PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Zullen de Indonesiërs wapenstilstand voorstellen Fransche schepen in Indo-China beschoten. 60 NEDERLANDERS WERDEN OPGEHANGEN UIT DE PROVINCIE Zeeawsch-Ylaanderen Een keizer degradeert tot symbool Walcheren Zuid-Beveland Hoofdredacteur Q. BnIHntIJn (met redactloneele medewerking van dr. '\V. H. Bcckenkamp). Uitgave: Stich ting P.Z.C., Middelburg. Druk: firma F. vSn de Velde Jr., Vlissingen. Commissie van Bijstand J. L. van Leeuwen, Ds. M- L- W. Schoch, Vlis singen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKtNSCHE COURANT Vrijdag 8 Maart 1946 189e Jaargang Nummer 57 2 ABONNfcMtMM'KUS tetu P«i week. 1 3-20 per kwartaal, franco per oost. 1 345 per kwartail. Losse nummers 5 cent. ALntK- TENTIEI'RIJS 12 cent per mm-, minimum oer advertentie f 2—». Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60. telefoon 10 12 lijnen): Middelburg Londensche Kaal 29. telefoon 2077 en 2924. Goes Turfkade 15. telefoon 2475- Terneuzen Meuwediepstraat 23 HnstreX.-mng 35'J3IJli Hn>v. M'd.lt KINDERSPEL Er is ter wereld niets ont roerender, dan een spelend kind. Het doet er niet toe, dat het speelgoed nog altijd duur is Het kind maakt speelgoed van stukjes karton en snippers papier en blokjes hout en is er gelukkig mee. gelukkiger vaak, dan met speelgoed, dat de volwassenen hebben uitge dacht Wie voor een speelgoedeta lage staat, ziet daar vaak wonderlijke dingen. Er staat een menigte jeeps en tanks. Er staan halve divisies van tinnen soldaten in slagorde op gesteld. Er staat infanterie en paardenvolk en natuurlijk zijn er parachutisten. Er zyn volle dige luchtvloten, met stuka's en vliegende forten en de ma rine is vertegenwoordigd met alle mogelijke typen oorlogsbo dems. Er ia nu echter weer lets nieuws, een geheel nieuw spel. Of het hier in Zeeland al. is- is ons onbekend, maar dn het! Westen staan de kleuters reeds met begeerige oogen naar te reikhalzen. Het is geen flauw spel, inte gendeel het is hyper-modern en het heet „Invasie". U voelt al wel. dat het een variatie is op ons onvolprezen ganzenbord. Maar het ls veel attractiever. Het wordt namelijk gespeeld met 32 projectielen en een van deze projectielen iseen atoombom! Natuurlijk is dat het belangrijkste projectiel en de spelregels deelen zelf mede. dat de atoombom de beslissing brengt in dit „gezelschapsspel". De jagers, de bommenwerpers, de vlammenspuiten, de bom men, het luchtdoelgeschut en allerlei oorlogstuig mee, zyn van veel geringer beteekenis. De atoom, die is het belang rijkste En zoo zullen, dan over een {>aar weken onze kinderen spe en. Niet met simpele prullen, die in hun handen en in hun onbedorven kinderbrein worden (omgetooveni tot het speelgoed van hun droomen, maar met atoombommen, die zrj met wel lust uit zullen werpen „om al les te yernietigen" Tenzij de Zeeuwsche speel goedhandelaren wijs z\jn en dit ;,Invasiespel" uit Zeeland weg houden, en de ouders hun hoop en toekomst te eoed achten voor dezen rommeL De perszuivering. De heer O. Polak Daniëls, die als oud voorzitter van den Ned. Journalisténkring deel uitmaakt van de Perszuive ringscommissie. heeft den mi nister van binnenlandsche za ken ontslag als lid van deze commissie verzocht. In een uitvoerigen brief aan den minister zet de heer Po lak Daniëls uiteen, dat de felle actie vnn belanghebbende dag-: bladen om de regeering verder te drijven