ZETTER Nleu-.Vö b èsn notedop Een prgsvoorschrift heeft bepaald, dat voor aan nieuwe gelijkwaardige vleugels en pi ano s ten hoogste tweemaal den vooroorlogschen prijs mag wor den betaald. Als regel zullen het de bonafide handelaren *ijn. die deze instrumenten kunnen leveren. Bij verkoop door een particulier zal de prijs meestal belangrijk lager moe ten zijn. De SS-er W. B., die uit het kamp Vuren ontsnapt was, is Zaterdagavond onder de ge meente Genie rt gearresteerd. Bij zijn aanhouding bleek, dat hij des morgens in het nabijge legen Elsendorp bovendien nog een rijwiel had gestolen. De vliegdienst welke de K.L.M. op New-York gaat on derhouden, zal op 21 Mei een aanvang nemen. De opsporingsdienst van de prijsbeheersching heeft een omvangrijk bedrog met wrijf- was aan het licht gebracht, waardoor aan de afnemers van dit product een schadepost van gezamenlijk 20.000 werd be- lokkend. Het Ned. Roode Kruis doet nogmaals een beroep op alle lezers van periodieken om hun tijdschriften na lezing op te sturen aan het Roode Kruis in Den Haag. dat dan voor ver dere doorzending naar Indië zal zorgdragen. Maandag zijn ruim 20.000 personen door de spoorwegen naar Utrecht vervoeiM en Dinsdag plm. 17.000. In de af- geloopen weeJc beklommen bijna 5000 jaarbeurs be zoekers met een recorddag van ruim 1100, den Domtcren. Met het s.s. „Tula" Icwa men dezer dagen uit Dene marken 22 stuks pluimvee»- fokdieren en 2400 broedeieren voor de Alg. Ned. Pluimvee- 'okkersvereeniging en de» Ned. Rhode Island Red Club in ens land aan. Het hoofdbestuur van den Nederlandschen bioscoopbond heeft aan de directies van de Nederlar.dsche bioscopen gead viseerd om op den vooravond van den nationalen feestdag, hun theaters van 6 uur des na middags te sluiten. De K.L.M. heeft een dienst ingesteld tusschen Cura sao, .st. Martin en St Kitts. Voorloopig zal eenmaal in de week gevlogen worden, doch men heeft plannen om dit spoedig tweemaal per week te doen geschieden. De Amerikaaasche auto riteiten hebben aan de K.L.M. toestemming verleend diensten in te stellen tusschen Amster dam en New York en tusschen Willemstad en Miami. Twee surveilleerende agenten te Amsterdam, wer den in den nacht van Dinsdag op Woensdag plotseling vanuit een onbeheerd staanden vracht wagen beschoten. Na onder zoek bleek dat het hier een aantal lieden betrof die bezig waren met diefstal. Een der agenten is aan de verwondin. gen overleden. De totale claim op den boedel van het N.A.F. bedraagt 36.427.000. Het vermogen van het N.A.F. in liquidatie bedraagt ca. 29.180.000. - De Zweedsche luchtvaart maatschappij heeft als eerste maatschappij ter wereld een luchtvrachtvervoerdienst voor Europa geopend. Dinsdag is de eerste „luchtvrachtvaaraer" In Nederland geland. Sport ZEEUWSCH SPORT VERLANG LIJST JE. In het kader van het sport- urgentieplan 1946 hield de Zeeuwsche Sportcommissie een enquête, waarbjj de wel zeei deplorabele toestand tot uiting kwam van de sportaccommo datie in Zeeland. Ruim 200 Zeeuwsche