ZETTER Nieuws irï een noïedop Een prijsvoorschrift heeft bepaald, dat voor aan nieuwe gelijkwaardige vleugels en pi ano's ten hoogste tweemaal den vooroorlogschen prgs mag wor den betaald. Als regel zullen het de bonafide handelaren agn, die deze instrumenten kunnen leveren. Bij verkoop door een particulier zal de prijs meestal belangrijk lager moe ten zijn. De SS-er W. B., die uit het kamp Vuren ontsnapt was. is Zaterdagavond onder de ge meente Gemert gearresteerd. By zyn aanhouding bleek, dat liy des morgens in het nabijge legen Elsendorp bovendien nog een rywiel had gestolen. De vliegdienst welke de K.L.M. op New-York gaat on derhouden, zal op 21 Mei een aanvang nemen. Da opsporingsdienst van da prysbeheersching heeft een omvangrijk bedrog met wrijf" was aan het licht gebracht, waardoor aan de afnemers van dit product een schadepost van gezamenlgk 20.000 werd be- xokkend. Het Ned. Roode Kruis doet nogmaals een beroep op alle lezers van periodieken om hun tijdschriften na lezing op te sturen aan het Roode Kruis in Den Haag. dat dan voor ver dere doorzending naar Indië zal zorgdragen. Maandag zijn ruim 20.000 personen door de spoorwegen naar Utrecht vervoerd en Dinsdag plm. 17.000. In de af- galoopen week beklommen bijna 5000 jaarbeursbezoekers met een recorddag van ruim 1100, den Domtoren. Met het s.s. „Tula" kwa men dezer dagen uit Dene marken 22 stuks plulmvee- fokdieren en 2400 broedeieren voor de Alg. Ned. Pluimvee' fokkersvereeniging en do Ned. Rihode Island Red Club in ens land aan. Het hoofdbestuur van den Nederlandschen bioscoopbond heeft aan de directies van de Nedei'lar.dsche bioscopen gead viseerd om op den vooravond van den nationalen feestdag, hun theaters van 6 uur des na middags te sluiten. De K.L.M. heeft een dienst ingesteld tusschen Cura sao, at. Martin en St. Kitts. Voorloopig zal eenmaal in de week gevlogen worden, doch men heeft plannen om dit spoedig tweemaal per week te doen geschieden. De Amerikaansche auto riteiten hebben aan de K.L.M. toestemming verleend diensten in te stellen tusschen Amster dam en New York en tusschen Willemstad en Miami. Twee surveilleerende agenten te Amsterdam, wer den in den nacht van Dinsdag op Woensdag plotseling vanuit een onbeheerd staanden vracht wagen beschoten. Na onder, zoek bleek dat het hier een aantal lieden betrof die bezig waren met diefstal. Een der agenten is aan de verwondin gen overleden. Do totale claim op den boedel van het N.A.F, bedraagt 36.427.000. Het vermogen van het N.A.F. in liquidatie bedraagt ca. 29.180.000. ZEEÜWSCH SPOETVER LANG LIJSTJE. In het kader van het sport- urgentieplan 1946 hield de Zeeuwsche Sportcommissie een enquête, waarbij de wel zeer deplorabele toestand tot uiting kwam van de sportaccommo datie in Zeeland. Ruim 200 Zeeuwsche sport- vereenigingen tellen ruim 12.000 leden. De 100 Zeeuwsche gemeenten beschikken over 5S sportvelden, een 30-tal ging verloren door inundatie, bun kerbouw, vernieling of ten bate van de voedselproductie. Ge