dan het tijdelijk pers-: besluit 1945 toelaat, tot on rechtvaardigheden moet leiden waaraan hij niet wil medewer ken. De meerderheid van de perszuiveringscommissie streeft in dezelfde richting als ge noemde belanghebbenden. Men wil de mogelijkheid scheppen om den naam van bladen, die gedurende de bezetting bleven verschijnen, te verbieden en om dergelijke bladen te verplichten tot liquideeren. Een belangrijk deel van ons volk verlangt blijkens de erva ring met herrezen bladen naar zijn oude courant terug. „Maar de nieuwe heeren willen dit niet", aldus besluit de heer Polak Daniëls zijn brief. ,Jn- dien dit democratische ver nieuwing wordt geheeten, zul len velen eerder aan Ned.-fas- cisme denken. Omdat ik hier van afkeerig ben verzoek ik uwe Excellentie eerbiedig mij van het lidmaatschap der pers. zuiveringscommissie ontheffing te willen verleenen." BIJ GEBREK AAN TREINEN. Op 1 April zal er een geregelde autobusdienst tusschen Zweden en Zwitserland worden ge opend. De rit zal 2'/2 dag duren. Nieuwe C-A.O. In scheepvaartbedrijf op komst Op 2 Maart is de vaarpllcht voor de zeevarenden opgehe ven en de scheepvaartmaat schappijen krpgen thans hun schepen terug. Zij gaan dan ook nu weer hun personeelforma- ties samenstellen. Daarbij zijn «enige moeilijkheden gerezen omdat de zeelieden, die tijdens den oorlog noodgedwongen aan den wal moesten blijven, nu hun rangnummer terugwen- echen en de zeelieden, die tij dens den oorlog op zee voe ren en hoogere rangen kregen, die hoogere rangen willen be houden. Er worden thans on derhandelingen gevoerd over een nieuw collectief arbeids contract in het scheepvaartbe_ drijf. Tot zoolang zullen de oude oorlogs voorwaar den dus ook b.v de oorlogspremie biyven gelden. Kleine Soenda-eilandendoor Nederlanders bezet Soekarno naar Kerr? Donderdagmiddag heeft Sjahrir als zijn verwachting uitgesproken, dat de Indone siërs spoedig aan de Britten het voorstel zullen doen, voor den duur dpr komende onder, handelingen regelingen te tref fen voor een algemeenen wa penstilstand met betrekking tot alle militaire operaties tusschen de republikeinen en dr. van Mook. Sjahrir verwacht, dat zulk een voorstel binnen veertien dagen zal worden gedaan. Een Britsche officier is naar Soerakarta. vertrokken, ten einde Soekarno te bewegen, toe te scemmen in een onder houd met Kerr. Men verwacht een spoedige beslissing in Indonesië. De aanstaande terugtrek king der Britsch-Indische troe pen heeft de volgende kwestie doen rijzen: Wie zal de ge allieerde verplichtingen hier, om de uitgewekenen te be schermen en de Japanneezen te evacuee ren, overnemen? Ge schat wordt, dafc 30.000 uitge wekenen en het grootste deel van de twee Japansche divi sies over republikeinach Java zyn verspreid. De kleine Soenda-eilanden Soembawa, Flores, Soemba en Roti zyn nu alle door Neder landsche troepen, politie-for- maties en Nlcadetachementen „vreedzaam bevryd". Medegedeeld wordt, dat 2590 Japanneezen in Loppo, ten Zuiden van de hoofdstad van Soembawa, Soembawa Besar, zullen worden geconcentreerd. DAGORDERS. Majoor Bruenen, de com mandant van het 3e bataljon stoottroepen, acht het in een dagorder een groobe eer, dat zyn manschappen als eersten voet aan wal nebben gezet in Inddë. Hjj dringt aan gematigd op te treden tegen de bevol king. Vice-adrn. Pinke heeft een dagorder uitgevaardigd, waar in hy waarschuwt tegen slap heid van moreeL