PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT OVERLEG NEDERLAND-INDONESIE NADERT EINDE. Dr. van Mook naar den Haag. MOUNTBAÏÏEN EISCHT Om Zeelands ioekomsi Wijdvertakte Nazi-organisatie uitgeroeid Uit de provincie. Hoofdredacteur G. Ballintijn (mei redactiorieelc medewerking van dr. W. II. Beckenkamp), Uitgave: btich-t '1ïng P.Z.C., Middelburg. Druk: firma F. van dc Velde Jr-, Vlissingen. Commissie van Bijstand: J- L. van Leeuwen, Ds. M. L- W. bchoctt, Vhs- singen. Verschijnt dagelijks, behalve en feestdagen. r<"" WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Maandag 1 April 1946 189e Jaargang Nummer 77 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent pér week, 3.20 per kwartaal, franco per post, 1 3.45 per kwartaal- Losse nummers 5 cent. ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per advertentie f 2.—. Bureaux gevestigd te Vlisslngen Walstraat 58-60. tel. 10 (2 lijnen); Middelburg Londensche Kaal 29, tel 2077 en 2924,_Goeajjrurfkade 15, telLj475;_J3oBtbiir£j_Gratemagtraat^3:^re™eu3^ Middelburg- JAARBEURS 1946. Morgen opent de Utrechtsche 3'aarbeurs haar poorten, de 46ste die gehouden wordt, de eerste na de bevigding Het is een verbiedend feit, snaar nog verblijdender is. dat de belangstelling van de zflde van het Nederlandsche be drijfsleven overweldigend mag worden genoemd. Zóó overwel-i tjigend, dat er 'n groot gebrek oan plaatsruimte was. Alle, beschikbare ruimte in de Jaar beursgebouwen en de Beatrix- hal is bezet en ook het daar voor gelegen Vredenburg is in vollen omvang in gebruik ge nomen. Nog nimmer is de deel name zoo indrukwekkend ge weest. Het bedrijfsleven en onzf in dustrie komen dus goed voor den dag, met ®®n- keur van ar tikelen, die reeds thans gepro duceerd worden of waarvan de productie weldra ter hand zal worden genomen. Op zijn beurt wal nu de Nederlandsche mid denstander komen en zaken doen. En men mag dus aanne men, dat er van deze show een gunstigen invloed op ons in- Sustrieele en handelsleven zal uitgaan. Dat deze Jaarbeurs ondanks alle moeilijkheden, waarmede ons land nog te kampen heeft, reeds zulk een omvang heeft aangenomen, is een nieuw bewgs, dat Neder land waarljjk niet hij de pak ken neer zit en zal oolc niet na laten op het buitenland een goeden indruk te maken. Want ook van buiten onze grenzen wordt veel belangstelling voor deze eerste Jaarbeurs na den oorlog aan den dag gelegd. Uit «He omringende landen en Midden Europa zullen de be zoeken» komen. Oude contac ten sullen dus worden her steld. nieuwe worden gelegd. Er is dus alle reden om de opening van deze Jaarbeurs te »en als een mijlpaal, op den weg naar ons volledig herstel ën als een feit van groote be- teekenis. Voor ons bedrijfsleven en onzen middenstand is 't te ho pen, dat de resultaten beant woorden aan de vrij hoogge spannen verwachtingen. Ne derland kan daar slechts wel bij varen! Nieuwe onrust bij Bandoeng en op Sumatra. Extremisten willen steun van Japan. Zaterdag werd uit Batavia gemeld, dat de besprekingen tusschen de Nederlanders en de Indonesiërs onderbroken zijn en dat dr. van Mook op Donderdag 4 April naar Ne derland zal vertrekken om daar de regeering te raadple gen. Zaterdag werd er in Bata via pen plenaire zitting ge- honden, waarin verslag werd uitgebracht over de werkzaam heden van de subcommissies. Daarbij bleek, dat de gezichts punten van Nederlanders en Indonesiërs elkaar zoo dicht, genaderd x\jn, dat een bezoek van dr. van Mook aan Den Haag gemotiveerd werd ge acht. Dr. van Mook za! door 3 Indonesische vertegenwoordi- Waarom