P.T.T. I AANMELDING GEALLIEERDE VORDERINGEN ZETTER Nieuws in een notedop „Meat and Kidney"-pud- ding bevat, volgens de analyse van den keuringsdienst van waren, S5 k 90 vleesch en vleesch-bestanddeelen, zoodat de min. van landbouw en vis. scherij en voedselvoorziening geen aanleiding heeft gevon den, verandering te brengen in de bonwaarde van hetproduct. B. en W. van Groningen hebben besloten de bevrijdings feesten te laten samenvallen met den officieelen feestdag op 4 Mei. Tegen de Haarlemsche verpleegster H. v. d. Bosch, die vrijwillig verpleegster aan het Oostfront werd bij het Duitsche Roode Kruis, is 10 jaar gevangenisstraf geëischt. De uitspraak van het kort geding inzake de uitslui ting van arbeiders aan het hoogovenbedrijf te Vejsen, is bepaald op 12 Maart a.s. De bijzondere raad van cassatie heeft tegen S. Bakker uit Purmerend, het vonnis van het bijzonder gerechtshof, de doodstraf gehandhaafd. De advocaat-fiscaal van het bijzondere gerechtshof te Zutphen heeft de doodstraf ge- «ischt tegen den fabrieksar beider A Elferink, die o.m.' bij Arnhém tegen zijn eigen land heeft gevochten. Momenteel wordt de com plete fabrieksinstallatie van de radio-lampenfabriek van Philips, die door de Duitschers was geroofd, teruggevoerd. De Britsche Homefleet is naar de Golf van Biscaye op- gestoomd om daar manoeuvres te houden. Er ls een NoorschNe- derlandsche overeenkomst be treffende het goederenverkeer gesloten. In afwachting van de onderteekening is de over eenkomst voorloopig in wer king gesteld vanaf 4 Maart jl. De rust in Alexandrië is thans weergekeerd. Tengevol ge van de relletjes hebben 17 personen den dood gevonden en zijn 299 gewond. Te Chicago is voor Maan dag a.s. een spoorwegstaking over het geheele land. waarbij 300.000 spoorwegarbeiders be trokken zyn, aangekondigd. De leiders van vakvereenigingen van spoorwegarbeiders te Cle veland weigeren echter te be vestigen, dat er een datum is vastgesteld. Sport Zaterdag werd te Middel burg een wedstrijd gehouden tusschen de schaakvereenigin- gen 'a-Heer Arendskerke en Middelburg n. De wedstrijd werd gewonnen door Middel burg n met een eindstand van DAMWEDSTRIJD ZEELAND—DORDRECHT. De Zaterdag te Yerseke ge speelde damvvedstrijd Zeeland district Dordrecht is door het Dordtsche tiental met 128 gewonnen, na een spannende strijd. De Zeeuwsche ploeg, die enkele invallers telde, kreeg spoedig een achterstand door verllespartyen van Beukema (Goes), Goedbloed (Vlissln gen), die in hevige tijdnood verkeerd voortzette, en Kaat (Kapelle), terwijl ook Deurloo (Zierikzee) niet tegen dit hoofdklasse-spel bleek op wassen. Fraaie successen boekten de Zeeuwen echter aan het 2e en 3 bord, waar de Jonge (Mid delburg) en Sinke (Goes) uit- stekend op dreef waren. De Jonge speelde een sublieme po sitie-partij, en won door een mooi opgezetten centrum-aan val, die niet meer te keeren was, terwijl Sinke tegen den bekenden combinatie-speler Klein in een gecompliceerde stelling zelf een slagzet naar dam uitvoerde en in een uit stekend gespeeld eindspel de winst vastlegde. De Zeeuwsche kampioen