ZETTER 4, STOFZUIGERS Rijwiel-Centrale Groote manifestatie \r* n t Nieuws in een notedop Mest ingang: van 26 Mei a.s. aal een tweewek elijksche vliegdienst op New York ge opend worden door de K.L.M. Het 1000ste schip sinds de bevrijding is Zondag de ha ven van Rotterdam binnen- geloopen. Het is het Engel- sche s.s. „Gold Finch", met stukgoederen aan boord. By een conti-óta van C. C.D.-ambtenaren is een ernstig verkeersongeluk gebeurd, waarbij een controleur der C. C.D. werd gedood. De auto, die den controleur aanreed, is doorgereden. De stichting van den Landbouw heeft zich tot den minister van Financiën ge wend met een adres, waarin een aantal bezwaren worden genoemd tegen het wetsont werp tot heffing van een ver- mogensaanwasbelastlng. Met ingang van deze week wordt de oude dienst AmsterdamHuil v.v. hervat. De collecte voor het „Bio-Vacantieooïd" .gedurende de Kerst- en Nieuwjaarsweek in de Nederlandsche biosco pen gehouden, heeft 322.000 opgebracht. Op het HerneRijnka naal tusschen Gelsenkirchen en Blihr is een veer omgesla gen, waarodoor tenminste 80 menschen om het leven zijn gekomen. Wegens verlaging der rantsoenen hebben Duitsche Ngjaeiders In de Amerikaansche ZEEUWSCHE SCHAAKBOND. Voor de competitie van den Zeeuwschen Schaakbond werden in Goes de volgende wedatryden gespeeld; GoesMiddelburg I. A. J. C. NordlohneH. Strooband afg.; A. C. Reuser •K. Maartense 10; G. Vol- merP. M. de Kleyn 01; J. OuwerkerkJ. Scheltens Va Vai A. LooyenJ. de Baare 0—1; H. Verbeek—P. D. de Zeeuw ViV%\ H. Oliemans I. v. Noppen 01; L. C. v. Vyven—H. J. Kraak 0—1; CorstanjeH. Witvoet 01; W. HamelynckI. S. Blok- poel 10. Sport zóne een proteststaking van 5 uur gehouden. Het betrof 900 arbeiders in een fabriek van landbouwwex-ktulgen tc Mannheim. - Yoego-Slavië heeft ge- protesteera .tegen het feit, dat alle pro-Yoego-Slavische demonstraties in Triest ver boden worden door de Ameri kaansche bezettingsautoritei ten van deze stad. - In Engeland worden maatregelen getroffen om op vi-y korten termyn aan Birma zelfbestuur te verleenen. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag is ingebroken in de schoenfabriek „Fama" te Tilburg. Twee geldkistjes, in totaal 15.000 bevattende, weiden meegenomen. De voorloopige uitslag is 63 voor Middelburg I. „De Ganzestad"Middelburg II: M. J. Quakkelaar—J. Sln- ke 10; W. StevenseW. Flissebaalje 01; J. v. d. Meu- len BomaD. de Vos 10; J. W. SteenhuisL. A. Jonge- pier Vu—Va', K. Sinke—L. J. Woudstra J. Metje: K. J. Holster 0—0; D. Have— Verdonk 1-0; R. v. HemertJ. Mondeel 01; J. Priester C. W. d' Huy 10; Roosen daalJ. Goedbloed 01. Hier was de uitslag 5-—5. Zondag had te Goes In ca fé Baarends een biljartont moeting GoesVlissingen plaats. Goes won met 1816. O. Baarends (G) 134 28 16 4.78 v. d, Velde (VI.) 250 28 35 8.92 Kooistra (G.) 250 47 25 5.31 Peeman (VI.) 201 47 27 4.27 WEER EEN VIERD AAGSCHE Met de bevrijding van ons land zijn ook verschillende tradities weer in eere hersteld. En zoo zal dan ook dit jaar op 23, 24, 25 en 26 Juli te Nijmegen de vierdaagsche voor het eerst sinds 6 jaar weer gehouden worden. Officieele publicaties Onder verwijzing