PROVINCIALE ZEEUW5CHE COURANT Geheel Europa contra Franco Geen ingrijpen in Spanje, wel druk op Franco. UIT DE PROVINCIE Verplichte openstelling en sluiting van winkels geregeld Hoofdredacteur O. Batlfntlfn (met redactioncele medewerking van dr. W. H. Beekenkamp). Uitgave: Stich- tiilg P.Z.C.. Middelburg. Druk- firma F. van de Velde Jr., Vlissingen. Commissie van Bijstand J. L. van Leeuwen, Ds. M. L. W. Schoch. Vlis singen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKbNSCHE COURANT Vrijdag 1 Maart 1946 189e Jaargang Nummer 51 ABUNNBMLNISFKIJS '2b cenl pci week. 1 3 20 per kwartaal, Iranco per oost, i 3-45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per advertentie t 2-—. Bureau* gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60, telefoon 10 (2 limen Middelburg - Lnndensche Kaal 29. telefoon 2077 en 2924. Goes: Turfkade 15. telefoon 2475 Terneuzen Nieuwediepstraat 23 Postrekening 359300 Prov Ztcuwsihe Louiani. M.Jdelburg. Het Wereldgebeuren Amerika bezorgd over Engeland. De Amerikaansche regeering heeft thans voorstellen gedaan om gezamenlijk te protestee ren tegen de politiek van Franco en te beraadslagen over de gedragslijn, die te genover Spanje in de meest nabije toekomst zal worden gevolgd. In geen land van Europa zijn protestdemonstra ties achterwege gebleven te gen de terechtstelling van Garcia en in verscheidene hoofdsteden is het tot inciden ten gekomen voor de Spaan sche gezantschappen en con sulaten. Een zeer slechten indruk heeft het verder gemaakt, dat Franco troepen naar de Fran sche grens heeft gezonden. Niet omdat de 4000 Spanjaar den anderen vrees inboezemen, maar wel omdat daarmede door den „Caudillo" wederom een uitdagend gebaar wordt gemaakt. Franco zal onder den druk van dit alles moeten verdwij nen. Gaat hij niet vrijwillig, dan zal Spanje alleen komen te- staan en tot dusver is er nog geen staat in Europa ge weest, die een volledig isole. men't kon verdragen. Spanje kan dat zeker niet, omdat het in alle mogelijke opzichten van de groote mogendheden af hankelijk is. Welke gedragslijn de groote mogendheden zullen volgen Naar gemeld wordt bevat de Amerikaansche nota, die ge richt is tot Parijs en Londen, vooratellen om fel te pro testeeren tegen de politiek van Franco en te kennen te geven, dat de mogendheden bereid zijn om een gematigd over. gangsregime zonder Franco te erkennen, totdat verkiezingen zullen zijn gehouden. Ingrijpen in Spanje zullen de mogend heden vermoedelijk niet. Wel zullen zij 't Spaansche volk den raad geven, zich van Franco te ontdoen. Nu maar zien wat er verder gaat gebeuren. In de Vereenlgde Staten, die overigens heusch niet zoo sentimenteel zün uitgeval len en in Engeland als het om economische kwesties gaat nog steeds hun voornaam, sten tegenstander zien, begint men ernstige bezorgdheid aan den dag te leggen voor de po sitie en de toekomst van En geland. Het Britsche rijk heeft de Spaansche armada, Napoleon, keizer Wilhelm en Hitier over leefd. Thans wordt het door een dubbelen aanval bedreigd, door den Russischen druk op de verbindingslijnen in het Midden-Oosten en door het °P' komend nationalisme der Oos- tersche landen. Het Britsche rijk was de eerste verdedi gingslinie in den afgeloopen oorlog, het zal dit in den toe- komstigen oorlog in nog ster kere mate zgnZoo schrijft een blad als de New York Ti mes. En dit bewijst, dat de zorg inderdaad groot is. Merkwaardig is echter, dat de Amerikanen, die zoo graag vertellen wat anderen moeten doen, weliswaar