ZETTER Nieuws in een notedop Een prijsvoorschrift heeft bepaald, dat voor aan nieuwe gelijkwaardige vleugels en pi ano's ten hoogste tweemaal der vooroorlogsclien prijs mag wor. den betaald. Als regel zullen het de bonafide handelaren lijn, die deze instrumenten kunnen levez-en. Bij verkoop door een particulier zal de prijs meestal belangrijk lager moe ten zijn. De SS-er W. B., die uit liet kamp Vuren ontsnapt was, is Zaterdagavond onder de ge meente Gemert gearresteerd. Bg zqn aanhouding bleek, dat htf des morgens in het nabijge legen Elsendorp bovendien nog een rijwiel had gestolen. De vliegdienst welke de K.L.M. op New-Yorlc gaat on derhouden, zal op 21 Mei een aanvang nemen. De opsporingsdiénst van de prysbeheersching heeft een omvangrijk bedrog met wrijf- was aan het licht gebracht, waardoor aan de afnemers van dit product een schadepost van gezamenlijk 20.000 werd be rokkend. Het Ned. Roode Kruis uoet nogmaals een beroep op alle lezers van periodieken om hun tijdschriften na lezing op te sturen aan het Roode Kruis in Den Haag. dat dan voor ver dere doorzending naar Indië zal zorgdragen. Maandag zijn ruim 20.000 personen door de spoorwegen naar Utiecht vervoeni en Dinsdag plm. 17.000. In de af- geloopen week beklommen bijna 5000 jaarbeursbezoekers met een recorddag van ruim 1100, den Domtoren. Met het s.s. „Tula" kwa men dezer dagen uit Dene marken 22 stuks pluimveo- fokdieren en 2400 broedeieren voor tie Alg. Ned. Pluimvee- fokkersvereeniging en da Ned. Rhode Island Red Club in ens land aan. Het hoofdbestuur van den Nederlandschen bioscoopbond heeft aan de directies van de Nederlandsche bioscopen gead viseerd om op den vooravond van den nationalen feestdag, hun theaters van 6 uur des na middags te sluiten. De K.L.M. heeft een dienst ingesteld tusschen Cura sao, öt. Martin en St. Kitts. Voorloopig zal eenmaal in de week gevlogen worden, doch men heeft plannen om dit spoedig tweemaal per week te doen geschieden. De Amerikaansche auto riteiten hebben aan de K.L.M. toestemming verleend diensten in te stellen tusschen Amster dam en New York en tusschen Willemstad en Miami. Twee surveilleerende agenten te Amsterdam, wer den in den nacht van Dinsdag op Woensdag plotseling vanuit een onbeheerd staanden vracht wagen beschoten. Na onder- zoele bleek dat het hier een aantal lieden betrof die bezig waren met diefstal. Een der agenten is aan de verwondin gen overleden. De totale claim op den boedel van het N.A.F. bedraagt 36.427.000. Het vermogen van het N.A.F. in liquidatie bedraagt ca. 29.180.0i00. - De Zweedsche luchtvaart maatschappij heeft als eerste maatschappij ter wereld een luchtvrachtvervoerdlenst voor Europa geopend. Dinsdag is de eerste „luchtvrachtvaarder" In Nederland geland. Sport ZEEUWSCH SPORT VERLANGLIJST JE. In hét kader van het sport- urgentieplan 1946 hield de Zeeuwsche Sportcommissie een enquête, waarbij de wel zeer deplorabele toestand tot uiting kwam van de sportaccommo datie in Zeeland. Ruim 200 Zeeuwsche sport- vereenigingen