H.H. BQUWtRS! STICHTING TOEZICHT POLITIEKE DELINQUENTEN. Nadat in Sept. 1945 tot óp- richting van de Stichting Toe zicht Politieke Delinquenten was overgegaan, is in de sf- geloopen maanden het appa raat dezer stichting opge bouwd. Aan de stichting is opge dragen het toezicht op voor waardelijk buitenvervolging gestelde politieke delinquen ten, waarbij de voorwaard van „onder toezichtstellin(, is opgelegd. Voorts brengt de stichting op verzoek van den rechter, het tribunaal of den proc.-fiscaal voorlichtingsrap porten over politieke "delin quenten uit. Ook moet ge tracht worden den poütieken delinquent na beëindiging van den straftijd of na zijn voor waardelijke buiten vervolging- stelling weer in de samen leving, in te schakelen. De Stichting begeeft zich niet op het terrein van de rechtspleging. Verzoeken om vrijlating rich te men derhalve llièt tot naar. Te Middelburg is een plaat selijke aifdeeling opgericht. Het bureau is gevestigdKoe poortstra at 6, Middelburg (teL 2044). Onder deze afdee- hng ressorteeren alle gemeen ten in de provincie Zeeland. Een correspondentschap is gevestigd te Zierikzee (voor Schouwen en Duiveland, Tho- len en St Philipsland); het Adres hiervan is: Adj. M. Ha- verhoek, af ieelingscomman- dant der Rijkspolitie ta Zie rikzee. ZEEUWSCHE ZANGERSBOND. Do Zeeuvvsche Zangers-bond „Zang Veredelt" hield dezer dagen een algemeene vergade ring in hotel „Centraal" te Goes. Voorzitter was de heer C. Blok Hzn. Do bond zal dl: jaar 50 jaar bestaan. Eer concours zal georganiseerd worden te Kortgene Hiervoor gaven zich reeds voldoende vereenigingen op. Het bonds lied zal in druk verschijnen Het bericht, dat het concours te Kortgene zal gehouden wor den, is aldaar met groot enthousiasme ontvangen. De' vergadering was, gezien de neg slechte reisgelegenheden, vrij goed bezocht. GRAMOFOONPLATEN GEVRAAGD. De commissie cultureele en geestelijke verzorging werklie den Wederopbouw in Zeeland heeft ten behoeve van eenïge kampen groote behoefte aan gramofoonplaten. De mensehen die daar heele avonden zitten hebben behoefte aan afleiding. Wie van de lezers willen hun •latenvoorraad eens nazien? Iet liefst ontvangt men marschmuziek en goede Hol- landsche zang. Als men wat heeft, laat men het dan toezenden of laat men een berichtje sturen. Het wordt dan afgehaald. Het secretariaat is gevestigd te Nieuw, en St. Joosiand, te lefoon 310. BENOEMINGEN. Het bestuur der „stichting Herstel Zeeland 1945" heeft met ingang van 1 Maart a.s. benoemd tot directeur van het ;ureau Noord-Zeeland van ge noemde stichting, de heer ir. C. B. Roest, kapitein C.N.V, te Zierikzee. Aan mr. E. J. N. M. Bo- gaerts te Oostburg is eervol ontslag verleend als griffier van het Waterschap „Het Vrije van Sluis" en benoemd tot griffier de .heer C. H. M. van Zuilen, commies ter Prov. Griffie te Middelburg. Ged. Staten van Zeeland hebben aan den heer J. A. Feij te Terneuzen wegens be reiken van den 65-jarigen 'eeftijd eervol ontslag ver- '.eend als opzichter m trjde- lijken dienst oij den Prov. Wa terstaat. TRIBUNAAL GOES. L. Hollestelle, landb:uwers- knecht te Wolphaartsdjjk, 7 maanden interneering en ontz. rechten. A. van de Berge, schipper te Krabbendijke, 