PROVINCIALE ZEEUW5CHE COURANT Het vertrek der marine uit Vlissingen Voor 6 millioen pond aan orders in Australië geannuleerd De Japanners gingen ter stembus Biggekerke, het slachtoffer van een vergissing. Uit de provincie. Hoofdredacteur O. Balllntljn (met redactioneete medewerking van dr. W. H. Beekenkamp), Uitgave: Stfrh- tlng P.Z.C., Middelburg. Druk: firma F. van de Velde Jr., Vlissingen. Commissie van Bijstand J. L. van Leeuwen, Ds. M. L. W. Scbocii. Vlis singcn. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKtNSCHE COURANl Donderdag 11 April '46 180 e Jaargang Nummer 86 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, 3.20 per kwartaal, franco Eer post, f 3-45 per kwartaal- osse nummers 5 cent, ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per advertentie t 2—, Wissingenj^Valstraaï^58-60^tel^lQ^(3 llln-n»: Mid,.»,..,, Löndt.scl,. K..I „I jp 2924. QM. Turttad. I». „I. 2475. 0.,.bu,E O,,...,,,,.,, 3. T„n.u„n, 359300 P.Z.cT De motleven voor de opheffing van het marinedetachement. Onmiddellijk na het hekend «rnrden van de aanstaande op- heffing van het vnSsinKen der Koninklijke Ma- ïEThwft de redactie van de| provinciale Zeeuwsche Couran- aich telegrafisch tot den Mi- ni«ster van Marine, J. M- he g5„y gewend met het dringen- de verzoek om een onderhoud met dezen bewindsman in ver band met de beroering, welke het vertrek der Marine tgt Vliasingen in Zeeland verwek woensdagochtend ontving ons blad van den Minister van Marine op dit verzoek het vol gende telegrafische antwoord „Den Haag, 1» April 1916. Op het oogenblik bestaat groot tekort aan Marineperso neel voor bemannen van naar) Nederlandsch Indië uit te zen den schepen en voor op peil houden van bemanningen der) schepen in Nederlandsch Indie, van welke bemanningen een belangrijk gedeelte zoo spoe dig mogelijk moet thols varen, aangezien zij reeds zeer lang van hun gezin gescheiden zijn. of voor demobilisatie in aan merking komen. In verband met voorgaande is uiterste be perking in gebruik van perso neel der Koninklijke Marine in Nederland geboden en kunnen, detachementen als die in Vbs-, stagen welke noch voor defen-| slo noch voor instandhouding der vloot, noch voor oefeningen, van personeel op het oogenblik| van belang zijn. niet in stand gehouden worden. Het ligt de bedoeling, minstens een oorlogsschip op de M ester- schelde gestationncerd te hou- den". I Het bovenstaande telegram reeft een verklaring voor het fcomende vertrek der Manne en de opheffing van het Mari lle^5shechtar zeer zeker niet, in staat om onze ongerustheid voor de toekomst weg te ne ^Di't laatste zou eerst geschied zijn als van regeeringszyde de toezegging was ?eda^- dat de Koninklijke Marine naar Vhs sine-en t.z.t. terug zal keeren. Geen Zeeuw zal het in zijn) hoofd halen te protesteeren -.e- een een tijdelijk vertiek oer Marine, wanneer zij elders een belangrijke taak te vervullen heeft Tegen een blijvend ver trek komt echter ieders ge moed in opstand, en evenzeer wen een toekomst, waarin slechts een enkel oorlogsschip, op de Westerschelde gestati-| onneerd zal zyn. In de jaren 1937 en 1938. dus in vredestijd, waren in Vlissin- Brabant» (wachtschip). 500 opv w.o. 200—350 licht matrozen in opi. Hr. Ms. kanonneerboot „Btï- nio". 