PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Duitschers willen het Roergebied behouden. Uit de provincie. Wantoestanden bij den D.U.W. in Z.-Vlaanderen? Welkom Zeeuwen in Indië! Bloeiende Schelde levensbelang voor Vlissingen Hoofdredacteur O. Ball lattin (wet redactlonecle medewerking van dr. W. H. Beekenkamp). Uitgave: Stich ting P.Z-C.. Middelburg. Druk: firma 1'. van de Velde jr., Vlissingen. Commissie van Bijstand J. L. van Leeuwen. Db, M. L. W. Schoch. Vlis singen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. Dinsdag 9 April 1946 189e Jaargang Nummer 84 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, i 3.20 per kwartaal, franco per post, 3-45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADV ER- WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT minimum per advertentie 2. Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60. tel. 10 (2 lijnen): Middelburg Londensche Kaai 29. tel. 2077 en 2924. Goes Turfkade 15, tel. 2475. Oostburg Gratemastraat 3, Terneuzen: Brouwerijstraat 3. Postrekening nr. 359300 P.^C-^Middelburg. DANKBAAR! Weldadig doet het aan, alle zorgen, die Zeeland kwel len, bij alle toekomstproble- men, die het benauwen, dat ei zoovelen in den lande worden gevonden, die blijk geven be grip te hebben voor het feit, dat hier een geheele provincie armlastig dreigt te worden als gevolg van het groote offer, dat zij voor de bevrijding van Europa heeft moeten bren gen. Weldadig doet het aan, <lat als in de steden van het Westen de Stichting Hulpactie Scheldemonden een beroep doet op de bevolking, er ge geven wordt met meer dan milde hand, dat ér tienduizen den, ja reeds eenige honderd duizenden guldens bijeenge bracht worden, spontaan en zonder dat er veel ophef van wordt gemaakt zelfs. Bij alle tegenslag, dien Zee land ondervindt, bij alle zorg, die de Zeeuwen omringt, is zulk een tastbaar bewijs van medeleven een aansporing voor allen, die het wel meenen met Zeelands toekomst en die zich beijveren om mogelijkheden tot nieuwen bloei voor dit gewest te scheppen en gelukkig neemt hun aantal ziender. oogen toe! een aansporing om voort te gaan op den in- f eslagen weg en op de bres e blijven staan voor het groote doel, dat zij zich voor oogen stellen. Nog is de totale opbrengst van de jongste actie in Den Haag en Leiden niet bekend. Maar wij willen niet nalaten reeds thans onzen oprechten dank uit te spreken aan de Stichting Hulpactie Schelde monden voor hetgeen zij voor Zeeland heeft weten te be- 1 eiken. Er kan van het kapi taal, dat deze Stichting bij een brengt voor Zeeland, iets groots worden verricht, dat blijvend getuigen zal van de warme belangstelling, die het Westen voor Zeelands nooden toont. Reeds nu echter is deze belangstelling voor Zeeland een stimulans om te blijven stre ven naar een betere toe komst! 15 Millioen Chineezen den hongerdood nabij! Te Washington is of ficieel bericht ontvan gen, dat 15 millioen Jhineezen onmiddellijk door den hongerdood worden bedreigd. Uitgehongerde Chinee zen leven reeds van gras, boomschors cn klei. In sommige stre ken van de provincie Toenan verdrinken zich, naar verluidt, in massa 'hineesche gezinnen om 'sn hongersnood te ont- uopen. Parijs bereidt zich voor. Parijs bereidt zich voor op de vredesconferentie die op 1 Mei beginnen zal. Aan alle parken en plantsoenen wordt nog eens extra aandacht be steed en het Luxembourg- paleis, waar de conferentie gehouden zal worden, wordt van binnen en van buiten op geknapt. Ter gelegenheid van ae conferentie zal er een ten toonstelling worden