Waarom de aanslag op Rauter werd gepleegd. De strijd tegen de prijsopdrijving in Zeeland UIT DE PROVINCIE Walcheren De lijdensweg van Breskens' hersiel Zuid-Beveland HUISSLOOF. „Ons Gezin", het maandblad van de Commissie inzake Huishoudelijke Voorlichting en Gezinsleiding, heeft een en quête gehouden onder vrou wen, die in de huishouding werken, zoo meldt „De Nieu we Nederlander". De resulta ten zgn in vele opzichten be langwekkend en geven een weinig vroolijk beeld van het lot van de Nederlandsche huisvrouw. Ongetwijfeld zijn de nooden van de huisvrouw in oorlogstijd veel grooter ge worden en het heeft haast een tragisch aspect, wanneer van de enkele honderden, die ant woord gaven op de enquête, 40 vrouwen de vraag „hoe laat zijt gij klaar met het werk in huis", antwoorden met: „nooit klaar". Er zyn talrijke manieren verzonnen om de taak van de huisvrouwen wat te verlich ten. Maar menschelijke hulp schijnt niet bijzonder gewaar deerd te worden, gezien het feit, dat 148 dames een zeker gevoel van vrijheid en rust en andere voordeelen zagen bij minder of geen hulp, terwijl slechts 138 geen voordeel ver klaarden te zien in het alleen- werken. Zeer op prijs gesteld wordt blijkbaar mechanische hulp en allerlei technische middelen worden gevraagd: aardappel schilmachines, warmwaterboi lers, waschmachines, afwasch- machines, koelkasten, doch merkwaardig genoeg vragen Slechts 7 dames om een naai machine. Zijn de oude merken naaimachines te solide ge weest? Opmerkelijk is, dat men koken zeer prettig werk vindt, •terwijl de meerderheid «van de vrouwen geen tegenzin blijkt te hebben in huishoudelijk Werk. Kinderverzorging wordt echter heel wat lager gewaar deerd. 222 inzendsters verklaarden Wegen te hebben gevonden om zich de huishoudelijke taak te verlichten, maar 232 an deren hadden er geen gat in gezien. Wat den psychologi- schen kant van het geval be treft, is geruststellend, dat de meesten geen ander werk zouden willen verrichten en dat de meerderheid ervan over tuigd is, dat hun arbeid in hun gezin goed of nitstekend gewaardeerd wordt. De N.B.S. had een auto noodlg Wie heeft in den avond van 6 Maart 1945 den aanslag op Rauter gepleegd op den weg ArnhemApeldoorn, ter hoog te van Woeste Hoeve? De „Öost-Gelderl ander" meent daarop een. antwoord te kunnen geven. De gegevens, die het blad in het bezit kreeg, leidden in groote trekken tot de volgende reconstructie. Op een gegeven moment, ge heel onverwacht, moest de N.B.S.waarin eenige Oosten- rijksche deserteurs meewerk ten, de beschikking hebben over een vrachtwagen om enkele Airborns, die spoedig in de om geving van Apeldoorn voor speciale opdrachten zouden worden afgeworpen, te kunnen vervoeren. Voor de plaats, waar deze vrachtwagen „ge vorderd" zou worden, werd de rijksweg ArnhemApeldoorn onder de Woeste Hoeve uitge kozen. Een onderdeel van de N3.S., bestaande uit 4 man, werd voor deze taak aangewe zen. Deze vier mannen stonden in het duister klaar om, indien er 'n geschikt voertuig nader de, dit te overvallen. Zij waren uitgerust met Duitsche wa pens. Eindelijk kwam er een wa gen aan, die gesommeerd werd te stoppen. De bestuurder min derde vaart, maar toen de auto dichtbg was openden de inzit tenden ervan het vuur, dat echter direct en intensief dooi de K.P.