60 opv. ,r., De mijnenleggers „Kydra 65 opv., „Douwe Aukes, 6 5 opv., „Balder", „Vidari „Thor". „Bulgia". Hr Ms, divisie mijnenvegers I „Willem van Ewyck", Florisz.", „Jan van Gelder „Abr. v. d. Hulst", elk 35 opv., 140 opv. VOOR ZEELAND ONBEVREDIGENDE VER KLARING VAN MINISTER VAN MARINE Mijnenveger Hr Ms. „I". In totaal dus een aantal op varenden van ruim 800 man. Dit was een bezetting van beteekenis die meetelde in Vlissingen. Er woonden hier| talrijke marinegezinnen, die le ven en kleur aan de provincie gaven en er vertier en nering brachten. Het was echter te vens een marinebezettinj. die liet uitkomen, dat de Wester schelde een van de belangrijk ste riviermondingen van Euro pa was. want bedenk wel: de ze cijfers hadden betrekking op hef garnizoen in vredestijd. Na het uitbreken van den oorlog werd de marine in Vlissingen rx>g aanzienlek versterkt. Voor Zeeland Is het van de grootste waarde in de benarde omstandigheden, waarin het| verkeert, dat de Koninklijke Marine In haar ouden omvang naar Vlissingen terugkeert. Zoolang een toezegging dezen zin door de regeering of den» Minister van Marine niet is gedaan, is er alle reden voor Zeeland om op de bres te blij ven staan voor zijn belangen. Het aantal marinegezinnen in de jaren 19871940 varieer de in Vlissingen tnsschen de 275 en de 325- Een definitief vertrek hier van zou voor Vlissingen een zeer, zeer zware slag zijn. Twee vluchtende SS-lIeden gedood. Uit het bewaringskamp Westerbork maakten 5 S.S.- lieden zich meester van een vrachtauto die houtstobben in het kamp moest afleveren. Zrj deden dit op een oogen blik dat de chauffeur zich even moest verwijderen. De versperring van het kamp werd mét vol gas geforceerd. Direct werd een achtervolging ingezet met een auto. Door! een 2-tal schoten werd de wagen tot stilstand gedwon gen. De S.S.-ers vluchtten toen een bosch in, achtervolgd door de bewaarders. Toen een Ider vluchtelingen weigerde te 'blijven staan, werd op hem geschoten met doodelijk ge- Ivolg. Een tweede werd in een boerderij gearresteerd. Inmid dels was het bosch afgezet door gezagstroepen e.d., die het ook doorzochten en op nieuw van de vuurwapens ge bruik moesten maken. Een tweede S.S.-man werd gedood en een derde zwaar gewond. De twee anderen zijn later ook gevonden. Belgische benzine bonnen. In het kader van de Bel- gisch-Luxemburgsch-Neder- landsche samenwerking is een overeenkomst tot stand geko-1 men, waarbij aan Nederland sche automobilisten en motor-1 rijders, die België bezoeken, door de K.N.A.C. en de A.N. W.B een beperkt aantal Bel gische benzinebonnen wordt verstrekt. Handel tusschen Nederland en Australië onmogelijk. Nederlandsche Troepen le Bandoeng. De Ned.-Indische Gouverne- ments ïm- en export organi satie heeft deze week orders voor Australische goederen voor een waarde van meer dan 6.000.000 pond sterling gean nuleerd, omdat het vastgehou den worden van Nederlandsche schepen in de Australische havens verhindert, dat deae goederen uit Australië worder. vervoerd. Aan meer dan 250 Australi sche. firma's werden brieven gericht, waarin de annulatie wordt medegedeeld en waarin tevens wordt verklaard, dat het vasthouden der schepen den handel tusschen Neder land en Australië onmogelijk maakt. De Nigieo had gehoopt de goederen in ontvangst te ne men en op te slaan, totdat zij verscheept konden worden, [doch vier pakhuizen hadden de huur opgezegd. Waarschijn lijk zullen de Nederlandsche schepen deze week leeg de haven van Sydney verlaten. Het Wereldgebeuren Zes en dertig millioen kiezers, waarvan tweederde vrouwen. Ontvoering van Opera zanger. De