gehouden van schilderijen, die in Duitschland teruggevonden zrjn, terwijl er voorts een muziekweek wordt georgani seerd, die voor de muziek- weken van Salzsburg niet on der zal doen. Ten slotte wor den er in Versailles feesten gehouden. Emigratie naar Frankrijk. Frankrijk zal in de komen de tien jaren een ruim immi gratiegebied vormen voor Ita lianen, Zwitsers en Nederlan ders Reeds dit jaar zullen vermoedelg'k 30.000 Italianen worden toegelaten. Deze maatregel wordt genomen, omdat anders aan het einde van deze eeuw de Fransche bevolking met een vierde zal zijn afgenomen. Er bestaat thans een overschot van ruim 200.000 huwbare vrouwen. Daarom wil men trachten het aantal mannen en vrouwen gelijk te maken. De vreem delingen, die zich in Frank rijk vestigen, zullen zich niet tot nationale groepen aaneen mogen sluiten, maar er in moeten toestemmen op te gaan in de Fransche bevol king en zich volledig aan te passé». Over tien jaar zullen de emigranten de Fransche na tionaliteit kunnen verwerven. herdenking in reünie van ex-politieke gevangenen. De landelijke vereeniging van ex-politieke gevangenen orga niseert op 10 Mei a.s. een her denking van alle gevallen vrij heidsstrijders. Zij rekent op de deelname van alle oud-gevan genen en gijzelaars. Inlichtingen worden verstrekt door het uit voerend comité „Herdenking Reünie" p.a. W. Batten, van Pallandstr. 2 te Velp. Na deze herdenking zal een reünie wor den gehouden. Ook zullen de gerechtvaardigde grieven en verlangens van deze groep on der de aandacht van de regee ring en het Nederlandsche volk worden gebracht. Het Wereldgebeuren Anders zal de vrede niet verzekerd zijn Het probleem van de Duitsche Westgrens wordt actueel. De komende vredesconfe rentie in Parijs zal, zooals reeds gemeld, ook het pro bleem van de Westelijke gren zen van Duitschland moeten regelen en daarmede komt een probleem aan de orde, waarbij Nederland groot be lang heeft. Het merkwaar dige geval doet zich voor, dat Rusland en Polen het pro bleem van de Oostelijke grenzen van Duitschland al geregeld hebben. Zij hebben eenvoudig de gebieden, die zij wenschten te bezitten, bezet en onder hun bestuur geno men en toonen niet den min sten lust om er weer afstand van te doen. In het Westen is het anders gegaan en daar ligt het probleem een jaar na het einde van den stnjd in Europa nog totaal ongeregeld. Het gaat daarbij voorname lijk om de toekomst van het Roergebied, het Rijnsch-West- faalsch industriegebied en het Saargebied. Het Roergebied is van oudsher de wapen smidse van Duitschland. Het heeft steenkool en ijzererts en Essen is er 't bolwerk van de oorlogsindustrie, met welke producten zoowel de oorlog van 1870—'71 als de twee we reldoorlogen in deze eeuw door de Duitschers werden ont ketend. Het Rijnsch-Westfaalsch in dustriegebied heeft eveneens een machtige metaalindustrie en rijke mijnen en van het Saargebied kan gezegd wor den, dat het een van de rijk ste steenkoolreservoirs van Europa is. Duitschland zal zich met behulp van deze gebieden al- Lijd weer kunnen bewapenen en Frankrijk is er dan ook sterk voor, dat zrj van Duitsch land gescheiden zullen worden. Het Roergebied moet volgens de Franschen onder interna tionaal bestuur komen, het Rijnland moet een permanente bezetting van de Vereenigde Naties krijgen, de productie van de mijnen in het Saarge bied moet ter beschikking staan van de Fransche indus-' trie. De Amerikanen en Britten voelen er tot dusver niet veel voor om de Franschen hun zin te geven en wel omdat zij een economisch al te zeer ver zwakt