tellen ruim 12.000 leden. De 100 Zeeuwsche gemeenten beschikken over 58 sportvelden, een 30-tal ging verloren door inundatie, bun kerbouw, vernieling of ten bate van de voedselproductie. Ge rekend naar de eerste behoefte van dit ]Aar komt men 44 vel den tekort. Voor sportzalen is de verhouding: 32 aanwezig, een 15-tal vernield en 40 te kort. Een vijftal zweminrich tingen, enkele tennisbanen en kegelbanen gingen eveneens verloren. Tot het bezit van een sintelbaan kwam Zeeland nooit. Dat de materiaalpositie er niet veel beter voor staat toont het volgende verlanglijstje wel aan. Er is tekort: 140 voetballen, 50 korfballen, 10 handballen, 200 tennisballen, 20 hockeyballen, 100 hockeysticks, 2000 paar leeren sportschoenen, 4000 paar gymnastiekschoenen, 100 paar athletiekspikes, 8000 sport- broekjes, 8000 sportshirtsjes, 5000 paar sportkousen, 1000 trainingspakken. 4000 zwem pakken, 100 speren, 100 disci, 50 kogels, 35 stel springstan- daards. 12 bruggen, 12 paar den, 24 matten, 12 bokken, 50 klimtouwen, 30 wandrekken. 12 halterrekken, 12 stokken- rekken, 12 voetplanken, 12 tremplins, 12 stel ringen, 12 rekstokken. 12 evenwichtsbal ken, 12 stel doelpalen, 12 stel doelnetten, 12 korfpalen met korf, 12 veldlinten, 1000 hand boogpijlen, 5 waterpoloballen, 3 stel waterpolodoelen met veld. Een en ander vormt slechts een voorloopige opgave van de meest dringende behoeften, zoodat ook de wederopbouw van het Zeeuwsche sportleven een probleem op zichzelf is Moge men straks bij het ver- deelen van de eerste sportma- terialen het slagveld van Euro. pa niet vergeten. SCHOOL-V OETB AL Zaterdag 20 April zullen op het van Nispenplein te Vüssin- gen een tweetal voetbalwed strijden worden gehouden tus schen middelbare schoolelftal len. De bedoeling van deze wedstrijden is te komen tot de samenstelling van het schoolelftal, dat mede zal wor den uitgezonden naar Enge land. ZEEUWSCHE HANDBAL-ELFTALLEN Voor de op 14 April a.s. te Goes te spelen handbalwed strijden voor dames en heerec resp. tegen „Athene" en „Her mes", beide uit Den Haag, zijn de Zeeuwsche elftallen als volgt samengesteld: dames: T. Gillese, (EMM), doel; Pak—v. Vliet (Hellas), N. Gillese. (E VRIJ KOUD. Geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. Matige, aan de kust tijdelijk krachtige wind tusschen Noord en Noord-West, koude nacht, overdag meest zwaar bewolkt met later kans op regen. HOOG- EN LA AG WATER VLISSINGEN. Vrijdag hoog te: 11,55 en wel 1,48 m. N.A.P. Laag te 5.50 en te 16,19 resp. 1,84 en 1,68 M. N.A.P. ZON EN MAAN. Vrijdag komt de zon op te 5.52 en gaat onder te 19,31. De maan resp. te 14.57 en te 5 06. MM), achter U. Gijselman, M. Willemse, (De Zeeuwen), M. Boutens, (Marathon), midden; N. Karelse, (EMM), J. de Vis ser, (Marathon), M. v. Oor schot, (De Zeeuwen), G. Braun, (De Zeeuwen), N. Westdorp, (Hellas), voor. Heeren: S. Poppe, (De Zeeu- wen), doel; J. Aerssens. (Wal cheren). L. Minderhout, (Ma rathon). achter; v. d. Sande, (Volharding), H