O-K-E! j S-pannekoeken heohrlard zal herrijzeii Joop Silvius variété f ZETTER TOFIFE STOFFETS M€t blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze Zoontjes en Broertjes LEENDERT BLAAS en CORNELLS IZAiiK. L. DE RIDDER. C. E. DE RIDDER—OCKÉ. LIEN en JAAP Vlissingen. l April 1946. Walstraat 34 bov. Met groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons Zoontje en Broertje FRITS. G. v d. VOORDE. J. H'. C. v d. VOORDE— BARENTSEN. PIETER. MARIANNE. HANS. Middelburg, 1 April 1946. Nieuwstraat 1820. Tijdelijk: 'Ziekenhuis. Verloofd: APPOLLONIA VAN HESE en PIET LTJITWIELER. Goes. 31 Maart 1946. Math. Smallegangebuurt 53. Verloofd: JO DE JONGE en COR MOSSELMAN. Kruin in gen, Hoofdstraat 73. Wijk bij Duurstede. Ameronger Wetering 4. 6 April 1946. W. L. M. GROFFEN en MIES BUT geven kennis van hun voorge nomen Huwelijk, waarvan de inzegening zal plaats vinden op Vrijdag 26 April a.s. in de Pa rochiekerk van O.L. Vrouw om 10.30 uur. Vlissingen, 28 Maart 1946. Boulevard Bankert 102. Badhuisstraat 92. Gelegenheid tot feliciteeren van 3 tot 4 uur. in de bovenzaal van het Restaurant Royal' Badhuisstraat 3. Toekomstig adres: Boul. Bankert 102, Vlissingen. Het uitgestelde huwelijk var. PIET J. PORREIJ en CATHARINA J. LAMBREGTS zal plaats hebben op Donder dag 4 April a.s. Rotterdam, Dalweg 16. Oostburg, Rijksweg V 2a. i Op Vrijdag 5 April ho- S pen onze geliefde Ouders, t g Behuwd- en Grootouclars L KOSTER 1 P. KOSTER—WISSE, hun 40-jarige Eehtvereeni- ging te herdenken. Dat zij nog lang ge- spaard mogen blijven, is ge de wensch van hun dank- 9 bare Kinderen, Behuwd- jg en Klemkinderen. CH. KOSTER. i J. KOSTER— WALRAVEN. NELLEKE. t M. KOSTER— v d KREEKE, ij A v 'd. KREEKE. INEKE. I Rilland, Hoofdweg 12. J »||||#||||#||||«ll»llll#llll«lll#lllWIII#lllfr •lll»lll»llll#llll«lll»IIIIO!ll»lll»IIH«IJ Zaterdag 6 April a.s. hopen onze geliefde Ou- jg ders, Behuwd- en Groot- ouders J. LUTE C. H. LUTE— VAN DER HARST, hun 40-jarige Echtveree- H niging te herdenken. S Dat zij nog lang ge- a spaard mcgen blijven, is de wensch van hun dank- bare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. C. A. LUTE. J. S. L.UTE—GILLISSEN g VERSCHAGEN. J 8 TINY. W a c. H. SCHOT—LUTE. L. J. SCHOT. I§ Gelegenheid tot felici- fjt teeren van 35 uur n.m. Vlissingen, Nieuwstr. 50. j| De Heer en Mevrouw HOLT- KAMP—VAN ELSACKER zeg gen, mede namens wederzyd- sche Ouders, hartelijk dank voor de vele blijken van be langstelling vóór en bij hun huwelijk ontvangen. Middelburg, 2 April 1946. Heden overleed, door een droevig ongeval, onze geliefde Broer, Zwager, Oom en Vriend J. O LIJSLAGER, in den leeftijd van bijna 35 jaar. Buitenland: A OLIJSLAGER. Vlissingen: D. KOKELAAR— OLIJSLAGER. W. P. KOKELAAR en Kinderen. Koudekerke: E. BOONE— OLIJSLAGER. P. BOONE en Kinderen. Vlissingen: E. OLIJSLAGER. Middelburg: C PROVOOST— OLIJSLAGER en Kind. J. SINKE— OLIJSLAGER. B. SINKE en Kinderen. T. VAN DE PUT. Allen, die