Duitschland een nadeel voor Europa achten. Maar de Franschen hebben sterke troe ven. Driemaal hebben zij de Duitsche legers hun land zien overstroomen. Zij voelen niets voor een nieuwe invasie! En dat is begrijpelijk. Ook de Duitschers zelf zullen echter hun meening wel ken baar maken. Zij hebben daar mede zelfs reeds een begin gemaakt. Alle vier de Duitsche „anti fascistische" partijen hebben n.l. Zondag een oproep tot de geallieerden gericht, waarin zij vragen om het vraagstuk van het Roergebied en het Rijnland onmiddellijk te rege len en wel ten gunste van Duitschland. De Duitschers wenschen, dat deze regeling getroffen wordt overeenkomstig de besluiten van de conferentie te Pots dam, waarop verklaard werd, dat Duitschland behandeld moest worden als een econo mische eenheid. De Duitschers leggen er den nadruk op, dat de vrede in Europa niet ver zekerd kan worden, als het Roei-gebied geen deel van Duitschland blijft! De Duitschers draaien de rollen dus al weer om! En zij doen dat overal waar zij maar kunnen. De BBC leest regelmatig brieven voor, die door Duitschers aan den Britschen omroep worden ge zonden. In die brieven wordt 'n vaak allerminst malsche critiek op ae geallieerden uitgeoefend. Thans beweerde dezer dagen een dame, dat he't onbegrijpe lijk was, dat de geallieerden niet inzien, hoeveel zij goed hebben te maken aan het arme Duitsche volk, dat na den vorigen oorlog door het Verdrag van Versailles tot slavernij" was gebracht! Met dezelfde argumenten zal men trachten het Roerge bied te behouden. En als stok achter de deur staat zelfs brj de „anti-fascisten" al weer net dreigement met een nieuw conflict. Als het Roergebiea niet Duitsch blijft, zal de vrede nimmer verzekerd zgn in Europa! Hitier heeft school gemaakt! Natuurlijk komen er ook andere problemen aan de orde, ookde vraag of Ne derland zal mogen annexee- ren, ja of neen. Geen annexatie? Tijdens een groote verga dering te Amsterdam, waar op vier sprekers het woord voerden, en waarop dè vraag oehandeld werd, of Nederland een deel van Duitschland moet annexeeren, verklaarde zich slechts één der vier inleiders, nl. dr. Tam mes voor annexa tie van een zeer bescheiden deel van Duitschland. De an dere inleiders stelden zich op het standpunt, dat annexatie van gebied alleen zin heeft, wanneer men dit gebied kan oevolken en productief maken en daartoe heeft Nederland in de erstkomende jaren geen menschen genoeg. Zij verklaarden zich voorstanders van een regeling met Duitsch land, dié dezelfde voordeelen ais een annexatie zou bieden, maar de nadeelen zou missen. duitsche mannelijke bevolking wordt geregistreerd- Teneinde de laatste resten van het nazi-gebroed uit te roeien, moeten in de Ameri- kaansche bezettingszone van Duitschland alle personen bo ven 18 jaar zich doen registree- ren. Het niet voldoen aan de zen aangifteplicht heeft uit sluiting bij de voedseldistribu tie en bij het verkrijgen van werk tengevolge. Distributiefraude ie Arnhem. Vorige week is door amb tenaren van den C.C.D. een onderzoek ingesteld naar aan leiding van het vermoeden dat door ambtenaren van den distributiedienst te Arnhem, frauduleuze handelingen zou den zijn of worden gepleegd. Tot dusver zijn 11 ambtena ren gearresteerd, van wie ver schillende zich schuldig heb ben gemaakt aan het verduis teren van distributie-beschei den. Andet en hadden er handel in gedreven. Het onderzoek duurt voort. DE PERZISCHE KWESTIE. Gromyko heeft, zoo deelt de Sowjet-omroep mee, een brief aan den Veiligheidsraad der V.N. gericht, waarin hg verzoekt de Perzische kwestie definitief van de agenda te schrappen. De Perziche premier heeft vertegenwoordigers van Azer- beidsjan uitgenoodigd om be sprekingen te voeren over de toekomst van dit gebied. 