PROVIMCIALE ZEEUW5CHE COURAHT Het vertrek der marine uit Vlissingen De Japanners gingen ter stembus Voor 6 millioen pond aan orders in Australië geannuleerd ZEELAND VECHT VOOR ZIJN BELANGEN. „Vfissingen en de Marine één". Uit de provincie. Hoofdredacteur G. Ballintijn (met redaction eele medewerking van dr. W. H. Beekenkamp). Uitgave: Stirh- ting P.Z.C., Middelburg. Druk; firma F. van de Velde Jr., Vlissingeit. Commissie van Bijstand J. L. van Leeuwen. Ds. M. L. W. Schocü. Viis- singen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKbNSCHE COURANT Donderdag 11 April '46 l?fle Jaargang Nummer 86 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, 3.20 per kwartaal, franco per post, 3-45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent, ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per advertentie 1 2——» Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60. tel. 10 (*2 lijnen): Middelburg: Londenscho Kaal 29 tel 2077 en 2924, Goes Turfkade 15. tel. 2475. Oostburg Gratemastraat 3, Terneuzen: Brouwerijstraat 2. Postrekening nr 359300 P.Z.C.. Middelburg- VOOR ZEELAND ONBEVREDIGENDE VER- KLARING VAN MINISTER VAN MARINE De motleven voor de opheffing van het marinedetachement. Onmiddellijk na het bekend V/orden van de aanstaande op heffing van het detachement Vlissingen der Koninklijke Ma rine heeft de redactie van de Provinciale Zeeuwsche Courant zich telegrafisch tot den Mi uister van Marine, J. M. de Booy, gewend met het dringen de verzoek om een onderhoud jnet dezen bewindsman in ver band met de beroering, welke het vertrek der Marine uit Vlissingen in Zeeland verwek te. Woensdagochtend ontving ons blad van den Minister van Marine op dit verzoek het vol gende telegrafische antwoord' „Den Haag, 10 April 1916. Op het oogenblik bestaat groot tekort aan Marineperso neel voor bemannen van naar Nederlandsch Indië uit te zen den schepen en voor op peil houden van bemanningen der schejren ln Nederlandsch Indië, van welke bemanningen een belangrijk gedeelte zoo spoe dig mogelijk moet thuis varen, aangezien zij reeds zeer lang van htm gezin gescheiden zijn, of voor demobilisatie in aan merking komen* In verband met voorgaande is uiterste be perking ii» gebruik van perso neel der Koninklijke Marine in Nederland geboden en leunnen detachementen als die in Vlis singen welke noch voor defen sie, noch voor instandhouding der vloot, noch voor oefeningen van personeel op het oogenblik van belang zijn, niet in stand gehouden worden. Het ligt in de bedoeling, minstens een oorlogsschip op de Wester- schelde gestationneerd te hou den". Het bovenstaande telegram geeft een verklaring voor het komende vertrek der Marine en de opheffing van het Mari nedetachement. Het is echter zeer zeker niet in staat om onze ongerustheid voor de toekomst weg te ne men. Dit laatste zou eerst geschied zijn, als van regeeringszijde de toezegging was gedaan, dat de Koninklijke Marine naar Vlis singen t.z.t. terug zal keeren. Geen Zeeuw zal het in zijn hoofd halen te protesteeren te gen een tijdelijk vertrek der Marine, wanneer zij elders een belangrijke taak te vervullen heeft. Tegen een blijvend ver trek komt echter ieders ge moed in opstand, en evenzeer tegen een toekomst, waarin slechts een enkel oorlogsschip op de Westerschelde gestati onneerd zal zijn. In de jaren 1937 en 1938, dus in vredestijd, waren in Vlissin gen gestationneerd: Hr. Ms. „Noord Brabant", (wachtschip), 500 opv., w.o. 2003-50 licht matrozen in opl. Hr. Ms. kanonneerboot „Bri- nio". 