hem gekend hebben, zullen beseffen hoe zwaar ons dit verlies valt Vlissingen, 31 Maart 1946. Het kantoor van Notaris J. TERPSTRA te Middelburg is Donderdag a.s., wegens sterfgeval, gesloten. JOH. SUURMOND Installatiebedrijf Braamstraal 27 Souburg. DONDERDAG 4 APRIL A.S. kunnen wtj onzen winkel WEER OPENEN. Wij kunnen U nog niet alles leveren, maar toch zult U ver steld staan, als U onze étalage bekijkt. Verlichtingsartikelen, Stofzuigers Strijkijzers, Snelkokers Straalkachels, Comforen Handlampen, enz. enz. VAKKUNDIGE BEDIENING. 2 ongem. Kamers te huur gevraagd door vrouw met 2 schoolgaande kinderen, liefst met gebruik van keuken. Brieven letter N 14, Bur. P. Z.C., Vlissingen. Heden overleed tot onze droefheid, na een langdu rig, geduldig gedragen lij-' den, nog heel onverwachts, mijn geliefde Vrouw, Dochter, Zuster, Schoon zuster en Tante CLAZINA LEUNTJE BURGEL— VAN DE KREEKE. in den bloeienden leeftijd van 35 jaar en 6 maanden Haar diepbedroefde Familie: G. BURGEL. D. v d. KREEKE. M. v. d. KREEKE— ALLEMEKINDERS. J KOSTEN. L'. C. KOSTEN— v. d. KREEKE. MARIETJE. Wolf aartsdijk. 30 Maart 1916. ZONDER BON. Ontvangen groote partij prima SUIKERZOET (geen nasmaak), 11 en 16 cent er pak. Een uitkomst voor de luismoeders. ALB. HUIJSMAN Gravenstraat 12 Middelbnrg Herplaatsing wegens misstelling. Heden overleed te Soest onze beste Broeder en Oom, de Heer H. J. VAN DER BEL, gewoond hebbende te Vlissingen: Paul Kruger- straat 33, in den ouder dom van 82 jaar. Namens de familie, Rusthoeve Purmerend J. H. VAN DER BEL Sr. Kruiningen: J. J. VAN DUKE. Soest, 25 Maart 1946. Eenige en algemeene kennisgeving. Voor de vele blijken van belangstelling, die wrj by onze 25-iarige Echtvereeniging mochten ontvangen, zeggen wy, mede namens onze Kin deren, hartelijk dank. P. A. BEUN. A. J. BEUNWISSEKERKE. Vlissingen, Verkuyl Quakkelaarstr. 11. Heden telefonisch aangeslo ten onder no. 213 Taxibedrijf ,R. KOPPEJAN, Zoutelande. (Netnummer K 1186). Dag en nacht geopend. VERHUISD. Vanaf heden is de Schoen- handel en Schoenmakerij van A. BALJEU, Segecrstraat 21, Middelburg, weer gevestigd Nieuwstraat 33, Oost-Souburg. Te koop gevraagd i.g.st.z. KINDERWAGEN, liefst mo dern* A 50. Vrouwenpolder, Heden ontsliep in volle verzekerdheid des geloofs, onze lieve Man en Vader, de Heer JAKOB TERPSTRA. Notaris, in den leeftijd van 48 jaar. E. H TERPSTRA— EURB WILLEM FREDERIK. JAKOB. MAAIKE. Middelburg, 31 Maart '46. Korte Noordstraat 1. De begrafenis zal darts hebben D.V. Donderdag 4 April a.s., 2.30 uur van het sterfhuis. Geen bloemen. SMEEROLIE CARDAN OLIE KOGELLAGERVET WATERPOMPVET SP UITVET WAGENSMEER kunnen wy weer uit voorraad leveren. Beleefd aanbevelend, Wed. L. Hermes Co. Kanaalstraat 1 Souburg. e krijger» l KOOPMANS' MEELFABRIEKEN r '2co Winfct hel weer aan booré^ wanl onz* dappere visschers trekken er op uit, om met rijke vangsten binnen te komen. Hun werk is niet zonder gevaar, maar zij tellen het