v. d. Sluys, (Hellas), P. v. Hese, (Hellas), midden; G. op 't Hof, (De Zeeuwen), N. Zandee, (Mara thon), M. Meyer, (Marathon). G. de Pagter, (De Zeeuwen) en J. de Rijcke, (Marathon), voor. De te Parijs gehouden boks wedstrijd tusschen Luc van Dam en den Franschman Dau- thuille werd reeds in de derde ronde beëindigd doordat van Dam knock out ging. Weerbericht Radioprogramma's VRIJDAG. Hilversum I (V.A.R.A. en V.P.R.O.): 7.00 Ber.; 7.15 Ochtendgymn.; 8.00 Ber.; 8.15 Gr.; 8.50 Vrouwen- rubr.; 9.00 Gr.; 10.00 Morgen wijding; 10.20 Ziekenprogr. 10.45 Zang en piano; 11,15 Vrouwenrubr.; 11.30 Orgel; 12.00 Conc.; 12.30 Orgel 13.00 Ber.; 13.15 The Romancers; 14.00 Kookpraatje; 14.20 Conc.; 15.00 Voordracht; 15.20 Gr.; 15.30 Hoorspel; 16.00 Lezing; 16.30 Jeugdrubr.; 17,00 Orgel- conc.; 17.20 Metropole ork 17.30 H. A.R.K.-praat je17.35 Metropole-ork.18.00 Ber. 18.18 Eddy Walis; 18.45 Boek bespreking; 19.00 Conc.; 19.16 Regeerings-uitzending; 19 30 Voor de Ned. strijdkr.; 20.00 Ber.; 20.05 Koorzang; 20.30 Reportage; 21.00 Op de Brug; 21.15 Gr.; 21.30 Men vraagt... wij draaien; 22.00 Weekover zicht; 22,15 De Minstrels; 22,40 Avondwijding; 23.00 Ber.{ 23.15 Orgel; 23.35 Gr. Hilversum n (N.C.R.V): 7.00 Ber.; 7.15 Ochtendgymn.; 8.00 Ber.; 8.20 Gr.; 10.30 Mor gendienst; 11.00 Orgel; 11.15 Zangrecital; 11.45 Gr.; 12.00 Staf muziek van het Amster- damsch politiecorps; 13.00 Ber.; 13.20 Gr.; 14.20 Boekbe spreking; 14.40 Conc.; 15.00 Koorzang; 15.30 Conc.; 1615 Gr.; 16.30 Conc.; 17.30 Piano duo; 17.45 Het Rijk over zee; 18.00 Ens. Celesta; 19.00 Ber.; 19.20 Conc.; 19.40 Lezing; 20.00 Ber.; 20.05 Marinierskapel; 21.00 Op de brug; 21.15 Conc.; 21.30 Gr.; 21.45 Het Leger des Heils; 22.00 Ber.; 22.15 Actu eel progr.; 22.30 Vrij en blij; 23.00 Gr.; 23.50 Schriftlezing. Mijnheer Pimpelmans heeft alweer pech door G. Th. Rotmaa. 3. Er verliepen eenlgf maanden, tot meneer Pimpelmans op zeke ren middag een wan deling In het warm® voorjaarszonnetje maakte. Halverwege de Populierenstraat ontmoette hij den postbode, .Meneer Pimpelmans, ik heb een brief voor U", zei hij. Meneer Pim pelmans pakte dert brief aan en scheurde hem open. 's Was de trekkingslijst Met dank aan God en groote blijdschap berichten wij de ge. boorte van ons Dochtertje en Zusje MARIA. Ds. C. A. LEYDER HAVENSTROOM D. LEYDER HAVENSTROOM— WORTMAN JULIA en FRE. Groningen, 5 April 1946. Van Brakelplein 10. Heden werden wij verblijd met de geboorte van onzen Zoon OORNELÏS GERARDUS JAN. M. BOUWMAN. J. BOUWMAN- KRIJGER. Kruiningen, 7 April 1946- Met groote blijdschap geven wij hiermede kennis van de ge boorte van onzen Zoon LEENDERT (LEENTJE). A. ROTTIER. A. J. ROTTIER—GIJZEL, achore. 7 April 1946. G 17 LEGER DES HEILS Hoogstraat 20 Middelburg. Hedenavond TABLEAU Aanvang 8 uur. Met groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons Zoontje en Broertje OORNELIS JACOBUS. F. J. DE WILDE. J. S DE WILDE— PIETERS. MAGDA- Oost-Souburg. 