PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT FRANKRIJK EN DE RECHTEN VAN DE VROUW Stilzwijgen in Batavia. Crediet voor aankoop kleeding, schoeisel enz. Om Zeelands ioekomsi Uit de provincie. TÏOfMredacfciif 6. Baltlnttjn /mei redactioncclc medewerking van dr. W. H. Beckcnkamp), Uitgave: Stich ting P.Z.C., Middelburg. Druk: firma F. van de Velde Jr., Vlissingen. Commissie van Bijstand J. h, van Leeuwen, Ds. M. L. W. Schoch, Vlis singen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Dinsdag 2 April 1946 189e Jaargang: Nummer 78 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, 3.20 per kwartaal, franco per. post, f 3-45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm-, minimum per advertentie f 2. Londensche Kaai 29, tel. 2077 en 2924. Ooes Turfkade 15, tel. 2475. Oostburg Gratemastraat 3, Terneuzen: Brouwerijstraat 2. Postrekening nr. 359300 P.Z.C-, Middelburg. Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 5S-60. tel. 10 (2 lijnen): Middelburg OPOFFERENDE VROUWEN. „Róokende of liefhebbende vrouwen?" zetten wij dezer dagen boven een berichtje, waarin vermeld werd, dat on geveer anderhalf millioen vrouwen een gemengde ver- snaperings-rookkaart hebben wij spraken het vermoeden uit, dat de meeste van deze vrouwen hun sigaretten wel aan manlief zouden afstaan. Een lezer uit Hansweert re ageert op dit berichtje en hg wijst erop, dat we er wel bij hadden mogen zetten „opoffe rende vrouwen". Want, zegt hij, een groot dèel van de rookeröbonnen meet gebruikt worden om als men eens iets noodig heeft, de gewen schte artikelen los te krijgen, of om als er iets ge repareerd moet worden, den reparateur tot eenigen spoed aan te zetten. Zelf is deze le zer niet-rooker efi. zijn tabaks- kaart staat dus voor dit doel ter beschikking van zijn vrouw, maar dat is niet vol doende. Ook haar eigen ta baks. en versnaperingsbennen worden er voor aangewend. Maandenlang probeert deze vrouw iets gedaan, of te pak ken te krrjgen en heb lukt niet. Zoodra er echter een tabaksbon vóór den dag komt, kan alles wel... Van de anderhalf millioen vrouwen, die een gemengde kaart hebben, moeten er daar om minstens de helft- „opoffe rende vrouwen" worden ge noemd. De schrijver ergert zich aan dezen toestand, zegt hy. Men moet een vrouw het beetje snoep, dat er op een bon te krijgen is, gunnen en niet zoo egoïstisch zijn om alleen wat te doen, als er een tabaksbon op over schiet. Of als er van den leverancier extratjes of van den boer wat van de slacht in het vooruitzicht worden gesteld. „Schrijf er eens een stukje over", zegt hij. „Ik vlei mij heusch niet mefc de gedachte, dat het dan veranderen zal, maar velen zullen dan toch een oogenblikje stil zijn en wie weet wat voor voordeelen het toch nog heeft. Ik weet heel goed, dat we niet goed doen om bonnen te geven, maar hadden we dat niet ge daan, dan hadden we met ons gezin al lang óp het kerkhof gelegen van honger, koude en ellende. En nu kunnen we ten minste nog ons werk doen..." Inderdaad: we hebben er niet bij stil gestaan, dat ta baksbonnen en versnaperings- fconnen dezen weg gaan, dezen weg, die zeker niet de goed© is. Misschien, heel misschien helpt dit stukje... Het Wereldgebeuren Dezelfde als de man... Cubaansche siaats- diamant gestolen. De beroemde gele dia mant, opgebergen in den vloer vlak beneden •het midden van de koe pel van het Cubaanshe kapitool, is Maandag ochtend jl. gestolen. Het kleinood was in 1928 te Parijs voor 8000 dollar