Hitier Rusland aanviel. Zaterdag verklaarde von Bibbentrop te Neu renberg, dat de aanval len op Noorwegen en Denemarken, Nederland en België hem vele sla- pelooze nachten hadden bezorgd. Hitier moti veerde deze met de be wering, dat als de Duitschers niet binnen vielen, de Engelsehen het gedaan zouden hebben. De aanval op Sowjet- Rusland motiveerde Hitler met de onzekere houding van Japan, de zwakheid van den Itali- aanschen bondgenoot, de veronderstelling, dat de V.S. op den duur ook aan den oorlog zouden deelnemen en de ver wachting van een groo te Invasie in het Wes ten, waarbjj het noodig zou zjjn In het Oosten de handen vrij te heb ben. Nieuws in een notedop Dezer dagen is de benoe ming te verwachten van mr. dr. L. N. Deckers, lid der Tweede Kamer en oud-minister van defensie, tot lid van den Raad van State. De stakers aan xde meel fabrieken „Holland" en „Ce res" te Amsterdam hebben be sloten heden het werk weer te hervatten. Gerepatrieerde», die vóór ©f op 5 April in het bevolkings register eener gemeente zijn opgenomen, kunnen ter stem bus gaan. Nederland en Denemar ken zijn tot een handelsover eenkomst gekomen waarbij de goederen zijn vastgesteld die tusschen 1 April 1946 tot 31 Maart 1947 zullen worden uit gewisseld. De Deensche export wordt geschat op 29 millioen en zal o.a. omvatten, boter, vee. huiden en machines. Ne derland zal o.a. zaden, bloem bollen en radiomateriaal uit voeren tot 'n waarde van ƒ20 millioen. In het proces tegen Frank, den beul van Tsjecho Slowakije, heeft deze toegege ven. dat er na den moord op Heydricli 1300 doodvonnissen in Tsjecho Slowakije werden voltrokken. In Griekenland werden Zondag verkiezingen gehouden. Er wordt aan deelgenomen door 28 politieke partijen, die strijden om 354 zetels, waar voor 2000 candidaten zijn ge steld. De grootste partijen 2ijn de liberalen, de royalisten en de nationale unie. De Fransche constitueeren- de vergadering heeft met 512 14 stemmen een wetsontwerp aangenomen om alle gas- en electriciteitsbedrijven te nati- onaliseeren. De regeering heeft nu voorgesteld om de handels banken, te nationaliseeren. i nomen. Plunderingen en ont voeringen in de Chlneezenwijk zijn aan de orde van den dag. Steeds meer Chineezen en goedwillende Indonesiërs bege- .ven zich naar de Europeesche wgk, die reeds overbevolkt is. Enkele dagen geleden heeft een republikeinsch blad te Me- dan de Jappen opgewekt om niet te gehoorzamen aan de Britsche bevelen. De Japan ners moeten met de Indone siërs samenwerken, zoo zegt het blad. want daarnaar zal de houding bepaald worden, die de Indonesiërs tegenover Japan zullen aannemen en zonder Indonesië heeft Japan geen toekomst meer Hefc geallieerde radiosta tion in Batavia heeft iri ver scheidene uitzendingen melding gemaakt van de onderhande lingen der nationalisten te Batavia, da.ar de Indonesische radiostations onrust blgven stoken. Bovendien werden In donesische journalisten uitge- noodigd om eens een kijkje te komen^nemen in Batavia. gers vergezeld worden o.w. de ministers van justitie en binnenlandse he zaken uit de regeering van Sjahrir. Uit Den Haag werd nader gemeld, dat er een concept grondwet is opgesteld, welke overleg noodig maakt. Het overleg zal, naar werd mede gedeeld, incidenteel zijn. Sir Archibald Clark Kerr heeft verklaard, dat ook hy over enkele dagen Indlë zal verlaten om zijn werk als Britsch ambassadeur te Mos kou aan te vangen. Hij meent dat *ijn aanwezigheid ln Ba tavia niet meer noodzakelijk is. VERKLARING VAN DR. VAN MOOK. Dr. van Mook heeft een