PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Geheel Europa contra Franco UIT DE PROVINCIE Verplichte openstelling en sluiting van winkels geregeld Honfdredactenr O. Batllntfjn (met redactloneele medewerking van dr. ■W. H. Beekenkamp). Uitgave: Stlch- ting P.Z C.. Middelburg. Oruk: firma F. van de Velde Jr„ Vllaslnger». Commissie van Bijstand J. L. van Lveuwea, Ds. M. L. W. Schocb, VU»- singen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. Vrijdag 1 Maart 1946 189e Jaargang Nummer 51 ABONNKMEN'I SPKIJ5 2b cent pel treek, f 3-20 per kwartaal. franco Eer oost. t 3-45 per kwartaal* osse nummers 5 cent ADVER- WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKfcNSCHE COURANT minimum eer advertentie 1 2—. Bureaux gevestigd te Vlisslngcn Walstraat 58-66. telefoon 10 (2 lijnen»; Middelburg londensehc Kaal 29. telefoon 2077 en 2924. Goes: Turfkade 15. telefoon 2475- Terneuien Nieuwedicpatraat 23. Pogtrekening 359300 Prov. Zeeuwse he J:ourant_MiJiJcibug. Het Wereldgebeuren Geen ingrijpen in Spanje, wel druk op Franco. Amarilr* koT/irnfl OVgf Iden raad geven, aan zijn kolo Amerika bezorgd over Engeland. De Amerikaansche regeering heeft thans voorstellen gedaan om gezamenlyk te protestee- ren tegen de politiek van Frahco en te beraadslagen óver de gedragslijn, die te genover Spanje in de meest nabije toekomst zal worden fevolgd. In geen land van uropa zyn protestdemonstra ties achterwege gebleven te- gïn de terechtstelling van arcia en in verscheidene hoofdsteden is het tot inciden ten gekomen voor de Spaan- ache gezantschappen en con sulaten. Een zeer slechten indruk heeft het verder gemaakt, dat Franco troepen naar de Fran- sche grens heeft gezonden. Niet omdat de 4000 Spanjaar den anderen vrees inboezemen, maar wel omdat daarmede door den „Caudillo" wederom een uitdagend gebaar wordt gemaakt. Franco zal onder den druk van dit alles moéten verdwe nen. Gaat hij niet vrijwillig, dan zal Spanje alleen komen te staan en tot dusver is er nog geen staat in Europa ge- woest, die een volledig isole ment kon verdragen. Spanje kan dat zeker niet, omdat het in alle mogelijké opzichten van de groote mogendheden af hankelijk is. Welke gedragslijn de groote mogendheden zullen volgen Naar gemeld wordt bevat de Amerikaansche nota, die ge richt is tot Parijs en Londen, voorstellen om fel te pro testeeren tegen de politiek van Franco en te kennen te geven, dat de mogendheden bereid zijn om een gematigd over gangsregime zonder Franco te erkennen, totdat verkiezingen zuilen zijn gehouden. Ingrijpen in Spanje zullen de mogend heden vermoedelijk niet Wel zullen zij 't Spaansche volk den raad geven, zich van Francu te ontdoen. Nu maar zien wat er verder gaat gebeuren. In de Vereenigde Staten, die overigens heusch niet zoo sentimenteel zijn uitgeval len en in Engeland als het om economische kwesties gaat nog steeds hun voornaam s.en tegenstander zien, begint 'men ernstige bezorgdheid aan den dag te leggen voor de po sitie en de toekomst van Én- geland. Het Britsche rijk heeft de Spaansche armada, Napoleon, keizer Wilhelm en Hitier over leefd. Thans wordt het door een dubbelen aanval bedreigd, door den Russischen druk op de verbindingslijnen in het Midden-Oosten en door het °P' komend nationalisme der Oos- tersche landen. Het Britsche rijk was de eerste verdedi gingslinie in den afgeloopen oorlog, het zal dit in den toe- komstigen oorlog in nog ster kere mate zijnZoo 6chryft een blad als de New York Ti mes. En dit bewijst, dat de zorg