naar de publicatie van 8 April j.l. deelt de leider van den Dis- uributiekring Middelburg me de, dat de uitreiking van schoenenbonnen te Veere zal geschieden op 10 April van Met groote vreugde en dank baarheid geven wij kennis van de geboorte van ons Zoontje ENGEL JACOB JOPIE) P J. GELOK M. L. GELOK— ECKHARDT. Middelburg, 6 April 1946. Brandstofienhandel L. Geere 51 Met groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onzen Zoon PIETER. A. DE SMIT. P. DE SMIT—SCHOUT. Vlissingen, 7 April 1946 Breestraat 9- Geboren IIENK HERMAN. H VAHLENKAMP. M. S. VAHLENKAMP v. BRABAND Goes, 7 April 1946. Vogelzangsweg 7 De Heer en Mevrouw J A. VERMAZEN—HEIJT geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun Doch. tertje: JACOBA Rijswijk (Z.-H-), 6 April 1946 Rèsedastraat 14- RIEK M. DE KAT Seven, mede namens hun we ei'zijdsche ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking'is be paald op Dinsdag 23 April a.s. Gelegenheid tot feliciteeren van 56.30 uur, in de boven zaal van Café Restaurant Royal, Badhuisstraat 3, Vlis singen. VlisSingetn, 8 April 1946. Cocsje Buskenstraat 32. Donderdag 11 April ho- pen onze lieve Ouders, Behuwd- en Grootouders C. A. v. 4. WEEL en -p J. v. d. WEEL-SEIJBEL, hun 40-jarige Echtver- J eeniging te herdenken. Hun dankbare Kinde- ren, Behuwd- en Klein kinderen. Middelburg, Penninghoek 14. Op Vrijdag 12 April a.s. hopen onze geliefde Ou- 1 ders. Behuwd- en Groot- ip ouders J. C. CE VAAL en P. CE VAAL-HUYSMAN, hun 35-jarige Echtver- ijl eeniging te herdenken. -£ 2 Dat zij nog lang ge- spaard mogen blijven is de wensen van hun dankbare Kinderen, Be- r hufwd- en Kleinkinderen. JOH. IZ. CEVAAL en Verloofde. IZ. JOH. CEVAAL. M. CEVAALr—KOENE, PIETJE. LEUNT JE. Grijpskerke, A 20, „Veldzicht". Bh m(jn vertrek naar We- meldinge. zeg ik hlerbfl har telijk dank voor de vriend schap van zoovelen genoten. Inzonderheid van den WeledeL- gestrengen Heer VAN EVER- DINGEN, Directeur der S.H. V. en van het Kantoorperso neel en van de Werklieden dier Maatschappij en hoop, dat het hun allen verder wel mag gaan, J. v. d. WART. O» en W.-Souburg, Burchstraat 8. Heden ontvingen wij, na een afwezigheid van oyna acht jaren, het officieele bericht van den Minister van Marine, dat onze lie ve zorgzame Man. en der kinderen liefdevolle Va der PIETER VEXTEVOGEL. Kwartiermeester bij de Kon. Marine, den 27en Febr. 1942, in den leeftijd van 36 jaar, bij den slag In de Javazee, aan boord van Hr. lis. ..Java", om het leven is gekomen. Diep betreurd door ons allen- Geve de Heere ons kracht, om ln zijn Heili gen wil, te berusten. J VENTEVOGEL— DE' RIDDER PIET en BETSIE. Vlis3ïngen, 6 April 1946. Noordstraat 61 ben. Liever geen bezoek. Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming ont vangen na het overlijden van onzen lieven Man, Vader Grootvader, den heer JAN VAN WIN GEN, betuigen wy onzen hartelijlcen dank. Mevr W F. VAN WINGEN— MOL April 1946. Biezelingsche straat A 76. Ondergeteekenden zeggen bij deze dank voor de ontvangen belangstelling op 22 Maart. J. W. DAAMEN. M. C. DAAMEN VAN DE PLASSCHE. Vlissingen, April 1946. Heden overleed onze beste Vader en Oom, de Heer G DE GRAAFF, in deii ouderdom van 93 jaar- Namens de familie C DE GRAAFF. J DE GRAAFF— VAN DOORN Goes, 7 April 1946. Jacob Valckeplein 5. De begrafenis zal plaats hebben Woensdag 10 April des n.m. te 1 uur- Tandarts KNOOP, Vlissingen i3 Woensdag afwezig heeft Donderdag spreek- uur van 56 uur. VERHUISD van Heerengracht 40, naar: MEIDOORNLAAN 6. M1DELBÜRG. TH. RECHSTEIN ER. Wegens huwelijk is de zaak WOENSDAG 10 APRIL GESLOTEN J. VAN OUWERKERK, Bree 5, Middelburg Telefonisch aangesloten onder No. 102. J. DE RIJKE, Korte Zelke 12, Vlissingen, Privé-adres: Singel 102, Vlis singen. Depot: FIRMA J. A METERS, Middelburg. 9.3012 uur en te Klevers- kerke eveneens op 10 April van 13.3015.30 uur. Met nadruk wordt erop gewezen, dat geen na-uitreiking op de agentschappen zal plaats vin den. De Distributiedienst Kring Vlissingen maakt bekend, dat in verband met de aangekon digde ongeldigverklaring van speciale punten tot nader be richt geen aanvragen voor textielgoederen meer op het kringkantoor of bij de agent schappen zullen kunnen wor den ingediend. DISTRIBUTIEDIENST GOES. Na-uitreiking inlegvellen: GA 605 t.m. GE 605, Textiel- kaarten VA 605 t.m. VF 605 en Enquête-formulieren vaste brandstof op Vrydag 12 April a.s. van 9.1012 uur en van 13.3016.30 uur in het Schut tershof te Goes. B. en W. van Oost- en West-Souburg maken be kend, dat op Woensdag 10 April a.s. te 3 uur, ten huize van den geneeskundige J. S. Bloos, Kanaalstraat 70 al daar, gelegenheid zal worden gegeven tot kostelooze inen ting en her-inenting. Men wordt verzocht ge boortebewijs of trouwboekje mede te brengen. Na-uitreiking van textielkaarten en inlegvellen. De na-uitreiking van textiel kaarten en inlegvellen zal uit sluitend gehouden worden te 's-Heer Arendskerke op MaaA. dag 15 April 1946 van 9—12 uur in café Heystek. OP WALCHEREN GEEN HOUTVERVOER ZONDER VERGUNNING. De directeur van het rijks bureau voor hout maakt be kend, dat het vervoeren en doen vervoeren op het eiland Walcheren van alle soorten rond-, gezaagd en beslagen hout met ingang van 1 April 1946 verboden is zonder een door of vanwege hem verleen de vergunning. Deze vergun ning kan worden aangevraagd by den heer F, A. de Greef, Ververijstraat 21 te Middel burg. Weerbericht KOUDER. Wisselende bewolking met plaatselijk enkele buien. Ma tige, vooral langs de Wadden zee tijdelijk krachtige wind tusschen W. en N.W. Daling van temperatuur. Algemeen» vooruitzichten, Het laat zich aanzien, dat enkele dagen met belangrijk lagere temperatuur op komst zijn. waarby in de komende nachten plaatselijk flinke nachtvorsten zullen optreden. Vooral op voor den wind be- schutte plaatsen. HOOG- EN LAAGWATER VLISSINGEN. Woensdag hoog te 9.01 en te 21.48, resp. 1.42 en 1.19 m. 4- NAP. Laag te 2.41 en 15.29, resp. 1.88 en 1.68 m. - NAP. ZON EN MAAN. Woensdag komt de zon op te 5.56 en gaat onder te 19.21. De maan resp. te 12.26 en 4.11. Woensdag. Hilversum I (V ARA en VPRO): 7.00 Ber.; 7.15 Ochtendgymn.; 8.00 Ber.: 8.20 Gram.; 8.50 Vrou- wenrubr.; 9.00 Gram.; 10.00 Morgenwyding; 10.20 Vrou- wenrubr.; 10.35 Concert; 11.00 Voor de arbeiders; 12.00 Zang; 