Blom (Yerseke) en de Koning (Rrjsoord) speelden een pittige positie-partij, die in remise eindigde. Strooband Jr. (Middelburg) en W. Boogaard (Middelburg) wisten zich in een nadeelig eindspel staande te houden en bereikten remise, terwijl Slab- bekoorn (Goes) voor het 8e Zeeuwsche tegenpunt zorgde. Voor en na den wedstrijd voerden verschillende sprekers het woordo.a. de heer Lieve, secretaris van den Ned. Dam. bond. De vele belangstellenden genoten van een mooien wed strijd, waarvan de organisatie bij het bestuur van de dam club Yerseke weer in goede handen was. Uitslag 3e ronde damkam pioenschap van Middelburg H. GeurtzJ.Roelans 20 B. F. MontenariJ. Strooband 02; P. de RuyterW. Boo gaard 11; J. Strooband Jr. M. F. de Jonge 20. OfficJeele publicaties De wnd. burgemeester van Vlissingen brengt ter openbare kennis, dat op Dinsdag 1L Maart a.s. des namiddags 2 uur een vergadering van den tijdelijken raad zal worden ge houden, in welke vergadering de heer mr. B. Kolff als bur gemeester dezer gemeente zal worden geïnstalleerd. Besturen van corporaties en verenigingen, alsmede parti culiere personen, die met den nieuw benoemden burgemees ter wenschen kennis te maken, worden daartoe op genoemden dag in de gelegenheid gesteld van 3.30 uur tot 5 uur n.m. De inschrijving hiervoor is opengesteld tot en met Zater dag 9 Maart a.s. 's middags 12 uur (bodenkamer). 8ste distributie van Rijwielbanden. De dir. van het rjjksbur. rubL ber maakt aan grossiers en kleinhandelaren in rijwielban den bekend, dat in verband met de 8ste distributie van rij wielbanden door de distributie diensten aan daarvoor in aan merking komende verbruikers, rijwielbandenboxmen zullen worden uigegeven van 1 t.m. 20 Maart a.s. In aansluiting hieraan zijn voor grossiers resp. kleinhandelaren data vastgesteld, binnen welke zij de ontvangen bonnen moeten inleveren en wel als volgt: 1. inlevering bonnen dooi' verbruikers bii kleinhandelaren uiterlijk t.m. 22 Maart: 2. inlevering bonnen door kleinhandelaren bij grossiers uiterlijk tan. 25 Maart. Ver zending van bonnen door gros siers rechtstreeks aan de ban denfabrieken of haar filialen uiterlijk op 26 Maart. De grossiers resp. kleinhan delaren worden er met nadruk op gewezen, dat zij de oogege ven data strikt in acht dienen te nemen, aangezien anders het gevaar bestaat, dat de bonnen hun geldigheid verlie zen, warvan de verbruikers de dupe zouden worden. De klein handelaren dienen de bonnen zoo spoedig mogelijk, naarmate zij bij hen worden ingeleverd, bij de grossiers in te leveren en niet te wachten tot den laatsten dgg. De grossiers die nen voor zoover zij niet uit eigen voorraad kunnen leveren de ontvangen bonnen zoo spoe dig mogelijk aan de banden fabrieken of haar filialen in te zenden en hiermede niet te wachten tot den sluitingsdatum (26 Maart). Weerbericht Plaatselijk nog sneeuw. Langs de kust krachtige, overigens matige N.O. wind. Zwaar bewolkt. Plaatselijk nog sneeuw. Temperatuur om het vriespunt. Wind- en stormwaarschu- wingsdienst. Hedenmorgen 5.30 uur district Noord. Waarschu wing voor harden wind