-ers werd beantwoord. De auto kwam stil te staan en het schieten verstomde. Door de geweldige beschieting was de wagen zwaar beschadigd en ongeschikt voor het doel, waar voor men hem had laten stop pen. De groep liet den wagen der halve staan, na zich overtuigd te hebben, dat de inzittenden niets meer konden uitrichten. Snelle verwijdering was ook noodzaak omdat het ineens druk werd van toeloopende Duitschers, die in de omgeving de wachtpost hadden. Men wist toen niet wie eigenlijk de inzittenden waren. Dit kwam eerst den volgenden dag aan het licht. Had men geweten, dat Rau ter in den wagen zat, dan wa ren er heele andere maatrege len getroffen. Maar nakaarten heeft geen zin; ook hier niet. Toen het de leiding van de N.B.S. ter oore kwam, dat er op dezelfde plaats waar de overval gepleegd was, als wraak -^massa-executies zouden plaats vinden, heeft zij nog ge. tracht dit door een massaal in grijpen van de N.S.B. te ver hinderen. Wegens gebrek aan vervoer-gelegenheid moest dit plan echter worden opgegeven. Nieuws in een notedop By K. B. van 29 Maart is Mr. Dr. L. N. Deckers, lid van de Tweede Kamer, benoemd tot üd van den Raad van Sta te. In tegenwoordigheid van Ben commandant zeemacht Ne derland. is Maandagmiddag te 's-Gravenhage de zeekrrjgsraad geïnstalleerd. De Hollandsche met Ca- Sadeezen getrouwde vrouwen ebben een verbond gevormd, p.a. met het doel om door een gezamenlijke actie voortgang te verkrijgen in haar vertrek naar Canada. Afgevaardigden van de pem. Soc. Jong. Org., de Vrtjz. pem. Jong. Org. en de Jonge renwerk Gemeenschap beslo ten tot stichting van een zelf standige politieke jongerenor ganisatie, "de dem. Soc. Jong. yer. „Nieuwe koers". Van 1 April af is het postverkeer met Duitschland hervat Voorloopig zgn uit sluitend toegelaten brieven t.m. met 20 gram., en niet- geïllustreerde briefkaarten. I)e inhoud zal van strikt per- Boonlijken aard moeten zijn. Er worden den laatsten tijd herhaaldelijk klachten ge uit dat de rantsoenen voor ïyders aan suikerziekt lager zouden zijn dan tijdens de bezetting. Dit is onjuist. De rantsoenen voor diabetici zgn niet omlaag gegaan, doch de rantsoenen, voor gezonden ver- |i laagd, zoodat alleen het ver schil geringer is geworden. De advocaat-fiscaal van bet bijzonder gerechtshof te Amsterdam heeft 5 jaar rijks werkinrichting geëischt tegen imr. G. J. P. M. Bosman, die landsverraderlyke tooneelspe- Sen had geschreven en doen opvoeren eft. verder o.a. het Solitiek cabareb van Paulus e Ruiter had georganiseerd. De advocaat-fiscaal van het bijzonder gerechtshof te Amsterdam heeft twee jaar gevangenisstraf geëischt tegen den arts W. A. van Hajar, die keuringen én huiscontróle had yerricht voor arbeidsuitzendin- gen naar Duitschland. Met ingang van 1 Mei '46 wordt het tarief voor radiote- lefoongesprekken met de Ver. Staten verlaagd tot f 32 per 3 minuten en 10,65 per over blijvende minuut, Te Utrecht is o.a. met een druk bezochte receptie het 50- jarig bestaan van de Steenko len Handclsver. herdacht De oudercommissie van de éde openbare lager Montissori- school te Amsterdam heeft zich tot den ouderraad van Amster dam gewend om een actie in het leven te roepen om er bij den minister van onderwgs op aan te dringen dat er in het groote gebrek aan leerkrachten op de lagere scholen wordt yoorzien. De nieuwe generaal van het Leger des Heils, generaal Carpenter, is na een verblijf van negen dagen in Duitsch land. Maandag op Schiphol aangekomen en een uur later per vliegtuig naar Zweden vertrokken. Minister Mansholt is Dinsdagmorgen naai- Londen vertrokken. Hg zal de voedsel- conferentie. die van 310 April gehouden wordt, bijwo nen. Gandhi met steenen bekogeld. Gandhi, de leider der Britsch Indische nationalisten, die den laatsten tijd een meer verzoe nende houding jegens de En- gelschen aanneemt, heeft Maandag een onderhoud geh.fi met de leden van de Britsche kabinetsmissie, die de toe komstplannen voor Br. Indië komt vaststellen. Gandhi werd door een opgewonden, radicale menigte met straatsteenen