60 opv. De mynenleggers „Hydra". 65 opv., „Douwe Aukes", 6'5 opv., „Balder", „Vidar". „Thor". „Bulgia". Hr. Ms. divisie mijnenvegers I „Willem van Ewyck", „Pieter Florisz.", „Jan van Gelder", „Abr. v. d. Hulst", elk 35 opv., 140 opv. Mijnenveger Hr, Ms. „I". In totaal dus eèn aantal op varenden van ruim 800 man. Dit was een. bezetting van beteekenis die meetelde in' Vlissingen. Er woonden hier talrijke marinegezinnen, die le ven en kleur aan de provincie gaven en er vertier en nering brachten. Het was echter te vens een marinebezetting, die liet uitkomen, dat de Wester schelde een van de belangrijk ste riviermondingen van Euro pa was, want bedenk wel: de ze cijfers hadden betrekking op hef- garnizoen in vredestijd. Na het uitbreken van den oorlog werd de marine in Vlissingen nog aanzienlijk versterkt. Voor Zeeland is het van de grootste waarde ln de benarde omstandigheden, waarin het verkeert, dat de Koninklijke Marine in haar ouden omvan; naar Vlissingen terugkeert. Zoolang e«n toezegging ln dezen zin door de regeering of den Minister van Marine niet is gedaan, is er alle reden voor Zeeland om op de bres te blij ven staan voor zijn belangen. Het aantal marinegezinnen in de jaren 19371940 varieer de in Vlissingen tusschen de 275 en de 325- Een definitief vertrek hier van zou voor Vlissingen een zeer, zeer zware slag zijn. Ontvoering van Opera zanger. De strijd tegen de Amster- damsche opera gaat voort, zelfs met middelen, die men tot nu toe in ons land niet heeft gekend. De opvoering van Beetho- vens „Fidelio" van Dinsdag avond werd verhinderd door de entvoering van een der ar- tisten, Chris Reumer. Chris Reumer werd op weg naar het theater aangehouden door enkele mannen, die voor gaven van de politie te zijn en aangewezen om hem te be schermen. Hij werd in een auto geduwd, doch verder correct behandeld. Hoewel hij direct onraad vermoedde, kon hij zich tegen het optreden der mannen niet verzetten. Onge veer 20 kilometer buiten Am sterdam werd de zanger weer in vrijheid gesteld, doch moest terug naar huis loopen, temeer waar er geen gedienstige auto's waren, die hem een „lift" bezorgden. Binnenkort centraal Duitsch bestuur? Volgens betrouwbare berich ten uit Frankfort zou het instellen van een centraal Duitsch bestuur binnen enkele weken zjjn beslag krijgen. De grootste moeilijkheid' is tot dusver de tegenstand van de Franschen geweest. Twee vluchtende SS-lleden gedood. Uit het bewaringskamp Westerbork maakten 5 S.S.. lieden zich meester van een [vrachtauto die houtstobben in het kamp moest afleveren. Zy deden dit op een oogen blik dat de chauffeur zich even moest verwijderen. De versperring van het kamp werd met vol gas geforceerd. Direct werd een achtervolging ingezet met een auto. Door een 2-tal schoten werd de wagen tot stilstand gedwon gen. De S.S.-ers vluchtten toen een bosch in, achtervolgd door de bewaarders. Toen een der vluchtelingen weigerde te blijven staan, werd op hem geschoten met doodelijk ge volg. Een tweede werd in een Doerderij gearresteerd. Inmid. dels was het bosch afgezet door gezagstroepen e.d., die het ook doorzochten en op nieuw van de vuurwapens ge bruik moesten maken. Een tweede S.S.