aan Engeland Nieuws in een notedop De eerste groep Ncder. ïandsche officieren, die hun opleiding in Schotland hebben ontvangen, zullen dezer dagen naar Nederland vertrekken, waar zij in Ede zullen worden gestationneerd. Zij zullen het kader vormen van de eerste te vormen divisie van het nieuwe Nederlandsche leger. De sneeuwval in Nijme gen was Dinsdagmiddag zoo zwaar, dat via de radiocentrale een oproep werd gedaan voor vrijwillige sneeuwruimers, ten einde Woensdag de levensmid delenvoorziening, vooral van brood, mogelijk te maken. Dinsdagavond hebben e enige duizenden Rotterdam. m,ers den dirigent Eduard Flipse op diens SÖsten verjaar dag persoonlijk de hand go- drukt. De raad van Amsterdam heeft <ïen wnd. burgemeester, den heer F. de Boer bü zijn af scheid de gouden medaille der stad verleend. Bij K. B. is ingesteld de staatscommissie, welke tot taak heeft op zoo kort moge lijken termijn te onderzoeken in hoeverre het wenschelijk is, wijziging te brengen in de be palingen van de grondwet. -Het is niet uitgesloten, dat Frankrijk toch een parle ment krijgt- dat uit twee ka mera zal bestaan. Desbetref fende voorstellen zullen aan de constitueerende vergade ring worden voorgelegd. Twee en een half millioen lire was de buit van gewapen de bandieten, die een bank te Folignano in Italië beroofden. De automobielstaking te Detroit is geëindigd. De arbei ders kregen een aanzienlijke loonsverhooging. den raad geven, aan zfln kolo niale gebieden zelfbestuur te geven en de volkeren van het Nabije Oosten minder sterk te beïnvloeden, doch alleen, als het zeker is, dat hierdoor geen chaos ontstaat. Merkwaardig noemen wg dit. Omdat Nederland deze ge dragslijn volledig volgt ten aan zien van Indië en dat des on danks juist de Amerikaansche pers nog al eens met scherp schiet, als zij de Nederlandsche politiek in Indonesië op de korrel neemt. Russen sluiten grenzen van bezettingszone, De Sovjet-autoriteiten zou den de grens tusschen het door hen bezette deel van Duitsch- land en Tsjecho-Slowakge her metisch gesloten hebben. Rus. sische soldaten verklaren, dat de grenzen met de Britsche en Amerikaansche bezettings zón es ook gesloten zijn. Vol gens Russische militairen zou de sluiting het gevolg zijn van het ontdekken van 'n Duitsche spionnage-organisatie, die van Beleren uit geleid zou worden en voor Amerikaansche reke ning zou werken BATAAFSCHE SCHENKT 4 MILLIOEN VOOR LABORATORIA. De Bataafsche Petroleum Mij. heeft ruim 4 millioen gul den aan den Staat ter beschik king gesteld voor den bouw en inrichting van 3 laboratoria, aan de universiteit te Leiden en Delft en voor studiebeurzen. GEBLOKKEERDE SALDI MINDER DAN 100 VRLL Tegoeden op geblokkeerde rekening, welke volgens den stand per 1 Maart 1946 na kas- sluiting minder dan 100 be dragen. mogen met ingang van 2 Maart a.s. naar vrije kening worden overgeboekt. WEER KUNSTTERPENTUN Van 1 Maart ftf kunnen schildersbedrijven en bedrijven met eigen schilders wederom in aanmerking komen voor kunstterpentijn. Bónnen voor kunstteipentijn zullen in den vervolge door de plaatselijke distributiediensten worden uit gereikt tezamen met de bon nen voor lijnolie en wel voor een even groote hoeveelheid. De uitreiking geschiedt op vertoon van het bewijs van lidmaatschap van de vakgroep schildersbedrijf. Afschaffing van den Dienstplicht. In de V. S. stelt de re geering thans pogingen in het werk om een in ternationaal verbod te bewerkstellingen voor den dienstplicht In vre destijd. Het is niet uit gesloten, dat