PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Gemeenschappelijke Britsch-Amerikaansche gedragslijn inzake Iran Zeeuwsche boeren eeregasten in Zuid-Holland. Voorjaarsbeurs te Utrecht geopend. Als de „214"van de helling is.. Brief van Sjahrir aan het Britsche volk. HooMrjdaeteoT O. Batttntljn Tmel redactioneele medewerking van dr. W. H. Beekenkamp). Uitgave: Stlcb- P.Z-C., Middelburg. Druk: firma F. van de Velde Jr., Vhsslngeo. Commissie van Bijstand J. L. van Leeuwen, Ds, M. L. W. Schoeit. Vlis- singen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKbNSCHE COURANT Woensdag 3 April 1946 189e Jaargang Nummer 79 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, 1 3.20 per kwartaal, franco per post, 3-45 per kwartaal- Losse nummers 5 cent. ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm-, minimum per advertentie 2. Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat I tel. 10 (2 lijnen); Middelburg Londensche Kaai 29. tel. 2077 en 2924. Goes: Turfkade 15, tel. 2475. Oostburg Gratemastraat 3, Terneuren: Brouwerijstraat 2. Postrekening nr 359300 P.Z.C-, Middelburg. TE DUUR.... De loonen verhoogen het lean niet, omdat we dan regel recht op een inflatie afste venen. Maar de pryzen moeten omlaag. Iedere huismoeder klaagt, dat het leven ver schrikkelijk duur is, dat zij niet weet hoe de eindjes aan elkaar te knoopen en eenvou dig met haar weekgeld niet rond kan komen. De levensmiddelen zijn duur. Wij hebben er reeds vaker over feschreven. Toen er weinig te rijgen was, merkte men dat nog niet zoo. Nu er steeds meer in de winkels tot koopen lokt, ervaart men pas goed, hoe arm Nederland is gewor den. Wat kost een maaltje visch, wat kost de versche groente! Voor menigeen zijn de pryzen niet te betalen. En toch zijn de levensmiddelenprijzen nog niet het ergste. Veel er ger is. dat niemand in staat is nieuw huisraad te koopen of meubelen, of kleeding. Alles is even duur. Als men een ver gunning krijgt om een bed aan te schaffen of een costuum, v/aar moet het geld dan van daan komen? Het is er in de meeste gevallen niet. Men weet dat in Den Haag even goed als hier en wil nu trachten in dezen noodtoestand te voorzien door een credietre- geling in het leven te roepen. De arbeider zal gelegenheid krijgen om wat hij noodig heeft op afbetaling te koopen. Later moet dn geld dan weer worden afgelost. Het is een allesbehalve ideale oplossing. De menschen worden verplicht zich in de schulden te steken en verpauperen daar door langzaam maar zeker. Bovendien echter moeten de arbeiders, die van deze voor schotregeling gebruik maken, voor wat zij koopen een veel te hoogen prijs betalen. En zy koopen dus voor geleend geld. waarvan de terugbetaling waarlijk niet mee zal vallen, heel wat minder, dan het ge val zou zijn als er een fatsoen lijke prijsregeling was. De regeering dringt er tel kens weer op aan, dat de men schen zullen sparen. Maar er kan niet gespaard worden en de menschen willen niet spa nen. omdat men niet inziet waar het goed voor is. Er kan niet zóóveel gespaardworden, dat men koopen kan wat men noodig heeft. De banketbakkers varen er wel bij Er moet hier verandering komen op korten termijn. Want ons volk verarmt. Er is van alles noodig in ieder huis houden. Maar er komt niets nieuws, omdat het met kan! Met een credietregeling heft men dezen misstand niet op. Zy is een lapmiddel, dat de menschen nog armer maakt. Het Wereldgebeuren WAT ZULLEN