8 April 1946. Vlissingsche straat 92 Heden werden wij verblijd met de voorspoedige geboorte yan een Zoontje en Broertje HUBRECHT FREDERIK. A J- VAN DEN OUDEN. C. VAN DEN OUDEN— KOOMAN. PETER. Middelburg, 9 April 1946. Molenwater 33. Tijdelijk: Gasthuis. Aan ANNE JANS OOSTER. BAAN, wonende te Oostburg, geboren te Sint Kruis 31 Ja nuari 1926, is bij beschikking van den Kantonrechter te Oostburg van 4 April 1946 handlichting verleend tot het drijven van handel in aardap pelen, alle Overeenkomsten aar. te gaan, die daarop betrekking hebben, betalingen te doen. te ontvangen, daarvoor kwijting te verleenen en in het alge meen alle handelingen te ver richten, welke voor een behoor, lgke uitoefening van bedoelden handel in aardappelen noodig zijn, alles behoudens de beper kingen, bedoeld bjj het 2e lid van are; 484 B W. De Griffier bij het Kantongerecht Oostburg, LAMAN DE VRIES. Met blijdschap geven wy kennis van de geboorte van ons Zoontje en Broertje JACOB CHRISTIAAN. F. DELVOYE. P. S. DELVOYE— STROOSNUDER- INEKE. Vlissingen, 10 April 1946 Groenewoud 44. Met droefheid geven wij ken nis van de geboorte van een levenloos Kindje. L. VINK G. VINK—TELKAMP Middelburg, 8 April 1946. Vlasmarkt 50. Zaterdag 13 April a a. hopen »!ch te verloven: OOR BAA YENS en KO TILBOE. Kleverskerke G 8, De Meibloem Brakstraat 26, Middelburg. In plaats van kaarten. Ondertrouwd: A J. DE LANGE en J. DE PAGTER. Middelburg, Gortstraat 71. Domburg, Ooststraat A 115- 10 April 1946. Huwelijksvolrekking op nader te bepalen datum. J. A. WIJKSTRA en JENNIE STROO hebben de eer kennis te geven van hun voorgenomen huwe lijk, waarvan de voltrekking zal plaats vinden op Vrijdag 12 April a.s. Receptie van 46 uur, Noord straat 84. Vlissingen, 6 April 1946- Onzen oprechten dank aan allen, die hun blijk van belang stelling hebben gegeven bij de geboorte van onzen Zoon CORNELLS JAOOBUS. D. DE MEESTER Hoedekenskerke, A 4 April 1846. Heden overleed, tot onze groote droefheid, na eea pijnlijk, doch geduldig ge dragen lijden, onze gelief de en zorgzame Vader. Behuwd» en Grootvader JANNIS LE CLERCQ, Weduwnaar van WILKELMINA KOTVIS, in den ouderdom van 76 jaar. Uit aller naam, A. LE CLERCQ. Oostburg, 8 April 1946 Oud-Minister De Wilde spreekt Zaterdag 13 April, nam. 2 uur, in de groote zaal van Krijger, Beestenmarkt, Goes. Best, Cenfcr. A.R. Klesvereen- De praktijk van J. T. BUMA, Arts te Zuidzande, wordt voortgezet door J. W. BECK, Arts. Zuidzande, 10 April 1946. CHR. HISTORISCHE UNIE Kiesvereeniging Vlissingen. Openbare Vergadering op Maandag 15 April a.s. te 8 uur, in het „Concertgebouw". Spreker: den Heer H. W. TILANUS, Lid der Tweede Kamer Onderwerp: De C.H. en de verkiezingen. Gelegenheid tot het stellen van vragen. HEROPENING! van D E SPECIAALZAAK in KAAS EN VLBESCHWAREN Prima vette Kaas, Alle soorten Vlees ch waren e Rookvleesch. Snijworst, Smecrworst, enz. Dus Vrijdag met uw bonnen naar het oude bekende adres voor kwaliteit: St. Jaeobsstraat 31, Vlissingen. Aanbevelend, M. J. v. VESSEM. Het Hoofd van het Streek- bureau Walcheren voor den Wederopbouw maakt het na