3 mnd. inter neering. verb.verkl. verm. tot 200 en ontz. rechten. M. E. Tuiten-Henkeler te Kloe tinge, 8 mnd. interneering, ontz. rechten en verb, verkl. inboedel voor zoover in bruik leen afgestaan. P. Flipse te Wolphaartsdgk 6 mnd. interneering en ontz. rechten. In de zaak tegen J. W. J. Hollander, wed. J. H. Krau- wel, is hervatting van het on_ derzoek gelast. DRUKKER MAAKTE 18.000 OVERWINST. Een boekdrukker in het Zui den des lands had enkele boekwerken in den handel ge bracht, waarin geschreven was ever de bewogen jaren, die achter ons liggen. Daar voor had hij prijzen berekend, die wel driemaal zoo hoog waren als toegestaan, zoodat hn een ongeoorloofde winst van ruim 18.000 had ge maakt. De industrieele con troledienst van de prijsbeheer, sching maakte tegen den over treder proces-verbaal op. Sport HET NEDEKLANDSCHE ELFTAL VOOR LUXEMBURG. Het Nederlandsche voetbal elftal, dat op Zondag, 10 Maart in Luxemburg uitkomt tegen het Luxemburgsche na tionale elftal, is als volgt sa mengesteld: doel Kraak (Stormvogels)achter: Wilders (van Blauw-Wit), Van der Linden (van Ajax);- midden Van Buitenen (van Hermes- D.V.S.), Pelikaan (van Lon- ga); Stijger (van Blauw-Wit) voor: Holleman (van V.U.C.) Wilkes (van Xerxes), Lenstra (van Heerenveen), Smit (van Haarlem) tevens aanvoerder. Bergman (van Blauw-Wit). reserves: Van Raalte (van Blauw-Wit), Potharst (van Ajax), Van der Veen (van Ajax), Van der Vegt (van H.B.S.). Wedstr\jd pr. District IV. Ie kL: NO ADRBC; RK TVV—Longa; BW—Willem II; VlissingenHelmond. 2e kL C. Middelburg- Go es. 3e kl. G.: De Zeeuwen 33- Miadelb. H: RCSEMM; Goes nZeelandia; Vlissingen n Yerseke. 3e kl. H: Corü. Boya—Hulst; Sluiskil—Steen. ie kl. I: Breskens 33 Hoofdplaat; Schoondgke Aardenburg; IJzendijkeBier vliet. BONDSELFTAL— ZWALUWEN 4—3. De te Rotterdam gespeelde wedstrijd BondselftalZwalu. wen eindigde in een 43 over winning voor het Bondselftal. De ruststand was 33 en eerst eenige minuten voor het einde maakte Lenstra het winnende doelpunt. Hoog- en laagwater Vlissingen Zaterdag hoog te 1,10 en 13,38, resp. 1,73 en 1,91 m. N.A.P. Laag te 7,42 en 19.56 resp. 2,08 en 1.94 m N.A.P. Julius Krug is benoemd tot Amenkaansch minister van binnenlandsche zaken. Officieele publicaties H IN DER WET. B. en W. van Middelburg maken bekend, dat het ver zoek van de firma W. de Schrijver om in perceel Seis- straat no. 19. kad. bekend in sectie D, nr. 2939 werktuig machines en een electro-mo tor te mogen plaatsen en ver plaatsen door hen is ingewil ligd. Weerbericht RUSTIG WINTERWEER. Geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond. Donderdag nacht matige vorst, in het bij zonder daar waar sneeuw ligt, aan de kust temperaturen om het vriespunt Vrijdag ochtend plaatselijk mist of ne vel. Overdag temperaturen als Donderdag. Plaatselijk nog eenige zonneschijn, doch later toenemende bewolking. Vrij zwakke, veranderlijke wind, geen neerslag van beteekenis. Zon en Maan. Zaterdag komt de zon op te 7,26 en gaat onder te 18-20. De maan resp. te 7,26 en te 16,35. Radioprogramma's ZATERDAG. Hilversum I (K.R.O.): 7,00 Ber., 7,15 Och- tendgymn., 8,00 Ber., 8,15 Gram., 8,45 Lezing, 9,15 Gram., 10,10 Voordr., 10,30 