strijd tegen de Amster- damsche opera gaat voort, zelfs met "middelen, die men tot nu toe in ons land niet heeft gekend. De opvoering van Beetho ven» „Fi'delio" van Dinsdag avond werd verhinderd door de entvoering van een der ar- tisten Chris Reumer. Chris Reumer werd op weg naar het theater aangehouden door enkele mannen, die voor-i gaven van de politie te zijn en aangewezen om hem te be-l schermen. Hij werd in een auto geduwd, doch verder correct behandeld. Hoewel hij direct onraad vermoedde, kon hg zich tegen het optreden der mannen niet verzetten. Onge veer 20 kilometer buiten Am sterdam werd de zanger weer ia vrijheid gesteld, doch moest terug naar huis loop en, temeer waar er geen gedienstige auto's waren, die hem eer „lift" bezorgden. Het publiek in den schouw burg wilde met een figurant genoegen nemen, doch de spe lers waren dermate ontdaan, dat de opvoering niet is door gegaan. Als het de bedoeling van de daders is geweest de opvoering, met te doen doorgaan, is dul dus geslaagd. De politie on derzoekt thans wie zich aan vrijheidsberooving hebben schuldig gemaakt. Perzische kwestie weer voor] den Raad? Woensdag zyn de Japanners ter stembus gegaan en met spanning wordt overal ge wacht op den uitslag van deze eerste verkiezingen na de ca pitulatie. Iedereen weet zoo 'langzamerhand, dat ontelbare Japanners den droom van een Groot Oost-Azië nog lang niet hebben opgegeven en dat er ondergronascn hard gewerkt wordt, om Japan zoo spoedig mogelijk weer tot een machts- I factor in de wereldpolitiek te maken. Zal daarvan iets blij ken in' den verkiezingsuitslag Het is onwaarschynlyk. Dei Japansche socialisten schijnen zeer veel aanhang te heoben en bovendien nemen voor het eerst de vrouwen aan de ver kiezingen deel. Zes en dertig) millioen kiezers zullen tei 'stembus gaan en tweederde deel daarvan bestaat uit vrou wen. Dit kan natuurlijk van grooten invloed zijn op den uit slag. Misschien dat daardoor het een jaar geleden nog auto ritaire Japan plotseling als een democratisch Japan te voorschijn komt uit deze ver kiezingen. Men late zich dan echter door dit feit niet van de. wys brengen. Na den vorigen oorlog werd het militairiscische Duitsch- land in Weimar een socialis tisch Duitschland. Maar zes jaar later was Hindenburg al I rijkspresident Iets soortgelijks kan zich in Japan voordoen en dat moet ieder geval voorkomen worden. Het Japansche gevaar moet in ieder geval bezworen worden. Gromyko, de weglooperige Rus, heeft zoowaar Dinsdag avond de gehaelc bijeenkomst van den Veiligheidsraad bijge woond. Er was trouwens dit maal geen reden om weg te gaan, want er werden slechts procedurekwesties behandeld) en het Iraansche geschil werd niet genoemd. Het ging er in hoofdzaak om, hoeveel maal de Veiligheidsraad per jaar ver gaderen zal, als zich geen bi- zondere gevallen voordoen, waardoor een extra bijeen-1 komst noodzakelijk worde. Er waren afgevaardigden, die drie vergaderingen wenschelijk achtten, er waren er, die den Raad zoo weinig mogelijk wil de laten vergaderen. En er waren er ten siotte, die vonden, dat twee vergaderingen perj jaar wenschelijk geacht moes ten worden. Dit laatste voor stel werd ten slotte aangeno men. Woensdagavond zou de Raad in geheime zitting bijeenkomen. En wel omdat het Perzisch— Russisch geschil een nieuwe wending heeft gekregen. De Perzische ambassadeur te Washington heeft nl. verzocht om de kwestie op de agenda