PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Revue der Argeloozen Tegenvoorstellen van Sjahrir KooFdredicteof O. BalUntiJn (met redactioneele medewerking van dr. W. H. Beekenkamp), Uitgave: Stich ting P.Z.C., Middelburg. Druk: firma f. van de Velde Jr., Vlissingen. Commissie van Bijstand J. L, van Leeuwen, Ds. M. L. W. Schoen, Vlis singen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKtNSCHE COURANT Donderdag 14 Mrt '48 189e Jaargang Nummer 62 ABONNEMfcN l&PKIJS Z5 cenl per. week 3.20 per kwartaal. Iranco per post. 1 3.45 per kwartaal. Lcsae nummers 5 cent. ADV ER» TENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum oer advertentie 1 2.— Bureaux gevestigd te Vlissingen: Walstraat 58-60,. telefoon 10 (2 lijnenMiddelburg: Londensche Kaal 29- telefoon 2077 en 2924. Goes Turikade 15. telefoon 2475. Terneuzen rNieuwediepslraat 23. postrekening 359300 Prov._Zeeuwsch£j tuil. Middelburg. Hei Wereldgebeuren Russen trekken verder De nazi-leiders wisten van niets en wilden alleen het beste.... i heeft niemand het meer. over Kesselring: Rotterdam werd ffitler Bpreekt niemand meer „planmassig' gebombardeerd Maarschalk Kesselring is nu Sn Neurenberg als getuige ge hoord. Hjj kwam met een paar voor ons Nederlanders belan- wekkende mededeelingen voor tien dag. Hij gaf toe. dat hij bevel had gegeven voor het bombardeeren van Warschau, van Rotterdam en later ook van Belgrado. Over Rotterdam zeide de maarschalk onder meer, dat dit bombardement op een ver gissing berustte en «dat deze vergissing te wgten was aan het ontbreken van radiocon tact met de vliegtuigen, die waren uitgezonden om de stad te bombardeeren. De capitu latie van Rotterdam vond na melijk plaats, toen de vliegtui gen reeds waren vertrokken en het was niet mogelijk om hen nog tijdig van de capitulatie der stad in kennis te stellen. Overigens zeide Kesselring, dat de verwoestingen grootendeels een gevolg waren, niet van het bombardement zelf, maar van de branden, die daarna woedden en die moesten op re kening worden geschoven van het uiterst gebrekkig function- neeren van de Rotterdamsche brandweer, die volkomen in haar taak tekort schoot. Ove rigens werd Rotterdam „plan massig" gebombardeerd en ais de stad rich niet had overge geven, zouden de bombarde menten herhaald zijn. Kesselring deed verder d,e merkwaardige mededeeling, dat de verhouding tusschen de Duitschers en de Russen in de door hen bezette gebieden uit stekend was geweest. Geen Russische vrouw behoefde be. vreesd te zijn, dat zij door een Duitscher zou worden aange rand. Als verdere getuige is dezer dagen voor het hekje versche nen kolonel v. Brauchitsch, de soon van den vroegeren Duit- achen opperbevelhebber. Hij verklaarde onder meer, dat zijn •vader vele malen met Hitler in conflict was geraakt over reli gieuze en militaire aangelegen heden ca ten slotte in 1941 was afgetreden. Jackson, de Ame- rikaansche prosecutor, merkte in dit verband op, dat kol- v. Brauchitsch alle reden had om trotsch te zgn op zulk een va der. Het Ja overigens merkwaar dig om te constateeren, hoe de vroegere leidende figuren van Duitschland zich thans stuk voor stuk trachten schoon to wasschen van hetgeen hen ten laste wordt gelegd en hoe hun naaste medewerkers zich begveren om hen voor te stellen als tegenstanders van hetgeen Hitier eigenlijk wilde. Er is er tot dusver nog geen een geweest, die ge- :acht heeft de grootheid van Hitler, waarover zij destijds den mond zoo vol hadden, te verdedigen, nog niemand heeft partij getrokken voor den Fiihrer Al deze „kop stukken". die rondliepen