagbladpers 1945" heeft aan den minister van binnen- landsche zaken ontslag ver zocht als lid van de commissie voor de perszuivering, daar hij zich niet kan vereenigen met de voorgestelde wijziging in het tijdelijk persbesluit, welke ten doel heeft aan genoemde commissie de bevoegd>:id te verleenen om algeheele of ge deeltelijke liquidatie van be paalde dagbladondernemingen te bevelen. Nr-r zijn oordeel is in het thans geldende pers besluit in art. 17 voldoende voorzien ten aanzien van be-, doelde ondernemingen door de mogelijkheid van aanstelling van een bewindvoerder. In verband met bet feit' dat gedurende de verkie zingsperiode de dagbla den 3 x per week in dubbelen omvang mo gen uitkomen, verschijnt de Prov. Zeeuwschr Crt. heden met 4 pagi na's. miraal Dönitz in Neurenberg het woord gevoerd. De man, die als tweede Filhrer na den dood van Hitier den ïiopeloo- zen strijd nog eenige dagen rekte, zat kaarsrecht achter den microfoon en kort en za kelijk, maar tergend langzaam klonken zijn antwoorden. De beschuldiging, dat hij meegewerkt heeft aan het ont ketenen van een aanvalsoor log ontkende hij ten eenen- male. Dit was een politieke kwestie, waar militairen niets mee te maken hadden. Als soldaat had hij slechts te ge hoorzamen en voelde hg' zich niet gerechtigd rekenschap te vragen aan den „Führer". Voor de door sommige duikbootbemanningen begane wreedheden voelde hii zich niet vérantwoordelgk. 7Je En- gelschen en Amerikanen had den precies hetzelfde gedaan en oog om oog, tand om tand. Met een lofrede op het „unieke leiderschap" van de Duitsche duikbootcommandan ten eindigde Dönitz den eer sten dag van zijn verdediging. Stalin-, Churchill- en Roosevelt-lanen. De gemeenteraad van Amsterdam heeft beslo ten den naam van de Amstellaan te verande ren in Stalinlaan, dien van de Noorder Amstel laan in Churchillaan, dien van de Zuider Am stellaan in Roosevelt- laan en dien van Daniel Willinkplein in Victorie plein. De groote staking in de V. S. Nu de stakingen in de Ame rikaansche bruinkoolindustrie al 40 dagen duren, is er een steeds sterkere strooming in den Senaat waar te nemen, een beperkende anti-stakings wetgeving onmiddellijk in stemming te brengen. De hoop op een spoedige regeling van de geschillen in de mijnin dustrie is vervlogen en bijna l/> millioen man spoorwegper soneel is verwikkeld in een dreigende staking, waarover tusschen 20 Mei en 15 Jqni gestemd zal worden.. De steeds slechter wordende toestand op het gebied van de steenkool voorziening heeft er toe ge noopt een beroep te doen op meer dan 20 staten om de uiterste zuinigheid te betrach ten en b.v. het niet beslist noodzakelijke electriciteitsver- bruik te beperken. De toestand in Indonesië. Strijd met het Volksleger in de omgeving van Batavia. van Java zal worden aange voerd als voedsel voor de be volking der gebieden op Java, die onder geallieerd bestuur staan. Eveneens is overeenge komen, dat de Ned. autoriteiten voldoende hoeveelheden textiel- goederen en andere ingevoerde artikelen, die men in de rijst- voortbrengende gebieden noo- dig heeft, ter beschikking zul len stellen. DE TOESTAND. Volgens berichten uit Indo nesische bron is er reeds sinds drie dagen aan de kust, op een afstand van ongeveer 14 kilo meter van Batavia, een strjjd aan den gang tusschen Neder- landsche troepen, ter sterkte van een brigade, en 2°00 leden van het „Volksleger", een ge- gedeeltelijk uit geregelde troe pen bestaande militaire organi satie. Het object van den strijd zou zijn de omsingeling van het strategisch van belang zijnde dorp Bekasi, dat ongeveer 16 kilometer ten Zuid-Oosten van Batavia ligt. Volgens een officieel commu niqué hebben Ned troepen bij het doorzoeken van kampongs in het gebied van Batavia eeni- geri tegenstand ontmoet; één Nederlander werd gewond. In Noord-Bandoeng zijn gevallen van plundering door Chineezen voorgekomen en in het Zuide lijk gedeelte van de stad con