sport* vereenigingen tellen ruim 12.000 leden. De 100 Zeeuwsche gemeenten beschikken over 58 sportvelden, een 80-tal ging verloren door inundatie, bun kerbouw, vernieling of ten bate van de voedselproductie. Ge rekend naar de eerste behoefte van dit jaar komt men 44 vel den tekort Voor sportzalen is de verhouding: 32 aanwezig, een 15-tal vernield en 40 te kort. Een vyftai zweminrich tingen, enkele tennisbanen en kegelbanen gingen eveneens verloren. Tot het bezit van een sintelbaan kwam Zeeland nooit. Dat de materiaalpositie er niet veel beter voor staat toont het volgende verlanglijstje wel aan. Er is tekort: 140 voetballen, 50 korfballen, 10 handballen, 200 tennisballen, 20 hockeyballen, 100 hockeysticks, 2000 paar leeren sportschoenen, 4000 paar gymnastiekschoenen. 100 paar athletiekspikes. 8000 sport- broekjes. 8000 sportshlrtsjes, 5000 paar sportkousen, 1000 trainingspakken. 4000 zwem pakken, 100 speren, 100 disci, 50 kogels, 35 atel springstan- daards, 12 bruggen, 12 paar den, 24 matten, 12 bokken 50 klimtouwen, 30 wandrekken, 12 halterrekken, 12 stokken rekken, 12 voetplanken, 12 tremnlins, 12 stel ringen, 12 rekstokken, 12 evenwichtsbal- ken 12 stel doelpalen, 12 stel doelnetten, 12 korfpalen met korf, 12 veldllnten, 1000 hand boogpijlen, 5 waterpoloballen, 3 stel waterpolodoelen met veld. Een en ander vormt slechts een voorloopige opgave van de meest dringende behoeften, zoodat ook de wederopbouw van het Zeeuwsche sportleven een probleem op zichzelf is Moge men straks bg het ver- deelen van de eerste sportma- terialen het slagveld van Euro pa niet vergeten. school-voetbal. Zaterdag 20 April zuilen op het van Nispenplein te Vlissin gen een tweetal voetbalwed strijden worden gehouden tus schen middelbare schoolelftal len. De bedoeling van deze wedstrijden is te komen tot de samenstelling van hot schoolelftal, da^ mede zal wor den uitgezonden naar Enge land. zeeuwsche handbal-elftallen. Voor de op 14 April a.s. te Goes te spelen handbalwed strijden voor dames en heeren resp. togen „Athene" en „Her mes", beide uit Den Haag, zijn Zeeuwsche elftallen als volgt samengesteld: dames: t. Gillese, (EMM), doel; Pak—v. Vliet (Hellas), N. Gillese, (E mm), achter U. Ggsalman, M. Willemse. (De Zeeuwen), M. Boutens, (Marathon), midden N Karelse, (EMM). J. de Vis ser, (Marathon), m. v. Oor schot, (De Zeeuwen), G. Braun, (De Zeeuwen), N. Westdorp, (Hellas), voor. Heeren: S. Poppe, (De Zeeu wen), doel; J. Aerssens, (Wal cheren), L. Minderhout, (Ma rathon), achter; v. d. Sande, (Volharding), H v. d. Sluys, (Hellas). P. v. Hese, (Hellas), midden; G. op 't Hof, (De Zeeuwen), N. Zandee, (Mara thon). m. Meyer, (Marathon). G. de Pagter, (De Zeeuwen) en J. de Rijcke, (Marathon), voor. De te Parijs gehouden boks wedstrijd tusschen Luc van Dam en den Franschman Dau thuille werd reeds in de derde ronde beëindigd doordat van Dam knock out ging. Weerbericht VRIJ KOUD. Geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. Matige, aan de kust tijdelijk