0-K-E HEOERLAItD ZAL HEHIIJZEII Joop Silvius variété r ZETTER TOFFE STOFFEN Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze Zoontjes en Broertjes LEEN DEKT BLAAS en CORNELIS IZAaK. L. DE RIDDER. C. E. DE RIDDER—OCKfi. OEN en JAAP Vlissingen, 1 April 1946. Walstraat 34 bov. Met groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons Zoontje en Broertje FRITS. Gvd. VOORDE. J. H'. C. v d. VOORDE— BARENTSEN. PIETER. MARIANNE. HANS. Middelburg, 1 April 1946. Nieuwstraat 1820. Tijdelijk: Ziekenhuis. Verloofd: APPOLLONIA VAN HESE en PIET LUITWIELER. Goes. 31 Maart 1946. Math. Smallegangebuurt 53. Verloofd: JO DE JONGE en COR MOSSELMAN. Kruiningen, Hoofdstraat 73. Wijk bij Duurstede, Ameronger Wetering 4. 6 April 1946. \V. L. M. GROFFEN en MIES BUT geven kennis van hun voorge nomen Huwelijk, waarvan de inzegening zal plaats vinden op Vrijdag 26 April a.s. in de Pa rochiekerk van O.L. Vrouw om 10.30 uur. Vlissingen, 28 Maart 1946. Boulevard Bankert 102. Badhuisstraat 92. Gelegenheid tot feliciteeren van 3 tot 4 uur. in de bovenzaal van het Restaurant „Royal', Badhuisstraat 3. Toekomstig adres: Boul. Bankert 102, Vlissingen. Het uitgestelde huwelijk van PEET J. PORREIJ en CATH ARINA J. LAMBREGTS zal plaats hebben op Donder dag 4 April a.s. Rotterdam, Dalweg 16. Oostburg, Rijksweg V 2a. §||||®III»IIII®IIII®IIII®III1#III»IIIWIII«L Op Vrijdag 5 April ho- S pen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootoud srs L KOSTER S P. KOSTER—WISSE, q hun 40-jarige Eelitverceiii. 1 ging te herdenken. I Dat zij nog lang ge- spaard mogen blijven, is <je wensch van hun dank- g bare Kinderen. Behuwd- c en Kleinkinderen. M CH. KOSTER, i J. KOSTER— WALRAVEN. NELLEKE. M. KOSTER— m v. d. KREEKE. A v d. KREEKE. 0 INEKE. Rilland, Hoofdweg 12. 1 "mIIMIIIWIIIWIIIIOIIIWIIMIHIWIWIIII* •IIIWIIMIIIIMmimilllMIW'iliMII*" i Zaterdag 6 April a.s. hopen onze geliefde Ou- 0 0 ders. Behuwd- en Groot- ouders 0 J. LUTE en C. H. LUTE VAN DER HARST, g H hun 40-jarige Echtveree- n iging te herdenken. 1 Dat zij nog lang ge- 0 spaard mogen blijven, is de wcnsch van hun dank- bare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. 1 C. A. LUTE. J. S. LUTEGILLISSEN VERSCHAGEN. TINY. BEPPIE. HANNIE. 0 C. H. SCHOT—LUTE. L. J. SCHOT. Gelegenheid tot felici- tee ren van 35 uur n.m. Vlissingen, Nieuwstr. 50. ïl#||||#llll#llll£llll#llll£lll!£IIIWII«li!® De Heer en Mevrouw HOLT- KAMP-VAN ELSACKER zeg gen, mede namens wederzijd- sche Ouders, hartelijk dank voor de vele blijken van be langstelling vóór en bp hun huwelijk ontvangen. Middelburg, 2 April 1946. Heden overleed, door een droevig ongeval, onze geliefde Broer, Zwager, Oom en Vriend J. OLIJSLAGER, in den leeftijd van bijna 35 jaar. Buitenland: A OLIJSLAGER. Vlissingen: D. KOKELAAR— OLIJSLAGER. W. P. KOKELAAR en Kinderen. Koudekerke: E. BQONE— OLIJSLAGER. P. BOONE en Kinderen. Vlissingen: E. OLIJSLAGER. Middelburg: C PROVOOST— OLIJSLAGER en Kind. J. SINKE— OLIJSLAGER. B. SINKE