PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Zonder boerenarbeiders geen suiker en aardappelen. En zonder loonsverhooging geen landarbeiders. Sjahrir bezocht Clark Kerr. Ambon wil los van Indonesië. CHURCHILLS KNUPPEL IN HET HOENDERHOK. Het Russische gevaar denkbeeldig of niet? De Herstelwenschen van Zeeland. Volledig recht voor getroffenen gevraagd. Uit de provincie. Hoofdre4actear O. (met redectloneele medewerking van dr. W. H. Beekenkamp). Uitgave: Stich ting P-Z-C-, Middelburg, Druk: tirma F. van de Velde jr., Vlissingen. Commissie van Bijstand J. L. van Leeuwen, Da. M. L. W. Schoch. Vlis singen- b,k"ï, z°°' WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKtNSCHE COURANT Donderdag 7 Maart '46 189e Jaargang Nummer 56 ABUNNbMhNI SI'KIJS 20 cent per week- t 3.20 per kwartaal, franco per Dost. 3-43 per kwartaal- Losse nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm- minimum oer advertentie t 2—. Bureaux gevestigd te Vlissingpn Walstraat 58-60, telefoon 10 <2 lijnen); Middelburg Londensche Kaai 29. telefoon 2077 en 2924. Goes Turfkade 15. telefoon 2475. Terneuzcn Nieuwediepstraat IS Postrekening 359300 Prov- Zeeuwsclie t»uiant. Middelburg. OP DE FIETS TEGEN DEN DOOD. Br 1» reeds bij herhaling op gewezen, dat bij de verstrek- king van auto's de artsen recht hebben op voorrang. Niet al leen omdat de Nederlandsche dokters zich tijdens de moei lijke bezettingsjaren uitstekend hebben gedragen, daarnaast en vooral echter omdat menschen- levens afhankelijk kunnen zijn van de vraag, of een arts zich 6nel kan verplaatsen of niet. Het tijdschrift Arts en Auto houdt er een klachtenboek op na, dat belangwekkende lec tuur bevat Men vindt er het bewijs in, dat er inderdaad jnenschenievens verloren gaan, omdat de dokter zich alleen loopend, of op een oude fiets, »oms met massieve banden, naar den patiënt kon begeven. I>aar komt no~ bij, dat de art sen overbelast zijn. Er heerscht nog altijd een griepepidemie. De „bevrgdingsbabies" zijn op komst en zij arriveeren bij voorkeur des nachts. De dok ters, die soms 40 k.m. per dag fietsen, kunnen er dan bij nacht «n ontij nog eens op uit Ten deele zijn de artsen reeds geholpen. Maar er wach ten er nog altijd 1500 op een auto en daar er ln Amsterdam nog maar 150 noodig zijn en ln Rotterdam nog maar 80, leert een eenvoudig rekensom metje, dat de dokters die nog nie geholpen zijn, voornamelijk ln de kleine gemeenten huizen. Waarom genieten deze artsen' geen voorkeur boveri allerlei instellingen, die wel auto's toe gewezen krijgen? De regeering kan hier nuttig werk doen. Zij zou desnoods 1500 auto's extra moeten aan koopen boven de 10.000, die wij In 1946 zullen importeeren. Als dat geschiedt, zal men tenminste in de wachtkamers der artsen geen platen meer zien hangen, waarop een dok ter on de flets een snelheids race houdt men den dood! Loonsverhooging zal 100 millloen per jaar kosten. De voorzitter van de sociale commissie van de Stichting voor den Landbouw, ir. G. J. Heijmeyer, heeft een uiteen zitting gegeven over loonen. prijzen en arbeidsvoorziening in den landbouw. Spr. wees er op, dat door tekort aan mest de opbrengst van de landbouw, gronden tijdens den oorlog sterk i3 gedaald. Een H A. grond brengt thans 7000 kilo fabrieksaardappelen en 11.000 kilo suikerbieten minder op, dan voor den oorlog. Bovendien bestaat er bij de boeren, in verband met het tekort aan boerenarbeiders, een neiging om deze bewerkelijke gewas sen