volgende bekend: De onlangs verschenen pu- blicatie, waarbtf werd medege deeld, dat de schade aan ge bouwde onroerende goederen door de Af deeling Vaststelling van mijn Bureau zou worden getaxeerd, heeft aanleiding ge_ feven tot vragen- Ik deej hier ij nog eens uitdrukkelijk me de, dat geen verzoeken tot het afgeven van herstelvergunnin gen moeten worden ingediend, voordat belanghebbenden van het Streekbureau bericht heb ben ontvangen, dat een zooda nig verzoek kan worden inge wacht. Dit geschiedt wanneer taxatie heeft plaats gevonden. Vervolgens wordt er nog maals de aandacht op geves tigd, dat het ten behoeve van het verkrijgen van herstelver gunningen niet noodig is zich te voorzien van door particu lieren verrichte taxaties. Even_ tueele daardoor ontstane kos" ten worden onder geen beding in het toe te kennen schadebe drag opgenomen. Wanneer men dus de schade aan het pand heeft aangegeven aan de Schade-Enquête-Com missie, wachte men af tot be richt van de Afdeeling Vast stelling van het Streekbureau Walcheren i3 ontvangen, dat een verzoek tot het afgeven van een herstelvergunning kan worden Ingediend. Zonder deze herstelvergunning is het den aannemers verboden eenig her_ stelwerk te verrichten Scha. detaxaties worden thans met spoed verricht. VERHUISD: van Reigerstraat 4 naar Park de Griffioen 16, M'burg. Ir. B. C. ROETERS VAN LENNEP, Directeur der Gemeente Bedrgven. VERHUISD: van Groenewoud 8 naar WagenaarstTaat 4. Schoenmakerij N. P DE ROOS Vlissingen- VERHUISD: 1. DE NOOD Mr. Kleermaker, van Molenwater 131 naar Noordweg B 44, Middelburg. Zaterdag a.s. hoopt de Wed. VERDUIN, 2e Zandstraat Breskens, haar Café weer te openen met MUZIEK en BAL. Aanbevelend. Telefonisch aangesloten onder No 312- Firma H. ZANDSTRA en L. PROVOOST, Loodgietersbedrtjf, Scheldestraat 31, Vlissingen, Gevraagd JONGSTE BEDIENDE voor kantoorwerkzaamheden N.V. Zeeuwsche Kolen Mij.. Goescha Korenmarkt 8, Mid delburg. Aan PRUDENT CHARLES LUDOVICUS BOONMAN, wo nende te Oostburg, geboren te Oostburg 22 Januari 1926, is by beschikking van den Kan tonrechter te Oostburg van 4 April 1946 handlichting ver leend tot het aangaan eener vennootschap onder firma met ANDRE JOHANNES BOON MAN, handelaar, wonende te Oostburg, tot het uitoefenen van een bedrijf, bestaande in zakkenstopperij en handel in zeilen, zakken, touw, oliën en vetten, alsmede tot het uit oefenen van een zakkenstoppe- ij-bedrijf en het dryven van handel in zeilen, zakken, touw, oliën en vetten, daartoe de noodige aan_ en verkoopen te doen, betalingen te doen, gel den te ontvangen, daarvoor kwyting te verleenen en in het algemeen het verrich ten van alle handelingen, wel ke in den ruimsten zin met be doelde zakkenstopperij en han del in zeilen, zakken, touw, oliën en vetten in verband staan, alles behoudens de be perkingen, bedoeld by het 2e lid van art. 484 B.W. De Griffier bij het Kantongerecht Oostburg, LAMAN DE VRIES. H.H. Kleinhandelaren. Ondergeteekende beveelt z,cb aan om Groenten en Fruit te koopen op