PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Gemeenschappelijke Britsch-Amerikaansche gedragslijn inzake Iran Voorjaarsbeurs te Utrecht geopend. Zeeuwsche boeren eeregasten in Zuid-Holland. Brief van Sjahrir aan het Britsche volk. Als de „214"van de helling is. ïtootdredicteur O* Befllntljn fmrt redactioneele medewerking van dr. W. H. Beekenkamp). Uitgave: Stich ting P.Z.C., Middelburg. Druk: firma F. van de Velde Jr., Vlissingen. Commissie van Bijstand J. L. van Leeuwen. Ds. M. L. W. Schocb. Vlis- slngen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon» en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKbNSCHE COURANT Woensdag 3 April 1940 189e Jaargang Nummer 79 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, 3.20 per kwartaal, franco per post, t 3-45 per kwartaal- Losse nummers 5 cent. ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm-, minimum per advertentie 2. Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60. tel. 10 (2 lijnen): Middelburg Londensche Kaal 29. tel. 2077 en 2924. Goes Turfkade 15, teL 2475. Oostburg Gratemastraat 3, Terneuzcn: Brouwerijstraat 2. Postrekening nr 359300 P.Z.C., Middelburg. TE DUUR.... De loonen verhoogen het kan niet, omdat we dan regel recht op ©en inflatie afste venen. Maar de prijzen, moeten omlaag. Iedere huismoeder klaagt, dat het leven ver schrikkelijk duur is, dat zij niet weet hoe de eindjes aan elkaar te knoopen en eenvou dig met haar weekgeld niet rond kan komen. De levensmiddelen zijn duur. Wij hebben er reeds vaker over geschreven. Toen er weinig te krijgen was, merkte men dat nog' niet zoo. Nu er steeds meer in de winkels tot koopen lokt, ervaart men pas goed, hoe arm Nederland is gewor den. Wat kost een maaltje visch, wat kost de versche groente! Voor menigeen zqn de prijzen niet te betalen. En toch zijn de levensmiddelenprq'zen nog niet het ergste. Veel er ger is. dat niemand in staat is nieuw, huisraad te koopen of meubelen, of kleeding. Alles is even duur. Als men een ver gunning krijgt om een bed aan te schaffen of een costuum, waar moet het geld dan van daan komen? Het is er in de meeste gevallen niet. Men weet dat in Den Haag even goed als hier en wil nu trachten In dezen noodtoestand te voorzien door een credietre- geling in het leven te roepen. De arbeider zal gelegenheid krijgen om wat hij noodig heeft OP afbetaling te koopen. Later moet d*t geld dan weer worden afgelast. Het is een allesbehalve ideale oplossing. De menschen worden verplicht zich in de schulden te steken en verpauperen daar door langzaam maar zeker. Bovendien echter moeten de arbeiders, die van deze voor schotregeling gebruik maken, voor wat zii koopen een veel te hoogen prijs betalen. En zij koopen dus voor geleend geld, waarvan de terugbetaling waarlijk niet rnee zal vallen, heel wat minder, dan het ge val zou zijn als er een fatsoen lijke prijsregeling was. De regeering dringt er tel kens weer op aan, dat de men schen zullen sparen. Maar er kan niet gespaard worden en de menschen willen niet spa ren, omdat men niet inziet waar het goed voor is. Er kan niet zóóveel gespaard worden, dat men koopen kan wat men noodig heeft De banketbakkers varen er wel bij Er moet hier verandering komen op korten termijn Want ons volk verarmt. Er is van alles noodig in ieder huis houden. Maar er komt niets nieuws, omdat het Tdet kan! Met een credietregeling heft men dezen misstand niet ot>. Zij is een lapmiddel, dat de