krachtige wind tusschen Noord en Noord-West, koude nacht, overdag meest zwaar bewolkt met later kans op regen. HOOG- EN LA AG WATER VLISSINGEN. Vrtjdag hoog te: 11,55 en wel 1,48 m. N.A.P. Laag te 5.50 en te 16,19 resp. 1,84 en 1,68 M. N.A.P. ZON EN MAAN. Vrijdag komt de zon op te 5.52 en gaat onder te 19,31. De maan resp. te 14.57 en te 5 06. radioprogramma's VRIJDAG. Hilversum I (V.A.R.A. en V.P.R.O.): 7.00 Ber.; 7.15 Ochtendgymn.; 8.00 Ber.; 8.15 Gr.; 8.50 Vrouwen- rubr.; 9.00 Gr.; 10.00 Morgen wijding; 10.20 Ziekenprogr.; 10.45 Zang en piano; 11,15 Vrouwenrubr.; 11.30 Orgel; 12.00 Conc.; 12.30 Orgel 13.00 Ber.; 13.15 The Romancers; 14.00 Kookpraatje; 14.20 Conc,; 15.00 Voordracht; 15.20 Gr.; 15.30 Hoorspel; 16.00 Lezing; 16.30 Jeugdrubr.; 17,00 Orgel- conc.; 17.20 Metropol e ork 17.30 H.A.R.K.-praatje; 17.35 Metropole-ork.18.00 Ber. 18.18 Eddy Walis; 18.45 Boek bespreking; 19.00 Conc.; 19.15 Regeerlngs-uitzendlng; 19 30 Voor de Ned. strijdkr.; 20,00 Ber.; 20.05 Koorzang; 20.30 Reportage; 21.00 Op de Brug: 21.15 Gr.; 21.30 Men vraagt... wij draaien; 22.00 Weekover zicht; 22,15 De Minstrels; 22,40 Avondwijding; 23.00 Ber.J 23.15 Orgel; 23.35 Gr. Hilversum II (N.C.R.V.): 7.00 Ber.; 7.15 Ochtendgymn.; 8.00 Ber.; 8.20 Gr.; 10.30 Mor* gendienst; 11.00 Orgel; 11.15 Zangrecital; 11.45 Gr.; 12.00 Stafmuziek van het Amater- damsch politiecorps; 13.00 Ber.; 13.20 Gr.; 14.20 Boekbe spreking; 14.40 Conc.; 15.00 Koorzang; 15.30 Conc.; 1615 Gr.; 16.30 Conc.; 17.30 Piano duo; 17.45 Het Rijk over zee; 18.00 Ens. Celesta: 19.00 Ber.; 19.20 Conc.; 19.40 Lezing; 20.00 Ber.; 20.05 Marinierskapel; 21.00 Op de brug; 21.15 Conc.; 2130 Gr.; 21.45 Hot Leger des Heils; 22.00 Eer.; 22.15 Actu eel progr.; 22.30 Vrij en blij; 23.00 Gr.; 23.50 Schriftlezing, Mijnheer Pimpelmans heeft alweer pech door G. Th. Rotraan. S. Er verliepen eenlgg maanden, tot meneer Pimpelmans op zeke ren middag een wan deling in het warme voorjaarszonnetje mankte. Halverwege de Popullerenstraat ontmoette hl] den postbode, .Meneer Pimpelmans, ik heb een brief voor U". zei hij. Meneer Pim pelmans pakte dert brief aan en scheurde hem open. 's V/as de trekkingslljst Met dank aan God en groote bljjdschap berichten wij de ge boorte van ons Dochtertje en Zusje MARIA Ds. c. A- LEYDER HAVENSTROOM D. LEYDER HAVENSTROOM— WORTMAN JULIA en FRE. Groningen, 5 April 1946- Van Brakclplein 10. Heden werden wij verblgd met de geboorte van onzen Zoon OORNELIS GERARDUS JAN. M. BOUWMAN. J. BOUWMAN- KRIJGER. Kruiningen, 7 April 1946- Met groote blijdschap geven v.*y hiermede kennis van de ge boorte van onzen Zoon leen dekt (leent je). A. ROTTIER- A. J. ROTTIER—GIJZEL. Schore, 7 April 1946. G 17 Met groote blijdschap geven wy kennis van de geboorte van ons Zoontje en Broertje OORNELIS JACOBUS. F. J. DE WILDE. J. S DE WILDE— PIETERS. MAGDA- Oost-Souburg, 8 April 1946. Vlissingsche straat 92 Heden werden wg verblfld met de voorspoedige geboorte van een Zoontje en Broertje hubrecht frederik. A J- VAN DEN OUDEN. C VAN DEN OUDEN— KOOMAN. PETER. Middelburg. 