be kogeld. EEN DUUR SLIPPERTJE. Een Dordrechtenaar toog naar de residentie met 4000.op zak om de bloemetjes eens ge zellig buiten te zetten. Hy kreeg ook spoedig eenige „vrienden" met wie het feest werd doorgevierd. De geschie denis eindigde met een kater en het ontwaken ergens in een tuin in de van der Duynstraat. Van de „vrienden", zijn 4000 en zijn schoenen geen spoor! België en de droogmaking van Walcheren. Voor de Nederlandsche club te Brussel heeft A. den Dool aard een voordracht met licht beelden gehouden over de droogmaking van Walcheren. Den Doolaard bracht hulde aan mannen als hoofdinge nieur Jansen, de zinkbazen en allen, die deel hadden genomen aan de worsteling tegen de zee. Hij memoreerde den bloe- digsten atrgd van de geal lieerden, de landing bij West- kapelle waarin één uur tijds 10.000 man, wier lgken nooit zyn geborgen, in de golven omkwamen. Bij de landing in Normandië lieten 2164 En gelsehen en Amerikanen het leven. Den Doolaard sprak ook zyn dankbaarheid jegens België uit, dat in den vorm van stee nen, een ongedekt crediet van 75 millioen francs ter beschik king had gesteld, evenals den zandzuiger „de Rupel". Hij noemde de droogmaking van Walcheren een triomf van internationale solidariteit. Hoe het publiek soms wordt misleid. Mededeelingen van de prijsbeheersching. Op de Vrijdag ten kantore van den dienst voor de prgs- beheersching te Goes gehou den persconferentie, wees de heer van Andel er op, dat men bg het constateeren van een overtreding bg den midden stand, ook teruggaat tot gros sier of producent, om na te gaan of ook deze zich aan prijsopdrijving schuldig maak ten. Is dit zoo, dan ontkomen ook zij niet aan een proces verbaal. De heer Kouwe wees er op, dat ook de gifhandel krachtig wordt aangepakt. Zoo werd I kort geleden een man aange houden, die op zijn rmviel een zak vervoerde, die bg onder zoek spek, ongebanderolleerde boerenboter en een aantal knotten katoen bleek te bevat ten. Hg wilde dit als ruilop- jecten gebruiken, doch er werd beslag opgelegd. In een ander geval werd varkensvleesch aangetroffen, dat voor 5 per kg. werd verkocht. Ook goede ren, die gereed stonden voor verzending naar Rotterdam, w.o. 70 eieren, vielen in handen van de ambtenaren. Al deze eetwaren werden ter beschik king gesteld van het huis voor ouden van dagen te Kronin gen. De heer Kouwe toonde een in beslag genomen doosje schoensmeer, dat voor 40 ct wordt verkocht, terwijl de prijs hoogstens 16.8 cent mag zijn. Het bleek, dat een clandestiene blikfabriek ten deele 12 en ten deele 25 cent voor een doosje berekende, terwtjl de officieele prgs van de Ned. blikfabriek 4.45 per 100 is. De schoen smeer zelf is van minder goede kwaliteit. Er waren reeds eeni ge duizenden guldens extra winst op gemaakt. Volgens den heer Kouwe is er voor de bakkers geen aanlei ding nog over te lage brood prijzen te spreken en evenmin over het vervallen, van de re eent toegestaan, en voor het roggebrood is dit nog iets meer. Ook de banketbakkers hebben volgens spreker geen klagen. Toch worden er „room"broodjes, voor 12 cent verkocht, terwgl de prijs 8 ct. is. Hierdoor maakte een bak ker in enkele weken 416 ex trawinst. Om nog enkele andere arti kelen te noemen, bgv vulpen étuis werden te Goes 'verkocht van 2 tot 3. terwijl de juiste prijs 0.95 is. Damestasschen van slechte kwaliteit worden voor 35 in plaats van 5 verkocht. Als men soms meent te lang te moeten wachten op ant woord op een klacht, dan moet men niet vergeten, dat veel voor nader onderzoek naar des kundigen elders moet worden opgezonden. Ook is er contröle op aan nemers, die in den wederop bouw als verhuurders van werktuigen