-man werd gedood en een derde zwaar gewond. De twee anderen zijn later ook gevonden. Belgische benzine bonnen. In het kader van de Bel- gisch-Luxemburgsch-Neder- landsche samenwerking is een overeenkomst tot stand geko men, waarbij aan Nederland sche automobilisten en motor rijders, die België bezoeken, door de K.N.A.C. en de A.N. W.B een beperkt aantal Bel gische benzinebonnen wordt verstrekt. -!et Wereldgebeuren Zes en dertig millioen kiezers, waarvan tweederde vrouwen. Perzische kwestie weer voor den Raad? Woensdag zjjn de Japanners ter stembus gegaan en met spanning wordt overal ge wacht op den uitslag van deze eerste verkiezingen na de ca pitulatie. Iedereen weet zoo langzamerhand, dat ontelbare Japanners den droom van een Groot Oost-Azië nog lang niet hebben opgegeven en dat er ondergrondsch hard gewerkt wordt, om Japan zoo spoedig mogelijk weer tot een machts factor in de wereldpolitiek te maken. Zal daarvan iets blij ken in den verkiezingsuitslag? Het is onwaarschijnlijk. De Japansche socialisten schijnen zeer veel aanhang te hebben en bovendien nemen voor het eerst de vrouwen aan de ver kiezingen deel. Zes en dertig millioen kiezers zullen ter stembus gaan en tweederde deel daarvan bestaat uit vrou wen. Dit kan natuurlijk van grooten invloed zijn op den uit slag. Misschien dat daardoor het een jaar geleden nog auto ritaire Japan plotseling als een democratisch Japan te voorschijn komt uit deze ver kiezingen. Men late zich dan echter door dit feit niet van de wijs brengen. Na den vorigen oorlog werd het militairistische Duitsch- land in Weimar een socialis tisch Duitschland. Maar zes jaar later was Hindenburg al rijksoresident Iets soortgelijks kan zich in Japan voordoen en dat moet in ieder geval voorkomen worden. Het Japansche gevaar moet in ieder geval bezworen worden. Gromyko, de weglooperige Rus, heeft zoowaar Dinsdag avond de geheeie bijeenkomst van den Veiligheidsraad bijge woond. Er was trouwens dit maal geen reden om weg te gaan, want er werden slechts procedurekwesties behandeld en het Iraansche geschil werd niet genoemd. Het ging er in hoofdzaak om, hoeveel maal de Veiligheidsraad per jaar ver gaderen zal, als zich geen bi- zondere gevallen voordoen, waardoor een extra bijeen komst noodzakelijk wordt. Er waren afgevaardigden, die drie vergadi ringen wenscheljjk achtten, er waren er, die den Raad zoo weinig mogelijk wil de laten vergaderen. En er waren er ten slotte, die vonden, dat twee vergaderingen per jaar wenscheljjk geacht moes- cen worden. Dit laatste voor stel werd ten slotte aangeno men. Woensdagavond zou de Raad in geheime zitting bijeenkomen. En wel omdat het Perzisch— Russisch geschil een nieuwe wending heeft gekregen. De Perzische ambassadeur te Washington heeft nl. verzocht om de kwestie op de agenda te laten staan en de Raad is nu wel gedwongen om de zaak opnieuw aan te snijden. Men verwacht als gevolg daarvan een verscherping van de te genstellingen, niet alleen in den Raad, maar ook tusschen Per- zië en Rusland Handel tusschen Nederland en Australië onmogelijk. Nederlandsche troepen te Bandoeng. De Ned.