PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Siad van De Ruyter zonder marine CIJFERS OVER BEROOID NEDERLAND. Dr. van Mook naar Nederland vertrokken. Uit de provincie. Voedselpositie van Nederland nog niet rooskleurig. Geen elegante oplossing van Perzische kwestie Hoofdredacteur G. Batllntljn (met redacUoneele medewerking van dr. \V. H. Bcekenkamp). Uitgave: Stich ting P.Z.C.. Middelburg. Druk: firma V. van de Velde Jr., Vlisslngcn. Commissie van Bijstand: J. L. van Leeuwen, Ds. M. L. W. Schoei), VHs-' slagen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Vrijdag 5 April 1948 189e Jaargang Nummer 81 ABONNEMENTSPRIJS: 25 cent per week, 3.20 per kwartaal, franco per post, 3 45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm-, minimum per advertentie f 2.- gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60. tel. 10 (2 lijnen); Middelburg Londensche Kaal 29, tel. 2077 en 2924. Goes: Turfkade 15. tel. 2475. Oostburg: Oratemastraat S^JTerneuzen^Brom^ 2. Pos trekenin^nr^j59300_P^^ Als een donderslag bij helde ren hemel is het bericht uit de lucht komen vallen, dat met ingang van 1 Mei a.s. de Kon. Marine om onbekende redenen uit Vlissingen zal verdwijnen. Zeeland is half doodgesla gen in dezen oorlog. Er wordt geworsteld om er weer boven op te komen en de problemen, waai-voor men is komen te staan, zijn schier onoplosbaar. De Zeeland is, laat ons hopen voor tijdelijk, uit Vlissingen verdwenen. De Schelde heeft een fnuikend gebrek aan per soneel en kan bij de gunstigst denkbare conjunctuur niet uit breiden, geen orders van groote beteekenis aanvaarden. In de rest van de provincie heeft men ongekende verwoestingen te herstellen. Men heeft in ieder bedrijf te kampen met personeelsgebrek en kort ge leden gingen er geruchten, dat verscheidene industrieën het voornemen koesteren om Zee land blijvend te verlaten. De bewoners van Zeeland emigree- ren naar andere provincies en van buiten Zeeland komen slechts weinigen naar hier. Er is geen enkele provincie in Ne- derlamd te vinden, waar men voor zoo groote moeilijkheden staat, als juist Zeeland, En alsof dit alles nog niet genoeg is, komt thans het be richt, dat de Marine Zeeland gaat verlaten, dat de stad van De Ruyter zonder marine zal zijn Telt Zeeland dan niet meer mee Als er extra-treinen naar de Jaarbeurs worden ingezet, ge schiedt dit in eerste instantie op een zoodanige wijze, dat de bewoners van Zeeuwsch Vlaan. deren er niet van kunnen pro- fiteeren. Als er tot electrifi- catie van het spoorwegnet wordt overgegaan, staat Zee land, het zwaarst getroffen gebied van Nederland, heele- maal achteraan op het pro- tramma. Met den wederop- ouw wil het allerminst vlot ten, hoe groot de belangstelling van de zijde der regeering ook moge zijn. En nu de Marine weg Vierhonderd man minder ir Vlissingen Het is mogelijk, dat de ma- rineleiding en de regeering voor dit terugtrekken van de marine gegronde redenen heb ben. Voor een leek evenwel is deze maatregel onbegrijpelijk. In de eerste plaats omdat hier zonder meer eeuwenoude tradities worden verbroken, Sedert 2 Maart 1574 is Ne- derlandsche marine in Zeeland, in Vlissingen, gevestigd. In 1795 werd Vlissingen aange wezen al een der vijf Neder- landsche marinebases. Nu maakt één pennestreek deze eeuwenoude traditie ongedaan. Zeeland zal het voortaan zon der marine moeten stellen In de tweede plaats is deze maatregel onbegrijpelijk, om dat in den jongsten oorlog genoegzaam is gebleken, van welk een beslissende