optreden en die zich niet houden aan de daarvoor vastgestelde prgzen. Men zij er gedachtig aan, dat ook voor verhuren van atuo's en voor vervoer met vracht auto's nieuwe prijzen bestaan, terwgl zulks binnenkort ook voor bode- en lgndiensten te verwachten is. De nieuwe tarieven voor het gebruik van huurauto's zijn in plaats van 20 nu 30 cent per k.m. voor de eerste 100 bela den afgelegde Kilometers en 25 c. voor iederen k.m daarboven. Binnen de gemeente is het ta rief 35 c. per k.m. Des nachts; van 24 tot 6 uur kunnen de prgzen met 50 worden ver hoogd. Ook het leveren van brillen, monturen enz. en bijv. het ver huren van naaimachines vallen onder het toezicht vart de prijs beheersching. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben aan den heer L. van der Meer eervol ontslag verleend uit zijn betrekking als kapitein bg de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland Ien aan den heer L. Goedbloeé als schrijver bij het Provinciaal Gasbedrgf Zeeland. MARINE VERDWIJNT UIT VLISSINGEN. Ernstige slag yoor de Scheldestad. Naar wy vernemen wordt het detachement der Koninklijke Marine te VIJssingen met in gang van 1 Mei a.s. opgeheven. Het staat nog niet vast waar heen het personeel zal worden overgeplaatst. Het behoeft geen betoog dat deze plotseling genomen maat regel, die ook de marine in Vlissingen. min of meer heeft verrast, en ernstigen slag be- teekent voor onze Scheldestad. Immers met de bemanningen van de LCT's mee, waren hier den laatsten tijd ca. 400 mari nemens chen gestationneerd, die veel bedrijvigheid in de stad brachten. Het vertrek houdt verband met het *e't dat het personeel elders noodig is. ERNSTIG ONGEVAL BIJ HET RUIMEN VAN MUNITIE. Bij het opruimen van muni tie door de inspectie van de luchtbescherming en brand weer te Nieuwland is Dinsdag middag een ernstig ongeluk ge beurd. Door onbekende oorzaak is namelijk 'n granaat ontploft waardoor twee personen ern stig en een licht gewond wer den Zij zgn overgebracht naar 't Gasthuis te Middelburgs NEDERLANDSCÏI JONGELINGS VERBOND. De provinciale commissie van het N.J.V. hoopt op. 2en Paaschdag haar traditioheelen Bondsdag te houden in -de. St. Jacobskerk te Vlissingen. De deelnemers uit alle deeien van de provincie zullen door 3 pg- percorpsen naar de plaats van samenkomst worden gebracht-, waar des morgens een huis houdelijke samenkomst zal worden gehouden Na een wan deling begeleid door de pijper- corpsen naar den Noüedgk, zullen de deelnemers aan 'n ge meenschappelijke koffietafel worden vereenigd. Des namid dags wordt in de St. Jacobs kerk het leekenspel „Overwin naar" opgevoerd terwijl een instuif avond dezen Bondsdag zal besluiten. Middelburg DE BOOMEN IN DE ABDIJ GEROOID. Velen hebben zich afge vraagd, waarom juist onder omstandigheden, dat mén op eiken levenden boom zuinig moet zijn, de boomen op het Abdijplein te Middelburg wor den gerooid. Dit rooien is echter niet een idee van dezen laatsten tijd, nu allerwege gekapt wordt. Reeds jaren geleden was het de bedoeling van den Rijksge bouwendienst, die met de restauratie van de Abdg be last is. ook den aanplant op het plein te vernieuwend Deze aanplant moest in elk geval aangevuld worden met jonge boomen. maar de rest die et 3tond, was, met uitzondering van de twee prachtige plata nen. allesbehalve fraai; de boomen hadden oorspronkeiyk te dicht op elkaar gestaan en waren veel te hoog opgescho ten. Daar men bovendien een leelijken ongelijken aanplant en in de toekomst een ongelgk rooien, wilde ontgaan, heeft men na werkelijk rijp beraad besloten alle boomen te kap pen en er nieuwe voor in de plaats te zetten. Dat men niet zonder meer maat