niet meer te verbouwen, maar granen te zaaien. Het gebrek aan landarbeiders spruit voort uit de lage loonen, speciaal ten opzichte van de bouwbedrijven. By Wederop bouw en DUW kunnen ae landarbeiders met aanzienlijk geringere prestatie belangrijk meer verdienen. Wel zijn de Landbouwloonen verhoogd van 50 tot 60 cent per uur, maai de bouwvakarbeiders blijven meer verdienen, nl. tusschen 62 c. voor ongeschoolden tot 72 c.' voor geschoolden. De landarbeidersloonen zul len dus opnieuw verhoogd moeten worden. Voorstellen in die richting heeft de Stichting van den Landbouw reeds bij de regeering ingediend. Zij zullen een offer vragen van 100 millioen per jaar, maar brengt men dit niet, dan zal men ook geen verhooging van de sui ker en aardappelrantsoenen mogen verwachten en blijven Hoofdstad van Ball bezet. Naar te Batavia verluidt heeft Sjahrir Dinsdag een be zoek aan Sir Archibald Clark Kerr gebracht. Bij het onder houd heeft Sjahrir hem per soonlijk over de te Soerakarta gehouden vergadering mede- eeling gedaan. Volgens een republikeinsche woordvoerder heeft Sjahrir de voornaamste besprekingen met de politieke leiders beëindigd en is hij nu druk bezig Zijn kabinet te com pieteeren en de daarvoor bestemde persoonlij k- heden bij elkaar te zoeken. Som migen van hen vertoeven thans buiten Batavia. De verdere ontwikkeling in de onderhan delingen met de Nederlanders wordt verwacht, zoodra het ka binet ia gevormd en de politiek van het kabinet is bekend ge maakt. overzicht van den- toestand. Ervaren, neutrale waarne mers te Batavia, die de recen te gebeurtenissen ia de repu blikeinsche politiek op den voet hebben gevolgd, zijn in het algemeen van meening, dat het oogenblik nu is aangebro ken om den loop der gebeur tenissen, welke moet leiden naar een oplossing van het In donesisch probleem, in belang rijke mate te versnellen. Hoe wel men er zich in deze krin- gen van bewust is, dat de vol machten. welke nu aan Sjahrir rijn gegeven, ongetwijfeld een stap in die richting betee- kenen. vreest men niettemin, dat de samenstelling van het nieuwe kabinet een werkelijk snelle ontwikkeling naar een beslissing toch nog zal kunnen remmen. Daar de economische toe stand steeds slechter wordt, is epoed echter meer dan ooit ge- wenscht. Volgens de radio van New Delhi heeft de Indonesische „ministerpresident'* Sóetan Sjahrir heden aan de pers medegedeeld, dat het Indonesi sche „kabinet" een voorstel tot het sluiten van een wapenstil stand op Java en Nederlandsch Indië. zal doen. Op Ambon is een nieuwe po litieke beweging gevormd; die Ambon denzelfden status wil geven als Suriname, los van overig Indonesië. De hoofdstad van Bali is thans door de Nederlanders be zet. De Japanners zullen zich Donderdag formeel overgeven. Uit betrouwbare bron ver neemt men, dat de Indonesiërs bezig zijn de Britsch-Indische troepen aan te sporen tot de sertie, door hun goede voeding en een goede behandeling te beloven. oproep van de indonesische kerken. De kerken der Hervorming in Indonesië hebben zich met een boodschap tot alle Cliriste. nen gericht. Hierin wordt de Christenheid opgeroepen te bidden, opdat de begonnen be sprekingen mogen uitloopen tot heil van Indonesië. Nieuw geld in Indië. De bevelhebber van de geal lieerde strijdkrachten in Ned- Indië heeft het Ned. Indische geld ingevoerd. Het Japansche geld komt daardoor te verval len, evenals het oude Indische geld. DE MELKDISTRIBUTIE.' In de Tweede Kamer is een