DE RUSSEN DOEN? Een tweede onbekende soldaat. Het Amerikaansche Huis van Afgevaardig den heeft met aller in stemming een verzoek tot den minister van oorlogstransport gericht om van een der slag velden van overzee het lichaam van een onbe kenden Amerikaanschen soldaat naar het vader land te brengen. Deze „onbekende Amerikaan"' zal op het nationale kerkhof Arlington, dicht bij het graf van den on bekenden Amerikaan schen soldaat uit den oorlog 1914'18, worden bijgezet. zelfs de moeite niet waard vonden om mede te deelen waarom zij niet verschijnen Door dit alles blijven de in ternationale verhoudingen on prettig. Vandaar, dat men steeds sterker de noodzaak gaat inzien van een nieuw overleg tusschen de groote mo gendheden. Er bestaat een kans, dat het tót een bespre king van de ministers van bui. tenlandsche zaken der groote vijf zal komen, als in Mei de vredesconferentie met haar werk zal beginnen. Hopelijk zullen er dan resultaten worden bereikt, waardoor de tegenstel lingen wat minder scherp wor den. Intusschen is het aantal Europeesche crises, zoo juist met één verminderd doordat België immers een nieuwe re geering-Van Acker heeft, al weer met een nieuwe toegeno men. In Griekenland hebben de monarchisten een meerderheid behaald en de Grieksche regee ring is afgetreden Daar in het verleden reeds bleek, hoe uiterst moeilijk het is om in Doodstraf voor Prof. Schrieke. Het bijzonder gerechtshof te 's-Gravenhage heeft Dinsdag prof. mr. J. J. Schrieke, in bezettingstijd secretaris-gene raal van het departement van justitie, wegens hulpverlee- ning aan den vijand, conform den eisch, ter dood veroor. deeld. Het Hof achtte bijna alle ten laste gelegde feiten bewe zen en verwierp het door den verdediger aangevoerde, dat prof, Schrieke een onderge schikte positie bekleedde en geen hoofd van het departe ment was. In feite was hij wel hoofd van het departe ment, aangezien hij bekleed was met zuivere regeeringsbe- voegdheden. Het Hof wijst in zijn sententie voorts op de toe spraken, welke prof. Schrieke tot Duitsche autoriteiten, o.a. Hunmler hield, op den brief, welken hij aan Rauter schreef na den op Rauter gepleegden aanslag. Waar prof. Schrieke er zich op beriep, de functie te heb ben aanvaard om nog grootere verwarring te voorkomen, wyst het Hof erop, dat dit in 1941 zeker nog niet kon gel den terwijl hij, zelfs toen hij wist, dat Duitschland de an nexatie van Nederland voor stond, verzuimde daarvan Mus. sert ln kennis te stellen en zijn landverraderlrjk bedrijf voortzette. Prof. Schrieke heeft cas satie aangeteekend tegen dit vonnis. In Mei een vijf-minislers- conferentie? Met onverminderde spanning wordt de hervatting van de behandeling van de Perzische kwestie door den Veiligheids raad tegemoet gezien en er is voor die spanning alle reden, daar Engeland en Amerika thans gemeenschappelijk hun gedragslijn hebben vastgesteld. Men meent in New York te weten, dat slechts indien zoo wel door Moskou, als door Te heran volledig bevredigende antwoorden worden ontvangen op het Britsch-Amerikaansche verzoek om inlichtingen, de Iraansche kwestie van de agen da zal worden afgevoerd. Is dit niet het geval, dan zal men de consequenties daarvan aan vaarden en niet schromen om maatregelen te nemen, die Iran de waarborging van zijn rech ten verzekeren. Deze antwoorden zouden moeten bevatten: de verzeke ring van de Russen, dat alls Sowjettroepen zich zullen te rugtrekken, niet