groote opruiming heeft gehouden bewijst bgv. het feit, dat de meidoorn en de schil derachtige acacia-stronk bg 't notarishuis blgven staan. Voor de jonge linden, die di rect na het rooien gezet zullen worden, heeft men zoo oud mo gelijke exemplaren aange kocht; in het geheel i6 stuks, dus aanzienlijk minder dan er oorspronkelijk stonden. De boomen zullen nu beter kun nen uitgroeien en ook de ge bouwen zullen door de lagere beplanting minder last van schaduw hebben. Vermeld dient te worden, dat het ge meentebestuur van Middelburg, dat zelf allerwege tot 't rooien van doode boomen moet over gaan, moeite heeft gedaan, om het rooien van deze springle vende boomen te voorkomen. J. TERPSTRA. f Op 48-jarigen leeftgd Is Maandag jl. te Middelburg overleden de heer J. Terpstra. De overledene was vanaf 14 Maart 1931 notaris in deze ge- meent; voorts o.m. penning meester van de B.L.O. school, bestuurslid van de A.R. kies- vereeniging, van het Militair Tehuis en de Stichting Gedu- peerde Grondbewerkers Wal cheren. Voor hij in Middelburg kwam was de heer Terpstra vanaf 1924 candidaat-notaris in Hoogeveen. Met ingang van 1 April a.s. wordt aan den agent van litie te Middelburg A. van Reest, wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leeftgd, op zgn verzoek, eervol ontslag verleend als zoodanig. THE TRAVELLERS. - Het showorkest „The Tra vellers" heeft Maandag zgn eerste concertavond gegeven in het Schuttershof te Middel burg. De uit 12 personen be staande band bleek uitstekende kwaliteiten te hebben. De lief hebbers van moderne amuse mentsmuziek. van jazz er swing, hebben hun hart dan ook op kunnen halen. Heden avond treedt de voortreffelijke band voor het laatst op. De be kende radiozanger Rie Heimig verleent dan haar medewer king Zooals bekend komt het batig saldo ten goede aan 1de Hulpactie „Scheldemonden". Met de „Oranje" is dezer da- „en in ons land gearriveerd o.a. dhr. A. Voogt uit Bandoeng, majoor van het Heilsleger in Indië, voor het sociale werk. Deze heer heeft met Dr. J. G. Wisse, longchirurg, (zoon van prof. Wisse) ook te Bangdoeng bijzonder saamgewerkt tijdens den oorlog, in kampen, gevan- génissen, ziekenhuizen. Woens dag 25 April a.s. zal deze ma joor op ultnoodiging van de Chr. Geref. Jeugdvereeniging optreden in de Gasthuiskerk te Middelburg. Ook prof. Wis se, die eveneens in Indië is geweest, zal op dezen avond spreken. Noodwoningbouw zeer vertraagd. Na anderhalf jaar nog bunkerbewo ners. De bevolking dreigt ontmoe digd te geraken. In twintig minuten tfljl speelde zich op dien elfden Sept. 1944 de vreeselgke ramp af, die het dorp Breskens voor drie kwart van den aardbodem wegvaagde en waarbij honderden bewoners het leven lieten. Straks zijn we twintig maanden verder en nog steeds ver blijven vele Bressiaanders in kille, vochtige bunkers of hokken met 12 of 15 menschen tezamen in een woninkje voor 3 personen bestemd. Bovendien zitten er nog 1000 in woners in andere gemeenten te popelen op het oogenblik dat zij kunnen terugkeeren. Als alles meeloopt, kan er met Mei of Juni in totaal een 170-tal noodwoningen gereed zgn. Als men echter nagaat dat van de 840 gebouwen die Breskens telde, er 610 vernield zijn, dan zal men begrijpen dat dit aantal noodwoningen nog totaal onvoldoende is. De bewoners van Breskens dragen echter dapper hun lot; alleen dreigen zij door den tragen gang van zaken ontmoe digd te geraken. Zij zien het er van komen dat hun dorp over twintig jaar nog niet geheel is opgebouwd, als in een tempo als tot dusver, wordt doorgewerkt. het C.N.V. aan Breskens toe gezegd, eerst thans te voor- schijn komen, hoewel ze ir November reeds aangevoerd