H.H. BOUWERS! BED STICHTING TOEZICHT POLITIEKE DELINQUENTEN. Nadat in Sept. 1945 tot op richting van de Stichting Toe zicht Politieke Delinquenten was overgegaan is in de af- geloopen maanden het appa raat dezer stichting opge bouwd. Aan de stichting is opge dragen het toezicht op voor waardelijk buitenvervolging gestelde politieke delinquen ten, waarbij do voorwaarde van „onder toezichtstelling" is opgelegd. Voorts brengt de stichting op verzoek van den rechter, het tribunaal of den proc.-fiscaal voorlichtingsrap porten over politieke delin quenten uit. Ook moet ge tracht worden den politieken delinquent na beëindiging van den straftijd of na zijn voor waardelijke buiten vervolging, stelling weer in de samen- loving in te schakelen. De Stichting begeeft zich aiet op het terrein van de rechtspleging. Verzoeken om vrijlating richte men derhalve niet tot haar. Te Middelburg U een plaat selijke afdeeling opgericht. Het bureau is gevestigd: Koe poortstraat 6. Middelburg (tel. 2044). Onder deze afdee ling ressorteeren alle gemeen ten in de provincie Zeeland. Een correspondentschap is gevestigd te Zierikzee (voor Schouwen en Duiveland, Tho- len en St. Philipsland); het adres hiervan is: Adj. M. Ha- verhoek, afieelingscomman- dant der Rijkspolitie te Zie rikzee. ZEEUWSCHE ZANGERSBOND. De Zeeuwsche Zangersbond „Zang Veredelt" hield dezer dagen een algemeene vergad ring in hotel „Centraal" te Goes. Voorzitter was de heer C. Blok Hzn. De bond zal_dit jaar 50 jaar bestaan, concours zal georganiseerd worden te Kortgene Hiervoor gaven zich reeds voldoende vereenigingen op. Het bonds lied zal in druk verschijnen Het bericht, dat het concours te Kortgene zal gehouden wor den, is aldaar met groot enthousiasme ontvangen. De vergadering was, gezien de nog slechte reisgelegenheden, vrij goed bezocht. GRAMOFOONPLATEN GEVRAAGD. De commissie cultureele geestelijke verzorging werklie den Wederopbouw m Zeeland heeft ten behoeve van eenige kampen groote behoefte aan gramofoonplaten. De menschen die daar heele avonden zitten hebben behoefte aan afleiding. Wie van de lezers willen hun platenvoorraad eens nazien Het liefst ontvangt men marschmuziek en goede Hol- landsche zang. Als men wat heeft, laat men het dan toezenden of laat men een berichtje sturen. Het Wordt dan afgehaald. Het secretariaat is gevestigd te Nieuw- en St. Joosiand, te lefoon 310. BENOEMINGEN. Het bestuur der „Stichting Herstel Zeeland 1945" heeft met Ingang van 1 Maart a.s. benoemd tot directeur van het bureau Noord-Zeeland van ge noemde 'stichting, de heer ir. C. B. Roest, kapitein C.N.V. te Zierikzee. Aan mr. E. J. N. M. Bo. gaerts te Oostburg is eervol ontslag verleend als griffiei van het Waterschap „Het Vrije van Sluis" en Denoemd Lot griffier de heer C. van Zuilen, commies ter Prov. Griffie te Middelburg. Ged. Staten van Zeeland hebben aan den heer J. A. Fe|j te Terneuzen wegens be reiken van den 65-jarigen 'eeftijd eervol ontslag ver. •eend als opzichter in ttfde- lijken dienst bij den Prov. Wa terstaat. TRIBUNAAL GOES. L. Hollestelle, landbcuwers- knecht te Wolphaartsdijk, 7 maanden interneering en ontz. rechten. A. van de Berge, schipper te Krabbendijke, 3 mnd. inter