stateerde men activiteit van sluipschutters en verscheidene branden. Rijst in ruil voor textiel. Met betrekking tot den moord op de Australische le den van de commissie tot op sporing van oorlogsmisdaden heeft het Indonesische Ministe rie van Voorlichting een. ver klaring afgelegd, waarin zij zegt dat de Indonesische R>>- geering den moord op de drie Australische officieren als zeer ernstig beschouwd. Tot dit doel is op bevel van den minister-president Soetan Sjahrir een speciale commissie gevormd, die ten doel heeft een onderzoek naar den moord in te stellen. Reeds werden vijf personen gearresteerd, onder wie twee als Indonesiërs vermomde Ja- panneezen. De arrestaties werden ver richt in samenwerking met de Indonesische politie en den af gevaardigde van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken te Buitenzorg. DR. VAN MOOK TE BATAVIA. Bg zijn terugkeer te Bata via heeft dr. vaïl Mook ver klaard, dat hij tevreden was over het parlementair debat. „Wij weten nu, hoe ver de re geering en het parlement wenschen te gaan". Hij voegde er aan toe, dat hg de bespre kingen met de republikeinen zoo spoedig mogelijk zou her vatten. Voorts verklaarde hij, dat hij „zékere instructies van de re geering" had meegebracht en zeide, dat deze grootendeels waren gebaseerd op de verkla ring, die minister Logemann onlangs heeft afgelegd .Dr. van Mook zeide, dat hg de bespre kingen met de republikeinen zou voortzetten zonder het re sultaat van de verkiezingen of de samenstelling van de nieu we regeering, waarmee nog wel eenige tijd gemoeid zou zijn, af te wachten. REPUBLIKEINSCH GELD Het republikeinsche blad .Merdeka" deelt mede, dat binnen twee maanden republi- keinsch geld zal worden inge voerd. Het blad bericht te vens, dat „een nationale lee ning voor den wederopbouw" van een bedrag van een mil liard gulden zal worden uit geschreven om het. uit de cir culatie brengen van Japansch geld te bevorderen. RIJST-OVEREENKOMST. Een officieel communiaué over de rijstbesprekingen meldt dat op een vergadering, die onder auspiciën van den gealli eerden militairen bevelhebber is gehouden, een overeenkomst is tot stand gekomen, volgens welke, aanvankelijk voor een periode van twee maanden. 11.000 ton rijst Per maand van de rijstverbouwende gebieden VERBETERING OP TAL VAN PUNTEN NOG ZEER GEWENSCHT. Tewerkstelling een dringende eisch. Verschenen ia het verslag van de vaste commissie voor privaat, en strafrecht omtrent bezoeken aan interneerings kampen van politieke delin quenten. De commissie heeft een vrij groot aantal kampen bezocht en de bezoeken had den volkomen onverwacht plaats. De commissie heeft niet alleen de inrichting van de kampen bezien, doch ook fetracht zich door gesprek en een indruk te vormen van den aldaar heerschenden toe stand op elk gebied. Deze ge> sprekken vonden plaats met de kampleiding, met hét me dische personeel, met de gees telijke verzorgers en met een groot aantal willekeurig uit gekozen gedetineerden. Volgens een opgave, welke vanwege den minister aan de commissie werd verstrekt, be droeg het aantal kampen op 15 Januari 1946: 106 met een totale bevolking van rond 93.000 gedetineerden, waaron der rond 20.000 vrouwen. In- tusschen is zoowel het aantal kampen als het aantal gedeti neerden verminderd. Blijkens mededeeling van den minister van justitie bedroeg het aan tal gedetineerden op 1 Mei j.l. nog 74,235, waaronder 14 333 vrouwen. Wat betreft de verschil lende typen van kampen: er heerscht op dit gebied zeer groote verscheidenheid. Wat de gebouwen betreft, loopt de beoordeeling door de commis sie uiteen van goed tot zeer slecht. Op meer dan een plaats trof de commissie barakken aan, welke voor een niet te groot aantal gedetineerden een behoorlijk onderdak zouden opleveren, doch die zoo schrik barend volgestopt bleken te zgn, dat daartegen ernstig bezwaar gemaakt dient te worden. DE BEHANDELING. De commissie kreeg den