de veiling en tevens ook bij de Grossiers. C. POLDERMAN, Commissionnair, Gr en Fr., Nlenwstraat 16, Middelburg. SCHEERZEEP. Tegen Inlevering van Bon T 36 verkoopen wij uit voorraad Scheerzeep in diverse prijzen JO FIBBE Vlissingen Middelburg ZITDAGEN De Ontvanger van het Wa terschap Het /rije van Slui3 zal voor de inning van het restant dijkgeschot 1945, bene. vens voor alle vervallen pach ten, erfpachten, cijnzen enz. in de na te noemen gemeenten een laats ten zitdag houden. Zaterdag 13 April te IJzen- dyke in het Hotel de Vier Em mers van 913 uur; Maandag 15 April te Re- trancheroent in het café van den heer J F. de Voldere van 912 uur;' Maandag 15 April te Cad- zand in het café van den Heer A. Mascleevan Dale van 13- 16 uur; Dinsdag 16 April te Aarden burg in het café van Mej Wed S. Cuelenaere van 912.30; Dinsdag 16 April te Water- iandkerkjo in het café van den heer L. Versprille van 1416 uur; Woensdag 17 April te Bres kens in Hotel de Vuyst van r 12 uur;; Donderdag 17 April te Groe de in het café van den heer P. Beun van 912.30; Donderdag 18 April te Groe. Nieuwviiet in het café van den heer P. Cornelis van 13.3016 uur; Donderdag 25 April te Bier. vliet in het café van den Heer A FaasBracke van 912-30 uur; Donderdag 25 April te Schoondyke in het cafe van den Heer C. B. Wijffels van 14 16.30 uur; Vrijdag 26 April te St. Kruis het café van den Heer C. A. de Meyer van 912 uur; Vrijdag 26 April te St. Kruis in het café van den Heer J. B- Paridaen van 13 3016 uur. Na afloop der zitdagen zal voor iederen openstaanden post een aanmaning verzonden wor_ den, waarvan de kosten 25 cent bedragen. MIDDELBURG vragen voor spoedige indiensttreding VERKOOPSTERS Manufacturenbrevet slrtk» lot aanbeveling. LEERL. VERKOOPSTERS ter opleiding in het vak. FLINKEN JONGEMAN voor de tapijtafdeling, leeftijd minstens 17 jaar. Voor deze categorieën goede kans ep promotie. BEKWAME NAAISTERS voer het atelier. Goed loon Tevens kunnen geplaatst worden ERVAREN BEHANGER- STOFFEERDERS MEUBELMAKER STOFFEERDER LEERLING-BEHANGER Zeer g oe d e arb eidsvoo rwa arden SchWfte/i'/le sollicitaties met opgave vae all* benodigde gegevens, alsook persoonlijke sollicitaties te richten aan het edmt NOODWINKEl Zaterdag 13 April opening van „DE IJSBEER" Oude Markt 9 Vlissingen. Met het gebruiken van de beste grondstoffen en vakkundige en hygiënische bereiding zullen wij onze oude reputatie hand haven. „Voor het betere ijs naar „De Ijsbeer". Voor openings-reclame Zater dag en Zondag Frambozenys bereid uit zuivere vruchten. Dus jong en oud vanaf Zater dag iederen dag naar het ge zellige zitje by „De Usbeer". Gevraagd 2 MEISJES voor dag of dag en nacht, 70 per maand. Aanmelden Sta tionsstraat 19, Middelburg. Voor direct gevraagd Drukkerij F. van de Velde, Walatraat 58—60, Vlissingen. BIJ LENSVELT KOOPEN IS GELD BESPAREN! Weer ruim voorradig: witte-, bruine-, lichte» en klontjes sui ker, vet, margarine, roombo ter, fnne kaas, Goudsche en Leidsche, bloem en bakmeel, chocol- hagel en chocol. pasta Vrije artikelen als: scnoen- crême, zwart en bruin. Buis man, afwaschmiddel. tuinboo- nen. witte en bruine boonen, amandel-, vanille, en ananas- griesmeel, soepgroenten, torn puree, blikken erwten- en brul» ne boonensoep, maizena, aard. meel en natuurlijk weer voor alle klanten ontbijtkoek en bis cuits, benevens nog pond zeeppoeder. FIRMA LENSVELT Depöt Nutricia, Telef 249 Nieuwendijk 27- Vlissingen. 