te laten staan en de Raad is nu wel gedwongen om de zaak opnieuw aan te snyden. Men verwacht als gevolg daarvan een verscherping van de te genstellingen, niet alleen in den Raad, maar ook tusschen Per- zië en Rusland HET GEVAL VAN MEEGEREN. Er is nog een schilde rij van van Meegeren ontdekt, dat alle kentee- kenen heeft valsch te zijn. Het is een interieur dat vcor meer dan 200.000 werd verkocht en waarvoor de onlangs overleden deskundige dr. Bredius, een certificaat van echtheid had afge geven. In de villa van v. Meegeren te Nice zijn voorstudies van dit schilderij gevonden, evenals do tinnen bor den, de porceleinen kruik en de wijnglazen, die op de „Emmaüsgan gers" te zien zijn. Al deze stukken zul len voorgelegd worden aan het Amsterdamsche hof, dat deze zaak zal berechten. NEDERLANDSCHE TROEPEN TE BANDOENG. In de laatste drie dagen zgn 2500 man van de 5de Ned. le gergroep met him uitrusting per vliegtuig van Batavia naar Bandoeng overgebracht. In Noord-Bande eng is het thans rustig, doch in Lembang en ten O. van Bandoeng zijn nog talrijke branden uitgebro ken. Voorts werden geallieerde verbindingslijnen in Tjimahi en geallieerde stellingen te Semarang aangevallen. Nederlandsche troepen zijn zonder incidenten te Loetji op Borneo geland. Te Makassar ia een staking [uitgebroken als gevolg van de arrestatie van den republi- keinschen „gouverneur" van Celebes, dr. Ratulangi, en zes andere Indonesiërs, leden van de nationalistische P.N.I. DE UITRUSTING DER| NED. TROEPEN. De generaal-kwartiermeester| van het Ned.-Indische le ger, gen.-maj. S. van den Bergh, die Indië bezocht, heeft verklaard, dat een zeer groote hoeveelheid Britsche uitrus tingsstukken op Java door het Ned.-Indische leger zal worden overgenomen, daar het tekort aan scheepsruimte het onmo gelijk maakt, dat de Britten op de terugreis hun uitrus ting meenemen. Tot de uit rusting behooren middedgreote Stuart-tanks. welke, al zgn zij veel gebruikt, nog in goeden staat zijn. Wanneer de Britten Java verlaten, zullen zg het Neder landsche leger nog tijdelijk van kleeding en voedsel blijven (voorzien. Gezagshandhaving alleen overheidszaak. ARRESTATIES IN HET NOORDEN DES LANDS In het Noorden des lands ageeren sedert eenige maanden, lieden, die zich vaak door hetl misbruiken van de goodwill van de verzetsbeweging aller lei bevoegdheden aanmatigen, waarover zij niet beschikken. Soms bevinden zij zich onbe voegd in het bezit van wapens en verschillende gevallen van terreur onder de bevolking zijn voorgekomen. De bevoegde po- litiecrganen hebben Donder dagnacht een aantal arresta ties verricht ten einde kracht dadig een einde te maken aan deze praktijken. De terugkeer van Nederland tot den toestand van rechts staat vereischt ook, dat de po- litieele taak en de gezags handhaving uitsluitend woraen toevertrouwd aan de daarvoor door de overheid ingestelde or ganen. Elk particulier initia tief op dit terrein schaadt het gezag en zal door de regeering krachtig worden bestreden. De „Gironale d'Italia", te. tevoren het voornaamste avondblad van Rome, is weer] verschenen na gedurende twee jaar niet te zgn uitgekomen Herbouwplannen en toekomstige uitbreiding. Program voor dit jaar. Biggekerke wordt gebom bardeerd; 15, 20 minuten lang cirkelen de vliegtuigen boven het dorp, tot dit op vele plaat-1 sen in een on herkenbaren hoop [puin is veranderd. Waarom Men heeft later wel veronder, steld. dat dit