alleen uit het eigenlijke Perzië, doch ook uit het omstreden gebied van Aserbeidsjan. De verzekering zou moeten worden gegeven, dat geen oorlogsmateriaal in handen zal worden gespeelc' van de nationalisten in dit ge bied. De verzekering zou moe ten worden gegeven, dat de terugtrekking van de troepen onvoorwaardelijk is. Nu maar afwachten, of "de Russen zich inderdaad op deze wijze de wet laten stellen door den Veiligheidsraad. Zeker is dit allerminst, maar aan den anderen kantMoskou zou toch werkelijk een figuur slaan, als het dwars tegen alle andere naties inging. Bevreesd voor zulk een fi guur zijn de Russen overigens niet. Er wordt vandaag in Lon den een Europeesche voedsel- conferentie gehouden. En wie ontbreken weer onder de ver tegenwoordigde staten De Russen. Zij hebben het dltmaa Griekenland een kabinet sameD te stellen, kan het wel eens heel wat voeten in de aarde hebben, voor en aleer men de zaak weer voor elkaar heeft. Daar er bovendien rumoer dreigt rond de koningskwestie, ziet de toekomst er voor Grie kenland niet al te vroolijk uit... Von Ribbentrop loog. Von Ribbentrop is Maandag onderworpen aan een kruisver hoor en heeft een armzaligen indruk gemaakt. Hij trachtte als gewoonlijk aan te toonen, dat hij van alle gruwelen niets geweten heeft, dat Schusch- nigg ten tijde van de inlijving van Oostenrijk niet onder pres sie werd geplaatst evenmin als de Tsjechen dat werden, toen deze staat werd vernietigd. Toen hem gevraagd werd, waar om Schuschnigg dan 7 jaar gevangen werd gehouden en in concentratiekampen werd on dergebracht, antwoordde de onschuldige minister van bui tenlandsche zaken, dat hij meende, dat de vroegere Oos- tenrijksche kanselier in een ho tel verblijf hield. Dat er con centratiekampen waren in Duitschland. von Ribbentrop vist het niet, dat er gruwelen werden gepleegd, hij wist het niet. Met behulp evenwel van de noodige documenten toonde men hem aan, dat hg van alles wel degelijk op de hoogte was geweest en dat hij dapper had medegeholpen aan de gang- sterspolitiek. die de Duitschers in Europa uitoefenden. Als een leugenaar gebrandmerkt ver liet de voormalige naziheid de getuigenbank. ROOFOVERVAL TE ETTEN-LEUR. Vrijdagavond stopte plotse ling een auto voor de woning van den boer Ko van Eekelen te Etten-Leur. De inzittenden verzochten binnengelaten te worden. Omdat de oude vrouw geheel alleen thuis was, wei gerde ze de deur open te ma ken. Ook toen de onbekenden zeiden dat zij C.C.D.-ambtena- ren waren. De mannen repli ceerden daarop dat zij het slot uit de deur zouden schieten indien er niet onmiddellijk werd open gemaakt. De oude vrouw durfde niet langer te genstand bieden en opende de deur. Vgf mannen drongen bin nen en zetten haar het pistool op de borst en dwongen haar al haar geld, waardepapieren en sieraden af te geven. Met dezen Vrij omvangrijken buit sprongen de roovers in hun wagen en waren in een omme zien verdwenen. De klompendistributie. Voor klompen komen ook thans arbeiders van o.m. de na. volgende bedrijven in aanmer king: autogeenlasschers; bank werkers; betonwarenindustrie; bouwplatenindustrie; cement- warenin dustrieconsumptie- ijsbereiders; draineerwerkers drijvende baggerwerktuigen (arbeiders op-); electr. las- schers; flesschenspoelers, fun- deeringswerkers; glas-indus trie; handelaren en vervoerders in mest en meststoffen (arbei ders bij-)handelaren in oud ijzer (arbeiders bij-); houtbe drijven (arbeiders in); kanton- niers; ketelmakers; klinkers kokspersoneel; koperslagers; machinisten, die tevens sto- kersarbeid verrichten; manden, makers; nagel jongens; oven- personeel; pluimveehouders schillen ophalers; sloopers ijzer- contructies; sloopers stellingen en bunkers; sluiswachters; straatmakers en handlangers; verfbereiders en -mengers; worstmakers; ijzerwerkers. Wat de Hulpa ctie Scheldemonden presteerde Den Haag en Leiden Demonstratie van Nederlands technisch kunnen H.M. de Koningin en Mgr. Orsenigo overleden. Te Eichstaett in Beieren is op 73-jarigen leeftijd over leden mgr. Cesare Orsenigo de pauselijke nuntius in Duitscnland. Gisteravond heeft de Paus hem den apostilischen zegen gegeven. (Mgr. Orsenigo is ook hier te lande geen onbekende. Im mers, van 1923 tot 1927 was hij pauselijk internuntius Den Haag als opvolger van wijlen mgr. Vincentini. In 1927 verliet hg ons land om te wor den opgevolgd door mgr. Lo renzo Schioppa. In 1930 ging hij als opvolger van kardinaal Pacelli, den tegenwoordigen Paus, als nuntius naar Berlijn. Eind Nov. 1943 werd het ge bouw der pauselijke nuntiatuur tijdens een luchtaanval volko men verwoest. Mgr. Orsenigo en het personeel der nuntiatuur bleven daarbij ongedeerd). CANDIDATENLIJ ST C.P.N. De communistische partij Nederland „De Waarheid" zal voor de Tweede Kamerverkie zingen o.m. als candidaten stellen: 1. Gerben Wagenaar, Amsterdam; 2. Paul de Groot, Amsterdam; 3. C. Borst, Am sterdam; 4. A. C. Koenen, Amsterdam; 5. B. J. Stokvis, mr. dr.. Amsterdam. SCHELDE-PROBLEMEN Staat er geen groot schip meer op stapel. VLIEGTUIGFABRIEK KOMT NIET NAAR ZEELAND. Gebrek aan personeel de oorzaak. Wie Vlissingen nadert, onverschillig van welke zyde ziet reeds van verre hoog boven de stad de machtige kranen van de K.M. „De Schelde" en daarnaast de enorme romp van de „214", het schip van den Rotterdam- schen Lloyd, dat den ganschen oorlog op stapel heeft ge staan. maar dat niet werd voltooid. Het is een Indrukwekkend gezicht, dit zwarte lijnenspel tegen den lichten hemel. Maar het zal niet lang meer te zien zijn. Want vermoedelijk zal in Juni de „214" van stapel loo- pen (de juiste datum is nog niet vastgesteld en de naam van het schip is nog niet be kend) en dan zal de massale scheepsromp verdwenen zjjn en staat er in Vlissingen geen groot schip meer op de hel ling. Het silhouet van de stad zal veranderd zijn. Alleen de machtige kranen zullen hun armen nog breed uitzwaaien boven de karteling der daken. Maar geen groot schip meer op de helling De Duitschers hadden - het schip wel graag voltooid ge zien. Zg hadden het kunnen gebruiken, want ze hadden geen vloot. De „214" evenwel kwam niet gereed. Zij diende als bergplaats voor kostbare en nuttige materialen in groo te hoeveelheden, die in den scheepsromp waren onderge doken. Zij mocht niet ge reed komen, omdat zij dan den vijand tot nut zou zijn geweest. En zij kwam niet ge reed en dat was een knap staaltje van lijdelijk verzet van allen, die op „De Schelde" werken. Er zijn meer van die knap pe prestaties geleverd. Drie torpedojagers hadden de Duit schers besteld reeds in 't begin van den oorlog. Daarvan is er geen enkele gereed geko men. Van vier herstelde handels schepen is er maar één vol tooid. Eén ligt onafgewerkt gezonken in den havenmond. Het derde is nu klaar voor het water. Ook de „214" is zoo ver. Uit Amerika is het vet, waarmee de helling ge smeerd moet worden reeds onderweg. Het hout, dat voor een tewaterlating noodig is. is er nog niet. Maar het zal komen. En dan staat er geen groot schip meer op de helling in Vlissingen Er had er een kunnen staan Een vrachtboot van 12.000, H.K.H. Prinses Juliana tegenwoordig. In een bijeenkomst in den Stadsschouwburg te Utrecht is Dinsdagochtend de voor jaarsbeurs na 5 jaar weer geopend. De plechtigheid werd bijgewoond door H. M. de Ko ningin, H. K. H. Prinses Ju liana, min.