NIEUWE BONNEN en uitvoering luchtbukskogels Firma W. DE SCHRIJVER boekhouder, metselaar. huishoudster huishoudster net meisje meid. werkvrouw H.H. BOUWERS! chauffeur. kantoorbediende. h.h. aannemers. rolluiken. a. overbeeke Van 3 Lm. 16 Maart BONKAARTEN KA, KB, KC 603. Brood: 060 t.m. 066 Alg., B 16 800 gram. Bloem: 067 Alg. 200 gr. Suiker: 068 A!g. 400 gr. Boter: 089 Alg. 125 gr. Margarine: 070 Alg. 250 gr. Vet: 071 Alg. 1C0 gr. Haas: 072 A!g. 100 gr. Aardappelen: B17 Res. 1 kg. BONKAARTEN LA, LB, LC 602. Vleesch: 029, 030, 031 Vleesch 100 gr. Aardappelen: 025 Aardappelen MelkT'AlO Melk lft L. B10, C10 Melk 3 1. BONKAARTEN KD KE 60S. Brood: 560, 561 Alg. 800 gr. Bloem: 562 Alg. 200 gr. Suiker: 563 Alg. 500 gr. Boter: 564 Alg. 250 gr. Margarine: 565 Alg. 125 gr. Kaas: 566 Alg. 100 gr. Brood: D15. D17 Res. 400 gr. Jlyst of erm* E16 Res. 500 gram. Ei: D18 Res. 1 ei. BONKAARTEN LD, LE 602. Vleesch: 529, 530, 531 Vleesch 100 gr. Aardappelen: 525 Aardappelen 1 kg. Melk: D10, E10 Melk 5 L TABAKSKAAKTEN ENZ. T 15 2 rants, tabaksart. (geen import-cigaretten). V 13 100 gr. choc, of suikerw X 15 2 rants, tabaksart. (geen Import-cigaretten). De bonnen voor melk en aardappelen zijn geldig t.m Zaterdag 9 Maart a.s. Voor de week van 10 t.m 16 Maart a.s. zullen nog bon nen worden aangewezen voor melk, aardappelen, jam thee tabak en versnaperingen, huis houdzeep eh zachte zeep. Bovengenoemde bonnen kun nen reeds op Vrijdag 1 Maar' a.s. worden gebruikt, met uit zondering van de bonnen vooi vleesch, melk en aardappelen waarop eerst met ingang var Maandag 4 Maart mag worden afgeleverd. Op de bonnen voor kaas za uitsluitend buitenlandsche aaas worden geieverd. By deelnemingaan maalty den van de centrale keukens moeten aldaar de bonnen 02L ot 529 vleesch voor vleesch ei 025 aardappelen voor aardap puen worden ingeleverd. Ir. de week van 10 t.m. 16 Maart moeten bij de een-rale keukens worden ingeleverd bon 030 of 530 vleesch vooi vleesch, alsmede de voor die week aan te wijzen aardappel- bonnen. PETROLEUM VOOR KOOKDOELE1NDEN OF VERLICHTING. In Maart zijn van de petro- leumkaart voor kookdoeleinden of verlichting geldig bon 25 t. m. 28 der kaart UA 510: 4 1.: op bon 25 en 27 der kaart UB 510: 4 op bon 67 der kaart UC 510: 4 1. en op bon 121 en 122 der kaart UD 510: 3 1. BON VOOR SCHOENREPARATIES. Bon 06 der lederkaart is aan gewezen voor het doen repa- reeren van schoenen met leder en/of rubber zolen-materiaal. De Indonesische kwestie. Heelt Sjahrir ontslag aangeboden? Volgens niet bevestigde be richten uit Batavia, zou Sjah rir na besprekingen met dere Indonesische leiders zyn ontslag hebben aangeboden. DRASTISCHE VERMINDE RING VAN DUITSCHE RANTSOENEN, zy worden met 1/3 verlaagd. Het rantsoen in de Britsche zóne van Duitschland zal met 1/3 van 1550 tot 1014 calo rieën worden verminderd met ingang van 4 Maart a.s. De sterkste verlaging on dergaan de rantsoenen van brood en grutterswaren, die tot de helft worden ingekrom pen. Het normale broodrant soen wordt thans 5000 gram per 4 weken en grutterswa- len 1000 gram per 4 weken. Voor kinderen, jonge