of- ficleele verklaring afgelegd, waarin hg o.m. zeide te hopen, dat het overleg in Den Haag hoogstens een week of enkele dagen zou vergen. De onder handelingen zullen in Batavia worden beëindigd. Van Mook verklaarde ver der, dat er mede, dank zij den - - van zaken tusschen {Jk én Indo^Chlna, over eenstemming in het verschiet is, vooral omdat de Nederlan ders het zelfbeschikkingsrecht der Indonesiërs erkennen. De onderhandelingen had den totdusver uitsluitend be trekking op de constitutie en op de samenwerking, van welker noodzaak beide partyen doordrongen zjjn. Later zal overleg volgen met de andere groepen in Indonesië. GUERILLA BIJ BANDOENG. Intusschen werd Zaterdag gemeld, dat er rondom Ban doeng een guerillastrgd op leeft. De Britten hebben hun patrouilles versterkt. Ten Westen van de stad is weer een levensmiddelenconvooi aangevallen, waarby eenige dooden en gewonden vielen. ONRUST OP SUMATRA. De nationalisten hebben nu bekend gemaakt, dat de ge- heele Oostkust van Sumatra gecontroleerd wordt door het Indonesische Volksleger, de T. R.I. De burgerlijke autoritei ten mogen echter hun werk voortzetten. Na deze publicatie is de onrust in Medan sterk toege. Weer sinaasappelen voor kinderen. Tot uiterlijk 3 April moeten by de fruit- en groentehande laren de bonnen E 36, D 36, C 36 en B 37 reserve der bon kaart K 604 ingeleverd worden voor 500 gr. sinaasappelen. De aflevering zal zoo spoedig mo gelijk geschieden. Herstellingsoord voor oud-illegale werkers. H.M. de Koningin heeft het meest geschikte gedeelte van haar buitenverblgf 't Loo te Apeldoorn afgestaan ten be hoeve van de oud-illegale wer kers. Het is ingericht als herstellingsoord. In tegen woordigheid van H.M. de Ko ningin is dit herstellingsoord Zaterdag officieel geopend. Mede namens den minister- Sresident, die niet aanwezig on zgn, heeft minister Beel het woord gevoerd. De voor zitter van de stichting voor herstellingsorden, mr. A, van Riil, heeft de offxcieele opening verricht. ONTRUIMING VAN JAVA DOOR DE JAPANNERS. De geallieerde opperbevel hebber in Zuid-Oost Azië, lord Louis Mountbatten, heeft geëischt, dat de zuivering van Java van de Japansche gevan genen en daarna ook de zui vering van de reet van Indo nesië zich nu spoedig zal vol trekken. Hij eischte voorts, dat Australië de Nederlandsche schepen niet langer zal belet ten te varen. Bovendien moet de dreigende hongersnood in Indië voorkomen worden. Versnelde bevrijding geïnterneerden. Een Britsche missie is Zon dag uit Batavia, naar Djokja karta vertrokken om met de Indonesische legerleiders be sprekingen. te voeren over een versnelde bevryding der ge ïnterneerden uit de kampen. België heeft nieuwe regeering. België heeft een nieuwe re geering, die bestaat uit 6 li beralen, 3 communisten, 7 socialisten en 3 extra-parle mentairen. Van Acker, de ka binetsformateur, is premier en minister voor kolenvoorziening, Spaak heeft buitenlandsche zaken. De communisten be- heeren de portefeuilles van voedselvoorziening, volksge zondheid en wederopbouw. Woensdag zal de regeering voor het parlement verschg- nen. Prinselijk Paar weer thuis. Het prinseiyk paar Is Za terdagavond op paleis Soest- dijk teruggekeerd. Per auto waxen HH.KJLH.H. afgehaald van het vliegveld Soester- berg waar het particuliere toestel, dat de Prinses en Prins uit Zwitserland terugbracht, was geland. Geen achterlijke provincie Wat tusschen de oorlogen veranderde. Wat vroeger wensch was verbeterd verkeer. nu dringende noodzaak. I. Er hebben ons de eerste re acties uit het Westen bereikt op de