aangekocht en aan de regeoring. geschonken. Hij was het uitgangs punt voor 'het meten van afstanden in het verkeersnet. Ondanks de scherpe bewaking hebben de dieven de dubbele glasplaat weten te verbreken en den steen weten te verwij deren. Grïeksche verkiezingen tegenvaller voor de monarchisten. De verkiezingen in Grieken land schjjnen niet aan de verwachtingen te hebben be antwoord. De uitslagen zullen weliswaar eerst Woensdag be kend worden, maar reeds thans schijnt vast te staan, dat het teleurstellend is voor de royalisten, die vernacht ten een groote overwinning te zullen behalen, vooral nu de linksche oppositie weigerde deel te nemen. Wel hebben dé royalisten, naar 't schijnt, de meeste stemmen behaald, maar vermoedelijk niet de ab solute meerderheid, zoodat zij bezwaarlijk den uitslag zullen kunnen uitleggen als een be wijs, dat de bevolking een herstel van het koningschap wenscht. Overigens is het tegen de verwachting in, ta melijk rustig gebleven by de ze verkiezingen. Wel zijn er een stuk of vijftien dooden te betreuren, maar men had ge vreesd, dat het erger zou zijn. Nu maaqf afwachten, of de oppositie zich bij den uitslag neerlegt. Alle ministers, die op de candidatenlysten voor kwamen zijn verslagen en dat voorspelt weinig politieke rust In Frankrijk heeft men zich, da grondwet samenstellende, nog al druk gemaakt om de rechten van den mensch, wel ke rechten in de grondwet worden vastgelegd. De ver klaring bevat 36 artikelen, inplaats van de 17 van de beroemde verklaring van 1789. En ook de rechten van de vrouw zijn daarbij opge nomen. Volgens „Carrefour" is dit echter al heel eenvoudig in zijn werk gegaan, zoo meldt Vrij Nederland. Toen de com missie-leden in de gaten kre gen, dat hun beroemde voor gangers de vrouw vergeten hadden, hebben zy eenvoudig een artikel voorgesteld: „de wet garandeert de vrouw-, op alle gebieden dezelfde rech ten als den man!" Of deze simpele oplossing gekozen is durven wij niet met zekerheid beweren. Wel leek ons, dat „CarreVur" te recht enkele onvermijdelijke consequenties aanwees. Dat de vrouw hetzelfde tabaks rantsoen zou krijgen, is lo gisch. Dienstplicht voor vrou wen is al niet ver meer af, al ligt hier zeker niet de op lossing voor het dienstboden- vraagstuk, een aller-onzaligst idee, in ons gezegend land. ge opperd. Of omgekeerd de man nu voortaan ook aanspraak zal kunnen maken op zes weken rust- na een bevalling en extra-rantsoenen, zooals Weer een kwestie yoor den Raad? Vermoedelijk zal binnenkort een nieuwe kwestie aan den Veiligheidsraad worden voor- §elegd, nl. een geschil tusschen f. Indie en Zuid Afrika. In Zuid Afrika zijn nl. de grond- aankoopen door Britsch In diërs, die daar een belangrijk deel van de bevolking uitma ken, beperkt en de Indiërs zijn daar zeer verontwaardigd over Reeds zijn de handelsbetrekkin gen tusschen deze beide dee- len van het Britsche Ryk ver broken. Verlies van het Nederlanderschap. De minister van binnen- landsche zaken heeft, in ver band met de samenstelling van de kiezersly'st, aan de burge meesters medegedeeld, dat ge acht kunnen worden him Ne derlanderschap te hebben verloren, degenen, die vrijwil lig in dienst zijn getreden van het Duitsche leger, de Waffen SS, het Legioen Nederland, de Landwacht (Landstorm) Ne derland, opgelicht by verorde ning van 11 Maart 1943, de Kriegsmarine, het N.S.K.K., de Organisation Todt, den Wacht, und Séhutzdienst en den Duit- schen Reichsarbeitsdienst en voort degenen, die