inderdaad groot is. Merkwaardig is echter, dat de Amerikanen, die zoo graag vertellen wat anderen moeten doen, weliswaar aan Engeland den raad geven, aan zijn kolo niale gebieden zelfbestuur te geven en de volkeren van het Nabije Oosten minder sterk te beinvloeden, doch alleen, als het zeker is, dat hierdoor geen chaos ontstaat. Merkwaardig noemen w\j dit. Omdat Nederland deze ge dragslijn volledig volgt ten aan zien van Indië en dat des on danks juist de Amerikaansche pers nog al eens met scherp schiet, als zij de Nederlandsche politiek in Indonesië op de korrel neemt. Nieuws in een notedop De eerste groep Neder landsche officieren, die hun opleiding In Schotland hebben ontvangen, zullen dezer dagen naar Nederland vertrekken, waar zij in Ede zullen worden gestationneerd. Zij zullen het kader vormen van de eerste te vormen divisie van het nieuwe Nederlandsche leger. De sneeuwval in Nijme gen was Dinsdagmiddag zoo zwaar, dat via de radiocentrale een oproep werd gedaan voor vrijwillige sneeuwruimers, ten einde Woensdag de levensmid delenvoorziening, vooral van brood, mogelijk te maken. Dinsdagavond hebben eenige duizenden Rotterdam mers den dirigent Eduard Flipse op diens 50sten verjaar dag persoonlijk de hand ge drukt. De raad van Amsterdam heeft den wnd. burgemeester, den heer F. de Boer bij zijn af scheid de gouden medaille dei- stad verleend. Bij K. B. is ingesteld de staatscommissie, welke tot taak heeft °P zoo kort moge lijken termijn te onderzoeken in hoeverre het wenschelijk is, wijziging te brengen in de be palingen van de grondwet. Het is niet uitgesloten, dat Frankrijk toch een parle ment krygt- dat uit twee ka mers zal bestaan. Desbetref fende voorstellen zullen aan de constitueerende vergade ring worden voorgelegd. Twee en een half millioen lire was de buit van gewapen de bandieten, die een bank te Foligr.ano in Italië beroofden. De automobielstaking te Detroit Is geëindigd. De arbei ders kregen een aanzienlijke loonsverhooging. Russen sluiten grenzen van bezettingszone. De Sovjet-autoriteiten zou den de grens tusschen het door hen bezette deel van Duitsch- land en Tsjecho-Slowakije her metisch gesloten hebben. Rus sische soldaten verklaren, dat de grenzen met de Britsche en Amerikaansche bezettings zones ook gesloten zijn. Vol gens Russische militairen zou de sluiting het gevolg zijn van het ontdekken van 'n Duitsche spionnage-organisatie, die van Beieren uit geleid zou worden en voor Amerikaansche reke ning zou werken BATAAFSCHE 8CHENKT 4 MILLIOEN VOOR LABORATORIA. De Bataafsche Petroleum Mij. heeft ruim 4 millioen gul den aan den Staat ter beschik king gesteld voor den bouw en inrichting van 3 laboratoria aan de universiteit te Leiden en Delft en voor studiebeurzen GEBLOKKEERDE SALDI MINDER DAN 100 VRIJ. Tegoeden op geblokkeerde rekening, welke volgens den stand per 1 Maart 1946 na kas- sluiting minder dan 100 be dragen. mogen met ingang van 2 Maart a.s. naar vrije re kening worden overgeboekt. WEER KUNSTTERPENTIJN Van 1 Maart af kunnen schildersbedrijven en bedryven met eigèh schilders wederom in aanmerking konten voor kunstterpentijn. Bonnen voor kunstterpentijn zullen in den vervolge door de plaatselijke diatributiediensten worden uit gereikt tezamen met de bon nen voor lynolie en wel voör een even groote hoeveelheid. De uitreiking geschiedt op vertoon van het bewijs van lidmaatschap van de vakgroep schildersbedrijf. Afschaffing van den Dienstplicht. In de V. S. stelt de re geering thans pogingèn in het