bekende brochure „Er op of er onder" der heeren de Vink en de Ranitz en daaruit blijkt, dat men zich daar uit den aard der zaak minder druk maakt om de critiek. die op de Zeeuwen werd uitge oefend in dit kleine, maar zoo geruchtmakende boekje, maar dat men zich met zijn aan dacht geheel geconcentreerd heeft op de zakelgke zijde van den inhoud en .sympathie heeft voor het warme pleidooi voor Zeelands toekomst, dat de bel de schrgvers hebben gehouden. Van een enkelen kant werd ons echter de vraag gesteld of Zeeland en de Zeeuwen dan zóó achterlgk waren, dat aan alle plannen, die in de bro chure worden uitgestippeld, door geen enkelen Zeeuw ooit is gedacht. Deze vraag verdient een antwoord. En dat dient ont kennend te luiden. Zeeland was niet zoo achterlgk. Er is ook hier in de laatste twintig jaren vóór den oorlog veel ten goede veranderd. En de denk beelden, die in „Er op of er onder" naar voren worden ge bracht, waren niet alle nieuw en de schrgvers, de heeren de Vink en de Ranitz, hebben zich dat ook niet verbeeld. Er is in de periode, die den eersten, van den tweeden we reldoorlog scheidde, waariyk wel aandacht besteed aan de verkeersproblemen. De hoofd- weg door Zeeland werd verbe terd en de veren Vlissingen Breskens en Kruiningen Perkpolder werden dusdanig gemoderniseerd, dat er van goede verbindingen met Z. Vlaanderen mocht worden ge sproken. Beide veren voldeden ruimschoots aan de behoeften. En dat kon moellpk gezegd worden in het begin van de twintiger jaren. De Provinciale vloot werd in die periode uit gebreid met een aantal sche pen, die aan hooge elschen van comfort en veiligheid vol deden, waardoor o.m. ook de verbinding met Schouwen aan- zlenlgk kon worden verbeterd. De plannen voor een brug over de Zandkreek waren ge reed en als de tweede oorlogs catastrofe niet tusschenbeide was gekomen, zou zij reeds lang voltooid zijn geweest. De gronden er voor waren aan gekocht, de gemeenten, de waterschappen en polders met groote moeite tot medewer king bewogen en ware deze brug tot stand gekomen, dan zou dit beteekend hebben, dat ook de verkeersweg van Zuid- naar Noord-Bèveland een aan zienlijke verbetering zou heb ben ondergaan, dat er een nieuwe weg over Noord-Beve- Geen speciale textielpunten meer. Na 31 Maart worden geen speciale textielpunten meer uitgereikt. Zooals bekend zgn deze punten na 30 April a.s. niet meer geldig. Aan a.s. moe ders zullen deze punten nog t.m. 13 April a.s. worden uit gereikt. Het bovenstaande houdt in, dat na 31 Maart a.s. respr-13 April geen aanvragen voor textiel meer bg de distri butiediensten kunnen worden ingediend. Geen huisslachting na 1 April. Na 1 April a.s. zullen voor het seizoen '45/'46 in het alge meen geen machtigingen voor huisslachting meer afgegeven worden en mogen geen huis slachtingen van varkens meer worden verricht. Slechts voor getroffen gebieden en sommige liefdadigheidsinstellingen zgn ér uitzonderingen. Het Wereldgebeuren Met revolvers en machinegeweren werd verzet geboden. Een waarschuwing legen feud. spoedig voigjieD ook in lankmoedigheid. In Duitschland is een wgd- vertakte nationaal socialisti sche jeugdorganisatie ontdekt, die den naam „Kindergarten'' droeg. Tot de voornaamste lei ders behoorde de vroegere nazi jeugdleider Arthur Axmann, die gearresteerd kon worden en vijf andere prominente nati onaal socialisten, die onder Hitier onbekend waren, maar thans de leiding nemen. Reeds enkele maanden gele den had men. sporen van deze jeugdorganisatie ontdekt. Men constateerde toen, dat onder de jeugd