zich in den Duitschen civielen staatsdienst de Ordnungspolizei, de Sicher- heitspolizei, den Sicherheids- dienst en de bureaux van den Rijkscommissaris, daaronder begrepen, hebben begeven. De vroegere dirigent van hel. Symphonisch Orkest van den Neclerlandschen omroep, Pierre Reinard is gearresteerd we gens hulpverleening aan den vyand. Brediuscollectie aan den stóat. Het kunstbezit van den Staat der Nederlanden heeft een belangrijke uitbreiding on dergaan, doordat wijlen dr. Bredius .zijn belangrijke schil derijencollectie. die in bruik leen was afgestaan aan het Mauritshuis aan den staat heeft vermaakt. Hy bevat om- wer ken van Rembrandt, van Goyen, Moreelse, Jan Steen en Ruysaael. Tevens zijn aan den Staat vermaakt alle onuitge- jeven wetenschappelijke aan teekeningen van dr. .Bredius. „Carrefour" bepleit, is een andere zaak. Afstand doen van het „familie-hoofdschap' zal voor ménig echtgenoot niet zoo'n groot offer betee- kenen. Kortom, er zit veel in. De Fransche Kamer ver gadert ondertusschen verder over andere dingen. Is het symbolisch, dat na een storm achtig debat over de nationa lisatie van gas en electrici- teit de afgevaardigden, spe ciaal de socialisten, een dou che kregen omdat het dak in .het Paleis Bourbon niet wa terdicht meer was, sedert de Duitschers er een uitkijkpost op hadden ingericht? Of de reactie ook nog door werkt Nazi-millioenen in Zwitserland. Zwitserland heeft gewei gerd de millioenen die de na tionaal socialisten in dat land in veiligheid hebben gebracht, ter beschikking van de ge allieerden te stellen, die <}e bedoeling hadden, die gelden voor den wederopbouw der getroffen landen te gebruiken. Naar verluidt bevindt zich voor 60 millioen Pond Ster ling Duitsch kapitaal in Zwit serland. Enkele milliarden yan Japan geëischt. De Ned.-Indische regeering heeft haar eisch tot schade vergoeding by Japan inge diend. Hij beloopt enkele mil liarden guldens.* VERLAGING DUITSCHE RANTSOENEN Met ingang van 1 April wor den de rantsoenen in de Ameri- kaansche zone van 1550 tot 1275 calorieën per dag ver laagd. Laguardia, de oud-burge meester van New York, die thans voorzitter van de Unrra is, heeft verklaard, dat het af val van New York voldoende ls om een stad van 350.000 in woners te voeden. Hy maande de New Yorkers tot zuinigheid aan. Lord Gort oyerleden. De Engelsche legerleider, lord Gort, die by hetuitbre ken van den oorlog opperbe velhebber werd van het Brit sche expeditieleger in Frank rijk, is te Londen overleden. Na de débacle in Frankrijk werd hij teruggeroeen en tot bevelhebber van Malta be noemd. Onder zyn leiding bood het eiland weerstand aan alle Duitsche en Italiaansche aanvallen. Prins Bomhard moet rust houden. In verband met een lichte bronchitis moet Prins Bern- hard op dokters advies eenige dagen het bed houden, mede met het oog op de aj. reis van hunne koninklijke hoog heden naar Scandinavië. Met ingang van 1 April wordt de distributie van car- bolineum, kleurcarbolineum en traancarbolineum opgeheven, De normale productie is ech ter nog niet bereikt. Sjahrir naar Djokjakarta Hoewel de besprekingen tusschen de Nederlandsche en Indonesische delegaties in Batavia klaarblijkelijk «eniger mate succes hebben gehad, bewaren officieele kringen het meest volkomen stilzwij gen over alles, wat met de onderhandelingen verband houdt, waardoor het niet mo gelijk is een schatting te ge ven van hetgeen is bereikt. Dit officieele stilzwijgen zal waarschijnlijk wel het gevolg