bombardement bedoeld was voor de verster kingen aan de kust. Hoe he» ook zij, bijna 50 slachtoffers zijn er dien avond te betreuren l geweest en een groot aantal huizen, waaronder de Ned. Herv. pastorie, de Ned. Herv. school, het schakelstation van de P.Z.E.M. en de smidse, wer den zwaar beschadigd of ver nield. Op dien ongeluksavond heeft een verminkt Biggekerke zgn schatting aan den oorlog be taald. In de kom van het dorp ko men 31 panden voor herbouw, in aanmerking. De moeilijkheid [hiermee is echter, dat de hui- Izen niet op hun oorspronkelij ke plaats terug kunnen komen. Het is althans minder ge- wenscht, omdat ze schots en scheef en bovendien veel te dicht op elkaar stonden. De perceelen zgn dan ook opnieuw verkaveld; de woningen wor- 'den nu bloksgewjjs gebouwd en. zijn van 'n behoorlijken achter tuin voorzien. Voor de over blijvende woningen is aan den „Zandweg" naar Valkenisse) een nieuw blok van 6 woningen uitgezet. Dit jaar hoopt men nog te, kunnen beginnen met het zet-| ten van een nieuwe pastorie, een smidse en een blok van 5 woningen, terwijl ook het scha. keihuis van de P.Z.E.M. en de monteurswoning herbouwd zul len worden. Ook in Biggekerke is bij den herbouw der wonin gen de eigenaar verplicht een architect te nemen. Er werden [hiervoor 6 architectenbureaus aangewezen, waaruit men kan kiezen. Maar de regeling van de schadevergoedingen, zooals die nu vastgesteld is, werkt) natuurlijk ook hier den her-| bouw niet in de hand. TOEKOMSTPLANNEN. Na het herbouwplan heeft men ook in Biggekerke zgn ge. dachten over de eventueele uit breiding van het dorp laten gaan, zij het ook, dat dit nog. niet direct nabije toekomst be treft. Deze uitbreiding werd naar het oosten geprojecteerd, zoodat men het plan uit kan voeren, buiten een eventueele uitbreiding naar de zijde van eens straatweg wordt, om. Volgens het uitbreidingsplan zouden er 3 nieuwe straten bijkomen; een ervan langs de[ pastorie naar het oosten loo pend en twee daar loodrechtj op. Met een verbindingsweg! zou men van hieruit weer op den Koudekerkschen weg kun nen komen. By de bebouwing van deze nieuwe straten is gedacht aan open bebouwing. Op het Se-\ deelte achter de Herv. pastorie zal later de nieuwe school voor) Chr. volksonderwijs, zooals de Herv. school officieel heet, ko men, met daarachter een speel-' .veilde. Meer naar 't Noorden vindt men een vluchtheuvel, waaromheen oorspronkelijk water liep. Deze vijver zal op- nieuw worden uitgegraven en de omtrek van den vlucht heuvel te zijner tijd in een) plantsoen worden herschapen. NOODWONINGEN Of er in Biggekerke nog noodwoningen gebouwd zullen worden, is de vraag. Mogelijk voor enkele groote gezinnen,, die men anders moeilijk zou kunnen onderbrengen. Wel zal| een noodschool verrijzen in den vorm van een barak. Tot de hoopvolle perspec tieven behoort ten slotte ook nog de waterleiding, waarom trent het gemeentebestuur kort geleden een besluit ge nomen heeft. De aanleg hier-; van zal in hooge mate van de materiaalpositie afhangen. Er. zoo bouwt men ook in het dorp, dat het slachtoffer werd Eere-doctoraat voor Prins Bernhard. De Senaat der Rijksuniversi teit te Utrecht heeft beslo ten aan Z K. H. Prins Bern hard het doctoraat honoris eau sa in de rechtsgeleerdheid toe te kennen op grond van het feit, dat h\j door zijn houding het symbool is geweest van het| verzet in Nederland. Z. K. H. heeft dit. 