nazi-propaganda werd gevoerd. In den nacht van Za terdag op Zondag werd nu in de geheele Amerikaansche en Britsche bezettingszone van Duitschland een grootscheep- sche razzia, gehouden, waarbij gebruik werd gemaakt van Uberf allwagens. Tal van hotels en particuliere woningen wer den doorzocht. Hier en daar werd felle tegenstand geboden met behulp van revolvers en machinegeweren. Honderden personen werden gearresteerd, w.o. zes leiders. Vast is komen te staan, dat bg de Kindergarten vooral wa ren aangesloten voormalige le den van de Hitlerjugend en van den Bund Deutsche Madel. Het doel was niet om sabo tage te plegen of directe actie te voeren, maar meer om vat op de jeugd te krijgen en de nazi-leer voort te doen leven. De eerste sporen van de or ganisatie werden reeds om streeks Kerstmis ontdekt in de Amerikaansche bezettings zone, waar vele nationaal so cialisten in de uitgestrekte bosschen zgn ondergedoken. Hier werden groepen gevormd, die uitzwermden over geheel Duitschland en zoo 'drong de organisatie ook door in de Britsche zone. De Britsche en Amerikaansche geheime dien sten bonden toen onmiddellgk den strijd aan tegen deze or ganisatie. Omstreeks Nieuw-, jaar werden de eerste arresta ties verricht in Zuid-Duitseh- Noord-Duitschland aanhoudin gen. Het is gebleken dat de orga nisatie „Kindergarten" zich genesteld had in groote transportorganisaties, die met geallieerde militaire papieren diensten onderhielden door ge heel Duitschland. Van de winst werd een pot gevormd, waaruit de uitgaven werden bestreden. Men neemt aan, dat met de razzia's, die in den nacht van Zaterdag op Zondag werden gedaan de organisatie volledig is uitgeroeid. Er bestaat echter geen en kele zekerheid, dat de organi saties niet in anderen vorm weer herleven. Wg hebben er reeds eerder op gewezen, dat het nationaal socialisme aller minst dood is en dat het krach tig bestreden dient te worden. Allerlei factoren werken den laatsten tijd een herleving in de hand. De Bditten nemen te gen de onruststokers in hun zone een uiterst lankmoedige houding aan en niets zal den brutalen Duitseher meer tot verzet prikkelen, dan juist dat. Ook de Amerikanen laten zich om den tuin leiden en tot over maat van ramp stelt men de leiders van de nazi-bende in Neurenberg in staat om pro- pagandaredes af te steken, die den indruk trachten te wek ken, dater geen lievere jon gens ter- wereld te vinden zijn dan nat. socialisten en dat in geen land ter wereld poliite- ke gevangenen uit binnen- en buitenland zoo humaan werden behandeld als in 't Derde Rijk. Buiten Duitschland weet men, wat men van dergeiyke sprookjes gelooven moet. Maar de Duitschers gelooven nog al- tgd niet, dat de gruwelen der concentratiekampen historisch zijn en de Duitsche jeugd zal gelooven in d® voortreffelijk heid van de nazileer en de nazi's Als dat gebeurt, zgn over 10 of 15 jaar weer even ver als in 1933! Laat men er voor waken, dat de kreet „Deutschland er- wache!" niet opnieuw Europa tot een hel maakt! land zou zgn aangelegd en dat er voor een goede veerverbln- ding Noord-BevelandZierik- zee gezorgd zou zgn. Dat de tol op Tholen op verkeersgebied een doorn in het oog van ontelbaren was, het is zeer zeker waar. Doch de tolrechten gaan terug op Philips den Goeden, waren dus eeuwen oud. En wie weet er nu niet, dat er aan eeuwen oude rechten uiterst moeilgk te tornen valt? DE ELECTRICITEITS- V OORZIENIN G. De drinkwatervoorziening is in Zeeland in de jaren tusschen eersten en tweeden wereld oorlog geperfectionneerd, de electriciteitsvoorziening werd