zrjn van de omstandigheid, dat de werkelijke en tastbare "re sultaten in Den Haag zullen moeten worden verkregen. Gewoonlijk goed ingelichte kringen in Batavia zijn ge neigd met deze zienswijze in te stemmen. De overheerschende indruk in deze kringen is, dat on der leiding van Sir Archibald Ciarlc Kerr een werkelijke en veelbelovende verbetering in de betrekkingen en een grooter mate van wederzydsch vertrouwen tusschen de re publikeinen van Sjahrir en de hooge Nederlandsche ambte naren ter plaatse verzekerd is. Sinds dr. Van Mook, zulks overeenkomstig zyn van de Nederlandsche regeering ver kregen Instructies, den weg voor een in veel opzichten verbeterde atmosfeer ge- effend heeft, zijn deze leringen van meening, dat het thans op den weg van de legeering in Den Haag ligt, de meest volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de pfincipieele overeenstemming, welke de grondslag zal waarop de scheppers van nieuwen status verder zullen kunnen bouwen. Wetsontwerp ingediend Bij de Tweede Kamer is in gediend het aangekondigde wetsontwerp betreffende het consumentencrediet dat be oogt door de verleening van voorschotten het aankoopen van onontbeerlijke duurzame gebruiksgoederen. nu deze ruimer beschikbaar komen, voor degenen, die deze aan schaffingen niet uit hun loo- pende inkomens kunnen be kostigen, te vergemakkelijken. Er zal ten hoogste 100 per persoon worden verstrekt. Een gezin kan 100 extra krijgen. De voorschotten wor. den alleen verstrekt in zoo verre daaraan geacht mag worden behoefte te bestaan. Ei zal rekening worden ge houden met het inkomen en de grootte van het gezin. In komsten van verdienende ge zinsleden zullen tot een la ger voorschot leiden. Ook met eventueel bezit zal worden rekening gehouden. De ge- heele regeling moet worden gezien als een noodmaatre gel. De credieten zullen moeten worden terugbetaald op basis van 1 per week voor Iedere 100, die men gekregen heeft. In bijzondere gevallen kan verlaging van de afbetalings bedragen worden toegestaan. Bij werknemers zal de afbe taling geschieden in den vorm van inhouding op het loon, waarvoor de werkgever zegels zal moeten plakken op een spaarkaart. De credieten worden ver strekt in den vorm van waar debonnen, die geleidelijk gel dig worden verklaard en slechts zullen kunnen worden gebruikt voor den aankoop van bepaalde goederen, spe- ciaalkleeding en schoeisel. De winkeliers zullen de bonnen kunnen verzilveren bij de middenstandsbank en wellicht ook bij de boerenleenbanken. SJAHRIR NAAR DJOKJAKARTA. Maandagochtend vroeg is Sjahrir in een Britsch vlieg tuig naar Djokjakarta gevlo- fen om Soekarno van de bij e onderhandelingen bereikte resultaten op de hoogte te stellen. Hy wordt hedenmiddag of, morgen terugverwacht. Sjahrir werd door verschei dene oudere Britsche officie ren vergezeld, die waarschijn lijk met Sjarifoedin in over leg zullen, treden over de vrij lating van de geïnterneerden en de evacuatie van de Ja- panneezen. Prinses Beatrix zong in de „Mattheus Passion De werkplaatsKinderge meenschap te Bilthoven heeft Zondagmiddag in de Oude Kerk te Amsterdam een uit voering gegeven van de Mat theus Passion. De Mattheus Passion was opgenomen in een kerkdienst en werd in ge heel onverkortea vorm ten gehoore gebracht. Ook Prinses Beatrix is met de Kindergemeenschap per autobus gearriveerd en heeft het eerste gedeelte van de Mattheus Passion medegezon gen. In de pauze is zij weer naar Soestdyk vertrokken. Bonnen voor