en Kinderen. T. VAN DE PUT. Allen, die hem gekend hebben, zullen beseffen hoe zwaar ons dit verlies valt Vlissingen, 31 Maart 1946. Heden overleed tot onze droefheid, na een langdu rig, geduldig gedragen lij den, nog heel onverwachts, mjjn geliefde Vrouw, Dochter, Zuster, Schoon zuster en Tante CLAZINA LEUNTJE BURGEL— VAN DE KREEKE. in den bloeienden leeftijd van 35 jaar en 6 maanden Haar diepbedroefde Familie: G. BURGEL. D. v d. KREEKE. M. v. d. KREEKE— ALLEMEKINDER3 J KOSTEN. L'. C. KOSTEN— v. d. KREEKE MARIETJE. Wolf aartsdijk, 30 Maart 1946. Het kantoor yan Notarjs J. TERPSTRA te Middelburg is Donderdag a.s., wegens sterfgeval, gesloten. JOH. SUURMOND Installatiebedrijf Braamstraat 27 Souburg. DONDERDAG 4 APRIL A.S. kunnen wü onzen winkel WEER OPENEN. Wy kunnen U nog niet alles leveren, maar toch zult U ver steld staan, als U onze étalage bekijkt. Verlichtingsartikelen, Stofzuigers Strijkijzers, Snelkokers Straalkachels, Comforen Handlampen, enz. enz. VAKKUNDIGE BEDIENING. 2 ongem. Kamers te huur gevraagd door vrouw met 2 schoolgaande kinderen, liefst met gebruik van keuken. Brieven letter N 14, Bur. P. Z.C., Vlissingen. ZONDER BON. Ontvangen groote partij prima SUIKERZOET (geen nasmaak), 11 en 16 cent per pak. Een uitkomst voor de Huismoeders. ALB. HUIJSMAN Gravenstraat 12 Middelburg. SMEEROLIE CARDANOLEE KOGELLAGERVET WATERPOMPVET SPUITVET WAGENSMEER kunnen wij weer uit voorraad leveren. Beleefd aanbevelend, Wed. L. Hermes Co Kanaalstraat 1 Souburg. Herplaatsing wegens misstelling. Heden overleed te Soest onze beste Broeder en Oom, de Heer H. J. VAN DER BEL, gewoond hebbende te Vlissingen: Paul Kruger- straat 33, in den ouder dom van 82 jaar. Namens de familie, Rusthoeve Purmerend: J. H. VAN DER BEL Sr. Kruiningen: J. J. VAN DUKE. Soest, 25 Maart 1946. Eenige en algèmeene kennisgeving. Voor de vele blijken van belangstelling, die wij bij onze 25-jarige Echtvereeniging mochten ontvangen, zeggen wjj, mede namens onze Kin deren, hartelijk dank. P. A. BEUN. A. J. BEUN—WISSEKERKE. Vlissingen, Verkuyl Quakkelaarstr. 11. Heden telefonisch aangeslo ten onder no. 213 Taxibedrijf ilt. KOPPEJAN, Zoutelande. (Netnummer K 1186). Dag en nacht geopend. VERHUISD. Vanaf heden is de Schoen, handel en Schoenmakerij van A. BALJEU, Segeerstraat 21, Middelburg, weer gevestigd Nieuwstraat 33, Oost-Souburg. Te koop gevraagd i.g.st.z. KINDERWAGEN, liefst mo dern. A 50, Vrouwenpolder, Heden ontsliep in volle verzekerdheid des geloofs, onze lieve Man en Vader, de Heer JAKOB TERPSTRA. Notaris, in den leeftijd van 48 jaar. E. H TERPSTRA— BURÊ WILLEM FPwEDERIK. JAKOB. MAAIKE. Middelburg, 31 Maart '46. Korte Noordstraat 1. De begrafenis zal plaats hebben D.V. Donderdag 4 April a.s, 2.30 uur van het sterfhuis. Geen bloemen. Koninklijke Marine. Wegens opheffing van het Detachement der Koninklyke Marine te Vlissingen niet in gang \zn 1 Mei a.s., behoeven alle vorderingen ten las e van de Kon. Marine ten spoedigste te worden ingediend. De Maritiem Commandant in Zeeland, De Kapitein-Luitenant ter Zee, L. H. QUANT. Heden overleed plotse ling, zacht en kalm. onze lieve Vader, Behuwd, en Grootvader JACOBUS VAN DER PLASSE, in den ouderdom van 79 jaar Namens de Familie, Jb. v. d. PLASSE. Kloetinge, 1 April 1946. De begrafenis zal plaa... hebben Donderdag 4 April. 