beteeke nis in geval van een gewapend conflict de belieersching van de Scheldemonding is. Welk een gigantische strijd is er ge voerd moeten worden, omdat de Duitschers de Schelde be- heerschten! Er zijn in enkele uren tijds bij Westkapelle meer dan tienduizend geallieer de soldaten gesneuveld, de ge- heele operatie om het bezit van de Scheldemonding heeft ca. 30.000 menschenlevens gekost. Terwijl de landing in Norman- dië er slechts 2200 eischte Nu is de oorlog nog geen jaar ten einde, maar reeds be sluit de Nederlandsche regee ring om deze strategisch zoo belangrijke riviermonding van marine te ontblooten. Alles wat hier zal blijven omvat een dertig veertig man mijnenruimers en verder den duikboot jager „Queen Wilh el- mine" met een patrouilleboot. De mijnenruimers zullen even eens vertrekken, als liun taak volbracht is. Het is voor Vlissingen, ja voor geheel Zeeland een fraai perspectief! Naar wg vernemen, ligt het i-n het voornemen de terug trekking van de marine uit Vlissingen blijvend te doen zijn, maar is het op het oogenblik nog niet zoo ver. Als dit inderdaad zoo is, dan is het te hopen, dat er uit Zee land een storm van protesten opsteekt en dat niets ongedaan wordt gelaten om te bewerk stellingen, dat binnen den korst mogelijken tijd de eeuwenoude traditie wordt hersteld en de Koninklijke Marine in Vlissin gen, de stad van De Ruyter, blijft inmiiMiimiimiiMiiiMiMiimiimiiiig Zomertemperatuur in 1 I April. Woensdag was het te Londen de warmste 9. Aprildag sinds 90 jaar jg (75 graden) en Donder- dag beloofde het een nog 0 keeteren dag te worden. Om 10 uur was het reeds 9, 70 graden. Des nachts daalde de temperatuur niet onder 52 graden, 0 ook een nieuw record. iiiimiiwiimiiMUWiiMiiwiiwiiiwiiH Het Prinselijk paar te Kopenhagen. Het programma van het be zoek van het kroonprinselijk paar aan Kopenhagen vermeld o.a. een receptie voor het Deensche Roode Kruis, waarbij Prinses Juliana enkele leden van de hulpactie aan Neder land zal decoreeren en een kranslegging op de Duitsche terechtstellingplaats voor Deen sche patriotten. Bij hun aan komst op het koninklijk kasteel „Amalienborg" zullen de Prins en Prinses door 200 Nederland, sche kinderen, die momenteel in Denemarken verblijven, worden verwelkomd. Fransch-Engelsche alliantie. In een schriftelijk antwoord op een vraag uit het Lager huis heeft de Engelsche mi nister van buitenlandsche za ken, Bevin, medegedeeld, dat het vraagstuk van 'n Fransch- Engelsche alliantie naar aan leiding van de rede van den Franschen president Gouin door de Engelsche regeering wederom in overweging is ge nomen. De beul van Auschwitz. Hoess. de beul van Ausch- witz. zal in Polen terecht staan. Hij is de man, die soms op een dag 12000 menschen naai de gaskamers stuurde en on der wiens bewind in Auschwitz met minder dan vier en een half millioen menschen werden vermoord, onder wie vele tien duizenden Nederlandei's. HR. MS ONDERZEEBOOT „O 24". Hr. Ms. onderzeeboot „O 24' Zal Maandag 8 April a.s, te Rotterdam aankomen. 