Fransche schepen werden, toen ze Donderdag by Hai phong wilden deelnemen aan ontscnepingsoperaties, door vuur van Chlneesche batterijen, bestookt. Eerst nadat deze kanonnade 'n half uur aan den gang was, kregen de Fransche kanonniers bevel het vuur te beantwoorden. Aan Fransche zjjde waren toen reeds verlie zen geleden. Daarna werd ech ter snel contact verkregen met het plaatselijk opperbevel der Chineezen. (Volgens een vroeger bericht van Reuter hadden de Fran- schen het vuur geopend. Reu ter vult zyn bericht thans aan met de mededeeling, dat vol gens oudere Chlneesche verkla ringen de Franschen het eerst vuurden.) AUSTRALIË EN NEDERLAND. De vroegere Australische minister-president Menzies heeft scherpe critiek uitge oefend op de regeering van zyn land, omdat zy goedvond, dat de arbeiders weigerden Nederlandsche schepen te los sen. Terwijl duizenden blanken in Indië verhongerden, bleven daardoor vele schepen met voeding en geneesmiddelen in de Australische havens lig gen. Dit is niet de manier, waarop men bondgenooten be handelt. Dat de invloed van den collaborateur Soekarno toegenomen is, is mede de schuld van Australië en diens invloed is ook voor Australië gevaarlijk. Bovendien zijn or ders voor een millicen pond serling voor Australië verlo ren gegaan als gevolg van deze verkeerde politiek van de geering. Intusschen hebben de Au stralische vakbonden ook ge- Candldaatstelllngen bij verkiezingen. De data der candldaatstel llng en de aa. verkiezingen zyn officieel als volgt vastge steld: Tweede Kamer: candi- daatstelling 9 April, verkiezin gen 17 MeL Provinciale Staten: candL- daatstelling 9 AprlL verkiezin gen 29 Mei. Gemeenteraden: candldaat- stelling 11 JunJL verkiezingen 26 Juli. De candidaatstelling voor de verkiezingen van de Eerste Kamer vindt op 9 Juli plaats. De gemeentebesturen zullen de kiezerslijsten uiterlijk April a.s. vaststellen. Russen bezetten banken In Berlijn. Gewapende Russische troe pen hebben alle belangrijke banken in den Russischen sector van Beriyn bezet. Zij arresteerden de vooraanstaan de persoonlijkheden en plun derden de rest van het perso neel ter plaatse uit. Dit wordt beschouwd als een verbreken, van de vlermogendhedenover. eenkomst en men gelooft, dat hiertegen een zeer krachtig protest is ingediend op de bfl- weigerd. herstellingen te ver- eenkomst der geallieerde be richten aan Nederlandsche velhebbers, welke Donderdag schepen. is gehouden. VEERTIEN OORLOGSMISDADIGERS UIT NEUENGAMME STAAN TERECHT. Zestig Nederlandsche zg, „Nacht und Nebel"-gevangenen werden het vorige jaar Febru ari in het concentratiekamp Neuengamme by Hamburg zonder vorm van proces opge hangen. Zy behoorden tot een groep van 78 Nederlandsche leden van de verzetsbeweging, die op speciale order van Kei tel, zonder dat hun familie er iets van wist. naar Neuen gamme gebracht werden. 18 waren er inmiddels al gestor ven, voordat de moord ge schiedde. Dit is slechts een greep uit de beschuldigingen, waarvoor binnenkort te Hamburg te recht moeten staan veertien Min. Vos aan het woord Woensdag heeft minister Vos naar aanleiding van zyn bezoek aan Amerika onder meer verklaard, dat wij voor 3 millioen per jaar uit Ameri ka invoeren en voor 1 mil- lioen, daarheen exporteeren. Dit verschil moet natuurlyk overbrugd worden. Nederland wordt als credietwaardig be schouwd, maar de omvang van de credieten, die men ons verstrekken