met reeksen onderscheidingen op hun pralerige uniformen en die per slot van rekening dan toch maar twaalf Jaar lang vorste lijke salarissen opstreken. blij ken kleinmoedlgen, die, nu het duizendjarig rgk ineengestort la, zichzelf trachten te redden. Over Duitschlands grootheid Partij van den Arbeid. In de vergadering van het partgbestuur van de Partij van den Arbeid werd het defi nitieve voorstel voor de can- didaatstelling van de Tweede Kamer, zooals dat aan den partijraad zal worden voorge legd, gereed gemaakt. Nadat enkele aanvullingen waren goedgekeurd, werd de redactie van het urgentieprogram vast gesteld. Per ingang van April a.s. zal de Partij van den Ar beid een eigen weekblad uit- 5even. Het partijbestuur, dat e gevoelens van de leden der partg omtrent de terechtstel ling van tegenstanders van «Je regeering-Franco volledig deelt, nam met instemming kennis van de mededeeling van den algemeen voorzitter van de Tweede Kamer-fractie, dat deze fractie met kracht zal opkomen voor de eischen, die •en democratische ontwikke ling thans stelt. De Spaansche kwestie. De Fransche regeering heeft een nieuwe nota over de Spaansche kwestie gericht tot Engeland en de Ver. Staten, waarin ztf tracht aan te too- nen, dat de Spaansche kwestie wel degelijk geschikt is om aan de Vereenigde Volkeren te worden voorgelegd. Intusschen heeft de Franéche regeering aan niet minder dan 11 Spaansche republikeinsche bladen toestemming gegeven om in Frankrjjk te gaan ver- •chtynen. met eenig respect. Is dit niet beschamend voor de Duitschers zelve? Als het zoo doorgaat, als het thans is begonnen, zullen we weldra tot de slotsom moeten komen, dat van alle kopstukken in Duitschland eigenlgk niemand wist, dat er in Duitschland on gerechtigheden gebeurden, wat de geheele wereld wel wist en dat er in Duitschland al leen maar tegenstanders van Hitier waren Het voorontwerp wet op de bedrijfschappen. De Stichting van den Arbeid heeft een brief gericht aan de ministers van handel en nij verheid, landbouw, visschei ij en voedselvoorziening, sociale zaken, verkeer en energie, openbare werken en wederop bouw, scheepvaart, en financi en, naar aanleiding van de vele opmerkingen en critieken, over het voorontwerp van wee op de bedrijfschappen geuit. In dezen brief worden eenige algemeene conclusies getrok ken van meer opbouwenden aard, waarover vrjjwel alge meene overeenstemming za'. blijken te bestaan, zoowel in kringen van ondernemers als in de georganiseerde arbeiders beweging. Om. worden de volgende practische suggesties naai voren gebracht. Men late het bedrijfsleven vrij zich te organiseeren, mits aan de overheid ter samen werking worden aangeboden organen, die op sociaal en/of economisch gebied representa tief zgn voor bepaalde, door de overheid aan te wijzen gebieden der volkshuishouding. Komt een dergelijk orgaan binnen een daarvoor naar redelijkheid te stellen termgn niet tot stand, dan behoudt uit den aard de overheid de bevoegd heid een orgaan in te stellen. Aan dergelijke bedrijfsorganen worden, binnen bij de wet te stellen normen, door de over heid bevoegdheden toegekend, resp. opdrachten verstrekt. Aan de overheid komt een recht van veto toe t.a.v, be slissingen, die naar haar mee ning onvoldoende rekening houden met het algemeen be lang. Het bedrijfsorgaan regelt rijn eigen financien, bestuurs inrichting, bestuur enz. Organen van centrale samen werking van ondernemers en arbeiders gelijk bijv. de Stich ting van den .Arbeid en de Stichting voor den landbouw waarvan de uiteindelijke structuur nog nader zal moe ten