menschen nog armer 'maakt Het Wereldgebeuren WAT ZULLEN DE RUSSEN DOEN? Een tweede onbekende soldaat. Het Amerikaansche Huis van Afgevaardig den heeft met aller in stemming een verzoek tot den minister van oorlogstransport gericht om van een der slag velden van overzee het lichaam van een onbe kenden Amerikaanschen soldaat naar het vader land te brengen. Deze „onbekende Amerikaan zal op het nationale kerkhof Arlington, dicht bij het graf van den on bekenden Amerikaan schen soldaat uit den oorlog 1914'18, worden In Mei een vijf-ministers conferentie? Met onverminderde spanning wordt de hervatting van de behandeling van de Perzische kwestie door den Veiligheids raad tegemoet gezien en er is voor die spanning alle reden, daar Engeland en Amerika thans gemeenschappelijk hun gedragslijn hebben vastgesteld. Men meent in New York te weten, dat slechts indien zoo wel door Moskou, als door Te heran volledig bevredigende antwoorden worden ontvangen op het Britsch-Amerikaansche verzoek om inlichtingen, de Iraansche kwestie van de agen da zal worden afgevoerd. Is dit niet het geval, dan zal men de consequenties daarvan aan vaarden en niet schromen om maatregelen te nemen, die Iran de waarborging van zijn rech ten verzekeren. Deze antwoorden zouden moeten bevatten: de verzeke ring van de Russen, dat alle Sowjettroepen zich zullen te rugtrekken, niet alleen uit het eigenlijke Perzië, doch ook uit het omstreden gebied van Aseibeidsjan. De verzekering zou moeten worden gegeven, dat geen oorlogsmateriaal in handen zal worden gespeeld van de nationalisten in dit gê- bied. De verzekering zou moe ten worden gegeven, dat .de terugtrekking van de troepen onvoorwaardelijk is. Nu maar afwachten, of de Russen zich inderdaad op deze wqze de wet laten stellen door den Veiligheidsraad. Zeker is dit allerminst, maar aan den anderen kantMoskou zou toclj werkelijk een figuur slaan, als het dwars tegen alle andere naties inging. Bevreesd voor zulk een fi guur zqn de Russen overigens niet. Er wordt vandaag in Lon den een Europeesche voedsel- conferentie gehouden. En wie ontbreken weer onder de ver tegenwoordigde staten De Russen. Zij hebben het ditmaal zelfs- de moeite niet waard ge vonden om mede te deelen waarom zij niet verschenen Door dit alles blgven de in ternationale verhoudingen on prettig. Vandaar. dat men steeds sterker de noodzaak gaat inzien van een nieuw overleg tusschen de groote mo gendheden. Er bestaat een tans, dat het tot een bespre king van de ministers van bui. tenlandsche zaken der groot* vijf zal komen,als in Mei de vredesconferentie met haar werk zal beginnen. Hopelijk zullen er dan resultaten worden bereikt, waardoor de tegenstel lingen wat minder scherp wor den. Intusschen is het aantal Europeesche crises, zoo juist met één verminderd doordat België immers een nieuwe re geering-Van Acker heeft, al weer met een nieuwe toegeno men. In Griekenland hebben de monarchisten een meerderheid behaald en de Grieksche regee ring is afgetreden Daar in het verleden reeds bleek, hoe uiterst moeilijk het is om in Doodstraf voor Prof. Schrieke. Het byzonder gerechtshof te 's-Gravenhage heeft Dinsdag prof. fhr. J. J. Schrieke, In bezettingstijd secretaris-gene raal van het departement van justitie, wegens hulpverlee ning aan den vijand, conform den eisch, ter dood veroor. deeld. Het Hof achtte bijna alle ten laste gelegde feiten bewe zen en verwierp het door den verdediger aangevoerde, dat prof. Schrieke