4 MEI-HERDENKING. Na overleg met de regeering deelt de commissie voor natio nale hoogtijdagen van het na tionaal instituut mee: In afwijking van een vroeger besluit heeft de regeering net bij nader inzien juister geoor deeld, de gedachtenis-plechtig heid te laten plaatsvinden in den vooravond van den 4den Mei, dus Vrijdagavond 3 Mei. De minuut stilte ter gedach tenis van de gevallenen heeft de regeering vastgesteld op Zaterdagmorgen 11 uur. De plechtige herdenking in de kerken blijft dus ongewij zigd gehandhaafd op Zondag morgen. Ook voor het feestelgk ge deelte van het programma kunnen dus verder de richt lijnen van de commissie ge volgd worden, behoudens de noodzakelijke wijzigingen t.w. a. 8 uur 's morgens onder klok gelui het hijschen van de vlag, door de geheele bevolking ge lijktijdig. b. Begin van het feest om plm. 13.00 uur. Help Holland op Ceylon. Op Ceylon zijn meer dan twaalf duizend roepije bijeen gebracht voor het Help Hofland Fund. De grootste schenkingen waren afkomstig van de „Ne derlandsche Burgher Unie" en de Nederlandsche Hervormde Kerk. PROTESTANTSCHE UNIE. Op een drukbezochte verga dering te Amersfoort werd een concentratie van eenige politie ke groepen en partijen (.o.a. de Vrij Christelijke Histori- schen en de H.G.S.) tot stand gebracht, welke zal optreden onder den naam „De Pro- testantsche Unie". Zij zal aan de Tweede Kamerverkiezingen deelnemen. De aanvankelijke vrees, de jongste vloedgolf op de Ha- wai-eilanden duizenden men schen het leven zou hebben gekost, is niet bewaarheid. Het aantal dooden bedraagt vermoedelijk niet meer dan 20Ö. Wel zijn tienduizenden dakloos. Buitengewoon groot tekort op Staatsbegrooting 1946 verwacht. Alleen f 126 millioen voor toeslagregelingen op voedsel. Aan de memorie van ant woord naar aanleiding van de nota betreffende den toestand van 's Rijks financiën wordt nog het volgende ontleend: De schatting van een tekort van 3^2 milliard voor geheel 't jaar '45 acht de minister nog aan den lagen kant. Ook voor 1946 is te vreezen, dat de be grooting voor den geheelen dienst een tekort van bui tengewoon ernstigen omvang zal aanwijzen. Dat zooals sommige le den meenen in een tamelijk nabije toekomst met een niet onaanzienlijke werkloosheid in ons land moet worden gere kend, staat naar het oordeel der regeering niet vast. Uit de autorisatiebegrooting 'oor 't 2de halfjaar 1945 voor het departement van oorlog (uitgave in Nederland) kan worden afgeleid, dat de kosten i-oor den, dienst hier te lande: voor genoemd halfjaar op plm. 200,000,000 worden geraamd. De regeering streeft naar een redelijk verband tusschen over- heids- en particulier loonpeil, in welk verband de semi-over- heidsdiensten zullen worden betrokken. Dat een politiek van rente verlaging ook bepaalde scha duwzijden heeft, ontgaat den minister niet. Renteverlaging zal. met name van dé verze keringsmaatschappijen, een be langrijke aanpassing ver- eischen. Ten einde deze aan passing te vergemakkelijken, zal slechts geleidelijk tot con versie van staatsschuld worden overgegaan. Het ligt in het voornemen van korteren of langeren tijd tot verdere grootboekschuld emissies over te gaan. Alle in komen, dat uitgaat boven het geen noodig is voor de bevre diging van de meest dringende behoeften moet voor den we deropbouw worden aangewend. De minister heeft het vaste voornemen alles te doen om deze middelen voor dit doel te mobiliseeren. In het ontwerp van wet voor de heffing ineens van het vermogen zal een pro gressief tarief worden voorge steld. Devereveningsheffing zal eerlang moeten verdwijnen. Het ligt in de bedoeling naast de gewone jaarlrjksche begrooting een meerjarige be grooting in te voeren, in welke de totaalplannen voor een lan gere periode zgn uitgewerkt. De kosten van het bureau Nat. Veiligheid worden voor '46 ge raamd op totaal 1.9 millioen. Voor de afwikkeling van den N.A.D. wordt 10 millioen noodig geacht. Aan het Nat. kasmiddelen verstrekt. De Spoorwegen