nieuwe regeling van de melk- distributie aangekondigd. De melk zal in flesschen worden, verstrekt, wat goedkooper komt. dan de aflevering van losse melk. Meer melk voor kinderen. Als gevolg van de vergroo ting van de melkproductie zul len de kinderen van 0 t.m. 4 jaar weer 6 liter melk per week toegewezen krijgen. Zoo dra de melkproductie dit toe laat, zullen ook de rantsoenen van de andere consumenten groepen weer worden ver hoogd. De jaarbeurs die van 2 tot 11 April te Utrecht ge houden zal worden, wordt één der grootste die ooit door het jaarbeursinstituut is inge richt. Op 5 April zal er voor Zeeland en West-Brabant een extra trein loopen naar de Jaarbeurs te Utrecht, vermeer van nu gezien t Het is nog steeds niet uitgemaakt van wie de „Emmaüsgangers" nu precies is. De Belgische deskun dige Jean Decoer houdt vol, ondanks de bewe ringen van van Meege ren, dat het doek van Vermeer moet zijn en vraagt een uitspraak van internationale ex perts. Het laatste woord over deze kwestie is dus nog steeds niet geval len. Ned. journalisten in de V. S. Een zestal Nederlandsche journalisten, dat thans in de V. S. vertoeft, heeft de dage- lyksche persconferentie van den minister van buitenland- sche zaken Byrnes bijgewoond Byrnes gaf bij die gelegenheid uiting aan zijn bewondering vborr de wijze, waarop het Ne derlandsche volk zien tijdens den oorlog heeft gedragen en bood zyn beste wenschen voor het herstel van ons volk aan. De 6 journalisten, die in persoonlijk contact zijn ge weest met degenen, die een leidende rol hebben gespeeld bij het uitvinden van de atoom bom, hebben voorts een verkla ring afgelegd, waarin wordt aangedrongen op een interna tionale overeenkomst om de atoomenergie niet voor mili taire doeleinden te gebruiken. de landarbeiders in een sociaal onrechtvaardige positie. Daar om wordt een loonsverhooging van 10 cent per uur voorge steld. Deze zal tevens neer komen op een verhooging van den prijs van het levensmidde len pakket van 10 per hoofd per jaar. Wil men binnenkort niet voor een ook voor onzen export fnuikend gebrek aan boeren arbeiders komen te staan, om dat steeds meer landarbeiders het bedrijf verlaten, dan zal ingrijpen noodzakelijk zijn. Ook dienen, de arbeidsvoor waarden verbeterd te worden. giers werden er 4 gered. Een tweede Java ln Perzlë? Alle Moskousche bladen pu- bliceeren een bericht van Tass uit New York, waarin een ar tikel wordt geciteerd van Sjah Ahakhanani. die genoemd wordt de vroegere chef van het Perzische bureau voor militai re voorlichting in de Ver. Sta ten. Deze beschuldigt Enge land van de poging om „een tweede Java in Perzië te stich ten". Engeland, zoo zegt hij, steunt de reactionnaire elemen ten en mengt zich uitvoerig in de Perzische aangelegenheden. weer een vliegramp. Boven het vliegveld te Praag is een Tsjechisch passagiers vliegtuig ontploft en brandend neergestort Van de elf passa- Hel Wereldgebeuren Amerika voelt niet voor militaire alliantie. Churchill heeft met zgn re de in Fulton (Missouri) de knuppel in het internationale hoenderhok geworpen. Hij heeft met bijna verbasterende openhartigheid de aandacht van de geheele wereld geves tigd op het Russische gevaar en zonder terughouding de Russen ervan beschuldigd, dat zij expansieplannen smeden en de communistische partijen in alle landen tot vijfde colonnes, tot gevaarlijke instellingen uit bouwen en dat zij. vooral in Oost en Midden Europa, de de mocratie zoo ongeveer ver