wil, is afhanke lijk van de algemeene politieke situatie. Amerika zal aan Ne derland metaal, textielgrond- stoffen, half-fabrikaten, olie, steenkolen, chemische artike len en vet leveren. Nederland aan Amerika bloembollen, kaas, jenever, kunstnijver- heidsartikelen. Scherp keerde spreker zich tegen de artsen, die voor 80 al hun auto-wenschen zagen ingewilligd en in alle opzichten voorkeur genieten. Minister Vos wees er nog op, dat in Amerika het suiker- rantsoen lager is dan hier en dat ook textiel er moeilijk te krijgen ls. De boter is er niet op den bon, maar ook niet te ikrijgen. voormalige leden van den staf van het concentratiekamp Neuengamme, dat gedurende de jaren van zyn bestaan niet minder dan een kleine 83,000 gevangenen heeft geherbergc en bovendien nog 12.000 vrou wen. Onder hen waren vele Ne derlanders, wier getalsterkte in April 1945. vlak voor de totale evacuatie van het kamp nog ongeveer 1600 bedroeg. Op 14 Maart a.s. begint te Hamburg het proces tegen: Partij van den Arbeid. Het bestuur van de Party van den Arbeid is aangevuld en thans als volgt samenge steld presidium: K. Vorrink, algemeen voorz., R. v. d. Brug, voorz., mr. A. M. Joekes, voorz. O. Ruygers, voorz. Secretariaat: C. Wouden berg, alg. secretaris, J. Wil- lems, secretaris, W. Thomas sen, secretaris, een vacature. LedenJ. Coenraads, W. Drees, mr. M. v. d. Goes van Naters, J. Harmsen, mr. ir. B. W. Haveman, J. v. d. Kieft, C Kleywegt, prof. mr. R. nenburg, C. J. van Li mr. P. J. Oud, L. N. Palar, mevr. mr. A. E. RibbiusPele. tier, prof. ir. W. Schermer- horn, mr. N. Stufkens, J. Tuin, mr. G. E. van Walsum en F. Goedhart. Het werkverband op katho lieken grondslag heeft zyr werkzaamheden reeds aange vangen. Het secretariaat van dit werkverband is gevestigd te Nymegen: dr. V. A. M. Beermann. Het protestants- christelyk werkverband zal staan onder leiding van mr. G. E. van Walsum te Rotter dam. De contributieregeling werd door het partybestuur vastge steld. Het partybestuur zal het radiovraagstuk in studie nemen. Het overleg met ver schillende politieke partijen, in verband met de komende ver kiezingen en het later te pu- bliceeren urgentieprogram is nog gaande. TRAMBOTSING. Woensdagmiddag kwamen tusschen Cadzand en Nieuw vliet, naby de z.g. Knolhert. twee trams met elkaar in bot sing. De eene tram komende uit de richting Nieuwvliet, welke 2 uur over tijd was, botste tegen een andere tram op die was ingelegd om den achter stand In te halen. Doordat de rails ter plaatse een bocht ma. ken konden de machinisten el kaar niet tydig genoeg opmer ken, om een botsing te voor komen. Een der locomotieven ont spoorde. Persoonlijke ongeluk ken kwamen niet voor. Na on geveer een kwartier stagnatie kon de reis naar Breskens wor den voortgezet. Axel TOONEELUITV OERIN G ILF.C. Maandagavond gaf de too- neelclub K.F.C. haar tweede winteruitvoering in Het Cen trum te Axel. Opgevoerd wer den de tooneelstukken „Storm- sein neer" en „Een klein mis verstand", welke grooten by- val oogstten. HAAST ONGELOOFLIJK. De heer Duymaer van Twist stelde aan den mi nister van oorlog vra gen over de legeruitrus- ting en wenschte ant woord op zyn vragen of het juist is dat er in het leger op onverantwoor delijke wyze met mate riaal en werktuigen wordt omgesprongen. Militairen zouden her- haaldelyk militaire goe deren wegschenken dan wel te eigen bate ver- koopen of verruilen. In