TRIBUNAAL TE GOES Officieele publicaties Hspetferiets? De 62-j. K. Slager te Kloe- tinge, was jachtopziener voor de Duitschers, ontving Duit- schers en N.S.B.-ers aan huis en diende bij den N.S.B. luite nant van politie Kramer of een ondergeschikte een klacht in tegen wachtmeester Boo gaard, die hem toegevoegd zou hebben „vuile N.S.B.-er1 of Iets dergelijks. Het verhoor van Slager duurde meer dan 3 kwartier. HU ontkende met Duitschers te hebben omge gaan. De klacht heeft hij wel Ingediend, maar om te waar schuwen. De verdediger, mr. van Hasselt, wees er o.a. op, dat S. aanvankelijk geweigerd heeft om dienst te doen voor de Duitschers.5 Be3ch. is nooit lid van de N.S.B. geweest en las nooit Vovi e.d. De 60-j. A. Kistemaker, ge scheiden echtgenoote van J. A. H. Hollander te Goes, was sympathiseerend lid, lid van' den N.V.D., maakte propa ganda voor Winterhulp, ging vriendschappelijk met Duit schers om en liet zich door den N.S.B. burgemeester tot regentes van het Weeshuis benoemen. BeschT heeft zoéf nooit geweten, dat zij lid was en betaalde ook nooit de con tributie. Zirj is nooit bij N.S.B.- ers aan huis geweest en ont kende ook een N.S.B.speldie te hebben gedragen. Besch. Verzekerde spijt te hebben, als 2g gefraudeerd heeft Mr. Dirven zegt, dat besch. fle dupe is geworden van het milieu waarin zij woonde. Toen haar schoonzoon eenmaal N. S.B.-er was, deed hij alles daarvoor. De schoonmoeder deed niets bijzenders en zei bijv. tegen het personeel in den winkel wel, dat men de Win terhulpcollectanten niet mocht terugsturen, maar wekte niet op tot steun. Spr. drong aan op niet verder interneeren. Voorts werd behandeld de Baak tegen den boedel van wij len den fruitkweeker J. H. Krauwel, den schoonzoon van de vorige beschuldigde. Het ging bg deze zaak voorname lijk over de financiën. Hier voor was gedagvaard de can- didaat-notaris, die de boedel- beschry'ving opmaakte en ook een deskundige op financieel terrein, waarna mr. Dirven er op wees, dat K. in Duitschiand opgroeide in de tijden van het opkomende nat.-soc. en toch na zgn terugkeer in Nederland aanvankelgk, niet tot de N.S.B. toetrad. Maar ook daarna wyst niets op politieke werk zaamheid van K. Spr. wees er op, dat het hier toch maar lichte feiten betreft en men geen straf moet opleggen, die zal drukken op het verre na geslacht. Inzake de reeds behandelde Sport itslag damkampioenschap Middelburg, 5e ronde: H. De door de contactcommis sie voor de uitwisseling van sportmenschen te Vlissingen georganiseerde feestavond t.b. v. de uitzending naar Enge land is, in verband met de „Stille week" verschoven van 20 April a.s. naar 22 April. Uitslai van Middelburg, J. L. GeurtzB. F. Montenari 20; P. de RurjterJ. Stroo- band Jr. 11; W. Boogaard M. F. de Jonge 02; J. Roe lansJ. Strooband 2—0. Do nationale wielerkam pioenschappen op de baan zul len dit jaar op 28 Juli en 4 Augustus in het Olympisch Stadion te Amsterdam worden gehouden. De wegkampioenschappen zullen vermoedelijk 18 Augus tus op het traject van den Cauberg in Valkenburg plaats hebben. De snelste sprinters ter we reld zgn momenteel de Ameri kanen Ewel en Watson, die de 100 m. onlangs in 10# sec. lie pen, Zoo snel als Jesse Owens, wiens wereldrecord nog op 10.2 sec. staat, zijn zg' nog niet. Voetbal: ItaliëZwitserland 8—1. LAATSTE NIEUWS zaak tegen de echtgenoote van K. persisteerde mr. Dir ven bg zgn toen gehouden pleidooi. De 35-j. W. Smit uit Goes, was sympathiseerend lid der N.S.B. geweest, lid van den