door de P.Z.E.M. verzorgd en Zeeland bleef met zgn elec- trificatie niet achter bg an dere provincies, ondanks het feit, dat de splitsing in eilan den hier de moeilijkheden wel buitengewoon groot maakte. Juist vóór den oorlog was men doende, de niet-rendabele net ten, waardoor vooral het plat teland bediend wordt, uit te breiden. Plannen om tot nieuwe in polderingen over te gaan, wa ren er. Vele malen is in Den Haag aangedrongen op inpol dering van het Land van Saaf- tinge en van het Sloe, maar Den Haag verklaarde telkens weer, dat beide gronden nog niet rgp waren voor inpolde ring. DE INDUSTRIE VESTIGING. Met industrievestiging is in Zeeland inderdaad geen baast gemaakt, maar de gedachte daaraan begon niet slechts in Zeeland eerst in de laatste ja ren vóór den oorlog vasten vorm te krijgen. De provinci ale overheid had evenwel een werkzaam aandeel in de tot standkoming van de N.V. Ha ven van Vlissingen. Ten slotte werd ook reeds vóór den oorlog de samenwer king der vele polders in ster ke mate bevorderd en niet onvermeld mag hier biy'ven, dat, al mogen de landbouw- toestanden dan niet in alle op zichten ideaal zgn geweest, de Zeeuwsche landbouwer en tuinder toch over het geheel genomen niet achter bleef bij zgn collega in andere deelen van het land, en dat zeer be vredigende opbrengsten ver kregen werden, Aehteriyk was Zeeland dus niet, ook al bleven vele plan nen en initiatieven zonder re sultaat, eensdeels omdat Den Haag niet medewerkte, ander deels omdat van uit Zeeland niet de noodige stuwkracht uit ging. Eèn tekort 'schieten kan den provincialen autori teiten moeilijk verweten wor den. MaarZeeland is deer lijk gehavend uit den tweeden wereldbrand te voorschijn ge komen en er zullen nieuwe maatregelen overwogen moe ten worden, nieuwe mogelijk heden moeten worden geëxplo reerd. oude denkbeelden weer opgevat, wil onze provincie de zware slagen, die zg ontvan gen heeft, ooit weer. te., bo ven komen. Wat vóór den oor log wensch was, is nu drin gende noodzaak geworden! Er zal een zware strijd moe ten worden gevoerd, juist om Zeelands toekomst! Zeedijk Zuidwatering in gevaar. ZINKWERK VAN RKCORDGROOTTE AANBESTEED. De Polder Walcheren heeft Vrijdag j.l. een belangrijk en omvangrijk werk aanbesteed; een zinkwerk van een grootte, dat nog niet in Zeeland werd uitgevoerd. Het betreft hier de onder- zeesche kustverdediging bij de voormalige herberg de „Schoone Waardin" tusschen Vlissingen en Rammekens, waar door den. opzichter van den Polder tamelijk dicht on der den dgk een ernstige ver dieping van den zeebodem werd geconstateerd, die, indien niet met kracht wordt inge grepen, oeveraf schuiving en dijkvai tot gevolg kan hebben. Vlak onder de kust werden hier diepten gepeild van 40 en 50 meter. Men wijt dit aan de zandplaat tegenover dezen dgk. die neiging vertoont steeds naar de kust toe te wer ken, waardoor de vaargeul tusschen plaat en dgk steeds nauwer en dieper wordt. Men. wil het dreigende ge vaar nu bezweren door het leg gen. van een reeks zinkstuk- ken, 24 in getal, met een ge zamenlijk oppervl. van 35.800 m2, en wel van dgkpaal 30 tot clgkpaal 16, dus ongeveer van de Spuikom tot het begin van den nieuwen dijk bij Ramme kens, d.L over een afstand van 1400 meter. Behalve, dat men. met ®®n zeer groot werk te maken heeft in het geheel zal bgV na 100.000 ton steen op en bg de zinkstukken worden gestort, waarbij brokken zullen zgn van 500 kg! heeft men nog deze extra moeilijkheid, dat men zal moeten zinken, op zeer groote diepte, waarbg de zink stukken gemakkelijk wat opzg