9 April 1946. Molenwater 33. Tijdelijk: Gasthuis. Aan ANNE JANS OOSTER. BAAN, wonende te Oostburg. geboren te Sint Kruis 31 Ja nuari 1926, is bg beschikking van den Kantonrechter te Oostburg van 4 April 1946 handlichting verleend tot het drijven van handel in aardap pelen, alle overeenkomsten aan te gaan, die daarop betrekking hebDen, betalingen te doen, te ontvangen, daarvoor kwijting te verleenen en in het alge meen alle handelingen te ver richten, welke voor een behoor_ lijke uitoefening van bedoelden handel in aardappelen noodig zijn, alles behoudens de beper kingen, bedoeld bij het 2e lid van art 484 B-W. De Griffier by het Kantongerecht Oostburg, LAMAN DE VRIES Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons Zoontje en Broertje JACOB CHRISUAAN. F. DELVOYE. p. S. DELVOYE— STROOSNIJDER. INEKE. Vlissingen, 10 April 1946 Groenewoud 44. Met droefheid geven wij ken nis van de geboorte van een levenloos Kindje. L. VINK G. \TNK—TELKAMP. Middelburg. 8 April 1946. Vlasmarkt 50. Zaterdag 13 April a-s. hopen •ich te verloven: COB BAA YENS en KO TILROE. Kleverskerke G 8, De Meibloem Brakstraat 26, Middelburg. In plaats van kaarten. Ondertrouwd: A J. DE LANGE en J DE PAGTER. Middelburg, Gortstraat 71. Domburg, Ooststraat A 115- 10 April 1946. Huwelijksvolrekking op nader te bepalen datum. J. A, WIJKSTRA en JENNIE STROO hebben de eer kennis te geven van hun voorgenomen huwe lijk, waarvan de voltrekking zal plaats vinden op Vrijdag 12 April a.s. Receptie van 46 uur, Noord straat 84. Vlissingen, 8 April 1946- Onzen oprechten dank aan allen, die hun blgk van belang stelling hebben gegeven bij de geboorte van onzen Zoon OORNELIS JACOBUS- D. DE MEESTER f>edekenskerke, A 4 April 1846. Heden overleed, tot onze groote droefheid, na een pijniQk, doch geduldig ge dragen lijden, onze gelief de en zorgzame Vader. Behuwd, en Grootvader JANNIS LE CLERCQ, Weduwnaar van WILHELMINA KOTVIS, in den ouderdom van 76 jaar. Uit aller naam, A. LE CLERCQ. Oostburg, 8 April 1946 De praktijk van J. T. BUMA, Arts te Zuidzande, wordt voortgezet door j. w. beck, Arts. Zuidzande, 10 April 1946. LEGER DES HEILS Hoogstraat 20 Middelburg. Hedenavond TABLEAU Aanvang 8 uur. Oud-Minister De Wilde Het Hoofd vai* het streek. v u VV1IUW bll^au WaJcheren voor den spreekt Zaterdag 13 April, nam. 2 uur, in de groote zaal van Krijger, Beestenmarkt, Goes. Beat Centr. A.R. Klesvereen- Aan PRUDENT CHARLES LUDOVICUS BOONMAN, wo. nende te Oostburg, geboren te Oostburg 22 Januari 1926 is bg beschikking van den Kan tonrechter te Oostburg van 4 April 1946 handlichting ver leend tot het aangaan eener vennootschap onder firma met ANDRÉ JOHANNES BOON MAN, handelaar, wonende te Oostburg. tot het uitoefenen van een bedrnf, bestaande in zakkenstopperxj en handel in zeilen, zakken, touw, oliën en vetten, alsmede tot het uit oefenen van een zakkenstoppe- 'j-bcdrijf en het drijven van handel in zeilen, zakken, touw, oliën en vetten, daartoe de noodige