'eeredocto raat aanvaard. De promotie zal plaats hebben tijdens dc viering van het twee en zestigste lustrum der universiteit, welke plaats heeft in de week van 15 tot 20 Juli van dit jaar. Ook H. K. H. Prinses Ju liana zal deze eereproniotie bij wonen. De Nieuw Amsterdam aangekomen. ONTEVREDENHEID ONDER, SCHILDERSPATROONS IN W.-ZW.-VLAANDEREN. Dinsdagmiddag hield de afd. W.-Zeeuwsch-Vlaanderen van de vakgroep schilderspatroons een vergadering te Oostburg, die tevens werd bijgewoond [door de hoofdbestuursleden, de heeren Hoekstra, Mertens en de Zeeuw. Wg waren daartoe in de ge legenheid op de Dinsdagmid dag te Oostburg gehouden 'vergadering van de afd. W. Zeeuwsch-Vlaanderen van de vakgroep schilderspatroons, welke vergadering tevens werd bijgewoond door de hoofdbe stuursleden, de heeren Hoek stra, Mertens en de Zeeuw. Reeds het openingswoord v«n| den voorzitter liet aan duide lijkheid niets te wensch^n over. Deze wees o.a. op de ongure handelingen bg de verdeeling ven gemeente- of rykswerken. Ook thans, aldus spr.. staat vast dat in W.-Zw.-'Vlaande-j iren 460 woningwetwoningen worden gebouwd. Verder zullen door Rijk of gemeente ook nog diverse noodwoningen worden bijgebouwd. Moet dit werk weer maar goedsmoeds ge schonken worden aan de fir ma's Panagro of Bruinzeel, welke dan met een stelletje paupers de noodige duizenden guldentjes komen optrijken Hiertegen moeten wg, aldus de) voorz.. met alles wat nog aan schildersbloed in ons zit. pro testeeren. Aan ir. v. Ameror.i is gevraagd het perceel schil-1 derswerk apart te besteden, dan nemen de schilders dat [wel in combinatie aan en dan zullen zy dat onderling wel verdeelen of distribueeren. Ir. V Amerom weigert echter ihieraan zijn medewerking te verleenen en dus moeten de W.-Zw.-Vlaamsche schilders maar onderaannemer zijn. Tot zoover de woorden van den 'voorzitter. Uit de verdere be sprekingen bleek dat bgv. de verschillende streekbureaux en) sub-streekbureaux hun boekje te buiten gaan, door het lu cratief verstrekken van prij zen. Neem byv. het glas. Aan de schilders in enkele gemeen ten is door zoo'n streekbureau de prgs van het glas vastge steld per m2. Verwerkt een schilder nu glas, dan mag hg niet meer rekenen dan de vastgestelde prgs. Zet hij bgv. twee ruiten, elk van m2, dan moet hij daar-1 voor evenveel rekenen als wap. Woensdagochtend is de „Nieuw Amsterdam" van de Holland-Amerika-lgn, het vlag. i geschip van onze Nederland sche vloot, met 5000 repatri- eerenden aan boord, den Nleu wen Waterweg binnengeloopen en naar Rotterdam opgestoomd, waar alles voor.de debarkatie in gereedheid was gebracht De ontvangst was even feeste lijk als ter gelegenheid van den eersten tocht van de| „Nieuw Amsterdam". In alle plaatsen lang den Nieuwen aterweg zag het zwart van de menschen. Er waren spandoeken met wel- komstwoorden en verschillende) fabrieken lieten ter begroeting de sirenes loeien. Ook het schip zelf was fees telijk gepavoiseerd. Heden ochtend zal met de debarka tie worden begonnen. tra&Tïïe SmSS&tZS?