deze aan gelegenheid zal worden voorgelegd aan de con ferentie der Vereenigde Volkeren. DE INDONESISCHE KWESTIE. Het terugtrekken van Britsche en Britsch-lndische troepen. Generaal sir C. Auchlnleck, opperbevelhebber in Britsch- Indië, heeft in het Hoogerhuis (den raad van State te New- Delhi) verklaard, dat heden een begin zal worden gemaakt met het terugtrekken van Britsch-lndische troepen uit Indonesië. Inmiddels meldt Reuter, dat omtrent het terugtrekken van de Britsche troepen uit Java nog niets bekend is. Reuter ontleent dit bericht aan offici- eele tegenspraak van het hoofdkwartier der geallieerde troepen in Nederlandsch-Indië. DE TOESTAND. De onderhandelingen met de muiters in Menado zgn afge broken. Zij zijn gewaarschuwd, dat nieuwe troepen zullen wor. den gezonden en dat de ge- zagsovername op vreedzame wyze zal moeten geschieden. Dinsdagmorgen hebben de Nederlandsche autoriteiten het vliegveld Mandai en de basis voor zeevliegtuigen te Makas sar laten bezetten. Nederland sche marinetroepen werden hier ingezet. Britsch-lndische troepen bezetten het vliegveld Andir by Bandoeng. Drie mili taire convooien uit Batavia hebben Bandoeng zonder ver- liezen te lijden bereikt. Uit Buitenzorg wordt ge meld, dat 2 Britsche officie ren en 8 Br.-Indische soldaten worden vermist. Zij zouden ontvoerd zijn. Activiteit van lichte artillerie uit hinderlagen wordt uit Semarang gemeld. Ten Westen van deze stad is een Britsche partrouille aange vallen door Indonesiërs in khaki-uniformen. Op Bali zijn, volgens de ver klaringen van een Indonesiër, thans gevechten gaande tus schen de bevolking en de tien duizend Japanneezen, die op het eiland zijn gebleven. De guerilla-troepen op Bali zijn in voortdurend contact met hun wapenbroeders op Java, aldus de Indonesiër. Een officier van de R.A.F. en drie Britsch-lndische soldaten, die als vermist vermeld waren, zjjn gewond binnengebracht. Een Britsch verbindingsofficier en drie soldaten zijn gedood. Twee zee-officieren - worden nog steeds te Palembang op Sumatra vermist. De heer S. Nydam is bij gou vernementsbesluit tot hoofd van de A.M.A.C.A.B, op Suma tra's westkust benoemd Sir Archibald Clark Kerr heeft zich aan boord van den Britschen kruiser „Norfolk"-be- geven, met geen ander doel, dan te herstellen van de ziekte, waaraan hg ladende is. DE BOYCOT VAN NED. SCHEPEN. Het Iflkt niet onwaarschijn lijk, dat de boycot van Ned. schepen, welker lading voor Indië bestemd is, zal worden opgeheven. Woensdag zijn hierover besprekingen gevoerd tusschen de Australische ha venarbeiders en den raad van vakvereenigingen. Waterstaat en M.U.Z. recipieerden. Woensdagochtend bestond in het gebouw van het Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg gelegénheid om den Rijkswa terstaat en de M.U.Z. te com- plimenteeren met de dichting der dijken van Walcheren. Voor den Rijkswaterstaat, waren o.m. aanwezig ir. F. M. Harmsen, directeur-generaal van den Rijkswaterstaat, ir. J. de Vries, hoofding.