rekend naar de eerste behoefte van dit jaar komt men 44 vel den tekort. Voor sportzalen is de verhouding: 32 aanwezig, een 15-tal vernield en 40 te kort. Een vijftal zweminrich tingen, enkele tennisbanen en kegelbanen gingen eveneens verloren. Tot het bezit van een sintelbaan kwam Zeeland nooit. Dat de materiaalpositie er niet veel beter voor staat toont het volgende verlanglgstje wel aan. Er is tekort: 140 voetballen, 50 korfballen, 10 handballen, 200 tennisballen, 20 hockeyballen. 100 hockeysticks, 2000 paar leeren sportschoenen, 4000 paar gymnastiekschoenen, 100 paar athletiekspikes, 8000 sport- broekjes, 8000 sportshirtsjes, 5000 paar sportkousen, 1000 - De Zweedsche luchtvaart maatschappij heeft als eerste maatschappij ter wereld een luchtvracfxtvervoerdienst voor Europa geopend. Dinsdag is de eerste „luchtvrachtvaarder" In Nederland geland. Sport trainingspakken, 4000 zwem pakken, 100 speren, 100 disci, 50 kogels, 35 stel springstan- daards, 12 bruggen, 12 paar den, 24 matten, 12 bokken, 50 klimtouwen, 30 wandrekken, 12 halterrekken, 12 stokken- rekken, 12 voetplanken, 12 tremplins, 12 stel ringen, 12 rekstokken. 12 evenwichtsbal- lcen. 12 stel doelpalen, 12 stel doelnetten, 12 korf palen met korf, 12 vejdlinten, 1000 hand- boogpijlen, 5 waterpoloballen, 3 stel waterpolodoelen met veld. Een en ander vormt slechts een voorloopige opgave van de meest dringende behoeften, zoodat ook de wederopbouw van het Zeeuwsche sportleven een probleem op zichzelf is Moge men straks by het ver- deelen van de eerste sportma- terialen het slagveld van Euro pa niet vergeten. SCHOOL-VOETBAL. Zaterdag 20 April zullen op het van Nispenplein te VUssin- gen een tweetal voetbalwed strijden worden gehouden tus schen middelbare schoolelftal len De bedoeling van deze wedstrijden is te komen tot de samenstelling van het schoolelftal, dat mede zal wor den uitgezonden naar Enge land. ZEEUWSCHE HANDBAL-ELFTALLEN. Voor de op 14 April a.s. te Goes te spelen handbalwed- strgden voor dames en heerec resp. tegen „Athene" en „Her- mes", beide uit Den Haag, zgn de Zeeuwsche elftallen als volgt samengesteld: dames: T. Gillese, (EMM), doel; Pak—v. Vliet (Hellas), N. Gillese, (E VRIJ KOUD. Geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. Matige, aan de kust tgdelgk krachtige wind tusschen Noord en Noord-West, koude nacht, overdag meest zwaar bewolkt met later kans op regen. HOOG- EN LAAGWATER VLISSINGEX. Vrijdag hoog te: 11,55 en wel 1,48 m. 4- N.A.P. Laag te 5.50 en te 16,19 resp. 1,84 en 1,68 M. N.A.P. ZON EN MAAN. Vrijdag komt de zon op te 5.52 en gaat onder te 19,31. De maan resp. te 14.57 en te 5.06. MM), achter U. Ggseiman, M, Willemse, (De Zeeuwen), M. Boutens, (Marathon), midden; N Karelse, (EMM) J. de Vis ser, (Marathon), M. v. Oor schot, (De Zeeuwen), G. Braun, (De Zeeuwen). N. Westdorp, (Hellas), voor. Heeren: S. Poppe, (De Zeeu wen), doel; J. Aerssens, (Wal cheren), L. Minderhout, (Ma rathon). achter; v. cL Sande, (Volharding), H