niet; zij toonen Hollanders te zijn, die weten aan te pakken. Klaag niet, mopper niet, maar werk en zie om U heen om daar te helpen waar Uw hulp hetzij materieel^ hetzij m> reel noodig is. Een krachtige organisatie staat achter U In Nederlands Volksherstel werken de be- staande hulporganisaties samen tot herstel van de materieele, lichamelijke en geeste lijke kracht van het Nederlandsche Volk. ia daoXtot noodig! HET SCHUTTERSHOF GOES. Donderdag 4 April 8 uur presenteert THE WAIKIKI HAWAIIANS Het bekende Radio Ensem- ip hun 10-jarig Jubi- Tournee. Firma A. J. WITTE ZONEN Artistieke Bloembinderij Steenenbeer 15 Vlissingen Tel. 141. BRUIDSBOUQUETTEN van Lelietjes der Dalen Orchideeën Witte Freesia's met bypassende garnituren. CAMELIABLOEMEN voor drtjfschalen of als Bouquet de Corsage. Vakkundige verzorging. Coöp. Landbouwvereenlging „Eiland Walcheren" Middelburg. Ontvangen en uit voorraad le verbaar: Zaalgerst, Ha%-er, Zo- mertarwe, Lyuzaad, Wikken, AKA en Landras bruine Boo tten, etc. KALKAMMON, Kalksalpe- ter. Chili, Super 17 incl. zak, Slak, Kalizout 40 Sproeikalk, Koperbayer, Krui wagens, Kuipen, Draineerbui- zen, etc, etc. Meststoffen voor particuliere tuinen kunnen worden afge haald, alleen des namiddags. Zakjes meebrengen. Vraagt gratis inlichtingen. Toezending onder blanco couvert. De Nederlandsche Bond van Oud-Onderofficieren der Land en Zeemacht roept alle leden aspirant-lden op ter bijwo ning van de VERGADERING op Zaterdag 6 April, n.m. 2 uur, in de bovenzaal van den Heer KIVIET, Badhuisstraat, Vlissingen. Aller opkomsb gewenscht. Paaschgroetkaarten uit Herrjjzend Walcheren, uitgevoerd in kleurendruk, rrtfs 10 cent. Verrast Uw familie en kennis sen buiten Walcheren met toe zending van deze leuke herin- neringskaart. Verkrijgbaar bij den Boekhan del en Uitgeefster Drukkerij ALTORFFER hiiddelbnrg OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK. Bellamypark 43, Vlissingen. De leeszaal is geopend: da- gelyks van 1012.30, behalve Maandag; van 2.305.30 en Maandag. Woensdag, Vrijdag van 79. Heden overleed plotse ling, zacht en kalm. onze lieve Vader, Behuwd- en Grootvader JACOBUS VAN DER PLASSE, in den ouderdom van 79 jaar. Namens de Familie, Jb. v. d. PLASSE. Kloetinge. 1 April 1946. De begrafenis zal plaa. hebben Donderdag 4 April. 1 uur. Koninklijke Marine, Wegens opheffing van het Detachement der Koninklijke Marine te Vlissingen mei in gang van 1. Mei a.s., behooren alie vorderingen ten las e van c?e Kon. Marine ten spoedigste te worden ingediend. De Maritiem Commandant in Zeeland, De Kapitein-Luitonant ter Zee, L. H. QUANT. Een UITKOMST voor H.H. SIGARENWINKELIERS in de Prov. Zeeland woonachtig 't G. G.