schijnen te zijn? Na 10 weken werken is er nu één half klaar. Hierna komen er nog drie. Wat zegt U, drie? Ja, drie, want de drie andere zgn intusschen verdwenen en nergens meer te. rug te vinden Een ander geval. Voor berg- ilaats aan de haven, zou men Engelsche barakken krijgen. De menschen zaten er om te springen. Na maanden is ge bleken, dat zy reeds lang op de haven lagen opgeslagen on der dekzeilen I Resultaat: dek. zeilen verrot en de barakken zelf, vervaardigd uit een soort gipsplaten, ook verre van fraai meer. Met de 150 steenen noodwo ningen, die al klaar hadden moeten zijn, begint het nu wat op te schieten. 40 zgn er thans gereed en in de komende 4 weken volgen er nog 30. Voor ,het gelieele complex gereed zal Hoe het er toegaat. Was het nu alleen maar een kwestie van materiaalgebrek, waaraan het haperde, dan zou men er nog vrede mee kunnen hebben.1 Hoe vurig alle getrof fenen weer naar een „echt" en een eigen huisje verlangen, ook zij* begrijpen wel: „Waar niet is, verliest zelfs de keizer zijn recht". Doch hoe 'dikwijls zgn hun verwachtingen de bodem ingeslagen of hoe lang is hun geduld soms op de proef gesteld, alleen doordat di verse instanties naast elkaar of onbegrijpelgktegen el kaar in werkten. Wy vragen oris'af: Is ieder een die bij den noodwoning- bouw betrokken is, zich wel al tijd volkomen bewust geweest van de urgentie van dezen bouw. Aan het trage tempo gezien, zou men dit moeten be twijfelen. Hoe is het anders mogelijk dat bgv. 7 nissenhutten, door zijn, zal het intusschen wel eind Mei, begin Juni zyn Er werden ook 3 Zweedsche barakken toegezegd, die er vóór den winter zouden staan. Maandenlang waren ze „zoek" en eerst thans is men met het opstellen aan .de kade begon nen. De 18 Zwitsersche barakken aan den Boulevard zijn reeds bewoond. In October 1945 kreeg Bres kens desgevraagd ook f 32.000 gevoteerd voor dèn bouw van 10 noodwoningen van een type, ontworpen door den directeur- van Centraal Bouw- en Wo ningtoezicht in Z. Vlaanderen, den heer Zuidweg. De huisjes waren vrijwel even groot als de „officieele" noodwoningen, doch veel geriefelijker inge richt. Bovendien zou oude steeri verwerkt worden, waarvan er in Breskens 1 millioen stuks netjes schoongemaakt liggen en waarnaar tot dusver nie mand omkeek. Verder zou de bouwprijs ongeveer tweederde van aien van de officieele nood woningen bedragen, terwijl de bouw uitgevoerd zou worden door de plaatselijke aannemers, Toen men wilde beginnen kwam er een verbod omdat naar verklaard werd, de tijd voor noodwèningbouw verstre ken was en met nieuwbouw eer. aanvang gemaakt moest wor den. Zooals bekend kreeg Bres kens van de 10.000 woningeh voor '46 en 50 definitief toege wezen, terwyi nog 50 in uit zicht zijn gesteld. NOG 75 NOOD WONINGEN. Vorige week kreeg het ge meentebestuur plotseling op nieuw 75 noodwoningen van het officieele type aangeboden. Dit, terwgl de tijd voor den bouw van de 10 Zuidwegnood- woningen maanden geleden reeds voorbij was! De raad van Breskens heeft besloten dit aanbod toch te ac cepteeren (de gemeente 10 van het exploitatie tekort voor haar rekening nemen) om hiermee de evacuées van dienst te kunnen zijn, jonge menschen die willen gaan trouwen aan een huis te helpen enz. Men heeft dit te meer gedaan, om dat de definitieve woningen er ook voorloopig nog niet staan. Immers voor den nieuwbouw in W. Z. Vlaanderen moeten 2600 arbeiders van elders worden aangevoerd, er is een kampe ment voor 1000, zoodat er nog een voor 1600 man bij moei komen. Als uien nagaat, dal de bouw van het rfbrste kamp 2 3 maanden heeft geduurd, terwgl op dit oogenblik .over het nieuwe nog niets bekend is. zal het dus