N. V.D. en werd daardoor vrijge steld van uitzending naar hef buitenland. Hij ontving Duit schers aan huis en verkocht een radiotoestel aan een Duit- scher. Besch. bekende alles en ip nu verkeerd te heb ben gehandeld. Mr. P. C. Adriaanse wees op het slappe karakter van besch Hy zit reeds 18 maan den in een kamp en daar heeft hy zich o.a. als vrywilliger voor het mgnenruimen opge geven. Men moet geen wraak hebben, vooral als iemand tot inkeer koipt! J. Bruinooge, 49 j., land bouwer te Borssele, was lid der N.S.B., N.V.D. en Land wacht. B. gaf als reden voor zgn lidmaatschap op de crisis jaren voor den oorlog. De ver dediger, mr. Van Hasselt, riep de clementie in. P. A. M. Overbee-ke, 38 j eloctricien te Ellewoutsdgk, was sympathiseerend lid der N.S.B., had omgang met leden der Duitsche weermacht en was lid van den Landstand. Besch., zou, toen een winkel ruit van hem werd vernield, dit hebben aangegeven bg de Duit schers. Als gevolg hiervan werden dertig namen van in woners genoteerd. Een bekend, making werd aangeplakt, waarin werd gezegd, dat in dien iets dergelgks nog eens voorviel dertig persdnen den kogel zouden krggen. Besch ontkende. Tribunaal Middelburg. Krgn Janse, 62 j„ bloemist te St. Laurens sloot zich reeds voor Mei 1940 bg de N.S.B. aan en bleef dit ge durende de bezetting. Voorts was hg lid van de vierschaar, kring Walcheren van de N. S.B. In April '41 had hij, met den N.S.B.'er Radema kers, een lgst onderteekeud, waarop de namen van een 30-tal anti-Duitsch gezinde personen uit St. Laurens voor kwamen. Deze lijst gaf hg aan den Dis trie tslelder der N.S.B. in Zeeland. Verdachte beweerde dit gedaan te heb ben als tegenwicht tegen de actie van de Ned. Unie en niet om deze menschen „aan te geven". Verder sloot hij zich aan bg bijna alle neven organisaties der N.S.B. Als openlgke blgken van ingeno menheid met den vijand wer den o.a. genoemd: het regel matig bezoek dat beschuldigde ontving van den Duitschen referent Korte en den Fach- berater Mittelstenscheid. Be schuldigde had schgnbaar nog steeds niet door, wat hij door zijn houding aan het Neder- landscbe volk had berokkend. Zijn verdediger was mr. J. Hasselt uit Bergen op Zoom. die in besch. een ide alist zag. Besch. had, hoewel nij van onderduiking en val- sche papieren wist, niemand zonder meer aangegeven. Ver dediger bracht voorts de wen- schelrjkheid naar voren van het terugkeeren van besch.. die reeds lang geïnterneerd is, od zijr bedrijf. Ja Loekemeyer, 26 j., re clame teekenares te Vlissingen, sloot zich omstreeks Nov. '40 bij de N.S.B. aan en was van Febr. 1941 te Vlissingen werk zaam bg den S.D. Uit de stukken bleek echter, dat zij de eerste helft van 1942 zich bewust is geworden van de groote fout, die zij had begaan- en dat zg daarna ge probeerd heeft zich te rehabi- liteeren, waarbij zij gebruik heeft gemaakt van dingen en namen, die zg tgdens haar werkzaamheid bij den S.D. had opgevangen. Haar onmid- dellgke invrijheidstelling werd gelast. Mr. Kuipers pleitte in deze zaak. Ca. van de Est, 19 j., dienst bode te Arnemuiden, had in het openbaar veelvuldigen en vriendschappelgken omgang met Duitsche militairen ge had. althans met één Duit- scher. Uitspraak in deze za ken op 12 April a.s. Clark Kerr voldaan over onderhandelingen. „Ik ben voldaan over de re sultaten van de tusschen de In donesiërs en 'de Nederlanders gevoerde onderhandelingen. De onderhandelingen waren niet zoozeer moeilijk, dan wel „traag", aldus heeft sir Ar chibald Clark