moeders en zwaren arbeid zullen extra tantsocnen blijven bestaan. A.s. en jonge moeders krygen voortaan 2139, kinderen van 10 tot 18 jaar 1448, zware arbeid 2114 en zeer zware arbeid 2264 calorieën. NOTA EGYPTISCHE REGEERING. De Egyptische regeering heeft by het Engelscne minis terie van buitenlandsche za ken een nota ingediend, waar in onmiddeliyk ontruiming van Cairo en Alexandrië door de Engelsche troepen wordt verzocht. Sport HET NEDERLANDSCHE ELFTAL VOOR LUXEMBURG. Het Nederlandsche voetbal elftal, dat op Zondag,A0 Maart a-s., in Luxemburg uitkomt tegen het Luxemburgsche na tionale elftal, is als volgt sa mengesteld: doel Kraak (Stormvogels); achter: Wilders (van Blauw-Wit), Van der Linden (van Ajax); midden Van Buitenen (van Hermes- D.V.S.), Pelikaan (van Lon- ga); Styger (van Blauw-Wit), voor: Holleman (van V.U.C.), Wilkes (van Xerxes), Lenstra (van Heerenveen), Smit (van Haarlem) tevens aanvoerder. Wedstrijd pr. District tv. Ie kl.: NOAJDRBC; RK TVV—Longa; BW—Willem H; VlissingenHelmond. 2e kl. C. Middelburg— Goes. 3e kl. G.: De Zeeuwen II Middelb. II: RCS—EMM; Goes IIZeelandia; Vlissingen n Yerseke. 3e kl. H; Corn. BoysHulst; SluiskilSteen. e kl. I: Breskens II Hoofdplaat; Schoondyke Aardenburg; IJzendykeBier vliet. BONDSELFTAL ZWALUWEN 4—3. De te Rotterdam gespeelde wedstrijd BondselftalZwalu. wen eindigde in een 43 over winning voor het Bondselftal. De ruststand was 33 en eerst eenige minuten voor het einde maakte Lenstra het winnende doelpunt HINDERWET. t B. en W. van Middelburg maken bekend, dat het ver zoek van de firma W. de Schryver om in perceel Seis- straat no. 19. kad. bekend in sectie D, nr. 2939 werktuig machines en een electro-mo tor te mogen plaatsen en ver plaatsen door hen is ingewil ligd. Bergman (van Blauw-Wit), reserves: Van Raalte (van Blauw-Wit), Potharst (van Ajax), Van der Veen (van Ajax), Van der Vegt (van H.B.S.). Julius Krug is benoemd tot Amerikaansch minister van óinnenlandsche zaken. Officieele publicaties Weerbericht RUSTIG WINTERWEER. Geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond. Donderdag nacht matige vorst, in het bij zonder daar waar sneeuw ligt, aan de kust temperaturen om het vriespunt Vrydag- ochtend plaatselyk mist of ne vel. Overdag temperaturen als Donderdag. Plaatselijk nog eenige zonneschyn, doch latei- toenemende bewolking. Vrij zwakke, veranderlijke wind, een neerslag van beteekenis. Zon en Maan. Zaterdag komt de zon op te 7,26 en gaat onder te 18-20. De maan resp. te 7,26 en te 16,35. Hoog- en- laagwater Vlissingen Zaterdag hoog te 1.10 en 13,38, resp. 1,73 en 1,91 m. -4- N.A.P. Laag te 7,42 en 19.56 resp. 2,08 en 1.94 m. N.A.P. Radioprogramma's ZATERDAG. Hilversum I (K.R.O.): 7,00 Ber.. 7,15 Och- tendgymn., 8,00 Ber., 8,15 Gram., 8,45 Lezing, 9,15 Gram., 10,10 Voordr., 10,30 Pianoreci tal, 11,00 Ziekenuurtje, 12,00 Kwintet Jaap Brill, 12,30 Hoe Ned. den vrede wint, 12,35 Claire Hegedus, 13,00 Voor de Ned. strijdkr., 13,30 Gram., 13,45 Tooneelbeschouw., 14,00 Gram., 14,15 Engelsche les 14,45 Zang, 15.00 Conc., 16,30 Kinderuurtje, 17,00 Conc., 17,45 