de vriesperiode zouden tientallen nieuwe vracht wagens kapot gevroren zyn tengevolge van ge brék aan zorg en in de militaire „dupips" zou voor een kapitaal aan materiaal liggen te ver roesten en te vergaan. Met belangstelling zien wij het antwoord vaa den minister tegemoet. Bresken, NED HERV. KERK A.s. Zondag zal in de Nood kerk der Ned. Herv. Gem. te Breskens het gerestaureerde kerkorgel in gebruik genomen worden. Door de activiteit van den organist, den heer F. van Melle, die in December 1944 het gehavende orgel heeft ge demonteerd en geborgen, is er nu deze mogelykheid. Voor al len die het weten, hoe gebrek kig de muzikale begeleiding was van den gemeentezang, zal het een vreugde beteeke- nen, de tonen van het kerk orgel weer te mogen beluis teren. Onder de deskundige handen van den heer Everdyk uit Goes is er uit den chaos van onderdeelen weer een goed en bruikbaar orgel geworden.0 De gemeente mag dankbaar zyn, dat deze restauratie ls tot stand gekomen. He) Wereldgebeuren Maar Japan blijft toch gevaarlijk wetswijziging "weer een brokje romantiek verloren in onze Bevln wordt populair. romantiei steeds soberder wordende wereld. De geisha's zijn al ver dwenen, de riksja's zullen Japan heeft een nieuwe grondwet gekregen en gene raal Mac Arthur, de opper bevelhebber van de geallieerde bezettingstroepen, heeft bet 5000 woorden omvattende ont werp aan de openbaarheid prijs gegeven. Het is een indrukwekkend staatsstuk, dat voor Japan niets meer of minder betee- kent dan een omwenteling. De oppermachtige, de Mikado, de zoon des hemels, die door zyn, volk als een godheid werd ver eerd en wiens woord wet was, nog voor het soms was uitge sproken, is van zyn voetstuk gestooten. De keizer zal voort aan slechts symbolische macht bezitten, de werkelyke macht zal by het volk berusten, Ja pan wordt van een autocrati sche mogendheid eensklaps een democratische staat De woorden: „De keizer is heilig en Onschendbaar", zijn eenvoudig uit de oude grond wet geschrapt. De keizer wordt nog slechts omschreven in de nieuwe grondwet als „symbool van den staat en de eenheid van het volk". Er gaat door deze grond- spoedig volgen, nu verdwijnt ook de laatste als een god vereerde vorst in het Verre Oosten. Ja, zelfs de huwelhks- zeden in Japan worden door de nieuwe grondwet veranderd Was het tot nu toe zoo, dat de ouders hun dochters gt meenlyk verkochten aan de man, die op hun bezit prijs stelde, voortaan zal ook in Japan het huweiyk moeten plaats vinden op grond van wederzijdsch goedvinden der huwende party en zelf. Een omwenteling. Maar voorloopig nog een uiterlijke omwenteling. Men meene niet, dat Japan door een nieuwe grondwet minder gevaarlyk zal worden, dan voorheen. Want zooals in Duitschland de stemming langzamerhand oproeriger wordt en in Italië duizenden en duizenden zich reeds scharen rondom den nieuwen „Duce", is er inneriyk ook in Japan nog niet zoo heel veel veranderd. Nog altyd droomen de Jappen hun .Groot Aziatische" droomen. In Indonesië zaaien zy niet voor niets onrust. Zy hopen straks in troebel water te kunnen vlsschen en zullen de kans daartoe als ky die krij gen, niet ongebruikt laten. Het is daarom goed, dat in Tokio een man als Mac Arthur de lakens uitdeelt, een man,' die de teugels strak houdt en er voorloopig nog wel voor zal waken, dat de Jappen met een democratische grondwet f allesbehalve democratische pansiepolitiek