werk om een in ternationaal verbod te bewerkstellingen voor den dienstplicht in vre destijd. Het is niet uit gesloten, dat deze aan gelegenheid zal worden voorgelegd aan de con ferentie der Vereenigde Volkeren. DE INDONESISCHE KWESTIE. Het terugtrekken van Britsche en Britsch-lndische troepen. Generaal sir C. Auchlnleck, opperbevelhebber in Britsch- Indië. heeft in het Hoogerbuis (den raad van State te New- Delhi) verklaard, dat heden een begin zal worden gemaakt met het terugtrekken van Britsch-lndische troepen uit Indonesië. Inmiddels meldt Reuter, dat omtrent het terugtrekken van de Britsche troepen uit Java nog niets bekend is. Reuter ontleent dit bericht aan offici- eele tegenspraak van het hoofdkwartier der geallieerde troepen in Nederlandsch-Indië. DE TOESTAND. De onderhandelingen met de muiters in Menado zijn afge broken. Zy zyn gewaarschuwd, dat nieuwe troepen zullen wor den gezonden en dat de ge- zagsovername op vreedzame wijze zal moeten geschieden. Dinsdagmorgen hebben de Nederlandsche autoriteiten het vliegveld Mandai en de basis voor zeevliegtuigen te Makas sar laten bezetten. Nederland sche marinetroepen werden hier ingezet. Britsch-lndische troepen bezetten het vliegveld Andir bij Bandoeng. Drie mili taire convooien uit Batavia hebben Bandoeng zonder ver. liezen te lijden bereikt Uit Buitenzorg wordt ge meld, dat 2 Britsche officie ren en 8 Br.-Indische soldaten worden vermist. Zij zouden ontvoerd zijn. Activiteit van lichte artillerie uit hinderlagen wordt uit Semarang gemeld. Ten Westen van deze stad is een Britsche partrouille aange. vallen door Indonesiërs in khaki-uniformen. Op Bali zijn, volgens de ver klaringen van een Indonesiër, thans gevechten gaande tus schen de bevolking en de tien duizend Japanneezen, die op het eiland zijn gebleven. De guerilla-troepen op Bali zijn in voortdurend contact met bun wapenbroeders op Java, aldus de Indonesiër. Een officier van de R.A.F. en drie Britsch-lndische soldaten, die als vermist vermeld waren, zijn gewond binnengebracht. Een Britsch verbindingsofficier en drie soldaten zijn gedood. Twee zee»-officieren - worden nog steeds te Palembang op Sumatra vermist. De heer S. Nydam is bij gou vernementsbesluit tot hoofd van de A.M.A.C.A.B, op Suma tra's westkust benoemd Sir Archibald Clark Kerr heeft zich aan boord van den Britschen kruiser „Norfolk"-be- geven, met geen ander doel, dan te herstellen van de ziekte, waaraan hg lijdende is. DE BOYCOT VAN NED. SCHEPEN. Het lijkt niet onwaarschijn lijk, dat de boycot van Ned. schepen, welker lading voor Indië bestemd is, zal worden opgeheven. Woensdag zijn hierover besprekingen gevoerd tusschen de Australische ha venarbeiders en den raad van vakvereenlgingen. Waterstaat en M.U.Z. recipieerden. Woensdagochtend bestond in het gebouw, van het Kon. Zeeuwsch Genootschap dei Wetenschappen te Middelburg gelegenheid om den Rijkswa terstaat en de M.U.Z. te com plimenteeren met de dichting der dijken van Walcheren. Voor den Rijkswaterstaat, waren o.m. aanwezig ir. F. M. Harmsen, directeur-generaal van den Rijkswaterstaat, ir. J. de Vries, hoofding.