rijwielbanden. De bonnen voor rijwielban den, welke een vervaldatum hebben gekregen nk 20 Maart jl., zijn alleen geldig, indien zij aan de achterzijde voor zien zyn van het stempel van den distributiedienst, welke de bonnen heeft afgegeven. AMSTERDAM SCHE BEURS HEROPENT. Naar vernomen wordt zal de Amsterdamsche Effecten beurs over twee drie weken weer heropend worden, ook voor den handel in Ameri- kaansche en Indische aandee- len. GEBROEDERS DE VILDER VEROORDEELD. Het bijzonder gerechtshof te Amsterdam heeft de ge broeders De Vilder, directeu ren der N.V. Hollandsehe BaL last Maatschappij wegens col laboratie veroordeeld tot 2 jaar rijkswerkinrichting met ontzetting uit hé recht eenig beroep of functie te be- kleeden in 't grond, of bouw bedrijf. dit in den ruimsten zin genomen, voor het leven. Het recht van cassatie werd aan de veroordeelden toege kend. De advocaat-fiscaal van het bijzonder gerechtshof te Arnhem heeft de doodstraf »eëischt tegen J. A. Bont- ïuis uit Enschede, die als of ficier in Duitschen dienst had ;evochten en ook instructeur a het kamp te Vught was geweest. (SLOT) Schep werkgelegenheid en voer actieve welvaartspolitiek Afwachten is uit den booze Er is dezer dagen in Mid delburg een debatvergadering gehouden, waarop ir. M. de Vink en jhr. ir. J. de Ranitz hun belangwekkende brochu re „Er op of er onder", ver dedigden, ten aanhoore van een aantal vooraanstaande fi guren uit Zeeland, die daarna gelegenheid hadden om met de beide schrijvers in debat te treden. Deze vergadering was in hooge mate belangwekkend, niet alleen om'de wijze, waar op de heeren De Vink en de Ranitz hun onderwerp be lichtten, maar evenzeer om de gedachtenwisseling, die daarop volgde. Wat in de allereerste plaats dan de critiek op de Zeeuwen en op Zeeland be treft, waaraan sommigen aan stoot hebben genomen in de provincie, de heeren De Vink en De Ranitz deelden mede, dat zij deze met opzet scherp hadden geformuleerd. ten einde daardoor de belangstel ling voor hun werkje te sti- muleeren en een meer actie ve belangstelling voor Zee lands nooden te wekken, dan door een zoetsappig betoog gewekt zou zijn. Uit hetgeen er verder ge schiedde, bleek duidelijk de juistheid van hetgeen zij reeds eerder betoogden, nl. dat de bezwaren tegen de brochure zich wel in hoofdzaak richtten tegen deze critiek, maar dat de meeste Zeeuwen in hun hart toch wel zouden instem men met de denkbeelden, die de schrijvers verkondigden over hetgeen noodzakelijk is om Zeeland er in de toekomst weer bovenop te helpen. EMIGRATIE EN WERKGELEGENHEID. De heeren De Vink en De Ranitz dan plaatsten z:ch op het standpunt, dat ove.al een groote emigratie zal leiden tot een kwalitatieven achter uitgang van do bevolking en dat de verhouding tusschen iftimigratie en emigratie i Zeeland de grens van het toe laatbare heeft oversehteden. De beste "elementen, de meest energieken zyn het, die het eerst de vleugelsuitslaan en wegtrekken en daarem zal, om de kwaliteit der Zeeuwsche bevolking te herstellén, in de eerstvolgende decennia een sterke immigratie noodzake lijk zijn. Na déze immigratie periode moet het beleid ge richt zyn op handhaving van het demografisch evenwicht tusschen immigratie en emi gratie (sociale autarkie) er zoowel deze immigratie als de handhaving van deze soci. ale autarkie zijn slechts mo gelijk door het scheppen van nieuwe werkgelegenheid. Daar de Zeeuwsche bevol king een feitelijk begrip is, eischt de kwalitatieve hand having