neering, verb.verkl. verm. tot 200 en ontz. rechten. M. E. Tuiten-Henkeler te Kloe tinge, 8 mnd. interneering, ontz. rechten en verb, verkl. inboedel voor zoover in bruik leen afgestaan. P. Flipse te Wolphaartsdijk mnd. interneering en ontz. rechten. In de zaak tegen J. W. J. Hollander, wed. J. H. Krau- wel, is hervatting van het on_ derzoek gelast. DRUKKER MAAKTE 18.000 OVERWINST. Een boekdrukker in het Zui den des lands had enkele boekwerken in den handel ge bracht, waarin geschreven was ever de bewogen jaren, die achter ons liggen. Daar- voor had hij prijzen berekend, die wel driemaal zoo hoog waren als toegestaan, zoodat hij een ongeoorloofde winst van ruim 18.000 had ge maakt. De industrieele con troledienst van de prijsbeheer. sching maakte tegen den over treder proces-verbaal op. Sport HET KEDERLANDSCHE ELFTAL VOOR LUXEMBURG. Het Nederlandsche voetbal elftal, dat op Zondag, 10 Maart a.s., in Luxemburg uitkomt tegen het Luxemburgsche na tionale elftal, is als volgt sa mengesteld: doel Kraak (Stormvogels); achter: Wilders (van Blauw-Wit), Van der Linden (van Ajax); midden Van Buitenen (van Hermes- D.V.S.), Pelikaan (van Lon- ga); Stijger (van Blauw-Wit), voor: Holleman Ivan V.U.C.), Wilkes (van Xerxes), Lenstra (van Heerenveen), Smit (van Haarlem) tevens aanvoerder, Bergman (van Blauw-Wit). reserves: Van Raalte (van Blauw-Wit), Potharst (van Ajax), Van der Veen (van Ajax), Van der Vegt (van H.B.S.). Wedstrijd pr. District IV. Ie kL: NOADRBC; RK TVV—Longa; BW—Willem HVlissingenHelmond. 2e kL C. Middelburg— Goes. 3e kL G.: De Zeeuwen n Middelb. H; RCS—EMM; Goes IIZeelandia; Vlissingen II 3e kl. H: Corn. BoysHulst; SluiskilSteen. 3e kl. I: Breskens n Hoofdplaat; Schoondijke Aardenburg; IJzendijkeBier vliet. BONDSELFTAL— ZWALUWEN 4—3. De te Rotterdam gespeelde wedstrijd BondselftalZwalu wen eindigde in een 43 over winning voor het Bondselftal. De ruststand, was 33 en eerst eenige minuten voor het einde maakte Lenstra het winnende doelpunt. Julius Krug is benoemd tot Amerikaansch minister van binnenlandsche zaken. Officieele publicaties HINDERWET. B. en W, van Middelburg maken bekend, dat het ver zoek van de firma W. de Schrijver om in perceel Seis- straat no. 19, kad. bekend ir. sectie D, nr. 2939 werktuig machines en een electro-mo tor te mogen plaatsen en ver plaatsen door hen is ingewil ligd. Weerbericht RUSTIG WINTERWEER. Geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond. Donderdag nacht matige vorst, in het bij zonder daar waar sneeuw ligt, aan de kust temperaturen om het vriespunt Vrijdag ochtend plaatselijk mist of ne vel Overdag temperaturen als Donderdag. Plaatselijk nog eenige zonneschijn, doch later toenemende bewolking. Vrij zwakke, veranderlijke wind, geen neerslag van beteekenis. Zon en Maan. Zaterdag komt de zon op te 7,26 en gaat onder te 18-20. De maan resp. te 7,26 en te 16,35. Hoog- en laagwater Vlissingeu Zaterdag hoog te 1,10 en 13,38, resp. 1,73 en 1,91 m. N.A.P. Laag te 7,42 en 19.56 resp. 2,08 en 1.94 m N.A.P. Radioprogramma's ZATERDAG. Hilversum I (K.R.O.): 7,00 Ber., 7,15 Och- tendgymn., 8,00 Ber., 8,15 Gram., 8,45 Lezing, 9,15 Gram., 10,10 Voordr., 10,30 Pianoreci tal, 11,00 Ziekenuurtje, 