uit O. N.O. richting. Hoog. en laagwater Missingen Vrijdag hoog te: 4.56 en 17,22, resp. 2.19 en 2,17 m. N.A.P. Laag te 11.37 en 23,45. resp. 2,23 en 1,91 m. NAP. Zon en Maan. Vrijdag komt de zon op te 7,12 en gaat onder te IS,31. De maan komt op te 9,31. Radioprogramma's VRIJDAG Hilversum I (K. R.O.)7.00 Der., 7,15 Ochtend- gymn., 8,00 Ber., 8,20 Gram., 8,45 De Heilige van den dag. 9,15 Gram., 10,10 Voordr., 10,30 Gram., 11,00 Piano, 11,30 Als de ziele luistert, 12,00 Gram., 12,30 Hoe Ned. den vrede wint, 12,35 Jaap Brill's Continental Kwintet, 13,00 Ber., 13,15 Gram., 13,30 Ens. George Frank, 14,00 Gram., 17.00 Vrouwenrubr., 17,15 Gram. 17,30 Zang, 18,00 Ens. Nina Dolce, 18.50 Voort 't slapen gaan. 19,00 Ber., 19,15 Depar tementen spreken, 19,30 Voor de Ned. strijdkrachten, 20,00 Ber., 20,05 Piano, 20,30 Voor dr., 20,45 Vaudevilleork., 21,00 Op de brug, 21,15 Gram., 21.30 Vaudeville ork., 22,00 Ber.. 22,15 Gram., e 22,20 Lezing. 22,34 Gram.. 23,00 Erica He len, 23,30 Gram. Hilversum II (V.A.R.A. en V.P.R.O.): 7,00 Ber., 7,15 Och. tendgymn., 8.00 Ber., ?^20 Gr., 8,50 Vrouwenrubr., 9,00 Gram., 10,00 Morgenwijding, 10,20 Voor de zieken, 10,45 Harry de Groot, 11,30 Gram.. 12,00 Renova Septet, 12,30 Dansmuziek, 13,00 Ber., 13,15 Marschmuziek 14,00 Kpok. Draatje, 14,20 Concert, 15,00 Voordr., 15,15 Orkest Malando, 16,00 Lezing, 17,30 Concert, 17,45 Het rijk over zee, 18,00 Ber., 18,18 Metropole orkest, 18,45 Lezing, 19,15 Buiten- landsch weekoverzicht, 19,30 Lezing, 20,05 Concert, 20,30 Lezing, 21,00 Op de brug 21,15 Gram., 21,30 Men vraagt wij draaien, 22,00 Metropol® orkest, 22,40 Avondwijding, 23,00 Ber., 23,15 Gram. Hoe Jantje Kruizemunt een erfenis kreeg door O. Tb. Rotman 95. Daar metietf Kruizemunt In a'a gevangenlspAkje nlat naar de stad terug* kon, overnachtten x« In een tempeltja, waarop de piloot deit anderen dag In de stad een tweede bands burgerpakje het zooveelate f voor zijn enge» lukklgen reisgenoot kocht. Met spoed! werd de reis nu voortgezet; en toen dc zon ten tweedets male opging, zweef den ze af boven Bangkok, waar ze de prachtige Hln- doesche pagoden be neden zich zagen. Met dankbaarheid geven wij kennis van d$ geboorte van onzen Zoon PETER. F. DIELEMAN. C. J. D. DIELEMAN— STEINZ. Den Haag, 2 Maart 1946. Kornoeljestraat 138, Met groote vreugde geven wij kennis van de geboorte ▼an ons Zoontje en Broertje GERARD CORNELIS. G. C. BOSHOM. J. BOSHOM—REPKO. AD AATJE. Veere (Z), 2 Maart 1946. Tijd. adres: Kapellestraat 41. Met dank aan God en groote blijdschap, geven wjj kennis van de geboorte van ons Zoontje en Broertje CORNELUS. P. D. IZEBOUD K. IZEBOUD—DAVIDSE. GILLES. Koudekerke, 4 Maart 1946. Heden werden wij weer ver blijd met de geboorte van een Dochtertje en Zusje, dat wij wederom GEERTRUXDA noemden. C, DEN ENGELSMAN. U. DEN ENGELSMAN— DE LOOFF. WIMPIE. Oost-Souburg, 4 Maart 1946. Ritthemsche straat 15. Met dankbaarheid en blijd schap geven wij kennis van de geboorte van ons Dochtertje JOHANNA MARIA. G. KRIJGER. M W. KRIJGER- KRIJGER. Middelburg, 4 Maart 1946. Euidsingei 42. Met groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze Dochter ELIZABETH PIETERNELLA P. DE RIJKE. M. DE RIJKE— VAN LOENEN Middelburg, 5 Maart 1946. Jacob Catsstraat 23. Met vreugde en dankbaar heid geven wij kennis van de geboorte van ons Dochtertje ELIZABETH CORNELIA PIETERNELLA (ELLY). F. SCHOUT. P. A. SCHOUT—SONIUS. Middelburg, 6 Maart 1946. Lange Viele 81. X 11 Maart as; hopen on- ze geliefde Kinderen JAN VAN DEN BROEKE en PIETERNELLA E X KUNST, J hun 25 jarige Echtvereenl- ging te herdenken. Dat zij nog lang ge- spaard mogen blijven, is X de wensch van hun dank- bare Moeders. X X Middelburg, Maart 1946, X X Jasmijnstraat 24. X Op 8 Maart a.s. hopen onze geliefde Ouders en - tf. Behuwdouders M. O. BERGER j J A. BERGER—JOZIAS8E, J hun SO-jarig huwelijk te herdenken. Dat zjj nog lang ge- spaard mogen blijven, is 4. de wensch van hun dank- bare Kinderen en Behuwd. kinderen. U komt toch ook naar de Uitvoering van „Crescendo" op Zaterdag 9 Maart in het Schuttershof, Middelburg? Plaatsbespreken van 2 tot 2.30 uur voor Donateurs, 2.30 tot 3 uur voor publiek. Heden ontvingen wij van het Departement van Ma rine het droevige bericht, dat onze innig geliefde, eenige Zoon en Neef JOHANNES ZUIDERDUIN, Matroos IHe klasse a.b. Hr. Ms. „Prins van Oran je", door torpedeering van dit schip op 10 Januari 1942, op 21-jarigen leef tijd, nabij Tarakan voor zijn Vaderland gevallen i3. Zijn diepbedroefde Ouders, W. ZUIDERDUIN' M. J. ZUIDERDUlN— GELUK En verdere Familie. Den Haag, Maart 1946 Westelnde 28. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurig, doch geduldig gedragen lijden, onze ge- efde Dochter MARIE VAN SORGE, in den leeftijd van ruim 33 jaar, in het A.B. Gast huis te Bergen op Zoom. Namens de familie, P VAN SORGE. Vlissingen, 3 Maart 1946. Onderstraat 13. Heden ontvingen wij het treurige bericht, dat onze Schoonzoon, Zwager en Oom FRANCISCO PERES, in den leeftijd van 50 ja ren, ls overleden op 23 Februari 1946, in Avenue de Thierry k Ville d'Avray (Frankrijk). Uit aller naam, C. J. KESTELOO Sr. Vllssingéh, 4 Maart 1946. Glacisstraat 164. Tof onze diepe droefheid overleed heden, na een korte ongesteldheid, onze geliefde Echtgenoote, Zus. jr, Behuwdzuster, Tante en Behuwdtante JOZES A TELLIER, geb. VERHAGE. in den ouderdom van bijna 70 jaar. Uit aller naam, P. TELLIER. Retranchement, 3 Maart 1946. Heden overleed zacht en kalm tot onze diepe droefheid, na een langdu rig lijden, onze beste Broeder, Oom en Oudoom, de Heer JAN JONGEPIER, in den ouderdom van 71 jaar. Uit aller haam, Wed S. INGELSE— JONGEPIER. Middelburg, 5 Maart '46. Veerschesingel 252. De begrafenis zal plaats hebben Zaterdag 9 Maart a.s., vertrek sterfhuis 12 uur. Heden overleed zacht en kalm onze geliefde Vader, Behuwd en Grootvader, de Heer ADRIAAN DE BRUUNE Weduwnaar van MARIA MAGDALENA VAN HOUTE. In den ouderdom van 79 jaar. St Kruis: E. S. LUTEIJN— DE BRUIJNE J. J. LUTEIJN en Kinderen Cadzand: A. A. DE BRUIJNE. E. S. DE BRUIJNE— RISSEEUW en Kinderen Cadzand, 3 Maart 1946. TEB91JN VERLENGD TOT 15 HAART 1946 .mJm Strijdkrachten) I» varia**® M 15 MAART 1946 Va» 4a MaiaaUte* af» dacht» altfaaaadaré PabQc*tl« van hat Minister!