zullen 30 millioen stuengelden terugbetalen. De bewaking der kampen door ge zagstroepen vergt' 50 millien aan jaarwedde, soldij, voeding enz. Voor de verpleging van politiek besmette kinderen van politiek geïnterneerden wordt verder nog 17 millioen noodig geacht. Het liquiditeits tekort der Spoorwegen over het 2de halfjaar '45 wordt op 70 millioen begroot en op de exploitatie rond 35 millioen. De exploitatie van de Ned. koopvaardijvloot van 1 Juni '42 tot 1 Juni '45 geeft een ge raamd tekort van 10 millioen per halfjaar aan. Voor het 2de halfjaar '45 is gen voordeelig saldo van 8.8 millioen ge raamd. Aan overbruggingsuitkeerin gen werd over het 2de halfjaar '45 ruim 29 millioen uitbe taald. Wat betreft de toeslag regelingen de broodprgstoe- slag bedraagt ruim 46 mil lioen, de toeslag op vleesch voor het 2de halfjaar '45 9% millioen, op melk en zuivel ruim 71 millioen. In gezelschap van sir Clark Kerr en de Indonesische delegatie. Java een zelfstandige staat? Dr. van Mook en sir Archi bald Clar Kerr, vergezeld van hun staf en de Indonesische delegatie, zijn Donderdagmor gen om .8,05 precies in een Skymaster met den heer H. H. Kooper als piloot, vertrokken. Een eerewacht, gevormd uit eenheden van het Nederland sche leger en de marine, werd door van Mook en Clark Kerr geïnspecteerd. Sjahrir en Sjarifoedin waren 9P het vliegveld gekomen en namen hartelijk afscheid vaiï van Mook, Clark Kerr en de delegatie-leden. Bij het vertrek van de Sky master waren aanwezig de luitenants-generaal Stopford en Spoor, generaal-maj oo r Schilling, vice-admiraal Pinke, aircommodore Stevens van de R.A.F., graaf van Bylandt, de Amerikaansehe consul-gene raai Foote, vele hooge Neder landsche en Britsche officieren van het leger en Vooraan staande functionarissen, zoo wel van den burgerlijken dienst van Nederiandsch-Indië als van de republiek. AUSTRALIË ERKENT NED. SOUVEREINITEIT De Australische minister van buitenlandsche zaken, dr. Evatt, verklaarde desge vraagd in het Parlement, dat Australië de Nederlandsche souvereiniteit over Indonesië erkent. JAVA EEN ZELFSTAN DIGE STAAT. Dr. van Mook heeft Zondag verklaard, dat "net aceoord tusschen Frankrijk en Indo- China een vingerwijzing is ge weest voor een oplossing ir Indonesië. Te Londen maakt men hier uit op. dat er kans bestaat, dat Java een zelfstandige staat wordt binnen een Indo nesische federatie en het Ko ninkrijk der Nederlanden. DE EVACUATIE VAN GEÏNTERNEERDEN. Sjarifoedin schatte het aan tal geïnterneerden in de kam pen nog op 30.000. De Indone siërs krijgen thans anthraciet en onderdeden voor reparatie van het materiaal, can de eva- Candidatenlijsl A.R. partij. In de deputatenvergadering der A.R, partij foor de is de Candida- tenlijst voor de Tweede Ka lmer vastgesteld. De namen van de Candida ten op de plaatsen 1 tot en met 16 zijn in alle kieskringen ge lijk, ofschoon de volgorde van de plaatsen 2 tot en met 12 verschillend kan zijn. 1 J. Schouten: 2. mr. J. A. de Wilde; 3. mr. A. B. Roosjen: 4. H. J. W. A. Meyerink; 5. mr. J Terpstra: 6. C. van den Heuvel; 7. A. Stapelkamp; 8. C. Smeenk; 9. dr. J .A. H. J. S. Bruins Slot; 10. mr. J. Algera; 11. mr. dr. H. P Verkerk; 12. ds. C. v. d. Zaal; 13. ds. J. Fokkema; 14. mr. T. A. van Dijken; 15. J. Smallenbroek; 16. mr. J. J. Hangelbroek Op de plaatsen van 17 t.m. 20 zijn de namen der Candida.