Kerr verklaard, toen hg een groep Indonesische journalisten uit het binnenland had ontvangen. Hy voegde er nog aan toe: „de kwestie Nederlandsch In- dië is een interne aangelegen heid. Hoewel andere landen de irplichting hebben bgstand te veneenen, heeft Groot Brit- tannië geen verlangens op eco nomisch gebied t.a.v. Neder landsch Indië". Tusschen Bandoeng en Bata via is wederom een convooi aangevallen. De extremisten werden met Mosquito's ver dreven. GEKNOEI MET BONNEN. Te 's-Gravenpolder ontdekte een distributie-ambtenaar, dat op ingeleverde opplakvellen valsche bonnen voorkwamen. Het was voor marechaussee en ambtenaren van den C.C.D. aanleiding om een onderzoek in te stellen bg den winkelier H., die de bedoelde vellen had ingeleverd. Het bleek toen, dat de valsche bonnen afkom stig waren van zekeren E. Zoowel tegen H. als te>gen E. is proces-verbaal opgemaakt, terwgl het onderzoek nog wordt voortgezet. EEN DER SLACHTOFFERS VAN N.- EN ST. JOOSLAND OVERLEDEN. Omtrent het errnstii val te Nieuw- en St. vernemen wg nog, dat alle drie slachtoffers militairen waren van den Ofcruimings- Bereingsdienst. Door het explodeeren van de granaat werden twee van hen handen en voeten afgeslagen, terwijl één bovendien een zware sche delfractuur opliep. Deze laat ste is Dinsdag in het Gasthuis te Middelburg overleden. Het derde slachtoffer werd slechts licht gewond. Twee extra treinen naar de Jaarbeurs. Behalve op 5 April zal ook op 9 April een extra-trein uit Zeeland naar de Jaarbeurs rg- den. Vertrek Vlissingen 5.00. Speciaal voor bezoekers uit Zeeuwsch-Vlaanderen zal deze trein des morgens te 6.01 en 's nachts te 0.01 in Kruïnin- genYerseke stdppen. Dinsdag herdacht de heer G. Ro/nijn te Vlissingen, chef-be- fróoter bij de Kon. Mg. „de chelde" den dag, waarop hij vóór 40 jaar bg deze maat- schappg in dienst trad. Tevens herdacht hij, dat hy in Sep tember 1944 25 jaar verbonden was als leeraar aan de avond school voor Ngverheidscnder. wijs. De chef van de teeken kamer ir. Kapsenberg. sprak den jubilaris toe en overhan digde hem namens de directie, chefs en collega's 'n geschenk met oorkonde. Ook werd den jubilaris een bloemenhulde ge bracht en ook de oud-leerlin gen hebben op dien dag hun waardeering voor het door hen genoten .onderwijs uitge sproken. Nadat de directie -den heer Romijp had gecomplimenteerd werd hem verder vrij af ge geven om dezen dag in den familiekring door te brengen. Dinsdagavond werden in het clublokaal van A.B.C. te Vlis singen de'wedstrijden om hei biljartkampioenschap van Wal. cheren 2e klasse kader voort gezet. De resultaten waren: L de Nooger 150 46 13 3.26 J. Vogel 97 46 7 2.10 M. Houtzager 150 48 29 3.12 W. Lefèvre 121 48 10 2.52 H. Korff 150 38 29 3.94 J. Vogel 136 38 28 3.57 W. Lefèvre 150 45 15 3.33 A Kats 104 45 11 2.31 Hedenavond worden de wed strijden voortgezet met de vol gende partijen: M. Houtzager L. de Nooger; W. LefèvreA. de Bruin; H KorffM, Hout zager; A. K!atsA. de Bruin. De kabinetscrisis in Griekenland. POPULISTEN KRIJGEN FORMATIE-OPDRACHT Aartsbisschop Demakinos, de regent van Griekenland, heeft vier leiders van de party der populisten (royalisten) die de leiding hebben by Qe Griek- sche verkiezingen, bg zich ont vangen en de vorming van een kabinet opgedragen. De laatst bekend gemaakte cijfers van de verkiezingen zgn: populisten 353.269, coalitie 174.362 en liberalen 132.129. Het gemiddelde aantal onthou dingen bedraagt 47 Verdwenen veearts dood teruggevonden. Op het vliegveld