-dir., ir. P. Ph. Jansen, die de leiding had van de werkzaamheden aan de dijken prof. L. J. Thijsse, ir. L. P. A. van der Velden en de ambtenaren J. Geluk, P. Blom en J. de Haas. Voor de M.U.Z. waren aan wezig ir. J. H. Telders. ir. H. van Scherpenburg. ir. M. A. van Noorden/ ir. J. de Lint en de heeren Emmer, G. van Hat- tum en M. Bot. Namens het bestuur der Pro vincie waren aanwezig de Commissaris der Koningin jhr, mr. J. W. Quarles van Ufford, de leden van het college van Ged. Staten en de griffier, mr. B. D. N. Teilegen. voorts wa ren aanwezig de gemeentebe sturen van Middelburg en Vlis- singen en vertegenwoordigers van de meeste andere Wal- chersche gemeenten. Ook de Polder Walcheren en de P.Z. E.M. waren vertegenwoordigd, alsmede de Kamer van Koop handel. Het is ondoenlijk alle orga nisaties en particulieren, die ter receptie verschenen met name te noemen. Wij volstaan daarom met de" mededeeling, dat de receptie zoo druk be zocht was,, dat, ondanks het feit, dat er geen toespraken werden gehouden, hier toch gesproken kan worden van een indrukwekkende demon s tra tie van dankbaarheid ei bewondering voor hetgeen door Rijkswaterstaat en M.U.Z. tot stand is gebracht. De feesten voor de dijkwer kers vonden Donderdagavond hun einde. Op alle avonden oogstten de Contrasten met hun revue een zeer groot sue ces. Niet onvermeld mag blijven, dat de gezamenlijke expedi teurs van Middelburg geheel belangeloos zorg gedragen hebben voor het transport van en naar Middelburg van de ruim 3000 dijkwerkers. Zuid-Beveiand In de vergadering van den gemeenteraad van Goes heeft de waarnemende burgemeester, Jhr. van Sanciberg, Woensdag de gevallenen In den slag van de Javazee herdacht. Het verslag van den ge meentearchivaris werd voor kennisgeving aangenomen. De gemeenterekening 1944 werd voorloopig vastgesteld. Bij de bespreking inzake de badhuisrechten werd medege deeld dat binnenkort een voor stel tot bouw van een nieuw badhuis tegemoet kan worden gezien. Het voorstel inzake een nieuw tarief voor het gebruik van het laboratorium in het gasthuis werd aangenomen. Bij het eveneens z.h.s. aan genomen voorstel Inzake een M.T.S. vroeg de heer Vinger ling of het niet beter was de beslissing over te laten aan den te verkiezen raad. De voorzitter achtte den huidigen gemeenteraad ook hoek. volkomen bevoegd. Nu kan wellicht nog dit jaar een cur. sus beginnen; anders is ei weer een jaar verloren. De heer Stoei Feuerstein waf \oor directe behandeling, an. ders komen er wellicht ka pers op de kust. De heer Schoch vroeg of er overleg is gepleegd met het Zeeuwsch Technisch Instituut. De voorzitter zei, dat dit pas noodig is als een besluit gevallen is. Na aanneming van het voor stel bracht de voorzitter dank aan de Commissie van Ad vies voor haar omvangrijken arbeid. SLAGERS WENSCHEN VERSCH VLEESCH. Onder de slagers in Zeeland heerscht den laatsten tijd een ontevreden stemming, omdat zij geen versch vleesch krijgen vleesch in blik van slechte kwaliteit moeten verkoopen en in de kruidenierswinkels worst en vleeschwaren in overvloed te koop zijn. Zij wenschen, dat het beschikbare versche vleesch niet naar de worst- fabrieken en groothandels gaat, maar bij den slager ver krijgbaar zal worden gesteld. De Raad van Overleg der Vakcentrales te Goes heeft thans aan de autoriteiten ver zocht het artikel, dat thans in blik verpakt in de slagerswin kels verkocht wordt, in het vervolg niet meer op den vlee3chbon, doch op een ande ren bon verkrijgbaar te stel len. opdat de consument de vleeschbon voor gewoon vleesch kan gebruiken. Naar aanleiding van boven staande kwectie, verneemt het A.N.P. van bevoegde zijde, dat van de beschikbare hoeveelhe den versch vleesch 83 naar de slagers gaat en 17 naar de vleeschwarenfabrieken. Voor de vleeschvoorziening moet tengevolge van de geringe productie in de eerste maan den van het jaar, in ruime mate uit de