een onderge schikte positie bekleedde en geen hoofd van het departe. ment was. In feite was hij wel hoofd van het departe ment, aangezien hij bekleed was met zuivere regeeringsbe- voegdheden. Het Hof wqst in zijn sententie voorts öp de toe spraken, welke prof. Schrieke tot Duitsche autoriteiten, Himmler hield, op den brief, welken Jiij aan Rauter schreef na den op Rauter gepleegden aanslag. Wa9r prof. Schrieke er zich op beriep, de functie te heb ben aanvaard om nog. grootere verwarring te voorkomen, wijst het Hof erop, dat dit in 1941 zeker nog niet kon gel den terwijl hij, zelfs toen hij wist, dat Duitschland de an nexatie van Nederland voor stond, verzuimde daarvan Mus. sert m kennis te stellen en ztjn landverraderlrjk bedrijf voortzette. Prof. Schrieke heeft cas satie aangeteekend tegen dit vonnis. Griekenland een kabinet samen te stellen, kan het wel eens heel wat voeten in de aarde hebben, voor en aleer men de zaak weer voor elkaar heeft. Daar er bovendien rumoer dreigt rond de koningskwestie, ziet de toekomst er voor Grie kenland niet al te vroolijk uit... Von Ribbentrop loog. Von Rlbbentrop is Maandag onderworpen aan een kruisver hoor en. heeft een armzaligen indruk gemaakt. Hij trachtte als gewoonlijk aan te tooneu, dat hij van alle gruwelen niets geweten heeft, dat Schusch- nigg ten tijde van de inlijving van Oostenrijk niet onder pres sie werd geplaatst evenmin als de Tsjechen dat werden, toen deze staat werd vernietigd. Toen hem gevraagd werd, waar om Schuschnigg dan 7 jaar gevangen werd gehouden en in concentratiekampen, werd on dergebracht, antwoordde de onschuldige minister van bui- tenlandsche zaken, dat hij meende, dat de vroegere Oos- tenrijksche kanselier in een ho tel verblijf hield. Dat er con centratiekampen waren in Duitschland. von Ribbentroo wist het niet, dat er gruwelen werden gepleegd, hij wist het niet. Met behulp evenwel van de noodige. documenten toonde men hem aan, dat hij van alles wel degelijk op de hoogte was geweest eh dat hij dapper had medegeholpen aan de gang- sterspolitiek. die de Duitschers in'Europa uitoefenden. Als een leugenaar gebrandmerkt ver liet de voormalige naziheid de getuigenbank. ROOFOVERVAL TE ETTEN-LEUR. Vrijdagavond stopte plotse ling een auto voor de woning van den boer Ko van Eekelen te Etten-Leur. De inzittenden verzochten binnengelaten te worden. Omdat de oude vrouw geheel alleen thuis was, wei gerde ze de deur open te ma ken. Ook toen de onbekenden zeiden dat zij C.C.D.-ambtena- ren waren. De mannen repli ceerden daarop dat zq het slot uit de deur zouden schieten indien er niet onmiddellijk werd open gemaakt. De oude vrouw durfde niet langer te genstand bieden en opende de deur. Vijf mannen drongen bin nen en zetten haar het pistool op de borst en dwongen haar al haar geld, waardepapieren en sieraden af te geven. Met dezen vrij omvangrijken buit sprongen de roovers in hun wagen en waren in een omme zien verdwenen. De klompendistributie. Voor klompen komen ook thans arbeiders van o.m. de na volgende bedrijven in aanmer king: autogeenlasschers; bank werkers; betonwarenindustrie; bouwplatenindustrie; cement- ware ntndus trieconsumptie- rjabereiders; draineerwerkers dravende baggerwerktuigen (arbeiders op-); electr. las- schers; flesschenspoelers, fun- deeringswerkers; glas-indus trie; handelaren en vervoerders in mest en meststoffen (arbei ders bij-)handelaren inoud ijzer (arbeiders bij-); houtbe drijven (arbeiders in); kanton- niers; ketelmakers; klinkers kokspersoneel; koperslagers; machinisten, die tevens sto- kersarbeid verrichten; manden, makers; nagel jongens; oven- personeel pluimveehouders schillenophalers; sloopers ijzer- contructies; sloopers stellingen en bunkers; sluiswachters; straatmakers en handlangers: verfbereiders en -mengers; worstmakers; ijzerwerkers. Demonstratie van Nederlands technisch kunnen H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses Juliana tegenwoordig. In een bijeenkomst in den Stadsschouwburg te Utrecht ■is Dinsdagochtend de voor- jaarsbeurs na 5 jaar weer geopend. De plechtigheid werd bijgewoond door H. M. de Ko ningin. H. Mgr. Orsenigo overleden. Te Eichstaett in Beieren is op 73-jarigen leeftijd over leden mgr. Cesare Orsenigo. de pauselijke nuntius In Duitschland. Gisteravond heeft de Paus hem den apostilischec zegen gegeven. (Mgr. Orsenigo is ook hier te lande geen onbekende. Im mers, van 1923 tot 1927 was hq pauselijk internuntius te Den Haag als opvolger van wijlen mgr. Vincentini. In 1927 verliet hq ons land om te wor den opgevolgd door mgr. Lo renzo Schioppa. In 1930 ging hij als opvolger van kardinaal Pacelli, den tegenwoordigen Paus, als nuntius naar Berlijn. Eind Nov. 1943 werd het ge bouw der pauselijke nuntiatuur tijdens een luchtaanval volko men verwoest. Mgr. Orsenigo en het personeel der nuntiatuur bleven daarbjj ongedeerd). CANDIDATE NLIJST C.P.N. De communistische partij Nederland „De Waarheid" zal voor de Tweede Kamerverkie zingen o.m. als candidaten stellen: 1. Gerben Wagenaar, Amsterdam; 2. Paul de Groot, Amsterdam; 3. C. Borst, Am sterdam; 4. A. C. Koenen, Amsterdam; 5. B. J. Stokvis, mr. dr., Amsterdam. K. H. Prinses Ju liana, 'min.-pres. prof. Scher- merhorn en 5 ambtgenooten. De voorzitter van den raad van bekeer, de heer Fentener van Vlissingen, opende de bij eenkomst en heette de Ko ninklijke gasten alsmede de verschillende autoriteiten wel kom. Nadat het Utr. Sted. Orkest zich had doen hooren, sprak de minister-president, prof. ir. W. Schermerhorn. Hij wees op het karakter van de Jaarbeurs. Het is geen markt, waar men zijn waar te koop aanbiedt, doch de jaarbeurs moet worden gezien als een demonstratie van het tech nisch kunnen en het econo misch potentieel van het na tionale leven. In dezen oorlog is er veel veranderd. Ons achterland is verwoest. Onze nationale economie zal de aan passing moeten vinden aan den nieuwen toestand, die een onafwendbare noodzakelijk heid beteekent. Verheugend noemde spr. in dit verband de buitenlanasche belangstelling voor deze jaarbeurs. Moge de jaarbeurs bijdragen tot de po gingen om ons volk te voeren naar een betere toekomst, zoo besloot de minister-president. Vervolgens nam de minister van handel en nijverheid, ir. H. Vos. 't woord, die het econo misch belang van'de jaarbeurs in het licht stelde. Een belangrijk deel van de beteekenis van de jaarbeurs zal liggen in koop en verkoop, registratie van aanbod, regis- stratie van behoefte en regi- tratie van mogelijkheden om voldoening aan die behoeften. Spr. stelde naast elkaar den toestand van Mei 1945, onmid dellijk na de bevrijding en die van nu. De nationale produc tie bedroeg toen 20 van de normale in 1938. In Januari 1946 bedroeg de productie ge middeld 60 en thans rond 70 Het aantal werkloozen daalt sterk en binnenkort komt er waarschijnlijk een spanning op de arbeidsmarkt. V/at de Hulpa ctie Scheldemonden presteerde