-Indische Gouverne. ments ïm- en export organi satie heeft deze week orders voor Australische goederen voor een waarde van meer dan (.000.000 pond sterling gean nuleerd, omdat het vastgehou den worden van Nederlandsche schepen in de Australische havens verhindert, dat deze goederen uit Australië worden vervoerd. Aan meer dan 250 Australi sche firma's werden brieven gericht, waarin de annulatie wordt medegedeeld en waarin tevens wordt verklaard, dat het vasthouden der schepen den handel tusschen Neder land. en Australië onmogelijk maakt. De Nlgieo had gehoopt de goederen in ontvangst te ne men en op te slaan, totdat zij verscheept konden worden, doch vier pakhuizen hadden de huur opgezegd. Waarschijn- HET GEVAL VAN MEEGEREN. Er is nog een schilde rij van van Meegeren ontdekt, dat alle kentee- kenen heeft valsch te zjjn. Het is een interieur dat- vcor meer dan 200.000 werd verkocht en waarvoor de onlangs overleden deskundige dr. Bredius, een certificaat van echtheid had afge geven. In de villa van v. Meegeren te Nice zijn voorstudies van dit schilderij gevonden, evenals de tinnen bor den, de porceleinen kruik en de wjjnglazen, die op de „Emmaüsgan gers" te zien zijn. Al deze stukken zul len voorgelegd worden aan het Amsterdamsche hof, dat deze zaak zal berechten. G ezagshandha ving alleen overheidszaak. ARRESTATIES IN HET NOORDEN DES LANDS In het Noorden des lands ageeren sedert eenige maanden lieden, die zich vaak door het misbruiken van de goodwill van de verzetsbeweging aller lei bevoegdheden aanmatigen, waarover zy niet beschikken. Soms bevinden zy zich onbe voegd in het bezit van wapens en verschillende gevallen van terreur onder de bevolking zijr. voorgekomen. De bevoegde po- litieorganen hebben Donder dagnacht een aantal arresta ties verricht ten einde kracht dadig een einde te maken aan deze praktijken. De terugkeer van Nederland tot den toestand van rechts staat vereischt ook, dat de po- litieele taak en de gezags handha ving uitsluitend worden toevertrouwd aan de daarvoor door de overheid ingestelde or ganen. Elk particulier initia tief op dit terrein schaadt het gezag en zal door de regeering krachtig worden bestreden. De „Gironale d'Italia", te. tevoren het voornaamste avondblad van Rome, is weer verschenen na gedurende twee jaar niet te zijn uitgekomen. lijk zullen de Nederlandsche schepen deze week leeg de ,haven van Sydney verlaten. NEDERLANDSCHE TROEPEN TE BANDOENG. In de laatste drie dagen zjjn 2500 man van de 5de Ned. le gergroep met hun uitrusting per vliegtuig van Batavia naar Bandoeng overgebracht. In Noord-Band-oeng is het thans rustig, doch in Lembang en ten O. van Bandoeng zijn nog talryke branden uitgebro ken. Voorts werden geallieerde verbindingslijnen in Tjimahi en geallieerde stellingen te Semarang aangevallen. Nederlandsche troepen zjjn zonder incidenten te Loetji op Borneo geland. Te Makassar is een staking uitgebroken als gevolg van de arrestatie van den republi- keinschen „gouverneur" van Celebes, dr. Ratuiangi, en zes andere Indonesiërs, leden van de nationalistische P.N.L DE UITRUSTING DER NED. TROEPEN. De generaal-kwartiermeester van het Ned.-Indische le ger, gen.-maj. S. van den Bergh, die Indië bezocht, heeft verklaard, dat een zeer groote hoeveelheid Britsche uitrus tingsstukken op Java door het Ned.