aan- en verkoopen te doen, betalingen te doen, gel den te ontvangen, daarvoor kwijting te verleenen en in het algemeen het verrich ten van alle handelingen, wel ke in den ruimsten zin met be doelde zakkenstopperij en han del in zeilen, zakken, touw, oliën en vetten in verband staan, alles behoudens de be- >erkingen, bedoeld bg het 2e ld van art. 484 B.W. De Griffier bij het Kantongerecht Oostburg, LAMAN DE VRIES. H.H. Kleinhandelaren. Ondergeteekende beveelt zich aan om Groenten en Fruit te koopen op de veiling en tevens ook by de Grossiers. C. POLDERMAN, Commissionnair, Gr en Fr., Nleuwstraat 16, Middelburg. SCHEERZEEP. Tegen inlevering van Bon T 36 vorkoopen w(j uit voorraad Scheerzeep in diverse prjjzen JO FIBBE Vlissingen Middelburg Gevraagd 2 MEISJES voor dag of dag en nacht, 70 )er maand. Aanmelden Sta- ionsstraat 19, Middelburg. CHR. HISTORISCHE UNIE Kiesvereeniging Vlissingen. Openbare Vergadering op Maandag 15 April a.s. te 8 uur, in het „Concertgebouw" Spreker: den Heer H. W. TILANUS, Lid der Tweede Kamer Onderwerp: De C.H. en de verkiezingen. Gelegenheid tot het stellen van vragen. HEROPENING! van D E SPECIAALZAAK in KAAS EN VLEESCHWAREN Prima vette Kaas, Alle soorten Vleeschwaren Bookvieesch, Snij worst, Smeerworst, enz. Dus Vrijdag met uw bonnen naar het oude bekende adres voor kwaliteit: St. Jacobsstraat 31, Vlissingen. Aanbevelend, M. J. v. VESSEM. ZITDAGEN De Ontvanger van het Wa terschap Het i/rije van Slui3 zal voor de inning van het restant dykgeschot 1945, bene. vens voor alle vervallen pach ten, erfpachten, cijnzen enz. in de na te noemen gemeenten een laatsten zitdag houden. Zaterdag 13 April te IJzeu- dyke in het Hotel de Vier Em mers van 913 uur; Maandag 15 April te Re- tranchement in het café van den heer J F. de Voldere van 912 uur;' Maandag 15 April te Cad- zand in het café van den Heer A. Mascleevan Dale van 13 >6 uur; Dinsdag 16 April te Aarden burg in het café van Mej- Wed S. Cuelenaere van 912.30; Dinsdag 16 April te Water landkerkje in het café van den heer L. Versprille van 1416 uur; Woensdag 17 April te Bres- kens in Hotel <3® Vuyst van 9 12 uur;; Donderdag 17 April te Groe. de in het café van den heer P. Beun van 912.30; Donderdag 18 April te Groe- Nieuwvliet in het café van den heer P. Cornelia van 13.3016 uur; Donderdag 25 April te Bier vliet in het café van den Heer A FaasBracke van 912-30 uur; Donderdag 25 April te Schoondjjke in het café van den Heer C. B. Wtfffels van 14— 16.30 uur; rydag 26 April te St. Knils het café van den Heer C. A. de Meijer van 912 uur; Vrijdag 26 April te St. Kruis in het café van den Heer J. B- Paridaen van 13 3016 uur. Na afloop der zitdagen zal voor iederen openstaanden post een aanmaning verzonden wor_ den, waarvan de kosten 25 cent bedragen. Wederopbouw maakt het na volgende bekend: De onlangs verschenen pu- blicatie, waarbjj werd medege- deeld, dat de schade aan ge. bouwde onroerende goederen door de Afdeeling Vaststelling van mijn Bureau zou worden getaxeerd, neeft