12,00 Kwintet Jaap Brill, 12,30 Hoe Ned. den vrede wint, 12,35 Claire Hegedus, 13,00 Voor de Ned. strijdkr., 13,30 Gram.. 13,45 Tooneelbesehouw., 14,00 Gram., 14,15 Engelsche les 14,45 Zang, 15,00 Conc., 16.30 Kinderuurtje, 17,00 Conc., 17,45 Gram., 18,00 Nina Dolce, 18,30 Weekoverzicht, 18,45 Nina Dol. ce, 19,00 Ber., 19,30 Voor de Ned. strijdkr., 20,00 Ber., 20,05 Lichtbaken, 20,30 Bureau Oor. logsdocumentatie 20,35 Gram, 20,45 Hoorspel, 21,30 Gram., 22,00 Ber., 22,20 Interview, 22,35 Gram., 23,00 Erica Helen, 23,30 Gram. Hilversum II (V.A.R.A. en V.P.R.O.): 7,00 Ber., 7,15 Och- tendgymn., 8,00 Ber., 8,20 Gr,g 10,00 Morgenwijding, 10.20 Gr., 10,30 Voordr., 10,45 Conc.» 11,00 Voor de arbeiders; 12.00 Carso Carcassola, 12,35 Johny Meyer. 13,00 Ber., 13,15 Marschmuziek, 14,00 Lezing, 14,15 Vrouwenrubr., 14,45 Boekbespreking, 15,00 Conc., 16,00 MaJeische les, 16,15 Men vraagtwij draaien, 16,45 Sportpraatje, 17,00 Zang, 17,30 City halfuurtje, 18,00 Ber., 18,18 Gram., 18,20 Het rijk over zee, 18,45 Conc., 19,15 Le zing; 19,30 Bijbelvertelling; 20.00 Ber., 20,05 Cabaret, 21.15 Weekoverzicht, 21,30 Hoorspel, 22,00 Eddy Walis, 22,35 Voor dracht, 22.50 Gram., 23.00 Ber., 23,15 Gram. Hoe Jantje Kruizemunt een erfenis kreeg door O. Th. Rotman G0. Op 'I relfde oogenblik was me neer Kruizemunt be vrijd! Doordat er va* achteren plotseling niet meer getrokken werd, schoot hij met een vaart door de opening naar buiten* de politie-agent, die daar trok, viel op eens achterover ea meneer Kruizemunt beschreef een sier lijke boog door do lucht; 't was net, oil ze een acrobaten- nummer ten bests gavenI Met groote blijdschap geven w|j kennis van de geboorte van ons Dochtertje en Zusje LEVINA (INEKE). J. C VINKE. L J. VINKE—KUNST. KEESJE. Middelburg, 27 Februari 1946 Loskade 31. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onzen Zoon DINGEMAN JOHANNES JACOBUS. J. J. VAN DE VELDE R J. VAN DE VELDE— HAAZE. Vlissingen, 27 Februari 1946. Scheldestraat 18. Tijd.: St. Joseph-ziekenhuia. Ondertrouwd Goes Brugge. G. GROOSMAN. J. LANTSOGHT. Voor de vele blijken van belangstelling, ontvangen bij onze 55-jarige Echbvereeni- ging. betuigen wij onzen har- telijken dank. M. HUTEREGTSEN. J. HUIBREGTSEN— LIEVENSE. „Zonneveld", OostkapeUe. Zaterdag 2 Maart hopen J. J. LAMBREGTS i M. C. BOSSAND J den dag te herdenken, dat 5 zij 30 jaar in den echt zq'n verbonden. Dat zij nog lang ge- X spaard mogen blijven, is de wensch van hun Vrien- den Oostburg, Februari 1946. Ver. v. Vrijzinnig Hervormden te Middelburg. Zondag 3 Maart, n.m. 2.80 uur DS. KLEINMAN, Ned. Herv. Pred. te Renesse in de Doopsgezinde Kerk. Voordracht-avond van verzen uit den oogst der laatste Jaren door Lida Kuipers-v. d. Mey op Donderdag 7 Maart a.s., des avonds 8 uur, in de boven zaal van 't Schuttershof Toegangskaarten h 1.25, lncl. rechten, UITSLUITEND ver krijgbaar: Boekhandel ,,'t Zoek. licht" en Boekh v. B.ENTHEM JUTTING SMITS, Middel burg. EVANG. LUTH. KERK. Zondag 3 Mnart 1940, Middel burg v.m. 10 uur en Vlissin gen 's av. 7.808.30 uur DS. H. JOHANNES van Zeist. VRRLOREN rond Polshorloge, merk „Ancre Suisse". Tegen belooning ter. te bez.: HAR TJES, Badhuisstraat 105, Vlis