-Indische leger zal worden overgenomen, daar het tekort aan scheepsruimte het onmo gelijk maakt, dat de Britten p de terug/eis hun uitrus- ng meenemen. Tot de uit rusting behooren middelgTcote Stuart-tanks, welke, al zijn zij veel gebruikt, nog in goeden staat zjjn. Eere-doctoraat voor Prins Bernhard. De Senaat der Rijksuniversi teit te Utrecht heeft beslo ten aan Z K. H. Prins Bern hard het doctoraat honoris eau sa in de rechtsgeleerdheid toe te kennen op grond van het feit, dat hij door zijn houding het symbool is geweest van het verzet In Nederland. Z. K. H. heeft dit eeredocto raat aanvaard. De promotie zal plaats hebben tjjdens de viering van het twee en zestigste lustrum der universiteit, welke plaats heeft in de week van 15 tot 20 Juli van dit jaar. Ook H. K. H. Prinses Ju liana zal deze eerepromotie bij wonen. De Nieuw Amsterdam aangekomen. Woensdagochtend is de „Nieuw Amsterdam" van de Holland-Amerika-ljjn, het vlag. geschip van onze Nederland- sche vloot, met 5000 repatri eerenden aan boord, den Nieu wen Waterweg binnengeloopen en naar Rotterdam opgestoomd. waar alles voor de debarkatie in gereedheid was gebracht De ontvangst was even feeste- '^k als ter gelegenheid van ïn eersten tocht van de „Nieuw Amsterdam". In alle plaatsen langs den Nieuwen Waterweg zag het zwart van de menschen. Er waren spandoeken met wel komstwoorden en verschillende fabrieken lieten ter begroeting de sirenes loeien. Ook het schip zelf was fees- teljjk gepavoiseerd. Heden ochtend zal met de debarka tie worden begonnen. Op waardige en overtuigende wjjze heeft de Vlissing- sche bevolking Woensdagavond ln een grootsche manifes tatie uiting gegeven aan haar ongerustheid over het be richt dat de Marine met 1 Mei de oude Scheldestad zal verlaten, een manifestatie, die, ontdaan van alle politie, ke kleur, uitgroeide tot een groote betooging voor de belangen van Zeeland. Massale betooging in de Scheldehal. Meer dan vol was de Schel- dehal. Bjj honderdtallen wa ren de Zeeuwen samenge stroomd om hun stem te ver heffen tegen het terugtrek ken van de Marine uit Vlis singen. Verschillende autori teiten en vereenigingen waren aanwezig en uit de geheeie provincie waren adhaesie-be- tuigingen binnengekomen. Al lerwegen wordt het vertrek der Marine dan ook als een verlies gevoeld en met klem van argumenten hebben, na een openingswoord van den voorzitter van „Nieuw Wal cheren", den heer J. L. Ver hagen, de sprekers van dezen avond, mr. Kolff, burgemees ter van Vlissingen, mr. dr. A. J. J. M. Mes, lid van de Tweede Kamer en Gedeputeerde Sta len van Zeeland, J. W. Kö- geler, wethouder van Middel burg en L. P. van Oorschot, wethouder van sociale zaken der gemeente Vlissingen, in duidelijke woorden uiteenge zet wat het verlies van de Koninkljjke Marine voor Vlis singen beteekent. Niet alleen uit historisch-traditioneel en strategisch oogpunt, maar ook als welvaartsbron voor de provincie. Zoolang er in Ne derland Marine zal znn, hoort die Marine ook in Vlissingen. Vlissingen en de Marine zjjn één Het was niet alleen een be tooging tot behoud van de marine. Het was in al zjjn eenvoud meerDeze demon stratieve by'eenkomst groeide uit tot een manifestatie voor geheel Zeeland, een manifes tatie waarop door de sprekers in klare en duideljjke bewoor dingen de belangen van Zee land naar voren werden ge bracht. Zeeland is niet ge baat met woorden van lof voor wat de bevolking heeft gedaan om zijn land opnieuw aan de zee te ontrukken. Het heeft daden noodig. Nog steeds is de haven van Vlis singen niet bruikbaar, nog is er geen zekerheid omtrent den terugkeer van de Mjj „Zee land", die vooral voor den export van de Zeeuwsche groente en fruit naar Enge land van zoo groot belang