te Gilze- Rijen is het Hjk ontdekt van den ongeveer een maand gele den spoorloos verdwenen 64- jarigen Oosterbaan, in leven assistent-veearts te Tilburg. Tgdens opruimingswerkzaam heden van een ondergrondsche kabel trof men nl. het stöffe- lgk overschot van den vermiste aan, 50 meter van den weg in een bomtrechter. Een ingesteld onderzoek stelde als doodsoorzaak vast: hartverlamming. De overlede ne was ongehuwd. TREINBOTSING TE AMSTERDAM. Even buiten C.S. te Amster. dam is Dinsdagavond een elec- trische trein naar Rotterdam op een goederentrein gebotst die door een onveilig signaal was gereden. Er deden zich geen persoonlgke ongelukken voor. Wel werd de electrische rein ernstig beschadigd. Hel sein stond abusieveiyk op vei lig doordat even tevoren een uitstekend deel van een ande ren goederen trein een schakel kast aan een seinpaal had ver nietigd GEEN CANDID AATSTELLINGEN VAN LIBERALE STAATSPARTIJ. De algemeene vergadering van de Liberale Staatspartij heeft op voorstel van het hoofdbestuur besloten om bij de verkiezingen voor de Twee de Kamer, de Prov Staten en de Gemeenteraden geen eandi- aaten te stellen, maar samen te werken met de Partij van de Vrijheid en de candidaten van deze partij te steunen. KONINKLIJK BEZOEK AAN DE JAARBEURS. Nadat de Koningin, na haar bezoek aan de jaarbeurs, naar Soestdg'k was teruggekeerd, heeft Prinses Juliana met o.a. cle ministers Schermerhorn Beel eti Vos een lunch byge- woond in het schouwburg- i estaurant, aangeboden dooi den raad van beheer van de jaarbeurs, 's Middags heeft de Prinses opnieuw een bezoek van ongeveer een uur aan de Jaarbeurs gebracht. WILDE STAKING TE OSS. Dinsdagmiddag zijn circa '00 arbeiders en arbeidsters werkzaam bg de N.V. Hartog fabrieken en N.V. Zwagen- bergs fabrieken te Oss in wil de staking gegaan over een loonkwestie. CHR. NAT VAKVERBOND, Tot lid van het Dag. bestuur van het Chr. Nat. Vakverbond is benoemd de heer P. Koning ie 's-Gravenhage, die als pen ningmeester zal optreden1 en voorheen verbonden was aan den accountantsdienst van het Dept. van Landbouw. Aanslag met tijdbom. In de brievenbus van het huis van de>n dirigent Jaap Spaanderman te Arnhem hebben onbekenden een tijd bom gedeponeerd, meldt „Pa rool", die enkele minuten na dat de dirigent thuis kwam, ontplofte. Spaanderman en zijn echtgenoote bleven ongedeerd, in de gang werd een ware ra vage aangericht. Aaanemelgk is, dat deze aanslag gepleegd is in verband met de zuivering van Spaanderman. Hoe het zy, de politie zoekt naar de daders van deze laakbare daad. MINISTER MANSHOLT OVER DEN LANDBOUW. Ter gelegenheid van de Stichting van den Landbouw heeft minister.Mansholt Maan dag in Groningen een rede ge houden. Minister Mansholt schetste de toestand in deD landbouw zooals deze thans is, en besprak ook het loonpeil. Het loonpeil zal moeten wor* den opgevoerd door een verhoo ging van de productiviteit in de kleine bedrijven. Op de zand gronden zal dit moeten ge beuren door nationalisatie van het bedrijf. Op een desbetreffende vraag deelde minister Mansholt nog mee dat, zoodra in# den land bouw meer arbeiders noodig zouden zijn, die uit de D.U.W. gehaald worden, de D.U.W. gesloten zal woraen. DE ONTVANGST VAN DE „NIEUW AMSTERDAM" Het zal 9 of 10 April worden, alvorens de „Nieuw Amster dam" met 3598 repatrieerenden en 700 man Engeische troepen aan boord te Rotterdam zal arriveeren. Na zes jaar afwe zigheid komt het vlaggeschip van de H.A.L, weer voor de kade. De Engeische troepen gaan