worden bepaald dienen in de komende bedrijfsorgani satie. hun plaats te vinden. Aanbevolen wordt een klei ne, doch representatieve com missie van vertegenwoordigers, van de overheid en van het georganiseerde bedrijfsleven opdracht te geven tot uit werking van den hierboven ge- schetsten gedachtengang. Iran binnen. De Ver. Staten hebben Rus land In een nota verzocht mede te deelen in hoeverre de be richten over groote Russische troepenverplaatsingen in Iran juist zijn. Volgens Amerikaansche en Fransche berichten zouden Russische tanks en pantser wagens in Noord-ïran in be weging zijn, terwijl ook een nieuwe eolenne cavalerie het land zou binnenkomen. Be weerd wordt, dat volledig uit geruste troepen de stad Mia- nehm, 152 km. Z.O. van Te- bris en plm.< 400 km. van Te heran alsmede Maragheh en Miandoeab zijn binnengerukt. Miandoeab ligt 112 km. van het punt waar de grenzen van Turkijé, Irak en Iran samen komen. Ook zou de colonne cavalerie Astara aan de Kas pische Zee zijn binnengedron gen. Volgens een ander bericht zouden de troepen met tanks, artillerie en cavalerie reeds op minder dan 40 km, van Teheran zijn genaderd. DE „SPREKENDE STRAAL". Op een tentoonstel ling van Duitsche oor logsuitvindingen te Lon den wordt o.a. een „spre kende straal" gedemon streerd. Een lichtstraal van gewoon wit licht, of zooals ln de practgk werd gebruikt, van on zichtbaar infra-rood, door uitfiltering verkre gen. wordt in zijn inten siteit gemoduleerd door de trillingen, welke door de stem worden ver oorzaakt. De aldus ge moduleerde straal wordt opgevangen door een lichtgevoelige cel, welke de flikkeringen omzet in electrische impulsen van varieerende, sterkte, zoo dat deze impulsen mid dels een telefoon-ontvan ger als geluidstrillingen gereproduceerd kunnen worden. De Duitschers maakten van dit systeem o.a. gebruik tijdens den oorlog in de woestijn. Zij konden er een af stand van ongeveer 15 kilometer mede over bruggen. De betrekkingen mei de Sowjet Unie. De Amerikaansche commen tator Walter Lippman geeft in de New York Herald Tribune als zijn meening te kennen, dab de verbreking van de di plomatieke betrekking"- tus schen de Ver. Staten de Sovjetunie dreigende 'jn. Het vertrouwen in onde. de lingen langs diplomatieken weg wordt, volgens hem, steeds minder. Wanneer men in deze lijn doorgaat aldus waarschuwt hij, zal de diplo matie hierna bestaan in het treffen van voorbereidingen voor den oorlog. Wij gaan cp het oogenblik in dis richting. Noorsch schip op mij'n geloopen. Dinsdagnacht is het ruim 2500 ton metende Noorsche s.s. „Betty" ter hoogte van Zand- voort op een mijn gelocpen. Het schip werd zwaar bescha digd doch is niet gezonken- Goering zou voorstander van vrede zijn geweest. Verklaring van Lord Halifax. He*: te München verschijnen de blad „Die Neue Zeitung" heeft, wat door dit blad wor den genoemd: Extracten uit antwoorden van lord Halifax op vragen, welke hem door dr. Stahmer, den verdediger van Goering te Neurenberg zijn gestéld, gepubliceerd. Op vra gen, of hij afwist van pogin gen van Goering om in direct contact met hem en den Brit- schen minister-president, des tijds Chamberlain, te komen, buiten het Duitsche ministerie van buitenlandsche zaken om, antwoordde lord Halifax, des tijds Britsch minister van buitenlandsche zaken, dat hij daaromtrent alleen kennis had van mededeelingen van Dah- lerus den Zweedschen indus trieel, die als vertegenwoordi ger van Goering optrad. Hali fax verklaarde den indruk ge kregen te hebben, dat Goering ongetwijfeld liever een oorlog zou voorkomen hebben, indien hij dit