is, hetgeen de Zeeuwsche Vei- lingsvereeniging ook in een telegram aan de vergadering beklemtoonde. Terwjjl verder in de overige deelen van ons land reeds plannen bestaan voor de electxificatie van de spoorwegen, sukkelen wij nog steeds met een slakkengang naar Roosendaal. Zeeland heeft zjjn tol be taald voor de bevrjjding van ons land en Europa. Een zware tol, het heeft als geen ander deel van ons land ge leden onder den oorlog. Het is daarom een billijke eisch dat Zeeland spoedig her. steld wordt. Dat waren de woorden die tusschen de witgekalkte mu ren van de Scheldehal in ron de Zeeuwsche taal klonken en velen zullen zelden met zooveel overtuiging het Zeeuwsche volkslied hebben gezongen als dien avond, waarop zjj uiting gaven aan hun wil en vaste voornemen te strijden voor de belangen van hun dierbaar gewest. Maar zy lieten het niet bij woorden alleen. De vergade ring heeft twee telegrammen verzonden. Eén aan den Mi nisterraad en één aan de Tweede Kamer. Deze telegrammen luidden: „De bevolking van Vlissin gen, in grooten getale bijeeD in de Scheldehal te Vlissin gen, gesteund door adhaesie- betuigingen uit de geheeie provincie, kennis genomen hebbende van het besluit de Marine met 1 Mei uit Vlis singen terug te trekken, ge hoord hebbende de mededee- ling van den minister van Marine, dat hiermede geen uiteindelijke toestand is ge schapen, spreekt haar groote verontrusting uit over deze beslissing, welke tengevolge heeft, dat het reeds zwaar getroffen Vlissingen en Wal cheren opnieuw een zware slag wordt toegebracht". Het telegram aan den minister raad vervolgt dan: „Verzoekt aan den ministerraad, indien dit besluit niet direct kan worden ingetrokken te bevor deren, dat de Marine, zoodra dit mogeljjk is, hier weer blij vend wordt gevestigd. Het telegram aan de Twee de Kamer luidt verder: „Ver zoekt Uwe Kamer haar volle aandacht aan deze zaak te willen schenken en te bevor deren, dat de Marine, zoodra mogeljjk, weer in Vlissingen terugkeert". De bjjeenkomst, die vooraf gegaan werd door een marsch met „Ons Genoegen" door een deel der stad, waarbjj het spandoek „Vlissingen en de SOCLAAL ADVIESBUREAU VOLKSHERSTEL GEOPEND. Woensdag had de officieele opening plaats van het eerste bureau van het Nederlandsch Volksherstel Ln Zeeland, ge vestigd in het perceel 41 aan de Wijngaardstraat te Goes. Onder de aanwezigen merkten wij op den burgemeester, wet houder van Melle, den gemeen te-secretaris, terwjjl wethou der Buys uit anderen hoofde aanwezig was. Dr. G. Sissingh, prov. voor zitter van Volksherstel-H.A. R.K., wees er op, dat het N.V. H. reeds tot grooten bloei ge komen is, terwjjl de H.A.R.K veel voor Zeeland deed. Nu moeten beide organen gaan samenwerken, en dit kan o.a. in dit advies-bureau, waarin de heer Buys als verbindings man voor Zeeland zal optre den. De heer J. S. Visscher, wees er op dat ieder die raad wil hebben hier terecht kan en dat hulp op allerlei gebied zal worden verleend. Spreker gaf een reeks van voorbeelden over wat reeds vóór de opening ter beoordeeling werd voorge legd. Hjj hoopte, dat spoedig ook elders in Zeeland deze so ciale adviesbureaux konden worden geopend en deelde mee dat het bureau geopend zal zijn: Dinsdags van 912 en 2.304.30; Woensdags van 6 7.30; Donderdags van 912 en Zaterdags van 46 u. De burgemeester, mr. W. C. ten Kate, sprak namens het gemeentebestuur