v. d. Sluys, (Hellas), P. v. Hese, (Hellas), midden; G. op 't Hof, (De Zeeuwen)N. Zandee, (Mara thon), M. Meyer, (Marathon). G. de Pagter, (De Zeeuwen) en J. de Rycke, (Marathon), voor. De te Parys gehouden boks wedstrijd tusschen Luc van Dam en den Franschman Dau- thuille werd reeds in de derde ronde beëindigd doordat van Dam knock out ging. VRIJDAG. Hilversum I (V.A.RA. en V.P.R.O.)7.00 Ber.; 7.15 Ochtendgymn.; 8.00 Ber.; 8.15 Gr.; 8.50 Vrouwen- rubr.; 9.00 Gr.; 10.00 Morgen wijding; 10.20 Ziekenprogr.; 10.45 Zang en piano; 11,15 Vrouwenrubr.; 11.30 Orgel; 12.00 Conc.; 12.30 Orgel 13 00 Ber.; 13.15 The Romancers; 14.00 Kookpraatje; 14.20 Conc.; 15.00 Voordracht; 15.20 Gr.; 15.30 Hoorspel; 16.00 Lezi.ig; 16.30 Jeugdrubr.; 17,00 Orgel- conc.; 17.20 Metropole ork 17.30 H.A.R.K.-praatje; 17.35 Metropole-ork.18.00 Ber.; 18.18 Eddy WaJis; 18.45 Boek bespreking; 19.00 Conc.; 19.15 Regeerings-uitzending; 19 30 Voor de Ned. strijdkr.; 20.00 Ber.; 20.05 Koorzang; 20.30 Reportage; 21.00 Op de Brug; Weerbericht Kadioprogramma's 21.15 Gr.; 21.30 Men vraagt.., wg draaien; 22.00 Weekover zicht; 22,15 De Minstrels; 22,40 Avondwyding; 23.00 Ber.;, 23.15 Orgel; 23.35 Gr. Hilversum n (N.C.R.V.)t 7.00 Ber.; 7.15 Ochtendgymn.; 8.00 Ber.; 8.20 Gr.; 10.30 Mor gendienst; 11.00 Orgel; 11.15 Zangrecital; 11.45 Gr.; 12.00 Stafmuziek van het Amster- el amsch politiecorps; 13.00 Ber.; 13.20 Gr.; 14.20 Boekbe spreking; 14.40 Conc.; 15.00 Koorzang; 15.30 Conc.; 1615 Gr.; 16.30 Conc.; 17.30 Piano duo; 17.45 Het Rijk over zee; 18.00 Ens. Celesta; 19.00 Ber.; 19.20 Conc.; 19.40 Lezing; 20.00 Ber.; 20.05 Marinierskapel; 21.00 Op de brug; 21.15 Conc.; 2130 Gr.; 21.45 Het Leger des Heüs; 22.00 Ber.; 22.15 Actu eel progr.; 22.30 Vrij en big; 23.00 Gr.; 23.50 Schriftlezing. Mijnheer Pimpelmans heeft alweer pech door G. Th. Rotman. 3. Er verliepen eenlgt maanden, tot meneer Pimpelmans op zeke ren middag een wan deling in het warme voorjaarszonnetje maakte. Halverwege de Populierenstraat ontmoette hij den postbode. Meneer Pimpelmans, Ik heb een brie! voor U". zei hij. Meneer Pim pelmans pakte den brief aan en scheurde hem open. 's Was de trekkingslijst Met dank aan God en groote biydschap berichten wy de ge boorte van ons Dochtertje en Zusje MARIA. Ds. C. A- LEYDER HAVENSTROOM D. LEYDER HAVENSTROOM— WORTMAN JULIA en FRE. Groningen, 5 April 1946- Van Brakelplein 10. Heden werden wij verblijd met de geboorte van onzen Zoon CORNELLS GERARDUS JAN. M. BOUWMAN. J. BOUWMAN- KRIJGER. Kruiningen, 7 April 1946- Heden overleed, tot onze groote droefheid, na eea pgnlijk, doch geduldig ge dragen lijden, onze gelief de en zorgzame Vader, Behuwd- en Grootvader JANNIS LE CLERCQ, Weduwnaar van WILHELM INA KOTVIS, in den ouderdom van 76 jaar. Uit aller naam, A. LE CLERCQ. Oostburg, 8 April 1946 Oud-Minister De Wilde spreekt Zaterdag 13 April, nam. 2 uur, in de groote zaai van Krijger, Beestenmarkt, Goes. Best. Centr. A.R. Klesvereen- Met groote blijdschap geven wy hiermede kennis van de ge boorte van onzen Zoon LEENDERT (LEENTJE). A. ROTTIER. A. J. ROTTIER—GIJZEL. Schore. 