-CABARET onder leiding van JAN MUSCH komt voor „HET VRJE VOLK" op 7 APRIL ln VLISSINGEN. Toegangsprijs 1.50. Koopt tijdig Uw Kaarten. Het opt. storm! Kaarten verkrijgbaar bij Boekhandel L. JILLEBA, Walstraat 59 en Hobeinstraat 41. Ook voor niet-abonné's. Voor de deelneming, mij be toond na het overlijden van myn geliefden Echtgenoot, den Heer HENDRIK CORNELLS STEP. betuig ik mijn oprechten dank. Mevr. A. M. STEP— WESDORP. Terheijden, Maart 1946. Heer, alleenstaand, z.b.b.h.h., zoekt ZIT-SLAAP KAMER, gem. of ongem. Br. lett. L 14, Bur. P.Z.C, Vlissingen VERLOREN een Kussen en Deken tusschen Driewegen en Vlissingen. Tegen hooge beloo ning terug te bezorgen bij: A. PAAUWE, Nieuwstraat 19, Driewegen of bij B. WATTEL, Verlc. Quakkelaarstraat 5B, Vlissingen. Verloren een blauw gabar dine REGENJAS, tusschen Veere en Middelburg. Terug te bezorgen tegen belooning bö B. HOOGERHEIDE, B 126, Coly'nsplaat. VerlorenGouden Schakel armband. Tegen belooning te rug te bez.: Molstraat 15, Middelburg. Een geweldige sorteering verlichtings artikelen" vindt U in BRINKMAN'* Verlichtingsmagazijn o.a. Lampekappen, Kro nen, Leeslampen, Wand- lampen. Slaapkamerscha len. Komt U eens even krjken. want U zult verbaasd staan over „nze lage prij zen. Heel Breda zegt: „BRINKMAN is goedkooperü" Tolbrugslr. 18, BREDA. A.s. Donderdag op de Markt: Violen, Madelieven, Violieren, Duizendschoon, Vaste, en Rots. planten, alle soorten Struik-, Klim-, Stam. en Treurrozen, Heesters, groenblijvende Plan ten, Ligustrum, Gladiolen, Anemonen, Ranonkels, Dahlia's en Chrysanten, Beleefd aanbevelend, M. H. DEKKER Langevieleslngel 38, M'bnrg. Wie helpt gedupeerde aan een zwarte merinos Boerinne- schort L. VERHAGE, Lom merhof A. 61, Domburg. Ai zendt U nog zooveel rant soenen aan ons adres op, wij garandeeren dat er in de eerst komende maanden absoluut géén rooktabak aan Uw order zal worden toegevoegd. Zelf kunt U ook de verdeeling bepalen hetgeen U wenscht Dit geldt ook voor U, klant geen klant. Aanbevelend. JAC. HUBREGTSE G-rossierderU DE TABAKSSPECIALIST" Nadorstweg B 119m, Middelburg. Violenplanten Anjelieren plan ten Fllerenplanten Gladlolenbollen, maat 12-14 Begoniaknollen, maat 4- Verkoop uitsluitend Donder dags Dam. Aanbevelend, C. DE KLERK Zuidsingel 102, Middelburg. Laat Uw voeten aan huis ver zorgen door: P. H. A. ROOVERS Gcdipl. Voetkundige Lange Delft 31 TeL 2236 MIDDELBURG. Pedicure Massage MAG. „P A X" Witte de Withstraat 72 Tel. 28319 Rotterdam Ruim 40 jaar gevesigd. PATENT GENEESMIDDELEN. GUMMIWAREN. STALEN STOFKAMMEN. BREUKBANDEN. PRIMA GUMMI HANDSCHOENEN. Wegens vertrek van évacué- dienstbode naar Walcheren, vraagt Mevrouw MOL, Patyn- weg 2, Goes, EEN NET MEISJE, liefst voor dag en nacht EEN NET MEISJE evraagd. Mevr. TRIM PK lURGER, Kloetingscheweg, Goes. Terstond gevraagd een DIENSTBODE voor dag of dag en nacht. Mevr. v. d. BOSCH, Kloeting scheweg, Goes. ble leum WILLY ALFREDO Een der beste Nederland sche Conferencier-Humo rist-Sneldichters. Een uni cum in Nederland. LES GERTO'S De zingende Accordeon- Virtuozen. CHARLY RAY Neerlands beste Clown- Acrobaat. WIM en BRAM SCHOLTEN 2 jongens met gouden atem_ men. Niet geëvenaard. RUBBER Co. Met hun allerzotste