singen. GEVONDEN een Heerenhor loge in den trein tusschen Krabbendijke en Goes, komen de uit de richting Roosendaal. Terug te bekomen tegen ad- vertentiekosten bij A. KOP- MELS, Parkzicht A 7, Waar de (Z Eenigen tijd geleden vonden wij in onzen winkel een paai glacé Handschoenen, welke dame heeft deze vergeten? Fa. Wed C. PATERIK, Nieuwe Burg 3537, Middelburg. UITVOERING op ZATERDAG 2 MAART en ZONDAG 3 MAART a.s„ in samenwerking met de Muziek- vereenlglng „Veronica" en de Tooneelvercenlging „Aldoende leert men", bij den Heer P. DE WITTE te ZUIDZANDE. Aan vang 7 uur. NA AFLOOP BAL Hiermede vervullen wij den treurigen plicht, ken nis te geven, dat heden is overleden na een langdu rig, doch geduldig gedra- gm lijden, onze geliefde chtgenoote, Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, Zuster, Behuwdzuster, Tante en Behuwdtante MAGDALENA ALMEKINDERS geboren LUTEIJN. in den ouderdom van ruim 74 jaar Retranchemenfc (evac.-adres Z 77); C. J. ALMEKINDERS. Retranchement: J. W. ALMEKINDERS. J ALMEKINDERS— RISSEEUW. Zuidzander D. C. ALMEKINDERS. E. D. ALMEKINDERS— FREMOUW. COR. CORRÏE. IZAAK. DAVID. Retranchement C M. ALMEKINDERS. Oosterhout: N. M. ESHUI9 ALMEKINDERS. H. ESHUIS. HERMAN. Retranchement C. J. ALMEKINDERS. S M ALMEKINDERS MASCLEE. COR. Retranchement, 26 Februari 1946. De teraardebestelling zal plaats hebben te Sluis op Zaterdag 2 Maart a.s. 28 Februari werd te Middelburg ter aarde be steld onze lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en Over- gootmoeaer, Mevr. E. BOASSON—SNOEK, Wed van den Heer CHARLES BOASSON, overleden te Rijswijk 6 Januari 1945, in den ouder dom van bijna 87 jaar. Uit aller naam, S. VERHULST— BOASSON. Alleenstaand gepensionneer. de Weduwnaar vraagt Vrouw of Huishoudster van middelb. leeftijd. P. DE PRIESTER, Marnixplein 30, West-Souburg. De Secretaris-Pdnningmeeslei der Schade-enquête-commissie Middelburg maakt bekend dat de term|jn van aangifte voor schade ontstaan in het inunda- tiegebled afloopt, voor zooveel betreft Walcheren ten Westen van het kanaal op I Mei a.s. Voor dezelfde schade betref fende Walcheren ten Oosten van het kanaal loopt de termijn tot 1 Juli a s. In verband met de omstan digheid dat de aangiftetermijn voor alle andere schade, dus schade niet in geïnundeerd ge bied, op 1 Maart gesloten is en het noodzakelijk is de aangif ten en de correspondentie, die deu laatsten t|jd b|j voormelde commissie Is binnengekomen, eerst te ordenen, is voormeld bureau vanaf 1 Maart t/m 1L Maart voor het publiek geslo ten. Telefonisch aangesloten onder no. 2069 RIJWIELHANDEL SCHOUT, Zandstraat 23, Middelburg. Brood, en Banketbakkerij Westkapelle Telefonisch aangesloten K 1188 No. 881. J. REIJNIIOUDT. Telefonisch aangesloten onder No. 2478 B. JANSE, v. h. L. JANSE. Nieuwe Oosterschestraat 34. Middelburg. WIJ LEVEREN WEER LUCHTBUKSKOGELS Firma W. DE SCHRIJVER MIDDELBURG. ZATERDAG 2 MAART A.S. HEROPENING van de Eetsalon „MODERN" Walstraat 27 Vlissingen. Evenals voorheen hopen w|j U wederom vlug en goed te be dienen. W|j noodlgen U vriendelijk uit eens een k|jkje te komen ne men. Beleefd aanbevelend. Muziekvereeniging „EXCELSIOR". Uitvoering op Zaterdag 2 Maart a.s., 8 uur, in het Schuttershof te Middelburg. Bal na met de Babytonband. Kaarten 1.20 bij C. Hen- drikse, Volderstraat 7, Leen Geers, Zuidsingel 28, A. Brood man, Rozenstraat 62 en aan de zaal. Mevr WESSELlNü, Boui. Eversen 20, Vlis singen, vraagt een MEISJE van 812 uur. Het architectenbureau Ir. A. ROTHUIZEN en Ir. P. J. 