't ZAND en naaste omgeving. Voor de bezorging van ons blad wordt voor Bovengenoem de wijk NET PERSOON gezocht. Zich aan te melden ten kantore der Provinciale Zeeuwsche Courant. Lond Kade 29, Mid. delburg. Attentie. Dringend. Heer zoekt TEN SPOEDIGSTE KAMER of NET KOSTHUIS. Brieven onder no. 564, Bureau P.Z.CMiddelburg. In nette zaak gevraagd LEERLING-KAPSTER om te worden opgeleid tot vol slagen kapster. Liefst jeugdi gen leeftijd. Goed beginloon en goede vooruitzichten- Brieven letter X 14, Bureau P.Z.C., Vlissingen. Reisgelegenheid. AMSTERDAM-MIDDELBURG Nog enkele plaatsen te huur in luxe auto op 1718 April. In lichtingen bij GEBRS. BLAN KER, Pottenmarkt, Middel burg, Tel. 2865- VERLOBJN, omstreeks 15 Maart, pak Boerengoe-d bij verhuizing van Eigennaardstr. naar Segeersslngel, Middel burg. Zeer gedupeerd. Inlich tingen tegen belooning. Adres, Bureau P.Z-C., Middelburg. Harmonie „Ons Genoegen" Vlissingen Directeur dhr- P DE ROOY. UITVOERING op Zaterdag 13 April a.s., Scheldehal K.M.S.. Van Dishoeckstraat. Medewerking verleenen: Too- neel_ en Cabaretclub ,,'t Over schotje" uit Middelburg en de „Baby Ton Band" Als gasten dezen avond de Leidsche Harmonie Kapel „Werkmans Wilskracht Entrée 1-50. rechten inbegr. Zaal open 7 uur. Aanvang 7.30 uur precies. Donateurs met Dame vrijen toegang op vertoon van Dona- tenrskaart Leden, Donateurs en genoodigden gereserveerde plaatsen. Na half acht worden gereserveerde- plaatsen, indier, noodig, bezet Na afloop Groot Bal tot 4 uur- Kaarten verkrijgbaar bij Siga renmagazijn TER MEULEN. Indien nog voorradig 's avonds aan de zaal. Ondergeteekende maakt het geachte publiek van Rilland- Bath en omstreken bekend, dat hg vanaf heden weer alle vrachtvervoer per vrachtauto kan verrichten. M. MOERMAN, Hoofdweg 16, Rilland. Gevraagd: mooie luxe 5-pers* Auto; zware luxe Auto, mag ook defect zijn; 1 Buitenband 55017; 1 Buitenband 550 18; nieuw Dainesrywiel, met °f zonder banden. C. v. BOVEN Jz., Tel 59, Krabbendyke. Koninklijke Vereeniging „OOST EN WEST" Afd. Middelburg. Voor de film „PA RE FT' van hedenavond zijn nog kaarten verkrijgbaar aan de zaai Schouwburg. Aanvang 7.30 u SCHEERZEEP. Coupures scheerzeep en bonnen T 36 tabakskaart voor scheer zeep kunt U aan ons Inzenden Wy leveren U weer goede merken. W. F. v. d. Hofstede Zoon Korendijk 12 Middelburg. ALS ALTIJD de grootste sorteering, de beste kwaliteit. IETS WAT NIET OVERAL TE KOOP IS, juist DAT, vindt U m de Speciaalzaak voor Fijne Vleeschwaren en Kaas H. KOPMELS Scheldestraat 19 Telefoon 210 Vlissingen. Alhambra-Theater Vlissingen Dir. Fa C. J. v. Liere