* van Flnawfia Dr. DETMAR Vlissingen, is a.s. Vrijdag VERHINDERD spreekuur te houden. EXAMEN KAPITEIN BU DE BINNENVAART. Hét schriftelijk examen ter verkrijging van het diploma kapitein bij de binnenvaart wordt afgenomen op 1 April, in de Ambachtsschool te Ter- neuzen. Het mondeling examen wordt gehouden vóór 15 April. Op 4, 5 en 6 April wordt met de leerlingen en examen-can- didaten een oefentocht gehou den met het instructievaartuig „Prins Hendrik". Het examengeld bedraagt voor kapitein voor de vaart door geheel Nederland 10.—. Bij de aangifte verder over te leggen: a. Uittreksel uit het geboorte register, waaruit blijkt, dat op den dag van examen de leeftijd van tenminste 20 jaar is bereikt; b. Een geldige geneeskundige verklaring als bedoeld ln art 4 van bijlage XII van het Schepenbesluit, dat de candidaat voldoet aan de eischen voor gezichts- en gehoororganen; c. Oorspronkelijke bewijzen, waaruit bliikt, dat de can didaat na beëindiging van het 16e levensjaar ten min ste 4 jaren in dekdienst heeft gevaren; d. Een fotografisch portret ln drievoud (paspoortmodel). Aangifte voor dit examen vóór 15 Maart a.s., bij den Directeur van de Binnenvaart- school te Teraeuzen, Axelsche- straat 20, die alle ge wensch te verdere inlichtingen ver schaft PAK AAN Leer een vak met toekomst. Schriftelijke privé-opleiding tot het diploma RADIO-MONTEUR (Ned. Radio Genootschap). ELECTRO SERVICE Zwarteweg 14 Bus sum. Mij Tot Nut van 't Algemeen Departement Vlissingen. Dinsdag 12 Maart In het Concertgebouw Voordracht met lichtbeelden van den Heer C. J. M. VAN DER HIDDE, Secretaris van L. Smit Co/s Intern. Sleepdienst over BERGERS. Van strandjutters tot moderne bergingsmaaschappijen. Het vlotbrengen van gestrande, het lichten van gezonken schepen. Aanvang 8 uur. Gratis toegankelijk voor Nuts leden. Geeft U op als lid bij don Heer J. W AVERIJN, Bad- huisstraat 19. OPENBARE LEZING De twee getuigen in strijd met den Antichrist op Vrijdagavond 8 Maart In de Doopsgezinde kerk, Lange Noordstraat 62, Middelburg. Spreker: N. HEYKOOP. Aanvang 8 uur. Electro-Bioscoop Markt Middelburg Presenteert voor U vanaf VrQ dag 8 Maart tot en met Don derdag 14 Maart a.s. een hu moristische film van CAROL REED, den regisseur van „Bank Holiday* en „The Way ahead", in Dwaasheid ten top (Climbing High). Medespelenden: JESSIE MAT. THEWS. FRANCIS L. SULLI VAN. Verder: LOUIS LEVY en zyn symphonie Jasz-orkest. Lachsalvo's zullen door de zaal klinken. Zet Uw zorgen opzy en komt allen naar aeze film, waarin U zult kunnen brullen van het lachen!!! Toegang boven 18 Jaar. Aanvang avondvoorstelling 9 uur. Aanvang Zondagvoor stellingen: 4 uur en 9 uur. Aanvang Dinsdag-, Woensdag en Donderdag-avondvoorstel ling: 7 uur en 9 uur. De dagelijksche besturen van de Buurtvereenigin'gen „Oranje en Vlissingen" wor den opgeroepen voor eenc vergadering op Maandag 11 Maart a.s., 's avonds 8 uur, in het „Concertgebouw", Emmastraat, Vlissingen. Spaarzaamheid is gewis Vrgdag S Zaterdag 9 Maart gelden neg verlaagde firgxen voor: TOM v*« 50 vtor46ct f.100 §r. SntTMWTfN VM2lvo6r19elp.606 gr. ZtlFtUZIND BAKMUL VU 26 vs«r 24 ot pu amk|o •ANKtlBAKKtRSPOSOU vu 28 voer 26 et f. xaJcJa CHOC. ftOURfH IN CHOC. HAPOUTAINS vu 35 voor 32 et. p. 100 gr. Gevraagd wegens huwelijk van het tegenwoordige een NET MEISJE. Slagerij DE JONGE, Walstraat 46, Vlissingen. Een accurate kan geplaatst worden bij DRUKKERIJ F. VAN DE VELDE Jr., Walstraat 58-60, Vlissingen. TIMMERLIEDEN METSELAARS en OPPERLIEDEN gevraagd. JOHs VAN ALMKERK Suikerplein Middelburg. Mode-Atelier DE LEEUW VAN REES, Noordpoortstraat 7, Middelburg, vraagt een FLINKE NAAISTER. Mevr. WOLTERS, Badhuls- str. 70, Vlissingen, vraagt een NET MEISJE voor halve dagen of WERK STER 3 maal in de week. NAAIWERK aan huis gevraagd. Geen ver stelwerk. Brieven letter B 12, Bureau P.Z.C., Vlissingen. WINKELJUFFROUW fevraagd. Leesbibliotheek D. CORNELISSE, Korte Delft 48, Middelburg. Schouwburg-Bioscoop Molenwater Middelburg Presenteert vanaf Vrijdag 8 Maart tot en met Maandag ll Maart a.s. SLECHTS VIER DAGEN! DRIE RARE SNUITERS met STANLEY LUPINE, MAX BAER, SALLY GRAY Een hagelbui van luimige in vallen, een wervelwind van vroolijkheid en een plasregen van dolle verrassingen!! Vooraf: PRIMA BIJWERK Aanvang Avondvoorstelling: 7.30 uur. Aanvang Zondagvoor. stellingen: 2.30 uur en 7.30 uur. Toegang alle leeftijden. Energiek Vertegenwoordiger gevraagd voor de Prov. Zee land door Importfirma in auto. onderdeelen. Goed ingevoerd by Garages. Brieven no. 475, Bur. P.Z.C:, Middelburg. Partij van den Arbeid 'S HEER ARENDSKERKE. In verband met de oprichting eener afdeeling, omvattende 's- H Arendskerke. Nleuwdorp. Lewedorp en 's-H. Hendriks- kinderen en het samenstellen van een voorloopig bestuur, wordt ieder belangstellende in ae resnectieve dorpen verzocht zich in verbinding te stellett met: I. J. DREVER. Rijksweg. 's-Heer Hendrikskinderen. Gevraagd STENO-TYPISTE. Kennis van de moderne talen gewenscht. Schriftelijke sollici. taties aan: Firma G. W. DEN BOER, Lond. Kaai 29 Middelburg. Op het kantoor van den Keuringsdienst Zeeland, Groo te Markt 28a te Goes, kunnen worden geplaatst een ervaren Typiste, een Meisje voor eenvoudig laboratoriumwerk, een jongere Bediende (mnl.) Sollicitaties in te zenden aan het kantoor Groote Markt 28a te Goes. Aankomende Bakkersknecht of net persoon voor broodbe zorging gevraagd. BEUN, Nieuwendijk 53, Vlissingen. Alhambra-Theater Vlissingen. Dir. Fa C. J. v. Liere Zonen, Vanaf Vrijdag 8 tot en met Donderdag 14 Maart: DIE VERDUIVELDE WAARHEID met IRENE DUNNE en CARY GRANT. Een dolle uitgelaten kluchtige comedie, een meer dan dave rend lachsucces. Een lach- schlager van het beste soort. Geestig, Amusant. Romantisch Een verduiveld goede film Er is geen oogenblik dat U 'niet geboeid bent door handeling en spel. Aanvang iederen avond 7 en 9 uur. Zondagmiddag 3 uur Toegang 14 jaar. Plaatsbespreking dagelijks van 10—11 uur. Op het bureau van den Se cretaris der Schade-Enquête- Commissie te Goes, Alb. Joa- chimikade 28, kan geplaatst worden een Vrouwelijke Administratieve Kracht in het bezit van diploma