7 April 1946. G 17 De praktijk yan J. T. BUMA, Arts te Zuidzande, wordt voortgezet door J. W. BECK, Arts. Zuidzande, 10 April 1946. LEGER DES HEILS Hoogstraat 20 Middelburg. Hedenavond TABLEAU Aanvang 8 uur. CHR. HISTORISCHE UNIE Kiesvereeniging Vlissingen. Openbare Vergadering op Maandag 15 April a.s. te 8 uur, in het „Concertgebouw". Spreker: den Heer H. W. TILANUS, Lid der Tweede Kamer Onderwerp: De C.H. en de verkiezingen. Gelegenheid tot het stellen van vragen. Met groote blijdschap geven wy kennis van de geboorte vhn ons Zoontje en Broertje OORNEUS JACOBUS. F. J. DE WILDE. J. S DE WILDE— PIETERS. MAGDA. Oost-Souburg, 8 April 1946. Vlisslngsche straat 92 Heden werden wij verblijd met de voorspoedige geboorte yan een Zoontje en Bx'oertje HUBRECHT FREDERIK. A J. VAN DEN OUDEN. C. VAN DEN OUDEN— KOOMAN. PETER. Middelburg, 9 April 1946. Molenwater 33. Tijdelijk: Gasthuis. Aan ANNE JANS OOST ER. BAAN, wonende te Oostburg, geboren te Sint Kruis 31 Ja nuari 1926, is bij beschikking van den Kantonrechter te Oostburg van 4 April 1946 handlichting verleend tot het drgven van handel in aardap pelen, alle overeenkomsten aar. te gaan, die daarop betrekking hebben, betalingen te doen, te ontvangen, daarvoor kwijting te verleenen en in het alge meen alle handelingen te ver richten, welke voor een behoor, lgke uitoefening van bedoelden handel in aardappelen noodig zyn, alles behoudens de beper kingen bedoeld bg het 2e lid van art 484 B-W. De Griffier by het Kantongerecht Oostburg, LAMAN DE VRIES. HEROPENING! van D E SPECIAALZAAK KAAS EN VLEESCHWAREN Prima vette Kaas, Alle soorten Vleeecixwaren Rookvleesch, Snyworet, Smeerworst, enz. Dus Vrijdag met uw bonnen naar het oude bekende adres voor kwaliteit: St. Jacobsstraat 81, Vlissingen. Aanbevelend, M. J. v. VESSEM. Het Hoofd van het Streek, bureau Walcheren voor den Wederopbouw maakt het na volgende bekend: De onlangs verschenen pu blicatie, waarbij werd medege deeld, dat de schade aan ge bouwde onroerende goederen door de Af deeling Vaststelling van mgn Bureau zou worden getaxeerd, heeft aanleiding ge_ 'even tot vragen- Ik deej hier irj nog eens uitdrukkelijk me de, dat geen verzoeken tot het afgeven van herstelvergunnin gen moeten worden ingediend, voordat belanghebbenden van het Streekbureau bericht heb ben ontvangen, dat een zooda nig verzoek kan worden inge-, wacht. Dit geschiedt wanneer taxatie heeft plaats gevonden. Vervolgens wordt er nog maals de aandacht op geves tigd, dat het ten behoeve van het verkrijgen van herstelver gunningen niet noodig is zich te voorzien van door particu lieren verrichte taxaties. Even_ tueele daardoor oxitstane kos ten worden onder geen beding in het toe te kennen schadebe drag opgenomen. Wanneer men dus de schade aan het pand heeft aangegeven aan de Schade-Enqüête-Com- missie, wachte men af tot be richt van de Afdeeling Vast stelling van het Streekbureau Walcheren is ontvangen, dat