Pianoreci tal, 11,00 Ziekenuurtje, 12,00 Kwintet Jaap Brill, 12,30 Hoe Ned. den vrede wint, 12,35 Claire Hegedus, 13,00 Voor de Ned. strijdkr., 13,30 Gram., 13,45 Tooneelbeschouw., 14,00 Gram., 14,15 Engelsehe les 14,45 Zang, 15,00 Conc., 16.30 Kinderuurtje, 17,00 Conc., 17,45 Gram., 18,00 Nina Dolce, 18,30 Weekoverzicht, 18,45 Nina Dol ce, 19,00 Ber., 19,30 Voor de Ned. strgdkr., 20.00 Ber., 20,05 Lichtbaken, 20,30 Bureau Oor. logsdocumentatie 20,35 Gram, 20,45 Hoorspel, 21,30 Gram,, 22,00 Ber., 22,20 Interview, 22,35 Gram., 23,00 Erica Helen, 23,30 Gram. Hilversum IT (V.A.R.A. en V.P.R.O.): 7,00 Ber., 7,15 Och- tendgymn., 8,00 Ber., 8,20 Gr.j 10,00 Morgenwijding, 10.20 Gr., 10,30 Voordr., 10,45 Conc., 11,00 Voor de arbeidèrs; 12,00 Carso Carcassola, 12,35 Johny Meyer, 13,00 Ber., 13,15 Marschmuziek, 14,00 Lezing,, 14,15 Vrouwenrubr., 14,45 Boekbespreking, 15,00 Conc., 16,00 Maleische les, 16,15 Men vraagtwij draaien, 16,45 Sportpraatje, 17,00 Zang, 17,30 City halfuurtje, 18,00 Ber., 18,18 Gram., 18,20 Het rgk over zee, 18,45 Conc., 19,15 Le zing; 19,30 Bgbelvertelling; 20,00 Ber., 20,05 Cabaret, 21.15 Weekoverzicht, 21,30 Hoorspel, 22.00 Eddy Walls, 22,35 Voor dracht, 22.50 Gram-, 23.00 Ber., 23,15 Gram. Hoe Jantje Kruizemunt een erfenis kreeg door O. Th. Kotmao 00. Op 't zelfde oogenblik waa me neer Kruizemunt be vrijd! Doordat er vaa achteren plotseling niet meer uetrokkeo werd, schoot hij met een vaart door de opening naar buiten? de politie-agent, die daar trok, viel op eens achternver ea meneer Kruizemunt beschreef een sier lijke boog door de lucht; 't was net. of ze een acrobaten- nummer ten beste gaven I Met groote blijdschap Wjj kennis van de geboorte van ons Dochtertje en Zusje LEVINA (INEKE). J. C VINKE. L 3 VINKE—KUNST. KEESJE. Middelburg, 27 Februari 1946 Loskade 31. Met blijdschap geven wij kennis van. dé geboorte van onzen Zoon DINGEMAN JOHANNES JACOBUS. J. J. VAN DE VELDE R J. VAN DE VELDE— HAAZE Vlissingen, 27 Februari 1946. Scheldestraat 18. Tjjd.: St. Joseph-ziekenhuls. Ondertrouwd: Goes Brugge. G. GROOSMAN. J. LANTSOGHT. Voor de vele blijken van belangstelling, ontvangen bjj onze 55-jarige Echbvereeni- ging, betuigen wfl onzen har- felgken dank. M. HTJTBREGTSEN. J. HUIBREGTSEN LIEVENSE. *ZonneveBd", OostkapeUe. -a******************* Zaterdag 2 Maart hopen J. J. LAMBREGTS en M. C. BOSSAND den dag te herdenken, dat zij 30 jaar In den echt Z6n J verbonden. jjj Dat^ zjj jiog Jang ge- Q^/aaiu „ivgvu UIIJ ïtii, ÜJ de wensch van hun Vrien- Oostburg, Februari 1946. Ver. v. Vrijzinnig Hervormden te Middelburg. Zondag 3 Maart, n.m. 2.30 uur DS. KI.FTTNMAN, Ned. Herv. Pred. te Ren es se in de Doopsgezinde Kerk. Voordracht-avond van verzen uit den oogst dei- laatste jaren door Lida Kuipers-v. d. Mey op Donderdag 7 Maart a.s., des avonds 8 uur, in de boven zaal van 't Schuttershof. Toegangskaarten 1.25, incl. rechten, UITSLUITEND ver krijgbaar: Boekhandel ,,'t Zoek. licht" en Boekh v. BEN THE Al JUTTING SMITS, Middel burg. EVANG. LUTH. KERK. Zondag 3 Maart 1946. Middel burg v.m. 10 uur en Vlissin gen 's av. 7.308.30 uur DS. H. JOHANNES van Zeist. VRRLOREN rond Polshorloge, merk. „Ancre Suisse". Tegen belooning ter. te