-pres. prof. Scher- merhorn en 5 ambtgenoot en. De voorzitter van den raad van beheer, de heer Fentener van Vlissingen, opende de bij eenkomst en heette de Ko ninklijke gasten alsmede de verschillende autoriteiten wel kom. Nadat het Utr. Sted. Orkest zich had doen hooren, sprak de minister-president, prof. ir. W. Schermerhorn. Hij wees op het karakter van de Jaarbeurs. Het is geen markt, waar men zijn waar te koop aanbiedt, doch de jaarbeurs moet worden gezien als een demonstratie van het tech nisch kunnen en het econo misch potentieel van het na tionale leven. In dezen oorlog is er veel -veranderd. Ons _-taj mede achterland is verwoest. Onze ]iet be^]. van de Koningin en de Prinses, een intense drukte. Het aantal werkloozen daalt sterk en binnenkort komt er waarschijnlijk een spanning op de arbeidsmarkt. Wanneer straks de moeilijk' heden geringer zijn, dan is 100 procent van 1938 geen maxi mum. doch een minimum voor ons land. Op het oogenblik zijn wy neg niet veel verder dan de helft van difc minimum, Tot slot sprak de minister de hoop uit. dat wij aan het einde van het jaar bij de na- jaarsbeurs, kunnen zeggen, dat wij verder zijn opgeklom men op de ladder .die leidt tot volledig herstel. Met het spelen van „Wilt heden nu treden" werd de ope ningsplechtigheid besloten. Na de plechtigheid in den Stadsschouwburg vertrokken de Koningin en de naar de Jaarbeurs, van welke gelegenheid gebruik werd ge maakt om bij het eerste be zoek van de Koningin na de bevrijding aan de stad Utrecht een korte rondrit te maken. Op dezen eersten ochtend van de jaarbeurs heerschte er nationale economie zal de aan passing moeten vinden aan den nieuwen toestand, die een onafwendbare noodzakelijk heid beteekent. Ven-heugend noemde spr. in dit verband de buitenlandsche belangstelling voor deze jaarbeurs. Moge de jaarbeurs bedragen tot de po gingen om ons volk te weren naar een betere toekomst, zoo besloot do minister-president. Vervolgens nam de minister van handel en nijverheid, ir. H. Vos. 't woord, die het econo misch belang van de jaarbeurs in het licht stelde. Een belangrijk deel van de beteekenis van de jaarbeurs zal liggen in koop en verkoop, registratie van aanbod, regis- stratie van behoefte en regi- tratie van mogelijkheden om voldoening aan die behoeften. Spr. stelde naast elkaar den toestand van Mei 1945, onmid dellijk na de bevrijding en die van nu. De nationale produc tie bedroeg t:en 20 van de normale in 1938. In Januari 1946 bedroeg de productie ge middeld 60 en thans rond ^0 Met een spontane hartelijkheid heeft de Utrechtsche bevolking de Vorstin een hulde gebracht, die geheel in overeenstem ming was met de feestelijk heid van dezen voor Utrecht lq zoo belangrijken openingsdag, maakt kwamen in actie. Het is niet gering wat de Stichting Hulpactie „Schelde monden de laatste helft van de vorige week ten bate van de getroffen gebieden van Zeeland heeft georganiseerd. Zoo werd in Leiden Vrijdag avond een weldadigheidsfeest