-, ten in den kieskring Middel burg A. Schout, Vlissingen H. van Mazgk, Sluis A. Vinger ling, Goes en R. Zuidema, Goes. De heer Schout komt ook als no. 17 voor in den kieskring Tilburg en Maastricht en als 19 in den kieskring Den Haag. cuatie met treinen te doen doen plaats hebben. Verwacht wordt, dat dit 2 3 maanden zal duren. Bij een botsing te Batavia werd een Nederlandsch offi cier gedood en 3 gewond. Op Celebes is de Indonesi sche politieke leider Andi Ma- lako gearresteerd. Hij wordt verdacht van lid te zijn ge weest van een pro-Japansche organisatie. Ook het vroeger hoofd van de Kempeitai op Java, gen.-maj. Nishida, is ge arresteerd. Uitbreidingsplannen voor de Jaarbeurs. Het bezoek aan de jaar beurs is overstelpend groot. Af en toe moeten zelfs op last van de politie de toegangen gesloten worden, zoodat ver schillende zaken- en kranten- menschen, na uren in de trei nen te hebben gehangen, toch nog onverrichter zaken moe ten terugkeeren. Het bezoek is vijfmaal zoo groot als voor den oorlog. Het gebrek aan ruimte, dat met de uitbreiding van de internationale functie van de jaarbeurs nog wel zal toenemen, doet zich zeer sterk voelen. Heb jaarbeursbestuur heeft dan ook maatregelen ge troffen om teai spoedigste over te gaan tot het oprichten van een vierde jaarbeursgebouw. De plannen hiervoor, evenals die voor een nieuw admini stratiegebouw, zijn reeds ver gevorderd. Ook stelt het jaarbeursbe stuur zich voor, te beginnen met de a.s. najaarsbeurs. het houden van een exportbeurs te bevorderen. De eeiste da gen van de najaarsbeurs, die van 10 tot en met 19 Septem ber a.s. gehouden zal worden, zullen hiervoor in het bijzon der worden bestemd. Een vrouw als burgemeester Met ingang van 16 April 1946 is mevr. G. C. Th. M. SmuldersBelier benoemd tot burgemeester van Oost-, West en Middelbeers (N.-B.). Zij is de eerste vróuw in Nederland, die aan het hoofd van een gemeente zal staan. De gemeente omvat 1800 in woners. Mevr. Smulders is de weduwe van den vroegeren burgemeester die weigerde aan de arbeidsinzet mede te wer ken en dientengevolge werd ge. arresteerd. Hij liet in een con centratiekamp. het leven. Hoe de Scharnhorst ontsnapte. Er is thans- een offi cieel Engelseh rapport verschenen over de ont snapping van de Scharn horst, de Prinz Eugen en de Gneisenau uit de ha ven van Brest naar Duitschland op 12 Febr. 1942. Vastgesteld is. dat deze ontsnapping alleen kon plaats vinden» omdat de Britten te weinig op lettend waren geweest... Toen de schepfen eenmaal onderweg waren, stonden er te weinig strijdkrach ten ter beschikking om hen te vernietigen. Het Wereldgebeuren De problemen in Z.O. Europa. Opluchting heerschte er in New York rondom den Velig- heidsraad, toen Woensdag avond besloten was om de Pex*- zische kwestie voorloopig van de agenda af te voeren en pas. op 6 Mei wederom in behande ling te nemen. De lezer weet reeds op welke gronden dit is geschied en elegant kan men de thans gevonden uitweg uit de moeilijkheden niet bepaald noemen. De Perzen blijven met de moeilijkheden zitten, de Russen doen fraaie beloften, de kool en de geit worden ge spaard, maarachter de schermen kunnen de Russische diplomaten naar hartelust aan het werk, evenals trouwens de Amerikaansehe en Engelsche en de kans, dat Perzië nu vanuit Moskou de duimschroeven krijgt aangedraaid, is aller minst denkbeeldig In België is Van Acker met zijn regeering voor de Kamer verschenen, maar zijn regee ringsverklaring bevatte zoo weinig nieuws, dat het de Steunfonds werd 76 millioen moeite niet loont om er bi- zonderheden over te geven. In Griekenland is de definitieve verkiezingsuitslag