moorden. Hg drong aan op versterking van de U.N.O en op een mili taire en politieke samenwer king tusschen de V. S. en het Britsche Rijk. die desnoods een gemeenschappelijk staatsbur gerschap in zou kunnen slui ten. Churchill is nooit een elegan te figuur geweest. Hg was al tijd een krachtmensch. Zooals er een noodig was om den oor log te winnen.. Maar al was hij dan nimmer een diplomaat, hij heeft het toch nog al eens by het rechte eind gehad. De menschheid heeft het tot haar schade ervaren. Heeft hg het ook nu bij het rechte eind? Laat ons eerlijk zfln en vast stellen. dat de Russen, gedre ven door wantrouwen jegens Engeland en Amerika, de in ternationale samenwerking niet bepaald bevorderen, dat zij nuttige plannen dwarsboo- men en er een nog al eigenaar- dige politiek op na houden. Er zal wel niemand ter we reld gevonden worden, die meent, dat Finland, de Balti- sche staten, Roemenië, Bulga rije. of de bezette gebieden zich kunnen zonnen in de zegenin gen der democratie Democra tie is volgens Westersche be grippen nu eenmaal iets an ders. dan Sowjetdictatuur. Maakt iemand een aanmerking op de toestanden daar, dan kruipen de Russen op de kast. maar omgekeerd zijn de Rus sen uitermate begaan met het lot van de Indonesiërs- de Grie ken en de bewoners van het Perzische landsdeel Azerbeids- jan Als Engeland 40.000 man ln Griekenland op de been houdt, op verzoek van de Grieken, dan schreeuwen de Russen moord en brand. Maar de Russen heb ben nog altijd het Deensche eiland Bornholm bezet, houden in Bulgarije 200.000 man op de been. in Hongarije 750,000, in Roemenië eveeneens 750.000. in Oostenrijk een paar honderd duizend en in Duitschland een paar millioen manEn wie zegt er wat van? En met welk doel doen de Russen dit? In de landen, waar Engeland troepen heeft, in Griekenland, in Indonesië, in het nabije Oos. ten dreigen twisten. Maar in Europa zouden de verschillen de regeeringen ook bij een veel geringer Russische bezettings macht de teugels in handen kunnen houden. Er zjjn niet veel woorden noodig om het Russische poli tieke plan te omschrijven, Rus land wil hetzelfde als vroeger het tsarenrijk. Het dringt op naar de oceanen- Het zoekt zijn kracht in isolement handhaaft dit, hoewel het weet, dat het juist daarom' door iedereen gevreesd wordt. En omgekeerd vreest het de ande ren, wantrouwt het hen en schuwt het internationale bin dingen omdat het daardoor zijn expansieplannen in gevaar ziet komen, kortom, het is de eeni- ge mogendheid ter wereld, die doelbewust op expansie aan stuurt en daardoor een moei lijk element is in de internati onale samenleving. Overigens dient opgemerkt, dat Churchills suggestie van een blijvende Britsch-Ameri kaansche alliantie in Amerika weinig instemming vindt, in Engeland wel meer. Maar ook in Engeland ziet men zeer goed in, dat door zulk een alliantie de wereld in twee kampen zou worden ver deeld en een ideologische oor log een feit zou worden. Vandaar dat noch in Ameri ka. noch in Engeland de rede van Churchill de algemeene instemming heeft. laat mij maar loopen. Een surveilleerende po. litle-auto pikte Maan dagavond in Bloemen- daal twee „lifters" op en leverde de heeren netjes afop het politiebureau! Zij hadden namelijk tasschen bij zich, gevuld met juwee- len, die, zooals na onder zoek bleek. afkomstig waren van diefstal! Amerikaansche hulp voor Europa. President Truman heeft ex- president Hoover verzocht, naar Europa te gaan en daar de