gaan voeren. Bevin wordt een populair man in Engeland. De feiten wyzen het uit. In December van het vorige jaar heeft een opinie-onder- zoek aangetoond, dat slechts 47 van de Engelschen vond, dat hy een goed minister van buiterüandscbe zaken was. Achttien procent vond, dat Eden het neel wat beter deed en 35 procent wist niet, wat men eigeniyk van hem moest zeggen. Na de vergadering van de Vereenigde Volkeren, waarin Bevin het Britsche standpunt manmoedig tegenover de Kus sen verdedigde, heeft men een nieuwe opiniepeiling verricht. Nu vond 73 van de Britten, dat hy een beste minister van buitenlands che zaken was, slechts 12 procent vond, dat hy er niets van terecht bracht. En slechts 15% had geen oor deel In drie maanden is de popu lariteit van Bevin dus met 26 gestegen. Bevin maakt carrière en laat ons eeriyk zyn: hy brengi. het er beter af, dan by zyn debuut verwacht werd. Sluis WEER STRAATVERLICH TING. Na byna 1% jaar heeft Sluis weer straatverlichting gekregen Een twintigtal gas lantaarns verspreiden nu op verschillende kruispunten straten him licht Vlissingen INSTALLATIE BURGEMEESTER. Dinsdag 12 Maart wordt des middags om 2 uur, mr. B Kolff, als burgemeester van Vlissüigen geïnstalleerd. Be sturen van corporaties en ver- eenigingen, alsmede particu liere personen, die zulks wen- schen, kunnen daarna van 3.30-5 uur n.m. kennis ma ken met den nieuw benoem den burgemeester. VLISSINGSCHE SPORTMENSCHEN NAAR RUGBY. Feestavond ter financiering. De contact-commissie voor de uitwisseling van sportmen schen te Vlissingen organi seert op 20 April een grooten feestavond met cabaret, boks en turndemonstratie, bal met diverse attracties, zooals een Amerikaansche verkooping, grabbelton, rad van avontuur enz. Verschillende winkeliers hebbbn hun medewerking ver leend en gratis prijzen ter be schikking gesteld. De bedoe ling van dezen avend is het bijeenbrengen van de benoo- digde gelden om dezen zomer de uitnoodiging van Rugby, om met 150 Vlissingsche sportmenschen een bezoek aan deze plaats te brengen, t« kunnen accepteeren. Het ls onnoodig om hier nogmaals te wijzen op het be lang van deze uitwisseling vaD sportmenschen .voor Vlissingen Wij volstaan dan ook met de zen avond en de geheele actie die door de commissie word gevoerd, warm in de algemee ne belangstelling aan te be velen. De haven van Vlissingen- MINISTER SINGERS BEANTWOORDT VRAGEN VAN DEN HEER MES. Op de vragen van den heer Mes betreffende den toestano van de haven van Vlissingen heeft de heer Ringers, minister van openbare werken en we deropbouw, geantwoord dal het hem bekend is dat de ha ven van Vlissingen door ver nielingen, onvoldoende onder houd, het zinken van schepen en de aanwezigheid van my- nen, in slechten staat verkeert. De havenmond is evenwei niet afgesloten, daar nog een opening met een bodembreedte van 50 m. voorhanden is. Het opruimings. en herstel werk mag niet buiten verband worden gezien met de oprui mings- en herstelwerken, die op tal van plaatsen voor an dere havens en ia de vaarwe gen in het algemeen moeten geschieden. De beperkte hulpmiddelen, de schaarschte aan materialen en het tekort aan geschoolde werklieden maken het onmoge lijk overal de opruimingen en herstellingen op korten termyn te doen plaats vinden. De opruiming van de vaar tuigen voor den havenmond te Vlissingen vereischt het ge bruik van groot bergingsmate rieel. Met het