aanleiding ge_ geven tot vragen- Ik deej hier bij nog eens uitdrukkelijk me de, dat geen verzoeken tot het afgeven van herstelvergunnin gen moeten worden ingediend, voordat belanghebbenden van het Streekbureau bericht heb ben ontvangen, dat een zooda nig verzoek kan worden inge wacht. Dit geschiedt wanneer taxatie heeft plaats gevonden. Vervolgens wordt er nog maals de aandacht op geves tigd, dat het ten behoeve van het verkrggen van herstelver gunningen niet noodig is zich te voorzien van door particu. lieren verrichte taxaties. Even_ tueele daardoor ontstane kos ten worden onder geen beding in het toe te kennen schadebe drag opgenomen. Wanneer men dus de schade aan het pand heeft aangegeven aan de Schade-Enquête-Com missie. wachte men af tot be richt van de Afdeeling Vast stelling van het Streekbureau Walcheren is ontvangen, dat een verzoek tot het afgeven van een herstelvergunning kan worden ingediend. Zonder deze herstelvergunning is het den aannemers verboden eenig her. stelwerk te verrichten Scha. detaxaties worden thans met spoed verricht. MIDDELBURG vragen voor spoedige indiensttreding VERKOOPSTERS Manufacturenbrevot strekt tot aanbeveling. LEERL. VERKOOPSTERS ter opleiding in het vak. FLINKEN JONGEMAN voor de tapijtafdeling, leeftijd minstens 17 jaar. Voor deze categorieën goede kans op promotie. BEKWAME NAAISTERS. voor het atelier. Goed loon Tevens kunnen geplaatst worden ERVAREN BEHANGER STOFFEERDERS MEUBELMAKER STOFFEERDER LEERLING-BEHANGER Zeergoede arbeidsvoorwaarden Schriftelijk* sollicitaties met opgave ren alle benodigde gegevens, alsook persoonlijke sollicitaties te richten aan het adres i NOODWINKEl Zaterdag 13 April opening van „DE IJSBEER" Onde Markt 9 Vlissingen. Voor direct gevraagd Drukkerij F. van de Velde, Walstraat 58—60, Vliseingen. 't ZAND en naaste omgeving. Voor de bezorging van ons blad wordt voor bovengenoem de wijk NET PERSOON gezocht. Zich aan te melden ten kantore der Provinciale Zeeuwsche Courant, Lond Kade 29, Mid delburg. In nette zaak gevraagd LEERLING-KAPSTER om te worden opgeleid tot vol slagen kapster. Liefst jeugdi gen leeftijd. Goed beginloon en goede vooruitzichten- Brieven letter X 14, Bureau P.Z.C., Vlissingen. VERHUISD: van Reigerstraat 4 naar Park de Griffioen 16, M'burg. Ir. B. C. ROETERS VAN LENNEP, Directeur der Gemeente Bedryven. VERHUISD: van Groenewoud 8 naar Wagenaarstraat 4. Schoenmakerij N. P DE ROOS Vlissingen- VERHUISD: I. DE NOOD Mr. Kleermaker, van Molenwater 131 naar Noordweg B 44, Middelburg. Zaterdag a.s. hoopt de Wed. VERDUIN, 2e Zandstraat Breskens, haar Café weer te openen met MUZIEK en BAL. Aanbevelend. Telefonisch aangesloten onder No 212- Firma h. ZANDSTRA en L. PROVOOST, Loodgietersbedrijf, Scheldestraat 31, Vlissingen. Gevraagd JONGSTE BEDIENDE voor kantoorwerkzaamheden N.V. Zeeuwsche Kolen Mtj. Goesehe Korenmarkt 8, Mid delburg. Harmonie „Ons Genoegen" Vlissingen Directeur dhr- P DE ROOY. TVOERING a.s., UI op Zaterdag 13 April Scheldehal K.M.S.. Van