bez.: HAR TJES, Badhuisstraat 105, Vlis. singen. GEVONDEN een Heerenhor. loge in den trein tusschen Krabbendijke en Goe3. komen de uit de richting Roosendaal. Terug te bekomen tegen aö- vertentiekosten bij A. KOP- MELS, Parkzicht A 7, Waar de (Z Eenigen tgd geleden vonden w\j in onzen winkel een paai 5lacé Handschoenen. Welke ame heeft deze vergeten? Fa. Wed C. PATF1RIK. Nieuwe Burg 35—37, Middelburg. UITVOERING op ZATERDAG 2 MAART en ZONDAG 3 MAART a.s.r In samenwerking met de Muzlek- vereenlging „Veronica" en de Tooneelvercenlging „Aldoende leert men", bh den Heer P. DE WITTE te ZUIDZANDE. Aan vang 7 uur. NA AFLOOP BAL Hiermede vervullen wij den treurigen plicht, ken nis te geven, dat heden is overleden na een langdu rig, doch geduldig gedra gen lijden, onze geliefde Echtgenoote, Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, Zuster, Behuwdzuster, Tante en Behuwdtante MAGDALENA ALMEKINDERS geboren LUTEIJN, in den ouderdom van ruim 74 jaar. Retranchement (evac.-adres Z 77): C. J. ALMEKINDERS. Retranchement: J. W. ALMEKINDERS. J ALMEKINDERS— RISSEEUW. KEES. Zuidzande: D. C. ALMEKINDERS. E. D. ALMEKINDERS FREMOUW. COR. OORRIE. IZAAK. DAVID. Retranchement: C M. ALMEKINDERS. Ooste'rhout: N. M. ESHUIS ALMEKINDERS H. ESHUIS. HERMAN. Retranchement: C. J ALMEKINDERS. S M ALMEKINDERS— MAsnr.BB COR. Retranchement, 26 Februari 1946. De teraardebestelling zal laats hebben te Sluis op aterdag 2 Maart a.s. ZATERDAG 2 MAART A.S. HEROPENING van de Eetsalon „MODERN" Walstraat 27 Vlissingen. Evenals voorheen hopen wij U wederom vlug en goed te be dienen. Wfl noodigen U vriendelijk uit eens een, kijkje te komen ne men. Beleefd aanbevelend. Muzlekvereeniglng „EXCELSIOR". Uitvoering op Zaterdag 2 Maart a.s., 8 uur, in het Schuttershof te Middelburg. Bal na met de Baby tonband. Kaarten 1.20 bg C. Hen- drikse, Volderijstraat 7, Leen Geers. Zuidsingel 28, A. Brood- man, Rozenstraat 62 en aan de zaal. Mevr WESSELING, Boul. Eversen 20, Vlis singen, vraagt een MEISJE van 812 uur. Mevrouw DAAE, Boulevard Bankert 14, Vlissingen, (klein benedenhuis), zoekt hulp voor halve dagen in haar gezin voor 4 personen, 't zij Dagmeisje of Werkster. Aanmelden liefst 's avonds tusschen 7 en 8 uur. 28 Februari werd te Middelburg ter aarde be steld onze lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en Over- gootmoeder, Mevr. E. BOASSON—SNOEK, Wed van den Heer CHARLES BOASSON, overleden te Rijswijk 5 Januari 1945, in den ouder, dom van bijna 87 jaar. Uit aller naam, S. VERHUL ST BOASSON. Gevraagd MEISJE voor halve dagen. Slagerjj DE BADTS, Walstraat 100, Vlis- De Secretarls-Pcnningmeestei der Schade-enquête-commissie Middelburg maakt bekend dat de termijn van aangifte voor schade ontstaan in het inunda- tiegebied afloopt, voor zooveel betreft Walcheren ten Westen van het kanaal on 1 Mei a.s. Voor dezelfde schade betref fende Walcheren Ltn Oosten van het kanaal loopt de termijn tot 1 Juli a s. In verband met de omstan digheid dat de aanglftetermijn voor alle andere schade, dus schade niet in geïnundeerd ge bied, op 1 Maart gesloten is en het noodzakelijk is de aangif ten en de correspondentie, die den laatsten t(jd btf voormelde commissie is