500.000 voor Arnhem. Belgische en Luxemburg- sche autoriteiten, financiers en ;ndustrieelen, die een Bezoek aan ons lar.d brachten, hebben ook de gemeente Arnhem be zocht. De Brusselsche wethou der Lucien Kooreman heeft bg deze gelegenheid namens Brus sel 500.000 aan Arnhem ge schonken. ons leger. De minister van Oorlog heeft naar aanleiding van de vragen van het Tweede Ka merlid Duymaer van Twist ge antwoord, dat inderdaad in ons leger soms op een wijze, die van een totaal gemis aan verantwoordelijkheidsgevoel getuigt, wordt omgesprongen met materiaal en werktuigen. Ook. de zwarte handel, die zich tot voor kort op de geal lieerden richtte, tracht nu de zelfde resultaten te boeken bij het Nederlandsche leger. Het eerlijkheidsbegrip, dat in de oorlogsjaren sterk geleden heeft, openbaart zich vanzelf sprekend ook in het leger. In den afgeloopen winter is in Breda, in een M.G. dump een aantal motoren, door zor geloosheid, kapot gevroren. De betrokkene is hiervoor aansprakelijk gesteld. De mi nister gaf echter de verzeke ring dat alles zal worden ge daan om in deze toestanden verbetering te brengen. Prijsregeling voor fruitoogst 1946. Het directoraat-generaal van de prijzen vestigt de aandacht van belanghebbenden erop, dat de maximum-prgsregeling voor fruit in het komende sei zoen gehandhaafd zal blijven. het lot van berchtesgaden. De Oostenrijksche re geering dringt erop aan, dat Berchtesgaden met het omringende gebied van Duitschland zal worden afgescheiden en bij Oostenrijk gevoegd. Het doel ervan zou zijn te voorkomen, dat Berchtesgaden een soort bedevaartplaats voor de nazi's wordt en zich een tweede Barbarossa- legende vormt. In Oos tenrijksche handen zal Berchtesgaden tot een anti-nazimuseum wor den. ned. herv. noodkerk te oostburg en gebruik genomen. De Ned. Herv. gemeente te Oostburg, die haar kerkge bouw door oorlogshandelingen verwoest zag gaan, heeft met groot verlangen uitgezien naar den dag van Zondag j.l., toen zg weer in het bezit is gesteld van een eigen kerk gebouw. Het vriendelijke Zwitsersche noodkerkje, gelegen tusschen de Zwitsersche noodwoningen, was Zondagmorgen feitelijk te klein om alle kerkgangers te ontvangen, hoewel er voor 250 tot 300 personen plaats is. Namens het kerkbestuur sprak de heer v. Kampen een woord van welkom, speciaal tot burgemeester en mevr. Hoekzema; tot den waarne mend burgemeester, den heer v. Dongen en anderen. Spr. bracht dank aan allen, die zoo hard hebben medegewerkt om dit kerkgebouw spoedig; gereed te krijgen; aan de Arbeiders hebben weinig critiek. Een gemotiveerd verlangen. De voorzitter van de lande lijke bedrijfsgroep bouwvak van de E.V.C., de keer M. Boelaart, heeft onlangs in een peisconf eren tie een uiteenzet ting gegeven over wat hij noemde de nu al negen maan den voortdurende tragedie op de objecten van den D.U.W. Hierbij deelde hij o.a. mede, dat te Breskens, waar 2000 menschen werken tegen loo- nen van 23 tot 27, een enkele 30, omliggende bees tenstallen de schuil- en schaft- gelegenheid zijn en dat deze bovendien tot 20 minuten gaans van het werk liggen. Wij hebben gemeend deze gegevens ter plaatse te moe ten onderzoeken. Wanneer men gaat van Breskeus naar Nieuwesluis, passeert men het fort Frede- rik Hendrik, welbekend uit de bewogen Octoberdagen van 1944, omdat daar ter plaatse een bloedige strijd is gestre den. Het is (laar, dat de arbei ders van den D.U.W. aan het 2-14 R.I. OP JAVA GELAND. De eerste indruk: ragen! Onder den titel: „Welkom, .andgenooten", wijdt een dag blad in Batavia een artikel aan de aankomst op Java van de drie bataljons Nederland sche troepen, meer in het bij sonder van het Zeeuwsche bataljon, onder bevel van majoor J. J. van Oort. Ket blad schetst o.m. het ont staan van het bataljon, dat zijn oorsprong vond in de Zeeuws.