Gram., 18,00 Nina Dolce, 18,30 Weekoverzicht, 18,45 Nina Dol ce, 19,00 Ber., 19,30 Voor de Ned. strydkr., 20,00 Ber., 20,05 Lichtbaken, 20,30 Bureau Oor logsdocumentatie 20,35 Gram. 20,45 Hoorspel, 21,30 Gram., 22,00 Ber., 22,20 Interview, 22,35 Gram., 23,00 Erica Helen, 23,30 Gram. Hilversum II (V.A.R.A. en V.P.R.O.)7,00 Ber., 7,15 Och- tendgymn., 8,00 Ber., 8,20 Gr., 10,00 Morgenwijding, 10.20 Gr., 10,30 Voordr., 10,45 Conc., 11,00 Voor de arbeiders; 12,00 Carso Carcassola, 12,35 Johny Meyer, 13,00 Ber., 13,15 Marschmuziek, 14,00 Lezing, 14,15 Vrouwenrubr., 14,45 Boekbespreking, 15,00 Conc., 16,00 Maleische les, 16,15 Men vraagtwij draaien, 16,45 Sportpraatje, 17,00 Zang, 17,30 City halfuurtje, 18,00 Ber., 18,18 Gram., 18,20 Het rijk over zee, 18,45 Conc., 19,15 Le zing; 19,30 Bijbelvertelling; 20,00 Ber., 20,05 Cabaret, 21,15 Weekoverzicht, 21,30 Hoorspel, 22,00 Eddy Walis, 22,35 Voor dracht, 22.50 Gram., 23.00 Ber., 23,15 Gram. Hoe Jantje Kruizemunt een erfenis kreeg 90. Op 't 2eJide oogenblik was me neer Kruizemunt be vrijdt Doordat er van achteren plotseling niet meer «etrokken werd, schoot hij met een vaart door de opening naar bulten; de politic-agent, die daar trok, viel op eens achterover en meneer Kruizemunt beschreef een sier lijke boog door de lucht; 't was net. ol ze een acrobaten- nummer ten beste gaven 1 Met groote blijdschap wy kennis van de geboorte van ons Dochtertje en Zusje LEVINA (INEKE). J. C VINKE. L Jf. VINKE—KUNST. KEESJE. Middelburg, 27 Februari 1946 Loskade 31. Met blijdschap geven wy kennis van de geboorte van onzen Zoon DING E MAN JOHANNES JAOOBUS. J. J. VAN DE VELDE R J. VAN DE VELDE— HAAZE. Vlissingen, 27 Februari 1946. Scheldestraat 18. Tyd.: St. Joseph-ziekenhuls. Ondertrouwd: Goes Brugge. O. GROOSMAN. J LANTSOGHT. Voor de vele bhjken van belangstelling, ontvangen by onze 55-jarige Echtivereeni- ging, betuigen wy onzen har- tel ijken dank. M. HUIBREGTSEN. J. HUIBREGTSEN— LTEVENSE. „Zonneveld", Oostkapelle. Zaterdag 2 Maart hopen jji J. J. LAMBREGTS M. O. BOSSAND den dag te herdenken, dat J zy 30 jaar in den echt zyn verbonden. Dat zy nog lang ge-f spaard mogen blijven is de wensch van hun Vrlen- 1 4e den Oostburg, Februari 1946. Ver, v. Vrijzinnig Hervormden te Middelburg. Zondag 3 Maart, n.m. 2.80 uur DS. KLEINMAN, Ned. Herv. Pred. te Renesse in de Doopsgezinde Kerk. Hiermede vervuilen wy den treurigen plicht, ken nis te geven, dat heden is overleden na een langdu rig, doch geduldig gedra gen lyden, onze geliefde Echtgenoote, Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, Zuster, Behuwdzuster, Tante en Behuwdtante MAGDALENA ALMEKINDERS, geboren LUTEIJN, in den ouderdom van ruim 74 jaar. Retranchement (evac.