12.30 Kalender; 12.35 Johny Meyer; 13.00 Ber.; 13.18 Eddy Walls; 13.45 Gram.; 14.00 Vrouwenrubr.; 14.30 Ned. Ka merkoor; 15.00 Jeugdrubr.; 17.00 Concert; 17.30 Ned. Volksherstel; 17.35 Jan Cor- duwener; 18.00 Ber.; 18.18 Gram.; 18.30 Lezing; 19.00 Lentepro«?r.; 19.15 Departemen tale uitzending; 19.30 Voor de Ned. Strydkr.; 20.00 Ber.; 20.05 Concert; 20.50 Gesprek van de week; 21.00 Zang; Radioprogramma's 21.30 Omroepconcert; 22.00 Voordr.; 22.15 Omroepork.; 22.45 Lezing; 23.00 Ber.; 23.15 The Ramblers; 23.45 Gram. Hilversum II (NCRV): 7.00 Ber.; 7.15 Ochtendgymn.; 8.00 Ber.; 8.20 Gr.; 10.30 Morgen wyding; 11.00 Orgel; 11.15 Piano; 12-00 De Vedelaars?, 13.00 Ber."; 13.20 Concert; 14.00 Orgel; 14.30 Lezing; 14.30 Gram.; 15.00 Concert; 15.30 Gr.; 16.00 Zang; 16.15 Kinderkoor; 16.45 Jeugdrubr.; 17.30 All round sextet; 18.05 Gr.; 18.30 Het Rijk overzee; 18.45 Viool en piano; 19.00 Ber.; 19.20 Gr.; 19.30 Engel- sche les; 20.00 Bei-.; 20.05 Departementale uit.; 20.20 Bel Canto; 20.50 Lezing; 21.10 Concert; 22.00 Ber.; 22.15 Actueel progr.; 22.30 Gram.;, 23.50 Schriftlezing. Mijnheer Pimpelmans heeft alweer pech door O. Th. Fotmaft T. Mevrouw Pimpel* mans lag in zoeten sluimer verzonken. Z<J iwas alleen thuis. Dg imitatie-thee ia baar trekpot zong een zoef lied van hulselijke« vrede en de kanarie zat van de Canariachei eilanden te droomen< waar zijn vaderen een- maal in vrijheid leef* den. Af en toe kniktg de brave vrouw zacht jes met haar hoofd, ten bewijze dat ze '4 zelfs ln haar slaatf overal mee eens was* CULTUREEL BUREAU „DE WAARHEID" District Zeeland brengt op Zondagmorgen 14 April a.s. in het Alhambra- Theater te Vlissingen de nieuwe Russische film: „Een dag oorlog in de Sowjet-Unie". Deze film geeft een beeld van de enorme inspanningen van de Rooide legers in den strijd tegen het Nazi-dom. Aanvang 10.30 uur. Kaarten verkrijgbaar 0.75, Lange Zelke 13. Oprit 30 boven, Kr. Elleboog 2 boven. Stichting Zeeuwsche Volks Universiteit. J F. VAN' HALDEREN, matroos 2e klasse K- M., vertelt zyn persoonlyke herin neringen aan DEN SLAG IN DE JAVAZEE EN NAGASAKI. Vrijdag 12 April in de Rijks. H.B.S., Badhuisweg te Vlis singen. Aanvang 8 uur precies Toegangsprijs 0-50. Kaart verkoop: Donderdag 11 April Bellamypark 43, van 2.30 5,30 uur n.m. Partij van den Arbeid. Zij, die belang stellen in het Prot. Chr. Werkverband, wor den uitgenoodigd tot bijwoning- van de Openbare vergadering op VRIJDAG 12 APRIL a.s. n.m. 8 nar, in de zaal DE BOER, Giststraat, Middelburg. Sprekers: air. G. E. VAN WALSUM, Hoofdredacteur van ,,De Nieuwe Nederlander" en Voorzitter van den N V.B en Ds. W B. A. SMITS, Ned. Herv. Predikant te Middelburg. Gelegenheid tot het stellen van vragen- HET OOMITÊ Voor de hulp en bijstand, ons verleend na het overlyllen van onzen geliefden Man, Va der en Grootvader JAN JOBSEN, betuigen wy allen on2en hartelyken dank. 