nu bekend gemaakt. De conservatieve Populisten hebben 574.946 stem men behaald, de centrumcoali tie 203.806 en d'è liberalen her haalden 153.162 stemmen. Er wordt nu een regeering ge vormd, bestaande uit Populis-t tei\ en het centrum, maar de moeilijkheden blijven bestaan, doordat de linksche partijen een beroep hebben gedaan op regent aartsbisschop Damaski- nos om de verkiezingen Ongel dig te verklaren. In Neurenberg heeft Von Keitel, de vroegere Duitsche opperbevelhebber, toegegeven, dat er ongekende oorlogsmis daden door het Duitsche leger zijn bedreven, maar de Duit sche soldaat was daar z.i. niet schuldig aan. Hij bulderde als een Duitsch officier in de rechtzaal en verklaarde uit roeping en overtuiging soldaat te zijn geweest Dan dient nog vermeld, dat dezer dagen in Bulgarije een nieuwe regeering is gevormd, maar dat Engeland en Ameri ka, die op deze vorming had den aangedrongen, nog niet te vreden zijn, omdat de oppositie er nog steeds niet in vertegen woordigd is. Er dreigen dien tengevolge nieuwe moeilijkhe den tusschen Engeland er Amerika aan den eenen, Rus land aan den anderen kant. Tegelijkertijd wordt gemeld, dat de Russen alles doen om in Roemenië, Hongarije Oostenrijk de communisten op het paard te helpen. Ten slotte dient dan vermeld, dat er Woensdag in Londen een internationale voedselcon- ferentie is begonnen, waarop minister Mansholt mededeeling heeft gedaan over den voedsel toestand in Nederland. Er blijkt uit, dat de situatie nog lang niet ideaal is. Onze be hoefte aan broodgraan ij slechts tot Juni gedekt, terwijl de nieuwe oogst pas in October beschikbaar is. Bovendien zal dit de slechtste oogst zgn, die we ooit hebben gekend. Melk en vleesch hebben we veel min. der dan vroeger. En de hoop van de regeering, dat de rant soenen zouden kunnen worden opgevoerd tot 2800 cal. is niet in vervulling gegaan. We heb ben nog maar 2150 cal. en dit daalt eerstdaags tot 2000 cal. Van de ons toegewezen hoe veelheid van 60.000 ton kon slechts 15.000 ton geïmporteerd worden en we zullen minstens 90.000 ton broodgraan moeten importeeren Minister Mansholt drong aan op vereenvoudiging van de werkwijze van de Cobined Food Board en heeft aangekon digd, dat Nederland daartoe strekkende voorstellen zal in dienen. De „Prinses Beatrix" terug naar Vlissingen. Vanuit Rotterdam zullen zeelieden naar Schotland ver trekken om daar de in den oorlog tot oorlogsbodem om gebouwde „Prinses Beatrix" te bemannen en terug te brengen naar Vlissingen. De „Prinses Beatrix", die behoort aan de Mij. Zeeland, heeft in den oor log belangrijk werk verriaht en is in vrijwel alle landings operaties betrokken. Onder de bemanning die zal vertrekken bevindt zich ook personeel van „De Schelde". De kans bestaat dat reeds den 17den April dit schip te Vlissingen binnenloopt en daar mee zal dan ook het eerste schip van de Mij. „Zeeland" op zijn basis Vlissingen zijn teruggekeerd. Sedert 1 April is de bedrijfs leiding van de Stoomvaart Mij. „Zeeland" tijdelijk verplaatst naar Rotterdam, p.a. Wm. H. Müller en. Co. N.V.. Jobshaven. Het kantoor te Vlissingen Is thans tijdelijk ondergebracht in de Wilhelminastraat. Nog steeds is er weinig bekend van de hervatting door de Mij. van den dienst op Engeland, even min als vanuit welke haven dit zal geschieden. DE TOESTAND IN DE VLA SNIJ VERHEID. Belgische telers, die in Ne derland in het vorige seizoen vlas hebben geoogst, hebben hoeveelheden ongedekt opge slagen, waardoor hier en daar schade is