Dishoeckstraat. Medewerking verleenen: Too. neel_ en Cabaretclub ,,'t Over- schotje" uit Middelburg en de „Baby Ton Band" Als gasten dezen avond de Leidsche Harmonie Kapel „Werkmans Wilskracht". Entrée 1 50. rechten inbegr. Zaal open 7 uur. Aanvang 7.30 uur precies. Donateurs met Dame vrijen vertoon van Dona- teurskaart Leden, Donateurs en genood'igden gereserveerde plaatsen. Na half acht worden gereserveerde plaatsen, indier. noodig, bezet Na afloop Groot Bal tot 4 uur- Kaarten verkrijgbaar bn Siga renmagazijn TER MEULEN. Indien nog voorradig 's avonds aan de zaal. Koninklijke Vereeniging „OOST EN WEST" Afd, Middelburg. Voor de film -,PAREH" van hedenavond zijn nog kaarten verkrijgbaar aan de zaai Schouwburg. Aanvang ^,30 u Met het gebruiken van de beste grondstoffen en vakkundige en hygiënische bereiding zullen wg onze oude reputatie hand haven. ,Voor het betere ijs naar „De Ijsbeer". Voor openings-reclame Zater. dag en Zondag Frambozenijs bereid uit zuivere vruchten. Dus jong en oud vanaf Zater dag lederen dag naar het ge zellige zitje bg „De Ijsbeer'' BIJ LENSVELT KOOPEN IS GELD BESPAREN! Weer ruim voorradig: witte-, bruine-, lichte, en klontjes sui ker, vet, margarine, roombo ter, fijne kaas, Goudsche en Leidsche, bloem en bakmeel, chocol- hagel en chocol. pasta Vrije artikelen als: schoen- crème, zwart en bruin, Buis man, afwaschmiddel. tuinboo- nen, witte en bruine boonen, amandel-, vanille, en ananas- griesmeel, soepgroenten, torn puree, blikken erwten, en brui. ne boonensoep, maizena, aard. meel en natuurlijk weer voor alle klanten ontbijtkoek en bis cuits, benevens nog y2 pond zeeppoeder. FIRMA LENSVELT Depót Nutricia, Telef 249 Nieuwendyk 27- Vlissingen. Attentie. Dringend, Heer zoekt TEN SPOEDIGSTE KAMER of NET KOSTHUIS. Brieven onder no. 564, Bureau P.Z.C Middelburg. Reisgelegenheid. AMSTERDAM-MIDDELBURG Nog enkele plaatsen te huur in luxe auto op 1718 April. In lichtingen bij GEBRS. BLAN. KER, Pottenmarkt, Middel burg, Tel. 2865- VERLOREN, omstreeks 15 Maart, pak Boerengoed bij verhuizing van Eigenhaardstr. naar Segeerssingel, Middel burg. Zeer gedupeerd. Inlich tingen tegen belooning. Adres: Bureau P.Z.C.Middelburg. SCHEERZEEP. Coupures scheerzeep en bonnen T 36 tabakskaart voor scheer zeep kunt U aan ons inzenden Wy leveren U weer goede merken. W. F. y. d. Hofstede Zoon Korendijk 12 Middelburg. Ondergeteekende maakt het geachte publiek van Rilland- Bath en omstreken bekend, dat hg vanaf heden weer alle vrachtvervoer per vrachtauto kan verrichten. M. MOERMAN, Hoofdweg 16, Rilland- Voor goederenvervoer naar en van België, heeft onderge teekende vergunning voor de provincies Antwerpen, Brabant en Henegouwen. Aard der goederen: groenten, mosselen en oesters. Beleefd aanbevelend, J. C. BLOK, Beroepsgoederenvervoer, Tel. 56, Slotstr. 