voorraden vleesch in blik worden geput. Dat naar verhouding veel vleeschwaren naar het kruideniersbedrijf gaan, is een normale toestand, die ook in het verleden be stond en dus thans op oude rechten is gebaseerd. Woensdagavond hield de Ver voor Alg. Wetenschappelijke Belangen te Goes wederom een bijeenkomst in het Schut tershof. Ditmaal sprak de heer J. Panman, alg. directeur van de Ned. Reisvereeniging te 's-Gravenhage. Eerst deelde hij o.a. mede. dat hij vermoed de. dat het dit jaar al is het ook op beperkte schaal mo- jelijk zal zijn. dat Nederlan ders een bezoek aan het zoo geliefde vacantieland brengen. Er moet echter wel rekening worden gehouden met den hoogen koers van den Zwit- serschen franc, die 63 cent no teert Aan de hand van een zeer groot aantal fraai ge kleurde lichtbeelden voerde de inleider vervolgens de aanwe zigen een paar uur lang dooi het land van sneeuw en ijs. Een dankbaar applaus en het slotwoord van den voorzitter, den heer Ballegoyen de Jong bewezen boe de lezing in den smaak gevallen was. Tot directeur van de zang- vereeniging tot ..Oefening en Uitspanning" te Borssele is benoemd de heer P. Bos, mu ziekonderwijzer te 's-Heeren- RAADSVERGADERING MIDDELBURG NIEUWJAARSREDE VAN DEN BUKÜEMEES1ER Gunstiger perspectief voor de stad. In de Woensdagmiddag ge houden raadsvergadering van Middelburg heeft de voor zitter, burgemeester mr. A. J. van der Weel, een terugblik geworpen op het Jaar 1945. Spr. constateerde met voldoe ning, dat Middelburg cr thans heel wat beter voor staat, dan een jaar geleden. Hulde bracht spr aan het personeel van ge meentewerken en de gemeente bedrijven voor de wijze, waar op dit onder de moeilijkste omstandigheden de stad weel een behoorlijk aanzien heeft gegeven en thans met hel noodherstel bezig is. In nog sneller tempo zou zich dit nood- herstel kunnen voltrekken, als men huisvesting had voor werkkrachten van buiten. Om deze huisvesting te kunnen verleenen, zal thans een beroep worden gedaan op de burgerij Van overheidswege zal be vorderd worden, dat de panden, waarvoor de herbouwplannen reeds in 1941 waren opgesteld, volgens het toenmalige finan- cieele schema zullen worden herbouwd. Dit Is een belang rijke tegemoetkoming vanwege het rijk, omdat de kosten in- tusschen sterk zijn gestegen. De voorzitter vermeldde ver der, dat het slachthuis weer naar den Seisweg is terugge keerd, dat de meeste scholen weer normaal in gebruik zijn en dat de resteerende gevor derde scholen binnen afzien- baren tiïd eveneens weer ter beschikking staan. De Rijks leerschool komt in Mei vrij, daar het Vlissingsche nood ziekenhuis dan wordt opge heven in verband met de her opening van Bethesda. De woningnood duurt voort, maar mindert. Waren er enke le maanden geleden nog 15 1600 gegadigden voor een wo ning, thans nog slechts 560. De Centrale Keuken zal worden opgeheven ingaande 1 April, omdat de consumptie daalde van 16.000 1. in een be paalde periode van 1945 tot ca. 2500 1. in de overeenkom stige van 1946. Op grond hier van draagt het ry'k niet meer bjj in de kosten. De politie verricht haar taak weer normaal. De „vloot" van twee schepen is verkocht. Het corps bestaat uit 54 man en zal bij de komende reorgani satie als gemeentelijk corps blijven bestaan. Ook het com missariaat zal vermoedelijk werden gehandhaafd. Ten aanzien van <Jen weder, opbouw van Middelburg memo- reerde spr. de onlangs gepu bliceerde projecten, onder me dedeeling, dat er bij het In- richten van het Industrieter rein spoed zal