*!ie verzets-beweging en verhaalt de belevenissen van de troepen vanaf het moment, dat zij in Sept. van het vorig jaar Nederland verlieten. SCHELDE-PROBLEMEN (slot). GEZOND OPTIMISME BIJ DE LEIDING. Een taak voor gemeente en provincie. Al zijn dan de problemen, waarmede de Kon. Mij'. „De Schelde", het eenige „grootbe drijf" in Zeeland, te Kampen heeft, schier onoplosbaar, toch heerscht er bg de leiding een gezond optimisme. Zg is niet ontmoedigd, zg stelt zich op het reëele standpunt, dat moei lijkheden er zgn om overwon nen te worden en tracht we gen te vinden om met de be perkte mogelijkheden» welke zij leeft, het bedrijf toch een zoo groot mogelijkén bloei te ge ven. Zijn er geen kansen om groo te schepen te bouwen in een snel tempo en gaat er daardoor een goode order verloren, best, de machinefabriek biedt even eens kansen en gelukkig zit ook zij niet zonder objecten. Er worden op „De Schelde" in stallaties voor electrische cen trales gemaakt, die een verge lijking met het beste in den lande glansrijk kunnen door staan. een feit, dat nog te wei nig bekendheid geniet Helaas ook hier weer gebrek aan per soneel! Wordt er een walvischvaar- der uitgerust en zgn daar groote stoomketels voor noo- dig? Wij meldden het reeds: „De Schelde" bouwt mee en laat zich zulk en order niet ontgaan. Een bedrgf als „De Schelde" 'moet „draaien" en als het noodig is roeit men met de riemen die men heeft. MODERNISEERING. Intusschen schenkt men ook aandacht aan de modernisee ring van het bedrijf. Er wordt een groote laschloods bijge bouwd, omdat de sclieepspla een tegenwoordig gelascht in plaats van geklonken worden. De onteigeningsprocedure, die ten behoeve van deze uitbrei dingsplannen gevoerd moest worden loopt ten einde. Daarnaast bestaan er plan nen om het Eiland weer in or de te brengen na de bombarde menten, die het zoo zwaar teisterden. De houtzagerij-tim merfabriek moet worden her bouwd, maar de herbouw hangt nog in de lucht en er zal wel gezocht worden naar een nood oplossing. In ieder geval is het onwaarschijnlijk, dat ae hout zagerij op de oude plaats zal herrijzen. Zoo zijn er meer projecten. Toekomstplannen in overvloed en het lijdt dan ook geen twij fel, dat „De Schelde" haar vleugels breed uit zou slaan, als er maar niet zooveel be lemmerende omstandigheden waren. Het is te hopen, dat er we gen gevonden zullen worden, waardoor aan de behoeften van „De Schelde" tegemoet zal kunnen worden gekemen. Men moet één ding goed voor oogen houden, en wel, dat een bloei ende Kon. Mij. „De Schelde" voor Vlissingen een levensbe lang is. In tijden als deze is er werk in overvloed voor geschoolde zoowel als voor ongeschoolde werkkrachten. Maar Leori Blum, de grijze Fransche staatsman, voorspelde trjdens zijn verblijf in de V. S. dezer dagen, dat er over vier of vijf jaar in de V. S. weer een golf van overproductie za! zijn. Zulk een periode kan ook hier weer aanbieken. sneller dah men denkt. En dan is iedere stad gebaat met het bezit van een bloeiend bedrijf van den omvang als de K.M. „De Schelde", die kwali teitsproducten levert, daarme de onder alle omstandigheden goede