't HOOFT vraagt voor z|jn kantoor te Goes een aankomend Teekenaar, tevens belast met eenvoudig administratief werk. Sollicita ties te richten aan het bu reau, Bierkade 5. Gevraagd een aankomende Landbouwersknecht, in- of uitwonend. M. VAN STRIEN, Bqleveldpolder 1, Nieuwland. Landbouw-Fru itteeltbedr|jf vraagt voor direct een BOEKHOUDER, bekend met belasting en loon administratie. Eenigszins be kend met Landbouw en Fruit teelt strekt tot aanbeveling. Brieven met inlichtingen en verlangd salaris onder No. 245, Boekhandel FANOY, Middel burg. Mevrouw DAAE, Boulevard Bankert 14, Vlissingen, (klein benedenhuis), zoekt hulp voor halve dagen in haar gezin voor 4 personen, 't z|j Dagmeisje of Werkster. Aanmelden liefst 'a avonds tusschen 7 en 8 uur. Gevraagd MEISJE voor halve dagen. SlagerH DE BADTS, Walstraat 100, Vlis singen. HUISHOUDSTER gezocht door man met Jongen van 15 jaar. Na wederzjjdsch oedvinden genegen te huwen. Jrieven lett. K 11, Bureau P.Z.C., Vlissingen. AMSTERDAMSCHE BANK N.V. Bijkantoor MIDDELBURG, vraagt 1e. Beamble voor de boek houding; 2e. Twee mannelijke of vrouwelijke administra tieve krachten. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties. Gevraagd voor zoo spoedig mogelijk een HUISHOUDSTER van middelbaren leeftijd b|j man alleen te Grgpskerke of inwoning aangeboden aan echtpaar zonder kinderen, dat genegen is alleenstaand per soon te verzorgen. Voor inlichtingen zich te wenden tot A. FRANCKE, B 5a, Gr|jpskerke. Gevraagd NET MEISJE voor heele of halve dagen. M. SCHOENMAKER, Dames- en Heerenkapper, Scheldestr. 64, Vlissingen. Een HUISHOUDSTER gevraagd, middelb. leeftijd, A. W. BAKKER, Paspoort straat 2, Souburg. Wegens ziekte der tegenwoor dige terstond gevraagd een MEID. G. KOPPEJAN, Oude str. 190, Veere. Gevraagd een nette WERKVROUW voor 1 middag in de week. JULIANUS, Koningstraat 4, Middelburg. Secretaresse bij den Weder opbouw zoekt tegen 1 April Kamer met pension te Middel burg. Br.: KLARENBEEK, Singel 812, Vlissingen. Volksherstel Haarlem roept op voor zijn Sociale Co lonne in internaat-verband: Meisjes van 20-30 jaar. Practisch geschoold, diploma gewenscht (huishoudel. werk). Salaris en conditie naar vast gestelde normen. Opgave- en inlichtingen bij Mej. M. G. HINLOOPEN, ten kantore van Volksherstel, Ke naupark 31, Haarlem. Gevraagd een METSELAAR. W. WALRAVEN, Timmer- en Metselbedrijf, St. Laurens. Gevraagd voor direct BANKETBAKKER, voll. met het vak bekend, liefst gediplomeerd; 2 Banketbakkers, Halfwas, volslagen Broodbakkers. Hoog loon, levenspositie. Soli.: C. LOUWERSE, Kieft- straat 84, Koog a. d. Zaan. Chef-bedrijfsleider v. d. BRINKS BAKKERIJEN Amsterdam Zaandam. CHAUFFEUR. Gevraagd CHAUFFEUR, vast werk. Flink loon. Transport bedrijf GEBR. VROEGOP, Brakstraat 28, Middelburg. Op Accountantskantoor in West-Brabant (lid N.I.v.A.) kunnen geplaatst worden eenige meer gevorderde assistenten