te Southampton van boord en daarna wordt er di rect koers gezet naar Rotter dam. Onder de repatrieerenden be vinden zich 718 leden van het K.NJ.L., die, te Rotterdam aangekomen, eerst een dag naar Austerlitz gaan ter re gistratie. Van de marine be vinden zich, gezinsleden inbe grepen, 425 personen aan boord. Hun eerste bestemming is huize „Le Foret" in Doorn. GIRO EN SPAARCERTIFICATEN. Begonnen is met de toezen ding van spaarpertificaten aan diegenen, die deze certificaten door middel van den girodienst hebben besteld De verzending zal binnen een week haar be slag hebben gekregen. WEDEROPB OUW PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN. Bij de Tweede Kamer is inge diend een wetsontwerp: „rege iing van de bijdragen wederop bouw publiekrechtelgke licha men 1946". De oude regelingen zijn goeddeels overgenomen. Wei zijn, het zg om practische re denen, hetzij in aansluiting op het besluit op de materieele oorlogsschaden 1945, enkele ncodzakelgke afwijkingen aan gebracht Er worden geen bij- uragen gegeven in verloren ge- gane vermogensbestanddeelen. maar wel in uitgaven voor we deropbouw en herstel. In vele gevallen kan een buitengewone' bijdrage worden verleend. Kerknieuws Ned. Ilerv. kerk. Beroepen te Rotterdam-C. (vac. A. A. Wildschut) G. J. H. Gijmink te Almelo, voorheen te Nw.- en St. Joosland, Geref Gemeenten. Bedankt voor Amersfoort en voor Krab- Dendijke W. C. Lama in te Rrjs- sen. Weerbericht BLIJFT ZACHT WEEK. Aanvankelijk nog zwakke en veranderlijke wind en vrij wel onbewolkt weer met in den nacht plaatselgk' mist- v arming. Later wind tusschen West en Zuid met vooral in het Noorden van het land cenige toeneming van bewol king Droog weer. Weinig ver andering van temperatuur. HOOG- EN LAAGWATER VLISSINGEN. Donderdag hoog te 3.12 en te 15.35. resp. 2.'31 en 2.39 m. 4- NAP.; laag te 9.54 en 22.01 res. 2.yl en 2.28 m. - NAP.* ZON EN MAAN. Donderdag komt de zon op te 6.10 en gaat onder te 19.17. De maan resp. te 7.33 en 22.36. De Burgemeester van Vlis singen maakt bekend, dat voor kinderen op den leeftgd van 3 maanden tot 3 jaar en voor zwangeren gedurende de laatste 3 maanden van de zwangerschap, weer vitamine D-tabletten zullen worden ver strekt. De uitréiking zal plaats hebben op het Gemeentelgk Bureau voor Sociale Zaken, Hendrikstraat 12, telkens van 14.3017 uur en wel op de volgende dagen: op Donder dag 4 April a.s. voor hen, wier familienaam begint met de letters A t.m. M; op Vry dag 5 April a.s. voor hen. wier familienaam begint met de letters N t.m. Z. De aandacht wordt erop ge vestigd, dat de stamkaarten der in aanmerking komende kinderen moeten worden over gelegd. De verstrekking aan zwan geren kan uitsluitend geschie den op vertoon van een be wijs van ©en arts of vroed vrouw. De Distributiedienst Kring Vlissingen maakt bekend, dat van 8 April t.m. 11 April 1946 aan de inwoners van de ;e meenten Oost- en, West-Sou- iurg en Ritthem de uitreiking van nieuwe inlegvellen, tex- iielkaarten en enquêteformu lieren voor vaste brandstoffen, seizoen 1946/"47, volgens on derstaand schema zal plaats vinden: Maandag 8 April '46 lett. A t.m. E; Dinsdag 9 April 1946 lett. F t.m. L: Woensdag 10 April 1946 lett. M t.m. S; Donderdag 11 April 1946 lett. T t.m. Z. Medegebracht moeten wor den alle TD's (nieuwe stam kaarten) plus inlegvellen. De nieuwe inlegvellen en textiel- kaarten mogen uitsuitend wor den uitgereikt aan houders vein een TD, .welke voorzien is van een TD-2-zegel en dienststempel. STICHTING