gegeven, waaraan o.m. het Middelburgsch Muziekcorps en het Arnemuidsch zang koor „Beatrix" meewei'kten. De heer van Oorschot, loco- burgemeester van Vlissingen, sprak op dezen geslaagden avond over de vele moeilijke oog en blikken, die men in Zee land tijdens en na de bevrij ding had doorgemaakt en het Arnemuidsch Zangkoor boekte tusschen de perfect uitgevoer de nummers van het Metro- pole-orkest door, zeker niet het Wetsontwerp inzake bouwkassen. Bij de desbetreffende depar tementen is in vergevorderden staat van voorbereiding een wetsontwerp, houdende voor- loopige voorziening met be trekking tot de bouwkassen. De bedoeling is, dat voor het sluiten van bouwkasovereen. komsten en het verhoogen van het bouwkapitaal van reeds gesloten bouwkasovereenkom- sten aan bepaalde voorwaar den moet worden voldaan. Als toezichthoudend orgaan is ge dacht de verzekeringsraad. TOCH OP REIS DEZEN ZOMER! Er is een coördinatie tot stand gekomen tusschen de Cebuto-reisvereeniging en de Nederl. Spoorwegen. Het be. langrijkste resultaat van deze overeenkomst is de organisatie van de zg. „Spoto" tochten, waarvan men er, ondanks de moeilijkheden di© momenteel nog aan het reizen zijn ver bonden, voor het komende sei zoen reeds 66 heeft ontworpen. Men kan bij deze tochten niet alleen gebruik maken van een spoor- en toerwagen, maar ook van boot en andere ver voermiddelen. Men heeft ver schillende van deze Spoto tochten ontworpen als gezel- schapstochten, maar ook als half-individueele en geheel in- dividueele tochten. Op deze wijze kunnen zonder al te groo te kosten reeds dezen zomer grootere reizen worden ge- minst succes met het in diaa lect gezongen Zeeuwsch Volkslied. In den Haag, waar men de hulpactie voor Zeeland nog grootscheepscher had opgezet, werden de 450 Zeeuwsche boeren en boerinnen, die hier bij hun medewerking zouden verleenen, niet minder harte lijk ontvangen. Donderdagmiddag waren zi} reeds op het Binnenhof offi cieel verwelkomd. Even over vieren waren ze in 11 militai re vrachtauto's gearriveerd. Verscheidene plaatselijke auto riteiten en het comité „Schel" demonden" waren bij de be groeting aanwezig. Ook hier werd een feestavond georga niseerd, waarvan de baten voor de Zeeuwsche bevolking waren. Op dezen gala-avond waren o.m. de burgemeesters van Zierikzee, Oostburg, Aar denburg en Sluis aanwezig en de heeren L. P. van Oorschot, C. A. van Woelderen. prof. ir. C. L. van der Bilt en mr. J» J. Boasson. Jhr. mr. A. F. C. de Casern- broot, burgemeester van West-* kapelle, sprak het openings- woord en schilderde den droe- vigen toestand, waarin niet alleen zijn gemeente, maar heel Zeeland door het oorlogs geweld verkeert, daarop leid de hij het Westkappelsch Da meskoor in. Een tweede spre ker, ds. J. N. Pattdst, voorzw van het A.N.V., deed een op roep voor de collecte van Za terdag. Een uitgebreid variété programma werd daarop afge* werkt, maar het meeste suc ces oogstte toch de opvoering van een Cadzandsche boeren bruiloft. Vrijdag bezochten de Zeeu wen, die de gast- waren van de gemeente den Haag, ver schillende bezienswaardighe den Een gedeelte van het ge zelschap verleende op dezen dag echter zijn medewerking bg een grootsch opgezette collecte in het Westland. Maar Zaterdag begon pas in Den Haag het eigenlijke feest een collecte, waaraan 6 mu- ziekkorpsen, 3 geluidswagens, 'politie, brandweer en het per soneel van verschillende bu" reaux hun medewerking ver