capriolen. COR NIELSON De Hollandsche Jodelzanger Eenig in zijn genre. SILVIUS OKÉ FINALE! Muzikale leiding Gerard Lam- bermon. Artistieke leiding Anton Groeneveld. Prijzen der plaatsen: 2.en 2.50, belasting inbegrepen. Plaatsbespreken van 1 tot 3 uur aan de zaal en voor zoover voorradig des avonds. Bespreekt tijdig Uw plaatsen om teleurstelling te voorkomen. FLINK MEISJE gevraagd voor heele dagen of aag en nacht. Mevrouw v. d. PLASSCHE, Middelburgsche- straat 22, Goes. Te koop z.g.a.n. Kinderbox, Kinderstoel, klein Kacheltje met buizen. Adres: M. KOLE, Peperstraat 1, Kloetinge. ATTENTIE! De slagery v h Wed. VOLMER, Seisstraat 38, Middelburg, zal Donderdag a.s. HEROPEND worden. Beleefd beveel ik mij in de gunst van het publiek aan. Van een goede en vlugge bediening kunt U verzekerd zijn. j. H. NELISSE. Oridulatleniodellen gevraagd. J. P. JOOSSE, Dameskapper, I<ange Delft 26, Middelburg. KASREGISTER, merk National, te koop ge vraagd. Br. met omschrijving onder K 14, Bureau P.Z.C., Vlissingen. Handelskweekerij P. Labruyère - Middelburg, biedt aan: HORTENSIA'S, PRIMULA'S, CAN CEOL ARIA'S, AZALEA'S. RHODODENDRONS, ANEMONEN, TULPEN en NARCISSEN. Bureau voor Administratie en Belastingzaken Mr. J. H. VAN DOORNB A DE ROO Kreukelmarkt 2 GOES Telefoon 2268 Gevraagd voor spoedige in diensttreding twee ervaren krachten en een aankomende Bediende. Aanmelding mondeling of schriftelijk aan bovenstaand adres. Te koop z.g.a.n. REKEN MACHINE, merk „Monroe", prijs 500.Aan hetzelfde adres nieuwe 1 pers. KANO te koop. Brieven no. 172, Bur. P.Z.C., Goes. 't Land onzer Toekomst Emigratie ln Groepsverband. Intellectueelen, vak_ en trans- •ortarbeiders, Land_ en Tuin- iouwers, zoowel mannen als vrouwen, van Prot. Chr. Huize, worden uitgenoodigd tot bijw. der Prov. Verg. in het ,,Slofc Oostende" te Goes op Donder dag 4 April 1946, aanvang 1.30 uur, alwaar het doel en toe komst van ons groepsverband door een spreker wordt uiteen gezet. Namens het Prov. Bestuur, ELECTRO-BIOSOOOP Middelburg. Gevraagd voor direct een Casslère voor de Electro-Bioscoop, leef tijd 30—40 jaar. Tevens een Controleur gevraagd, leeftijd 2535 Jaar. oorlogsinvaliden hebben voor keur. Aanmelden: alleen 's mid dags. Loskade 11 (1 x trek bel). Middelburg. BUREAU WEDEROPBOUW BOERDERIJEN, Dam 2 te Middelburg, vraagt voor directe indienst treding een TYPIST(E), leeftyd d= 20 jaar, in bezit van diploma's Mulo en typen. Solli_ citaties uitsluitend schriftelijk aan bovengenoemd bureau. Persoonlijk bezoek, alleen na oproep. Voor direct gevraagd Drukkerij F. van de Velde, Walstraat 5860, Vlissingen. Schildersbedrijf te Middelburg vraagt PERSONEEL zoowel geschoold als aanko mend. Kosthuis aanwezig. Brie ven onder no. 544, Bureau P.Z. C„ Middelburg. TWEEDE MEISJE of WERKSTER gevraagd. Me vrouw' JOOSSE, Lange Delft 26, Middelburg. Mevr. SCHIPPER, Badhuis straat 29 I, Vlissingen, vraagt NET MEISJE met huiselijk verkeer. Bezoekt de