worden betracht De M.U.Z. zal het opspuiten. Er bestaat voor dit terrein een bevredigende belangstel ling. De toestand der In Middel burg gevestigde bedrijven heert reaen tot gematigd opti misme. De Vitrite heeft te kampen met materiaalgebrek, de pletterij zal over ca. twee maanden weer in werking tre den. De Houthandel Alberts lenoopt weer relaties aan met zijn oude leveranciers. Nadat de voorzitter zijn dankbaarheid had geuit voor de belangstelling die van over heidswege aan den dag wordt gelegd voor de nooden van Middelburg, besloot spr. zijn nieuwjaarsrede met eên be roep op de raadsleden en de geheele bevolking om met volle energie mede te werken, ten einde de moeilijkheden, die nog overwonnen moeten wor den, het hoofd te kunnen bie den. Ir. de Vink deelde vervolgens mede, dat hij voortaan geacht wenscht te worden te behoo- ren tot de fractie van de Partij van den Arbeid. Hierna werd de agenda afgewerkt. BENOEMINGEN. Tot leeraar in de Duitsche taal aan het gymnasium werd benoemd drs. E. J. Polak uit Amsterdam, tot leeraar ir het Hebreeuwsch ds. dr. N. J Hommes te Middelburg. Tot onderwijzer aan de Ulo-schoo1 werd benoemd de heer J. B Dekkers uit Winterswijk. Voor stellen van B. en W. betref fende de schoolgeldheffing er- betreffende do vergoeding in de exploitatie kosten van de .scholen voor lo. werden zonder cliscussie goedgekeurd, even als de rekening der godshuizen over 1943, die als gevolg van de vele Duitschers, die werder verpleegd, een voórdeelig sal do toonden ten bedrage var. 15.534,521/,. DE WINKELSLUITING. Hierna kwam aan de orde een voorstel van B. en W. om vast te stellen, dat alle winkels geopend moeten zijn van 912 en van 1318 uur en dat de kappers en slagers des Maan dags-, de manufacturiers en kruideniers des Dinsdags- en de boek- en kantoorboekhande laars des Woensdagsmiddags na 13 uur zullen sluiten. Er werd over dit voorstel uitvoerig van gedachten ge wisseld. waarbij de heer Schui- tema pleitte voor sluiting van 12.3013.30 en de heer Schenk den Maandagmiddag als vaste sluitingsmiddag voorstelde. De heer Schot verklaarde teger het opleggen van dwang te zijn. Het voorstel werd ten slotte z.h.s. aangenomen. By de rondvraag wezen ver schillende leden op bisoscoop- bezoek door te jeugdige per sonen, de wanorde op het Mo lenwater, de onreinheid van Kvnderzorg, waar werkkrach ten van buiten gehuisvest zyn de slechte straatverlichting, de trage tot standkoming en het leelijke uiterlyk van de nood woningen en de noodzaak om de markt weer op de Markl te houden en de Dam dooi plantsoen te verfraaien De heer Schot betreurde het. dat B. en W. de kermis weer hebben ingevoerd en wethou der Kögeler sloot zich by de- de critiek aan Nadat de voorzitter de spre kers had beantwoord en ver betering had toegezegd, werd de vergadering gesloten. GEEN HAVERMOUT, DOCH KINDERMEEL. In de gisteren gepubliceer de bonnenlijst werd abusieve lijk gemeld, dat op de bon E16 rijst en havermout be schikbaar wordt gesteld. Dit moet zyn ryst en Kindermeel. Bij de wed. R. te Driewegen sloeg de vlam in een pan met brandbaren inhoud op een pe troleumstel. Een dochter der vrouw, op bezoek, nam de pan op en liet deze. daar zij haar hand verbrandde, in de kamer vallen, waardoor het vertrek in een ommezien met rook gevuld wa3 en er begin van brand ontstond. Gelukkig wist men het vuur met een deken te doo- ven. TANTE IS VRIJ De echtgenoote van Mussert is een dezer da gen uit het kamp aan aen Biltscheweg te Utrecht ontslagen, om dat zij nooit