-dir., Ir. P. Ph. Jansen, die de leiding had van de werkzaamheden aan de dijken, prof. L. J. Thijsse, L. P. A. van der Velden en de ambtenaren J. Geluk, P. Blom en J. de Haas. Voor de M.U.Z. waren aan wezig ir. J. H. Telders. ir. H, van Scherpenburg. ir. M. A. van Noorden, ir. J. de Lint en de heeren Emmer, G. van Hat- turn en M. Bot. Namens het bestuur der Pro vincie waren aanwezig de Commissaris der Koningin jhr, mr, J. W. Quarlea van Ufford, de leden van het college van Ged. Staten en de griffier, mr. B. D. N. Tellegen. Voorts wa ren aanwezig de gemeentebe sturen van Middelburg en Vlis singen en vertegenwoordigers van de meeste andere Wal- chersche gemeenten. Ook de Polder Walcheren en de P2>. E.M. waren vertegenwoordigd, alsmede de Kamer van Koop handel. Het is ondoenlijk alle orga nisaties en particulieren, die ter receptie verschenen met name te noemen W£j volstaan daarom met de mededeeling, dat de receptie zoo druk be zocht was, dat, ondanks het feit, dat er geen toespraken werden gehouden, hier toch gesproken kan worden van een indrukwekkende demon stratie van dankbaarheid en bewondering voor hetgeen door Rijkswaterstaat en M.U.Z. tot stand is gebracht. De feesten voor de dijkwer kers vonden Donderdagavond hun einde. Op alle avonden oogstten de Contrasten met hun revue een zeer groot sue ces. Niet onvermeld mag blijven, dat de gezamenlijke expedi teurs van. Middelburg geheel belangeloos zorg gedragen hebben voor het transport van en naar Middelburg van de ruim 3000 dijkwerkers, SLAGERS WENSCHEN VERSCH VLEESCH. Onder de slagers in Zeeland heerscht den laatsten tijd een ontevreden stemming, omdat zij geen versch vleesch krijgen, vleesch in blik van slechte kwaliteit moeten verkoopen en in de kruidenierswinkels worst en vleeschwaren in overvloed te koop zijn. Zij wenschen, dat het beschikbare verache vleesch niet naar de worst- fabrieken en groothandels ja at, maar bij den slager ver krijgbaar zal worden gesteld. De Raad van Overleg der Vakcentrales te Goes heeft thans aan de autoriteiten ver zocht het artikel, dat thans in blik verpakt in de slagerswin kels verkocht wordt, in het vervolg niet meer op den vleeschbon, doch op een ande ren bon verkrijgbaar te stel len. opdat de consument de vleeschbon voor gewoon vleesch kan gebruiken. Naar aanleiding van boven staande kwestie, verneemt het A.N.P. van bevoegde zijde, dat singen, oud-voorzitter van hef van de beschikbare hoeveelhe den versch vleesch 83 naar de slagers gaat en 17 naar de vleeschwarenf abrieken. Voor de vleeschvoorziening moet tengevolge van de geringe productie in de eerste maan den van het jaar, in ruime mate uit de voorraden vleesch in blik worden geput Dat naar verhouding veel vleeschwaren naar het kruideniersbedrijf gaan, is een normale toestand, die ook in het verleden be stond en dus thans op oude rechten is gebaseerd. Walcheren GEEN HAVERMOUT, DOCH KINDERMEEL. In de gisteren gepubliceer- de bonnenlijst werd abusieve lijk gemeld, dat op de bon E16 rijst en havermout be schikbaar wordt gesteld. Dit moet zijn rijst en kindermeel. AFDEELING WALCHEREN NJ&.V. GELIQUIDEERD. In een te Middelburg gehou den buitengewone ledenverga dering van de afd. Walcheren der Ned. Reisvereeniging die door den directeur der N.R.V. den heer Panman, werd bijge woond, heeft het volledige be stuur in verband met gerezen moeilijkheden met het hoofd bestuur unaniem zijn mandaat ter beschikking gesteld. De goed bezochte vergade ring stond volledig achter het bestuur en wensente niet tot een nieuwe verkiezing over te gaan zoodat hiermede de af deeling Walcheren der NÜ.V. is geliquideerd. Teneinde te komen tot een af deeling Walcheren van de Ned. Ver. tot Behartiging van de Belangen van Suikerzie ken worden alle suikerzieken op Walcheren, die hiervan lid wenschen te worden of zich bereids reeds hebben aange meld, verzocht him naam en adres, uitsluitend schriftelijk, op te geven aan F. L. Hen driks, Latijnscheschoolstraat 12, Middelburg. VLISSINGEN EERVOL ONTSLAG NOTARIS J. C. PAAP. By