-adres Z 77): C. J. ALMEKINDERS. Retranchement: J. W. ALMEKINDERS. J ALMEKINDERS— RISSEEUW. Zuidzande: D. C. ALMEKINDERS. E. D. ALMEKINDERS— FREMOUW. COR. OORRIE. IZAAK. DAVID. Retranchement: C M. ALMEKINDERS. Oosterhout: N. M. ESHUIS ALMEKINDERS. H. ESHUIS. HERMAN. Retranchement: C. J ALMEKINDERS. S M ALMEKINDERS MASCLEE. COR. Retranehement, 26 Februari 1946. De teraardebestelling zal plaats hebben te Sluis op Zaterdag 2 Maart a.s. ZATERDAG 2 MAART A.S. HEROPENING van de Eetsalon „MODERN" Wolstraat 27 Vlissingen. Evenals voorheen hopen wy U wederom vlug en goed te be dienen. wy noodigen U vriendeiyk uit eens een kykje te komen ne men. Beleefd aanbevelend. Muzlekvereenlging „EXCELSIOR". Uitvoering op Zaterdag 2 Maart a.s., 8 uur, in het Schuttershof te Middelburg. Bal na met de Babytonband. Kaarten 1.20 bij C. Hen. drikse. Volderystraat 7, Leen Geers. Zuidsingel 28, A. Brood man, Rozenstraat 62 en aan de zaal. Mevr WESSELING, Boul. Eversen 20, Vlis singen, vraagt een MEISJE van 812 uur. Mevrouw DAAE, Boulevard Bankert 14, Vlissingen, (klein benedenhuis), zoekt hulp voor halve dagen m haar gezin voor 4 personen, 't zy Dagmeisje of Werkster. Aanmelden liefst 's avonds tusschen 7 en 8 uur. Voordracht-avond Van verzen uit den oogst der laatste jaren door Lida Kulpers-v. d. Mey op Donderdag 7 Maart a.s., des avonds 8 uur, in de boven zaal van 't Schuttershof. Toegangskaarten 1.25, fncl. rechten, UITSLUITEND ver- krygbaar: Boekhandel ,,'t Zoek. licht" en Boekh v. RENTHEM JUTTING SMITS, Middel burg. 28 Februari werd te Middelburg ter aarde be steld onze lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en Over- gootmoeder, Mevr. E BOASSON--SNOEK. Wed- van den Heer CHARLES BOASSON, overleden te Rtjswyk 5 Januari 1945, in den ouder, dom van byna 87 jaar. Uit aller naam, S. VERHULST— BOASSON. Gevraagd MEISJE voor halve dagen. Slagerij DE BADTS, Walstraat 100, Vlis singen. EVANG. LUTH. KERK. Zondag 8 Maart 1946, Middel burg v.m. 10 uur en Vlissin gen 'a av. 7.308.30 uur DS. IL JOHANNES van Zeist. VRRLOREN rond Polshorloge, merk „Ancre Suisse". Tegen belooning ter. te bez.: HAR TJES, Badhuisstraat 105, Vlis. aingen. GEVONDEN een Heerenhor loge in den trein tusschen Krabhendijke en Goes, komen- de uit de richting Roosendaal. Terug te bekomen tegen ad- vertentiekosten by A. KOP- IttCLS, Parkzicht A 7, Waar de (Z De Secretarls-Penningmeesle: der Schade-enquête-cooimissie Middelburg maakt bekend dat de termyn van aangifte voor schade ontstaan ln het Inunda- tlegebied afloopt, voor zooveel betreft Walcheren ten Westen van het kanaal op 1 Mei a.s. Voor dezelfde schade betref fende Walcheren ten Oosten van het kanaal loopt de termyn tot 1 Juli a.s. In verband met de omstan digheid dat de aangiftetermijn voor alle andere schade, dus schade niet in geïnundeerd ge bied. op 1 Maart gesloten Is en het noodzakeiyk is de aangif ten en de correspondentie, die den laatsten t\jd bjj voormelde commissie is binnengekomen, eerst te ordenen, is voormeld bureau vanaf 1 Maart t/m lü Maart voor het publiek geslo ten. Telefonisch aangesloten onder nou 2069 RIJWIELHANDEL SCHOUT, Zandstraat 23, Middelburg, Ecnigen tyd geleden vonden wij in onzen winkel een paar glacé Handschoenen. Welke dame heeft deze vergeten? Fa. Wed C. PATERIK. Nieuwe Burg 85—37, Middelburg. Brood, en BanketbakkerU WestkapeUe Telefonisch aangesloten K 1188 No. 381. J REIJNHOUDT. op ZATERDAG 2 MAART en ZONDAG 3 MAART a.s., in samenwerking met de Muzlek