lid geweest is van de N.S.B. Zij heeft haar intrek geno men bij familie te Bilt- hoven. Do geitenvereenicing Borssele hield een aJgeme te - - emeene vergadering. Er was f 7.92 in kas. De heer W. Bras stelde zich wegens ziekte niet meer als penningmeester beschik baar. Een nieuw bestuur werd gekozen, nl. J. Corstanje Jr., voorzitter, A. Walhout Jz., secr., A. Corstanje Hz., pen- ningm., J. Paardekooper, vice- voorz., C. Bruinooge, adj. Het dekgeld werd verhoogd tot 1.75 en 5.voor niet-le. den. Tot leden van het kiescol lege der Ned. Herv. kerk te Borssele zijn gekozen de hee ren J. de Smit en C. van Wee- Ie. Het college is thans weer voltallig. Tot directeur van het mu ziekgezelschap te Borssele is benoemd de heer J. H. C. Fer- ree. gepens. kapelmeester van de marine. Wed. P Mol te Kapelle-Bie zellnge kwam bij haar werk zaamheden zoo ongelukkig te vallen, dat zjj voor nader on derzoek naar een ziekenhuis moest worden vervoerd. Tot onderwijzeres aan de chr. school te Hillegom is be noemd mej. I. Minderhout, on derwijzeres aan de Herv. school te Blezelinge. In de plaats van den heer L. v. d. Hiele die tot secreta ris der gemeente Veere werd benoemd, is tot len ambte naar ter secretarie van Krui- ningen de heer C. J. de Vis ser, thans 2e ambtenaar ter secretarie benoemd. Tot 2e ambtenaar werd benoemd de heer A. M. Westveer, thans 3de ambtenaar en tot 3e ambtenaar de heer J. M. Ver- lare, thans volontair ter se cretarie. Het dochterjte van de fa milie Walrecht té ..„Tr kwam na juist uit Zwitser, land teruggekeerd te zyn. zoo ernstig te vallen, dat medi sche hulp moest worden inge roepen. In de jaarvergadering van de kolenvereeniging Algemeen Belang" te Waarde werd het bestuurslid J. J. Pieper herko zen. terwijl in de vac. wijlen C. Dane werd gekozen de heer M. A. de Regt. De rekening sloot met een batig saldo van f 56.47 Het inleggeld werd ver hoogd. Walcheren EERVOL ONTSLAG NOTARIS J. C. PAAP. By K.B. van 20 bebr. is aan den heer J. C. Paap, met ingang van 2 Maart a.s. eer vol ontslag verleend als no- taris te Vlissingen. Notaris Paap, die 31 Maan 1867 te Voorschoten geboren werd en reeds op 20-jarigen eeftijd candidaat was, werd op 5 Juli 1905 tot ïotaris te Vlissingen benoemd. Bijna 41 jaar heeft de heer Paap dus uit ambt bekleed. Kerknieuws NED. HERV. KERK MIDDELBURG In de vac. ds. M. v. Empel werd toezegging van beroep gedaan aan ds. M. Hinlopen (H.V.) te Amstelveen en in de komende vacature dr. W. H. Beekenkamp werd besloten toezegging van beroep te doen aan ds. F. Don te Oostkapclle. Ned. Henr. kerk. Beroepen te Blezelingo (toez.) cis. H. A. van Loon te GrUpskerke. Beroepen te Wissen kerke: J. v. d. Berg te Vlijmen (N.B.) BLOEMRANTSOEN GEHALVEERD. Bjj het ingaan van den win ter is het veertiendaagse!» rantsoen bloem van 200 op 400 gr. gebracht. Nu de winter teneinde loopt is het met het oog op onze voorraden geïm porteerde bloem gewenscht De dichting der dijken. Telegramwisseling mei H.M. de Koningin en Montgomery. Naar aanleiding van het feit. dat de dijken rond het eiland Walcheren thans op al- je aangevallen punten zijn ge dicht, heeft de Commissaris der Koningin namens het Pro vinciaal Bestuur tot H. M. do Koningin en tot den Opperbe velhebber van de Geallieerde troepen in Europa de navol gende telgrammen gericht: Aan Hare Majesteit do Koningin. Officieel is thans medege deeld dat de dijken rond het eiland Walcheren op alle aan gevallen punten zijn gedicht en dat. naar menscheiijke bere kening. ons eiland thans als