op zgn vroegst zomer worden voordat het ge reed is en de arbeiders kunnen komen. Zoo zou er nog veel meer te zeggen zijn over de ontelbare moeilijkheden, die men bij den herbouw van dit zwaar geteis terde dorp ondervindt; hoe dikwijls met de belangen van ^e getroffenen gesold wordt; hoe men bij het zoenen naar recht en naar oplossin gen, vaak van het kastje naar den muur gestuurd wordt; hoe de gemeente al honderden gul dens voor glasschade moest uitkeeren,' omdat nog steeds, ondanks vele toezeggingen, projectielen e.d. worden geëx plodeerd; hoe de gemeente als het straks op nieuwbouw aan komt, practisch nog geen nauwkeurig uitgewerkt bouw plan heeft, hoeneen, we zullen niet doorgaan met een opsomming van de vele „stee nen des aanstoots', die de rondborstige Zeeuwsch Vla mingen meer ontmoedigen dan bitter stemmen. Laat echter iedereen, die lets met den wederopbouw te maken heeft, zich ten volle geven aan dit groote werk, laat men waar noodig de bureaucratie overboord wer pen, laat men niet naast of tegen, doch mèt elkaar werken En dan vooral snel, snel!! Wanti met een variant op den naam van een comité voor Indië, kun nen we gerust zeggen e ac- Zeeuwsch Vlaanderen in nood moetj geen uur te verliezen!' Vlissingen Heden, na den trein die om 13.52 uit Vlissingen vertrekt, verhuist het station te Vlis singen weer naar zyn oude plaats. Het hulpstation is na dien tijd dus buiten werking. Reizigers dienen er dus voort aan wel aan te denken, dat de toegang tot de perrons uit sluitend via den hoofdingang van het station mogelijk is. Vrijdagavond werd in de timmeraffleeling van de K.M. De Schelde" te Vlissingen afscheid genomen van den neer B. Suuriand, die met pen sioen. ging. Baas Sohier sprak den scheidende toe en bood namens allen een bijzettafeltje ;n een rookstel aan. Met en kele woorden bracht de heer Suuriand voor een en ander dank. Evenals te Middelburg, kwamen de baggerwerkers van de Droogmaking Zater dag te Vlissingen in ae Schel- dehal met een avond van zang, muziek en cabaret, ten afscheid en als tegenpresta tie voor hetgeen de Walcher- sche bevolking voor hen deed in de afgeloopen maanden. De bezoekers hebben enkele uur tjes gezellig „op visite" ge- op de zandzuigers en een beeld gekregen van de wijze waarop deze mannen zich aan bpord in hun weini gen vrijen tgd weten te amu seeren. De heer L. Onderdgk van het comité „Walcheren moet droog' sprak een openings woord. terwijl burgemeester Kolff, die met wethouder van Pepering namens het gemeen! tebestuur aanwezig was, in de pauze een waardeerend woord sprak voor de vrien delijke geste der baggerwer- kers. Een bal tot in de kleine uurtjes besloot den avond. Zaterdagmorgen heeft in de Spuistraat te Vlissingen een aanrgding plaats gehad tusschen een motorrijwiel en een vrachtauto. De motorrij der, v. E., is ter observatie naar het ziekenhuis overge bracht, doch in den loop van Zaterdag reeds ontslagen. ONGEVAL AAN DEN DIJK. Maandagmiddag heeft bg de werkzaamheden aan den dyk te Westkapelle een ongeval plaats gehad. Een der arbei ders, de 20-jarige A. K., ge zeten op de locomotief van het smalspoor, stak zyn voet wat te ver uit en raakte bekneld tusschen de locomotief en een mal. Met verwondingen aan iet been is hij naar het Gast huis te Middelburg overge bracht Aagiekerke Voor de a.s. raadsverkie zingen te Aagtekerke is de volgende vrije lijst samenge steld: A. Willemse, P. de Vis ser Cz., P. Boone, P. Wisse Sz„ D. Hugense en A. de Vos. Na 6 jaar kwam de' land- bouwvereeniging „Helpt Elkan der" te Aagtekerke in verga dering bgeen onder leiding van den vice-voorzitter, den heer C. de Visser. De secretaris,- de heer