Den Haag en Leiden kwamen in actie. Het is niet gering wat de Stichting Hulpactie ..Schelde- monden de laatste helft van de vorige week ten bate van de getroffen gebieden van Zeeland heeft georganiseerd. Zoo werd in Leiden Vrijdag avond een weldadigheidsfeest gegeven, waaraan o.m. het Middelburgsch Muziekcorps en het Arnemuidsch zang koor ..Beatrix" meewerkten. De heer van Oorschot, loco- burgemeester van Vlissingen, sprak op dezen geslaagden avond over de vele moeilijke oogenblikken, die men in Zee land tijdens en na de bevrij ding had doorgemaakt en het Arnemuidsch Zangkoor boekte tusschen de perfect uitgevoer de nummers van het Metro- pole-orkest door, zeker niet het Wetsontwerp inzake bouwkassen. Wanneer straks de moeilijk heden geringer zijn, dan is 100 procent van 1938 geen maxi mum, doch een minimum voor ons land. Op het oogenblik zijn wij nog niet veel verder dan de helft van dit minimum. Tot slot sprak de minister de hoop uit. dat wij aan het einde van het jaar bij de na- jaarsbeurs, kunnen zeggen, dat wq verder zijn opgeklom men op de ladder .die leidt tot volledig herstel. Met het spelen .van „Wilt heden nu treden" werd de ope ningsplechtigheid besloten. Na de plechtigheid in den Stadsschouwburg ven-trokken de Koningin en de Prinses naar de Jaarbeurs, van welke gelegenheid gebruik werd ge maakt om bij het eerste be zoek van de Koningin na de bevrqding aan de stad Utrecht een korte rondrit te maken. Op dezen eersten ochtend van - de jaarbeurs heersehte er in VnTp óe stad. méde ten gevolge van het bezoek van de Koningin en de Prinses, een intense drukte. Met een spontane hartelijkheid heeft de Utrechtsche bevolking: de Vorstin een hulde gebracht, die geheel in overeenstem ming was met de feestelijk heid van dezen voor Utrecht zoo belangrijken openingsdag. Bij de desbetreffende depar tementen is in ver gevorderden staat van voorbereiding een wetsontwerp, houdende voor- loopige voorziening met be trekking tot de bouwkassen. De bedoeling is, dat voor het sluiten van bouwkasovereen. - komsten en het verhoogen van meskoor in. Een tweede spre- /Ir. T TvT Dotllrf r minst succes met het in dia-» lect gezongen Zeeuwsch Volkslied. In den Haag, waar men de hulpactie voor Zeeland nog grootscheepscher had opgezet, werden ae 450 Zeeuwsche boeren en boerinnen, die hier bij hun medewerking zouden verleenen. niet minder harte lijk ontvangen. Donderdagmiddag waren zij reeds op het Binnenhof offi cieel verwelkomd. Even over vieren waren ze in 11 militai re vrachtauto's gearriveerd. Verscheidene plaatselijke auto riteiten en het comité „Schel* demonden" waren bij de be groeting aanwezig. Ook hier werd een feestavond georga niseerd, waarvan de baten voor de Zeeuwsche bevolking waren. Op dezen gala-avond waren- o.m. de burgemeesters van Zierikzee. Oostburg, Aar denburg en Sluis aanwezig en de heeren L. P. van Oorschot, C. A. van Woeldëren, prof. ir. C. L. van der Bilt en mr. J, J. Boasson. Jhr? mr. A. F. C. de Casem» breot, burgemeester van West* kapelle, sprak het openings woord en schilderde den droe* vigen toestand, waarin niet alleen zijn gemeente, maar heel Zeeland door het oorlogs* geweld verkeert, daarop leid* hij het Westkappelsch Da- het bouwkaoitaal van reeds gesloten bouwkasovereenkom- sten aan bepaalde voorwaar den moet worden voldaan. Als toezichthoudend orgaan is ge dacht ,de verzekeringsraad. TOCH OP REIS DEZEN' ZOMER! Er is een coördinatie tot stand gekomen