binnengekomen, eerst te ordenen, Is voormeld bureau vanaf 1 Maart t/m lü Maart voor het publiek geslo ten. Telefonisch aangesloten onder no. 2069 RIJWIELHANDEL SCHOUT, Zandstraat 23, Middelburg. Brood, en Banketbakkerij Westkapelle Telefonisch aangesloten K 1188 No. 381. J REIJNHOÜDT. Telefonisch aangesloten onder No. 2478 B. JAN8E, v. h. L. JANSE. Nieuwe Oosterschestraat 84. Middelburg. WIJ LEVEREN WEER LUCHTBUKSKOGELS Firma W. DE SCHRUVER MIDDELBURG. Het architectenbureau Ir. A- ROTHUIZEN en Ir. P. J. 't HOOFT vraagt voor zijn kantoor te Goes een aankomend Teekenaar, tevens belast met eenvoudig administratief werk. Sollicita ties te richten aan het bu reau, Bierkade 5. Gevraagd een aankomende Landbouwersknecht, in. of uitwonend. M. VAN STRIEN, Bijleveldpolder 1, Nieuwland. Landbouw-Fruitteeltbedrijf vraagt voor direct een BOEKHOUDER, bekend met belasting en loon administratie. Eenigszins be kend niet Landbouw en Fruit teelt strekt tot aanbeveling. Brieven met inlichtingen en verlangd salaris onder No. 245, Boekhandel FANOY, Middel burg. Volksherstel Haarlem roept op voor zijn Sociale Co lonne in internaat-verband: Meisjes van 20-30 jaar. Practisch geschoold, diploma gewenscht (huishoudel. werk). Salaris en conditie naar vast gestelde nonnen. Opgave, en inlichtingen bij Mej. M. G. HINLOOPEN, ten kantore van Volksherstel, Ke naupark 31, Haarlem. Gevraagd een METSELAAR. W. WALRAVEN, Timmer- en Metselbedrijf, St. Laurens. Alleenstaand gepensionneer. de Weduwnaar vraagt Vrouw of Huishoudster van middelb. leeftijd. P. DE PRIESTER, Marnixplein 30, West-Souburg. HUISHOUDSTER gezocht door man met jongen van 15 jaar. Na wederzgdsch goedvinden genegen te huwen. Brieven lett. K 11, Bureau P.Z.C., Vlissingen. Gevraagd voor zoo spoedig mogelijk een HUISHOUDSTER van middelbaren ieeftfld bij man alleen te Grgpskerke of inwoning aangeboden aan echtpaar zonder kinderen, dat genegen is alleenstaand per soon te verzorgen. Voor inlichtingen zich te wenden tot A. FRANCKE, B 5a, Grgpskerke. Gevraagd NET MEISJE voor heele of halve dagen. M. SCHOENMAKER, Dames- en Heerenkapper, Scheldestr. 64, Vlissingen. Een HUISHOUDSTER raagd, middelb. leeftijd, W. BAKKER, Paspoort straat 2, Souburg. Wegens ziekte der tegenwoor dige terstond gevraagd e^n MEID. G. KOPPEJAN, Oude str. 190, Veere. Gevraagd een nette WERKVROUW voor 1 middag in de week. JULIANUS, Koningstraat 4, Middelburg. Secretaresse b(j den Weder opbouw zoekt tegen 1 April Kamer met pension te MiddeL burg. Br.: KLARENBEEK, Singel 312, Vlissingen. GEMEENTEBEDRIJVEN MIDDELBURG. Dank zg de medewerking van de directies van zuster bedrijven en van de betrokken personen, zgn thans sedert eenigen tijd eenige monteurs en fitters van elders bij ons werkzaam voor de herstellings werkzaamheden in het droog- gekomen gebied. Wij hebben echter nog een aantal werk krachten noodig en kunnen deze ook krijgen, maar wg kunnen zij niet hierheen laten komen daar wij geen onder komen (kost en inwoning) voor hen hebben kunnen vin den. Wg doen dan ook langs dezen weg een Deroep op degenen die dit wel kunnen verleenen en verzoeken deze zich met ons ln verbinding te willen stellen. Zij dragen op deze wgze bg tot een vlugger