1 uur. Voor de deelneming, mij be toond na het overlijden van mijn geliefden Echtgenoot, den Heer HENDRIK CORNELIS STEP, betuig ik mijn oprechten dank. Mevr. A. M. STEP WESDORP. Terheijden, Maart 1946. Heer, alleenstaand, z.b.b.h.h. zoekt Zrr-SLAAPKAMER, gem. of ongem. Br. lett. L 14, Bur. P.Z.C, Vlissingen VERLOREN een Kussen en Deken tusschen Driewegen en Vlissingen. Tegen hooge beloo ning terug te bezorgen bij: A. PAAUWE, Nieuwstraat 19. Driewegen of bij B. WATTEL. Verk. Quakkelaarstraat 5B, Vlissingen. Verloren een blauw gabar dine REGENJAS, tusschen Veere en Middelburg. Terug te bezorgen tegen belconin; bij B. HOOGERHEIDE, B 12< Colijnsplaat. Verloren: Gouden Schakel armband. Tegen belooning te rug te bez.; Molstraat 15, Middelburg, y. pannekoeken 4*0* KOOPMANS' MEELFABRIEKEN 2oo kfinkt het weer aan boord, want on2*> dappere visschers trekken er op uit, om met rijke vangsten binnen te komen. Hun werk is niet zonder gevaar, maar zij tellen het niet; zij toonen Hollanders te zijn, die weten aan ie pakken. Klaag niet, mopper niet, maar werk en zie om U heen om daar te helpen waar Uw hulp hetzij materieel, hetzij mo» reel noodig Is. Een krachtige organisatie staat achter 17. In Nederlands Volksherstel werken de be» staande hulporganisaties samen tot herstef van de materieele, lichamelijke en geeste- lijke kracht van het Nederlandsche Volk. Qlutiujip óf daoxtoz not/dig! HET SCHUTTERSHOF GOES. Donderdag 4 April 8 uur presenteert THE WAIKIKI HAWAIIANS Het bekende Radio Ensem ble op hun 10-jarig Jubi leum Tournee. WILLY ALFREDO Een der beste Nederland sche Conferencier-Humo. rist-Sneldichters. Een uur cum in Nederland. Firma A. J. WITTE ZONEN Artistieke Bloembinderij Steenenbeer 15 Vlissingen Tel. 141. BRÜIDSBOUQUETTEN van Lelietjes der Dalen Orelildeeën Witte Freesia's met bijpassende garnituren, CAMELIABLOEMEN voor drijfschalen of als Bouquet de Corsage. Vakkundige verzorging. Coöp. Landbouwvereeniging „Eiland Walcheren" Middelburg. Ontvangen en uit voorraad le verbaar: Zaaigerst, Haver, Zo- niertarwe, Lijnzaad, Wikken, AKA en Land ras bruine Boo. raen, etc. KALKAMMON. Kalksalpe. ter. Chili, Super 17 incl. zak, Slak, Kalizout 40 Sproeikalk, Koperbayer, Krui wagens, Kuipen, Draineerbui. zen, etc. etc. Meststoffen voor particuliere tuinen kunnen worden afge haald, alleen des namiddags. Zakjes meebrengen. Paaschgroetkaarten uit Herrijzend Walcheren, uitgevoerd in kleurendruk. Prijs 10 cent. Verrast Uw familie en kennis, een buiten Walcheren met toe zending van deze leuke herin- neringskaart. Verkrijgbaar bij den Boekhan- del