dier bevolking boven dien, dat de totale werkge- ilegenheld harmonisch ver deeld is en dit is omgekeerd slechts te bereiken, als ook het Zeeuwsche gewest als een eenheid wordt beschouwd en er van plaatselijk chauvinis me geen sprake is. ACTIEVE WELVAARTS POLITIEK. Voor het scheppen van een harmonische werkgelegenheid verder noodig een actieve welvaartspolitiek, die ont sluiting der provincie eischt door den aanleg van betere en en onmiddellijk gericht moet zyn op a. uitbreiding van het land bouwareaal door cultuurtech nische werken, inpoldering en ■iioj-- makingen; b. uitbreiding van de in dustrie door stimuleering van industrievestiging; activeering van handel en nyverheid; d. bevordering van het vreemdelingenverkeer. Iri ieder geval achten de schrijvers een afwachtende houding ten aanzien van het scheppen van voorwaarden tot economische ontplooiing te veroordeelen en stellen zij zich op het standpunt, aal de kosten en baten niet be slissend mogen zijn bij de be oordeeling der te voeren wel vaartspolitiek. Voorwaarden ten slotte voor de verwerkelijking van het welvaartsstreven zijn een voortdurend Zeeuwsch initia tief, moreele en financieele steun van het Rijk en coördi natie van de initiatieven van de overheid en het maat- schappelijk leven in één krachtig werkend orgaan. NIET AFWACHTEN! Dit waren de stellingen, die door de heeren De Vink en De Ranitz werden verdedigd en waartegen slechts weinig verzet kwam. Verschil van meening bestond er eigenlijk alleen over de vraag, of er industrialisatie op groote schaal moet plaats vinden en of industrialisatie kans van slagen heeft. De meerderheid der aanwezigen kwam tot de conclusie, dat een actieve welvaartspolitiek ter dege noodzakelijk zal zijn, wil Zee land ooit de zware sla gen te boven komen, die het in de laatste jaren ontvangen heeft. Met afwachten, dit was wel de algemeene opvatting, komt Zeeland er zeer zeker niet. Het zal op de bres moe ten staan voor zijn belangen en moeten vechten voor zyn toekomst. Minister Ringers bezoekt Z.-Vlaanderen, Zaterdagmorgen plm. 9.30 u. arriveerde minister Rin- gers, vergezeld van den Com missaris der Koninginln Zeeland jhr. M. Quarles van Ufford, ir. Mouton, ir. Y. Z. v. d. Meer en ir. Harmsen, te Breskens, waar het gezel schap werd ontvangen door het volledig bestuur van het waterschap „Het Vrije van Sluis" en dén ingenieur van de Prov. Waterstaat, ir. Co- hen Stuart. Eerst werd de zeesluishaven van Breskens bezichtigd, waar na naar .den zgn. Verklikker gereden werd langs het ge maal Cadzand en vervolgens naar de zeesluis en Cadzand- haven. Langs de totaal ver- nielde wachtsluis werd naar Sluis gereden, waar burge meester Aernout3 het gezel schap verwelkomde. In hotel Mabesone te Oost burg had vervolgens een be spreking plaats. Mr. Bogaerts wees er hier op, dat de lasten voor de in gelanden ten top gevoerd zyn, terwijl van de inkomsten te weinig kan worden uitge voerd. Verder werd aangedrongen op een spoedig herstel van de zeewering, waarvoor het noodzakelijk zal zyn, dat het opruimen van de nog aanwe zige mijnen krachtig ter hand zal worden genomen. De mi nister was overtuigd dat de regeering in de achterstallig- heid van de zeewering zal moeten bijdragen. De wijze waarop hier hulp moet wor den geboden, zal bestudeerd worden. De minister verzocht om onderscheid te maken tus schen oorlogsschade en slij tage. zooals aan sluizen wegen. Het gezelschap vertrok na deze bespreking naar Hulst. Onderwijsautoriteiten