beginnende assistenten, steno-typistes en typistes. Brieven met volledige inlich tingen omtrent theoretische en practische scholing onder lett. L li, Bureau P.Z.C.. Vlis singen. Het PROVINCIAAL GASBE DRIJF ZEELAND vraagt een KANTOORBEDIENDE. Brieven te richten aan de di rectie, Wilhelmlnastraat 10, Vlissingen. KAPSTER biedt zich aan. Met net vak bekend. Br lett. J 11, Bureau P.Z.C., Vlissingen, GEMEENTEBEDRIJVEN MIDDELBURG. Dank zij de medewerking van de directies van zuster bedrijven en van de betrokken personen, z|jn thans sedert eenigen tijd eenige monteurs en fitters van elders bij ons werkzaam voor de herstellings werkzaamheden in het droog- gekomen gebied. W|j hebben echter nog een aantal werk. krachten noodig en kunnen deze ook krijgen, maar wp kunnen zij niet hierheen laten komen daar w|j geen onder komen (kost en inwoning) voor hen hebben kunnen vin den. Wij doen dan ook langs dezen weg een Deroep op degenen die dit wel kunnen verleenen en verzoeken deze zich met ons In verbinding te willen stellen. Z|j dragen op deze wijze b|j, tot een vlugger verloop van de herstelwerk zaamheden. Middelburg, 28 Februari '46, De Directeur der Gemeente bedrijven, Ir. B. C. ROETERS VAN LENNEP. bericht: Nu onze militaire diensttijd ten einde is houden w|j ons weer aanbevolen voor REPARATIE WERK aan Radiotoestellen, Stofzuigers, Strijkbouten. Koo kapparaten, Electrische installaties, enz. Aanbevelend, ELECTRO-TECHNISCH INSTALLATIE-BUREAU B. A. A. VERGOUWEN, Gortstraat 47, Middelburg. HET HUWELIJK lig tf huis ma ken Uw leven rijker en gelukkiger. BUREAU „DISCRETIA" heeft ook voor V beschaafde relaties van Uw eigen geloofsovertuiging. Nic. Wlt- senkade 31, A'dum-G. Spreekuur: 9.80-12 u. v jn. Voornaamste betaling eerst na Uw huwelijk. Vraagt direct kosteloos inlicht, in blanco enveL TIMMERMANS AANNEMERSBEDRIJF N.V. Zweedschestraat 2. Rotterdam Telefoon 67631- Voor Zeeland sedert 14 Jan. 1946 een kantooor geopend Adres: BADHUISSTRAAT 45, VLISSINGEN. W|j werken met eigen perso neel en beschikken over vol doende materialen om bescha digde panden definitief te her stellen. Thee, speciaal gemeleerd. ilohrrtj. Koffie steeds vers gebrand. KOmEBRAHDERIJ EX THEEHANDEL BREDA - TEL 8525 HEEREN SLAGERS EN WINKELIERS. Noteert U even: De Vertegenwoordiger van Zwanenberg's fabrieken Oss is verhuisd van Gortstraat 53 naar Heerenstr. 10 te Middelburg Orders kunnen vanaf heden aan bovenstaand adres verzon den worden. L, LEZER. HOKUS POKUS, VERFT MET „CROCUS!" Wees verstandig, doe het ook 's. Pakjes klee ren en kousenverf! Thans ook zwart en donker blauw uit voorraad leverbaar. Zend direct uw order aan POSTBUS 40, GOES. U KUNT NU BOUWEN MET GROOTE Groothandel vraagt Vertegenwoordiger op zeer aantrekkelijke voor- waarden. Brieven onder no< A 568, bur. „Zeeuwsch Dag» blad", Goes. (plm. 4 per M2) Zonder vergunning direct uR voorraad leverbaar Inlichtingen bij: i J. F. BAARENDS OOSTSINGEL 96 - GOES. Hh PLUIMVEEHOUDERS VAN O. ZUID-BEVELAND. Levert Uw KUIKENBON in aan onderstaand adres: JAC. VERHAAGEN Poelier, Brouwerijstr. 13, Krulningen. 5 j. H.B.S.-B.-Leerstof. Volg thans Schrift. Cursus 5-J. H.B.S.