leansen op de wereld markt heeft en ook in moeilijke tgden velen brood kan geven. bouwen is noodzakelijk. Het gemeentebestuur en de provinciale overheid zijn dili gent ten aanzien van 'tal van problemen, welke zich in Zee land voordoen. Welnu: het trekt de aandacht, dat het zwaar geteisterde Zeeland wel iswaar met herstel van be schadigde panden op een zeer vooraanstaande plaats staat in het «bouwplan 1946, maar... dat het wat de bouw van nieu we woningen aangaat. eerst op de 7de plaats komt onder de elf provincies. Het zal duidelijk zijn, dat men er voor Zeeland met herstel alleen niet komt. Er moet nieuwe woongelegen heid komen, wil er nieuw pei-- soneel komen voor de bedrij ven hier. Het is daarom te ho pen, dat in de eerstvolgende ja ren Zeeland minder krap met nieuwe woningen zal worden bedeeld. Gemeente en provin ciale overheid kunnen in die richting wellicht invloed uit oefenen. Als deze pogingen met suc ces zouden worden bekroond, zou dit zeer zeker in het be lang der geheele provincie zgn. „In den tijd, dat zij op Ma- la kka waren, aldus het blad, hebben zij een grondige trai ning ondergaan in „jungle- fighting". Zij weten nu, wat patrouille loopen en vechten in de rimboe is. De laatste weken werden de oefeningen opgevoerdj zoodat zij soms twee- of driedaagsche tochten door zwaar bergterrein had den, waarbij deze jonge, sterke kerels, als van ouds de bri gades in Atjeh, zelf hun onder dak in het bosch moesten maken. Bij die tochten werden 25 mgl per dag afgelegd". Op 12 Januari werden zij overgeplaatst naar Pinang, iat zij op 24 Februari met het Britsch-Indische „Aronda" verlieten, voorloo- pig met nog onbekende be stemming. Maar tot aller ver rassing en tevredenheid ble ken zij naar Java te gaan, waar ze 8 Maart aankwamen. Zg vervangen -daar de ver trekkende /.ritsch-Indiërs. Ondanks le lange reis het vele wachten is de stem ming onder den troep echter uitstekend, zoo zelfs, dat ver scheidene dagbladen er spe ciaal melding van maken. „Het is voor de Nederland sche jongens, aldus een blad, een prestatie, die extra ver melding verdient, dat zij on danks de moeilijkheden bij de legering en huisvesting, het gebrek aan accommodatie en het eindeloos wachten, terwijl zij in die lange weken weinig noorden van wat er in de we reld gebeurde, omdat zij nu eenmaal in isolatie leefden, nog altijd hun goeden geest heb. Oen weten te handhaven". Natuurlijk wordt hen ook naar hun eerste indrukken van Indië gevraagd. En die waren niet zoo heel gunstig, wat de schuld was van den regen, tengevolge waaivan ze doornat in hun tijdelijk ver blijf aankwamen. Ze twijfel, den er echter niet aan of dat zou wel verbeteren. Op Java zouden ze zich zeker best thuis voelen. Ten slot deelden ze iets over hun toekomstplannen mee. Enkelen van hen willen trachten over te gaan naar het K.N.I.L., anderen willen probeeren op Java een bestaan te vinden buiten het leger, maar het meerendeel heeft het voornemen, om wannter hun taak in Indië is afgeloopen, weer naar Nederland terug te keeren, maar ook niet eerder, want, verklaarden zij „er is wel beweerd van verschillen de zijden, dat wtf heimwee hebben, maar dat is beslist niet waar". werk zijn met het egaliseeren van het terrein, waarin tal rijke diepe trechters van bommen en granaten zijn ach tergebleven. Thans is daarvan niet veel meer te zien. Enkele bunkers en overblijfselen daar-' van herinneren aan het ver leden. Wij hebben daar ge sproken met de arbeiders, en zooals mag venvacht worden, aren er tevredenen en onte vredenen. Het blijkt, dat het werk