indruk, dat de behandeling der gedetineerden in de mees te der bezochte kampen be hoorlijk is. Er hebben op dit gebied aanvankelijk onge twijfeld misstanden geheerscht, doch daaraan is voor het overgroote gedeelte een einde gemaakt. Toch laat de toe stand hier en daar nog wel te wenschen over. Een bijzonder moeilijk pro bleem vormt het toezicht op de vrouwelijke gedetineerden. Een enkel kamp heeft zelfs alleen mannelijk personeel, dat echter 's nachts nimmer in de nabijheid van de slaapzalen komt. De commissie heeft den indruk, dat het vrouwelijk personeel meestal op een lager peil van ontwikkeling staat dan het mannelijke. Over het algemeen heerscht er in de kampen een behoor lijke orde, zonder dat deze door excessieve tuchtmaatre gelen moet worden afgedwon gen. BESPREKINGEN OVER HERSTEL VAN VLIEGVERKEER GAANDE. Herstel van Schiphol en Coenhaven te Amsterdam. De gemeenteraad van Am sterdam voteerde hedenmiddag- een crediet van 6.200.000 voor het herstel van de Coen haven en een crediet van 7 millioen 500.000 gulden voor den wederopbouw van Schip, hol. De regeering heeft voorts financieele hulp toegezegd bij de nog uit te voeren opbouw werken, waarvoor ook nog ere. dieten zullen moeten worden i voorgesteld. Wethouder Bom- mer verklaarde, dat het van zelf spreekt, dat de regeering ook invloed krjjgt bij wat er bij den opbouw geschiedt. Geen Diesels voor 1951 De bus- en tramverbindingen. Evenals dat voor den oorlog gebruikelijk was, is ook dit jaar door het Prov. bestuur een verkeersconferentie be legd met instellingen en ver- eenigingen, die bij het verkeer in de provincie betrokken zijn. In deze vergadering, die Woensdag jl. in het Schut tershof te Middelburg werd gehouden, gaf de Commissaris der Koningin, voorzitter van de vergadering, een overzicht van den toestand der verschil lende onderdeelen van verkeer, zooals die was in Mei 1940. direct na. de bevrijding, en zooals dié thans ia Van de 3 ferrybooten, de 3 motorschepen en de kleinere vaartuigen, waarover de Prov. Stoombootdiensten in '40 be schikten, was na de bezetting geen enkel schip overgebleven en men verwacht, dat het nog wel eenige jaren zal duren, voordat de vooroorlogsche toestand hier weer is bereikt. Bij het herstel van de we gen, waaraan 5 jaar lang bijna geen onderhoudswerk kon worden gedaan, en die door bombardementen en overstroo ming op vele plaatsen zwaar geleden hebben, heeft men zeer te kampen met gebrek aan materiaal en arbeids krachten. De vliegvelden Vlissingen en Haamstede werden beide ver woest. Ten aanzien van het herstel van het vliegverkeer zjjn er besprekingen gaande in de richting van een noodvlieg- veld. Tevens wordt onderzocht, in hoeverre het vliegveld bij Vlissingen nog bruikbaar is. Dat het vliegverkeer in Zee land van belang was, bewijst wel het feit, dat de lyn Vlis singenHaamstedeRotter dam, waarsohynlyk de eenige in Nederland was, die ren deerde. Ook aangaande een noodvliegveld in Zeeuwsch- Vlaanderen zijn er plannen. Na deze inleiding werden de verkeersproblemen behandeld, zooals die door verschillende instanties o.m. A.N.W.B., Stichting Herstel Zeeland 1945. K.N.M.V.. K.N.A.C., de vakgroep Goederenvervoer langs den weg. E.V.O. en de Kamer van Koophandel en Fabrieken naar voren wa ren gebracht. DE SPOORWEGEN. In antwoord op den alge- meenen wensch cm op het traject RoosendaalVlissin gen Dieseltreinen in te zetten, moesten de vertegenwoordi gers van de N.S. meedeelen, dat dit i9 uitgesloten. Wel is Zeeland, zooals bekend, opge nomen in het electrificaüe- plan van Nederland; en men hoopt, dat de electrische aan- sluitingen in Zeeland in Mei 1951 duin beslag zullen hebben. Ook de rijsnelheid in Zee land zal niet opgevoerd kun nen worden, daar deze, al thans wat de stocmtractie be- treft, wordt bepaald door het gebruik van goederenlocomo. tieven en niet meer kan be- De straf cellen laten niet zelden veel te wenschen over. De commissie heeft „bunkers" bezocht, welke men niet an ders dan als onmenschwaar- dig kan beschrijven, bijv. te Volkomen ontoelaatbaar acht de commissie verder het gebruik van strafmaatregelen bij wgze van pijnbank, hetwelk zg in het kamp te Hoek van Holland moest constateeren. Hier werd opsluiting in den „bunker" en zelfs kromslui- ting in de boeien toegepast. Mishandelingen door be waarders komen nog wel een enkele maal voor, doch in de meeste kampen zoo sporadisch, dat men wel kan zeggen, dat aan dit euvel, hetwelk in den eersten tijd zich nogal eens voordeed, vrijf.