een verzoek tot het afgeven van een herstelvergunning kan worden ingediend. Zonder deze herstelvergunning is het den aannemers verboden eenig her stelwerk te verrichten Scha- detaxaties worden thans niet spoed verricht. VERHUISD: van Reigerstraat 4 naar Park de Griffioen 16, M'bnrg. Ir. B. O. ROETERS VAN LENNEP, Directeur der Gemeente Bedrijven. Harmonie ,.Ons Genoegen" Vlissingen Directeur dhr- P DE ROOY. VERHUISD: van Groenewoud 8 naar Wagenaarstraat 4. Schoenmakerij N. P DE ROOS Vlissingen- VERHUISD: I. DE NOOD Mr. Kleermaker, van Molenwater 131 naar Noordweg B 44, Middelburg. Zaterdag a.s. hoopt de Wed. VERDUIN, 2e Zandstraat Breskens, haar Café weer te openen met MUZIEK en BAL. Aanbevelend. UITVOERING op Zaterdag 13 April a.s., Scheldehal K.M.S.. Van Dishoeckstraat. Medewerking verleenen: Too- neel_ en Cabaretclub ,,'t Over schotje" uit Middelburg en de „Baby Ton Band" Als gasten dezen avond de Leidsche Harmonie Kapel „Wex'kmans Wilskracht"- Entrée 1-50, rechten inbegr. Zaal open 7 uur. Aanvang 7.30 uur precies. Donateurs met Dame vrijen toegang op vertoon van Dona- teurskaart. Leden, Donateurs genood'igden gereserveerde plaatsen. Na half acht worden gex-eserveerde plaatsen, indien noodig, bezet Na afloop Groot Bal tot 4 uur- Kaarten verkrijgbaar by Siga- renmagazyn TER MEULEN. Indien nog voorradig 's avonds aan de zaal. Voor goederenvervoer naar en van België, heeft onderge- teekende vergunning voor de provincies Antwerpen, Brabant en Henegouwen. Aard der goederen: groenten, mosselen en oesters. Beleefd aanbevelend, J. C- BLOK, Beroepsgoederenvervoer, Tel. 66, Slotstr. 5, Kruiningen. Telefonisch aangesloten onder No 312- Firma H. ZANDSTRA en L. PROVOOST, Loodgietersbedi-gf, Scheldestraat 31, Vlissingen. Gevraagd JONGSTE BEDIENDE voor kantoorwerkzaamheden N.V. Zeeuwsche Kolen My.. Goesche Koi*enmarkt 8, Mid delburg. Konlnkiyke Vereeniging „OOST EN WEST" Afd. Middelburg. Voor de film „PAREU" van hedenavond zgn nog kaarten verkrijgbaar aan de zaai Schouwburg. Aanvang 7.30 u Met biydschap geven wij kennis van de geboorte van ons Zoontje en Broertje JACOB CHRISTIAAN. F. DELVOYE. P. S. DELVOYE— STROOSNUDER- INEKE. Vlissingen, 10 April 1946 Groenewoud 44. Met droefheid geven wij ken nis van de geboorte van een levenloos Kindje. L. VINK G. VINK—TELKAMP. Middelburg, 8 April 1946. Vlasmarkt 50. Zaterdag 13 April a s. hopen aich te verloven: OOR BAAYENS en EO TILROE. Kleverskerke G 8, De Meibloem Brakstraat 26, Middelburg. In plaats van kaarten. Ondertrouwd: A J. DE LANGE en J. DE PAGTER. Middelburg, Gortstraat 71. Domburg, Ooststraat A 115- 10 April 1946. Huwelijksvolrekking op nader te bepalen datum. Aan PRUDENT CHARLES LUDOVICUS BOONMAN, wo nende te Oostburg, geboren te Oostburg 22 Januari 1926, is by beschikking van den Kan tonrechter te Oostburg van 4 April 1946 handlichting ver leend tot het aangaan eener vennootschap onder firma met ANDRÊ JOHANNES BOON MAN, handelaar, wonende te Oostburg, tot het uitoefenen van een bedrijf, bestaande