verloop van de herstelwerk zaamheden. Middelburg, 26 Februari '46. De Directeur der Gemeente bedrijven, Ir. B. C. ROETERS VAN LENNEP. BERICHT! Nu onze militaire diensttijd ten einde is houden wij ons weer aanbevolen voor REPARATIE WE RK aan Radiotoestellen, Stofzuigers, Strijkbouten, Koo kapparaten, Electrische installaties, enz. Aanbevelend, ELECTRO TECHNISCH INSTALLATIE-BUREAU B. A. A. VERGOUWEN, Gortstraat 47, Middelburg. AMSTERDAMSCHE BANK N.V. Bijkantoor MIDDELBURG, vraagt 1e. Beambte voor de boek houding; 2e. Twee mannelijke of vrouwelijke admlnistra tieve krachten. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties. Gevraagd voor direct BANKETBAKKER, volL met het vak bekend, liefst gediplomeerd; 2 Banketbakkers, Halfwas, volslagen Broodbakkers. Hoog loon, levenspositie. SolL: C. LOUWERSE, Kieft- straat 34, Koog a. d. Zaan. Chef-bedrijfsleider v. d. BRINKS BAKKERIJEN Amsterdam Zaandam. CHAUFFEUR. Gevraagd CHAUFFEUR, vast werk. Flink loon. Transport bedrijf GEBR. VROEGOP, Brakstraat 28, Middelburg. Op Accountantskantoor ii West-Brabant (lid N.I.v.A.; kunnen eenige geplaatst worden meer gevorderde assistenten beginnende assistenten, steno-typistes en typistes. Brieven met volledige inlich tingen omtrent theoretische en praclSsche scholing onder lett. L 11, Bureau P.Z.CVlis singen, Het PROVINCIAAL GASBE DRIJF ZEELAND vraagt een KANTOORBEDIENDE. Brieven te richten aan de di rectie, Wilhelmina straat 10, Vlissingen. KAPSTER biedt zich aan. Mei net vak bekend. Br lett J 11, Bureau 'P.Z.C., Vlissingen. IiOKUS POKUS, VERFT MET „CROCUS!" Wees verstandig, doe het ook 's. Pakjes kl eeren en kousen verf! Thans ook zwart en donker blauw uit voorraad leverbaar. Zend direct uw order aan POSTBUS 40, GOES. (plm. 4 per M2) Zonder vergunning direct uit voorraad leverbaar. Inlichtingen bij: J. F. BAARENDS OOSTSINGEL 96 - GOES. HJf PLUIMVEEHOUDER^ VAN O. ZUID-BEVELAND. Levert Uw KUIKENBON in aan onderstaand adres: JAC. VERHAAGEN Poelier, Brouwerijstr. 13, Krulningen HET HUWELIJK f"- ......I..Hg tehuis ma ken Uw leven rylcer en gelukkiger. BUREAU „DISCRETIA" heeft ook voor U beschaafde relaties van Uw eigen geloofsovertuiging. Nic. Wit- senkade 31. A'dam-C. Spreeknnr: 9.30-12 u. v.m. Voornaamste betaling eerst na Uw huw cliik- V raagt direct kosteloos inlicht, in blanco eaveL TIMMERMANS AANNEMERSBEDRIJF N.V. Zweedschestraat 2, Rotterdam Telefoon 67631. Voor Zeeland sedert 14 Jan. 1946 een kantooor geopend Adres: BADHUISSTRAAT 45, VLISSINGEN. Wö werken met eigen perso neel en beschikken over vol doende materialen om bescha digde panden definitief te her stellen. Thee, speciaal gemeleerd. «tolvrij. Koffie steeds vers gebrand. KOfTlESRAHOERU EH THEEHAHDR IREDATEL 8525 HEEREN SLAGERS EN WINKELIERS. Noteert U even: De VertegenwoordigerjUun Zwanenberg's fabrieken Oss is verhuisd van Gortstraat 53 naar Heerenstr. 10 te Middelburg Orders kunnen vanaf heden aan bovenstaand adres verzon den worden. L. LEZER U KUNT NU BOUWEN MET GROOTE Voor Uw BRUILOFTEN CLUBAVONDEN of PARTIJTJES een fgne HORS D'OEUVRE, een keurige VLEESCHSCHO- TEL, HUZARENSLA, of wat U maar wilt van de Speciaalzaak H. KOPMELS. Scheldestraat 19 Telef. 