ontstaan. Geruchten, dat millioenen kg. vlas zouden liggen te rotten, zgn echter niet juist. Geen enkele officiee. le instantie treft hiervoor een verwijt, omdat de teler ver plicht is het product behoorlijk op te slaan. De vlasoogst *945 is, voor zoover deze niet is verkocht, door het Bedrijfschap voor Vlas en Hennep gevorderd en verdeeld onder vlassers, die hun aankoopvergunning niet hebben kunnen benutten, meestal omdat de telers niet wilden verkoopen of te hooge prijzen vroegen. Deze vorde ring, die telkenjare plaats heeft, is door het bedrijfschap eerst ter hand genomen, nadat de termen van vrijen handel was verstreken. Het bedrijfschap is reeds enkele maanden aan het onder handelen met Belgische instan ties over den uitvoer van stroo. vlas. Verwacht wordt, dat de ze onderhandelingen binnen kort tot een goed einde kun nen worden gebracht. ATHLETIEK TE OOSTBUKG. Teneinde te komen tot de oprichting van een athletiek- vereeniging, is men dezer da gen begonnen met trainings avonden te Oostburg. Voorloo pig zal worden getraind in de gymnastiekzaal van de RJH.B. S*., terwijl binnen enkele weken de buitentraining zal beginnen. Er blijkt voor deze sport reeds bevredigende belangstelling te bestaan, niet alleen van de jeugd uit Oostburg, doch ook uit omliggende gemeenten. De training staat onder leiding van den heer F. Kolijn, bijge staan door de heeren A. Brak man en P. Simpelaar, terwijl voorloopig een bekende athlete uit Middelburg assisteert bij de damesti'aining. Het is ongetwijfeld van groot belang dat in dit zoo zwaar geteisterd gebied het initiatief tot deze sportbeoefening is ge nomen. Speciaal de jeugd moet hier veel missen aan ontspan ning. Door deze sportbeoefe ning wordt niet alleen ontspan ning geboden, doch tevens een prima lichamelijke ontwikke ling. Daarom wllen wij een- beroep doen op deze jeuga en ook op de ouders, hun kinderen aan deze sport te laten deelnemen. De medewerking van andere athletiekvereenigingen in Zee land is bereids toegezegd. Dinsdagavond werd in „HeE Centrum" te Axel de 26e jaar-» vergadering gehouden van de. Chr. Jongelingsvereeniging „Waakt en Bidt". De jaarver slagen van secretaris en pen ningmeester boden een gunstig beeld. De avond werd verder gezellig doorgebracht, er volg den nog Bijbellezing, voor* drachten, zang. Mede werd op gevoerd de klucht in 3 bedrij ven: „Frans knapt het op". Ir. Van Emmenes uit Den Haag zal omstreeks half Mei ,,Het Centrum" te Axel voor de scheidsrechtersvereeniging .Oostelijk Zeeuwsch Vlaande ren" een lezing houden over de spelregels e.a. voetbalaangele genheden. Reeds sedert eenige jaren huizen onder het vuil op de vuilnisbelt te Axel duizenden krekels. Ook thans met het mooie voorjaarsweer is er weer leven gekomen in de krekelkolonie. 's Avonds en 's nachts is het daar in de om geving een aanhoudend ge- sjirp van deze diertjes. Hier en daar zijn ze ook tot aan den rand van de bebouwde kom doorgedrongen. Begrooting 1946 dezer dagen te verwachten. Blijkens de memorie van ant. woord n.a.v. de nota be treffende den toestand van rijk's financiën, zal de begroo ting 1946 dezer dagen aan de Kamer voorden overgelegd. De totale staatsschuld wordt per 31 Dec. 1945 op rond 23 milliard becijferd. De kosten van M.G. bedroegen naar schatting over het le halfjaar '45 30 millioen en 2de half jaar '45 ruim 67 millioen. De kosten gemoeid met de liqui datie worden geschat op ïy, millioen. Hierin zijn niet opge nomen de salarissen van de militairen. Het ministerie