oog op de blootge stelde ligging van den haven mond, zou dit materieel, wan neer de bergingswerkzaamhe den gedurende de wintermaan den zouden worden uitgevoerd, gedurende een veel langeren termyn in beslag worden geno men dan wanneer het werk naar een beter seizoen wordt verschoven. Het baggerwerk in de haven is intusschen reeds sinds ge- ruimen tyd in uitvoering, daar bij worden echter nog herhaal- delyk moeilijkheden ondervon den van aanwezige mynen. Het komt den minister niet wdarschynlyk voor, dat de bootdienst VlissingenEnge land niet te Vlissingen zou te- rugkeeren in verband met den huidigen onbevredigenden toe stand van de haven, waar de ze toestand van tydelyken aard is. Het is toch reeds nu moge lijk de haven van Vlissingen te bereiken. De minister zal er naar stre. ven de haven van Vlissingen weer spoedig in orde te bren gen, waarbij evenwel rekening moet worden gehouden met de beperkte mogelykheden. V.V.V. VLISSINGEN. Voor een aandachtig gehoor heeft de heer C. Ouwehand, di recteur van gemeentewerken, in een algemeene vergadering van V.V.V. te Vlissingen ver teld van de toekomstplannen van Vlissingen. Aan de hand van een tientai gekleurde tec keningen, die in een der zalen van het Concertgebouw waren opgehangen, heeft spreker op de hem eigen onderhoudende wijze ons ingeleid in de uit breidingsplannen der gemeen te, welke zijn aangepast aan den gewijzigden toestand der stad na de invasie, en de nieu we verbindingswegen naar de omringende gemeenten. Het geheele uitbreidingsplan is eigeniyk een voortborduren geweest op het ontwerp, dat de heer J. G. van Niftrik, des tijds wethouder der gemeente, vele tientallen jaren geleden heeft opgezet. Met gröote belangstelling beluisterden de leden van V.V.V. deze interessante cau serie en het was niet te ver wonderen dat uit de vergade ring een reeks van vrager werd gesteld, welke door den heer Ouwehand uitvoerig en zeer ten genoege der sprekers werden beantwoord. De heer N. Priester, die der heer J. L. Verhagen als voor zitter verving, leidde den spr in, de heer Ad. Mets dankte hem namens alle aanwezigen By de bestuursverkiezing werden de aftredenden her kozen. Een jaarverslag kon niet worden uitgebracht omda het archief van den secretaris na de bezetting van zyn wo ning vernietigd is. De kas sloot met een voordeelig saldc van 375,08. De verdere agen dapunten moesten wegens het late uur worden aangehouden. STREEK VERG ADERING. In hotel „Centraal" te Goes had Dinsdagmiddag een stx-eekvérgadering Zuid- er Noord-Beveland plaats, vanwe ge het departement van soci ale zaken. Het doel van deze vergadering was, evenals dat van de vorige, het bespreken van moeilykheden, welke men ondervindt op de gemeente secretarieën bij de toepassing der sociale regelingen Aange zien er zich weinig gevallen van werkloosheid voordoen was er weinig stof tot besprekingen en beperkte men zich tot en kele algemeene beschouwin gen. Over de kwestie van het laten stempelen van werkloo- ze arbeiders deelde de heer van Nunen nogmaals mede, dat iedere gemeente vrij is, dit con trole systeem al of niet toe to passen. Voorts vestigde hy er de aandacht op dat boeren, die voorzien over eenigen tijd geen voldoende arbeidskrachten tot hun beschikking te hebben, goed doen zich reeds nu met het Gew. Arbeidsbureau in ver binding te stellen, dat dan één of meer arbeiders van dc D. U.W. naar hun bedryf zal