zijn grooten dank uit en zed blij te zijn dat dit eerste bureau in Zeeland te Goes werd gevestigd. D„ heer J. Bom, sprak na mens het hoofdbestuur van het N.V.H. en zeide dat het aan vankelijk de bedoeling was ge- we est van Volksherstel alleen den materieelen nood te leni gen, maar dat ook de moreele nood zeer groot blijkt. Hij wenschte Zeeland succes met dit bureau. Dr. Sissingh sprak een slotwoord. SPIJKERS ZOEKEN OR LAAG WATER. De klachten, Woensdag in de massabe tooging in de Schel dehal te Vlissingen geuit over de wijze waarop dikwjjls de belangen van Zeeland worden verwaarloosd, kwamen op de zelfde bjjeenkomst wel op zeer kleinzielige wijze tot uiting door het optreden van de Rijksverkeersinspectie. Alle autoriteiten en vertegenwoor digers van diverse organisaties van buiten Vlissingen, die den tocht naar de Scheldestad per auto maakten, werden nL be keurd, omdat vergaderbezoek per auto niet is toegestaan... Dat met kracht wordt op getreden tegen verspilling van benzine voor plezierritjes, kan niet anders dan worden toege juicht. Doch bezoekers van eon dergelijke bijeenkomst kunnen toch bezwaarlijk als zgn. Joy-riders" worden aange merkt! De Leidsche Harmonie „Werkmans Wilskracht", die zooals gemeld Zaterdag een be zoek aan Vlissingen zal bren gen, arriveert omstreeks 2 uur aan de Keersluis, waar zij zal worden afgehaald door „Ons Genoegen" en ,,St. Caecilia", Vervolgens wordt langs de vol gende route naar de stad ge marcheerd: Verl. Paul Kruger- str., P. Krugerstr., Badhuisstr.. Betje Wolffplein, C. Busken- straat, Spuistraat naar het Bellamypark, waar de stoet wordt ontbonden. Van onge veer half vier tot vijf uur wordt een concert gegeven door de Leidsche Harmonie. Des avonds is zjj de gast var- de Harmonie „Ons Genoegen", die dan ter gelegenheid van haar 55-jarig bestaan een uit voering geeft voor donateurs en genodigden. Het Leidsche Kerknieuws Ned. Herv. kerk. Bedankt voor Noordwijkerhout ds. H« A van Loon te Grjjpskerke. Chr. Geref. kerk. Bedankt voor Amsterdam W en Deven ter M. N. Nieuwenhuyze te 's- Gravenhage. E.V.C. proclameert zeeliedenstaking. De E.V.C. heeft Woensdag middag een staking voor bi haar aangesloten zeelieden geproclameerd tegen de nieu we C.A.O. In Amsterdam is men op 20 schepen in staking gegaan en ook te Rotterdam op een aantal. Marine zjjn één" werd meege voerd. kreeg een waardig slot, toen de honderden bewoners van de aloude Oranjestad hun trouw aan het Vorstenhuis betuigden door het staande zingen van het Volkslied. Hierna werd nog een driewerf hoera op de Marine en Vlis singen uitgebracht. De massabetooging behoort weer tot het verleden, doch het Zeeuwsche volk zal het hierbij niet laten. Hoog en laag zal op de bres bljjven staan, hierin voorgegaan door den Commissaris der Ko ningin, jhr, mr. J. W. Quaries van Ufford, die als voorzitter van de Stichting Herstel Zee land 1945 ook besloten heeft aan de Stichting een raad van oijstand te verbinden, teneinde actie te voeren voor dit Zeeuwsche belang. Zeeland zal niet rusten vooraleer aan de rechtvaar dige eischen is voldaan. Het gaat hier om: Er opof ei onder. Het eerste moét. en zèl, koste wat kost, hel geval zijn!! gezelschap verleent ook dan zjjn medewerking. De heer J. P. Louwerae. commies ter gem.secretarie te Vlissingen is met ingang van 1 Juni benoemd tot hoofd commies bij het departement van