-el een einde is gemaakt. Van selectie der gedetineer. den komt in de meeste kampen niets terecht. Slechts zelden beschikt de kampleiding over eenigszins volledige gegevens betreffende de omstandigheden van ieders geval. Vooral in de vrouwenkampen geeft het tot allerlei ongewenschte toestanden aanleiding, dat „moffenmeiden" en andere vrouwen, op wie op zedelijk gebied veel aan te merken is, zich bevinden midden tus schen fatsoenlijke vrouwen, die op politiek gebied verkeerd gehandeld hebben, maar toch op een geheel ander peil staan. DE VOEDING. De voeding is over het ge heel genomen goed. Slechts in weinige gevallen werden ernstige klachten gehoord. De hoeveelheid voedsel komt ongeveer overeen met de rant soenen in de vrije maatschap pij. maar zonder versnaperin gen en rookgerei, terwijl slechts' de helft van het nor male suikerrantsoen wordt verstrekt, maar meer aardap pelen gegeven worden. Bijna alle gedetineerden dragen hun eigen, vaak zeer versleten kleeding. Een bij zonder onaangenamen indruk maakt het dragen van oude Duitsche militaire uniformen. De commissie heeft den in druk, dat ook de medische verzorging over het algemeen behoorlijk, hier en daar zelfs zeer goed is. TEWERKSTELLING. Tot haar leedwezen heeft de commissie moeten consta teeren, dat er aan d» tewerk stelling der gedetineerden nog zeer veel ontbreekt. Een groot deel van hen werkt in het geheel niet. In en om de groo te steden laat de werkgelegen heid veel, zoo niet alles te wenschen over. Duizenden po litieke delinquenten voeren hier niets uit. Daarentegen zijn er gelukkig tal van an dere kampen, waar regelma tig door alle tot werken be kwame gedetineerden behoor lijk werk wordf verricht. Ook brj de vrouwen Destaat in vele kampen een groot gebrek aan werkgelegenheid. De commissie heeft inlich tingen ingewonnen bij de di rectie van den N.Q.-polder. Deze stelt zich op hét stand punt, dat zg den polder met vrije arbeiders wil en kan ex- ploiteeren. Zij moet echter niet alleen de ongeveer 16.000 hectaren, die reeds in cultuur gebracht zijn, bewerken, doch ook de rond 30.000 hectaren, die nog ongebruikt liggen, ont ginnen. De commissie kreeg den in druk, dat het eerste wellicht zal gelukken al zal in den oogsttijd het aantal arbeiders zonder hulp van buiten onge twijfeld te gering zijn doch dat van het laatste geen spra ke kan zgn. Voldoende aantal len vrije arbeiders zijn voor dit werk op het oogenblik eenvoudig niet te vinden. Het resultaat is, dat een gro£ deel van den polder dit jaar niet in cultuur komt en dat ook in de volgende jaren het in cultuur brengen veel langza mer zal gaan dan wenschelijk en met het oog op den voe dingstoestand voor ons land en onze deviezenpositie nood zakelijk is. Het komt de commissie voor, dat het mogelijk moet zijn en ook in feite mogelijk is, dezen ontginningsarbeid althans ten deele met behulp van gedetineerde politieke de linquenten uit te voeren. Eerste uitreiking van het Verzetskruls. Door H M. de Koningin. Hedenmorgen heeft H.M. de Koningin in het paleis te Am sterdam voor de eerste maal het pas ingestelde Verzets- kruis uitgereikt, een onder scheiding bestemd voor hen, die bijzonder aan het verzet hebben deelgenomen. Symbo lisch werd dit kruis uitge reikt aan de nabestaanden van omgekomen verzetslieden. De uitreiking geschiedde in de troonzaal in tegenwoordigheid o.a. van den min.