in zakkenstopperg en handel in zeilen, zakken, touw, oliën en vetten, alsmede tot het uit oefenen van een zakkenstoppe- ij-bedryf en het drijven van handel in zeilen, zakken, touw, oliën en vetten, daartoe de noodige aan_ en verkoopen te doen, betalingen te doen, gel den te ontvangen, daarvoor kwyting te verleenen en in het algemeen het verrich ten van alle handelingen, wel ke in den ruimsten zin met be doelde zakkenstopperg en han del in zeilen, zakken, touw, oliën en vetten in verband staan, alles behoudens de be perkingen, bedoeld by het 2e lid van art. 484 B.W. De Griffier by het Kantongerecht Oostburg, LAMAN DE VRIES. J. A. WIJKSTRA en JENNIE STROO hebben de eer kennis te geven van hun voorgenomen huwe- ïyk. waarvan de voltrekking zal plaats vinden op Vrgdag 12 April a.s. Receptie van 46 uur, Noord straat 84. Vlissingen, 6 April 1946- H.H. Kleinhandelaren. Ondergeteekende beveelt zich aan om Groenten en Fruit te koopen op de veiling en tevens ook bij de Grossiers. C. POLDERMAN, Commissionnair, Gr en Fr. Nietrwsfcraat 18, Middelburg. Onzen oprechten dank aan allen, die hun blijk van belang stelling hebben gegeven by de geboorte van onzen Zoon OORNEUS JACOBU8- D. DE MEESTER Hoedekenskerke, A 4 6 April lf>4« SCHEERZEEP. Tegen inlevering van Bon T 36 verkoopen wy uit voorraad Scheerzeep in diverse prijzen. JO FIBBE Vlissingen Middelburg ZITDAGEN De Ontvanger van het Wa terschap Het Vrije van Sluis zal voor de Inning van het restant dglcgeschot 1945, bene vens voor alle vervallen pach ten, erfpachten, cynzen enz. in de na te noemen gemeenten een laatst en zitdag houden. Zaterdag 13 April te IJzen- dgke in het Hotel de Vier Em mers van 913 uur; Maandag 15 April te Re- tranchement in het café van den heer J F. de Voldere van 912 uur;' Maandag 15 April te Cad- zand in het café van den Heer A. Mascleevan Dale van 13 16 uur; Dinsdag 16 April te Aarden- burg in het café van Mej- Wed S. Cuelenaere van 912.30; Dinsdag 16 April te Water. Iandkerkje in het café van den heer L. Versprille van 1416 uur; Woensdag 17 April te Bres kens in Hotel de Vuyst van f 12 uur;; Donderdag 17 April te Groo. de in het café van den heer P. Beun van 912.30; Donderdag 18 April te Groe- Nieuwvliet in het café van den heer P. Cornelia van 13.3016 uur; Donderdag 25 April te Bier vliet in het café van den Heer A FaasBracke van 912-30 uur; Donderdag 25 April te Schoondnbe in het café van den Heer C. B. Wyffela van 14— 16.30 uur; Vrgdaff 26 April te St. Kruis het café van den Heer C. .A. de Meyer van 912 uur; Vrijdag 26 April te St. Kruis in het café van den Heer J. B Paridaen van 13 3016 uur. Na afloop der zitdagen zal voor lederen openstaanden post een aanmaning verzonden wor_ den, waarvan de kosten 25 cent bedragen. MIDDELBURG vragen voor spoedige indiensttreding VERKOOPSTERS Manufacturenbrevet »tr«kt tof aanbeveling. LEERL. VERKOOPSTERS ter opleiding in het vat FLINKEN JONGEMAN voor de tapijtafdeling, leeftijd minstens 17 jaar. Voor deze categorieën goede