VOOR DEN LANDBOUW IN ZEELAND. Regeling van loonen en andere arbeidsvoorwaarden in den landbouw in de provincie Zeeland. De Stichting voor den Land bouw in Zeeland maakt be kend, dat door het college van rijksbemiddelaars is inge trokken het bepaalde in art. 22. lid 1, sub a en b der re geling., van loonen en andere arbeidsvoorwaarden in den landbouw voor de provincie Zeeland voor 1945, en ge noemd artikel als volgt heeft vastgesteld: I a Het loon bedraagt voor paardenknechts: 30 per week voor de periode van 1 Dec. tot 1 Maart; 36 per week voor de periode van 1 Maart tot 1 Dec. b Het loon voor vaste en losse arbeiders bedraagt 60 cent per uur. De aldus gewij zigde regeling treedt in wer king op 4 Febr. 1946 en blijft behoudens intrekking of ver dere wgziging van kracht tot en met 30 April 1946. De wnd. burgemeester der gemeente Goes maakt bekend, cat alle inkwartieringsbiljet ten, afgegeven vóór 1 April 1946, vóór 6 April 1946 op de gem.-secretarie, Afd. I, Bu reau militaire zaken wor den ingeleverd. Voor zoover noodig, zullen ter Gem. Secre tarie nieuwe inkwartierings biljetten worden uitgereikt.* Inkwartierings bil jetten, in geleverd na 5 April 1946, wor- len niet meer voor betaling in behandeling genomen. B. en W. van Middelburg, gelet op art. 4 der Schenkings- acte van het Bomme van den Broeckefonds, brengen ter openbare kennis, dat voor de Generale Repetitie op 9 April a.s., te 8 uur, in het Schut tershof door de Ver v. Instru mentale Muziek te geven uit voering, zoolang de voorraad strekt voor mingegoede inge zetenen op Vrijdag 5 April te 7 u. a.s. ter gemeente-secre tarie, kamer 7, kaarten zgn verkrijgbaar 0.10 per stuk. De directeur van den distri- butiedienst Goes maakt bekend dat houders van stamkaarten met de nummers 3, 13, 23, 33 enz tot en met nummer 1993, morgen, Donderdag 4 April van 912 en 13-3016.30 uur in 't Schuttershof een schoenen bon kunnen afhalen, voor zoo ver zg sedert Jan. '45 of later, geen gewone of beroepsschoe nen hebben ontvangen. Mede brengen tweede distributie- stamkaart c.q. nood-tweede distributiestamkaart en nieuw inlegvel 605. BONNEN TOILETZEEP. Het C.D.K. deelt mede, dat bonnen E 32 voor 90 gram toiletzeep geplakt op opplak vellen moeten dcorzenden aan hun grossier of fabrikant. Grossiers moeten de van de detaillisten ontvangen opplak vellen met deze bonnen door zenden aan hun fabrikant. De aflevering der toiletzeep moet zoo spoedig mogelijk plaats vinden. Radioprogramma's Ddnderdag. Hilversum I (A. V.R.O.): 7.00 Ber.; 7.15 Och- tendgymn.; 8.00 Ber.; 8.15 Gram.; 9.15 Morgenwyding; 9.30 Gram.; 10.30 Vrouwen- rubr.; 10.35 Orkest Malando; 11.00 Vrouwenrubr.; 11.10 Ork. Malando; 11.30 Piano; 12.00 Pianorecital; 12.30 Gram.; 12.35 Orgel; 13.00 Ber.; 13.15 De Vagebonden; 14.00 Vrou wenrubr.; 14.20 Gram.; 15.00 Lezing; 15.20 Gevar. program.; J7.00 Kaleidoscoop; 17.30 The Red, White and Blue Stars, 18.00 Ber.; 18.18 The Roman cers; 18.45 Sportpraatje; 19.00 En nu naar* bed; 19.05 Cabaret progx.20.00 Ber.; 20.05 Lezing; 20.20 Concert; 22.30 Lezing; 22.40 Gr.; 23.00 Ber.; 23.15 Gram. Hilversum II (KRO en NCR V): 7.00 Ber.; 7.15 Ochtcnd- gymn.; 8.00 Ber.; 8.20 Gram.; 8.35 De Heilige van den dag; 8.45 Gram.; 10.00 Koorzang; 10.15 Morgenwgding; 10.45 Gram.; 11.00 Voor de zieken; 31.45 Gram.; 12.15 Voordr.; 12.30 Claire Hegedus; 13.00 Ber.; 13.15 Claire Hegedus; IS.45 Interview14.00 Conc.