5, Kruiningen. Gevraagd: mooie luxe 5-pers- Auto; zware luxe Auto, mag ook defect zijn; 1 Buitenband 550—17; 1 Buitenband 550— 18; nieuw Damesrgwiel, met of zonder banden. C. v. BOVEN Jz., Tel. 59, Krabbendtjke. WIE RUILT mijn Kinderman teltje, z.g-a.n., voor een paar; Z.g.a.n. Kinderschoentjes, m 29? Te bevragen bij Agent D.' H. DE BRUIJN, Derdeweg 44, Rilland- Te koop gevraagd een ZEIL VOOR EEN SLOEP- A. VERBURG, Voorstraat A 95, Colijnsplaat. HET HUWELIJK en gelukkiger. BURCAU..DISCRE- TIA" helpt ook Ui NIc. Wltsenksde 31, A'dam-C. Spreekuur9.30-12 u. voorin. Vraagt direct kosteloo» Inlichtingen in blanco enveloppo. ALS ALTIJD de grootste sorteering, de beste kwaliteit. IETS WAT NIET OVERAL TE KOOP IS, juist DAT, vindt U in de Speciaalzaak voor Fgne Vleoschwaren Kaas H. KOPMELS Scheldestraat 19 Telefoon 210 Vlissingen. Alhambra-Theater Vlissingen Dir. Fa C. J. v. Liere Zonen. Vanaf Vrijdag 12 tot en met Donderdag 18 April: De beroemde „Grazy Ga.ng" een daverende filmklucht ZES VAN DE MARINE. Een schaterlach van begin' tot eind! Een filmklucht vol kos telijke dwaasheid. Aanvang der voorstellingen: iederen avond 7 en 9 uur. Zondagmiddag 3 uur- Toegang alle leeftydcn- Plaatsbespreking dagelijks van 1011 uur Luxor-Theater Vlissingen. Dir. Fa C. J. v. Liere Zonen Vanaf Vrgdag 12 tot en met Donderdag 18 April: ZUIDZEE IDYLLE met in de hoofdrollen MOVITA en WARREN HULL Liefde, schoonheid, muziek en 'n spannend slot met de groot* bekoring der Zuldzee-eilanden. Een bekoorlijk filmwerk met een ongeëvenaarde schoonhe;d. MOVITA, een nieuwe ster, die Uw aandacht ten volle ver dient Aanvang iederen avond 7.15 en 9.15 u. Zondagmiddag 315 u Toegang 14 jaar. DERT's Fotohandel. Ruime sorteering Foto-stan daards, Fotoljjsten, Albums, 6/9 Afdrukpapier. Nieuwendyk 35, Vlissingen. Electro-Bioscoop Markt Middelburg. Presenteert vanaf Vrijdag 12 April tot en met Donderdag 18 April: ALEXANDER DUMAS Fils' onsterfelijk meesterwerk Marguerite Gauthier (La Dame aux Camelia's) met de grootste tragedienne IVONNE PRINTEMPS. Een Film, die door alle tijden heen de grootste aantrekkings kracht op het tooneel, zoowel als op de film, in het boek, zoowel als in de Opera, op het publiek uitoefende. Toegang boven 18 jaar. Aanvang Avondvoorstelling precies 9 uur. Aanvang Zon dagvoorstellingen: precies 4 u. en 9 uur. Aanvang: Dinsdag-, Woensdag- en Donderdag avondvoorstellingen: precies 7 uur en 9.30 uur. N.B. Wegens de groote lengte der film, vangen de avond voorstellingen Dinsdag. Woens dag, Donderdag om 9 30 u. aan Schouwburg-Bioscoop Molenwater Mi'deiburg. Presenteert vanaf Vrndag 12 tot «n met Maandag 15 April ?en Lumina-Filmwerk! Kans van haar leven (QUEEN OF HEARTS) mr t GRA.CIE FIELDS, JOHN LODER e.a- GRACXE FIELDS, Engeland's meest populaire actrice en zangeres, in een film van En- gelschen humor en gevoelig heid. Toegung boven 14 jaar. Aanvang Avondvoorstelling precies .30 uur. Aanvang Zon_ dagvooretellingen: precies 2.30 ".ur en 7.30 uur. WFr.r.ULOOPEN een Schaap, met ketting en zwarte vlek op één onr Verzoeke aanwijzing. Plaatsbespreking dagelijks vani J. WISSE, Duinweg, Zoute- 10—11 uur lande

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 2