-pres. prof. ir. W. Schermerhom. In to taal werden 49 verzetskruisen. die in brons zijn uitgevoerd, uitgereikt aan personen uit het geheele land, waarvan de oud ste 87 jaar is. Na de uitrei king werden verversehingen rondgediend en onderhield de Koningin zich nog geruimen tgd met de aanwezigen. DE KONINGIN INSPECTEERT DE „TROMP" Gistermorgen heeft H.M. de Koningin den flottieljeleider „Tromp", die gemeerd ligt aan het zgn. Steenenhoofd, in de Anisterdamsche haven, ge ïnspecteerd. DR. HIRSCHFELD NAAR NEURENBERG. Het internationaal militair tribunaal te Neurenberg heeft den wensch te kennen gegeven, dr. H. M. Hirschfeld te hooren als getuige voor het tribunaal in verband met de verdedi ging van Seyss-Inquart. Op verzoek van de Ned. regeering heeft de heer Hirschfeld aan dezen oproep gehoor gegeven. Hij is naar Neurenberg ver trokken. dragen dan 60 km. pér uur. Het gebrek aan locomotieven in het algemeen is er de oor zaak van, dat op het Zeeuw- sche traject 's morgens geen heen-sneltrein naar Holland kan worden ingelegd. Om tot een gcede aanslui ting te komen van spoorver binding eenerzijds en bus-, tram- en bootdiensten ander zijds, zal met deze diensten o.m. via de Rgksverkeersin- spectie, bij wijziging van de dienstregeling, nog meer con tact worden gezocht, zoodat men. voorzoover mogelijk, in Zeeland tot een sluitend ge heel kan kernen. TRAMVERBINDINGEN. Ook ten aanzien van de tramverbindingen werd van verscheidene kanten geklaagd over een slechte aansluiting met andere diensten; de ver bindingen tusschen West- en Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen o. m. zijn zeer tijdroovend; voor den afstand OostburgHulst, 60 km, zou men bijv. bijna 7 uur noodig hebben; voor OóstburgAxel, 36 km., on geveer 6K> utir! In aansluiting op de laatste bcot, werd een tramverbin ding gevraagd vanaf Perkpol. der. De laatste tram vertr>k hier om 19 uur. Voor deze tij delijke uitbreiding bestond reeds liet plan. BUSDIENSTEN. Wat de busdiensten betreft, werd er o.m. een betere ver binding verzocht van Goes naar Katsche veer, en hierhg' in het bijzonder een aanslui ting op de laatste boot. Ten aanzien van deze verbinding stenden reeds nieuwe maatre gelen op het program. Voorts komt net in Zierikzee voor. dat de bus vertrekt 15 minu ten voor aankomst van de prov. bcot. Ook dit bezwaar werd bekeken met als resul taat. dat de bus voortaan tot de haven zal doorrijden en de busdienst 20 minuten latei- wordt gesteld. Dat de boot anderzijds op de bus wacht, is niet mogelijk, daar men dan de treinaansluiting in Goes zou missen. Ten aanzien van het ver voer MiddelburgVlissingen v.v. van personeel van „de Schelde" heeft men het voor nemen de bussen uitsluitend te laten rijden van en tot den Blauwedijk te Middelburg. Hierbij zou dan echter te wei nig rekening worden gehouden met de reizigers zelf, waarvan een groot deel juist aan den anderen kant van Middelburg woont. Daar staat echter te genover, dat men het traject VlissingenMiddelburg zoo kort mogelijk moet houden om een groote frequentie in deze verbinding mogelgk te doen zijn. Bij het huidige beperkte materiaal is de verzochte route: Zandstraat. Seisdam, Heerengracht. Molenwater, met stopplaatsen: Milit. hos pitaal, Seisbinnenbrug en Wa tertoren, dan- ook niet in te lasschen. Wanneer men echter deze maand, zooals verwacht wordt, de beschikking krijgt over 4 nieuwe 80 persoons wagens, zal men van de 10 bussen er 5 van het Molen water laten vertrekken. Bepleit werd ten slotte een aansluitende bus- en bootver- binding op Noord- en Zuid- Beveland op de treinen, ver trekkende uit Goes om 7.15 en binnenkomende om 20.01 uur. Ook dit verzoek is in overwe ging genomen, maar zal eerst kunnen worden uitgevoerd, zoodra men over meer mate riaal beschikt. De materiaalpositie is een probleem, waarop nog vele plannen als onuitvoerbaar blij ven steken. In deze vergadering werden voorts behandeld vraagstuk