had kunnen bewerken. Aldus „Die Neue Zeitung". EEN VERSCH El VOOR VOLWASSENEN. Van 17 tot 31 Maart zal voor de leeftijdsgroep boven 20 jaar een bon worden aan gewezen voor een versch ei. Aangezien de productie van versche eieren eerst langzaam op gang komt en de bevoorra ding dus eenige moeilijkheden kan ondervinden, zullen de de taillisten niet altijd terstond kunnen afleveren. AANKOMST M.S. „ORANJE" Het m.s. „Oranje" wordt 16 dezer te Southampton ver wacht. De eerste passagiers zullen met het hospitaalschip „Oxfordshire" vermoedelijk 18 of 19 Maart in Amsterdam aankomen.. De overige passa giers zullen met de „Sibajak" vermoedelijk 19 Maart in de hoofdstad arriveeren. DE OPROEPING VAN DIENSTPLICHTIGEN. De lichting 1945 zal. zooals bekend, begin Mei onder de wa penen komen. De dienstplich tigen van de lichtingen 1940 1944 zullen voorloopig niet worden opgeroepen. Uit de provincie. De toestand in Indië Nederlandsche mariniers naar Soerabaja, Onrust te Merauke. Volgens een republikeinsch woordvoerder zal Sjahrir te genvoorstellen doen, „daar de Nederlandsche voorstellen om trent een gemeenebest onaan vaardbaar zijn". Naar een Britsch zegsman verklaarde zullen de Britsche en Britsch-Indische troepen zoo snel worden te ruggetrokken als er maar schepen voor het vervoeren der troepen gevonden kunnen worden. Binnen eenige weken verwacht men, dat de Britsche strijdkrachten op Java met tweederde verminderd zullen zijn. De Nederlandsche troepen zullen onder het opperbevel van luit.-gen. Dempsey staan, die na zijn bezoek aan Bata via verleden Zondag het bevel heeft gegeven: „Haal onze troepen weg". Tegen eind April zullen er meer Nederlandsche troepen op Java zijn dan er ooit Britsche en Britsch-Indi sche waren. De eerste groote stad welke ontruimd zal wor den is Soerabaja. De zware uitrustingsstukken zullen voor de Nederlanders achtergela ten worden, die in Soerabaja voornamelgk uit mariniers zullen bestaan. Eenheden van de Nederlandsche luchtmacht zullen de R.A.F. vervangen. De 40.000 Japanneezen krij gen opdracht zich naar enkele zeehavens te begeven. Worden zg onderweg door Indonesiërs aangevallen, dan moeten zg zich met alle mogelijke wape nen die zij voor de Indonesiërs hebben achtergehouden, ver dedigen. Wanneer de Britten zijn weggegaan, zal de Indonesi sche kwestie, aldus de offici- eele Britsche zegsman, een probleem van internen aard geworden rijn en de Neder landers zullen gerechtigd zijn eiken stap te ondernemen, die zij voor de behandeling daar van noodig zullen oordeelen. DE GEVECHTEN BIJ SOEKABOEML De Britten schijnen nu korte metten te gaan maken met de extremisten die de convooien tusschen Bandoeng en Soeka- boemi aangevallen. Vliegtui gen hebben pamfletten uitge worpen, waarin ieder die niet aan den tegenstand deelneemt, wordt aangeraden zich zoover mogelijk van den hoofdweg te Verwijderen. De extremisten zuilen daarna zoo lang met tanks, vliegtuigen, artillerie en andere wapens worden be stookt, tot de tegenstand is gestaakt. Tot nu toe verloren de Britten bij deze gevechten 10 dooden en 59 gewonden. Er zgn reeds hulpcolonnes uitge rukt om de convooien te ont zetten. ONRUST OP MERAUKE. Op Merauke (Z. Nieuw Gui nea) is de toestand gespannen tengevolge van activiteit van aanhangers van de Indonesi sche onafhankelijkheidsbewe ging. Op Celebes had een botsing glaats bij Palembankeng in Z._ Makassar tusschen 'n Ned.