K. B. van 20 Febr. is op zijn verzoek eervol ontslag verleend aan den heer J. C. Paap als notaris te Vlissingen, zulks met ingang van 2 Maart a.s. De heer Paap werd 31 Maart 1867 te Voorschoten ge boren en was reeds op 20-jari- ?en leeftgd candidaat. Op E uli 1905 werd hg tot notaris te Vlissingen benoemd, zoodat hy bijna 41 jaar dit ambt heeft bekleed. Sinds Maart '44 toen notaris Paap moest eva- cueeren, heeft de heer J. L. Verhagen, cand. notaris, dit ambt waargenomen. Notaris Paap heeft zich in den loop der jaren ook een zeer vooraanstaande plaats in het openbare leven van de Scheldestad weten te verwer ven. Vele jaren, nL van 6 Sept. '27'39 was hg lid van de gemeenteraad, terwgl hg voorts zitting heeft gehad in de Prov. Staten Momenteel is hy nog voorzitter van de Ver. v. Vrgz. Hervormden te Vlis singen en bestuurslid van de provinciale vereeniging. Om slechts een greep te doen uit de vele functies die notaris Paap verder bekleedde, ver melden wfl nog dat hij oud voorzitter is van de Ver. tot' bestrijding der tb.c. in Vlis- RAADSVERGADERING MIDDELBURG NIEUWJAARSREDE VAN DEN BURGEMEESTER r.,,(L:nor i w_„ der, dat het slachthuis weer kunstiger perspectief voor naa'r den Sel3wcg i8 terugge- de stad. In de Woensdagmiddag ge houden raadsvergadering van Middelburg heeft de voor zitter, burgemeester mr. A. J. van der Weel, een terugblik ;eworpen op het jaar 1945. Spr. constateerde met voldoe ning, dat Middelburg er thans heel wat beter voor staat, dan een jaar geleden. Hulde bracht spr, aan het personeel van ge meentewerken en de gemeente bedrijven voor de wijze, waar op dit onder de moeilijkste omstandigheden de stad weer een behoorlijk aanzien heeft gegeven en thans met het noodherstel bezig is. In nog sneller tempo zou zich dit nood- herstel kunnen voltrekken, als men huisvesting had voor werkkrachten van buiten. Om deze huisvesting te kunnen verleenen, zal thans een beroep worden gedaan op de burgerg. Van overheidswege zal be- vorderd worden, dat de panden, waarvoor de herbouwplannen reeds in 1941 waren opgesteld, volgens het toenmalige finan- cieele schema zullen worden herbouwd. Dit is een belang rijke tegemoetkoming vanwege het rgk, omdat de kosten In- tusschen sterk zgn gestegen. De voorzitter vermeldde ver keerd, dat de meeste scholen weer normaal in gebruik zgn en dat de resteerende gevor derde scholen binnen afzlen- baren tijd eveneens weer ter beschikking staan. De Rgks- leerschool komt in Mei vrij, daar het Vlissingsche nood ziekenhuis dan wordt opge heven in verband met de her opening van Bethesda. De woningnood duurt voort, maar mindert. Waren er enke le maanden geleden nog 15 1600 gegadigden voor een wo ning, thans nog slechts 560. De Centrale Keuken zal worden opgeheven ingaande 1 April, omdat de consumptie daalde van 16.000 1. in een be paalde periode van 1945 tot ca. 2500 1. in de overeenkom stige van 1946. Op grond hier van draagt het rijk niet meer bg in de kosten. De politie verricht haar taak weer normaal. De „vloot" van twee schepen is verkocht. Het corps bestaat uit 54 man en zal bg de komende reorgani satie als gemeentelgk corps blgven bestaan. Ook het com missariaat zal vermoedelgk worden gehandhaafd. Ten aanzien van den weder, opbouw van Middelburg memo reerde spr. de onlangs gepu bliceerde projecten, onder me dedeeling, dat er bH het in richten van het industrieter rein spoed zal worden betracht De M.U.Z. zal het opspuiten. Er bestaat voor dit terrein een bevredigende belangstel ling. De toestand