*, 14.40 Vrouwenrubr.; 15.00 Concert; 13.05- Bgbellezing; 16.45 Gram.; 17.00 Het Rgk overzee; 17.15 Gram.; 17.30 HARK-praatje; 17.35 Conc.; 18.30 Lezing; 19.00 Ber.; 19.15 Mattheus Passion; 21.00 Lg- densmeditatie; 22.50 Gram. 23.10 Gr.; 23.50 Bijbellezing. door G. Th. Rotman Hoe Jantje Kruizemunt een erfenis kreeg hbL b'HONAUH 118. Nu. het duurde nog al een poos, voor het diner kwam. Ze gingen dus het kaartje nog maar eens bekijken. Maar o schrik! Daar stootte Jantje In z'n onhandigheid opeens het heele azijnstel omde Inhoud van de azijnflcsch vloeide als een stort vloed over het kaar tje heenDrie verschrikte gezich ten! Maar toen 'n driedubbele kreet van verrassing 1 ,/t Naaimachinehuls" Firma p. A. DE KRAMER Lange Vorststraat 6, Goes. Weer OLIE voorradig per BLOK en KAST voor hand flacon en per liter. adlg per Losse naaimachines, in eiken uit voering leverbaar. Reparaties aan alle merken naaimachines' met 1 jaar garantie. Te koop gevraagd 1- of 2- persi BED. Ook genegen te ruilen voor Wandelwagentje of iets anders Callenfelsstraat 9, Vlissingen.' Te koop gevraagd een i.g.st. z. Wandelwagentje of in ruil voor mijn i.g.st^. v.o. Kinder wagen, Engelsch' model Brak- straat 20, Middelburg. Te koop gevraagd z.g.a.n. eiken, of mahoniehouten LIN NENKAST. Opgave prgs aan J. JOBSE, B 15, AagLekerke. Te koop restant Bintjes en Bevelander Zetpooters, klasse A 28/35. P. A. KODDE, Rijks weg 49, Nieuw, en St Joos- land. Tc koop 2.75 M. zuivere wollen STOF voor zomerman tel, i 60.—; Kacheltje, 25.—. Gladsstraat 104 bov. Viiss. Te koop Ladder, 21 sport; Tuinslang, compleet m. sproei er, 10 M. lang; 2 flinke Arm stoelen, met leeren bekleeding; Hobbelpaard en Gasfornuis. Koudekerkscheweg 59 bov., Vlissingen. Te kocp WATERTANK met kraan; 1 pers. Waschtafel met wit marm. blad; 1 gr. zinken TeiL Te ruilen; 1 pr. nw. v.o. Pumps (zw.) m. 40, h.hak, voor dubb. Fietstasch of Wol. Koudek.weg 112, Vlissingen. Te koop een 5 balks Hzeren Verder 8_ en 10 balks- en Zigzag Eggen en verdere Landbouwmachines. C. BRASSER, St. Janstraat 17, en werkplaats v/h Boter markt, Middelburg. Te koop een MANDOLINE. DE WOLF, Koudek. weg 98. Vlissingen. Te koop z.g.a.n. NOOD- KACHEL. Kasteelstraat 81 ben., Vlissingen. Te koop een witgelakt KIN DERLEDIKANT JE, groote maat. J. WILLEB OO RD S E Lambrechtstraat 2, Middelb. Te koop een party LEER BOEKEN, w.o. Natuur- en Werktuigkunde, Algebra, Meetkunde, enz. Middel'b.str. 68, Souburg. Te koop gevraagd AUTO. PED. VAN DEN BERGE, Zach. Jangenstr. 87, liturg. Te koop prima WORSTSTOPMACHIN E. 6 liter. Slagerij B. J. LA SOE, Arnemuiden. Te koop wegens plaatsgebrek 4 nieuwe FAUTEUILS. Wal- straat 26, Vlissingen. Te koop aangeboden: 45 nieuwe Schrijftafels, bladmaat 75 x 140 cm., voorzien van 2 schuifladen; 20. Type-tafels, zeer mooie uit/iet mg en 80 houten Kantoorstoelen. Inlich tingen bg P. J. BRUYN, Wat- teaüstraat 20, Amsterdam, Tel 25159. Te koop: een Amerikaansch orgc». (Bezichtigen 's avonds na 6 uur.) Noordstraat 53, Middelburg. Te koop, event, ruilen, 1 nieuwe electr. Gramofoonmo- tor, pickup, compleet. Korte Giststraat 4, Middelburg. Te koop: Ameublement (4 stoelen en 2 armstoelen), 's Avonds n& 7 uur. Leliestr. 12, Middelburg. Te koop gevraagd i.g.st.z. DIVAN. Kruisweg 3, N.