voedselsituatie te bestudee- ren. Hoover organiseerde ook na den vorigen oorlog een hulpactie. Hg heeft reeds toe gestemd. In Amerika neemt de campagne om voedsel uit te sparen ten bale van Europa en Azië steeds grooter afmetin gen aan. Donderdag verdediging van Goering. In de Berliner Zeitung is een artikel verschenen, waarin de verdediger van de verdach ten van Neurenberg bedreigd worden. De president van het internationale gerechtshof heeft in verband hiermede ver klaard, dat de verdedigers op de volledige bescherming van het hof kunnen rekenen. Donderdag zal het pleidooi voor Goering beginnen. Gevecht aan de Spaansche grens. Een aantal „Roode mili. ciens", dat een week geleden clandestien de grens was overgetrokken, werd in de bergstreek ten Zuiden van Santander door de Spaansche politie bij verrassing overval len. Zij waren van wapens en uitrustingsstukken voorzien. Het schgnt, dat er een gevecht geleverd is, want de in Madrid ontvangen berichten maken gewag van dooden en gewon den. De Franschen verlaten Tirol. Uit verscheidene plaatsen van Tirol en Vorarlberg wer den Maandag de Fransche be zettingstroepen teruggetrok ken. In de Oostenrijksche ge bieden nabij de Zwitsersche grens zijn reeds alle Fransche troepen teruggetrokken. De grens- en douanecontróie aan de OostenrrjkschZwitsersche grens wordt thans weer door Oostenrgksche ambtenaren verricht. de nieuwe grondwet van japan. Volgens de nieuwe grondwet van Japan wordt de oorlog voorgoed als middel tot rege ling van geschillen verworpen. Ook de keizer wordt gedegra deerd tot een staatssymbool, die nooit macht zal bezitten met betrekking tot de regee ring, De souvereiniteit berust bg net volk. In ons blad van gisteren heb ben wij vermeld dat de vastge stelde prijs voor zuurkool 26 ct. per kg. was. Dit moet zijn 30 cent. - Uit Llmuiden Is Dinsdag het eerste schip met visch voor Engeland vertrokken. Het ver voerde in hoofdzaak schol er. tong. Bij hel bezoek der Kamerleden aan Zeeland. Woensdag is een groep le ien der Tweede Kamer in Zeeland gearriveerd om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van den toestand in onze provincie. Met dit bezoek valt samen de verschijning van een be langwekkende brochure, waar in de Kamer van Koophandel, de Zeeuwsche Stichting' voor den Landibcuw, de Stichtinj Oorlogsgetroffenen Zeelani 1940, alsmede de Stichtingen Oorlogsgetroffenen Schouwen en Duiveland, Tholen en SL Philipsland, Zuid-Beveland, West Zeeuwsch-Vlaanderen en Oost Zeeuwsch-Vlaand eren, de Stichting Nieuw Walcheren en de Stichting Geïnundeerde grondgebruikers op Walcheren nog eens hun standpunt for muleeren ten opzichte van het schadevergoedingsvraagstuk. Het is, zcoals wij reeds eer der schreven, noodzakelijk, dat op de wenschelijkheid van een zoo billijk mogelijke schade vergoeding voortdurend geha merd wordt en de verschijning van deze brochure kan dan ook niet andera dan toege juicht worden. Terecht wordt geconsta teerd, dat toen in 1940 Zee land zwaar getroffen werd. de feheele Nederlandsche bevol ing van oordeel was, dat de lasten van het heratel over de geheele bevolking moesten •worden omgeslagen. Meer en meer wint echter de opvatting veld, dat dit herstel een on dragelijke last voor de ge meenschap zou vormen en daarom voor een belangrijk deel door de gedupeerden #e!f zullen moeten worden gedra gen. Met diepe bezorgdheid hebben de gedupeerden hier van kennis genomen. Nu de tijd van offers brengen aan gebroken