der in Middel- burg gevestigde bedrgven heeft recfen tot gematigd opti misme. De Vitrite heeft te kampen met materiaalgebrek, de plettery zal over ca. twee maanden weer in werking tre den. De Houthandel Alberts knoopt weer relaties aan met zgn oude leveranciers. Nadat de voorzitter zyn dankbaarheid had geuit voor de belangstelling die van over heidswege aan den dag wordt gelegd voor de nooaen van Middelburg, besloot spr. zyn nieuwjaarsrede met een be roep op de raadsleden en de geheele bevolking om met volle energie mede te werken, ten einde de moedlgkheden, die nog overwonnen moeten wor den, het hoofd te kunnen bie- ;n. Ir. de Vink deelde vervolgens mede, dat hy voortaan geacht wenscht te worden te behoo- ren tot de fractie van de Party van den Arbeid. Hierna werd de agenda afgewerkt. BENOEMINGEN. Tot leeraar in de Duitsche taal aan het gymnasium werd benoemd drs. E. J. Polak uit Amsterdam, tot leeraar in het Hebreeuwsch ds. dr. N. J. Hommes te Middelburg. Tot onderwijzer Eian de Ulo-school werd benoemd de heer J. B Dekkers uit Winterswijk. Voor stellen van B. en W. betref fende de schoolgeldheffing en betreffende de vergoeding in de exploitatie kosten van de scholen voor lo. werden zonder discussie goedgekeurd, even als de rekening der godshuizen over 1943, die als gevolg van de vele Duitschers, die werden verpleegd, een voordeellg sal do toonden ten bedrage van 15.534,52 y,. DE WINKELSLUITING. Hierna kwam aan de orde een voorstel van B. en W. om vast te stellen, dat alle winkels geopend moeten zijn van 912 en van 1318 uur en dat de kappers en slagers des Maan dags-, de manufacturiers en kruideniers des Dinsdags- en de boek- en kantoorboekhande laars des Woensdagsmiddags na 13 uur zullen sluiten. Er werd over dit voorstel uitvoerig van gedachten ge wisseld, waarby de heer Schui- tema pleitte voor sluiting van 12.3013.30 en de heer Schenk den Maandagmiddag als vaste sluitingsmiddag voorstelde. De heer Schot verklaarde tegen het opleggen van dwang te zgn. Het voorstel werd ten slotte z.h.s. aangenomen. Bg de rondvraag wezen ver schillende leden op bisoscoop- bezoek door te jeugdige per sonen, de wanorde op het Mo lenwater, de onreinheid van Kinderzorg, waar werkkrach ten van buiten gehuisvest zgn de slechte straatverlichting, de trage tot standkoming en het leelgke uiterlgk van de nood woningen en de noodzaak om de markt weer op de Markt te houden en de Dam dooi plantsoen te verfraaien De heer Schot betreurde het, dat B. en W, de kermis weer hebben ingevoerd en wethou der Kögeler sloot zich bg de- de critiek aan Nadat de voorzitter de spre. kers had beantwoord en ver betering had toegezegd, werd de vergadering gesloten. Nutsdepartement, oud-pen ningmeester van de centrale vereeniging tot bestrgding der t.b.c. op Walcheren, bestuurs lid van het Groene Kruis, oud hoofdbestuurslid van de Broe derschap van cand. notarissen in Nederland, en van de Broe derschap van notarissen in Ne derland, terwijl hg thans nog voorzitter is van den Ring Middelburg van de Broeder schap van notarissen. Zgn verdiensten werden in- dertgd erkend door de benoe ming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. r TANTE IS VRIJ 1 De echtgenoote van Mussert is een dezer da- fen uit het kamp aan en Biltscheweg te Utrecht ontslagen, om dat zy nooit lid geweest is van de N.S.B. Zy heeft haar intrek geno men by familie te Bilt- hoven. .J Voor de Ver. C.K.W.O. te Vlissingen hield gisteravond ds, J. S. Hartjes een lezing over: ..Modem Jodendom