kunnen uitwijken en niet ge heel op de juiste plaats terecht komen. De firma waaraan het werk werd gegund, heeft ech ter haar sporen, op dit gebied, ook in Zeeland, wel verdiend. Het is de fa. Gebr. van Oord uit Werkendam, die o.m. ook het zinkwerk voor de nieuwe dijken heeft gemaakt Deze firma schreef in voor een be drag van 1.797.000.naast drie andere inschrijvers: de fa. L, Roskam uit Sliedrecht, de fa. J. A. van Seyenter uit Dordt en de M.U.Z. Over een week zullen de be kende rgswerkers uit Werken dam dus weer op Walcheren arriveeren om met het werk een aanvang te maken. Al3 ha ven voor sleepbooten, zolder- bakken, ankeraken enz. zal de werkhaven bg Rammekens dienst doen en ook de zinkstuk ken, die een grootte zullen heb ben van 20 bij 80 meter zul len in de buurt van deze ha- Ven worden gemaakt. Het. is de bedoeling, dat het werk met kracht wordt aan gepakt en men hoopt nog dit jaar klaar te komen, DE KON. MIL. KAPEL IN W. Z.-VLAANDEREN. Wel zelden zullen bezoekers aan W. Z.-Vlaanderen zoo har- telgk en dankbaar zgn ont vangen als de Kon. Mil. kapel met,, het le bataljon grena diers en jagers ®n de Prinses- Irene-Brigade. Dit militaire gezelschap arriveerde Vrijdag middag via Antwerpen aan de frens van de gemeente Oost- urg, waar de auto's werden verlaten, de troep zich for meerde en voorafgegaandoor de Kon. Mil. kapel, de ge meente binnen marcheerde. Voor het tijdelijk gemeente huis. waar de driekleur vroo- lijk 'in de lentezon wapperde, hadden zich burgemeester v. Dongen met de beide wethou ders en den gemeentesecreta ris opgesteld, waarbij zich ook de bevelvoerend kolonel aansloot. -Onder de vroolgke tonen, van de Kon. Mil. kapel, die zich tegenover het ge meentehuis had opgesteld, pa radeerden de troepen voor de autoriteiten. Het keurkorps maakte een schitterenden indruk. Vol trots sloeg de bevolking dit onver getelijke schouwspel gade. Onder de tonen van „Turf in je ransel" werd de gemeente verlaten, om een bezoek te brengen aan Sluis en Bres kens. Op zijn tournée door W.-Z.- Vlaanderen trad van Lunen's cabaret- en variétégezelschap uit Tilburg ook te Schoondyke op. Het zeer gevarieerde pro gramma viel zeer in den smaak van. het publiek, dat de zaal geheel vulde. Op den ouderavond van de o.l. school te Slnis, gaven dè leerlingen, na een openings woord van den heer Smit, voorzitter der oudercommissie, een opvoering van het kinder- tooneelstuk „Prinses Desirée lacht niet mee". Aan het eind van het vlot gespeelde stukje bood de heer Smit namens de oudercommissie aan 't hoofd der school, den heer de Jong een mand met bloemen aan. De Axelsche padvinders, die sedert dé bevrgding sterk, in getal zgn toegenomen, hebben van hun jaarvergadering' te vens een gezelligen avond ge maakt. Na het huishoudelijk gedeelte volgden tooneelstuk- jes, muziek en zang. Voor het aloude handboog- schieten blijkt de animo in Oostelgk Zeeuwsch Vlaanderen nog steeds toe te nemen, niet alleen in de grensstreek, doch ook in het centrum van deze streek. Waar men niet de be schikking Weeft over een staan de prang, wordt tegenwoordig' ook veel geschoten, op de zgn. liggende prang, die zoowel bui ten als binnen in lokalen ge bezigd wordt voor onderlinge wedstrijden, die overal groote belangstelling trekken. Te Axel is een biljartwed strijd gehouden tusschen de plaatselijke biljartclub en die van. Selzaete (B.). De Belgen behaalden een totaal van 1191 caramboles. Axel 1128. Met 63 caramboles bleef Selzaete dus in de meerderheid. Er werden 7' partijen gespeeld, waarvan Axel er drie won. De