tusschen de Cebuto-reisvereeniging en de Nederl. Spoorwegen. Het be langrijkste resultaat van deze overeenkomst is de organisatie van de zg. „Spoto" tochten, waarvan men er, ondanks de moeilijkheden die momenteel nog aan het reizen zijn ver bonden. voor het komende sei zoen reeds 66 heeft ontworpen Men kan bij deze tochten niet alleen gebruik maken van een spoor- en toerwagen, maar ook .van hpot.en andere ver voermiddelen. Men heeft ver schillende van deze Spoto- tochten ontworpen als geael- schapstochten. maar ook als half-individueele en geheel in dividueele tochten. Op dez: wijze kunnen zonder al te groo te kosten reeds dezen zomer gtootere reizen worden ge maakt. Protest tegen gebruik van Britsche troepen. De Indonesische premier Sjahrir heeft een open brief gericht tot het Britsche volk. die in de Daily Workr 'gepubli ceerd is. Hij protesteert daar in tegen het gebruik van Britsche en Br. Indische troe pen op Java en verklaart, dat de plaats van het Britsche volk moet zijn aan de zijde van de Indonesiërs om het Ne- SCHELDE-PROBLEMEN Staat er geen groot schip meer op stapel. VLIEGTUIGFABRIEK KOMT NIET NAAR ZEELAND. Gebrek aan personeel de oorzaak. Wie Vlissingen nadert, onverschillig van welke zijde ziet ree<l8 van verre hoog boven de stad de machtige kranen van de K.M. „De Schelde" en daarnaast de enorme romp van de „214", het schip van den Rotterdam- schen Lloyd, dat den ganschen oorlog op stapel heeft ge staan, maar dat niet werd voltooid. Het is een indrukwekkend gezicht dit zwarte lijnenspel tegen den lichten hemeL Maar het zal niet lang meer te zien zqn. Want vermoedelijk zal in Juni de „214" van stapel loo- pen (de juiste datum is nog niet vastgesteld en de naam van het schip is nog niet be kend) en dan zal de massale scheepsromp verdwenen zijn en staat er in Vlissingen geen groot schip meer op de hel ling. Het silhouet van de stad zal veranderd zijn. Alleen de machtige kranen zullen hun armen nog breed uitzwaaien boven de karteling der daken. Maar geen groot échip meer op de helling De Duitschers hadden het schiD wel graag voltooid ge zien. Zij hadden het kunnen gebruiken, want ze hadden geen vloot. De „214" evenwel kwam niet gereed. Zij diende als bergplaats voor kostbare en nuttige materialen in groo ts hoeveelheden, die in den scheepsromp waren onderge doken. Zq mocht niet ge. reed komen, omdat zij dan den vijand tot nut zou zqn geweest. En zq kwam niet ge reed en dat was een knap staaltje van lqdeiqk verzet van allen, die op „De Schelde" werken. Er zijn meer van die knap- g; prestaties geleverd. Drie rpedöjagers hadden de Duit schers besteld reeds in 't begin van den oorlog. Daarvan is er geen enkele gereed geko men. Van vier herstelde handels schepen is er maar één vol tooid. Eén ligt onafgewerkt gezonken in den havenmond. Het derde is nu klaar voor het water. Ook de „214" is zoo ver. Uit Amerika is het vet, waarmee de helling ge smeerd moet worden reeds onderweg. Het hout, dat voor een tewaterlating noodig is. is er nog niet. Maar het zal komen. En dan staat er geen groot schip meer op de helling in Vlissingen. Er had er een kunnen staan. Een vrachtboot van 12.000 ton. Het type schip, dat „De Schelde" noodig heeft naast de groote passagiers schepen. Kleine schepen kun. nen ook 'op kleine werven wor den gebouwd, groote kranen moeten groot werk hebben, anders worden de kosten niet gedekt. De order echter ging verlo ren voor „De Schelde" en het is/ genoegzaam