-B. Sluit aan op L.O, GRATIS PROEFLESSEN. KOSTEN ZEER GERING. Zeeuwsch Instituut tot Bev<i der Alg. Ontw. en Wetensch. Vorming HANSWEERT - Telef 56. Voor direct gevraagd: FLINKE MONTEUR voor onze Afd. reparatie haarden, kachels, waschma- chines, enz. Prettige, zelf standige werkkring. Leeftijd ongeveer 25 jaar. H. MERISON ZN*8 IJZERHANDEL N.V., GOES. H.H. AANNEMERS. Hier Is uw adres voor ROLLUIKEN. Ook reparaties worden door ons uitgevoerd. A. OVERBEEKE Voorstad 38, Goes, TeL 204? Voor Uw BRUILOFTEN CLUBAVONDEN of PARTIJTJES oen fjjne HORS ü'OEUVRE, een keurige VLEESCHSCHO- TKL, HUZARENSLA, of wat U maar wilt van de Speciaalzaak H. KOPMELS, Scheldestraat 19 Telef. 210 Vlissingen. Te koop gevraagd MOTORCAR REER. Brieven No. 454, Bureau P.Z. C.t Middelburg. Te koop of te ruil z.g.aJL STOFZUIGER. GILLISSEN, Scheldestraat 36. Vli3Singen Wie ruilt zeem voor wol of lap zomerstof Schuitvaart- gracht 101, Vlissingen. Wie ruilt mijn 3-deelig bed met peluw en 2 kussens voor dressoir? Brieven lett. H 11, Bureau P.Z.C., Vlissingen. Wie ruilt mijn 2 nw. Eng. bul. lenbanden, 28 x L Vfe voor vloerbedekking, loopers of iets derg,? Br. no. 458, Bureau P.Z.C., Middelburg. Wie ruilt mijn stofzuiger van 220 V. voor een van 127 V J. GELJON, Eigenhaardstraat 37, Middelburg. Wie ruilt mijn in g. st. z. Da- mesr|jwiel voor een in g. st. z. Naaimachine VAN HELLE MAN, Pluimstraat 12, Mid delburg. Wie ruilt m|jn nieuw v.o. ke telpak GJML. voor 6 kn. wol, bruin of donker bl„ en m|jn goede jongensschoenen, m. 39, voor pop? Westdrjkstraat B 20. Arnemuiden, Te koop gevraagd i.g.st.z, SPEKSTANDAARD. J. MAAS, B 473, Koudekerke Te koop gevraagd: prima Stofzuiger en Kinderstoel. ZIETSE, Singel 166, Vlissin- Te koop gevraagd: 6 JONGE KIPPEN. J. K. DE NOOIJER, Dorpsstr B 37a, Gapinge Te koop gevraagd: draagkus- sen en rooIersb|jl. L. W. KODDE, Noordbeeksche weg, Souburg. Te koop: Wandelwagentje ea RUwlelzltje. Van Teylingenstr. 12, Souburg. gevraagd een i.g.s.Z, Te koop 2-PÈRS. veërenbë met peluw. Wed. J, HUI» BREGTSE—VERHULST, Markt E 2, Domburg. Te koop of te ruil: 35 in goe den staat zijnde leesboeken. Te bevragen: H. DEN HAMER, Nieuwstraat 35, Retranche ment. Te ko< eiken tafel en Vulkachel DEKKER, Slijkstraat 10. Vlissingen. koop: Handwaschmachinct n Salontafel, ge. Uittrek- Te koop: KEUKENKACHEL. 50. Heerenstraat 21, Middel burg. Te koop: een in g, st. z. HAARDKACHEL. SCHR1ER, Bellinkstraat 37, Middelburg, Te koop: Klnderledikantje Box, Kinderstoel, eiken Bu reaustoel, Kinderwagen en een Jongenspakje, 2 j. (stof). Gra venstraat 4A. Vlissingen. Te koop: lvKIELHAAN, broed 1945. Vlissingsche str. B 325a, Koudekerke. Te koop: keukenkachel, 20; emmerkacheltje met buisje, 30. Bastion 37, Middelburg. i'e koop: KABINET. Rouaansche Kade 17, Middel burg Te koop gevraagd: 1-persoons ledikant met spiraal. RIebea- straat 4. Vlissingen Te koop: 1 paar z.g.a.n. br* damesschoenen, m. 37 (v.o.), f 7. A. Dekenstraat 63, Vlis. singen. Te koop: EEN VULKACHEL. A 47, St. Laurens. Te koop best volbloed VAARSKALF, 1% maand oud. jonge Fokzeug, 3000 Draineerbulzen en een Brik, in goeden staat. D. STRQÜ, Biggekerke. Te koop: Stofzuig Spanjaardstraat 29, burg. r. 125 V, Middel-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 6