's-Heer Arendskerke: Wed. J. JOBSEN—SANDEE. Den Haag: ANTH. J. JOBSEN. A. G. JOBSEN—NIJHUIS. KOOS en JACK. Voor het medeleven, ons be- toond tijdens de ziekte en de deelneming na het overlijden van onze geliefde Vrouw, Moe der, Dochter, Schoondochter, Zuster, Behuwdzuster en Tante NEELTJE THEUNE, betuigen wy onzen oprechten dank. In het bijzonder aan dr. M. L. v. d. MOER voor de ge neeskundige behandeling en Zuster VERSTRATE voor de liefderyke verpleging. Uit aller naam, A. POORTVLIET. Arnemuiden, Westdijkstr. B 22 Verpleegster Diploma B. Ervaring kraamverpleging, heeft nog een paar dagen ter beschikking. Br. ond. no. 552 Bur. P.Z.C., Middelburg VERLOREN, Zondagmor gen een gouden halsketting, aandenken. Omgeving Koud. weg. Tegen hooge belooning terug te bezorgen bij: ZLJL- STRA, Paul Krugerstr. 22ben., Vlissingen VERLOREN. 5 April, tus schen MiddelburgBoot Vlis. singen: Motorkap. Tegen be- looning terug te bezorgen: Rei_ gerstraat 2, Middelburg. Dames goed nieuws: Nog deze maand venvachten wij een goede Hulp in de Huis houding ook enkele 220 Volt tydeiyk Groanewoud 55, Vlissingen. Banden en Rijwielen worden op Bon spoedig afgeleverd. ZANGKLASSE „DE VOLKSSTEM" VLISSINGEN. Jongens en mei9jes van af 1: jaar. kunnen zich nog aan. melden op Woensdagavond a s. van 78 uur in het „Conceit. gebouw". Bekendmaking aan vang der rep. volgt spoedig. HET BESTUUR van de Walchersche bevol king voor het behoud van de Koninklijke Marine voor Zeeland, op Woensdag 10 April '46 te 8 uur in de Schelde-Hal aan de Van Dishoeckstraat te Vlis singen, onder auspiciën van de Stichting „Nieuw Wal cheren" en de V.V.V. Vlis singen. Verschillende sprekers. Nationale liederen. Toegang vrij. Verontruste Zeeuwen, toon: Uw belangstelling door een massale opkomst! Cultureel Bureau ,DE WAARHEID" District Zeeland. Wegens enormen toeloop voor de nieuwe Russische film: „Een dag oorlog in de Sowjet-Unie" wordt op Woensdag 10 April een EXTRA-VOORSTELLING georganiseerd, eveneens in den Schouwburg te Middelburg. Wij adviseeren belangstellen, den zich zoo spoedig mogelijk van kaarten te voorzien aan één der onderstaande adressen: Turf kade 62, Bastion 15, Ro zenstraat 7, Middelburg. Aanvang der voorstelling 8 u Gemeente Terneuzen. n Ladder in Uw kous? Wy halen ze voor U op. J. VAN DE KREEKE, Naaimachinehandel, St. Pieterstraat - Middelburg. t ZAND en naaste omgeving. Voor de bezorging van ons blad wordt voor bovengenoem. de wijk NET PERSOON gezocht. Zich aan te melden ten kantore der Provinciale Zeeuwsche Courant, Lond Kade 29, Mid delburg. Te koop een GROOTE RONDE TAFEL. Scheldestraat 51, Vlissingen, na 6 uur. Wie kan inlichtingen geven, tegen belooning, omtrent de vermiste zw. bon4-", koe. lj ALEWIJNSE. A 102, Bigge. kerke. X KIT8EMA Stofxuigerfabriek HTT.VEtt.STTM T In verband met het ophef fen van het Marine Comman- aement te Vlissingen. zullen de officieren van dit Comman. dement gaarne gelegenheid geven tot afscheid nemen op Donderdag 11 April des mid dags tusschen 5 en 7 uur in Hotel „Noordzee Boulevard" TE PACHTEN voor zes jaar 20 aren 60 centiaren BOUWLAND aan straatweg Koudekerke Biggekerke, (157 r.), in ge bruik geweest bij den heer BOMMELJÊ. Een jaar pacht vooruit betalen. Briefjes vóór 18 April a.s., inleveren bij notaris VAN DER HARST te Middelburg. t. HJXVEBSUM Tijdelijk uitsluitend E P A R A Tl E ran alle merJ&n Voor den bloementuin. Reclame Collectie, 5 Struikro zen, 50 Gladiolen, 50 Montbre- tia's, 50 Oxalis, 50 Anemonen, 50 Ranonkels. 