ken inzake de boctverbindin- fen, het wegennet en; de ruggen. Hierop hopen wij na der terug te komen. Vorrink gaat heen als Regeeringsgemachtlgde Regeering achtte ambtelij'ke en politieke functie toch onvereenigbaar. De regeeringsvoorlichtings- dienst deelt ons mede: De beschuldigingen, gericht tegen den heer J. J. Vorrink, regeeringsgemachtlgde in alge- mcenen dienst bij het ministe rie voor Algemeen Oorlogvoe ring van het Koninkrijk en te vens voorzitter van de Partij van den Arbeid, in verband met de zaak Arnold Meyer, hebben den heer Vorrink aan leiding gegeven tot een krach tig openbaar verweer, waarin het beleid van de Bijzondere Rechtspleging ter zake in het geding is gekomen. De regeering heeft het vol ste vertrouwen, zoowel in den heer Vorrink, als in het beleid van het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere rechtsple ging, maar heeft in de discus sie, die is ontsraan, aanleiding gevonden haar standpunt ter zake van de vereenigbaarheld van de ambtelijke en de poli tieke functie, die de heer Vor rink tot nog, toe heeft be kleed, te herzien. Zg erkent de bezwaren, aan de dubbele po sitie van den heer Vorrink ver bonden, te hebben onderschat. Laatstgenoemde heeft op grond daarvan gesloten zijn ontslag te vragen als regee ringsgemachtlgde in algemee- nen dienst. De kwestie-Vorrink heeft den laatsten tijd in het volle licht van de belangstelling gestaan. Hoezeer de beschuldigingen, welke aan zgn adres werden geuit, ook moeten worden be schouwd als uitingen van den niet altijd even fairen verkie zingsstrijd. toch zijn bij de openbare discussie, welke er op is gevolgd, elementen naar vo ren gekomen, welke een aan dachtige beschouwing waard waren. Dat de Reeering met name het vereonigd zijn van een be langrijke ambtelijke functie en een politiek leiderschap nader heeft bezien en ten slotte tot de ruiterlijke erkennnlng is gekomen de bezwaren, aan een dergelijke dubbele positie ver bonden, te hebben onderschat, strekt haar tot eer. Waarschijnlijk is de heer Vorrink in de kwestie Arnold Meyer zijn bevoegdheden toch wel eenigszins te buiten ge gaan Nu hij echter van dit nieuwe inzicht van de Regee ring onmiddellijk de voor hem eenig mogelijke consequentie heeft aanvaard, is een einde gekomen aan een vertroe beling, welke juist in deze ver kiezingsdagen wel zeer ouge- wenscht was. (Red. P.Z.Ct.). Drie wereldrecords verbeterd. De Tsjecho-SIowaak- scho snelwandelaar Bal san verbeterde 3 we. reldrecords snelwande len, t.w. 3 km. in 11 m. 37 sec. (oud record 11 m. 51.8 sec., op naam van Werner Hardmo, Zweden), 5 km. in 19 m. 53.8 sec. (oud record 20 min. 26.8 sec., even eens op naam van Hard mo) en 10 km. in 41 m. 57,2 sec., op welker af stand hg zelf recordhou der was met 42 m. 31 sec. De gedragingen van Ir. Louwes. Volkomen 'gerehabiliteerd. „De commissie komt tot de slotsom, dat ir. S. L. Louwes een bij voortduring op de be langen der Nederlandsche be volking gericht beleid ter za ke van de levensmiddelenvoor ziening heeft gevoerd en Uat hij daarbij groote diensten aan den lande heeft bewezen. Zij is van oordeel, dat zgn aan blijven tot het laatste in 's lands belang is geweest". Aldus luidf de conclusie van de in het leven geroepen com missie voor het instellen van een onderzoek naar het door ir. Louwes als directeur-generaal van de voedselvoorziening tij dens de bezetting gevoerde be leid. De commissie voegt aan haar conclusie toe, dat hoewel zg sommige handelingen van den heer Louwes niet goed keurt, zulks geen aanleiding geeft wgziging te brengen in haar slotsom. De minister van voedselvoor ziening heeft naar aanleiding van het rapport Louwes schrif telijk zijn dank betuigd voor de wjjze, waarop deze ondanks de ontzagelijke moeilijkheden, waarvoor hij schier dagelijks stond, de voedselvoorziening- van ons land gedurende de be zetting heeft weten te verzor gen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1