- Indische politie-patrouille en 3 k 400 gewapende extre misten. Laatstgenoemde ver loren 16 dooden. Tusschen Samarinda en Tengarang op Borneo is een massagraf van ca. 150 Javanen ontdekt. DE DISTRIBUTIEFRAUDE TE NIJMEGEN. Omtrent de arrestatie van vgf ambtenaren van den distri- butiedienst te Ngmegen wordt nader medegedeeld, dat het hier ging om het feit, dat deze ambtenaren aan hun bekende personen tegen beiooning tex tielpunten en andere beschei den hadden afgegeven, zonder dat deze personen daarop recht hadden. De landbouw, stiefkind van onze volkshuishouding. Kring W. Z.-Vlaanderen van de Z.L.M. bijeen. Vele problemen besproken. Dat de boeren in W. Z. Vlaanderen tevreden zijn was niet bepaald de indruk die men kreeg op de dezer dagen gehouden vergadering van de afd. W. Z. Vlaanderen van de Z.L.M., doch de voorzitter, de heer M. de Bruine, wees er in zijn openingswoord op, dat de boeren in dit district, hoewel pessimistisch gestemd, toch den moed niet verliezen. Mededeeling werd gedaan dat de tuindersbedrüven aan sluiting hebben verzocht bij het Kon. Ned, Landbouwcomi- té; dat er wordt overwogen de pachten te verhoogen; dat van den vermogensaanwas een bedrag zal worden Vrijge steld voor den landbouw; dat een mogelijke^ verpachting van land aan buitenlanders de vol le aandacht heeft en dat er een redelijke kans bestaat dat de aardappelen te velde zul len mogen worden verkocht aan het buitenland; dat wat betreft de dienstplicht zooveel mogelgk rekening met den landbouw zal worden gehou den; dat voor dit district een extra huisslachting ig toege staan, zulks in verband met de aanwezigheid van de vele vreemde arbeiders. DE RICHTPRIJZEN, Volgens nog niet bevestig de geruchten zouden o.a. ae volgende richtprijzen (dus geen garantieprijzen) voor de land bouwproducten worden vast gesteld; tarwe 19.50; regge 19.25; gerst 19.25; haver 17.00; groene erwten 22.00; lijnzaad 30.00; alles bij een uurloon van 60 cent. Naar verluidt gaat de landbouwstichting n*et accoord met deze prijzen, omdat men garantieprijzen wil. Er blijkt thans groote verwarring te heerschen over de loonpolitiek en men vraagt zich af, of de loonen voor de landarbeiders zullen worden gelijkgesteld met het minimum loon van de bouwvakarbeiders, dus 66 cent of 71 cent De heer v. Crugningen hield een lezing over de volkshooge- schooi en wekte de landbou- wersjeugd op deze school te bezoeken. Nu men doende is om ook in Walcheren een volkshoogeschool te stichten, verwacht spr. daarvoor alle medewerking. Ir. DORST SPREEKT. Ir. Dorst beantwoordde een aantal vragen en zei dat de toestand voor den landbe-uw er nog niet veel beter op ge worden is. Nog steeds is de landbouw het stiefkind van onze volkshuishouding. Ter wijl er in de steden reeds dui zenden werkloozen zgn, wor den werkwilligen op het plat teland naar andere werken weggezogen. Terwijl er bijv, voor de mijnwerkers alles wordt gedaan, wordt de land bouw in em hoek gedrukt. De bepaling, dat geen landarbei ders meer bg de D.U.W. en den wederopbouw mogen werken, is minstig, doch er zijn reeds veel landarbeiders bedorven. Zeker zal er nog jaren een tekort zijn aan landarbeiders. Hier wreekt zich de politiek van voor den oorlog, nl. dat de landarbeiders steeds voor de laagste loonen het meeste werk moesten verzetten. De mechanisatie zal noodig zijn om zooveel mogelgk resultaat met zoo weinig mogelgk ar beidskrachten te verkrijgen. Ook voor het rooien van aard appelen en bieten zal meer mechanisatie moeten komen. Reeds nu is dit probleem ge deeltelijk - opgelost. Helaas mag ons land voorloopig op niet te veel landbouwwerk tuigen rekenen. Spr. waarschuwde voor een te groote vrijheid voor den landbouw en merkte op dat het aantal ambtenaren reeds sterk is ingekrompen, zelfs