- en St. Joosland. Te koop een z.g.a.n. BOX m. houten vloer, en een Trek- wagen, als nieuw. DEKKER, Achtersingel 73, Middelburg. HERDERSHOND met Hon- denmand te koop. J. J. PRINS, Giaclsstraat 144, Vlissingen, Te koop gevraagd i.g.st.z. KI N DERLEDIKA N TJ E. DE RGOIJ, Singel 102,. Vlissm. gen. TE KOOP mooi konyn, Da meshoed, Damesschoenen m. 39, 1-persoons ledikant met spiraal en Broedkool. Adres Koudënhoek 8, Vlissingen. Wie ruilt 2 Buiten, en 2 Binnenbanden, 26 x 2'i. i-g-S., voor 2 nieuwe Buitenbanden, 28 x 1 Vc Adres: Gravenstraat 71, Middelburg. Wie ruilt mijn 2 Buitenban den, maat 28 1% x 1%, waar van 1 nieuw, voor 2 Buiten banden, 28 x l'A Vrijburg- straat 3 Souburg. Te koop z.g-a.n. bruine Meis jeslaarsjes, maat 33, 7.50 en een donker blauw wollen Jurkje, maat 70, 5. Eedestr. 2 boven, Vlissingen. Wie ruilt mijn v.o. KINDER WAGEN voor Wandelwagen tje? FRANKE, B. Ewout- straat 14, Vlissingen. Te koop een KEUKENFORNUIS (JUNO) Voorstraat 6, West-Souburg To koop of in ruil JONGE HITTEN. Worden ook onder garantie verkocht. A. LEIJN- SE, Gravenstraat 55, Middelb. Wie ruilt twee stel z.g.a.n. Engeische buiten- en binnen banden, voor i.g.s.z. Kinder wagen, eventueel met bgbe- taling. Br. letter J 14, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Wie ruilt myn 2 pers. hou ten Ledikant voor Harmonica- bed of iets anders? Firma KOPMELS, Kasteelstraat 50, Vlissingen. Wie ruilt Spoortrein (Mark- lin) met rails en toebeh. voor Babypop met wagen of ander meisjesspeelgoed Te koop of ln ruil pr. Luid spreker. GELJON, Seiaweg 44, idelburg. WIE RUILT: mijn Kinder wagen voor Wandelwagen, 2 nw. Damesschoenen m. _:7V& voor een p. m. 38 en 2 p. Jongensschoenen, z.g.a.n., m. S3 voor 1 paar hooge, m. 34 FALHABER, Kasteelsti. 63, Vlissingen. Wie ruilt mijn Lg.stiz. Wan delwagentje voor Damesrijwiel zonder banden Dorpstraat 47, Oostkapelle. W'e ruilt mgn Accordeon en hooge leeren Ryglaarzen voor een Radio St. Anteu- nusstraat 18, Middelburg. Wie ruilt myn zw. Dames- Zomermantel, m. 44, vcor an dere kleur? KERPESTEIN, Clijverstraat 45, Vlissingen. Wie ruilt mgn goede Keu kenkachel voor kippen? Te koop 2 Gootsteenen. J. DE NOOIJER, Nieuwstraat 8, Vlissingen. Wie ruilt WONING in Vlis singen voor een te Middel burg? Br. lett. M 14, Bur. P. Z.C., Vlissingen. Maakt U geen zorgen.' vrnmEmm/e verricht: KANTOORMACHINEHANDEL F.W.DE VRIES lOftDENSCHE KAAI 19 -TEL2«? MIDOUBIM - rgi Verfhandel W. L. HEYBOER Co., Lat. Schoolstraat 13, heeft voor 'n rit naar Utrecht op 5 April en 6 April terug, neg 2 plaatsen in auto be schikbaar. Wie ruilt nw. br. Schoenen, m. 27, voor m. 29 en Stof voor wintermantel, voor Zomer- mantelstof. Tevens te koop ijzeren Fietsstoeltje. Badhuis- straat 46 ben., Vlissingen. Wie ruilt mgn nw. Vitrage, Regenjas of Vloerkleed voor Kippen? Noordweg B 20. Mid delburg. Te ruilen of te koop: 1 nieuwe blauw gelakte Aan hangwagen voor fiets, op breede rubberbanden. Llmo- nadefabriek AVA, K. Giststr. Middelburg. Amerikaan sche Schoenen, zwart en wit» maat 38, te rui len voor zwart, bruin of wit met hak, maat 37, of voor wit of bruin, maat 39. Loskade 53, Mddelburg. Lange denneiv- en elzen BOONSTOKKEN Uit voorraad leverbaar. A. J. VAN BOVEN - GOES Poelweg (over de spoorlijn) Tel. 2276. Algemeene Vergadering van leden van de Onder]. Brandwaarb. Maat schappij van 1818 te Grocde op Maandag 8 April 1946, des n.m. 2 uur, in ,,De Drie Koningen" te Groede. Agenda: 1. Opening 2. Notu len 3 Jaarverslag over 1945/ '46* 4. Rekening over 1945/'46. 5. Bestuursverkiezing vacature dhr P J. Leenhouts. 6 Bespre king tarieven 7. Rondvraag 8. Sluiting. Na afloop Buitengewone Ver. gadering ingevolge besluit al gemeene vergadering van 1 October 1945. Namens het Bestuur; de Ontv. Secretaris. A. A. DE LE LLJS.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 11