veelal in accoord wordt uitgevoerd. Het voordeel daar van is. dat zij, die willen wer ken, op deze wijze aan een behoorlgk weekloon kunnen komen. Wij hebben ter overtuiging loonzakjes gezien, met bedra gen van. 28 tot 30, met aftrek van lasten. Het spreekt vanzelf, dat er ook arbeiders zijn» die minder verdienen, doch zij hebben dit aan zichzelf te wijten. Men behoeft geen scherp opmerker te zijn om die arbeiders, het minst verdienen, er uit halen. Zij toch gebruiken de spade voornamelijk om er op te leunen. Het z\jn ook deze arbeiders die ontevreden- zijn- De anderen mopperen niet. Hét genoemde aantal van 2000 arbeiders is lichtelijk overdreven, er zijn er slechts enkele honderden. Wat betreft de schuil- en schaftgelegenheid in beesten stallen, dat is ook lichtelijk overdreven. Inderdaad is er geschuild in een bunker ter plaatse, waarin het niet zoo aangenaam was, doch de meeste arbeiders kunnen schaften en schuilen in een sleenen schuur, waarin overi gens inderdaad ook koeien en'of paarden stonden. Veel critiek hebben wij daarop .liet gehoord, integendeel pre fereerden velen deze schuur, omdat het daarin warmer was. De eenige gemotiveerde klacht die wij vernamen, is de volgende De meeste van deze arbel- deis zijn woonachtig in Oos telijk Zeeuwsch Vlaanderen en worden per auto van en naar huis gehaald en ge bracht. Nu worden deze uren niet uitbetaald. Velen van hen moeten 's morgens half zes van huis om te 7 uur op het werk te zgn. Er wordt ge. werkt tot half vijf, waarna men om plm. 6 uur weer Lhuis is. De arbeiders zagen nu gaarne, dat deze uren voor le helft werden uitbetaald. Wanneer wij een vergelij king maken met arbeiders bij den wederopbouw, lijkt ons deze wensch niet ongemoti veerd. Vatten wij onze indrukken samen, dan is er weinig reden tot critiek. Er worden inder daad geen hooge loonen ver diend, maar voor hen, die willen werken is het loon be. hoorlgk. Vermoedelijk zullen een aantal van deze arbeiders worden ingeschakeld bij het landbouwwerk, vnL het poten van aardappelen. Ook dit werk zal in accoordloon wor den uitgevoerd. vechtpartij op voetbalveld De voetbalwedstrijd Aarden burgOostburg ontaardde ir een vechtpartij. Nadat de rechtsback van Oostburg J. Musse den links buiten van Aardenburg reeds verscheidene malen had laten vallen, gingen beiden over tot een vechtpartij. Toen enkele supporters van Aarden burg de vechtenden wilden scheiden werd dit door de sup porters van Oostburg ver keerd begrepen, zoodat deze ook het veld inliepen en even eens aan de vechtpartij deel namen. Hierdoor kwam het tot een algemeene vechtpartij, waarbij harde klappen werden uitgedeeld. De Plattelands-Jongeren in Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen hebben een zaaiwedstrijd voor bieten georganiseerd. Een aan tal prijzen zgn hiervoor be schikbaar gesteld. Geref. gem. te Oostburg voor de zoo lang genoten gastvrij heid, aan den Wereldbond van kerken, die spontaan dit ge bouw beschikbaar heeft ge steld en aan de Christenen van Zwitserland die dit alles geheel compleet, hebben ge schonken. Ds. v. Vliet uit Breskens, die dezen eersten dienst leid de, gewaagde van de dank baarheid, dat deze gemeente weer een eigen kerkgebouw- rijk is, waaruit ook hier spreekt de gemeenschap dei- Heiligen. Spr. verheugde het dezen eersten dienst te mogen leiden, doch betreurde het dat deze gemeente een eigen pre dikant mist, juist nu, nu de gemeente den steun van een eigen predikant zoo hard noodig heeft. De predikant had als tekst gekozen van Ps. 95 vers 6 en 7. schapen doodgebeten. Voor de