en Uitgeefster Drukkerij ALTORFFER Middelburg MAG. „P A X" Witte de Withstraat 73 Tel. 28319 Rotterdam Ruim 40 jaar gevesigd. PATENT GENEESMIDDELEN. •GUMMIWAREN. STALEN STOFKAM3ÏEN. BREUKBANDEN. PRI3IA GUMMI HANDSCHOENEN. Vraagt gratis inlieh tingen. Toezending onder blanco couvert. De Nederlandsche Bond van Oud-Onderofficieren der Land en Zeemacht roept alle leden en aspirant-lden op ter bijwo ning van de VERGADERING op Zaterdag 6 April, n.m. 2 uur, in de bovenzaal van den Heer KIVIET, Badhuisstraat, Vlissingen. Aller opkomst gewenscht. Wegens vertrek van évacué- dienstbode naar Walcheren, vraagt Mevrouw MOL, Patijn- weg 2, Goes, EEN NET MEISJE, liefst voor dag en nacht. EEN NET MEISJE gevraagd. Mevr. TREMPE BURGER, Kloetingscheweg, Goes. Terstond gevraagd een DIENSTBODE voor dag of dag en nacht. Mevr. v. d. BOSCH, Kloeting scheweg, Goes. FLINK MEISJE ■evraagd voor heele dagen o£ lag en nacht. Mevrouw v. d. PLASSCHE, Middelburgsche- straat 22, Goes. LES GERTO'S De zingende Virtuozen. Accordeon- Bureau voor Administratie en Belastingzaken Mr. J. H. VAN DOORNE A DE ROO Kreukelmarkt 2 GOES Telefoon 2268 CHARLY RAY Neerlands beste Clown- Acrobaat. WIM en BRAM SCHOLTEN 2 jongens met gouden stem_ men. Niet geëvenaard, RUBBER Co. Met hun allerzotste -capriolen. COR NIELSON De Hollandsche Jodelzanger Eenig in zijn genre. SILVIUS OKÉ FINALE! Muzikale leiding Gerard Lam- bermon. Artistieke leiding Anton Groeneveld, Prijzen der plaatsen: 2.-— en 2.50, belasting inbegrepen. Plaatsbespreken van 1 tot 3 uur aan de zaal en voor zoover voorradig des avonds. Bespreekt tijdig Uw plaatsen om teleurstelling te voorkomen. Te koop z.g.a.n. Kinderbox, Kinderstoel, klein Kacheltje met buizen. Adres: M. KOLE, Peperstraat 1, Kloetinge. Gevraagd voor diens ttreding spoedige in« twee ervaren krachten en een aankomende Bediende. Aanmelding mondeling of schriftelijk aan bovenstaand adres. Te koop z.g.a.n. REKEN MACHINE, merk „Monroe'% prtjs 500.Aan hetzelfde adres nieuwe 1 pers. KANO te koop. Brieven no. 172, Bur. P.Z.C., Goes. t Land onzer Toekomst Emigratie In Groepsverband, Intellectueelen, vak_ en trans- rtarbeiders, Land_ en Tuin- uwers, zoowel mannen als vrouwen, van Prot. Chr. Huize, worden uitgenoodigd tot brjw. der Prov. Verg. in het .,Slot Oostende" te Goes op Donder dag 4 April 1946, aanvang 1.30 uur, alwaar het doel en toe komst van ons groepsverband door een spreker wordt uiteen gezet. Namens het Prov. Bestuur. OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK. Bellamypark 43, Vlissingen. De leeszaal is geopend: da gelijks van 1012,30, behalve Maandag; van 2.305.30 en Maandag. Woensdag, Vrijdag van 79. Een UITKOMST voor H.H. SIGARENWINKELIERS In de Prov, Zeeland woonachtig 't G. G.