is, verdwijnt, wat oorspronkelijk als Christen- picht en vaderland sche plicht aanvaard werd, in nevelen. Dankbaarheid bestaat er, dat de overheid de dichting van de dijken uit alle macht bevorderd heeft, dat de ver- keersbruggen snel werden her steld, dat alle schade tot f 3000 volledig wordt vergoed. Maar daarnaast hoopt men, dat ook de zwaarder getrof fenen op een billijker schade vergoeding zullen kunnen re kenen, dan thans het geval is De brochure vat daarna de Zeeuwsche wenschen. toege licht door tal van markante voorbeelden, in 16 punten sa men. Xnplaats van de verkoop waarde 1940 wordt verlangd: voor gebouwen, vee- en ande ren inventaris en boomgaarden de vervangingswaarde op hef tijdstip van herstel vermin derd met de voor rekening van gedupeerde de door des kundigen geschatte gekapita liseerde meerdere opbrengs! met inbegrip van de besparing van onderhoudskosten wegens oud voor nieuw. Voorts vergoeding van de verloren handels- en bedrijfs voorraden op basis van wer kelijk besteden koopprga en vergoeding van te velde staand gewas op basis oogst- waarde. Gevraagd wordt be stendiging van de vergoeding van kosten van levensonder houd bij wegvallen der inkom sten of sterken terugval daar van, vergoeding van de nu- ren en pachten, herstel der beschadigde gronden op kos ten der gemeenschap, vergoe ding van de oogstdepressie cp beschadigde gronden, ver goed in r van huisraad en lijf goederen op basis kostprijs min afschrijving etc. Gevraagd wordt de polder- lasten niet op de polders t« doen drukken voor zoover het herstelwerken betreft, het grondverlies in grond te ver goeden, gedupeerden bij her stelwerkzaamheden zooveel mogelijk in te schakelen, be- lastingfacilibeiten toe te staan m de nersteivergoeding afhan- --i'Wk te stellen van de welge steldheid van den gedupeerds. Ten slotte wordt gevraagd, de kwestie der molestverzeke- ring aan een nieuw onderzoek te onderwerpen en de defini tieve herstelregeling met te rugwerkende kracht te doen invoeren, om onbillijkheden t© voorkomen tusschen de ver schillende gedupeerden. Het is goed, dat deze bro chure juist thans verschijnt. De Kamerleden nemen aan hun bezoek thans een tastbare herinnering aan de herstel wenschen van Zeeland mee naar huis. VERGETEN? Vorige week is den dykwer- kers hulde gebracht voor hun taaien en volhardenden ar beid. Volkomen terecht natuur, lijk, maar toch is er een groep personen, die reeds vanaf vo, rig jaar Paschen geregeld hebben meegevochten in den strijd tegen de golven en die bg deze huldiging niet eens genoemd zgn. Wg doelen hier op de stille werkers van „de Schelde", die, evenals de dijkwerkers, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat hebben gewerkt op de kranen en perszuigers om deze in orde te maken en te houden. Ook zg trokken er, weer of geen weer, bij nacht en oniij op uit naar den Nolledyk of Rammekens. En ook hun «oml, na de droogmaking, een woord van lof toe, ook al deden zg het niet om „dank- je" te hooren. Wjj willen vanaf deze plaats hun dien lof bg dezen toezwaaien. Ook hun deel in de droogmaking van Walche ren is niet vergeten Zondag J.L hield de Federatie van de kanariekweekersver- eenigingen Middelburg, Goes, Bergen op Zoom en Roosen daal haar jaarlgksche verga dering en wel deze keer te Middelburg. De vergadering had een prettig verloop en er werden vruchtbare besprekin gen gevoerd. De Fed. Tentoon stelling zal dit jaar worden gehouden te Bergen op Zoom. De