behouden beschouwd mag wor den. Kennende de groote be langstelling van Uwe Majesteit voor het lot Harer onderdanen, veroorloof ik mij' mede na mens het Provinciaal Bestuur» Haar daarmede van harte ge luk te wenschen en daaraan do verzekering toe te voegen, dat die belangstelling een prikkel te meer zal zijn om den we deropbouw met kracht voort te zetten en met Gods hulp te voltooien. Het daarop ontvangen ant* woord luidt: In opdracht van Hare Maje steit de Koningin betuig ik u hierby Haar dank voor uw te legram, meldende het heuglyk feit der volledige dichting van de dijken rondom Walcheren. Gevoelig voor Uwe gelukwen- schen, verheugt Hare Maje steit zich over den belangrijke mijlpaal op den weg naar her stel van Walcheren, die thans bereikt is. U en het Provin ciaal Bestuur wenscht Hare Majesteit sterkte toe op den weg, die naar het algeheel her stel nog voor u ligt. Het telegram aan den Op* perbevelhebber luidt: Nu de gaten in de dijken rond het eiland Walcheren de finitief gedicht zijn, wensch ik uit naam van de bevolking van Zeeland Uwe Excellentie uit. drukking te geven van onze diepe dankbaarheid voor den grooten moreelen en materi- eelen steun welken wij hebben gehad van do geallieerden in onzen stryd voor de droogma king van ons eens zoo prach tige eiland. Veldmaarschalk Sir Bernard Montgomery zond hierop do volgende boodschap Dank voor Uw zeer vrien delijk telegram. Ik ben ver heugd te hooren dat de dijken rond Walcheren definitief ge dicht ziin. Ik hoop oprecht aat uw eiland spoedig zyn vroege re schoonheid en welvaart zal herwinnen. Laatste nieuws Nog geen resultaten te Djokjakarta. Sjahrir heeft Donderdag, avond verklaard, dat de eer ste zittingsdag van het Indo nesische centrale nationale co mité te Djokjakarta geen po sitieve resultaten heeft opge leverd. Hjj zei verder, dat het comié nog gen twee dagen in zitting bijeen zou zyn. Venvacht wordt, dat Sjah. rir zyn belangrijkste redevoe ring op Zaterdag zal houden, waarna men tot stemming zal overgaan. Men verwacht, dat Sjahrir zal adviseeren om het Neder landsche ontwerp als basis v.or de onderhandelingen te aanvaarden. Zijn naaste mede. werkers voorzien, dat hij zal aftreden, indien het comité do voorstellen van de hand zal wijzen. Volgens een bericht van de „Monotoring Post" te Batavia zou radio Soerakarta den 27en Februari verklaard hebbeij „Het kan niet ontkend wor den, dat wy gedwongen zullen zijn in de nabije toekomst een gewapenlen strijd te voeren, een strQd, welke beslist over de toekomst van Indonesië"» De Spaansche kwestie. De Fransche regeering heeft in principe het Amerikaan sche voorstel voor een drie voudige verklaring, waarin het regime van Franco in. Spanje aan de kaak wordt ge steld. aanvaard. Binnenkort wordt ook een dergelijke ver* klaring van het Ver. Konink rijk aanvaard. Te Londen is de samenstel ling van een Fransche pota ontvangen, welke het vcorstel inhoudt, dat de Spaanscho kwestie voor den Veiligheids raad gebracht dient te wor den. De Schrijver geeft zijn opdracht terug. De heer De Schrijver, voor zitter van de C.V.P., heeft zyn besprekingen, ten gevolge van de oppositie van de socialisti sche groep tegen een volks- referendum inzake de konings kwestie. niet tot bevredigende resultaten kunnen leiden Dien tengevolge heeft hij gevraagd van zyn opdracht ontheven te worden. Tnans is Spaak met weer tot het rantsoer een nieuwe informatieopdracht van 200 gr. terug te keeren. 'belast.'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 3