-CABARET onder leiding van JAN MUSCH komt voor „HET VRJE VOLK" op 7 APRIL in VLISSINGEN Toegangsprijs 1.50. Koopt tijdig Uw kaarten. Het opt storm! Kaarten verkrijgbaar bn Boekhandel L. JILLEBA, val straat 59 en Hobeinstraat 41. Ook voor niet-abonné's. Een geweldige sorteering verlichtings artikelen vindt U in BRINKMAN's Verlichtingsmagazijn o.a. Lampekappen, Kro nen, Leeslampen, Wand- lampen, Slaapkamerscha len. Komt U eens oven kijken, want U zult verbaasd staan over ^nze lage prij zen. Heel Breda zegt: „BRINKMAN Is goedkooper!!" Tolbrugstr. 18, BREDA. A.s. Donderdag op de Markt: Violen, Madelieven, Violieren, Duizendschoon. Vaste- en Rots. planten, alle soorten Struik- Klim-, Stam_ en Treurrozen, Heesters, groenblijvende Plan ten, Ligustrum, Gladiolen, Anemonen, Ranonkels, Dahlia's en Chrysanten. Beleefd aanbevelend, M. H. DEKKER Langevielesingel 38, M'burg. Wie helpt gedupeerde aan een zwarte merinos Bocrinne- schort U VERHAGE, Lom- inerbof A 61, Domburg. ATTENTIE! De slagerij vh Wed. VOLMER, Seisstraat 38, Middelburg, zal Donderdag a.s. HEROPEND worden. Eeleefd beveel ik mij in de gunst van het publiek aan. Van een goede en vlugge bediening kunt U verzekerd zijn. J. H. NELISSE» ELECTRO-BIOSCOOP Middelburg. Gevraagd voor direct een Cassière voor de Electro-Bioscoop, leef tijd 3040 jaar. Tevens een Controleur gevraagd, leeftijd 2535 jaar oorlogsinvaliden hebben voor- keur. Aanmelden: alleen s mid dags, Loskade 11 (1 x trek bel), Middelburg. Ondulatiemodellen gevraagd. J P. JOOSSE, Dameskapper, Lange Delft 26, Middelburg. KASREGISTER, merk National, te koop ge vraagd. Br. met omschrijving onder K 14, Bureau P.Z.C., Vlissingen. Ai zendt U nog zooveel rant soenen aan ons adres op, wij garandeeren dat er in de eerst komende maanden absoluut géén rooktabak aan Uw order zal worden toegevoegd. Zelf kunt U ook de verdeeling bepalen hetgeen U wenscht Dit geldt ook voor U, klant of geen klant. Aanbevelend, JAC. HUBREGTSE Grossierderij ,DE TABAKSSPECIALIST' Nadorstweg B 119m, Middelburg. Violenplanten A n jelierenplan (en FJ lerenplan ten GJadiolenbollen, maat 12-14 Begoniaknollen, maat 4-6 'erkoop uitsluitend Donder dags Dam. Aanbevelend, C. DE KLERK Zuidsingel 102, Middelburg. Laat Uw voeten aan huls ver zorgen door: P. H. A. ROOVERS Gedipl. Voet kundige Lange Delft 31 Tel. 2236 MIDDELBURG. Pedicure Orthopeadie. Massage - Hoogfrequentie WINKELHUIS te huur gevraagd met oif zon der Woning, centr. Middel burg. Br. onder no. 541, Bui. P.Z.C,, Middelburg. B.z.a. MEISJE, voor daf nacht. Br. letter O 14, P.Z.C., Vlissingen. BUREAU WEDEROPBOUW BOERDERIJEN, Dam 2 te Middelburg, vraagt voor directe indienst treding een TYPIST(E), leeftijd =tr 20 jaar, in bezit van diploma's Mulo en typen. Solli citaties uitsluitend schriftelijk aan bovengenoemd bureau. Persoonlijk bezoek alléén na oproep. Handelskweekerij P. Labruyère - Middelburg, biedt aan: HORTENSIA'S, PRIMULA'S, CAN CEOL ARIA'S, AZALEA'S. RHODODEN DRONS, ANEMONEN, TULPEN en NARCISSEN. Bezoekt de KEURING van jonge volbloed Stieren te Oostburg op WOENSDAG 10 APRIL a.s des namiddags 1 uur. Gelegenheid tot AANKOOP. Ten overstaan van mr. A. Schadee als plaatsvervanger van den te Rotterdam geves- tigden notaris Mr. G. Nauta en in tegenwoordigheid van de N.V. Algemeen Administratie- en Trustkantoor zyn op 28 Maart 1946 uitgeloot 20 obli. gatiën ad 1000 der 4 Obligatieleening ten laste van de N.V. Houthandel v.h. G. A. ALBERTS Lzn. Co. te Middelburg, nummers 19, 53, 89, 91, 99, 127, 155, 161, 168, 176, 177, 188, 287, 334, 352. 