vereenlging ..Veronica" en de Tooneelvercenlglng „Aldoende leert men", by den Heer P. DE WITTE te ZUIDZANDE. Aan- vang 7 uur. NA AFLOOP BAL Telefonisch aangesloten onder No. 24"8 B. JANSE, v. h. L. JANSE. Nieuwe Oostersohestraat 34. Middelburg. WIJ LEVEREN WEER MIDDELBURG. Het architectenbureau Ir. A. ROTHUIZEN en Ir. P. J. rt HOOFT vraagt voor zyn kantoor te Goes een aankomend Teekenaar, tevens belast met eenvoudig administratief werk. Sollicita ties te richten aan het bu reau, Bierkade 5. Gevraagd een aankomende Landbouwersknecht, in. of uitwonend. M. VAN STRIEN, Byleveldpolder 1, Nieuwland, Landbouw-Fruitteeltbedryf vraagt voor direct een bekend met belasting en loon administratie. Eenigszins be kend met Landbouw en Fruit teelt strekt tot aanbeveling. Brieven met inlichtingen en verlangt' salaris onder No. 245, Boekhandel FANOY, Middel burg. Volksherstel Haarlem roppt op voor zyn Sociale Co lonne in internaat-verband: Meisjes van 20-30 jaar. Practisch geschoold, diploma ;ewenscht (huishouael. werk), ialaris en conditie naar vast gestelde normen. Opgave- en inlichtingen bij Mej. M. G. HINLOOPEN, ten kantore van Volksherstel, Ke naupark 31, Haarlem. Gevraagd een W. WALRAVEN, Timmer- en Metselbedrijf, St. Laurens. Alleenstaand gepenslonneer. de Weduwnaar vraagt Vrouw of Huishoudster van middelb. leeftyd. P. DE PRIESTER, Marnixplein S0, West-Souburg. gezocht door man met jongen van 15 jaar. Na wederzydsch foedvinden genegen te huwen, irieven lett. K 11, Bureau P.Z.C., Vlissingen. Gevraagd voor zoo spoedig mogelijk een van middelbaren leeftyd by man alleen te Gr(jpskerke of inwoning aangeboden aan echtpaar zonder kinderen, dat genegen is alleenstaand per soon te verzorgen. Voor inlichtingen zich te wenden tot A. FRANCKE, B 5a, Grypskerke. Gevraagd voor heele of halve dagen. M. SCHOENMAKER, Dames- en Heerenkapper, Scheldestr. 64, Vlissingen. Een huishoudster gevraagd, middelb. leeftijd, A. W. BAKKER, Paspoort- straat 2, Souburg. Wegeps ziekte der tegenwoor. dige terstond gevraagd een G. KOPPEJAN, Oude atr. 190, Veere. Gevraagd een nette voor 1 middag in de week. JULIANUS, Koningstraat 4, Middelburg. Secretaresse bij den Weder- opbouw zoekt tegen 1 April Kamer met pension te Middel burg. Br.: KLARENBEEK, Vingel 312, Ylissi*£eii> GEMEENTEBEDRIJVEN MIDDELBURG. Dank zij de medewerking van de directies van zuster- bedryven en van de betrokken personen, zyn thans sedert eenigen tyd eenige monteurs en fitters van elders by ons werkzaam voor de herstellings werkzaamheden in het droog- gekomen gebied. Wy hebben echter nog een aantal werk krachten noodig en kunnen deze ook krygen, maar wy kunnen zy niet hierheen laten komen daar wy geen onder komen (kost en inwoning) voor hen hebben kunnen vin den. Wy doen dan ook langs dezen weg een beroep op degenen die dit wel kunnen verleenen en verzoeken deze zich met ons in verbinding te willen stellen. Zy dragen op deze wyze bij tot een vlugger verloop van de herstelwerk zaamheden. Middelburg, 26 Februari '46. De Directeur der Gemeente- bedryven, Ir. B. C. ROETERS VAN LENNEP. HOKUS pokus, VERFT BIET „CROCUS!" Wees verstandig, doe het ook 's. Pakjes Weeren en kousenverf! Thans ook zwart en donker blauw uit voorraad leverbaar. Zend direct uw order aan POSTBUS 40, GOES. U KUNT NU BOUWEN MET GROOTE BERICHT! Nu onze militaire diensttyd ten einde is houden wy ons weer aanbevolen voor REPARATIE WERK aan Radiotoestellen, Stofzuigers, Strijkbouten, Kookapparaten, Electrlsche Installaties, enz. Aanbevelend, ELECTRO-TECHNISCH INSTALLATIE-BUREAU B. A. A. VERGOUWEN, Gortstraat 47, Middelburg. AMSTERDAMSCHE BANK N.V. Bykantoor MIDDELBURG, vraagt 1e. Beambte Yoor de boek houding; 2e. Twee mannelijke of vrouwelijke administra tieve krachten. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties: Gevraagd voor direct BANKETBAKKER, voll. met het vak bekend, liefst gediplomeerd; 2 Banketbakkers, Halfwas, volslagen Broodbakkers. Hoog loon, levenspositie. Soil.: C. LOUWERSE, Kieft- straat 34, Koog a. d. Zaan. Chef-bedrijfsleider V. d. BRINKS BAKKERIJEN Amsterdam Zaandam. Gevraagd CHAUFFEUR, vast werk. Flink loon. Transport- bedryf GEBR. VROEGOP, Brakstraat 28, Middelburg. Op Accountantskantoor in West-Brabant (lid N.I.v.A.) kunnen geplaatst worden eenige meer gevorderde assisterten beginnende assistenten, steno-typistes en typistes. Brieven met volledige inlich tingen omtrent theoretische en practische scholing onder lett. L li, Bureau P.Z.C.. Vhs. singen. Het PROVINCIAAL GASBE DRIJF ZEELAND vraagt een Brieven te richten aan de di rectie, Wilhelminastraat 10, Vlissingen. KAPSTER biedt zich aan. Met het vak bekend. Br lett. J XI, Bureau P.Z.C., Vlissingen. II.H PLUIMVEEHOUDERS VAN O. ZUID-BEVELAND. Levert Uw KUIKENBON in aan onderstaand adres: JAC. VERHAAGEN Poelier, Brouwerystr. 13, Kruiningen. HET HUWELIJK i lig tehuis ma ken Uw leven ryker en gelukkiger. BUREAU „DISCEKTIA" heeft ook voor U beschaafde relaties van Uw eigen geloofsovertuiging. NIc. Wifc- senkade SI, A'dam-C. Spreekuur: 9.80-12 n. v.m. Voornaamste betaling eerst nfr Uw huwelijk. Vraagt direct kosteloos inlicht, in blanco envcL TIMMERMANS AANNEMERSBEDRIJF N.V. Zweedschestraat 2, Rotterdam Telefoon 67631- Voor Zeeland sedert 14 Jan. 1946 een kantooor geopend. Adres: BADHUISSTRAAT 45, VLISSINGEN. W(j werken met eigen perso neel en beschikken over vol- doende materialen om besclia- digde panden definitief te her stellen. Thee, speciaal gemelaerd. ■tofrrtj. Koffie steeds vers gebrand. KOmiBRANDERIJ EH THEEHAHDEl BREDA - TEL 85» _j 5 j. H.B.S.-B.-Leerstof. Volg thans Schrift. Cursus 5-J. H.B.S.-B. Sluit aan op L.G. GRATIS PROEFLESSEN. KOSTEN ZEER GERING. Zeeuwsch Instituut tot Rev. der Alg. Ontw. en Wetensch. Vorming HANSWEERT - Telef. 56. (plm. 4 per M2) Zonder vergunning direct uit voorraad leverbaar. Inlichtingen bij: J. F. BAARENDS OOSTSINGEL 96 - GOES. Voor Uw BRUILOFTEN CLUBAVONDEN of PARTIJTJES een fyne HORS D'OEUVRE, een keurige VLEESCHSCHO- TEL, HUZARENSLA, of wat U maar wilt van de Speciaalzaak H. KOPMELS, Scheldestraat 19 Telef. 