10 Zomer-hya- cinten, 10 Lelies, 10 dubb. Be- §onia's, 5 pracht Dahlia's, 25 nijbloemplanten, en een Ka merpotplant voor slechts 7 50 Remb. 20 ct extra Postgiro 36876. P. WALRAVEN, Stationsweg, HILLEGOM Telefoon 5350. TE KOOP: 4 nieuwe lage armstoelen. Walstraat 26, Vlis_ singen- Het is mij onmogelijk U) allen persoonlijk dank te zeg""* gen voor Uw buitengewone! vriendelijkheid my bewezen btf mijn afscheid nemen van. de school en gemeente. Wil mij dus toestaan, U op deze wijze de verzekering fce jeven, dat ik Uw hartelijkheid pen zeerste waardeer. F. A. FRUYT VAN HERTOG, Rilland. DE D.B.II. VOOR VV -Z -VLAANDEREN maakt bekend: Pluimveehouders in het ge troffen gebied W.-Z.-Vlaan- deren, welke hun bonnen voor kuikens niet kunnen plaatsen by kuikenbroeders, kunnen de ze toewijzingen terugsturen naar het kantoor van den Prov. Voedselcommissaris te Goes, afd. Pluimvee, waar zij dan alsnog in de gelegenheid ge steld Kunnen worden tot het aankoopen van maximaal 25 hennen. FEESTAVONDEN van de „Burgemeester Van Dusseldorpschool" te Goes, in de „Prins van Oranje" op 15, 16 en 17 April- Kaarten foor oud-leerlin gen en belangstellenden alleen nog voor 16 en 17 April ver-, krygbaar aan de school- Voor direct gevraagd finke hulp i d- huishouding voor dag of d. en n. in gezin met 2 kin deren, wegens ziekte van de vrouw. P. GOlOZENIHELDER, Parallelweg 20, Kloetinge- Opening van het Gemeentelijk Badhuis aan het Schoolplein. De officieele opening van het BADHUIS heeft plaats gehad op MAANDAG 8 APRIL- Met ingang van Dinsdag 9 April, wordt het badhuis in ge bruik genomen. De uren van openstelling voor het nemen van. een bad; zijn als volgs: Maandag, Woensdag en Don derdag van 1421 uur. Dinsdag en Vrijdag van 12—21 uur. Zaterdag van 821 uur. Baden tegen goedkooper ta rief kunnen genomen worden op: Donderdag van 1721 uur. Zaterdag van 1315 uur voor volwassenen en kinderen en van 1517 uur uitsluiteni voor volwassenen Op Maandag en Zaterdag is het badhuis na 18 uur voot vrouwen gesloten. TARIEVEN. Voor het nemen van een bat- gelden de volgende tarieven: voor een bad 0.25 abonnem. voor 10 baden 2. b. voor kinderen t m. 14 jaar 0.15 abonnem. voor 10 baden 1 c. tegen goedkooper ta rief voor volwassenen 0.15 abonnem. voor 10 baden 1- d. idem voor kinderen 0.10 abonnem. voor 10 baden 0 75 Ouder- die hun kinderen be neden den 13-jarigen leeftijd begeleiden betalen niet, tenzij zij zelf een bad nemen. Aan ouders is het geoor loofd om twee kinderen van hetzelfde geslacht beneden den 12-jdrigen leeftijd tegelijk te baden voor den prijs van een bad sub. a. Handdoek, zeep en badmut sen worden niet verstrekt- Voor het nemen van een bad, met uit- en aankleeden, wordt toegestaan 20 minuten. Terneuzen, 5 April 1946. Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, P. TELLEGE'N. voorz- A_ J. DEES, wnd. secr Het eene tientje doet het OOK U kunt EIGENAAR worgden van een ONBELAST EIGEN HUIS. Bouwkas UW EIGEN HUIS te Den Haag maakt U dit mo- gelnk, door middel van een rentelooze hypotheek, waarop U maandelylcs een bedrag, ge- lyk aan de huishuur, aflost. Volledige inl. kunt U vinden in onze gratis brochure. Hoofdinspectie: Bergsche. laan 229, Rotterdam. Telefoon 48405. Zend my Uw gratis brochure P.Z. Naam: Adres: Te koop gevraagd een i-g.st. z. voorooi'logsche KINDERWAGEN. Aanbiedingen bij Pension Westduin, B 141, Koudekerke. SIGAREN AASTEKERS Reeds meer dan 350 aanste kers van verschillende soorten met succes gerepareerd- Laat ook de uwe nazien, maar brengt alle onderdeelen mede. FR. HOORNICK, Achtersingel 73. Noodw., Middelburg. Breewaterstr- 29, Vlissingen. DE M3DDELBU RGSCHE KRUIDENIERS VEREEN. deelt het geacht publiek mede dat alle kruideniers, zooalE voorheen, vet op alle bonnen in voorraad hebben. HET BESTUUR Voor direct gevraagd Drukkerij F. van de Velde, Walstraat 58—60, Vlissingen. WONINGBOUW VEREEN „GOED WONEN", Vlissingen, kan voor geruimen tijd eenige Schilders-gezellen plaatsen. Aanmelden by den opzichter Ten kantore van wijlen No taris J. TERPSTRA te Mid delburg wordt een JONGSTE BEDIENDE gevraagd, bekend met typen. Schriftelyke aanmeldingen aan het Kantoor, Rouaansche Kaai 35, Middelburg. Kan geplaatst worden: JONGSTE BEDIENDE voor alle voorkomende kan toorwerkzaamheden. Diploma typen strekt tot aanbeveling. L. CYVAT, Agent Amstelbrouwery, Flesschenstraat 13—17, Vlissingen. RIJKSBUREAUVOOR HOUT. Teneinde belanghebbenden, van dienst te kunnen zyn en zoo mogelijk den gang van za ken te bespoedigen, zal onder- geteekende op Donderdag 11 April a.s een zitdag houden in Hotel „Du Commerce", Sta tionstraat te Middelburg, van 10.30 tot 15 uur. ïnschrijfnummers mede te brengen. De Contact-ambtenaar voor de Zuidelijke Provincies, G. M. v. d. MAESEN De Directeur van het Ge- westeïijk Arbeidsbureau tö Middelburg maakt bekend, dat eiken Donderdag te beginnen met 11 April 1946 des voor- middags van 9—11 uur door één der ambtenaren van het Bykantoor van het Geweste lijk Arbeidsbureau te Vlissin-4 gen op de gemeente-secreta rie zitting zal worden gehou den in de Gemeente Oost» en West-Souburg. De Directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau Middelburg J. C. CORVER- aODDELBARE HANDELSDAGSCHOOL MET 4 J. C. MIDDELBURG, School tot opleiding voor be trekkingen in Handel en Ad ministratie. Aan de school is een éénja rige vervolgcursus verbonden ter opleiding van het Staats examen H.B.S. A- met 5-j. c. De aangifte van leerling-en voor den cursus 1946-1947 is opengesteld. Deze kan schrif- telyk geschieden, en mondeling op de spreekuren, Woensdag avond van 7.30&.30 uur en Donderdagmiddag van 23 uur in het schoolgebouw op den Dam. P. C. DE JONGE, Directeur. ZONDER BON. Gebeukte Stokvlsch 2,40 per K.G. Zoute visch in moten 1,70 per K G-; Gedroogde Zoutevisch "1,25 per K G. Vischconserven w.o.: Ansjovis, Snoekbaars, Wyting, Spiering, Haring en Kabeljauw ln Tomatensaus. Kabeljauw in Mosterdsaus. Visclikuit, Mossels in het zuur, enz C B. VAN ZWIENEN, St. Jacobsstraat 33, Vlissingen, ZIE ÉTALAGE. Leerling magazijnbediende gevraagd, tevens ter "opleiding voor glas-in-loodzetter- ZEEUWSCHE GLAS- EN VERFFABRIEK. Kinderdijk 42. Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 2