kans op promotie, BEKWAME NAAISTERS voor hst otelier. Goed leen Teven, kunnen geplaatst worden ERVAREN BEHANGER STOFFEERDERS MEUBELMAKER- STOFFEERDER LEERUNQ-BEHANGER Zeer goede arbeidsvoorwaarden Schriftelijke sollicitaties met opgave van alle benodigde gegevens, alsook persoonlijk» sollicitaties te richten aan het adres i NOODWINKEl Zaterdag 13 April opening van „DE IJSBEER" Oude Markt 9 Vlissingen. SCHEERZEEP. Coupures scheerzeep en bonnen T 36 tabakskaart voor scheer zeep kunt U aan ons inzenden Wy leveren U weer goede merken. W. F. v. d. Hofstede Zoon Korendijk 12 Middelburg. Met het gebruiken van de beste grondstoffen en vakkundige en hygiënische bereiding zullen wy onze oude reputatie hand haven. „Voor het betere ijs naar „De Ijsbeer". Voor openings-reclame Zater dag en Zondag Frambozenijs bereid nit zuivere vruchten. Dus jong en oud vanaf Zater dag lederen dag naar het ge zellige zitje bg „De IJsbeer". Gevraagd 2 MEISJES voor dag of dag en nacht, 70 B»r maand. Aanmelden Sta- onsstraat 19, Middelburg. Voor direct gevraagd Drukkerij F. van de Velde, Walstraat 5860, VUaeingen. BIJ LENSVELT KOOPEN IS GELD BESPAREN! Weer ruim voorradig: witte-, bruine-, lichte, en klontjes sui ker, vet, margarine, roombo ter, fh'ne kaas, Goudsche en Leidsche, bloem en bakmeel, chocol. hagel en chocol. pasta Vrije artikelen als: schoen- crème, zwart en bruin. Buis man, afwaschmiddel, tuinboo- nen, witte en bruine boonen, amandel-, vanille_ en ananas- griesmeel, soepgroenten, torn puree, blikken erwten- en bruL ne boonensoep, maizena, aard. meel en natuurlgk weer voor alle klanten ontbijtkoek en bis cuits. benevens nog pond zeeppoeder. FIRMA LENSVELT Depót Nutricia, Telef 249 Nieuwendijk 27. Vlissingen. ALS ALTIJD de grootste sorteering, de beste kwaliteit. IETS WAT NIET OVERAL TE KOOP IS, juist DAT, vindt U m de Speciaalzaak voor Fyne Vleeschwaren en Kaas H. KOPMELS Scheldestraat 19 Telefoon 210 Vlissingen. Alhambra-Theater Vlissingen Dir. Fa C. J. v. Liere Zonen. Vanaf Vrijdag 12 tot en met Donderdag 18 April: De beroemde „Grazy Gang" in een daverende filmklucht ZES VAN DE MARINE. Een schaterlach van begin' tot eind! Een filmklueht vol kos- teiyke dwaasheid. Aanvang der voorstellingen: iederen avond 7 en 9 uur. Zondagmiddag 3 uur. Toegang alle leeftijden. Plaatsbespreking dagelijks van 10—11 uur. 't ZAND en naaste omgeving. Voor de bezorging van ons blad wordt voor bovengenoem de wgk NET PERSOON gezocht. Zich aan te meiden ten kantore der Provinciale Zeeuwsche Courant, Lond Kade 29, Mid. delburg. Attentie. Dringend. Heer zoekt TEN SPOEDIGSTE KAM E R of NET KOSTHUIS. Brieven onder no. 564, Bureau P.Z.CMiddelburg. In nette zaak gevraagd LEERLING-KAPSTER om te worden opgeleid tot vol slagen kapster. Liefst jeugdi gen leeftgd. Goed beginloon en goede vooriiitzichten- Brieven letter X 14, Bureau P.Z.C., Vlissingen. Reisgelegenheid. AMSTERDAM-MIDDELBURG Nog enkele plaatsen te huur ln luxe auto op 1718 April. In. lichtingen bij GEBRS. BLAN