be- middelen. Spr. gaf toe, dat de ze arbeiders, ten aanzien van het loon, er niet steeds op zul len vooruitgaan, doch merkte op. dat een arbeider, die aan gewezen is in 't vrije bedryf to werken, niet meer aangenomen, zal worden bij de D.U.W.. en. ook niet voor overbruggings- gelden in aanmerking komt, wanneer hy door zijn toedoen wederom werkloos wordt. De gemeente Borssele telde op 1 Jan. 1945 834 m. en 772 vr., totaal dus 1606 inw. Op 1 Jan. 1946 bestond de bevol king uit 1684 inw. (872 m. en 812 vr.). UITSPRAKEN TRIBUNAAL GOES. J. Paauwe 40 j., distributie ambtenaar, Kruiningen, 3 mnd, intern, en ontz. rechten. K. van Koeveringen, 37 klein-landbouwer, Waarde: 3 j. intern, en ontz. rechten. J. Leys, 53 j., koopman* Goes: 6 mnd. intern, en ontz. rechten. M. Schipper, 28 J., ambten, binnenvisschery, Nisse. 1 j.. in tern,. verb, verkl. verm. tot 200 en ontz. rechten. Nieuwe hulp uit Amerika K Het a.s. .,Edam" is met een groote Jading voedsel, klee ding, schoeisel en speelgoed uit de Ver. Staten op weg naar Nederland. Het brengt vleesch, melk, groenten en fruit, voorts garen, naalden en. vingerhoeden. Het s.s. „Wa terland" zal 9 Maart vertrke- ken met de onderdeelen voor 100 auto's, die in de Neder landsche Forfabrieken zullen worden gemonteerd. Voorts komen er deze week 30 dok terauto's en voortaan zullen er iedere week 30 50 ko men, totdat het er in totaal 500 zyn. PROTESTEN TE MOSKOU. iran, zoowel als de v. S„ nebben te Moskou officieel geprotesteerd tegen het niet terugtrekken van de roode troepen uit Iran, China heeft opnieuw aangedrongen op het terugtrekken van de Sowjet- uoeper uit Mandsjoerrje. NIEUWE BONNEN Van 3 tm. 16 Maart 1946, BONKAARTEN KA, KB, KC §03. Jam: 073 Alg. 250 gr. jam, stroop enz. Thee: 074 Alg. 50 gr. Huish.zeep-' 075 Alg. plm. 112 gr. huishoudzeep (uitslui tend importzeep). Zachte zeep: 076 Alg. 250 gr» Aardappelen: B18 res. 1 kg. BONKAARTEN LA, LB, LC 602. Melk: All Melk IK L Bil, Cll Melk 3 L Aardappelen: 026 Aardappelen 2 kg. BONKAARTEN KD, KE 60S. Jam.* 567 Alg. 250 gr. jam, stroop enz. Huish.zeep.: 568 Alg. plm. 112 gr. huishoudzeep (uitslui tend impertzeep) Zachte zeep: 569 Alg. 250 gr. BONKAARTEN LD, LE 602. Melk: Dll, Ell Melk 6 L melk. Aardappelen: 626 Aardapp. 1 kg. TAB AKS KAAR TEN ENZ. T16 2 rants, shag. of rook tabak (geen eigaretten of sigaren). V 16 100 gr. choc, of suikerw. X 16 100 gr. choc, of suikerw. Bovengenoemde bonnen kun nen reeds op Vrijdag 8 Mrt. a s. worden gebruikt met uitzon dering van de bonnen voor melk en aardappelen, waarop eerst met ingang van .Maan dag 11 Maart mag worden af geleverd. By deelneming aan de maal tijden van de centrale keukens moeten adaar de bonnen 030 of 530 vleesch voor vleesch en 026 aardappelen voor aard appelen worden ingeleverd. Sinaasappelen voor allen. In aansluiting aan de aan wijzing van de bonnen B 73, C 73, D 73 en E 73 der bon kaart K 602 voor sinaasappe len, voor personen, geb. in 1926 of later, deelt het C.D.K. mede, dat thans ook personen geb. in 1925 of vroeger, in aan merking komen voor 500 gr. sinaasappelen. Zy moeten hier toe bon A 16 der bonkaart KA 603 uiterlijk Zaterdag 16 Maart a.s. bij een detaillist in groente en/of fruit inleveren tegen ontvangstbewijs De aflevering zal' eerst in het Zuiden plaats vinden. De aflevering op de bonnen B, C, D, E 73 is reeds begonnen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1