leenden, benevens natuurlijk de Zeeuwsche gasten zelf. waarvan een gedeelte op de geluidswagens door de stad toerden. Een half milïioen speldjes waren voor deze collecte be schikbaar gesteld. Om 12 uur waren ze echter al aan de collectanten uitgereikt. Wel een bewijs voor het succes van deze collecte in het bij zonder en voor de Hulpactie „Scheldemonden" in het alge meen! Protest tegen gebruik van Britsche troepen. De Indonesische premier Sjahrir heeft een open brief gericht tot het Britsche volk, die in de Daily Workr gepubli ceerd is. Hij protesteert daar in tegen het gebruik van Britsche en Br. Indische troe pen op Java en verklaart, dat de plaats van het Britsche volk moet zijn aan de zgde van de Indonesiërs om het Ne- ton. Het type schip, dat „De Schelde" noodig heeft naast de groote passagiers schepen. Kleine schepen kun. nen ook op kleine werven wor- den gebouwd, groote kranen moeten groot werk hebben, anders worden de kosten niet gedekt. De order echter ging verlo. ren voor „De Schelde" en het is genoegzaam bekend, waar. door. „De Scheld#" heeft niet voldoende personnel om zulke orders bij een redelijken lever tijd aan te nemen. Het gaat eenvoudig niet. Als Vlissin gen volledig bewoond was, zou de stad maar juist groot ge noeg zgn om te samen met de omgeving aan een bedrijf als „De Schelde" de noodige werkkrachten te leveren. Nu een belangrijk deel van de bevolking geëvacueerd is en een groot percentage van de huizen nog onbewoonbaar, ontbreekt de werkkracht en de gevolgen zijn ernstig. Men weet, dat er sprake is van een fusie tusschen de Nederlandsche vliegtuigfabrie ken Er werd gemompeld, dat Vlissingen daardoor een kdns kreeg op vestiging van een flinke vliegtuig-industrie. Een vleug van licht aan een grij zen horizon is zulk een ge rucht. Toen wij echter dezer da gen een onderhoud hadden op „De Schelde", haalde men daar de schouders op. De vliegtuigindustrie komt helaas niet naar Vlis singen en de vliegtuigafdee- ling van ,.De Schelde" kan niet heropend worden, luidde het antwoord. Er is geen personeel voor. Een vliegtuigfabriek zou een 2000 man personeel moeten hebben. Vlissingen heeft nor maal omstreeks 22000 inwo ners; hiervan waren toen de oorlog begon 2250 werkzaam op „De Schelde". Van daag levert Vlissingen nog maar 1400 man. Een verschil van 900 man, en die 900 zou den wij uitstekend kunnen gebruiken. Er is werk in overvloed en de markt is gunstig. Maar ze zijn niet te vinden. Om ons voldoende werkkrachten te verschaffen en tenminste een gedeelte van de buitenaf wo nenden gelegenheid te geven, hierheen te komen, zou Vlis singen 'n stad van 30.000 zielen moeten zijn en om naast ons een flinke vliegtuigindustrie te hebben, zou zij 50.000 in woners moeten hebben. En die krijgen we hier in geen jaren, omdat er geen woongelegen heid is! We houden ons daar om aan onze machinefabriek, die goed werkt en aan scheepsbouw en reparatie. Be ter één levende indu: ,ie. dan twee half-doode bedrijven. Voor Vlissingen is dit wei nig minder dan een ramp. Nooit lagen de kansen op opbloei zoo gunstig als thans, nu er orders bij de vleet zijn. En juist nu kan er niet ge bouwd worden. Het herstel der beschadigde woningen eischt alle krachten op. Er zullen in 1946 slechts een dikke 50 nieuwe huizen wor den gebouwd. Het is geen stralend pers pectief. Personeelsgebrekwo ningtekortGeen groot schip op de helling. En geen vliegtuigindustrie derlandschc imperialisme