van handel en nijverheid telde per 1 Jan. 11.772 ambtenaren te gen 1963 op 1 Mei 1940. Nederlands graanbehoeften. Op de Woensdag te Londen geopende internationale graan- conferentie heeft minister Mansholt verklaard, dat de behoefte aan broodgraan van Nederland slechts tot midden Juni is gedekt. De nieuwe oogst komt pas begin Octo ber. De minimum import zal 90.000 ton moeten bedragen. Het aantal calorieën was op 1 April slechts 2150, w.o. 250 cal. van niet gerantsoeneerd voedsel. Door verlaging van het broodrantsoen is dit thans 2000. Overeenstemming Russisch Perzische kwestie? Woensdagavond kwam de Veiligheidsraad wederom bij* een, zonder Gromyko. De voor^ zitter las een brief van Gromy ko voor, waarin deze verklaar de dat het terugtrekken der Russische troepen bij een over eenkomst van 24 Maart met Perzië geregeld is. De terug trekking was niet verbonden aan eenige andere kwestie. Hierop werd een brief van den Perzischen ambassadeur voorgelezen waarin deze ver klaart dat de onderhandelingen geen concrete resultaten had den. De Russ. troepen gaan voort met inmenging in bin- nenlandsche aangelegenheden^ Op 25 Maart overhandigde de, Russ. ambassadeur aan den. Perzischen premier drie memo randa: 1. bevestiging van de onvoorwaardelijke terugtrek king van de troepen; 2o. over de gezamenlijke oliemaat- schappij; 3o. over Azerbeidsjan waarin werd voorgesteld een autonome regeering te vormen. Desgevraagd verklaarde de Perzische gezant dat zijn land bereid zou zgn niet verder op deze kwestie aan te dringen wanneer de voorwaarde „on voorziene omstandigheden'* verbonden aan de evacuatie, wordt ingetrokken en indien de terugtrekking der Russ. troepen vóór 6 Mei a.s. ge schiedtNa enkele uren ver- 1 te zijn kwam de raad om 9 uur 's avonds in geheime zitting bijeen tot 11.15 uur. Tijdens deze vergadering zou voorloopige overeenstemming zijn bereikt om de Russische verzekeringen dat de Russ. troepen op 6 Mei teruggetrok ken zullen zijn en dat dit te rugtrekken niet samenhangt met Russische-PerzJsche onder handelingen, tc aanvaarden. Ook zou overeengekomen zjjn de bespreking over de Perzi sche kwestie op te schorten tot 6 MeL NIEUWE BONNEN Van 31 Maart Lm. 13 April BONKAARTEN KA, KB. KC 604. Boter: 172 Alg. 125 gr. Margarine: 171 Alg. 125 gr. Jam: 170 Alg. 250 gr. jam, stroop enz. Thee: 169 Alg. 50 gr. Koffie: 168 Alg. 100 gr Ei: 167 Alg. 1 ei. Huishoudzeep: 166 Alg. plm. 225 gr. huishoudzeep. BONKAARTEN LA, LB, LC 604. Melk: A 23 Melk 2 U B 23, C 23 Melk 3% L Aardappelen: 096 Aard. 2 kg< BONKAARTEN KD, KE 604. Boter: 672 Alg. 125 gr. Ei: 671 Alg. 1 ei. Jam: 670 Alg. 250 gr. jam, stroop enz. Huishoudzeep: 669 Alg. plm, 225 gr. BONKAARTEN LD, LE 601. Melk: D 23, E 23 Melk 6 L Aardappelen: 596 Aard. 1 kg, TABAKSKAARTEN ENZ. T 22: 2 rants, rook- of shag- tabak (geen sigaretten of sigaren). V 22: 100 gr. choc, of suikerw. X 22: 100 gr. choc, of suikerw. Bovengenoemde bonnen kun nen reeds op Vrijdag 5 April a.s. worden gebruikt met uit zondering van de bonnen voor melk en aardappelen, waarop eerst met ingang van Maan dag 8 April mag worden af geleverd. Bon 167 en 671 z(jn geldig tot en met 27 April a.s. De eieren kunnen betrokken wor den bij een detaillist, die ge woon is eieren op rantsoen bonnen te verkoopen. Bij deelneming aan maaltij den van de centrale keuken moeten aldaar de bonnen 100 of 600 vleesch voor vleesch en 096 aardappelen voor aard appelen worden ingeleverd,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1