tweede maal in betrekkelijk korten tijd is een aantal schapen de dupe ge worden van één of meer roof zuchtige honden. Werden eenigen tijd geleden een 15- tal schapen doodgebeten of zoodanig verwond dat zij moesten worden afgemaakt, in den nacht van Vrgdag op Zaterdag zijn op dezelfde plaats, n.l. een tweetal wei den in den Veerhoek te Oost burg, weer 5 schapen gedood en nog een aantal andere ver wond. De vorige maal heeft men kuunen uitvinden wie de dader was, n.l. een hond van N., thans is de dader echter nog onbekend. Voor de eige naars, de heeren v. d. P. en M. intusschen een groote schadepost, temeer nu de schapen met lammeren loo pen. Met het oog daarop heeft men eenige gewonde schapen laten loopen. Hoewel de politie een on derzoek instelt, blijken de ge dupeerde eigenaars niet erg tevreden te zijn over het blijk baar van politiezijde gegeven advies, om de schapen uit deze weiden te verwijderen. Het gaat toch niet op, ter- wille van een of meer roof zuchtige honden, zijn vee af te slachten. De verontwaar diging is algemeen. Onder voorzitterschap van den heer A. C. Rookus (Sas- put) kwam de afd. Oostburg van den Bond van Smedenpa troons in Nederland (B S.P.N.)i Zaterdagmiddag in de zaal van Café de Vuijst, in een druk be zochte ledenvergadering bijeen. Besloten werd om, ter gele genheid va n het 30-ja rig be staan der afdecling, op 17 Mei a.s. een jubileumvergadering te houden. Na de behandeling van di verse interne kwesties, bracht de heer Steijaart het onder werp vakbekwaamheid ter sprake. Het blijkt hier in W._ Zw.-Vlaanderen bijna onmoge lijk te zijn om voor de jonge smeden een diploma van vak bekwaamheid te venven-en. door het ontbreken van de daarvoor noodige cursussen. Er zijn voorbeelden dat sme den zich niet kunnen vestigen omdat zg niet in het bezit van een diploma zijn. Felle critiek werd er uitgeoefend over het onvoldoende ambachtsschool- onderwijs in dit gewest, waar door jonge smeden a h.w. ge noodzaakt worden hun oplei ding in Terneuzen of elders te ontvangen. In verband met de verdere eischen, gesteld aan vestiging voor smeden, wordt in dit district scherp het gemis ge voeld aan openbaar Mulo-on derwijs. De vergadering was een- stemming van meening dat deze kwesties een spoedige verbetering eischen. In den Zondag jl. gespeel- den voetbalwedstrijd Biervliet IIAardenburg II kwam de midvoor van Aardenburg F. de Rijcke zoo ongelukkig met één der backs van Biervliet in botsing, dat hij zijn heen brak en in het ziekenhuis te Oost burg moest worden opgeno men. Het Sassche Dansorkest „The Butterflies" presenteerde Zondag j.l. in het sociëteitsge bouw te Aawienburg zijn ca baret-revue: „Er zit schot in'"- Vooral ,,Te Butterflies" o.l. J. Meyers en met zang van Gustaaf Delmotte en K. Boch- te viel met zijn succesnummers zeer in den smaak van het r»u- bliek, evenals de solisten en „Klets en Klots" met hun hu moristische schetjes. Dezer dagen vergaderden te Axel de leden van de plaatselijke afdeelingen van den Ned. Bond van Over heidspersoneel. Getracht zaL worden een betere vacantie- regeling te krijgen, alsook be tere loonen en arbeidsvoor waarden voor het personeel in overheidsdienst, speciaal wat betreft het losse personeel. Vrijdagavond spraken te Biervliet de heeren Hoolhorst en Bols uit Oostburg om te komen tot een afdecling van de vereeniging tot beharti- "ng van de belangen van W, :euwsch-Vlaanderen. 60 nieuwe leden gaven zich op. Ned Herv. kerk. Beroepen te Axel (toez.) H. J. Plagge- mars te Spaarndam.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1