uit de wereld te helpen. In den brief wordt scherpe critiek op de Labourregeering uitgeoe fend. De opperbevelhebber der ge allieerde troepen in Indië, gen. Stopford, is benoemd tot op perbevelhebber van alle geal lieerde landstrijdkrachten in het Verre Oosten, in de plaats van sir Miles Dempsey, die benoemd werd tot oppezbevel- hebber in het Midden Oosten. De Times en de New York Times hebben hun voldoening uitgesproken over de jongste ontwikkeling in de bespre kingen te Bataria. Er is alle hoop op een spoedige oplos sing. INSTITUUT PASTEUR TE BANDOENG. Het instituut Pasteur te Bandoeng heeft met groote moeilijkheden te kampen, waardoor de bestrijding van typhus, dysenterie en pest en zelfs van het pokkengevaar belemmerd wordt, juist nu de huidige hygiënische toestanden bijzondere waakzaamheid vor deren. Een deel van het instromen tarium is weggevoerd ten be hoeve van een poging om te Klaten (nabij Soerakarta) een nationalistisch instituut op te richten, ofschoon het oude personeel nog te Bandoeng aan. wezig was en werken kon. Het eindresultaat is boven dien echter geweest een staat van uiterste verwaarloozing. Tal van instrumenten zijn ge stolen, boekerg. chemicaliën, glaswerk vernield, de restan ten een hopelooze chaos, de proefdieren verdwenen of to taal verwaarloosd. S.S. „NIEUW-AMSTERDAM" NAAR SOUTHAMPTON. Het m.s. „Nieuw-Amster- dam" zal op zijn reis naar Nederland Southampton aan doen. alwaar de zich aan boord bevindende Engelsche troepen zullen debarkeeren. Het m.s. „Boschfontein" is met 829 repatrieerenden aan boord op 30 Maart U. van Tandjong Priok vertrokken. Het schip wordt waarschijn lijk 14 April te Suez ver wacht. Nog eenlge jaren tabaksdistributie. De opvoering van de taj baksproductie is, door het feit, dat eersfc in 194S of 1949 tabak uit Indië kan worden verwacht, weer gestagneerd en bedraagt thans weer 30 van de productie in 1939. De distributie van tabak voor binnenlandsch gebruik zal dus nog wel eenige jaren duren. Sigarenexport, waar voor ln 1946 400 ton ruwe tabak beschikbaar wordt ge steld, blijft echter noodzake lijk om het Nederlandsche product op de buitenlandsche markt te handhaven CORRESPONDENTIE VOOR DE „O 21'. Wegens gewijzigd vaarplan moet de correspondentie voor opvarenden van Hr. Ms. on derzeeboot „O 21", in afwij king van het reeds gemelde, uiterlijk 9 April a.s. gepost zijn om het schip in Port Said en uiterlijk 15 April om het schip in Gibraltar te bereiken. WEER PAKKETPOST NAAR INDIË. Naast de heropening van een beperkte internationale pakketpost voor handelsdoel einden is thans ook de moge lijkheid geschapen om particu liere en postpakketten per zeepost naar Indië te verstu ren. Deze pakketten, die be stemd mogen zijn voor bur gers en militairen in en bui ten kampen, kunnen verzon den worden naar: Batavia, Buitenzorg, Bandoeng, Sema- rang, Soerabaja, Borneo, Ce lebes, Ambon, Ternate, Koe pang, Morotai, Tandjongpan- dan, Medan, Palembang, Pa- dang. Sabarti. Het gewicht mag ten hoog ste 5 kg. bedragen. Met ingang van 1 April zijn voor smeermiddelen coupures in gebruik genomen voorzien van de letter K. De coupures met de letter J blijven voor- loopig in omloop. Als gevolg van een tusschen de dagbladen getroffen regeling, ter verzekering van een bil lijke papierverdeeling. verschijnt ons blad. uit hoofde van zijn formaat, heden in een omvang van 4 pagina's.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 5