marine. Laatste nieuws Het Prinselijk Paar ln Zweden. Woensdagochtend bezocht het Prinselijk Paar te Stock holm de Van Gogh-tentoon- stelling. Hierna werd de lunch gebruikt in het slot van Prins Gustaaf Adolf. Des middags bezocht Prins Bernhard met den kroonprins de koninkljjke tennishallen. Des avonds speel de het Concertgebouworkest in de Koninkljjke Opera. Polen brengt Spaar,sche kwestie voor Veiligheidsraad. Polen heeft den Veiligheids» raad verzocht de handelingen van de regeering-Franco als een bedreiging van den we reldvrede te beschouwen. O.rru wordt erop gewezen, dat Span* je Duitsche bezittingen en personeel beschermt en Duit sche geleerden het weten* schappelijk onderzoek naar nieuwe oorlogsmethoden mo gelijk maakt. Naar verluidt zal de Veilig* heidsraad Maandag a.s. de brieven van den Russischen en Perzischen gedelegeerden ever het afvoeren van de Russische troepn bspreken. Nieuwe ranlsoenbonnen. Met ingang van Zaterdag a.£i zullen nieuwe rantsoenbonnen, voor voedings- en genotmid delen van rose kleur en nieu we toeslagkaarten voor bijz, arbeid en a.s. en jonge moe ders in omloop komen. De hul* dige bonnen bljjven geldig fc.nu 11 MeL De wisselbonnen bljj ven ook na dien datum geldig. Voorts blijven geldig de huidige bonnen voor schoenen voor gerepatrieerden uit ïa- dië, voor *4 rantsoen huis* houdzeep, schoenreparatie bijz. gevallen, petroleum, ljjnolie en terpentjjn. NIEUWE BONNEN Bonkaarten KA, KB, KC 604 Brood: 173 t.m. 178 alg., 800 gr. B 38 res.: 1600 gr., C 38 res.: 800 gr. Bloem: 791 alg., 200 gr. Gedr zuidvruchten: 801 alg., 10Ó gram. Suiker: 181 alg., 400 gram. Margarine: 182 alg., 250 gram 183 alg., 125 gram. Vet: 184 alg., 100 gram. Kaas-* 185 alg., 150 gram Aardappelen: B 39 reserve, 2 kg. Bonkaarten LA, LB, LC 604. Vleesch: 107, 108, 109 vleesch, 100 gr., 110 vleesch, 200 gr. Aardappelen: 103 aardappelen, 2 kg. Melk A 25 melk, 2 1., B 25, C 25 melk, 3% 1. Bonkaarten KD, KE 604. Brood: 679, 680 alg., 800 gram., Bloem: 678 alg. 200 gram. Suiker: 677 alg., 500 gram. Gedr. zuidvruchten: 676 alg.y 100 gram. Boter-. 675 alg. 250 gr. Margarine: 674 alg. 125 gram. Kaas: 673 alg., 100 gram. Brood: D 37, D 38 res. 400 gr. "jjsi of kindermeel: E 37 res. 500 gram. Bonkaarten LD, LE 604. Vleesch: 607, 608, 609 vleesch, 100 gram. Aardappelen: 603 aardappelen, 1 kg. Melk: D 25, E 25 melk, 6 liter. Tabakskaarten enz. T 23: 2 rants, tabaksart., (geen import sigaretten). V 28: 100 gr choc, of suikerw. X 23-' 2 rants, tabaksart. (geen import sigaretten). De bennen voor melk en aardappelen zijn geldig tJSU Zaterdag 20 April a.s. Voor de week van 21 Lm. 27 April zullen nog bonnen wor den aangewezen voor melk, aardappelen, jam, cacao, tabak versnaperingen, lucifers en zachte zeep. Bovengenoemde bonnen kun nen reeds op Vrjjrag 12 April a.s. worden gebruikt, met uit zondering van de bonnen voor vleesch, melk en aardappelen, waarop eerst met ingang van Maandag 15 April mag wor den afgeleverd. Bij deelneming aan maaltij den van de centrale keuken moeten aldaar de bonnen 107 of 607 vleesch voor vleesch en de bonnen 103 aardappelen voor aardappelen worden in geleverd. In de week van 21 t.m. 27 April moeten bjj üe centrale keuken worden ingeleverd de bonnen 108 en 60S vleesch voor vleesch. alsmede de voor die week aan te. wijzen aard appelbonnen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 5