210 Vlissingen. Te koop gevraagd MOTORCARRIER. Brieven No. 454, Bureau P.Z. C„ Middelburg. Te koop of te ruil z.g.a.n. STOFZUIGER. GILLISSEN, Scheldestraat 36, Vlissingen. Wie ruilt zeem voor wol of lap zomerstof Schuitvaart- graebt 101, Vlissingen. Wie ruilt myn 3-,deelig bed met peluw en 2 kussens voor dressoir? Brieven lett. H 11, Bureau P.Z.C., Vlissingen. Wie ruilt mijn 2 nw. Eng. bui. tenbanden, 28 x 1 Va. voor vloerbedekking, loopers of iets derg. Br. no. 458, Bureau P.Z.C., Middelburg. Wie ruilt myn stofzuiger van 220 V. voor een van 127 V. J. GELJON, Eigenhaardstraat 37. Middelbhrg. Wie ruilt myn in g. st. z. Da- mesrywiel voor een in g. st. z. Naaimachine VAN HELLE MAN, Pluimstraat 12, Mid delburg. Wie ruilt mijn nieuw v.o. ke telpak G.M. voor 6 kn. wol, bruin of donker hl., en mijn goede jongens schoenen, m. 39, voor pop? Westdykstraat B 20, Arnemuiden. HEEREN SLAGERS EN WINKELIERS. Noteert U even: De Vertegenwoordiger van Zwanenberg's fabrieken Oss is verhuisd van Gortstraat 5S naar Heerenstr. 10 te Middelburg Orders kunnen vanaf heden aan bovenstaand adres verzon den worden. L, LEZER. Te koop gevraagd i.g.st.z. SPEKSTANDAARD. J. MAAS, B 473, Koudekerke. Te koop gevraagd: prima Stofzuiger en Kinderstoel. ZIETSE, Singel 166, Vlis3in- gen. Te koop gevraagd: 6 JONGE KIPPEN. J. K. DE NOOUER, Dorpsstr B 37a, Gapinge. Te koop gevraagd: draagkus- scn en roolersbyl. L. W. KODDE', Noordbeeksche weg, Souburg. Groothandel vraagt Vertegenwoordiger op zeer aantrekkelijke voor waarden. Brieven onder no. A 568, bur. „Zeeuwsch Dag« blad", Goes. Voor direct gevraagd: FLINKE MONTEUR voor onze Afd. reparatie haarden, kachels, waschma* chines, enz. Prettige, zelf standige werkkring. Leeftyd ongeveer 25 jaar. H. MERISON SS ZN'S IJZERHANDEL N.V., GOES. Hier ls uw adres voor Ook reparaties worden door ons uitgevoerd. Voorstad 33, Goes, Tel. 2047 Te koop: Wandelwagentje en Rijwielzitje. Van Teylingenstr, 12, Souburg. Te koop gevraagd een i.g.s.z, 2-PKRS. VEERENBED met peluw. Wed. J. HUI. BREGTSE—VERHULST, Markt E 2, Domburg. Te koop of te ruil: 35 in goe den staat zijnde leesboeken. Te bevragen: H. DEN HAMER, Nieuwstraat 35, Retranche ment. Te koop: Handwaschmachine, eiken Salontafel, gr. Ulttrek- tafel en Vulkachel. DEKKER, Slykstraat 10, Vlissingen. Te koop: KEUKENKACHEL, 50. Heerenstraat 21, Middel burg. Te koop: een in g. st. z, HAARDKACHEL. SCHRIER, Bellinkstraat 37. Middelburg. To koop: Kinderledikantje Box,' Kinderstoel, eiken Bu reaustoel, Kinderwagen en een Jongenspakje, 2 j. (stof). Gra venstraat 4A. Vlissingen. Te koop: KR1ELHAAN, broed 1945. Vlissingsche str. B 325a, Koudekerke. Te kbop: keukenkachel, 20; ommerkac.heltje met buisje, 30. Bastion 37, Middelburg. Xe koop: KABINET. Rouaansehe Kade 17, Middel burg Te koop gevraagd: 1-persoons ledikant met spiraal. Riebes- straat 4, Vlissingen Te koop: 1 paar z.g.a.n. br» damesschoenen, m. 37 (v.o.), 7. A. Dekenstraat 63, Vlis singen. Te koop: EEN VULKACHEL. A 47, St. Laurens. Te koop best volbloed VAARSKALF, 1& maand oud. jonge Fokzeug, 3000 Draineeibuizen en een Brik, in goeden staat. D. STRQO, Biggekerke. Te koop: Stofzuiger, 125 V. Spanjaardstraat 29, Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 2