Mulo en machineschrijven. Salaris volgens Rijksregeling. Schrif telijke sollicitaties worden in gewacht aan bovenstaand adres. BAKKERIJ SANDERS. Varkensmarkt 8, Middelburg, vraagt voor direct flinken aan komenden Bakkersbediende. Herstellingsoord „CARPE DIEM", Baarnsche weg 6. Bosch en Duin (Utr.), vraagt gedipl- Verpleegsters Of leerling-Verpleegsters met ervaring. Luxor-Theater Vlissingen. Dir. Fa C. J. v. Liere Zonen. Vanaf Vrijdag 8 tot en met Donderdag 14 Maart: DE STORMKAPITEIN met GEORGE BANCROFT, VICTOR JO-RY en ANN SOTHERN. Een sterke film vol stormach tig gebeuren. In het voorprogramma: Het wrekende water met den onverschrokken Cow boy-ruiter KEN MAYNARD Actie, Spanning, Sensatie, Humor. Aanvang lederen avond 7.15 en 9.15 uur. Zondagmiddag 3.15 u. Toegang 18 jaar. Plaatsbespreking dagelijks van 10—11 uur. H.H. LANDBOUWERS B.z.a. Jongeman, 20 jaar, ten einde het boerenbedrijf te lee- ren. Brieven letter G 12, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Het bekende radio-orkest EDDY WALIS heeft nog enkele data vrij. Zakelijk leider: JOHAN VAN OS, Tel. 3455, Vliegweg, Bla- ricum. Wenscht U een vlugge oplet ding voor lYPIST(E) Volgt dan den cursus bjj INSTITUUT „DE ECONOOM". Uitsluitend: Rotterd. Kaal 11, Telefoon 2978 Middelburg Aanmelden: dageljjks Te huur KAMER met Slaap kamer in het centrum van Middelburg. Brieven no. 482, Bur. P.Z.C., Middelburg. Te koop bH lnschrl van Mej. S. HOOGESTEcJe 1. een woonhuis met schaar tje, erf en tuin te Goes h. Rimmelandplein no. 6: gedeeltelijk in gebruik bg dhr. J. M. Jansen. Overi gens op gebruik nader overeen te komen. Te bezichtigen 6 en fl Maart a.s. van 24 uur. 2. een woonhuis met schuur tje, erf en tuin te Goes a, d. Piccardtstraat no. 26, verhuurd aan H. de Korte voor 18.— per maand. Te bezichtigen 6 en t Maart a.s. van 24 uur. Inschrijvingen worden tot 12 Maart 1946 1 uur ingewacht ten kantore van notaris E C. VAN DISSEL te Goes. Gevraagd een MEISJE voor halve dagen Mevrouw VELTHUIZEN, XeliestraaV 77. Goes. Gelegenheid lot plaatsen van Leerllng-T elefonlsten op de telefoon-centrale te Goes. Leeftijd 16—22 jaar. Mulo-diploma verelscht. BONTE AVOND te geven door het KAPELSCHE AMUSEMENT GEZELSCHAP op 8, 9 en 13 Maart ln zaal „Obadja" te Kapelle. Aanvang. 7.30 uur precies. Entrée 1. ZANG - MUZIEK BRAVOUR - CHARME Kaarten verkrijgbaar van af Donderdag 7 Maart bij: Kan toorboekhandel D. BURGEN. Weststraat- Kapelle. Plaatsbespreking op den dag der uitvoering van 121 uur aan de zaal. TERSTOND GEVRAAGD een SMIDSKNECHT of Halfwas of Leerling. 1. DOBBELAAB. Smederij, 47, Driewegen. BOND VAN HARMONIE. EN FANFAREGEZELSCHAPPEN IN ZEELAND Muziekliefhebbers, wilt u wCr. kclijk genieten van goede mu ziek? Bezoekt dan op Zater dag 9 en 16 Maart a.s. het Solisten-Concours, dat plaats zal hebben in de Scheldehal der K. M. S., Van Dishoeckstraat te Vlissingen. Aanvang 10 uur van. Doorloopende toegangskaarten, per dag 1.per persoon, plus rechten. Programma's ver- „gbaar k 25 cent bij bestuur en leden van „Ons Genoegen".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 4