bekend, waar door. „De Schelde" heeft niet voldoende personeel om zulke orders bij een redelqken lever tijd aan te nemen. Het gaat eenvoudig niet. Als Vlissin gen volledig bewoond was, zou de stad maar juist groot ge noeg zijn om te samen met de omgeving aan een bedrijf als „De Schelde" de noodige werkkrachten te leveren. Nu een belangrijk deel van de bevolking geëvacueerd is en éen groot percentage van de huizen nog onbewoonbaar, ontbreekt de werkkracht en de gevolgen zijn ernstig. Men weet, dat er sprake Is van een fusie tusschen de Nederlandsche vliegtuigfabrie ken. Er werd gemompeld, dat Vlissingen daardoor een kans kreeg op vestiging van een flinke vliegtuig-industrie. Een vleug van licht aan een grij zen horizon is zulk een ge rucht. Toen wq' echter dezer da gen een onderhoud hadden op „De Schelde", haalde men daar de schouders op. De vliegtuigindustrie komt helaas niet naar Vlis singen en de vliegtuigafdee- ling van „De Schelde" kan niet heropend worden, luidde het antwoord. - Ér is geen personeel voor. Een vliegtuigfabriek zou een 2000 man personeel moeten hebben. Vlissingen heeft nor maal omstreeks 22000 inwo ners; hiervan waren toen de oorlog begon 2250 werkzaam op „De Schelde". Van daag levert Vlissingen nog maar 1400 man. Een verschil van 900 man, en die 900 zou den wq uitstekend kunnen gebruiken. Er Is werk in overvloed en de markt is gunstig. Maar ze zijn niet te vinden. Om ons voldoende werkkrachten te verschaffen en tenminste een gedeelte van de buitenaf wo nenden gelegenheid te geven, hierheen te komen, zou Vlis singen 'n stad van 30.000 zielen moeten zijn en om naast ons een flinke vliegtuigindustrie te hebben, zou zij 50.000 in woners moeten hebben. En die krijgen we hier in geen jaren, omdat er geen woongelegen heid is! We houden ons daar om aan onze machinefabriek, die goed werkt en aan scheepsbouw en reparat'e. Be ter één levende indusiv.e, dan twee half-doode bedrijven. Voor Vlissingen is dit wei nig minder dan een ramp. Nooit lagen de kansen op opbloei zoo gunstig als thans, nu er orders bij de vleet zijn. En juist nu kan er niet ge bouwd worden. Het herstel der beschadigde woningen eischt alle krachten op. Er zullen in 1946 slechts een dikke 50 nieuwe huizen wor den gebouwd. Het is geen stralend pers pectief. Personeelsgebrekwo ningtekortGeen groot schip op de helling. En geen vliegtuigindustrie derlandsche imperialisme uit de wereld te helpen. In den brief wordt scherpe critiek op de Labourregeering uitgeoe fend. De opperbevelhebber der ge allieerde troepen in Indië, gen. Stopford, is benoemd tot op. pérbevelhebber van alle geal lieerde landstrijdkrachten in het Verre Oosten, in dé plaats van sir Miles Derapsey, din benoemd werd-tot opperbevel? hebber in het Midden Oosten De Times en de New York Times hebben hun voldoening" uitgesproken over de jongste ontwikkeling in de bespre kingen te Batavia. Er is alle hoop op een spoedige oplos sing- INSTITUUT PASTEUR TE BANDOENG. Het instituut Pasteur te Bandoeng heeft met groote moeilijkheden te kampen, waardoor de bestrijding van typhus, dysenterie en pest en zelfs van het pokkengevaar belemmerd wordt, juist nu de huidige hygiënische toestanden bijzondere waakzaamheid vor deren. Een deel van het instrumen. tarium is weggevoerd ten be hoeve van een poging om te Klaten (nabij Soerakarta) een nationalistisch instituut op te richten, ofschoon het oude personeel nog te .Bandoeng aan wezig was en werken