KER, Pottenmarkt, Middel burg, Tel. 2865- VERLOREN, omstreeks 15 Maart, pak Boerengoed bij verhuizing van Eigenhaardstr. naar Segeerssingel, Middel burg. Zeer gedupeerd. Inlich tingen tegen belooning. Adres: Bureau P.Z.C., Middelburg. Luxor-Theater Vlissingen. Dir. Fa C. J. v. Liere Zonen Vanaf Vrydag 12 tot en wet Donderdag 18 April: ZUIDZEE IDYLLE met ln de hoofdrollen MOVITA en WARREN HULL Liefde, schoonheid, muziek erx 'n spannend slot met de groote bekoring der Zuldzee-eilanden. Een bekoorlijk filmwerk met een ongeëvenaarde schoonheid. MOVITA, een nieuwe ster, die Uw aandacht ten volle ver dient Aanvang iederen avond 7.15 en 9.15 u. Zondagmiddag 315 u. Toegang 14 jaar. Plaatsbespreking dagelgks van 10—11 uur Ondergeteekende maakt het geachte publiek van Rilland- Bath en omstreken bekend, dat hy vanaf he.den weer alle vrachtvervoer 'per vrachtauto kan verrichten. M. MOERMAN, Hoofdweg 16, Rilland- Gevraagd: mooie luxe 5-pers» Auto; zware luxe Auto, mag ook defect zijn; 1 Buitenband 55017; 1 Buitenband 550 18; nieuw Damesrywiel, met of zonder banden. C. v. BOVEN Jz., Tel. 59, Krabbendgke. WIE RUILT mgn Kinderman teltje, z.g-a.n., voor een paar; z.g.a.n. Kinderschoentjes, m 29? Te bevragen bij Agent D.' H. DE' BRULJN, Derdeweg 44, Rilland- Te koop gevraagd een ZEIL VOOR EEN SLOEP- A. VERBURG, Voorstraat A 95, Colgnsplaat. HET HUWELIJK en gelukkiger. BUREAU „DISCRE- TIA" helpt ook U! Nic. Witsenknilo 81, A'dam-C. Spreekuur9.30-12 o. voorm. Vraagt direct kostcloo» inlichtingen in blanco enveloppe.. DERT's Fotohandei. 'Ruime sorteering Foto-stan daards, Fotolijsten, Albums, 6/9 Afdrukpapier. Nieuwendijk 35, Vlissingen. Electro-Bioscoop Markt Middelburg. Presenteert vanaf Vrijdag 12 April tot en met Donderdag 18 April: ALEXANDER DUMAS Fils' onsterfeiyk meesterwerk Marguêrite Gauthier (La Dame aux Camelia's) met de grootste tragedienne IVONNE PRINTEMPS. Een Film, die door alle tgdert heen de grootste aantrekkings kracht op het tooneel, zoowel als op de film, in het boek, zoowel als in de Opera, op het publiek uitoefende. Toegang boven 18 jaar. Aanvang Avondvoorstelling I precies 9 uur. Aanvang Zon dagvoorstellingen: precies 4 u. en 9 uur. Aanvang: Dinsdag-, Woensdag- en Donderdag avondvoorstellingen: precies 7 uur en 9.80 uur. N.B. Wegens de groote lengte dér film, vangen de avond voorstellingen Dinsdag, Woens dag, Donderdag om 9 30 u. aan Schouwburg-Bioscoop Molenwater Middelburg. Presenteert vanaf Vrijdag 12 tot cn met Maandag 15 April ften Lumina-Filmwerk! Kans van haar leven (QUEEN OF HEARTS) met GR ACTE FIELDS, JOHN DODER e.a- GRACXE FIELDS, Engeland's meest populaire actrice en zangeres, in een film van En- gelschen humor en gevoelig heid. Toegang boven 14 jaar. Aanvang Avondvoorstelling precies 30 uur. Aanvang Zon- dagvoorsteliingen: precies 2.30 uur en 7 30 uur. WFC.r.ULOOPEN een Schaap, met ketting en zwarte vlek op één oor. Verzoeke aanwgzing. J. WISSE, Duinweg. Zoulc- lande

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 6