zoo sterk dat daardoor groote moeilijkheden ontstaan. Spr. herinnerde in dit verband aan den toestand van voor 1930 met de droevige gevolgen daarvan. Wil de boer weer die vrijheid, dan moet hij ook de consequenties daarvan durven aanvaarden. De wereldgraan. positie is ongunstig, evenals die voor het veevoeder, doch spr. geloofde dat dit met een jaar overbrugd zal zijn. Het gevolg zal zijn, een moordende concurrentie. Ónze zuivelprg- zen zijn nu reeds in 't buiten land veel te hoog. Spr. gaf nog andere voorbeelden, met de conclus'e dat men met te groo' "jheid zeer voorzich tig 1 rija. De boerenstand zal i t meeste belang bij hebben, wanneer men de ker nen van de bepalingen, die hans gelden, behoudt en dat deze bepalingen worden ge maakt door de boeren zelf. Uit de vergadering moest ir. Dorst over dit onderwerp nogal wat critiek verduren. Men was in het bijzonder ont stemd over de zeer vele bepa lingen en de papierlawine waar de boer zich doorheen moet werken. DE HERBOUW VAN BOERDERIJEN. De heer ir. Herweger gaf een serie uiteenzettingen over de vergoeding van materieele oorlogsschade. Spr. verwacht dat de vernielde boerderijen tusschen 1946 en 1952 zullen worden herbouwd. De rijksbij drage zal bepaald worden naar de waarde 1940. De ver hoogde bedrgfswaarde zal de boer zelf moeten betalen, even. eventueele overbodige luxe. Het restant tusschen de bouw kosten en de verhoogde be- drijfswaarde, zal worden be taald door het rijk in rente- looze voorschotten. Kan men dat rentelooze voorschot zelf fourneeren, dan zal daarover een hoogere rente worden be taald. Wat betreft het probleem der arbeidskrachten, momen teel zgn hier in dit district 400 krijgsgevangenen te werk ge steld. Daarmede zal worden oortgegaan om te helpen in den landbouw en bij den weder opbouw. De transportkosten van deze krijgsgevangenen zgn zeer hoog en deze moeten worden betaald, terwgl de boer ook het geldende tarief zal moeten betalen. Bevorderd zal worden dat er ook Belgen ko men. Deze zullen zooveel mo gelijk ingekwartierd moeten worden. Getracht zal worden op deze wijze de teelt van sui kerbieten èn vroege aardappe len te bevorderen. Er volgde nog een levendige gedachten- wisseling, waarbij tal van pro blemen naar voren kwamen. Zoo werd o.a. felle, veront waardigde critiek uitgeoefend op de brochure „Er op of er onder". DE VERDWENEN MEISJES UIT AXEL. Na de verdwijning van mej. M. Antheunis en mej. D. van Es uit Axel, die sedert Dol len Dinsdag onvindbaar wa ren, is een nader onderzoek .ngesteld. Dit heeft uitgewezen, dat beide meisjes, die in de oor. iogsdagen van Sept. '44 door den O. D. gevangen werden genomen omdat zij zich ver dacht ophielden in de buurt van het stafkwartier, zijn ge- executeerd toen de vgand zich weer wat herstelde en opnieuw overal opdrong. Ook om de verblijfplaats van de gevangenen, achtten hun be wakers, die geen contact meer hadden met hun com mandant, een toestand van uiterst gevaar gekomen en Jaar de meisjes teveel wisten van de werkzaamheid van den O. D. en tot geen prgs in handen der Duitschers mochten vallen, zgn zg tot executie overgegaan. Naar wjj nader vernemen zal deze zaak door de Justi tie worden overgedragen aan de militaire Auditie, aange zien alles zich blijkt te heb ben afgespeeld onder de gel ding van het militaire recht. In het Centrum te Axel is een algemeene vergadering ge houden van afgevaardigden van polders en waterschappen, aangesloten bij het waterschap „Hulster- en Axeler Am bacht" De rekening over het dienst jaar 1944 werd goedgekeurd met een bedrag aan ontvang sten: gewone dienst ƒ40.641,30, aan uitgaven f 33,055,22. al- zoo met een goed slot van 7,586,08. en buitengewone dienst aan ontv. 6,419,14 en uitgaven van 5,394.82, alzoo met een goed slot van 1,024,32. Vastgesteld werd de begroo ting voor 1946 met een bedrag aan ontvangsten en uitgaven, gewone dienst van 54,265-53, waaronder begrepen een be drag voor onvoorziene uitga ven van 2.987.10. De reserve restant goed slot 1941 bedraagt 6,305,64 en het goed slot 1944 1,024,32. De omslag werd verhoogd met 10 waardoor het be drag der totale heffing 26.994.45 wordt. GOES GAAT FEESTVIEREN. Dinsdagavond had in Hotel Centraal te Goes, onder -lei ding van .den heer M. Haas donk, een van het V.V.V, uit gaande bijeenkomst plaats met het doel met de middenstands, vereenigingen besprekingen te voeren over de feestdagen in Juli, als de Z.L.M. haar groo te landbouwtentoonstelling zal houden. De heer Haasdonk wees o.a. op de moeilijkheid inzake het onderbrengen van, naar voorloopige schatting, 'n S00-tal personen die van bui ten de Zeeuwsche eilanden worden verwacht. V.V.V. zal in de eerste plaats medewer king in roepen van de vrou wenorganisaties. Getracht zal worden extra vervoergelegen- heid met treinen en bussen te verkrijgen. De winkeliers werden opge wekt door pakkende etalages en door steun van gevel- en buurtversieringen de stad een vroolijk aanzien te geven Mocht een gunstig antwoord ontvangen worden op het ver zoek tot de koninklijke familie om de tentoonstelling te be zoeken, dan zullen natuurlijk ook de oranjevereeniging en de buurtcommissies worden inge schakeld. Een vuurwerk werd ook besproken, terwgl er ge tracht zal worden de financi- eele zijde daarvan op te lossen. VLISSINGSCHE NUTSSPAARBANK IN 1945. Bij de Nutsspaarbank te Vlissingen werd in het jaar 1945 j 2.976.190.97 ingelegd. Terugbetaald werd een bedrag van 882.555.38. Het saldo te foed aan inleggers verschul- igd, bedraagt 6.381.240.09. hetgeen neerkomt op een ge middeld saldo tegoed van f 533.58 per inlegger. Het to- De verdediging van Seyss-Inquart. Het tribunaal te Neurenberg heeft besloten Seys Inquart acht getuigen toe te staan, waarvan vier voor het Neder landsche deel van de aan klacht. nl Wimmer, Schwebel, Fischboeck en Hirschfeld. Voorts zullen door de verdedi- :ers de verhooren van Voel ters. Vonderwense en Hanne-: ma als bewgs gebruikt kunnen worden. De documenten, die door Seyss Inquarts verdedi gers zullen worden gebruikt, bestaan in hoofdzaak uit pu blicaties over Oostenrijk en den Anschluss. Voor het Ne derlandsche deel van de aan klacht zal de verdediger slechts twee documenten gebruiken. Het eerste is een arrest van den Hoogen Raad d.d. 12 Jan. 1942. dat door de verdedigers zal worden gebruikt om aan te toonen. dat de rijkscommissaris ook volgens de meening van dit opperste gerecht bevoegd was wettige verordeningen uit te vaardigen. Het tweede is een officieele publicatie van den Höhere SS und Polizei- führer ever executies na den aanslag op Rauter in Maart 1945. taal der reserves bedraagt 569.404.04. Ui de beleggingen werd een rente gekweekt van f 163.686.65. Aan de inleggers werd een bedrag van 111.171.01 aan rente vergoed. Op de scholen werd met spaarzegels 238,95 bespaard. Het bespaard bedrag met spaarbusjes bedroeg 9.853,64, Het totaal der inlagen bedroeg 15.106 en het aantal terugbe talingen 5208. Er werden in 1945 in totaal 2087 nieuwe boekjes uitgegeven. Eén dezer dagen bracht een schaap, bij een landbouwer te Aagtekerke zes lammeren ter wereld. Iets wat tot de zeldzaamheden behoort. TRIBUNAAL TE GOES. Zitting van Dinsdag. De 34-j. landbouwersknecht J. M. Vermaire uit Nieuwdorp zei. dat hij door de Duitsche propaganda tot de N-S.B.