in Zeeuwsch-Vlaanderen. Een aantal onderwrjs-auto- riteiten, w.o. de directeur-ge neraal van het onderwijs, dr. Ph. J. Idenburgh, bezocht Vrijdag West-Zeeuwsch- Vlaar.deren, teneinde aldaar een onderzoek in te stellen naar den toestand van het onderwijs. Het gezelschap be zocht tal van onderwijsinrich tingen in dit district en voer de besprekingen te Oostburg met directeuren, leeraren, hoofden van scholen en school besturen. Naar wij vernemen hadden deze besprekingen een vruchtdragend karakter zijn tal van toestanden nader belicht COLLECTE HULPACTIE SCHELDEMONDEN. Het comité Hulpactie Schel- demonden te Den Haag. is thans druk aan den arbeid gegaan de opbrengst van de Zaterdag gehouden collecte te registreeren. Door het groote aantal collectanten nam het in ontvangstnemen der bussen zooveel tyd in beslag, dat tot dusverre slechts een kleine noeveelheld bussen geteld kon worden, zoódat dus het groot ste gedeelte nog aan bod moet komen. In de residentie werd tot dusverre eeu bedrag van 13.000 geteld, terwijl 't vVesiland 60.000, Voorburg 9500 en Rijswijk 11.000 offerden. Het comité durft met vrij groote zekerheid de veronder stelling uit te spreken, dat de opbrengst van deze collec te de grootste zal zyn van alle tot dusver gehouden in zamelingen. PARTIJ VAN DEN ARBEID. Het gewest Zeeland van de Partij van den Arbeid heeft de candidatenlijst vcor de Provinciale Staten samenge steld. Vooraf werd de beslis sing genomen, dat personen ooven den 65-j. leefiijd niet voor een candldatuur in aan merking kwamen. De navol gende personen zijn in alle Kieskringen op de Candida ten. lijst geplaatst: L. P. van Oor schot, Vlissingen, A. J. van der Weel, Middelburg, C. Ha melink, Axel, H. B. Bouwmaif, Goes, A. C. de Baare. Vlissin gen, E. J. van de Broecke-geb. de Man, Aardenburg, L. F. öu Bois, Terneuzen, T. A. van der Spiegel, Sas van Gent, T. A. J. W. Schorer. Middelburg, J. S. Visscher, Goes, R, Gerritsen, Zierikzee, C. Ouwehand," Vlis singen, C. P. Kuijper, Ouwer- kerk. Voor de kieskringen Mid delburg en Vlissingen is deze lijst aangevuld met F. W. Adriaanse, Middelburg, A. J. Berenpas, Middelburg, R. Meursmge Reijnders, Middel burg, M. van Poelje», Vlissin gen, P. M. Bayens, Middel burg, A. J. Schuitema, Middel burg. M. C. Verburg, Middel burg. Voor den kieskring Zierik zee met M. H. Knijff, Zierik- -zee, J. van der Gaast, Zie- rikeee, C. J. Linders. Zierik zee. A. Buijs, Goes, J. Jong- schaap. Zierikzee. A. H. Ver meulen, Brouwershaven, P. J. Bilius, Zierikzee. Voor den kieskring Tholen met A. P. Bil, Sint Annaland, W. A. Versteeg, Kortgene, Z. O. Salomé Jr., Kortgene, A. Buijs, Goes, H. A. Ossewaarde, Y erseke. Voor den kieskring Goes met A. Buijs, Goes, W. A. Versteeg, Kortgene, A. West- strate, Hansweert, J. W. Griep, Hansweert, H. A. Os sewaarde, Yerseke, J. Glerum, Yerseke. Vcor den kieskring Sluis met P. J- Notebaart, Bres kens, D. Dees, Oostburg, F. W. Adriaanse, Middelburg, A. J. van der Lijcke, Aardenburg. S. W. Henry, Terneuzen, C. van Bendegem, Axel, J. F. K. A. P. Filius, Terneuzen. Voor den kieskring Hulst met J. F. K. A. P. Filius, Ter neuzen, F. W. Adriaanse, Middelburg, S. W. Henry, Terneuzen, M. de Vos Ter neuzen, C. van Bendegena, Axel, P. J. Notebaart, Bres kens, D. Dees, Oostburg. Ged. Staten van Zeeland hebben benoemd tot commies ter Provinciale Griffie, den heer J. C. de Pagter, thans commies ter secretarie van de gemeente Maassluis. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben aan den heer L. van der Meer eervol ontslag verleend uit zijn betrekking als kapitein bij de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland en. aan den heer L. Goedbloed als schrijver bij het Provinciaal Gasbedrijf Zeeland. De kleine klok van de St. Bavo-kerk te Aardenburg is, daar de toren welke destijds reeds veel geleden had door cle beschieting, dezen winter is omgewaaid, thans opge hangen in een zg. klokkestoel, zoodat hij in het vervolg weer zyn zoo bekende klanken over Aardenburg kan doen laten hooren. De klok, welke 364 kg. weegt en in 164:7 door Johannes Burgerhuis te Middelburg werd gegoten, werd op 16 Maart 1943 door de Duitsche bezetters wegge haald en is op 18 Dec. 1945 te Aardenburg teruggebracht, nadat hy op 30 Juli 1945 in Duitschland was teruggevon den. De R.K. Arbeidersbeweging uit Sluis gaf Zondag jl. in het sociëteitsgebouw te Aar denburg een opvoering van „Verwaaid Volk" en „De dub bele dood van Janus". De zaal was slechts matig bezet. Het bekende orkest van Jasper Anthonisse uit Bier vliet bracht Zaterdagavond gevarieerd programma voor het voetlicht in een goed gevulde zaal van café Amee- le te Nieuw vliet. Deze uit voering viel bij de toehoor ders goed in den smaak, sdank zij de voortreffelijke wyze. waarop de verschillende ar- tisten zich lieten hooren. Donderdag jl. gaf het ca baretgezelschap van Lunen uit Tilburg een voorstelling voor een volle zaai in de can- tine van het Rijkskamp te Breskens. Het gebodenef[ viel niet algemeen in den smaak. Vrijdagmiddag defileerde een bataljon grenadiers met volle muziek door Breskens. De parade werd afgenomen door verschillende hoofdoffi cieren, die zich met den bur gemeester voor het gemeen tehuis hadden opgesteld. Het geheel maakte een goeden in druk en trok veel belangstel ling. De oudercommissie der o.l. school te Waterlandkerkje is dezer dagen in vergadering bijeen geweest. Besloten werd eon prettigen dag te bezorgen aan de schoolkinderen en te vens 'n gezelligen avond.voor de ouders der kinderen. Het gezelschap van Gils uit Rot terdam, zal een gezelligen middag voor de kinderen ver zorgen en 's avonds een geva rieerd programma voor vol wassenen brengen. SLACHTOFFER MIJNONTPLOFFING. Op het strand ten Westen van Schouwen worden de an- -ilandingspalen door middel van auto's uit den grond ge trokken. Op dat deel van het oreede strand waar de op- cuimingsploeg werkzaam is. oevindt zich nog een groot aantal landmijnen. Zaterdag morgen reed een auto op een verborgen myn, met het ge volg dat de helsche machine ontplofte, waardoor de 30- jarige P. Monster, woonach- cig te Renesse, werd gedood. WEDEROPBOUW. Met ingang vhn 1 April is ir LRoos benoemd tot hoofd van de afd. bouwbureaucentrale. Op dienzelfden datum zal het hoofd van het bureau openba re werken en puinruiming, ir. A. de Jong, den dienst op eigen verzoek verlaten en worden opgevolgd door ir. J. A. van Heerde. Ir. de Jong was ge durende de laatste maanden tevens hoofd van de afdeeling sociale aangelegenheden in welke functie hij wordt opge volgd door mr, W. H. Dekker. Voorts wordt ingesteld het bu reau bouweconomische zaken, dat onder leiding zal staan van ir. A. O. Schuil. De afdeeling bouwbureau centrale zal van 1 April 1946 af de volgende bureaux omvat ten: 1. bureau baraltkenbcuw, waarnemend hoofd: architect H. Wils; 2. bureau openbare wérken en puinruiming, hoofd ir. J. A. van Heerde.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1