kon. Het eindresultaat is boven dien echter geweest een staat van uiterste verwaarloozing. Tal van instrumenten zijn ge stolen, boekerq, chemicaliën, glaswerk vernield, de restan ten een hopelooze chaos, de proefdieren verdwenen of to taal verwaarloosd. ker, ds. J. N. Pattist, voorzj van het A.N.V., deed een op roep voor de collecte van Za« terdag. Een uitgebreid variété, programma werd daarop afge* werkt, maar het meeste suc ces oogstte toch de opvoering van een Cadzandsche boeren bruiloft. Vrijdag bezochten de Zeeu wen, die de gast waren van de gemeente den Haag. ver schillende bezienswaardighe* den Een gedeelte van het ge zelschap verleende op dezen' dag eenter zijn medewerking bij een grootsch opgezette collecte in liet Westland. Maar Zaterdag begon pas in Den Haag het eigenlijke feest een collecte, waaraan 6 mu ziekkorpsen. 3 geluidswagens, politie, brandweer en het per soneel van verschillende bu* reaux hun medewerking ver leenden, benevens natuurlijk de Zeeuwsche gasten zelf, waarvan een gedeelte op de geluidswagens door de stad toerden. Een half millioen speldjes waren voor deze collecte be schikbaar gesteld. Om 12 uur waren ze echter al aan de collectanten uitgereikt. Wel een bewijs voor het succes van deze collecte in het bij zonder en voor de Hulpactie „Scheldemonden" in het alge meen! S.S. „NIEW-AMSTERDAM" NAAR SOUTHAMPTON. Het m.s. „Nieuw-Amster- dam" zal op zijn reis naar Nederland Southampton aan doen, alwaar de zich aan boord bevindende Engelsche troepen zullen debarkeeren. Het m.s. „Boschfontein" is met 829 repatrieerenden aan boord op 30 Maart 1.1. van Tandjong Priok vertrokken. Het schip wordt waarschijn lijk 14 April te Suez ver wacht. Nog eenige jaren tabaksdistributie. De opvoering van de ta baksproductie is, door het feit, dat eerst in 1948 ©f 1949 tabak uit Indië kan worden verwacht, weer gestagneerd en bedraagt thans weer 30 van de productie in 1939. De distributie van tabak voor binnenlandsch gebruik zal dus nog wel eenige jaren duren. Sigarenrxport. waar voor in 1946 400 ton ruwe tabak beschikbaar wordt ge steld, blqft echter noodzake lijk om het Nederlandsche product op de buitenlandsche markt te handhavèn CORRESPONDENTIE VOOR DE „O 21". Wegens gewijzigd vaarplan moet de correspondentie voor opvarenden van Hr. Ms. on derzeeboot „O 21", in afwij, king van het reeds gemelde, uiterlijk 9 April a.s. gepost zijn om het schip in Port Said en uiterlijk 15 April om het schip in Gibraltar te bereiken. WEER PAKKETPOST NAAR INDIË. Naast de heropening van een beperkte internationale pakketpost voor handelsdoel einden is thans ook de moge lijkheid geschapen om particu liere en postpakketten per zeepost naar Indië te verstu ren. Deze pakketten, die be stemd mogen zijn voor bur. jers en militairen in en bui en kampen, kunnen verzon den worden naar: Batavia, Buitenzorg, Bandoeng, Sema- rang, Soerabaja, Borneo, Ce lebes, Ambon, Ternate, Koe pang, Morotai. Tandjongpan- dan, Medan, Palembang, Pa- dang, Sabarti. Het gewicht mag ten hoog ste 5 kg. bedragen. Met ingang van 1 April zijn voor smeermiddelen coupures in gebruik genomen voorzien van de letter K. De coupures met de letter J blijven vcor- loopig in omloop. Als gevolg van een tusschen de dagbladen getroffen regeling, ter verzekering van een bil lijke papierverdeeling. verschijnt ons blad, uit hoofde van zijn formaat, heden m een omvang van 4 pagina's.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 9