KEURING van jonge volbloed Stieren te Oostburg op WOENSDAG 10 APRIL a.s. des namiddags 1 uur. Gelegenheid tot AANKOOP. - Orthopeadie. Hoogfrequentie. WINKELHUIS te huur gevraagd met otf zon der Woning, centr. Middel burg. Br. onder no. 541, Bui. P.Z.C,, Middelburg. B.z.a. MEISJE, voor dag en nacht, Br. letter O 14, Bur. P.2.C., Vlissingen. Ten overstaan van mr. A. Schadee als plaatsvervanger van den te Rotterdam geves- tigden notaris Mr. G. Nauta en in tegenwoordigheid van de N.V. Algemeen Administratie- en Trustkantoor zijn op 28 Maart 1946 uitgeloot 20 obli- gatiën ad 1000 der 4 Obligatieleening ten laste van de N.V. Houthandel v.h. G. A ALBERTS Lzn. Co. te Middelburg, nummers 19, 53. 89, 91, 99, 127, 155, 161, 168, 176. 177, 188, 287, 334, 352. 366, 375, 458, 474, 490, welke stukken op 16 Mei 1946 pari betaalbaar zijn, vermeerderd met 15.voor Vfe maand loopende rente bii de Rotterdamsche Bankveree- nlging N.V. te Rotterdam, Amsterdam, Middelburg en Vlissingen en voorts 20 obli- gatiën ad 1000.in ge noemde vennootschap num mers 52, 54, 81, 103, 132, 137, 141, 219, 233, 324, 325, 337, 368, 390, 392, 402, 408, 430, 454, 477. welke stukken per 1 Juli 1946 betaalbaar zullen zyn bij de genoemde kanto ren, AANKOMENDE BAKKERSBEDIENDE gevraagd en ook kan een LEERJONGEN geplaatst wor den- Bakkerij SANDERS, kensmarkt, Middelburg. Var- Gevraagd NETTE JONGEN voor de Melkzaak. W. MEIJ- ERS, Azaleastraat 1, Vlissin gen. Aan hetzelfde adres te koop MOTORCARRIER met goede banden (zonder motor). Op de Psychiatrische Inrich. ting „Vrederust" te Bergen op Zoom kunnen nog eenige meisjes, niet beneden de 18 jaar, geplaatst worden als Leerling-Verpleegsters. Opleiding voor het Rjjksdi- ploma B. Sollicitaties by den Genees heer-Directeur. OM OP TE UW Klfct Voor direct gevraagd een HUISHOUDSTER bij I. SCHLJVE, Zadelmaker, Aardenburg. MEISJE gevraagd voor dag -JNIE Vlissingen. »r dag en nacht. Mevrouw REUNTERSE, Badhuisstraat Bejaard Heer vraagt ZTT- ^1 AAPKAMER te Middel burg. Indien noodig met lichte verpleging. Brieven Heeren gracht 112, Middelburg. Heer vraagt ZIT- EN SLAAPKAMER of Z IT - SL AA PK AM ER, met volledig pension. Brieven onder nó. 543, Bureau P.Z.C., Mid delburg. H.H. Paardenfokkers. Wordt rondgeleid de Hengst CIA IRON K 2053. V. Clairon de la Lys K 1488. M. Bertha K 15366. 2e pr. verpl. keuring Axel '46. Dekgeld 7L— Beleefd aanbevelend, J. MALJAARS Jzn. Zeeduin, Oostkapelle. Te koop Haard, 65. Kookhaard. 55.1-pers. Ledikant m. ressort, 45. pi-acht Voorzittersstoel 15. Kanozeil, f 15.diverse Keukentafels, van 6.tot 12.Lampekap, 20. Keukenfornuis, 65.Luid spreker f 25.3-pits Gas- comfoor, f 18.Waschtafei tje, 12.50; twee prachtige Schilderstukken, 100. JAC. v. LOON, Noordstraat 2, Vlissingen. Een Meid-Huishoudster gevraagd. B 01, St. Laurens. Te koop gevraagd een NIJPTANG, ook genegen te ruilen. Rit* thecischestr, 43, Souburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 8