366, 375, 458, 474, 490, welke stukken op 16 Mei 1946 k pari betaalbaar zijn. vermeerderd met 15.voor 4*2 maand loopende rente bij de Rotterdamsche Bankveree- niging N.V. te Rotterdam, Amsterdam, Middelburg en Vlissingen en voorts 20 obli- gatiën ad 1000.in ge noemde vennootschap num mers 52, 54, 81, 103, 132, 137, 141. 219, 233, 324, 325, 337, 368, 390, 392. 402, 408, 430, 454, 477, welke stukken per 1 Juli 1946 betaalbaar zullen tur.lzijn bij de genoemde kanto ren, Voor direct gevraagd Drukkerij F. van de Velde, Walstraat 5860, Vlissingen. Schildersbedrijf te Middelburg vraagt PERSONEEL zoowel geschoold als aanko mend. Kosthuis aanwezig. Brie ven onder no. 544, Bureau P.Z. C., Middelburg. TWEEDE MEISJE of WERKSTER gevraagd. Me vrouw JOOSSE, Lange Delft 26, Middelburg. Mevr. SCHIPPER, Badhuis straat 29 I, Vlissingen, vraagt NET MEISJE met huiselijk verkeer. AANKOMENDE BAKKERSBEDIENDE gevraagd en ook kan een LEERJONGEN geplaatst wor den- Bakkerij SANDERS, Var- kensmarkt. Middelburg. Gevraagd NETTE JONGEN voor de Melkzaak. W. MEIJ- ERS, Azaleastraat 1, Vlissin gen. Aan hetzelfde adres te koop MOTORCARRIER met goede banden (zonder motor). Op de Psychiatrische Inrich. ting „Vrederust" te Bergen op Zoom kunnen nog eenige meisjes, niet beneden de 18 jaar, geplaatst worden als Leerling-Verpleegsters, Opleiding voor hot Rijksdi ploma B. Sollicitaties bij den Genees heer-Directeur. OM OP TE Voor direct gevraagd een HUISHOUDSTER bij I. SCHIJVE, Zadelmaker, Aardenburg. MEISJE gevraagd voor dag en nacht. Mevrouw REIJNIERSE, Badhuisstraat 55, Vlissingen. Bejaard Heer vraagt ZIT- SLAAPKAMER to Middel burg. Indien noodig met lichte verpleging. Brieven Heeren gracht 112, Middelburg. Heer vraagt ZIT- EN SLAAPKAMER of ZIT-SLAAPKAMER, met volledig pension. Brieven onder no. 543, Bureau P.Z.C., Mid delburg. H.H. Paardenfokkers. Wordt rondgeleid de Hengst CLAIRON K 2053. V. Clairon de la Lijs K 1488. M. Bertha K 15366. 2e pr. verpl. keuring Axel '46. Dekgeld 71.—» Beleefd aanbevelend, J. MALJAARS Jzn. Zeeduin, Oostkapelle. Te koop Haard, 65. Kookhaard. 55.1-pers. Ledikant m. ressort, 45. pracht Voorzlttersstoel 15. Kanozeil, f 15.diverse Keukentafels, van 6.tot 12.Lampekap, 20. Keukenfornuis, 65.Luid spreker f 25.3-pits Gas- comfoor, f 18.Waschtafei tje, 12.50; twee prachtig© Schilderstukken, 100. JAC. v. LOON, Noordstraat 2, Vlissingen. Een Meld-Huishoudster gevraagd. B, 61, St, Laurens. Te koop gevraagd een NIJPTANG, ,ook genegen te ruilen. Rit> thcmschestr. 43, Souburg,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 4