Christendom". In een door wrochte studie wees spr aan de hand van de hedendaagsche joodsche literatuur op de denk wyze die onder de Joden heerscht over den Christus en hun houding ten opzichte van het Christendom. Verschillende vragen werden hierna den spreker gesteld en door hem op bevredigende wyze behan deld. Woensdagavond had te Vlis singen in de school aan de Sot- tegerastraat een bonte avond plaats voor arbeiders, georga niseerd door de Interkerkelgke Commissie tot behartiging van de belangen van dykwerkers en arbeiders aan den wederop bouw te Vlissingen. Ruim 180 arbeiders genoten van decla matie, muziek, zang en film en zongen de populaire wysjes uit volle borst mee. Het is een avond geworden waarop de organisatoren met voldoening kunnen terugzien. Donderdag werd de bgeen- komst herhaald. MIDDELBURG NOODELOOZE GLASSCHADE. Donderdagmorgen werden de bewoners van Veersche singel en omgeving te Middelburg herhaaldelgk opgeschrikt door explosies, veroorzaakt door doen springen van munitie. Hoewel verre van aangenaam, is dit nog niet het ergste Van vele huizen aan den Veerschen singel en het bolwerk zgn ech ter een groot aantal ruiten ge sprongen. Van de openbare la gere school moesten zooveel ramen het ontgelden, dat het onderwys tot Maandag a.s, ge staakt moest worden. In dezen tijd van glas- schaar schte verdient het zeker aanbeveling dat, teneinde ver dere schade te voorkomen, in den vervolge het vernietigen van munitie op grooten af stand van de bebouwde kom geschiedt. Tot ouderling der Geref. kerk te Meliskerke zgn geko- schiere, P. heeren L. Ges< Polderman en Joh. van Keulen en tot diaken Joh. Kodde, W. Geschiere en W. Wisse Jr. De Geref. kerk moet echter nog steeds op 2 plaatsen diensten houden, n.l. 's morgens in Me liskerke en 's middags in Zou- alande. Gehoopt wordt dat het cerkgebouw spoedig hersteld kan worden. De buurtver. v. Turnhout- straat, Vliss. straat en Burcht- straat te Souburg heeft in de zaal-Verbeem een gezelligen avond gehouden ter gelegen heid van de dichting van het dgkgat Rammekens. De caba retclub Homea verleende haar medewerking. Des middags werd een kinderfeest georgani. seerd. Kerknieuws NED. HERV. KERK MIDDELBURG In de vac. ds. M. v. Empel werd toezegging van beroep gedaan aan ds. M. Hinlopen (H.V.) te Amstelveen en in de komende vacature dr. W. H. Beekenkamp werd besloten toezegging van beroep te doen aan ds. F. Don te Oostkapelie. Ned. Herv. kerk. Beroeper, te Biezelinge (toez.) ds. H. A. van Loon te Grgpskerke. Het Classicaal Bestuur van Middelburg der Ned. Herv. kerk heeft aan alle kerkeraden der Classis verzocht op den a.s. Zondag in den hoofddienst de droogmaking van Walcheren te gedenken. BLOEMRANTSOEN GEHALVEERD. De dichting der dijken. Telegramwisseling met H.M. de Koningin en Montgomery. Naar aanleiding van het feit. dat de dijken rond het eiland Walcheren thans op al le aangevallen punten zijn ge dicht, heeft de Commissaris der Koningin namens het Pro vinciaal Bestuur tot H. M. de Koningin en tot den Opperbe velhebber van de Geallieerde troepen in Europa de navol gende telgrammen gericht: Aan Hare Majesteit de Koningin. Officieel is thans medege deeld dat de dijken rond het eiland Walcheren op alle aan* gevallen punten zgn gedicht en dat, naar menschelgke bere kening. ons eiland thans als behouden beschouwd mag wor den. Kennende de groote be langstelling van Uwe Majesteit voor het lot Harer onderdanen, veroorloof ik mg- mede na mens het Provinciaal Bestuur? Haar daarmede van harte