grieven der slagers. Naar aanleiding van hetgeen het A.N.P. dezer dagen mede deelde over de grieven der sla gers inzake de vleeschdistribu. tie, ontvingen wij van de Vak groep Slagers Gewest Zeeland een schrijven, waarin tot uiting wordt gebracht, dat de sla- gersgrieven door het a.N.P. niet ontzenuwd worden. De slagers wenschen, dat geen versch vleesch in de vleesch- fabrieken in blik verpakt zal worden, zoolang het vleesch- rantsoen geen 300 gram per week bedraagt en verder, dat er een einde wordt gemaakt aan den h.i abnormalen toe stand, dat zooveel vleeschwaren naar de kruidenierswinkels gaaan, terwijl de verdienste der slagers slechts een vierde van normaal ia. Op onze bureaux te Middel burg en Vlissingen ligt thans ook de passagierslijst van het m.s. •.Bloemfontein"' ter inza ge, dat men ruim 1300 repa- trieerenden aan boord vermoe delijk 11 Maart te Amsterdam zal aankomen. landarbeidersloonen in zeeland. Bg beschikking ged. 20 Fe bruari 1946, heeft het College van Rijksbemiddelaars voor Zeeland vastgesteld, dat de geldende loonregeling ia ver lengd tot 30 April 1946, dat vanaf 1 Maart het loon van paardenknechta weer 36 per week bedraagt. Het loon voor vaste en lo3se arbeiders blg'ft 60 cent per uur. sonen opstonden gebeurde het den laatsten tjjd meermalen dat men met natte voeten aan den anderen kant kwam. De dienst wordt nu met roeibooten onderhouden. Reikhalzend ziet men uit naar het oogenblik dat de brug klaar zal zijn. raadsvergadering vrouwenpolder. In de dezer dagen gehouden raadsvergadering van Vrou wenpolder werd besloten, dat nogmaals getracht zal worden een politiepost op Gapinge ge vestigd te krijgen. Eveneens zal nogmaals met klem aan Ged. Staten worden verzocht de mogelijkheid onder het oog te zien een busverbinding naar Vrouwenpolder te willen in leggen. Besloten werd een be drag van L.03 per inwoner beschikbaar te stellen voor de feesten der dijkwerkers. Een bedrag van 0.10 per inwoner werd ter beschikking gesteld van de Stichting Zeeland 1945. Het vermenigvuldigingscgfer voor den aanslag schoolgeld werd bepaald op twee. Een voorstel van B. en W. werd aangenomen tot aankoop van een brandspuit voor Gapinge. De wenschelijkheid tot het in stellen van een gemeentelijken ophaaldienst voor vuilnis zal nader onder het oog worden gezien. Kerknieuws In het kader van de alge meene Zendingsvoorjaarsweek is er Vrijdagavond 8 Maart in de Bogardzaal te Middelburg een zendingsbg eenkomst voox ouderen en jongeren. De Generale Synode der Ned. Herv. kerk is in deze week in vergadering bgeen. Zaterdag en Zondag gaven het muziekgezelschap, ..Vero- nica" en de rederijkerskamer „Al doende, leert men" een uitvoering, de eerste voor, de laatste na de pauze. Met een fleurigen Scho- tenmeyer-marsch zeite de di rigent, de heer Everwijn, in en dwong tot luisteren. Al moes ten in de laatste weken eenige repetities vervallen en hield ziekte een paar blazers thuis, het corps het eerste, dat bij den terugkeer van H.M. in '45 'n West 7eeuwsch Vlaanderen A feet Wilhelmus deed hooren daar enthousiast achter zijn lessenaars en 't nam zich klaarblijkelijk voor om zgn gasten een- genoegen te berei den. Dat is gelukt. Eén op. meriting: het valt op, hoe wei nig de spelers op de aanwijzin gen van hun dirigent acht slaan. Na de pauze was de beurt aan A.D.L.M., de 58- jarige, door den oorlog zwaar geteisterde tooneelclub. Wat die amateurs deden was een verrassing. Wat moet de voor bereiding