210 Vlissingen. Te koop gevraagd MOTOR C' ARRIER. Brieven No. 454, Bureau PJZ. C., -Middelburg. Te koop of te ruil z.g.a.n, STOFZUIGER. GILLISSEN, Scheldestraat 36. Vlissingen, Wie ruilt zeem voor wol of lap zomerstof? Schuitvaart- gracht 101, Vlissingen. Wie ruilt mijn 3-deelig bed met peluw en 2 kussens voor dressoir? Brieven lett. H 11, Bureau P.Z.C., Vlissingen. Wie ruilt mijn 2 nw. Eng. bui tenbanden, 28 x LVfe voor vloerbedekking, loopers of iets derg.? Br. no. 458, Bureau P.Z.C., Middelburg. Wie ruilt mijn stofzuiger van 220 V. voor een van 127 V. J. GELJON, Eigenhaardstraat 37, Middelburg. Wie ruilt mijn in g. st. z. Da mesrijwiel voor een'in g. st. z. Naaimachine? VAN HELLE MAN, Pluimstraat 12, Mid delburg. Wie ruilt mijn nieuw v.o. ke telpak GJI. voor 6 kn. wol, bruin of donker bl., en mgn goede jongensschoenen, m. 39, voor pop? Westdtjkstraat B 20. Arnerauiden. Te koop gevraagd i.g.st.z. SPEKSTANDAARD. J. MAAS, B 473, Koudekerke Te koop gevraagd: prima Stofzuiger en Kinderstoel. ZIETSE, Singel 166, Vlissin gen. Te koop gevraagd: 6 JONGE KIPPEN. J. K. DE NOOIJER, Dorpsstr B 37a, Gaplnge Te koop gevraagd: draagkus- sen en rooiersbijl. L. W, KODDE, Noordbeeksche weg, Souburg. 5 j. H.B.S.-B.-Leerstof. Volg thans Schrift. Cursus 5-1 H.B.S.-B. Sluit aan op L.O, GRATIS PROEFLESSEN. KOSTEN ZEF.R GERING, Zeeuwsch Instituut tot Bev« der Alg. Ontw. en Wetensch. Vorming HANSWEERT - Telef 56. Groothandel vraagt Vertegenwoordiger op zeer aantrekkelijke voor waarden, Brieven onder no. A 568, bur. „Zeeuwsch Dag blad", Goes. Vooi direct gevraagd: FLINKE MONTEUR voor onze Afd. reparatie haarden, kachels, waschma» chines, enz. Prettige, zelf standige werkkring. Leeftijd ongeveer 25 jaar. H MERISON ZN'S IJZERHANDEL N.V., GOES, H.H. AANNEMERS. Hier is uw adres voor ROLLUIKEN. Ook reparaties worden door ons uitgevoerd. A. OVERBEEKE Voorstad 33, Gjes, TeL 2047 Te koop: Wandelwagentje en R(jwielzitje. Van Teylingenstr, 12, Souburg. Te koop gevraagd een i.g.s.2. 2-PERS. VEKRENBED met peluw. Wed. J. HUI» BREGTSE—VERHULST, Markt E 2, Domburg. Te koop of te ruil: 35 in goe» den staat zijnde leesboeken. Te bevragen: H. DEN HAMER, Nieuwstraat 35, Retranche ment. eiken Salontafel, gr. Uittrek- tafel en Vulkachel. DEKKER, Slijkstraat 10, Vlissingen. 'Te koop: KEUKENKACHEL, 50. Heerenstraat 21, Middel burg. Te koop: een in g. st. z. HAARDKACHEL. SCHRIER, Bellinkstraat 37, Middelburg. Te koop: Kinderledikant je Box,' Kinderstoel, eiken Bu reaustoel, Kinderwagen en een Jongenspakje, 2 J. (stof). Gra venstraat 4A. Vlissingen. 'Te koop: KRIKLHAAN, broed 1945. Vlissingsche str. B 325a, Koudekerke. Te koop: keukenkachel, j 20; emmerkacheltje met buisje, 30. Bastion 37, Middelburg. KABINET. Rouaansche Kade 17, Middel burg To koop gevraagd: 1-persoons ledikant met spiraal. Riebes- straat 4. Vlissingen Te koop: 1 paar z.g.a.n. br, damesschoenen, m. 37 (v.o.)t f 7. A. Dekenstraat 63, Vlis, singen. Te koop: EEN VULKACHEL. A 47, St. Laurens. Te koop best volbloed VAARSKALF, 1 maand oud. jonge Fokzeug, 3000 Draineerbulzen en een Brilt, in goeden staat. D. 3TROO, Biggekerke. Te koop: Stofzuiger. 125 V, Spanjaardstraat 29,Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 4