„was gebracht in 1941. Hij bekende ook lid van de W. A. te zijn geweest toen er in Goes rel letjes waren, maar verzekerde niemand letsel te hebben toe gebracht. Hg gaf toe de 10 maanden, die hij reeds geïnter neerd is, zeker te hebben ver diend! De vrouw meende des tijds. dat haar man er beter van zou worden. De werkge ver van V. de heer de Vlieger* zei, dat z.i. V. door onlogisch denken tot toetreden ia geko men. De 42-j. E. Rottier uit Bors- sele zei onder druk van haar echtgenoot symph. lid van de N.S.B. te zgn geworden. Haai' zoons gaf zij nooit toestemming bij het N.S.K.K. te gaan. Dat haar dochtertje van 13 jaar bij den Jeugdstorm ging, had zij niet zoo erg gevonden. Van po litiek had zij geen verstand, doch de voorz. wees haar op een foto, waarop zg gearmd met Mussert is afgebeeld. Verd.. mr. v. Hasselt wees op den droeven toestand, waarin de vrouw verkeert. Al haar eigendommen zijn nagenoeg geroofd, haar man is in 1944 door een granaat getroffen en gedood. De 25-j. Chr. Verschuur®, onderwijzeres te 's-Heer Hen drikskinderen, werd in 1941 symph lid, sloot zich in 1942 aan bij den N-V.D., en had om gang met leden van de weer» macht en met N.S.B.-ers. Ca. M. Overbeeke, 46 J., to Baarland, werd in 1943 lid van den N.V.D.. ging met N-S.B.- ers en Duitschers om en las Vova. Door dit alles mocht zjj haar radiotoestel houden. W. Mieras. 30 jaar, fabrieks, arbeider te Wolphaartsdijk, werd in 1944 symph, lid der beweging; later lid van het N.A.F. en den N.V.D.. was o.a. penningmeester en bode van het' N.A.F. en ging met N.S.B.- ers om en las Volk en Vader» land. Uitspraak ln alle zaken 28 Maart. De 7de kolenbon aangewezen. Van 18 t.m. 23 Maart a.8. moet van de bonkaart „T 509" en ,,T 505" den bon 50 worden ingeleverd bij den b ran ds tof fe nh an delaar, by wien men als klant staat Ingeschreven. Op dezen bon, de laatste voor het stookseizoen 1945 1946, zal, zoodra de handel hierop is bevoorraad, een een heid vaste brandstof worden afgeleverd De handel dient aan de uit voering van bestellingen op de vroeger aangewezen bon nen 47 en 48 voorrang te ver- leenen. Aangezien t-z.t. voor hefc verkrijgen van een nienwa brandstoffenkaart voor het stookseizoen 19461947 de oude brandstoffenkaart „T 509" of „T 505" met den zich daarop nog bevindenden bon 49 moet worden overgelegd, dienen laatstgenoemde kaarten zorgvuldig t© worden be waard. Naar „de Tyd" verneemt kan voor den winter 1946-'47 met zekerheid gerekend worden op 12 eenheden, ofschoon ge streefd wordt naar een toewij zing van 15 eenheden. In de zomermaanden zal men zes mud kolen kunnen opslaan. VERTREK MARINIERS NAAR INDIS. De mariniersbrigade, waar van zich 4000 man in Indië bevindt, zal binnenkort met 1500 man worden versterkt. Het eerste transport, van 800 man zal met de „Bossevain" zoo mogelgk 20 of 21 Maart vertrekken. De 2 andere trans porten volgen vermoedelijk in April. LEHMAN AFGETREDEN. Herbert Lehman, de direc teur-generaal van de Unrra, is om gezondheidsredenen af getreden. In een brief meldt lij, dat hem al sinds maanden rust was voorgeschreven. Leh man is 68 jaar oud. AANVULLENDE BENOE MING BELGISCHE MINISTERS. Spaak heeft gisteravond nog de namen van drie nieuw© Belgische ministers bekend gemaakt: L. Craybeckx, soc., voor koloniën; A. Wauters, minister van landbouw; V, Benden, minister voor volks gezondheid. De portefeuille voor de nationale defensie is nog onbezet

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1