J. BosseJaar, gaf 'n over zicht van de werkzaamheden der vereeniging in de bgna 30 jaar van haar bestaan. De kas- had een batig saldo van 300. De heer F. Maljers die wegens hoogen leeftijd bedankte als bode, kreeg 25 voor zgn 30- jarigen trouwen arbeid. .Tot be stuursleden werden gekozen de heeren A. Bosselaar Jz.. L. J. Maljers, P. de Visser we., P. de Visser Cz. en A. de Vis ser Lz. De aftredende be stuursleden dankten voor het in hen gestelde vertrouwen. Biggekerke De afd. Biggekerke der Z.L. M. hield dezer dagen haar jaarvergadering. De jaarver slagen van secretaris en pen ningmeester werden goedge keurd. In het bestuur kwam geen wijziging. De afdeeling zich genoodzaakt den neer P. de L. als lid te royeeren als gevolg van zijn houding je gens de Z.L.M. in bezettings- tgd. Op de a.s. kringvergade ring zal de afdeeling er op aandringen, dat er stappen ondernomen zullen worden bg *t Polderbestuur om de meer dan erstige verstuiving der duinen tegen te gaan. Domburg De heer J. P. Rosendaal te Domburg, wiens pand door de granaten en de vlammen van 1 Nov. 1944 geheel vernield werd, en die daarmede zijn geheele bedrijf van brood- en banketbakkerij, winkel, lunch room en pension verloor, heeft een nieuwen winkel met tea room geopend. Het theezaaltje is vooral een bezoek waard om de keurige schilderstukken, waaraan een kunstenaar met den schuilnaam D. Meester, zijn liefde heeft gewijd. ,,'t Rerjsent rosendaeltje" vertolkt in fraaie lijnen en fijne kleuren de hoop van den ondernemer. Moge net gansche omhoog- strevende Domburg in die herrgzing deelen. Tot ouderling der Ned. Herv. kerk te Grijpskerke is herkozen de heer S. Vreke en tot diakenen zgn gekozen de heeren J. Cal jouw. en A. Dom misse. Serooskerke Voor een overvolle zaal te Serooskerke gaf de reciteer- vereeniging „Serooskerke" een opvoering van het tooneel- Stuk ,,'n Wespennest". Het werd voor de vereeniging een succesvolle avond. Gezien den grooten toeloop moest besloten worden een heropvoering te geven. Een dankbaar applaus beloonde de spelers voor het Viotte en geestige spel. O.- en W.-Souburg Zaterdagmiddag kwameh de Souburgsche kinderen thuis die enkele weken te gast wa ren geweest in Poortugaal. Allé kinderen hadden het uit stekend naar hun zin gehad. Goes De uitvoering, die de sport- •vereeniging „Oefening Kweekt Kunst" Maandagavond in het Schuttershof te Goes gaf ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan, kon in alle opzichten rd .genoemd woiiien. De voorzitter, de heer Sitfionse, ging voor in gebed en wees in zgn openingswoord er op dat de vereeniging 4 jaar onderge doken is geweest en riep der halve clementie in voor gebodene. Iets nieuws was het op rijm aankondigen van de verschil lende nummers, aanvankelijk door mej. Kramer, terwgl dit later door een van de heeren leden werd overgenomen. Voor en na de pauze werd begonnen met nummers die een komisch effect hadden, maar toch op turngebied iets goeds te zien gaven. De oefeningen van de meisjes waren af, en die van de dames, vooral in de rhyth- mische en knotsoefening, zeer goed. De jongens gaven ook snede prestaties te zien, al haalden zij niet bij de meisjes. De heeren hebben in hun vrije oefeningen, maar meer nog aan de brug en aan de, voor Goes nieuwe, groote ring, iets bui tengewoons gepresteerd. Dhr. v. d. Peyl, jeugdouderling, sloot deze bgeenkomst met dankzegging. 25 JAAR CHR. M.U.L.O. TE GOES. Op 1 Mei a.s. zal het 25 jaar geleden zgn, dat de Chr. Mulo-school te Goes geopend werd. Het ligt in de bedoeling dit zilveren jubileum op ge noemden datum met ouders en oud-leerlingen te herden ken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 10