jaarvergadering van de Axelsche Zwem- en Poloclub was slechts matig bezocht. Het financieel verslag bood een ba tig saldo. Getracht zal worden om de wedstrijden voor de Zeeuwsche kampioenschappen dit seizoen ook weer te Axel te doen plaats hebben. IR. W. 3. DEWEZ HOOGLEER AAR. Tot gewoon hoogleeraar aan de landbouwhoogeschool te Wageningen is benoemd ir. W. J, Dewez, die van 19271928 lêeraar was aan de RK. Land- bouwwinterschool te Hulst. Voorts was Wij directeur van Wet landbouwkundig bureau voor de drie Zuidelijke provin cies der N.V. Ver. Kalimaat- schapprj. ERNSTIG GEVAL VAN VERGIFTIGING. Zaterdagmiddag zou de 35-jj ongehuwde O. te Vlissingen den regenbak van een bewoner in de Duivendrechtstraat schoonmaken. Nauwelijks had hij zich in den bak begeven, of hij werd bedwelmd en viel in het water. De bewoner waar schuwde de politie, waarna het eerst de hulpagent Eyke- lenboom arriveerde, die in het bezit is van een reddingsdiplo ma. Hg begaf zich met een touw om het raiddel in den bak, doch. viel eveneens be wusteloos neer. Andere inmid dels te hulp gesohoten politie agenten en de bewoner hebben E. er daarop' uit gehaald. Na ®en oogenblik kunstmatige ademhaling te hebben toege past, herkreeg de hulpagent het bewustzijn. Hij begaf zich daarop, voorzien van een gas masker voor de tweede maal in den bak. Hoewel het gas masker lekte, slaagde hij er toch in den man boven te ha len en met de hulp van de an dere agenten,, uit den bak te hijschen. Na toepassing van kunstmatige ademhaling en toediening met zuurstof uit den zuurstofkoffer van de po litie, gaf O. weer teekenen van leven. Op advies van dokter Wolters is hij daarop naar het St. Josephziekenhuis overge bracht, De toestand van O., die Zondagavond nog niet tot be wustzijn was gekomen, is zeer ernstig. Vermoedelijk heeft men hier te doen met ®en ge val van. zwavelgasvergiftiging. De Perzische kwestie in den Veiligheidsraad. In zijn vergadering van Vrij dagavond zette de Veiligheids raad de behandeling van de Perzische kwestie voort. De Russische gedelegeerde Gro- myko was weer niet aanwe zig. De Perzische afgevaar digde. Hussein Ala begon met 3 Poolsche vragen te beant woorden, Hierbij deelde hij o. m. mee, dat hij noch officieel, noch op andere wijze bericht kreeg van de evacuatie van de Russische troepen. Zoolang er nog vreemde troepen in Per zië zijn, kan niet onderhandeld worden. Het terugtrekken van troepen, als. tot dusverre is geschied, is niet vergezeld ge gaan van verzekeringen, die voldoende definitief zijn om de spanning in Perzië te doen verminderen. Er is geen en kele oplossing door onderhan delen oereikt, zoo verklaarde Hussein Ala. Volgens de grondwet kunnen geen verkie zingen en onderhandelingen plaats vinden, zoolang er vreemde troepen in Perzië zgn. Aangaande besprekingen te Moskou verklaarde de Perzi sche afgevaardigde, dat zijn minister-president werd be- fuifd met wodka en kaviaar, doch toezeggingen deed Rus land niet Men kwam juist met andere eischen, nl. dat de Sovjettroepen in zekere stre ken zouden blijven en dat over een voorstel betreffende olie-concessies onderhandeld zou worden. De Amerikaansche minister van buitenlandsche zaken Byrnes stelde voor, vóór 2 April a.s. bij beid© partyen inlichtingen omtrent den stand der onderhandelingen in te winnen. De Britsche gedele geerde steunde dit voorstel. Tenslotte werd besloten de bij eenkomst te verdagen, zonder een tgdslimiet voor het in wachten van het antwoord der heide regeeringen te noemen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1