* aaa zön Fransch-Nederlandsch handelsverdrag. Te Pargs is tusschen Neder, land en Frankrijk een handels verdrag onderteekend dat van 1 April tot 31 Dec. 1946 van kracht zal zijn. Volgens dit verdrag zal Nederland naar) Frankrijk exporteeren: land bouwproducten, aardappelen, zaden van vlas en suikerbieten, fokdieren. versche visch, hen nep. industrieproducten, benzo) en cokes. Frankrijk zal phospha- ten, chemische producten, pot- asch, metaalwaren, houtsoor. ten, cacao, wijnen, likeuren en voortbrengselen van de Fran- sche kunstnijverheid invoeren. Frankrijk hcefl ook belang rijke bestellingen in Nederland gedaan voor het vervaardigen van baggermateriaal, haven in stallaties, aken en zeeschepen. Tegelijk met dit verdrag isj ook een betalingsverdrag ge-! teekend. Binnenkort centraal Duitsch bestuur? Volgens betrouwbare berich ten uit Frankfort zou het instellen van een centraa' Duitsch bestuur binnen enkele weken zijn beslag krijgen. De grootste moeilijkheid is tot dusver de tegenstand van de Franschen geweest. neer hij bijv. daarvan 20 klei ne ruitjes zet. Ook mag hjj bijv. voor het inzetten van een ruit bg een Cliënt op verre af stand niet meer rekenen als voor iemand naast zgn huis of werkplaats enz. Hierin zit dus een groote onbillijkheid. De schilders in dit gewest zijn aan allerlei bepalingen gebonden, terwijl de groote aannemers hier komen met veel ongeschoold personeel, hoogere loonen betalen en slechter werk leveren. Dat al les wordt wel betaald. Ook met de materialen wordt raar omgesprongen. Terwijl de schilderspatroons hier met een groot teKort aan materiaal woekeren, wordt bij de noodwoningen, barakken etc., met verf overdreven royaal omgespronken. Voor de noodwoningen was veel te veel glas, met het gevolg, dat daarvan veel, tegen concur- reerende prijzen aan particu lieren is verkocht. In Bres- kens liep men er zelf mee te leuren. De heer Hoekstra adviseer- De Veiligheidsraad weer bijeen. GROMVKO AANWEZIG. jde om deze klachten door te geven aan de vakgroep, daar is gebleken, dat men by de bevoegde instanties daarover geen gehoor krijgt Men zal moeten komen tot verplichte organisatie. De heer Hoekstra leverde ook felle critiek op de lgntrekkers en wekte de Zeeu wsch-Vlaam- sche schilders op om hun krachten in te zetten voor den wederopbouw van dit gewest en om daarbij zoo economisch mogelijk te werken. De heer Mertens besprak het leerlingstelsel en de vak opleiding. Ook de schilder heeft echter te maken met het vakdiploma en de vestigingswet. Getracht zal worden in Oostburg een cursus schilderen ingevoerd te krijgen. Vrijdag en Zaterdag jj. gaf [de Sluissche tooneelvereeniging te Breskens een tweetal opvoe ringen van .Marjatta", drama in 3 bedrijven Er werd goed spel vertoond. De belangstel ling was matig. Zaterdag j l- gaf de plaatse lijke padvindersgroep „Tawo- di" te Breskens een gezellig avondje met voordrachten en verloting. Dat deze groep zoo kort reeds na haar oprichting blijk geeft van haar bestaan, pleit voor haar activiteit. De besturen van de verschil lende plaatselijke vereenigingen in Groede hebben besprekin- :en gevoerd om te komen tot len aankoop van een geschikt sportterrein in deze gemeente. Het ligt in de bedoeling een ..Stichting Sportterrein Groe de", op te richten waarin aandeelen genomen kunnen v/orden. Naar wg vernemen is de fi- nancieele zijde zoo goed als verrekend. Een geschikt ter rein is echter nog niet gevon den. Dinsdagavond kwam de Vei ligheidsraad weer te New York bijeen. Thans was Gromyko weer aanwezig, doch thans ontbrak de Perzische ambas sadeur. Hussein Ala. Aanvaard I werd een voorstel van Gromy ko om de perodieke bijeen komst van den raad tweemaal per jaar te houden. Het voor zitterschap zal bekleed worden door ieder der leden voor een maand op Engelsche alfabeti sche volgorde. Sir Alexander Cadogan vroeg den voorzitter of de