ge luk te wenschen en daaraan de verzekering toe te voegen, dat die belangstelling een prikkel te meer zal zgn om den we deropbouw met kracht voort te zetten en met Gods hulp te voltooien. Het daarop ontvangen ant woord luidt: In opdracht van Hare Maje steit de Koningin betuig ik u hierbg Haar dank voor uw te legram, meldende het heuglijk feit der volledige dichting van de dgken rondom Walcheren. Gevoelig voor Uwe geluk wen schen, verheugt Hare Maje steit zich over den belangrijke mglpaal op den weg naar her-, stel van Walcheren, die thans bereikt is. U en het Provin ciaal Bestuur wenscht Hare Majesteit sterkte toe op den weg, die naar het algeheel her stel nog voor u ligt. Het telegram aan den Op® perbevelhebber luidt: Nu de gaten in de dyken. rond het eiland Walcheren de= finitief gedicht zyn, wensch ik uit naam van de bevolking van Zeeland Uwe Excellentie uiL drukking te geven van onze diepe dankbaarheid voor den grooten moreelen en materi- eelen steun welken wy hebben, gehad van de geallieerden in onzen strgd voor de droogma king van ons eens zoo prach tige eiland. Veldmaarschalk Sir Bernard Montgomery zond hierop de volgende boodschap Dank voor Uw zeer vrien delijk telegram. Ik ben ver heugd te hooren dat de dgken rond Walcheren definitief ge dicht zgn. Ik hoop oprecht aat uw eiland spoedig zijn vroege' re schoonheid en welvaart zal herwinnen. Laatste nieuws Nog geen resultaten te Djokjakarta. Sjahrir heeft Donderdag» avond verklaard, dat de eer-, ste zittingsdag van het Indo nesische centrale nationale co mité te Djokjakarta geen po sitieve resultaten heeft opge leverd. Hg zei verder, dat* het comié nog gen twee dagen in zitting bijeen zou zgn. Verwacht wordt, dat Sjah. rir zgn belangrgkste redevoe ring op Zaterdag zal houden, waarna men tot stemming zal overgaan. Men verwacht, dat Sjahrir zal adviseeren om het Neder landsche ontwerp als basis voor de onderhandelingen te aanvaarden. Zijn naaste mede, werkers voorzien, dat hy zal aftreden, indien het comité de voorstellen van de hand zal wgzen. Volgens een bericht van de „Monotoring Post" te Batavi& zou radio Soerakarta den 27en Februari verklaard hebben: „Het kan niet ontkend wor den, dat wg gedwongen zullen zgn in de nabge toekomst een gewapenden strijd te voeren, een strgd, welke beslist over de toekomst van Indonesië". De Spaansche kwestie. De Fransche regeering heeft in principe het Amerikaan sche voorstel voor een drie voudige verklaring, waarin het regime van Franco in Spanje aan de kaak wordt ge steld, aanvaard. Binnenkort wordt ook een dergelgke ver klaring van het Ver. Konink- ryk aanvaard. Te Londen is de samenstel ling van een Fransche nota ontvangen, welke het voorstel inhoudt, dat de Spaansche kwestie voor den Veiligheids raad gebracht dient te wor den. De Schrijver geeft zijn opdracht terug. De heer De Schrijver, voor zitter van de C.V.P., heeft zijn besprekingen, ten gevolge van de oppositie van de socialisti sche groep tegen een volks referendum Inzake de konings kwestie, niet tot bevredigende resultaten kunnen leiden Dien tengevolge heeft hy gevraagd van zgn opdracht ontheven te worden. Thans is Spaak met By het ingaan van den win ter is het veertiendaagsch rantsoen bloem van 200 op 400 gr. gebracht. Nu de winter 3 teneinde loopt is het met het 1 oog op onze voorraden geïm- porteerde bloem gewenschttvt weer tot het oude rantsoen een nieuwe informatieopdracht van 200 gr. terug te keeren. I belast.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 5