Zonen, Vanaf Vrijdag 12 tot en met Donderdag 18 April: De beroemde „Grazy GangJ' in een daverende filmklucht ZES VAN DE MARINE Een schaterlach van begin' tot eind! Een filmklucht vol kos te lqke dwaasheid. Aanvang der voorstellingen: iederen avond 7 en 9 uur. Zondagmiddag 3 uur- Toegang alle leeftijden. Plaatsbespreking dagelijks van 10—11 uur Luxor-Theater Vlissingen. Dir. Fa C. J. v. Liere Zonen Vanaf Vrijdag 12 tot ca Tnet Donderdag 18 April: ZUIDZEE IDYLLE met in de hoofdrollen MOVITA en WARREN HULL Liefde, schoonheid, muziek en 'n spannend slot met de groot p bekoring der Zuidzee-eilanden Een bekoorüjk filmwerk met een ongeëvenaarde schoonhe;d MOVITA, een nieuwe ster, die Uw aandacht ten volle ver dient Aanvang iederen avond 7.15 en 9.15 u. Zondagmiddag 315 u Toegang 14 jaar. Plaatsbespreking dagelyka van 10—11 uur. Voor goederenvervoer naar en van België, heeft onderge teekende vergunning voor de provincies Antwerpen, Brabant en Henegouwen. Aard der goederen: groenten, mosselen en oesters. Beleefd aanbevelend, J. C. BLOK, Beroepsgoeder envervoer, Tel. 56, Slotstr. 5, Kruiningen. WIE RUILT mijn Kinderniaa- teltje, z.g-a.n., voor een paar z.g.a.n. Kinderschoentjes, m 29? Te bevragen bij Agent D.' H. DE BRUIJN, Derdeweg 44, Rilland- Te koop gevraagd een ZEIL VOOR EEN SLOEP- A. VERBURG, Voorstraat A 95, Coiynsplaat. HET HUWELIJK en gelukkiger. BUREAU „DISCBE- TIA" helpt ook Ui Nic. Witsenkada SI, A'dam-C. Spreekuur: 9.30-12 o. voorm. Vraagt direct kosteloo» inlichtingen In blanco enveloppe.. DERT's Fotohandel. Ruime sorteering Foto-stan daards, Fotoiysten, Albums, "9 Af drukpapier. Nieuwendgk 35, Vlissingen. Electro-Bioscoop Markt Middelburg. Presenteert vanaf Vrijdag 12 April tot en met Donderdag 18 April: ALEXANDER DUMAS Fils' onsterfelijk meesterwerk Marguêrite Gauthler (La Dame aux Camella's) met de grootste tragedienne IVONNE PR1NTEMPS. Een Film, die door alle tyden heen de grootste aantrekkings kracht op het tooneel, zoowel als op de film, in het boek, zoowel als In de Opera, op het publiek uitoefende. Toegang boven 18 jaar. Aanvang Avondvoorstelling precies 9 uur. Aanvang Zon dagvoorstellingen: precies 4 u. en 9 uur. Aanvang: Dinsdag-, Woensdag- en Donderdag avondvoorstellingen: precies 7 uur en 9.30 uur. N.B. Wegens de groote lengte der film, vangen de avond voorstellingen Dinsdag, Woens dag, Donderdag om 9 30 u. aan Schouwburg-Bioscoop Molenwater Middelburg. Presenteert vanaf Vrijdag 12 tot met Masindag 15 April *>en Lumina-Filmwerk! Kans van haar leven (QUEEN OF HEARrS) rnti GR A.CIE FIELDS, JOHN LODER e.a- GRACIE FIELDS, Engeland's meest populaire actrice en zangeres, in een film van En- gelschen humor en gevoelig heid. Toceang boven 14 jaar. Aanvang Avondvoorstelling precies 7.30 uur. Aanvang Zon dagvoorstellingen: precies 2.30 uur en 7 30 uur. WFC.C-ELOOPEN een Schaap, met ketting en zwarte vlek op één oor. Verzoeke aanwijzing. J. WISSE., Duinweg, Zoute- londe

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 4