raad nog. zaken af te doen had. Dr. Kwo| |Tai Tsjian, de voorzitter, ant woordde. dat, naar zgn meening er twee belangrijke mededee- Lingen van resp. den Söwjet Russischen en a e>n Perzisch en afgevaardigde waren. Ook de| Foolsche afgevaardigde had een mededeeling gedaAn. Hij voegde eraan toe, dat normali-' ter drie dagen moesten verloo- pen, alvorens de documenten besproken konden worden. Dr. Kwo stelde een verdaging tot •andaag vo« Bonet, de Fran- sche afgeva«*rdigde, vroeg, of de kwesties een „spoedzitting" rechtvaardigden. Nadat de; voorzitter Gromyko's meening daaromtrent had gevraagd deze zei, dat de kwestie te al len tijde kon worden besproken verdaagde dr. Kwo de ver gadering tot een datum, vast te stellen door Trygve Lie. De Perzische ambassadeur [schynt een schrijven tot den secretaris-generaal van de V. N. gericht te hebben, waarin hg zich verzet tegen het voor stel van Gromyko om de Per zische kwestie van de agenda van den Veiligheidsraad tei voeren» I De besprekingen op de Hooge Veluwe. Officieel wordt medegedeeld: De besprekingen tusschen de Nederlandsche regeering den luitenant-gouverneur- generaal zullen in de komen- do dagen worden voortgezet. Intusschen had £tasdag op St. Hubertus een b\jeenkomst plaats van sociaal tusschen leden van de Neder landsche regeering, den lui tenant gouverneur-generaal en de uit Indië overgekomen Indonesiërs. Op deze komst werd een werkpro gramma voor de komende aa- en opgesteld. Het Prinselijk Paar in Zweden. Nadat Prinses Juliana Dinsdagochtend met de kroon prinses te Stockholm had gewinkeld, had des middags een intieme lunch plaats mek den kroonprins en de kroon orinses. Des middags vond vervolgens de uitreiking plaats van decoraties aan hen. die zich gedurende den oorlog verdienstelijk maakten. Alvorens hiertoe over te ?eada' waarin*' zg uitüfg gaf SS het voor de hulp ons in de don. herste uren gegeven. Voorts herinnerde de Prinses eraan hoe zwaar ons land heeft ge- leden en wees hierbij op hec geschonden eüand Walcheren. Maar het is wonderbaarlijk te zien hoe onze natie zich traent te herstellen waarbij de woor den „Luctor et Emergo le vende werkelijkheid worden. Dinsdagavond werd in net koninklgk paleis een gala diner gegeven, Candidaatstelling Tweede Kamer. Do condldnntsteHing voor de verkiezing van leden der ITweede Kamer vond Dinsdag 19 April in 'Je 18 kic^rlngen Iplaats. Bij de candidaatstelling L gebleken, dat de volgende partgen aan de verkiezingen zullen deelnemen: Anti-Rev. Party, Party vaa den Arbeid, Prot. Unie, Kiwh. Volksparty, Staatk. GereL Partij. Christ. Hist. Umf» Comm. Party Nederland (Do Waarheid), Party van de Erg heid, Ned. Bellamy Partg. On afhankelijke Parry (£roep Lopez) en de Chr. Dem. Volks partij. i. In totaal nemen dus elf partyen aan de Tweede Ka merverkiezingen deeL Ter vergelijking diene, dat bg de laatst gehouden Kamerverkie. zingen (1937) twintig staal kundige partyen c.q. groepen candldatenlgsten hadden uiec- 'dlicnd. MEER KAAS. In de tweede helft van April zal voor de personen boven 4 jaar het kaasrantsoen op 150 gr per 2 weken worden ge bracht Het ligt in het voorne men dit rantsoen einde April voorloopig tot 200 gr. te ver- hoogen. Daarmee zal het weer gelijk zgn aan dat van het na jaar van 1945. Voor de leej. tijdsgroep van 0-4 jaar blijft het rantsoen vooralsnog ge handhaafd op 100 gram per veertien dagen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1