een moeite gekost hebben De typen waren van de hoofdrol tot den veldwach ter toe voortreffelijk. Het pu bliek genoot. Zondagavond was een deel van de toehoorders hinderlijk. Aantrekkelijker zou het zijn. als zij zich als wer. kende leden opgaven. betaal niet te veel. Als U, vroeg of laat, niet op de koffie wilt komen, betaal dan voor Uw koffie niet meer dan 1.80 per kg. De beroepen predikant van de Hen,-, gemeente van Sluis en St. Anna ter Muiden. pro ponent M. N. Schrale te Breu- kelen hoopt Zondag 17 Maart intrede te doen. De bevestiging zal geschieden door het Syno delid Dr. H. J. Honders te Was senaar. De heer Schrale trouwt Maart. Het overzetveer te Souburg 's voor eenige dagen uit de vaart genomen voor reparatie. Dit is geen overbodige luxe want wanneer er eenige pe® CHURCHILL VALT MOSKOU AAN. Churchill, die thans In de V. S. verbljjft, heeft te Fulton in Missouri een rede gehouden, waarin hij het Russische gevaar in de zwartste kleuren afschil derde en een bedreiging voor den wereldvrede noemde. „Nie. mand weet wat Sowjet-Rusland en zgn communistische inter nationale Ln de naaste toekomst zullen doen of wat de grenzen zjjn van hun neigingen tot ex pansie of proselierenmakery. Daarom moet de Uno onmid dellijk een sterk internationaal leger krijgen. Overal tracht Rusland een politieregime te vestigen en met uitzondering van Tsjecho- Slowakye bestaat er in Oost en Midden Europa geen ware democratie. Overal zjjn d© communistische partijen of vijfde colonnes een bedreiging voor den vrede. Ik geloof niet. dat Rusland oorlog wil. slechte een onbeperkte uitbreiding van haar macht. Alleen voor kracht hebben de Russen ech ter blijvend respect. 1 APRIL NIEUWE SCHOENENBONNEN. Het Centraal distributiekan toor deelt mede, dat met in gang van 1 April a.s. nieuwe schoenenbonnen in gebruik zullen worden genomen. Om trent de wijze waarop deze bonnen zullen worden uitge reikt zullen nog nadere me- dedeelingen volgen. In verband hiermede zullen de thans in omloop zijnde schoenenbonnen na 16 Maart a.s, hun geldigheid verliezen. Zij zullen nog tot en met 9 Maart a.s. worden uitgereikt. Ruiling der oude bonnen te gen nieuwe zal in geen enkel oeval plaats kunnen hebben. Men dient dus op de oude bon nen zoo spoedig mogelgk schoenen te koopen. GEEN EXTRA VOEDSEL VOOR DUITSC HERS. De Britsche regeering heeft besloten, dat Duitschland ach teraan zal komen in ie ry van staten, die recht nebben op erstrekking van extra voe<L seL VLOOTBASIS HOLLAND IA AANGEKOCHT. De Nederlandsche autoritei ten te Hollandla op Nieuw Guinea hebben voor 17 mil lioen gulden van de Amerika nen de complete marinebasis overgenomen, met tal van ma chines en voorraden. DE NEDERLANDSCHE WALVISCHVAART. Nederland gaat ter wal- vischvaart. Voor onze traan- en vetvoorziening is dit drin gend noodig. De „Willem Ba- rendsz.' zal worden omge bouwd tot een dryvende traan- kokerij. De productie van deze dryvende fabriek wordt be rekend op maximaal 2.568.000 liter in een seizoen van 120 dagen. 8 jagers zullen de ..Wil lem Barendsz" vergezellen. Met het oog op onze vetvoor ziening is de walvischvaart van groote beteekenis. Voor- loopig zal men on2e behoefte aan traan nog slechts gedeelte lijk kunnen voorzien, maar in het 2de of 3de seizoen waar schijnlijk reeds geheel, terwijl op den duur zelfs op een Graanoverschot valt te reke nen, waaruit dan weer devie- zeninkomsten mogelgk wor-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1